Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar)

Yayınevi: Legal Yayınları
Yazar: İbrahim Ö. KABOĞLU
ISBN: 9786258200966
454,50 TL 505,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İbrahim Ö. KABOĞLU
Baskı Tarihi 2023/10
Baskı Sayısı 17
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 486

Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar)
İbrahim Ö. KABOĞLU

 • Anayasa Hukuku Genel Kuramına Giriş niteliği taşıyan Anayasa Hukuku Dersleri, “insan haklarına dayanan demokratik hukuk devleti”ne giriş şeklinde de anlaşılabilir.
  Anayasa hukuku dersleri, üçlü plan hiyerarşisine dayanıyor. Şöyle ki; üç kısımdan oluşan kitap, her kısımda üçer olmak üzere dokuz bölüm şeklinde tasarlanmıştır. Anayasa ve hukuku başlıklı giriş bölümü, her üç kısım ve dokuz bölüm için genel çerçeveyi sunmaktadır.
  Kısımlar, anayasa hukukunun üç ana konusu ekseninde tasarlanmış bulunuyor:
  -Kurumsal Anayasa Hukuku; Devlet ve siyasal iktidar, erkler (iktidarlar) ayrılığı (yönetim biçimleri ve devlet biçimleri) ile demokrasi ana başlıklarını inceleme konusu yapmaktadır.
  -Özgürlükler Anayasa Hukuku; özgürlük ve hakları, kavramlar, temeller ve kaynaklar açısından açıkladıktan ve hukuki rejimleri üzerine genel bilgiler verildikten sonra, ulusal ve uluslararası güvence sistemi ile tamamlanmaktadır.
  - Anayasa Usul Hukuku veya Anayasa Yargısı; anayasal yargı modelleri, anayasaya uygunluk denetimi, anayasa yargısının işlevi ve meşruluğu konularını ele almak suretiyle kitap için de tamamlayıcı bir özellik taşımaktadır.
  Ele aldığı konulara yaklaşım tarzından hareketle, Anayasa hukuku derslerinin üç özelliği vurgulanabilir: kapsayıcılık, uluslararası boyut ve konuların işleniş tarzı.
  Anayasa hukuku genel kuramını “ülke-insan-devlet” ekseninde tasarlama gereği, kitabın kapsayıcı özelliğini ifade eder.
  Uluslararası boyut, anayasa hukukunun uluslararasılaşması ve uluslararası hukukun anayasallaşması kadar ulus-ötesi anayasacılık öğelerini de kapsamına alıyor.
  İçerik ve konuların işleniş tarzında ise, geniş bir kaynakçanın etkisi kadar, ulusal ve uluslararası ölçekte kırk yıllık anayasa hukuku ders deneyimleri de belirleyici olmuştur.

   

   

  İÇİNDEKİLER

  BAŞLICA KISALTMALAR XVII

  GENEL GİRİŞ:
  ANAYASA VE HUKUKU

  I.- ANAYASALARIN ORTAYA ÇIKIŞI VE EVRİMİ 2
  A) ANAYASACILIK HAREKETLERİ 2
  1.- XIX. Yüzyıl: Liberal anayasacılık 3
  2.- XX. Yüzyıl: Sosyalist anayasalar ve liberal anayasacılığın evrimi 6
  3.- XXI. Yüzyıl: çok düzeyli anayasacılık eğilimi 8
  B) ANAYASAL AYRIMLAR 10
  1.- Maddî anlamda ve şeklî anlamda anayasa 10
  2.- Sert anayasa ve esnek anayasa 11
  3.- Yazılı anayasa ve kodifiye edilmemiş anayasa 12
  4.- Üniter devlet ve federal devlet anayasaları 13
  5.- Sosyal/ iktisadi ve mali ve çevresel anayasa 13
  6.- Çerçeve anayasa ve düzenleyici anayasa 14
  C) HUKUK DEVLETİ 15
  1.- Hukuk devleti ve anayasa: paralel evrim süreci 15
  2.- Düzenek olarak hukuk devleti 18
  3.- İçerik olarak hukuk devleti 20
  II.- ANAYASALARIN YAPIMI VE DEĞİŞTİRİLMESİ 22
  A) ANAYASA YAPIMI: KURUCU İKTİDAR 22
  1.- Kopma dönemi ve anayasal düzenin devamlılığı 23
  2.- Otoriteler ve demokratik usuller 24
  3.- Hangi içerik? 28
  B) ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLMESİ: TÜREV (TALİ) KURUCU
      İKTİDAR 29
  1.- Usul kuralları ve aşamaları 29
  a) Değişiklik teklifi (önerisi) 29
  b) Görüşme ve kabul 30
  c) Doğrudan yayımlama veya halkoyuna başvurma 31
  2.-  Ortam ve koşullara ilişkin kayıtlamalar 33
  a) Olağanüstü hal, sıkıyönetim ve savaş halleri 34
  b) Zaman, süre ve tarih bakımından 34
  c) Türkiye: 16 nisan halkoylaması ile ilgili tartışmalar 34
  3.- İçerikle ilgili kayıtlamalar 36
  a) Değiştirilemez hükümler 36
  b) Koruyucu maddelerin hukuki değeri 37
  c) Hukuk ve hukuk-ötesi etkenler 38
  C) KURUCU İKTİDAR VE ULUSLARARASI HUKUK 41
  1.- Kurucu erk  ve uluslararası kuruluşlar 41
  2.- Uluslararası hukuk ve anayasal içerik 42
  3.- Karşılaştırmalı anayasa hukuku ve ulus-ötesi anayasacılık 43
  III.- ANAYASANIN ÜSTÜNLÜĞÜ, YORUMU VE KONUSU 43
  A) ÜSTÜN NORM OLARAK ANAYASA 44
  1.- Program anayasa ve normatif anayasa ayrımı 44
  2.- Kurallar kademelenmesi ve üstün norm 45
  3.- Hukuk dallarının anayasalaşması 47
  B) ANAYASA HUKUKUNDA YORUM VE YÖNTEM 49
  1.-Yorum faaliyeti ve ilkeleri 49
  2.- Klasik yorum yöntemleri 51
  3.- Anayasa hukuku ve siyaset bilimi: konu aynı, yöntem farklı 52
  C) ANAYASA HUKUKUNUN ÜÇ ANA KONUSU 55
  1.- Kurumsal anayasa hukuku 55
  2.- Özgürlükler anayasa hukuku 56
  3.- Anayasal usul hukuku (anayasa yargısı) 56

  BİRİNCİ KISIM
  KURUMSAL ANAYASA HUKUKU

  BİRİNCİ BÖLÜM
  DEVLET VE SİYASAL İKTİDAR

  I.- DEVLET: HUKUKÎ TANIM ÖĞELERİ 61
  A) ÜLKE: YERYÜZÜ PARÇASI 62
  1.- Ülkenin özellikleri 62
  a) Sınırların belirlenmesi 62
  b) Ülke sınırları: süreklilik ilkesi 65
  c) Ülkesel birlik ve bütünlük 66
  2.-  Anayasanın düzenleme konusu olarak ülke 66
  3.- Nitelikli ve sürdürülebilir bir ülke 67
  B) İNSAN TOPLULUĞU 69
  1.- Yurttaşlık (vatandaşlık) ve milliyet 69
  2.- Halk (ahâli) ve ulus (millet) 71
  3.- Ulus-devlet ve çokuluslu devlet 73
  C) HUKUKÎ VE SİYASAL ÖRGÜTLENME: GENEL ÇERÇEVE 76
  II.- SİYASAL İKTİDAR: SİYASAL AÇIDAN DEVLET 78
  A) İKTİDAR OLGUSU VE DEVLET İKTİDARI 78
  1.- Genel olarak iktidar 78
  2.- Evrimi bakımından devlet iktidarı 79
  3.- Zaman ve mekân ilişkisi yönünden devlet iktidarı 80
  B) DEVLET İKTİDARININ AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ 81
  1.- Meşruluk (meşruiyet): kavram ve kaynaklar 81
  2.- Süreklilik: iktidarın kurumsallaşması 84
  3.- Egemenlik: yetki tekeli ve sınırları 84
  C) EGEMENLİK ANLAYIŞININ EVRİMİ 85
  1.- Teokratik anlayıştan demokratik egemenliğe 85
  2.- Asli ve üstün iktidar olarak egemenlik 86
  3.- Egemenlik kavramının evrimi ve sınırları 87
  a) Devletin hukuka uyma sorunu: hukuk devleti 87
  b) Uluslararası hukuk kayıtlamaları 88
  c) Ululsararası insancıl hukukun etkisi 90
  III.- SİYASAL ÖĞRETİLERE GÖRE DEVLET 92
  A)  KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR 92
  1.- Siyasal öğreti (doctrine politique) 92
  2.- Siyasal rejim ve siyasal sistem 93
  3.- Devlet nedir? 95
  B)   BAŞLICA DEVLET ANLAYIŞLARI 95
  1.- Liberal devlet 96
  2.- Sosyalist devlet 98
  3.- Faşist devlet 100
  C) KURAM VE UYGULAMA AYRIŞMASI 101
  1.- İktidar ve özgürlük sorunu 101
  2.- Refah devleti ve sosyal devlet 103
  3.- XXI. Yüzyıl devleti: arayışın yönleri 105

  İKİNCİ BÖLÜM
  ERKLER (İKTİDARLAR) AYRILIĞI
  (YÖNETİM BİÇİMLERİ VE DEVLET BİÇİMLERİ)

  I.- YASAMA/YÜRÜTME/YARGI: DEVLETİN SACAYAĞI 112
  A) YASAMA (TEŞRİ) 112
  1.- Yasamanın yapısı:  tek meclis ve çift meclis 112
  a) Tek veya çift meclis: gereklilik mi, tercih mi? 112
  b) Meclislerin oluşumu, görev süresi ve sona ermesi 113
  c) İkinci meclis üzerine tartışmalar 114
  2.-  Yasama işlevi ve işlemleri 118
  a) Çalışma tarzı ve işleyişi 118
  b)  Yasama işlevi 119
  c) Yasama işlemleri 121
  3.- Yasama görevi: temsil/sorumsuzluk/dokunulmazlık 123
  B) YÜRÜTME (İCRA) 125
  1.- Yürütmenin yapısı 125
  a) Monist yürütme 125
  b) Düalist yürütme 126
  c) Sorumluluk ve sorumsuzluk 127
  2.- Yürütmenin işlevleri 127
  a) Yürütmenin güçlenmesi 128
  b) Yürütmenin işlemleri 128
  c) Yürütmenin düzenleme yetkileri 129
  3.- Olağanüstü yönetim usulleri 129
  C) YARGI (KAZA) 131
  1.- Yargı bağımsızlığı 132
  2.- Yargı düzenleri: birlik veya ikili düzen 133
  3.- Yargı ve demokrasi 134
  II.-  YATAY ERKLER AYRILIĞI: YÖNETİM BİÇİMLERİ (SİYASAL
          REJİMLER/HÜKÜMET SİSTEMLERİ) 135
  A) KURAMSAL TEMELLER VE FARKLI UYGULAMALAR 135
  1.- Erkler ayrılığının tanım öğeleri 135
  2.- Yatay erkler ayrılığı 137
  3.- Meclis hükümeti/parlamenter/ yarı-parlamenter veya yarı-başkanlık/ başkanlık rejimleri 139
  a) Meclis hükümeti 139
  b) Parlamenter rejim 140
  c) Yarı-parlamenter/yarı-başkanlık rejimi 141
  d) Başkanlık rejimi 144
  B) PARLAMENTER REJİM 144
  1.- Parlamenter rejimin temel düzenekleri 144
  2. Parlamenter rejimlerde farklılaşmalar ve rasyonelleştirilmiş parlamenterizm 148
  3.- Parlamenter rejim mekânı ve Türkiye 149
  C) BAŞKANLIK REJİMİ 155
  1.- Başkan ve Kongre’nin karşılıklı eylem araçları: işbirliği gereği 155
  2.- Uygulamada başkanlık rejimi 157
  3.- ABD dışında başkanlık rejimi 158
  III.- DÜŞEY ERKLER AYRILIĞI: DEVLET BİÇİMLERİ 160
  A) ÜNİTER (TEKİL/TEK YAPILI) DEVLET 160
  1.- Merkeziyetçi üniter devlet 161
  2.- Adem-i merkeziyetçi üniter devlet 162
  3.- Yetki genişliği ve adem-i merkeziyet birlikteliği 163
  B) BÖLGESEL/BÖLGELİ DEVLET 166
  1.- Bölgesel yasama yetkisi 166
  2.- Bölgesel özerklik alanı 167
  3.- Devletin birlik güvencesi: anayasa mahkemesi 169
  C) FEDERAL DEVLET 169
  1.- Federal devletin örgütlenmesi 170
  a) Yapılanma ilkesi: İki düzeyde ve yan yana 170
  b) Anayasal özerklik 171
  c) Katılım ilkesi 172
  2.- Federalizmin oluşumu: ayrışma ve birleşme 174
  3.-  Devlet birlikleri/ konfederasyonlar ve AB 175
  a) Devlet birlikleri 175
  b) Konfederasyon 176
  c) Avrupa birliği (AB)  177

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  DEMOKRASİ

  I.- DEMOKRASİ KURAMLARI VE EVRİMİ 181
  A) MONARŞİ, CUMHURİYET VE DEMOKRASİ 181
  1.- Monarşi 182
  2.- Cumhuriyet (res publica) 183
  3.- Demokrasi (demoskratos) 183
  B) İKİ DEMOKRATİK EGEMENLİK ANLAYIŞI 185
  1.- Halk egemenliği 185
  2.- Ulus (millet) egemenliği 186
  3.- Anayasalarda egemenlik 189
  C) TEMSİLİ, YARI-DOĞRUDAN VE DOĞRUDAN DEMOKRASİ 190
  1.- Temsilî hükümet ve evrimi 190
  a) Genel oy ve parlamentoculuğun gelişimi 190
  b) Yasama erkinin demokratikleşmesi 192
  c) Anayasa yargısının etkisi 192
  2.- Yarı-doğrudan demokrasi 193
  a) Halkın yasama girişimi 194
  b) Halkoylaması (referandum) 194
  c) Halkın yasama vetosu 197
  3.- Doğrudan demokrasi üzerine 198
  II.- SEÇİMLER VE SİYASAL PARTİLER 199
  A) SEÇİMLER 200
  1.-  Seçimin temel kavramları 200
  a) Oy hakkı 200
  b) Seçim çevreleri ve tercihli oy 202
  c) Baraj kayıtları 203
  2.- Seçim sistemleri 205
  a) Çoğunluk sistemi 205
  b) Orantılı temsil sistemi 206
  c) Karma sistemler (ittifaklar) 207
  3.- Seçimlerin denetimi: kurul mu, mahkeme mi? 208
  B) SİYASAL PARTİLER 209
  1.- Parti sistemleri 209
  2.- Parti örgütleri 211
  3.- Partiler hukuku 212
  C) PARTİLER VE SEÇİMLER ARASINDA İLİŞKİLER 213
  III.- ÇOĞUNLUKÇU VE ÇOĞULCU DEMOKRASİ 214
  A) ERKLER AYRILIĞI ÖLÇÜTÜNÜN YETERSİZLİĞİ VE ALT
       SİSTEMLER 214
  B) DENGE VE DENETİM DÜZENEKLERİ 217
  1.- Erkler ayrılığı düzlemi 218
  2.- Merkez- çevre(yerel) ilişkileri 219
  3.- Devlet-toplum ilişkileri ve uluslararası toplum 219
  C) SİYASAL MÜNAVEBE GÜVENCESİ: ÇOĞUNLUKÇU/
      ÇOĞULCU DEMOKRASİ 219
  1.- Siyasal iktidarın eldeğiştirmesi için asgari koşullar 219
  2.- Demokratik görünümlü yönetimler: seçimlerin
       araçsallaştırılması 221
  3.- Diktatörlük üzerine 222

  İKİNCİ KISIM
  ÖZGÜRLÜKLER ANAYASA HUKUKU

  BİRİNCİ BÖLÜM
  KAVRAMLAR, KAYNAKLAR VE İTİCİ GÜÇLER

  I.- KAVRAMSAL TANIMLARIN ÖNEMİ 227
  A)  ÖZGÜRLÜK VE HAK: BENZER VE FARKLI ANLAMLAR 227
  B) ÖZGÜRLÜK/EŞİTLİK/HAYSİYET: ÜÇ TEMEL KAVRAM 228
  1.- Özgürlük 228
  2.- Eşitlik 229
  3.- Haysiyet 230
  C) İNSAN HAKLARI GENEL KURAMI İÇİN 231
  II.- ÖZGÜRLÜK VE HAKLARIN İTİCİ GÜÇLERİ VE EVRİMİ 231
  A) İTİCİ GÜÇLER: DÜŞÜNSEL/TOPLUMSAL/HUKUKSAL 231
  1.- Bilgisel ve düşünsel temeller 231
  2.- Toplumsal mücadele ve kazanımlar 233
  3.- Hukukileşme süreci 234
  B) ÖZGÜRLÜK VE HAKLARIN EVRİMİ 235
  1.- Kişi özgürlükleri ve siyasal haklar 235
  2.- Sosyal, iktisadî, kültürel haklar ve özgürlükler 236
  3.- Çevre, gelişme ve barış hakları 237
  C) DEVLETİN HAK VE ÖZGÜRLÜKLER KARŞISINDAKİ ÜÇLÜ
      YÜKÜMLÜLÜĞÜ 238
  III.- HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN HUKUKÎ KAYNAKLARI 239
  A) ANAYASALAR 239
  1.- Hak ve özgürlüklerin anayasalaşma süreci 240
  2.- Nerede ve ne kadar, hangi hak ve özgürlükler? 243
  3.- Anayasa ve anayasa-altı düzenlemeler 245
  B) ANAYASAL DEĞERDE KAYNAKLAR 246
  1.- Hak ve özgürlük bildirgeleri 246
  2.- Yargı kararları 248
  3.-Uluslararası belgeler ve yargı mercileri 249

  İKİNCİ BÖLÜM
  TÜRLERİ, HUKUKİ REJİMLERİ VE YORUMU

  I.- HAK VE ÖZGÜRLÜK TÜRLERİ VE KATEGORİLERİ 253
  A) GENEL ÇERÇEVE: İNSAN HAKLARI EVRENSEL
      BİLDİRGESİ 253
  B) AYRIMLAR ÜZERİNE : ÜÇ STATÜ VE ÜÇ KUŞAK 254
  1.- Üç statü (negatif/pozitif/aktif) ayrımı 255
  2.- Üç kuşak (birinci/ikinci/üçüncü) ayrımı 256
  3.-Ayrımların göreceli değeri 256
  C) ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KATEGORİLER 257
  II.- HAK VE ÖZGÜRLÜKLER: İÇERİK OLARAK 258
  A) KİŞİ ÖZGÜRLÜKLERİ VE SİYASAL HAKLAR 259
  1.- Kişi hak ve özgürlükleri (bireysel özgürlükler) 259
  a) Dokunulmaz haklar ve yaşam hakkı 260
  b) Kişinin hareket özgürlükleri 261
  c) Düşünce ve inanç özgürlükleri 262
  2.- Toplu (kolektif) özgürlükler 265
  a) Dernek özgürlüğü 265
  b) Toplanma ve gösteri özgürlüğü 266
  3.- Siyasal haklar 267
  B) SOSYAL VE MESLEKİ İLİŞKİLERE GÖRE HAKLAR VE
      ÖZGÜRLÜKLER 268
  1.- İktisadi haklar 268
  2.- Sosyal haklar 269
  3.- Kültürel haklar 271
  C) ÇEVRESEL HAKLAR 272
  III.- HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN YORUMU 274
  A) YORUM YÖNTEMLERİNİN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE
      UYGULANMASI 274
  B) ANAYASA-İÇİ YORUM: İÇERİK VE SİSTEMATİK 276
  1.- Özgürlük ve haklarda geçişler 277
  2.- Bölümler arası ilişki bakımından 279
  3.- “Genel hükümler” ve “genel esaslar” bağlamında 280
  C) ULUSLARARASI BELGELER IŞIĞINDA YORUM 281
  1.- Yasa-uluslararası belge 282
  2.- Anayasa-İnsan hakları sözleşmesi 282
  3.- Anayasa-uluslararası hukuk 282

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  DÜZENLEME, SINIRLAMA VE GÜVENCE İLKELERİ

  I.- HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN DÜZENLENMESİ VE
       SINIRLANMASI 283
  A) DÜZENLEME İLKELERİ 283
  1.-Doğrudan kullanım ilkesi 283
  2.- Önbildirim ve önleyici usuller 284
  3.- Usul gereklerinin anlamı 285
  B) SINIRLANMASI 285
  1.- Sınırlama ilke ve ölçütleri 286
  2.- Olağanüstü yönetimler ve geçici önlemler 289
  II.- ULUSAL GÜVENCE SİSTEMİ 292
  A) KORUYUCU KURALLAR VE GÜVENCE ÖLÇÜTLERİ 293
  1.- Anayasalar 293
  2.- İH Avrupa Sözleşmesi: yasa/meşru amaç/ toplumsal ihtiyaç 294
  B) KURUMSAL DÜZENLEMELER: ÖZERK VE UZMAN BİRİMLER 296
  1.- BM paris ilkeleri: özerk ve uzman kuruluşlar 296
  2.- BM paris ilkeleri ve türkiye 297
  3.- Hükümet dışı kuruluşlar (NGO) 298
  C) BAŞVURU HAKLARI :  USULE İLİŞKİN HAKLAR 299
  III.- ULUSLARARASI GÜVENCE SİSTEMİ 300
  A) HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ TANIMAK 301
  B) YARGISAL NİTELİKTE OLMAYAN KORUMA 302
  1.- Birleşmiş milletler konsey ve komiteleri 302
  a) İnsan hakları konseyi 303
  b) İnsan hakları komitesi 303
  c) Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar komitesi 304
  d) İşkenceyi önleme komitesi 304
  2.- Bölgesel Ölçek: kıtalar-arası/kıtalar/kıta-altı 305
  a) Avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilâtı (AGİT) 305
  b) Afrika insan ve halklar hakları şartı 305
  c) Asya kıtası: ASEAN 306
  3.- Toplumlararası: insan hakları arap şartı 306
  C) YARGISAL KORUMA: İNSAN HAKLARI AVRUPA
       MAHKEMESİ 307
  1.- İnsan hakları avrupa sözleşmesi ve ek protokoller 308
  2.- İHAM: bireysel başvuru ve kabuledilebilirlik koşulları 309
  3.- Mahkeme kararları ve uygulanması 311
  a)  Adil yargılanma hakkı: gerekçeli karar 312
  b) Kararların bağlayıcılığı ve uygulama yükümlülüğü 313
  c) Pilot karar ve yeniden yargılama 314

  ÜÇÜNCÜ KISIM
  ANAYASA USUL HUKUKU
  (ANAYASA YARGISI)

  BİRİNCİ BÖLÜM
  ANAYASAL YARGI MODELLERİ VE YETKİ ALANI

  I.- ANAYASAL YARGI MODELLERİ 317
  A) AMERİKA MODELİ: YÜKSEK MAHKEME 318
  1.- Doğuşu: marbury & madison kararı 318
  2.- Özellikleri 318
  3.- Modelin ABD dışında yaygınlaşması 319
  B) AVRUPA MODELİ: ANAYASA MAHKEMESİ 320
  1.- Kuramdan uygulamaya 320
  2.-  Avrupa’da temellenmesi 322
  3.- Avrupa modelinin yaygınlaşması 323
  II.- ANAYASA YARGIÇLARI VE YETKİ ALANI 323
  A)  ANAYASA YARGIÇLARINDA ARANAN NİTELİKLER 323
  B) YARGIÇLARI BELİRLEME KURALLARI 325
  1.- Yasama organının seçmesi 325
  2.- Erkler arasında paylaşılmış yetki 326
  3.- Nitelik sorunu: liyakat ve saydam süreç  327
  C) ANAYASA MAHKEMELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ 329
  1.- Normatif hukuki işlemlerin uygunluk denetimi 329
  2.- Yasama kararlarının denetimi 330
  3.- Yargı kararlarının denetimi: anayasa şikâyeti 330
  4.- Siyasal partilerin denetimi 330
  5.- Yüce Divan görevi: yargılama yetkisi 331
  6.- Seçim (ve referandum) uyuşmazlıklarının denetimi 331
  III.- ÖRGÜTLENME VE USUL İLKELERİ 331
  A)  TEK DAİRE VE ÇİFT DAİRE/BÖLÜM 331
  B) USULDE FARKLILAŞMALAR 332
  C) ORTAK PAYDA: GEREKÇE 333

  İKİNCİ BÖLÜM
  ANAYASAYA UYGUNLUK DENETİMİ

  I.- DENETİMİN KONUSU VE ÖLÇÜ NORMLAR 335
  A) DENETLENEN KURALLAR (NORMLAR) NELERDİR? 336
  1.- Yasalar ve diğer düzenlemeler 336
  a) Yapılmış işlemler üzerinde denetim 336
  b) İhmal yoluyla anayasaya aykırılık 338
  2.- Uluslararası sözleşmelerin denetimi 339
  3.- Anayasa değişiklikleri üzerinde denetim 340
  B) DENETİMDE ÖLÇÜ ALINAN KURALLAR (REFERANS
      NORMLARI) 343
  1.- Anayasa: ana ölçüt 343
  2.- Uluslararası sözleşmeler: destek mi, esas mı? 344
  3.- Hukukun genel ilkeleri (HGİ): pozitif hukuk-ötesi 347
  II.- DENETİMİN ÖZELLİKLERİ VE ZAMANI 348
  A) BAŞVURU YOLLARI VE ÖZELLİKLERİ 348
  1.- Dava yolu (soyut/in abstracto) ile denetim 348
  2.- İtiraz yolu ile (somut/in concreto) denetim 351
  a) Önsorun 351
  b) Bekletici sorun 351
  c) Anayasa mahkemesi kararı ve sonuçları 352
  3.- Anayasa şikâyeti (bireylerin başvurusu) ile denetim 354
  B) UYGUNLUK DENETİMİ NE ZAMAN YAPILIR? 357
  1.- Yürürlüğe girmeden önce (a priori) denetim 357
  2.- Yürürlüğe girdikten sonra (a posteriori) denetim 358
  3.- Önceden ve sonradan denetim birlikteliği 359
  III.- UYGUNLUK DENETİMİNİN KAPSAM VE ETKİLERİ 361
  A) BİÇİM VE ESAS DENETİMİ 362
  1.- Biçim yönünden 362
  2.- Yetki bakımından 363
  3.-Esas bakımından 364
  B) KARAR TEKNİK VE TÜRLERİ 365
  1.-  “Basit” kararlar 365
  2.- “Yorumlayıcı” kararlar ve gerekçelendirme 366
  a) Yorum kayıtlarının anlamı 366
  b) İki tipik örnek: Belçika ve İspanya 367
  c) Yorum kayıtlarının gerekçesi 370
  3.-  Yasama organına çağrı kararları 372
  C) KARARLARIN ETKİ VE SONUÇLARI 373
  1.- Kararların kesin ve bağlayıcı özelliği 373
  2.- Kararların zaman yönünden etkisi 376
  3.- Askıya alma/yürürlüğü durdurma/geçici tedbir 378

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  ANAYASA YARGISININ İŞLEVİ VE MEŞRULUĞU

  I.- ÜÇLÜ İŞLEV: HAKEMLİK/BEKÇİLİK VE DEMOKRATİK İŞLEV 383
  A) ANAYASAL KURUMLAR DENGESİ: HAKEMLİK 384
  1.- Yatay erkler ayrılığı 384
  2.- Düşey erkler ayrılığı 385
  3.- Anayasanın bütün olarak uygulanması 386
  B) HAK VE ÖZGÜRLÜKLER: BEKÇİLİK 386
  1.- Demokratik toplum ve hakkın özü 387
  2.- Eşitlik ilkesi 388
  3.- Ölçülülük ilkesi 392
  C) DEMOKRATİK MEKANİZMALARIN GÖZETİMİ 391
  1.- Seçimlerin ve referandumların denetimi 391
  2.- Siyasal partilerin denetimi 392
  3.- Yüce divan görevi 395
  II.- ULUSLARARASI HUKUKUN MEŞRULAŞTIRICI İŞLEVİ 395
  A) ANAYASALAR VE ULUSLARARASI KURALLAR ARASINDAKİ
      İLİŞKİ 396
  B) ANAYASA YARGISI ÜZERİNDE ULUSLARARASI DENETİM 398
  1.- Avrupa Sözleşmesi ve anayasalar 398
  2.- İnsan hakları avrupa mahkemesi 400
  a) Yorum yöntemleri ve güvence ölçütleri  401
  b) İHAM kararlarının anayasa mahkemelerine etkisi 403
  c) İHAM karar ve gerekçelerinin meşrulaştırıcı işlevi 405
  III. SINIRAŞAN ANAYASACILIK VE DÜNYA ÖLÇEĞİNDE
        ARAYIŞLAR 407
  A) SINIRAŞAN ANAYASACILIĞIN GÜNCELLİĞİ 408
  B) ANAYASACILIK VE COVİD-19 409
  C) DÜNYA ANAYASASI ÜZERİNDE YENİDEN DÜŞÜNMEK 411
  DİZİN 413
  KAYNAKÇA 421

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar