ANAYASA HUKUKU

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Namık Kemal ÖZTÜRK
ISBN: 9789750255908
Stok Durumu: Stokta var
49,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Namık Kemal ÖZTÜRK
Baskı Tarihi 2019/08
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Anayasa Hukuku

Prof.Dr.Namık Kemal ÖZTÜRK

2019/08 2. Baskı, 408 Sayfa

ISBN 978-975-02-5590-8

Türkiye'de, günümüzde anayasal planda başta hükümet sistemi olmak üzere kamu yönetimi sisteminde çok hızlı ve kapsamlı değişiklikler meydana gelmektedir. Değişimin hızı ve içeriği güncel sorunları açıklama bakımından akademik anlamda bir boşluk meydana getirmekte ve günceli yakalayan kitaplara ihtiyaç duyulmaktadır. İşte bu boşluğu doldurma ve son değişiklikleri içerme bakımından bu eser önemli bir işlev görecektir.

Kitabımız hem öğrenciler hem de siyasal ve anayasal konulara ilgi duyan okuyucuların kolaylıkla yararlanması için farklı bir şekilde tasnife tabi tutulmuştur. "Anayasanın üstünlüğü", "insan hakları ve devlet", "demokrasi ve türleri", "devlet kuramı", "hükümet sistemleri ve partiler" ile "seçim sistemleri" sırasıyla bu kitapta yer verilen bölümlerdir. Bu kapsamda anayasaların ne işe yaradıkları, nasıl tarif edildikleri ve yapıldıkları gibi konular birinci bölümde ele alınıp diğer bölümlerin daha kolay anlaşılmasını sağlayacak kavramsal temel prensiplerle birlikte yazılmıştır.

Her bölümden önce o bölümle ilgili temel kavramlar açıklanarak okuyucunun konuları daha kolay anlamasına imkân sunulmaktadır. Karşılaştırma yapmadan bilgi vermenin konuları tam kavrama bakımından yetersiz olduğu düşünüldüğünden diğer ülke örneklerine geniş bir şekilde yer verilerek karşılaştırmalı bir yaklaşım tercih edilmiştir.

Kitabın, son değişiklikleri içermesi, içeriği ve kolay anlaşılır olması nedeniyle müfettişlik, kaymakamlık ve uzmanlık sınavlarına girecek öğrenciler için de temel eser niteliğinde olduğunu belirtmek gerekir.

Konu Başlıkları
Temel Prensipler ve Anayasa Yapımı
Anayasanınüstünlüğü
İnsan Hakları ve Devlet
Demokrasi ve Türleri
Devlet Kuramı
Hükümet Sistemleri
Partiler ve Seçim Sistemleri

İÇİNDEKİLER

İçindekiler

Önsöz  7

Birinci Bölüm

TEMEL PRENSİPLER VE ANAYASA YAPIMI

I. ANAYASANIN ANLAMI VE ÖNEMİ  19

A. Anayasanın Anlamı  20

B. Anayasanın İçeriği  22

II. ANAYASA HUKUKU VE ÖZGÜRLÜKLER  24

III. ANAYASALARIN FONKSİYONLARI  25

A. Hükümet Sistemini Belirler  26

B. Devlet Şeklini Belirler  26

C. Rejimleri Belirler ve Meşrulaştırır  26

D. Özgürlükleri Korur  27

E. Yönetimde Denge Sağlar  28

IV. ANAYASA TÜRLERİ  28

A. Maddi ve Şekli Anlamda Anayasa  28

B. Yazılı–Geleneksel Anayasa  30

C. Yumuşak ve Katı Anayasa  33

1. Yumuşak Anayasa  33

2. Katı Anayasa  34

D. Ayrıntılı ve Çerçeve Anayasa  38

E. Demokratik–Antidemokratik Anayasa  39

F. Monarşik ve Cumhuri Anayasalar  40

G. Federal ve Üniter Anayasalar  40

V. ANAYASALARIN YAPILMASI  41

A. Anayasa Yapma Yöntemleri  42

B. Kurucu İktidar  45

1. Asli Kurucu İktidar ve Anayasa Yapımı  45

a. Monarşik Yöntemler  47

b. Demokratik Yöntemler  49

c. Plebisit Yöntemi  50

2. Tali Kurucu İktidar ve Anayasa Yapımı  51

C. Anayasa Yapımı ve Meşruiyeti  53

İkinci Bölüm

ANAYASANIN ÜSTÜNLÜĞÜ

I. HUKUK DEVLETİ VE ANAYASACILIK  59

A. Hukuk Devletinin Gerekleri  64

1. Bağımsız ve Tarafsız Yargı  64

2. Sınırlı Devlet ve Kuvvetler Ayrılığı İlkesi  66

3. Hukuk Önünde Eşitlik  70

4. Bireylere Hukuk Güvenliğinin Sağlanması  72

5. Hak Arama Yollarının Açık Olması  76

II. ANAYASA YARGISI  79

A. Anayasa Yargısının Meşruluğu  81

B. Anayasal Yargı Modelleri  83

1. Amerikan Modeli  84

2. Avrupa Modeli  86

C. Yargısal Denetim Zamanı  88

1. Önceden denetim  88

2. Sonradan Denetim  89

D. Denetim Yolları  90

1. Soyut Norm Denetimi  90

2. Somut Norm Denetimi (Defi Yolu)  91

3. Anayasa Şikâyeti (Bireysel Başvuru)  92

E. Mahkeme Üyelerinin Seçimi  95

F. Anayasa Mahkemesinin Görev ve Yetkileri  98

Üçüncü Bölüm

İNSAN HAKLARI VE DEVLET

I. İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ  105

A. Kavramsal Muhteva  105

1. İnsan Onuru  105

2. Benzer Kavramlar  107

3. Temel Formlar  110

B. Devletin İnsan Haklarına Yaklaşımı  111

C. İnsan Haklarının Nitelikleri  114

D. İnsan Haklarının Unsurları  116

E. Hak ve Özgürlüğün Felsefi Temeli  120

1. Doğal Haklar  121

2. Pozitif Özgürlük Anlayışı  124

II. İNSAN HAKLARI KATEGORİLERİ  125

A. Jellinek’in Sınıflandırması  125

B. Diğer Sınıflandırmalar  126

C. Hak ve Özgürlüklerin Düzenlenmesi  131

1. Düzeltici Sistem  131

2. Önleyici Sistem  131

a. Yasaklayıcı Önleme  132

b. Düzenleyici Önleme  132

c. Basit Önleme  133

3. Sistemlerin Değerlendirilmesi  133

III. İNSAN HAKLARININ SINIRLANDIRILMASI  134

A. Sınırlandırma Kriterleri  135

1. Kanunla Sınırlama  136

2. Nedene Bağlılık  137

3. Ölçülülük  137

4. Öze Dokunmama  138

5. Demokratik Toplum Düzeni’nin Gerekleri  139

6. Laik Cumhuriyetin Gerekleri  139

B. Hâkim Kararıyla Sınırlama  140

C. Olağanüstü Dönemlerde Sınırlamalar  141

IV. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASI  149

A. Ulusal Düzeyde Koruma  150

1. Kurumsal Düzenlemeler  150

2. Yargısal Düzenlemeler  154

a. İdari Yargı Yolu  155

b. Adli Yargı Yolu  155

c. Anayasa Yargısı Yolu  155

B. Dış Koruma  156

1. Uluslararası Belgeler ve İnsan Hakları  158

2. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Koruma Sistemi  159

Dördüncü Bölüm

DEMOKRASİ VE TÜRLERİ

I. DEMOKRASİNİN ANLAMI  167

II. DEMOKRASİNİN TARİHİ GELİŞİMİ  173

III. DEMOKRASİ BİÇİMLERİ  174

A. Doğrudan Demokrasi  174

B. Temsili Demokrasi  176

C. Yarı–Doğrudan Demokrasi  180

1. Referandum  181

2. Halk Vetosu  182

3. Halk Girişimi  183

D. Yarı–Temsili Demokrasi  184

IV. DEMOKRASİ MODELLERİ  184

A. Antik Demokrasi  185

B. Koruyucu Demokrasi  186

C. Gelişmeci Demokrasi  187

D. Halk Demokrasisi  189

V. KISA BİR DEĞERLENDİRME  190

Beşinci Bölüm

DEVLET KURAMI

I. DEVLET KAVRAMI  195

II. DEVLETİN TARİHSEL GELİŞİMİ  197

A. Antik Dönem (M.Ö.5000’e Kadar)  198

B. Kent Devletinden İmparatorluğa Geçiş  203

C. Feodalitenin Yükselişi  208

D. Feodalitenin Çöküşü ve Monarşinin Yükselişi  210

E. Modern Devletin Ortaya Çıkışı  221

F. Ulus Devlet  225

G. Ulus Devletin Geleceği  234

III. DEVLETİN UNSURLARI  236

A. İnsan Topluluğu: Halk  236

B. Ülke  241

C. Örgütlenmiş İktidar  243

D. Devletin Manevi Unsuru: Meşruiyet  246

IV. DEVLETİN HUKUKİ KİŞİLİĞİ VE İŞLEVLERİ  246

V. DEVLETİN KÖKENİNE İLİŞKİN TEORİLER  248

A. Aile Teorisi  248

B. Organik Benzeşme Teorisi  249

C. Marksist Teori  250

D. Güç Teorisi  251

E. İlahi Yönetme Hakkı Teorisi  252

F. Sözleşme Teorileri  253

1. Hobbes’un Sözleşme Teorisi  253

2. John Locke’un Teorisi  256

3. Jean Jacques Rousseau’nun Teorisi  259

VI. YAPILARINA GÖRE DEVLET ŞEKİLLERİ  262

A. Tek Yapılı (Üniter) Devletler  262

1. Merkezden Yönetim  265

2. Yerinden Yönetim  266

B. Karma Devletler  270

1. Konfederasyon  271

2. Federasyon  272

3. Federasyonun Üniter Sisteme Göre Fayda ve Sakıncaları  277

VII. DEVLET BİÇİMLERİ: REJİMLER  280

A. Monarşi  280

1. Mutlak Monarşi  281

2. Meşruti Monarşi  282

B. Cumhuriyet  284

Altıncı Bölüm

HÜKÜMET SİSTEMLERİ

I. DEMOKRATİK HÜKÜMET SİSTEMLERİ  290

A. Parlamenter Sistem  290

1. Parlamenter Sistemin Tanımı  292

2. Parlamenter Sistemin Özellikleri  293

a. İki Başlı Yürütme  293

b. Tarafsız ve Sorumsuz Devlet Başkanı  295

c. Parlamentoya Karşı Sorumlu Kabine  296

d. Yasama ve Yürütmenin Birbirinin Görevine Son Verebilmesi  298

3. Sistemin İşleyiş Mekanizmaları  298

4. Sistemin Değerlendirilmesi  301

B. Başkanlık Sistemi  302

1. Başkanlık Sisteminin Tanımı  303

2. Başkanlık Sisteminin Özellikleri  303

a. Başkan Halk Tarafından Seçilir  304

b. Yürütme Organı Tek Başlıdır  304

c. Başkan ve Meclislerin Karşılıklı Bağımsızlıkları  305

d. Yasama ve Yürütmenin Katı Ayrılığı  305

3. Sistemin İşleyiş Mekanizmaları  306

4. Sistemin Değerlendirilmesi  312

C. Yarı–Başkanlık Sistemi  313

1. Yarı–Başkanlık Sisteminin Tanımı  314

2. Yarı–Başkanlık Sisteminin Özellikleri  315

a. Cumhurbaşkanının Halk Tarafından Seçilmesi  316

b. İkili Yürütme Yapısı ve Bakanlar Kurulu Başkanlığı  316

c. Devlet Başkanının Parlamentoya Karşı Sorumlu Olmaması  318

3. Sistemin İşleyiş Mekanizmaları  318

D. Meclis Hükümeti Sistemi  320

E. Türkiye’nin Hükümet Sistemi  322

1. Sistemin Kurumsal Dizaynı  324

2. Sistemin Temel Özellikleri  324

II. ANTİ–DEMOKRATİK HÜKÜMET SİSTEMLERİ  329

A. Diktatörlük  330

1. Totaliter Diktatörlük  330

2. Otoriter Diktatörlük  332

Yedinci Bölüm

PARTİLER VE SEÇİM SİSTEMLERİ

I. SİYASİ PARTİLER  335

A. Siyasi Partilerin Tanımlanması  335

B. Partilerin İşlevleri  338

C. Parti Sistemleri  340

1. Tek Parti Sistemi  341

2. İki Parti Sistemi  342

3. Çok Parti Sistemi  343

4. Özet ve Sonuç  344

D. Partilerin Tipolojisi  344

II. DEMOKRASİ VE SEÇİMLER  348

A. Özgür ve Adil Seçimler  349

B. Toplantı ve İfade Özgürlüğü  350

C. Demokratik Seçim İlkeleri  351

1. Serbestlik İlkesi  352

2. Genel Oy İlkesi  353

3. Gizli Oy İlkesi  354

4. Eşit Oy İlkesi  354

5. Kişisel Oy İlkesi  355

6. Açık Sayım ve Döküm İlkesi  355

7. Yargısal Denetim İlkesi  355

8. Tek Kademeli Seçim  355

E. Seçme ve Seçilme Hakkı  356

1. Seçme Hakkı  356

2. Seçilme Hakkı  360

III. SEÇİM SİSTEMLERİ  361

A. Seçimlerle İlgili Temel Kavramlar  364

1. Seçim Çevresi  364

2. Seçim Barajları  366

3. Seçim Listeleri  367

B. Çoğunluk Sistemi  368

1. Tek Turlu Çoğunluk Sistemi  369

2. İki Turlu Çoğunluk Sistemi  370

3. Çoğunluk Sisteminin Değerlendirilmesi  371

C. Nispi Temsil Sistemi  371

1. Seçim Sayısı ve Artık Oy Uygulamasına Dayalı NTS.  372

a. Yaklaştırmalı Nispi Temsil  373

b. Tam Uygulamalı Nispi Temsil  374

2. Artık Oy Bırakmayan NTS.  376

a. d’Hondt Yöntemi  376

b. Sainte Lague Yöntemi  377

3. Genel Bir Değerlendirme  377

D. Karma Sistemler ve Alternatif Oy Sistemi  378

Kaynakça  381

Kavramlar Dizini  403

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar