Anayasa Hukuku - Temel Kavramlar ve Genel Esaslar

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Süheyl BATUM - Didem YILMAZ - Serkan KÖYBAŞI
ISBN: 9786257528726
99,00 TL 110,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Süheyl BATUM, Didem YILMAZ, Serkan KÖYBAŞI
Baskı Tarihi 2021/10
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 743

Bu kitap, anayasa hukukunun temel kavram ve genel esaslarını incelemektedir. Söz konusu kavram ve esaslar tarihsel köken ve güncel uygulamalarla bağlantılı şekilde aktarılmaya çalışılmıştır. Bunun amacı, sadece hukuk fakültesi öğrencilerinin değil, hukuka ve anayasa hukukuna ilgi duyan herkesin karmaşık ve teorik olduğu düşünülen bu kavram ve esasları rahatlıkla ve derinlemesine anlamasını kolaylaştırmaktır. Bu doğrultuda metin, çeşitli okuma parçaları ve ileri okuma önerileriyle de zenginleştirilmiştir. Kitabın, hak ve özgürlüklerin güvence altında olduğu çoğulcu bir demokratik düzenin tesisine ve akademik çalışmalara katkıda bulunmasını temenni ederiz.(ARKA KAPAKTAN)


  İÇİNDEKİLER


   I . BÖLÜM
   Anayasa Hukuku Kavramı
   I. Tanım
   II. Anayasa Hukukunun Metodolojisi
   III. Anayasa Hukuku Her Şeyden Önce Bir "Hukuk" Mudur?
   IV. Hukukun Dalları (Bölümleri) ve "Anayasa Hukuku"
   V. Anayasa Hukukunun "Hukuksallaşma" Süreci
   VI. Anayasa Hukuku, Sadece "Anayasa'nın"Hukuku Mudur?
   VII. Anayasa Hukuku ve Anayasal Sistem ilişkisi
   VIII. Demokratik Siyasal Sistemlerin Ayırdedici Niteliği
   IX. Anayasal Sistem ve Unsurları
   X. Anayasa Hukukunun Kaynakları


    II. BÖLÜM
    Siyasal İktidar ve Devlet Kavramları
    I. Siyasal İktidar Kavramı
    A. Siyasal İktidar Tanımı Unsurları
    B. Siyasal İktidarın Özelliği
    C. Siyasal İktidarın Meşruluğu Kavramı
    D. Siyasal İktidar Modelleri
    II. Kurumsallaşmış Siyasal İktidar: Devlet
    A. Devlet Tanımları (İdeolojik ve Sosyolojik)
    B. Devletin Unsurları


     III. BÖLÜM
     Devlet Biçimleri
     I. Üniter Devlet Modeli
     A. Merkezi(yetçi) Üniter Devlet
     B. Yerinden Yönetimli Üniter Devlet
     II. Bölgeli Devlet
     III. Karma - (ya da Bileşik) Devlet
     A. Devletler Birliği Modeli
     B. Devletler Topluluğu Modeli


      IV. BÖLÜM
      Devletin Organları
      I. Devletin Organlarının Oluşumu
      A. Yasama Organının Oluşumu
      B. Yürütme Organının Oluşumu
      C. Yargı Organının Oluşumu
      II. Devlet Organlarının İşlevleri (Yatay Kuvvetler Ayrılığı)
      A. Yasama Organın İşlevi
      B. Yürütme Organının İşlevi
      C. Yargı Organının İşlevi


       V. BÖLÜM
       İşlemler Teorisi
       I. Anayasa
       II. Kanun
       A. Maddi Anlamda Kanun
       B. Şekli Anlamda Kanun
       III. Yürütmenin Düzenleyici İşlemleri
       A. Kanun Hükmünde Kararname
       B. Başkanlık /Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri
       C. Tüzük
       D. Yönetmelik


        VI. BÖLÜM
        Devletin Hukuksal Çerçevesi - Anayasa
        I. Anayasa Kavramı
        II. Anayasa Tanımları
        A. Maddi Anlamda Anayasa Tanımı
        B. Şekli Anlamda Anayasa Tanımı
        III. Farklı Anayasa Tanımlarının Hukuksal Sonuçları
        IV. Anayasalar Neden "Önemli Belgeler"dir ?
        V. Anayasa Türleri
        A. Yazılı Anayasalar
        B. Yazısız Anayasalar
        C. Yazısız (Teamüli) Anayasa mı, Yoksa "Anayasa Teamülleri" mi?
        D. Yumuşak (Bükülgen/Esnek) Anayasalar Katı (Sert) Anayasalar
        VI. Anayasaların Yapılması ve Değiştirilmesi
        A. Asli Kurucu İktidar ve Tali (Türev) Kurucu İktidar
        B. Asli Kurucu İktidar Tali Kurucu İktidar Özellikleri
        C. Asli Kurucu İktidar Hangi Durumlarda Ortaya Çıkar?
        D. Asli Kurucu İktidar Biçimleri (Usul ve Yöntemleri)
        E. Demokratik Anayasa Yapım Süreçleri ya da Demokratik Anayasalar Nasıl Yapılır?
        F. Tali Kurucu (Anayasayı Değiştiren) İktidar Özellikleri
        VII. Anayasacılık Hareketleri
        A. Batı'da Anayasacılık Hareketleri
        B. 18. Yüzyıl Liberal Anayasacılık Hareketinin Nirengi Noktaları
        C. Yazılı Anayasalar Geleneği Daha Sonraları Nasıl Devam Etti?
        D. 2. Dünya Savaşı Sonrası Anayasacılık Hareketinin Belirgin Özelliği
        E. Günümüz Anayasa Yapma Yönteminin (Anayasacılık Hareketinin) Özelliği
        F. Günümüz Anayasacılık Anlayışının ve Hareketinin Siyasal Sonuçları
        G. Demokratik Anayasa Yapımının İlk Örnek Modeli
        H. Son Dalga Anayasacılık Hareketinin Özgün Bir Örneği: G.Afrika Anayasası
        I. Anayasacılık Hareketi ve Doğu Avrupa'da Anayasa Yapma Süreçleri
        J. Yeni Anayasacılık Hareketleri ve "Venedik Komisyonu"
        VIII. Osmanlı'da ve Türkiye'de Anayasacılık Hareketleri
        IX. Anayasaların Üstünlüğü ve Sonuçları
        A. Kurallar Kademelenmesi (Normlar Hiyerarşisi)
        B. Anayasanın Üstünlüğünün Hukuksal Sonuçları
        C. Anayasanın Bağlayıcılığı İlkesi
        D. Yasallık ve Anayasallık Denetimi (Hukuksallık Denetimi) Kavramları


         VII. BÖLÜM
         Hükümet Şekilleri (Ya da Siyasal Rejimler)
         I. Siyasal Organların İlişkilerine Göre Siyasal Rejim Tanımı
         II. Siyasal Rejimleri Sınıflandırma Ölçüsü Olarak Kuvvetler (Güçler) Ayrılığı Teorisi
         III. Siyasal Rejimlerin Sınıflandırması
         A. Meclis Hükümeti Sistemi
         B. Parlamenter Rejim
         C. Başkanlık Rejimi
         D. Yarı Başkanlık Rejimi


          VIII. BÖLÜM
          Demokrasi
          I. Demokratik Siyasal Sistem Kavramı (ve Unsurları)
          II. Demokrasinin Kökeni ve Gelişimi
          III. Demokrasilerin Uygulanma Modelleri (Demokrasi Biçimleri)
          A. Doğrudan Demokrasi
          B. Temsili Rejim ya da Temsili Demokrasi
          C. Yarı Temsili Demokrasi
          D. Yarı Doğrudan Demokrasi
          IV. Demokrasilerin Kurucu (Onsuz Olmaz) Unsurları
          A. Siyasal Katılma (Siyasal Katılım)
          B. Siyasal Katılma ve Sivil Toplum
          C. Çoğulculuk İlkesi
          D. Temel Hak ve Özgürlükler (İnsan Hakları)
          E. Hukukun Üstünlüğü İlkesi


           IX. BÖLÜM
           Anayasa Yargısı
           I. Anayasaya Uygunluk Denetimi (Modeller ve Gelişimleri)
           A. Siyasal Denetim Modeli
           B. Yarı Siyasal Denetim Modeli
           C. Yargısal Denetim Modeli
           II. Avrupa Modelinin Temel Özellikleri ve Denetim Biçimleri
           A. Anayasa Mahkemelerinin Kuruluşu (Oluşumu)
           B. Anayasa Mahkemelerinin İşlevi (Görev ve Yetkileri)
           C. Anayasa Mahkemelerinin Denetlediği (Normlar) İşlemler
           D. Anayasa Mahkemelerinin Denetlemede Kullandığı Normlar
           E. Kanunların Anayasaya Uygunluğu Konusunda Şekil ve Esas Denetimi
           F. Anayasaya Uygunluk Denetiminde; Önce Denetim Sonradan Denetim
           G. Anayasa Mahkemelerine Başvuru Yapabilen Kişi ya da Kurumlar
           H. Anayasa Mahkemelerine Başvuru Yolları ve Süreleri


            KAYNAKÇA

            Yorum Yap

            Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
            İlgili Yayınlar