Anayasa Hukuku Kapsamında Türkiye'de Yargı Organının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Fatih ÖZKUL
ISBN: 9786050511437
72,25 TL 85,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Fatih ÖZKUL
Baskı Tarihi 2022/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 222

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER ...................................................................................5

GİRİŞ ...................................................................................................9

I. BÖLÜM

YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE TARAFSIZLIĞI 

HAKKINDA GENEL BİLGİLER

I. YARGI BAĞIMSIZLIĞININ TARİHSEL ANLAMI..............15

II. YARGILAMA İŞLEVİNİN ÖNEMİ........................................16

III. YARGILAMA İŞLEVİNİN YARGI ORGANININ 

BAĞIMSIZLIĞI VE TARAFSIZLIĞI İLE OLAN 

İLİŞKİSİ....................................................................................21

IV. YARGI BAĞIMSIZLIĞI İLE TARAFSIZLIĞININ TEMEL 

ANAYASAL İLKE VE KURUMLARLA OLAN İLİŞKİSİ ...23

A. Rejim Tipine Göre Yargının Bağımsızlığı ve 

Tarafsızlığı ...........................................................................23

1. Otoriter ve Totaliter Rejimlerde .....................................23

2. Liberal Demokratik Rejimlerde .....................................25

B. Temel Anayasal İlke ve Kurumlarla Olan İlişkisi ...............27

1. Kuvvetler Ayrılığı Teorisi ile İlişkisi .............................27

2. Hukuk Devleti İlkesi ile İlişkisi .....................................30

C. Yargı Organının Bağımsızlığı ile Tarafsızlığına İlişkin 

Evrensel İlkeler ve Uluslararası Uygulamalar .....................33

D. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Yargı 

Bağımsızlığı .........................................................................38

V. YARGI BAĞIMSIZLIĞI ve TARAFSIZLIĞININ 

BOYUTLARI............................................................................43

A. Dış - İç Bağımsızlık ve Tarafsızlık ......................................43

B. Bireysel - Kurumsal Bağımsızlık ve Tarafsızlık..................44

C. Karşılaştırmalı Hukuka İlişkin Veriler.................................45

D. Yargı Organına Yönelik Etki ve Müdahalelere İlişkin Farklı 

Örnekler ...............................................................................48

6

II. BÖLÜM

YARGI BAĞIMSIZLIĞI İLE TARAFSIZLIĞININ TEMEL 

UNSURLARI VE SAHİP OLUNMASI GEREKEN 

GÜVENCELER

I. YARGI BAĞIMSIZLIĞININ TEMEL UNSURLARI.............53

A. Yasama Organına Karşı Bağımsızlık...................................53

B. Yürütme Organına Karşı Bağımsızlık..................................53

C. Yargı Organına Karşı Bağımsızlık.......................................55

D. Basın ve Yayın Kuruluşlarına Karşı Bağımsızlık................56

E. Davanın Taraflarına Karşı Bağımsızlık ...............................57

F. Üçüncü Kişilere Karşı Bağımsızlık .....................................58

II. SAHİP OLUNMASI GEREKEN TEMEL GÜVENCELER....59

A. Hâkimlik Teminatı ...............................................................59

B. Hâkimlerin Atanmaları ........................................................60

C. Hâkimlerin Terfileri .............................................................62

D. Terfilerde ve Atamalardaki Ölçütler....................................63

E. Tayin ve Nakil Olma............................................................65

F. Disiplin, Sicil İşlemleri, Görevden Uzaklaştırılma ve 

Alınma..................................................................................65

G. Hâkimlerin Özlük Hakları....................................................66

III. YARGI ORGANININ BAĞIMSIZLIĞI VE TARAFSIZLIĞI 

KAPSAMINDA ÜST KURULLAR .........................................68

III. BÖLÜM

1876, 1921, 1924 ve 1961 ANAYASALARINDA 

YARGININ BAĞIMSIZLIĞI VE TARAFSIZLIĞI

I. 1876 TARİHLİ KANUN-U ESASİ’DE....................................73

II. 1921 ANAYASASI’NDA .........................................................75

III. 1924 ANAYASASI’NDA.........................................................76

IV. 1961 ANAYASASI’NDA.........................................................80

7

IV. BÖLÜM

1982 ANAYASASI’NDA YARGI ORGANININ 

BAĞIMSIZLIĞI ve TARAFSIZLIĞI

I. TEMEL DÜZENLEMELER.....................................................95

A. Yasama Organına Karşı Bağımsızlık...................................95

B. Yürütme Organına Karşı Bağımsızlık................................101

C. Yargı Organına Karşı Bağımsızlık.....................................110

D. Basın ve Yayın Kuruluşlarına Karşı Bağımsızlık..............119

E. Davanın Taraflarına Karşı Bağımsızlık .............................122

F. Üçüncü Kişilere Karşı Bağımsızlık ...................................124

II. BAĞIMSIZLIK İLE TARAFSIZLIĞI KORUMAYA 

YÖNELİK TEDBİRLER VE YARGI MENSUPLARININ 

SAHİP OLDUĞU GÜVENCELER ........................................126

A. Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı Korumaya Yönelik 

Tedbirler.............................................................................126

1. Yasal Düzenlemeler .....................................................126

2. Başka Görev Yapamama ..............................................126

3. Davadan Çekilebilme ve Hâkimin Reddi.....................127

4. Duruşmaların Açık Yapılması ve Kararların Gerekçeli 

Olması ..........................................................................129

5. Yüksek Mahkeme Üyelerine İlişkin Yargılamaların Ayrı 

Yapılması .....................................................................130

6. Doğal Hâkim İlkesi ......................................................131

B. Yargı Mensuplarının Sahip Olduğu Güvenceler................137

1. Hâkimlik ve Savcılık Teminatı ....................................137

a. Hâkim ve Savcıların Azledilememesi .....................140

b. Coğrafi Teminata Sahip Olma ...............................143

c. Emekliye Sevk Edilmeme .......................................146

d. Maaş ve Ödenekten Yoksun Bırakılmama ............147

e. İsteği Dışında İdari Görevlere Atanmama...............148

f. Hâkimlikten Savcılığa Atanmama ...............................149

III. ANAYASA’DA HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU ...150

A. 2010 Anayasa Değişikliği Öncesinde Hâkimler ve Savcılar 

Yüksek Kurulu ...................................................................151

B. 2010 Anayasa Değişikliği Sonrasında Hâkimler ve Savcılar 

Yüksek Kurulu ...................................................................158

1. HSYK’nın Üye Sayısı ve Dağılımı ..............................161

8

2. HSYK Üyelerinin Seçim Usulü ...................................170

3. HSYK’nın Görevleri ve İç Yapısı...............................174

4. Yeni Bir Teşkilat ..........................................................176

5. HSYK’nın Toplantı ve Karar Alma Usulü...................177

6. HSYK Kararlarının Yargısal Denetimi ........................178

C. 2017 Anayasa Değişikliği Sonrasında Hâkimler ve Savcılar 

Kurulu ................................................................................181

IV. YARGI MENSUPLARININ ÖZLÜK İŞLERİ ......................189

A. Hâkim ve Savcıların Tayinleri...........................................189

B. Hâkim ve Savcıların Terfileri ............................................191

C. Hâkim ve Savcıların Sorumlulukları ve Denetlenmeleri ...193

SONUÇ.............................................................................................199

KAYNAKÇA ...................................................................................205


ABRAHAM, J. Henry, “The Pillars of Judicial Independence in tne 

United States”, Judicial Independence in the Age of Democracy, (Ed. 

Peter H. Russell and David M. O’bien), University Press of Virginia, 

Charlottesville and London 2001.

AHARON, Barak, The Judge in a Democracy, Prınceton University Press, Princeton 2008.

AKAD, Mehmet - DİNÇKOL, Abdullah, Gerekçeli-İçtihatlı 1982 

Anayasası, Alkım Yayınevi, İstanbul 1998, s. 551.

AKKAS, Sarkar Ali, “Appointment of Judges: A Key Issue of Judicial Independence”, Bond Law Rewiew, Vol. 16, No. 2, 2004, s. 200-

210).

AKİPEK, İlhan, “Kuvvetler Ayrılığı Nazariyesinin Doğmasında 

Amil Olan Fikirler”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

C. 9, S.1-2.

ALDIKAÇTI, Orhan, Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ve 1961 

Anayasası, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1982.

ANDERSON, William – WEIDNER, W. EDWARD, American 

Government, Fourth Eddition, New York 1953.

ARAS, Bahattin, “Yasamanın Bilgi Edinme ve Denetleme Yollarının Yargı Bağımsızlığına Etkileri”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, C. 1, Yıl.2, S. 7, Ankara 2011.

ARBLASTER, Antony, Demokrasi (çev. Nilüfer Yılmaz), Doruk 

Yayınevi, Ankara 1999.

ARDAHAN Vedat, Mahkemelerin İstiklali ve Hakim Teminatı, 

Ankara 1961.

ARSEL, İlhan, “Constitutional Development of Turkey since Republic, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.18, S. 1-4.

206

AUTHEMAN, Violaine – ELENA, Sandra, Global Best Practises: 

Judicial Councils-Lessons From Europe and Latin America, IFES 

Rule of Law White Paper Series, 2004.

AYBARS, Ergun, İstiklal Mahkemeleri, Bilgi Yayınevi, Ankara 

1975.

BARAK, Aharon, The Judge in a Democracy, Princeton University Press, New Jersey 2006.

BATUM, Süheyl, “Demokrasi Dışı Bir Anayasa Değişikliği”, Güncel Hukuk Dergisi, Mart 2017/3-159.

BAYRAKTAR, Köksal, “Genel Değerlendirme”, 2010 Anayasa 

Değişiklikleri Çerçevesinde Yargı Bağımsızlığı, Seçkin Yayınları 

Ankara 2010.

BEDER, Bülent – ALTUNDİŞ, Mehmet, “Yasama ve Yürütme 

Fonksiyonlarının Yargı Bağımsızlığına Müdahalesi”, Yasama Dergisi, 

S. 13, 2009.

BEETHAM, David – BOYLA, Kevin, Demokrasinin Temelleri

(çev. Aslıhan Zeynep Kopuzlu), Adres Yayınları, Ankara 2005.

BERKİN, Necmettin, “Hakim ve Savcılar Hukukuna Yenilik Getiren Hükümler”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 

50 Yıl Özel Sayı, C. XXXVIII, S. 1-4, 1973.

BİLGE, Necip, Yargısal İçtihatların Bağlayıcı Gücü ve İçtihadı 

Birleştirme Kararları, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara 1993.

BİNGÖL, İrfan, Ülkemizde Anayasa Hareketleri, Atak Ofset, Ankara 1993.

BJONBERG, Kjell – RICHMOND, Paul, Türkiye Cumhuriyeti’nde Yargı Sisteminin İşleyişi, İstişari Ziyaret Raporu, 

28.09.2003-10.10.2003 (Avrupa Birliği Komisyonu Brüksel), Avşaroğlu Matbaası, Ankara 2004.

BREWER, Allan – CARIAS, R., Judicial Rewiew in Comperative 

Law, Cambridge University Press, 1989.

ERKUT, Celal, İdari İşlemin Kimliği, Danıştay Yayınları, Ankara 

1990.

207

ERÖZDEN, Ozan, “Hukuk Devleti İlkesi ve Yargı Tarafsızlığının 

Normatif Hukuk Ötesi Boyutu”, Yargısal Düğüm: Türkiye’de Anayasal Reforma İlişkin Değerlendirme ve Öneriler, (ed. Serap Yazıcı), Tesev Raporu, İstanbul 2010.

CAN, Osman, Darbe Yargısının Sonu, Timaş Yayınları, İstanbul 

2010.

CAPPALETTI, Mauro, Judicial Rewiew in the Contemporary 

World, The Bobbs-Merrill 1971.

CASTALDI, Lauren, “Judicial Independence Threatened in Venezuela: The Removal of Venezuelean Judges and Complications of Rule 

ou Law Reform”, Georgetown Journal of International Law, Vol. 

37, No. 3, 2006.

CENTEL, Nur, “Yargı Bağımsızlığı”, Anayasa ve Uyum Yasaları, 

Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Ankara 2002.

CENTEL, Nur – ZAFER, Hamide, Ceza Muhakemesi Hukuku, 

Beta Yayınları, İstanbul 2010.

CENTEL, Nur, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Göre Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı ve Türk Hukuku”, Prof. Dr. Nurullah Kunter’e Armağan, İstanbul 1998.

CENTEL, Nur, “Dürüst Yargılama ve Medya Bakımından Demokrasi Kültürü”, Nurullah Kunter’e Armağan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, İstanbul 1998.

CLAYTON, Richard & TOMLINSON, Hugh, The Law of Human 

Rights, Oxford University Press, New York 2000. 

COŞKUN, Vahap, Ulus Devletin Dönüşümü ve Meşruluk Sorunu, Liberte Yayınları, Ankara 2009.

CROSS, Frank B., “Thoughts on Goldilocks and Judicial Independence”, Ohio State Law Journal, Vol. 64, No. 195, Ohio 2003.

ÇAĞLA, Cengiz, Yeni Başlayanlar İçin Siyaset Bilimi, Omnia 

Yayınları, İstanbul 2010.

ÇALIŞIR, Kurutuluş Tayanç, Teoride ve Pratikte Yargı Bağımsızlığı, Adalet Yayınevi, Ankara 2012.

ÇANKAYA, Özden – YAMANER, Melike Batur, Kitle İletişim 

Özgürlüğü, Turhan Kitabevi, Ankara 2006.

208

ÇELENK, Halit, “Böyle Mahkeme Olmaz Bunlar Mahkeme Değil 

Birer ‘”Kurul’du.”, Güncel Hukuk, Temmuz 2010.

ÇELİK, Burak, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu: Yapısal 

Açıdan Karşılaştırmalı Bir İnceleme, XII Levha Yayıncılık, İstanbul 

2012.

ÇELİK, Burak, “16 Nisan Anayasa Değişikliği ve Yeni Hakimler 

ve Savcılar Kurulu Üzerine Bir Değerlendirme”, Ankara Üniversitesi 

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C. 73, No. 4, 2018.

DAHL, Robert, Polyarchy Participation and Oppositions, New 

Haven, Yale University Press, London 1972.

DEMİRCİOĞLU, Yaşar, Medeni Usul Hukukunda İnsan Hakları ve Adil Yargılanma Güvencesi, Yetkin Yayınları, Ankara 2007.

DEMİRKOL, Ferman, Yargı Bağımsızlığı, Kazancı Yayınları, İstanbul 1993.

DIAMOND, Larry, “Is the Third Wave Over?”, Journal of Democracy, Vol. 7, No. 3, July, 1996.

DURAN, Lütfi, “Tevhidi İçtihat Nedir”, Siyasal İlimler Mecmuası, 1953/269.

EDEKO, E. Sunday, “The Relevance of Seperation of Powers in A 

Democratic System of Government: A Comperative Approach”, African Journal of Law and Criminology, Vol. 1, No. 2, 2011.

ELMACI, Şerafettin, “Hakimlerin Hukuki Sorumluluğu Rejiminin 

Cumhuriyet Savcıları Tarafından Uygulanması”, Adalet Dergisi, S. 37, 

2010.

ERDEM, Fazıl Hüsnü, “Türkiye’de ‘İdeolojik Devlet’ Gölgesinde 

Yargı ve Bağımsızlığı Sorunu”, Demokrasi Platformu Dergisi, Yıl 1, 

S.2, 2005.

ERDEM, Fazıl Hüsnü, “Yargının Siyasi İktidar ve Devlet İktidarı 

Karşısında Bağımsızlığı Sorunu”, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 

Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye Armağan, Yıl.3, S. 6, 2005.

ERDOĞAN, Mustafa, “Anayasal Demokrasi Perspektifinde Türkiye”, Türkiye Günlüğü, S. 60, 2000.

ERDOĞAN, Mustafa, Anayasal Demokrasi, Siyasal Kitabevi, Ankara 2004.

209

ERDOĞAN, Mustafa, Anayasa Hukuku, Orion Kitabevi, Ankara 

2005.

ERDOĞAN, Mustafa, Anayasa Hukuku, Orion Kitabevi, Ankara 

2009.

ERDOĞAN, Mustafa, “Anayasa Değişikliği Paketi Ne Getiriyor?”, 

Star Gazetesi, 25 Mart 2010.

ERMUMCU, Osman, Hakimlerin Hukuki Sorumluluğu, Adalet 

Yayınevi, Ankara 2012.

EROĞUL, Cem, “1908 Devrimi’ni İzleyen Anayasa Değişiklikleri”, 100. Yılında Jön Türk Devrimi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2010.

ERTOSUN, Ali Suat – ÖZBEK, Kadir, HSYK’ya İlişkin Anayasa 

Değişikliği Konusunda Analitik Bir İnceleme Kitapçığı, Ankara 

2010.

FAIRLIE, John A., “The Seperation of Powers”, Michigan Law 

Rewiew, Vol. 21, No. 4, 1923.

FELD, P. Lars – VOIGT, Stefan,”Economic Growth and Judicial 

Independence: Cross-Country Evidence Using a New Set of Indicators”, European Journal of Political Economy, Vol. 19, 2003.

FEREJOHN, A. John – KRAMER, D. Larry, “Independent Judges, 

Dependent Judiciary: Institutionalizing Judicial Restraint”, New York 

University Law Rewiew, Vol. 77, 2002.

FOSTER, Christopher, British Government in Crisis, Oxford, 

Hart Publishing, 2005.

FOSTER, Stevan, The Judiciary, Civil Liberties and Human 

Rights, Edinburg University Press 2006.

GEMALMAZ, Mehmet Semih, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, Beta Yayınları, İstanbul 1997.

GEMALMAZ, Mehmet Semih, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukuku Işığında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (Madde 3/ İşkence 

Yasağı) Analizi, Ankara Barosu Yayınları, Ankara 2007.

GERÇEKER, Hasan, Adli Yıl Açılış Konuşması (2009-2010), 7 

Eylül 2009, Ankara, http://www.yargitay.gov.tr/sayfa/adli-yil- açilişkonuşmalari/documennts/acilişKonusma/2009-2010/pdf.

210

GEWIRTZ, Paul, “Independence and Accountability of Courts”, 

China Law Rewiew, Vol. 1, No. 1, 2005.

GHAZI, Moosa Akefi, “Iranian Judiciary Facing Human Rights 

Norms or Islamic Criteria”, Journal of Middle Eastern and Islamic 

Studies (in Asia), Vol. 5, No. 3, 2011.

GIEGRICH, Thomas, Türk Yargı Sistemindeki Reformlar, Dünden Bugüne HSYK ve Avrupa Uygulaması ile Mukayese Sempozyumu, 24-27 Ekim, 2011, Dumat Matbaacılık, Ankara 2011.

GILBERT, D. Micheal, “Judicial Independence and Social Welfare”, Michigan Law Rewiew, Vol. 112, Issue 4, 2014.

GOLDMAN, Sheldon, “Judicial Selection and the Qualities Thak 

Make a “Good” Judge”, The Annals of the American Acedemy of 

Political and Social Science, Vol. 462, The American Judiciary: Critical Issues, Jul. 1982, s. 113-114.

GÖLCÜKLÜ, Feyyaz, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Adil 

Yargılanma”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi,

C. 49, s. 1-2, 1994.

GÖLCÜKLÜ, A. Feyyaz – GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Turhan Kitabevi, Ankara 

2002.

GÖNENÇ, Levent, “Meşruiyet Kavramı ve Anayasaların Meşruiyet 

Problemi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 50, Ankara 2001.

GÖNENÇ, Levent, Yargının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı, Anayasa Çalışma Metinleri 3, Tepav Yayınları, 2011.

GÖZE, Ayferi, Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, Beta Yayınları, 

İstanbul 1982.

GÖZLER, Kemal, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Kitabevi, Bursa 2007.

GÖZLER, Kemal, Anayasa Hukukuna Giriş, Ekin Yayınevi, 

Bursa 2008.

GÖZLER, Kemal, Hukuka Giriş, Ekin Yayınevi, Bursa 2011.

GÖZLER, Kemal, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi Ekin Yayınevi, C. 2, 2011.

211

GÖZLER, Kemal, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, Ekin Yayınevi, Bursa 2013.

GÖZLER, Kemal, “Sulh Ceza Hakimlikleri ve Tabii Hakim İlkesi: 

Sahur Operasyonu Hakkında Bir Açıklama”, Güncel Hukuk Dergisi, 

Ekim 2014.

GÖZLER, Kemal, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Yayınevi, Bursa 2015.

GÖZLER, Kemal, “Yargı”, http://www.anayasa.gen.tr/yargiorgani.htm_ftnef12.

GÖZLER, Kemal, “1982 Anayasası Hâlâ Yürürlükte mi? : Anayasasızlaştırma Üzerine Bir Deneme”, http://www.anayasa.gen.tr/anayasasizlastirma-uzun.pdf.

GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref – SEZGİN, Zekai, 1924 Anayasası Hakkında Meclis Görüşmeleri, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara 1957.

GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref – KİLİ, Suna, Türk Anayasa Metinleri 

(Sened-i İttifaktan Günümüze), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 

İstanbul 2000.

GROUPA, Nono – GINSBURG, Tom, “Guarding the Guardians: 

Judicial Counculs and Judicial Independence”, The American Journal 

of Comperative Law, Vol. 57, 2009.

GUARNIERI, C. – PEDERZOLI, P., The Power of Judges: A 

Comperative Study of Courts and Democracy, (Çev. C. A. Thomas) 

Oxford University Press, Oxford 2002.

GÜNDAY, Metin, İdare Hukuku, İmaj Yayınevi, Ankara 1997.

GÜNDÜZ, Aslan, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Teşkilat Hakkında Temel Metinler, Beta Yayınları, İstanbul 1994.

HABERMAS, Jürgen, “Techinicel Progress and Social LifeWorld”, Trans. Jeremy Saphiro, Toward A Rational Society, 1970.

HAKYEMEZ, Yusuf Şevki, “Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu”, Stratejik Düşünce Enstitüsü Yargı Raporu, Öncü Basımevi, 

Ankara 2010.

212

HAMPTON, Mark, “The Fourth Estate Ideal in Journalism Nistory”, The Routladge Componion to News and Journalism, ed., 

Stuart Allan, Routladge, New York 2009.

HARRIS, M.O. Boyle-WARBRICK, C., Law of the European 

Convention on Human Rights, Butterworths, London 1995.

HENDLEY, Kathryn, “Telephone Law and the Rule of Law: The 

Russian Case”, Hague Journal on the Rule of Law, Vol.1, No. 2, 

2009.

HILBINK, Lisa, Judges Beyond Politics in Democracy and Dictatorship: Lessons from Chile, Cambridge University Press, Cambridge 2007.

HOWARD, Dick, A. E., “Judicial Independence in Post Communist 

Central and Eastern Europe”, Judicial Independence in the Age of 

Democracy, (edts. Peter H. Russell, David, M. O’Brien), University 

Press of Virginia, London, 2001.

HUBER, Gregory – SANFORD, Gordon, “Accountability and Coercion: Is Justice Blind When It Turns Run Office?” American Journal 

of Political Science, Vol. 48, No. 2, 2004.

İNCEOĞLU, Sibel, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı, Beta Yayınları, İstanbul 2002.

İNCEOĞLU, Sibel, “Karşılaştırmalı Hukuk Yaklaşımıyla Yargıca 

Yönelik Disiplin Süreçlerinin Yargı Bağımsızlığına Etkisi”, Danıştay 

139. Yıl Sempozyumu, Danıştay Yayın, Ankara 2008.

İNCEOĞLU, Sibel, “Adalet Bakanlığı’nın Yargı Reformu Stratejisine Yönelik Gözlemler”, Yılmaz Aliefendioğlu’na Armağan, Yetkin 

Yayınları, Ankara 2009.

İNCEOĞLU, Sibel, “Yeni Anayasada Bağımsız Bir Yargı İçin Neler Yapılmalı? Uluslararası Belgeler Işığında Öneriler”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl. 24, S. 95, Temmuz-Ağustos 2011.

İZGİ, ÖMER- GÖREN, Zafer, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 

Yorumu, TBMM Basımevi, Ankara 2002, s. 1264.

JACOBS G. Francis & WHITE, Robin C. A., The European Convention on Human Rights, 2. Ed, Oxford University Press, New York 

1996.

213

KABOĞLU, İbrahim Ömer, Halk Neyi Oylayacak-Değişiklikler 

Işığında 1982 Anayasası, İmge Yayınları, Ankara 2010.

KANADOĞLU, Korkut, “Anayasanın Değiştirilemez Maddelerine 

Aykırı Anayasa Değişiklikleri”, Güncel Hukuk Mayıs 2010.

KAPANİ, Münci, Kamu Hürriyetleri, Yetkin Yayınları, Ankara 

1993.

KAPANİ, Münci, İcra Organı Karşısında Hakimlerin İstiklali, 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, 1956.

KARADAĞ, Ahmet, “Sürdürülebilir Demokrasi”, Cumhuriyet 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C. 7, S. 1, 2006.

KARADEMİR, Dilek, “Son Kanun Değişiklikleri Işığında Hakimin 

Hukuki Sorumluluğu”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 119, 2015.

KARAVELİOĞLU, Celal, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ankara 2001.

KARDAŞ, Ümit, Askeri Mahkemelerin Kuruluş ve İşleyişi, Kazancı Yayınları, İstanbul 1992.

KESER, Hayri – NİYAZİOĞLU, Fatma, “Türkiye’de Hakimler ve 

sacılar Yüksek Kurulu”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 2, S. 2, 2011.

KIRMAZ, Birol, Avrupa Birliği Sürecinde Hakimlerin Denetimi 

ve Yargı Bağımsızlığı, Adalet Yayınevi, Ankara 2009.

KOĞACIOĞLU, Dicle, “In-depth Analysis of the September 12 Legality Dynamics Through Jurists Autobiographies”, European Journal of Turkish Studies, Vol. 15, 2012.

KORNHAUSER, A. Lewis, “Is Judicial Independence a Useful 

Concept?”, The Lessons of Social Science Research, in Judicial Independence At the Crossroads, An Interdisciplinary Approach, ed. Stephan B. Burbenk & Barry Friedman, London, Sage Publications, 2002.

KÖKER, Levent, İki Farklı Siyaset, Dipnot Yayınları, Ankara 

2008.

KUNNECKE, Marina, Tradition and Change in Administrative 

Law: An Anglo- German Comparision, Berlin, Spiringer 2007.

KUNTER, Nurullah, “Türkiye’de Kaza Kuvveti”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 25, S. 1-4, 1960.

214

KUNTER, Nurullah, Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul 1989.

KUNTER, Nurullah-YENİSEY, Feridun, Muhakeme Dalı Olarak 

Ceza Muhakemesi Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul 1998.

KUNTER, Nurullah-YENİSEY, Feridun-NUHOĞLU, Ayşe, Muhakeme Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul 2010.

KURU, Baki, Hakim ve Savcıların Bağımsızlığı ve Teminatı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara 1966.

KURU, Baki, İçtihatların Birleştirilmesi Yoluyla İlgili Bazı Sorunlar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Yayın No: 

415, Ankara 1977.

KUTLU, Mustafa, Kuvvetler Ayrılığı, Seçkin Yayınevi, Ankara 

2001.

KÜÇÜK, Adnan, “Anayasa Mahkemesi Kararlarında Hukuk Devleti”, Hukuk Devleti: Hukuki Bir İlke Siyasi Bir İdeal, (ed.) Ali Rıza 

Çoban, Bilal Canatan, Adnan Küçük, Adres Yayınları, Ankara 2008.

KÜÇÜK, Adnan, “Yargı Bağımsızlığını Tanımlayan Bir İlke: Yargının Tarafsızlığı”, Leges Anayasa ve İdare Hukuku Dergisi, C. 1, S. 

1, 2014.

LIANO, Arjana, “Independence of the Judiciary”, Judicial Tribune, Vol. 3, Issue 2, December 2013.

LINZ, J. Juan, Totaliter ve Otoriter Rejimler (çev. Ergun Özbudun), Siyasi İlimler Türk Derneği Yayınları, Ankara 1984.

LINZ, Juan, Totaliter ve Otoriter Rejimler (çev. Ergun Özbudun), 

Liberte Yayınları, Ankara 2008.

MCKENNA, M. J., Franklin Roosevelt and the Great Constitutional War: The Court Packing Crisis of 1937, Fordham University 

Press, New York 2002.

MENENDEZ, Jorge Fernândez, “Mexico: the Traffickers Judges”, 

Global Corruption Report 2007, Corruption in Judicial Systems, 

Transparency International, Cambridge University Press, Cambridge 

2007.

215

MOLE, Nuala – HARBY, Catharina, The Right to A Fair Trial: A 

Guide to the Implemantation of Article 6 of the European Convention on Human Rights, Human Rights Handbooks, No. 3, Belgium 

2006.

MOYO, Gugulethu, “Corrupt Judges and Land Rights in Zimbabve”, Global Corruption Report 2007, Corruption in Judicial 

Systems, Transparency International, Cambridge University Press, 

Cambridge 2007.

MUMCU, Ahmet, “1924 Anayasası”, Atatürk Araştırma Merkezi 

Dergisi, C.2, S. 5, 1986.

MUMCUOĞLU, Maksut, “Hukuk Devletinde Bağımsız Yargının 

Yeri ve Bağımsız Yargının Türkiye’de Gelişimi”, Ankara Barosu 

Dergisi, S.2, Ankara 1989.

NDULO, Muna, “Judicial Reform, Constitutionalism and the Rule 

of Law in Zambia”, Zambia Social Science Journal, Vol. 2, No. 1, 

May 2011, s. 4.

OKANDAN, Recai Galip, “Milli Hâkimiyet, Milli İrade Mefhumlarının ve Kuvvetler Birliği Sisteminin Esas Teşkilat Hukukumuza Girişi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, C.27, S.1-4, 

1962.

OKANDAN, Recai Galip, Umumi Amme Hukuku: Devletin Doğuşu, Pozitif ve Teorik Gelişme, Unsurları, Fakülteler Matbaası, İstanbul 1968.

OKTAY, Cemil, “Kuvvetler Ayrılığı İlkesinin Yargı Açısından Anlamı ve Türkiye Örneği” Anayasa Yargısı, C. 1, Ankara 1982.

OKUMUŞ, Ali, Türk Hukuk Sisteminde Yargı Erkinin Bağımsızlığı, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış 

Doktora Tezi, 2011.

ÖDEN, Merih, “Anayasa Yargısında Yargıcın Davaya ve İşi Bakamaması”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 43, S. 1, 

1993.

ÖKÇESİZ, Hayrettin, Hukuk Devleti, Afa Yayınları, İstanbul 

1998.

216

ÖNBİLGİN, Gürbüz – OYTAN Muammer, TC Anayasası’nın İlke 

ve Kurulları ile Anayasa Mahkemesi Kararlarının Dizini, Doğan 

Basımevi, Ankara 1977.

ÖZAY, İlhan, Günışığında Yönetim, Filiz Kitabevi, İstanbul 2004.

ÖZBUDUN, Ergun, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, 

Ankara 2004.

ÖZBUDUN, Ergun, “HSYK Üzerinde İdeolojik Kavga”, Star Gazetesi, 19 Nisan 2010.

ÖZBUDUN, Ergun, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 2017.

ÖZEN, Muharrem, Hakimin Cezai Sorumluluğu, Seçkin Yayınları, Ankara 2004.

ÖZEN, Muharrem, “Yargı Bağımsızlığını Zedeleyen Düzenleme, 

Uygulamalar ve Bağımsızlığı Sağlamaya Yönelik Çözüm Önerileri”, 

Ankara Barosu Dergisi, Yıl. 68, S. 2010/1, 2010.

ÖZER, Attila, Türkiye’de ve Çeşitli Ülkelerde Mahkemelerin 

Bağımsızlığı ve Hâkim Teminatı, Turhan Kitabevi, Ankara 2009.

ÖZGEN, Eralp, “Yargıç Güvencesi, Yargının ve Savunmanın Bağımsız Örgütlenmesi”, Türkiye Barolar Birliği Uluslararası Anayasa Hukuku Kurultayı, Türkiye Barolar Birliği Yayını, Yayın No. 

12, Ankara 2001.

ÖZKORKUT, Nevin Ünal, “1876 Anayasası’nın Hukuk Devleti 

Unsurları Açısından Osmanlı Devlet Anlayışına Getirdiği Yenilikler”, 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 53, S. 1, 2004.

ÖZKORKUT, Nevin Ünal, “Yargı Bağımsızlığı Açısından Osmanlı’da ve Günümüz Türkiye’sinde Yargıya Genel Bir Bakış”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 57, S. 1, 2008.

ÖZKUL, Fatih, “Anayasalarımızda Yargının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl. 2016, S.3.

PALABIYIK, Hakan, Çeşitli Ülke Anayasalarında Hakimlik ve 

Savcılık Mesleği ile Hakimlik Savcılık Teminatının Düzenlenişi,

https://yenianayasa.tbmm.gov.tr.

PEKCANITEZ, Hakan, “Medeni Usul Hukukunda Aleniyet İlkesi”, 

Yargı Reformu Sempozyumu, İzmir 2000.

217

PERETTI, Terri Jennings, “Does Judicial Independence Exist”. The 

Lessons of Social Scinence Research, in Judicial Independence at the 

Crossroads, An Interdicciplinary Approach, eds. Stephan B. Burbenk and Barry Friedman, Sage Publications, London, 2002.

PLANK, E. Thomas, “The Essential Elements of Judicial Independence and the Experience of Pre-Soviet Russia”, Bill of Rights Journal, Vol. 5, Issue 1, 1996.

POSTACIOĞLU, İlhan, Medeni Usul Hukuku Dersleri, İstanbul 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul 1975.

RAMSEYER, J. Mark and RASMUSSEN Eric, Measuring Judicial Independence: The Political Economy of Judging in Japan,

University of Chicago Press, Chicago 2003.

REİD, Karen, A Practitioner’s Guide to the European Convention on Human Rights, Sweet & Maxwell, London 1998.

RICKARD, Carmel, “Judicial Reform: Function, Appointment and 

Structure”, The Centre for Public Law, University of Cambridge, 

October, 4, 2003.

RUSSELL, Bertrand, Batı Felsefesi Tarihi, (çev. M. Sencer), Say 

Yayınları, İstanbul 1983.

RUSSELL, Peter H. And O’BRIEN David, Judicial Independence 

in the Age of Democracy: Critical Perspectives from Around the 

World, University Press of Virginia, Charlottesville 2001.

SABUNCU, Yavuz, Anayasaya Giriş, İmaj Yayınevi, Ankara 

2004.

SAĞLAM, Fazıl, “Anayasa Değişikliklerinde Hakimler ve Savcılar 

(Yüksek) Kurulu’nun Konumu”, Güncel Hukuk Dergisi, Mart 2017/3.

SANCAR, Mithat, Devlet Aklı Kıskacında Hukuk Devleti, İletişim Yayınları, İstanbul 2016.

SANCAR, Mithat, “Şiddet, Şiddet Tekeli ve Demokratik Hukuk 

Devleti”, Doğu Batı, Yıl 4, Sayı. 13.

SANCAR, Mithat - ATILGAN, Ümit Eylem, “Adalet Biraz Es Geçiliyor…”: Demokratikleşme Sürecinde Hâkim ve Savcılar, Tesev 

Yayınları, İstanbul 2009.

218

SAYAN, İpek Özkal, “Türkiye’de Yargı Bağımsızlığı Sorunu”, 

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Güz 2008, C.4, S.2-4.

SAYE, B., Albert, American Constitutional Law, Columbus, 

Ohio, 1975.

SEE, Harlord, “Comment Judicial Selection and Decrisional Independence”, Law and Contemperary Problems, Vol. 61, No. 3, Summer 1998.

SELÇUK, Sami, Bağımsız Yargı Özgür Düşünce, İmge Kitabevi, 

Ankara 2007.

SEVİNÇ, Murat, Türkiye’nin Anayasa İmtihanı: Cumhurbaşkanlığı – Başkanlık Tartışması, İletişim Yayınları, İstanbul 2017.

SHETREET, S., and DESCHENES, J., Judicial Independence: 

the Contemporary Debate, M. Nijhoff, Boston 1995.

SOYSAL, Mümtaz, Anayasaya Giriş, Ankara Üniversitesi Siyasal 

Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1969.

SOYSAL, Mümtaz, 100 Soruda Anayasanın Anlamı, Gerçek Yayınevi, Ankara 1992.

SÜREN, Özlem Koçak, “Basın Yoluyla Yargıya Müdahele”, İstanbul Barosu Dergisi, C. 81, S. 2, 2007.

SURLU, Mehmet Handan, “Gündemden İnmeyen Sorun: Yargı Bağımsızlığı veya Türk Yargı Bağımsızlığının Simgesi Olarak Hakimler 

ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun Özlenen Oluşumu”, Anayasa ve 

Uyum Yasaları, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Aralık 2002.

ŞAHBAZ, İbrahim, “AİHM Kararlarında Yargı Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı”, Anayasa Yargısı Dergisi, S. 25, 2008.

TANİLLİ Server, Devlet ve Demokrasi: Anayasa Hukukuna Giriş, Adam Yayınları, İstanbul 1997.

TAHİNCİOĞLU, Gökçer – KARAPINAR Türker, “Bakanlığın 

HSYK’sı”, Millyet Gazetesi, 18 Ekim 2010.

TANÖR, Bülent, Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, BDS Yayınları, İstanbul 1994.

TANÖR, Bülent, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri: 1789-

1980, Afa Yayınları, İstanbul 1996.

219

TANÖR, Bülent-YÜZBAŞIOĞLU, Necmi, 1982 Anayasasına 

Göre Türk Anayasa Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul 2006.

TANRIVER, Süha, “Tabiî Hakim İlkesi ve Medeni Yargı”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 104, 2013.

TAŞKIN, Ahmet, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Adil Yargılanma Hakkı”, Adalet Dergisi, S. 19, Mayıs 2004.

TAŞTAN, Asuman Zeynep, Hakimin Tarafsızlığı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 

2005.

TEZCAN, Durmuş Erdem – SANCAKTAR, Ruhan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, Seçkin Yayınevi, Ankara 2002.

TEZİÇ, Erdoğan, Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), Beta Yayınları, İstanbul 2004.

TEZİÇ, Erdoğan, Anayasa Hukuku, Beta yayınları, İstanbul 2016.

TIRUCHELVAN, Neelan- COOMARAWAYMY, Radhika (ed.): 

The Role of the Judiciary in Plural Societies, London, Palgrave Macmillan 1987.

TIEDE, Lydia, “Judicial Independence: Often Cited, Rarely Understoood”, Journal of Contemporary Legal Issues, Vol. 15, 2006.

TOROSLU, Nevzat, Ceza Muhakemesi Hukuku, Savaş Yayınevi, 

Ankara 1998.

TOROSLU, Nevzat- FEYZİOĞLU, Metin, Ceza Muhakemesi Hukuku, Savaş Yayınevi, Ankara 2006.

TOSUN, Fahri, Mutlu, “Yargı ve Demokratik Meşruiyet”, Türkiye 

Barolar Birliği Dergisi, S. 88, 2020.

TROCHEV, Alexei, Judging Russia, Constitutional Court in 

Russian Politics, 1990-2006, Cambridge University Press, Cambridge 

2008.

TUNAYA, Tarık Zafer, Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku, 

Ekin Yayınevi, İstanbul 1982.

TUNÇ, Aslı, “Türkiye’de Adli Olayları Haber Yapmada Kullanılan 

Dil Bakımından Yaşanan Sorunlar”, Çağdaş Demokrasilerde Yargı 

220

ve Medya İlişkileri Uluslararası Sempozyumu, ed., Yalçın Şahinkaya, Adalet Akademisi Yayınları, Ankara 2010.

TURHAN, Mehmet, “Anayasacılık ve Kuvvetler Ayrılığı Kuramı”, 

Hukuk Felsefesi Sosyolojisi Arkivi, (Haz., ÖKÇESİZ, Hayrettin) Afa 

Yayınları, İstanbul 1995.

TURHAN, Mehmet, Anayasal Devlet, Naturel Yayınları, Ankara 

2005.

TÜRK, Hikmet Sami, Daha İyi Bir Anayasa İçin, Toplumsal, Ekonomik, Siyasal Araştırmalar Vakfı Yayınları, Ankara 2003.

UYGUN, OKTAY, Demokrasinin Tarihsel, Felsefi ve Ahlaki Boyutları, İnkilap Kitabevi, İstanbul 2003, s. 127.

ÜNAL, Şeref, “Demokrasi Hukuk Devleti ve Yargı Bağımsızlığı”, 

Yeni Türkiye Dergisi Yargı Reformu Özel Sayısı, S. 10, 1996.

ÜNAL, Şeref, Temel Hak ve Özgürlükler ve İnsan Hakları Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 1997.

ÜNVER, Yener, “Yargı Bağımsızlığı Açısından Hakimler Savcılar 

Yüksek Kurulu”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 

C.53, S. 1-4, İstanbul 1990.

ÜNSAL, Artun, Siyaset ve Anayasa Mahkemesi (Siyasi Sistem 

Teorisi Açısından Türk Anayasa Mahkemesi), Ankara Üniversitesi 

Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara 1980.

VEDEL, George, “Teşri ve İcranın Münasebetleri Problemi”, (Çev. 

T. Timur), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C. 

XV, S. 3, 1960.

VILE, M.J.C., Constitutionalizm and the Seperation of Powers, 

Oxford 1967.

WACHTLER, Sol, “Judicial Lawmaking”, New York University 

Law Rewiew, Vo. 65, Num. 1, April 1990.

YANIK, Murat, Yargının Yönetim ve Denetimi, Der Yayınları, İstanbul 2014.

YARSUVAT, Duygun, “Kitle İletişim Araçlarının Ceza Adaletine 

Etkisi”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, S. 

10, 1995.

221

YAVUZ, Bülent, Kuruluş ve İşleyişi Açısından Türkiye’de Yargı 

Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı, Adalet Yayınevi, Ankara 2012.

YAYLA, Atilla, “Totaliter sistemlerin Dönüşümü Üzerine”, Türkiye Günlüğü, S. 10, 1990.

YAZICI, Serap, “Avrupa Birliği Süreci: Ulus Devletten Ulusüstü 

Devlete Geçişte Hukuk Devletinin Değişen İçeriği”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2005.

YAZICI, Serap, “Yüksek Yargı Konseyleri’nin Oluşturulmasında 

Demokratik Temsil İlkesi”, Yargının Bağımsızlığı, Tarafsızlığı ve Etkililiği Uluslararası Sempozyumu, ed., Ahmet Taşkın, Türkiye Adalet 

Akademisi Yayınları, Ankara 2009, s. 106.

YEGİNSU, Can, “Turkey Packs the Court”, The New York 

Rewiew Books, Blog, September 22, 2020, http://www.nybooks.com/blogs/nyrblog/2010/sep/22/turkey-packs-court.

YILDIRIM, Turan, “Yargı kararlarının Uygulanmaması Sorunu”, 

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, s.6, http://www.j-humunsciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/wiewfile/57/55.

YILDIRIM, Turan, Türkiye’nin İdari Teşkilatı, Alkım Yayınevi 

İstanbul 2002.

YILDIZ, Abdulkadir, “Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 

Demokratik Meşruiyeti”, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dergisi, C. XVIII, S. 1-2, 2014.

YILMAZ, Halit, Türkiye’nin Yargı Bağımsızlığına İlişkin Sorunları, Türkiye Barolar Birliği Yayını, Ankara 2009.

YİĞİT, Uğur, “Anayasal İlkeler ve Etik Kuralları Çerçevesinde 

Savcının Soruşturma ve Davadan Reddi ile Çekilmesi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 85, 2009.

YURTCAN, Erdener, Ceza Yargılaması Hukuku, Beta Yayınları, 

İstanbul 2007.

YURTCAN, Erdener, Ceza Yargılaması Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara 2019.

YÜZBAŞIOĞLU, Necmi, “Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Yeni Yapılanması ve İşleyişi Üzerine Bir Değerlendirme”, Doç. 

222

Dr. Melike Batur Yamaner’in Anısına Armağan, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 1, 2014.

ZEITUNE, Jose, International Commission of Jurists: International Principles of on the Independence and Accountability of Judges, Lawyers arh Prosecutors – A Practioner’s Guide, 2nd Edition, 

Geneva 2007.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.