Araştırma ve Geliştirme(Ar-Ge) Sözleşmeleri

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Faruk DIVARCI
ISBN: 9786050501032
55,25 TL 65,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Faruk DIVARCI
Baskı Tarihi 2021/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 185

Endüstri 4.0 ve yapay zekâ alanında görülen hızlı gelişmeler, eski tip üretim modellerinin yakın gelecekte büyük oranda terkedileceğinin sinyalini vermektedir. Gelişen teknolojiyle tüketici davranışları da değişim gösterir. 20. yüzyılda ağır sanayiye dayalı üretim benimsenmiştir. Günümüzde ise, teknolojiye dayalı üretim ön plandadır.

Dünyanın pek çok yerinde özellikle gelişmiş ekonomi coğrafyalarında bu dönüşüm hızlı şekilde seyreder. Geliştirilen yazılım ve teknolojilerle yapay zekâya sahip makineler üretilmektedir. Nihayet, makinelerin insanlar tarafından kontrolü bir mecburiyet olmaktan çıkmıştır.

Teknolojik gelişimin arkasında itici bir güç vardır. Piyasaya sunulan yüksek teknolojili ürünlerin arka planı, uzun soluklu Ar-Ge çalışmalarıdır. Şirketlerin kendi öz sermayelerine dayalı Ar-Ge faaliyetlerinde bulunması her zaman mümkün olmayabilir. Tek başına Ar-Ge faaliyetinde bulunmak istemeyen şirketler, üniversiteler ve/veya diğer şirketlerle Ar-Ge sözleşmesi yapar. Bu sayede hem başarılı olma ihtimali artar, hem de karşılaşılan sorunlarla tek bir taraf uğraşmak zorunda kalmaz.

Ülkemiz ekonomisinin uluslararası alandaki rekabet gücünü arttırması bakımından Ar-Ge faaliyetlerinde bulunulması elzemdir. Ülkemizde de şirketler, sahip oldukları altyapının yetersizliği sebebiyle yahut riski paylaşmak adına anlaşma yapabilir. Ancak, Ar-Ge sözleşmesi herhangi bir kanuni düzenlemeye konu edilmediğinden, sözleşmelerin hukuki niteliğinin ortaya konulması ve uygulanması sırasında karşılaşılabilecek hukuki sorunlarla ilgili öngörülerin belirlenmesi gerekir. Tez çalışmamızda bu hususların aydınlatılması amaçlanmıştır.

“Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Sözleşmeleri” isimli bu çalışma, Türk Alman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Tez aynı zamanda tez danışmanı ve jüri başkanı olan Doç. Dr. Mesut Serdar ÇEKİN, Prof. Dr. Zekeriya KURŞAT ve Doç. Dr. Koray DEMİR’den oluşan kurul tarafından 19.02.2020 tarihinde oybirliği ile başarılı bulunarak kabul edilmiştir. Kıymetli hocalarımın yapıcı eleştirileri doğrultusunda, tez çalışmasının kitaplaştırılması sürecinde gerekli eklemeler yapılmıştır.

Endüstri 4.0 ve yapay zekâ alanında görülen hızlı gelişmeler, eski tip üretim modellerinin yakın gelecekte büyük oranda terkedileceğinin sinyalini vermektedir. Gelişen teknolojiyle tüketici davranışları da değişim gösterir. 20. yüzyılda ağır sanayiye dayalı üretim benimsenmiştir. Günümüzde ise, teknolojiye dayalı üretim ön plandadır.

Dünyanın pek çok yerinde özellikle gelişmiş ekonomi coğrafyalarında bu dönüşüm hızlı şekilde seyreder. Geliştirilen yazılım ve teknolojilerle yapay zekâya sahip makineler üretilmektedir. Nihayet, makinelerin insanlar tarafından kontrolü bir mecburiyet olmaktan çıkmıştır.

Teknolojik gelişimin arkasında itici bir güç vardır. Piyasaya sunulan yüksek teknolojili ürünlerin arka planı, uzun soluklu Ar-Ge çalışmalarıdır. Şirketlerin kendi öz sermayelerine dayalı Ar-Ge faaliyetlerinde bulunması her zaman mümkün olmayabilir. Tek başına Ar-Ge faaliyetinde bulunmak istemeyen şirketler, üniversiteler ve/veya diğer şirketlerle Ar-Ge sözleşmesi yapar. Bu sayede hem başarılı olma ihtimali artar, hem de karşılaşılan sorunlarla tek bir taraf uğraşmak zorunda kalmaz.

Ülkemiz ekonomisinin uluslararası alandaki rekabet gücünü arttırması bakımından Ar-Ge faaliyetlerinde bulunulması elzemdir. Ülkemizde de şirketler, sahip oldukları altyapının yetersizliği sebebiyle yahut riski paylaşmak adına anlaşma yapabilir. Ancak, Ar-Ge sözleşmesi herhangi bir kanuni düzenlemeye konu edilmediğinden, sözleşmelerin hukuki niteliğinin ortaya konulması ve uygulanması sırasında karşılaşılabilecek hukuki sorunlarla ilgili öngörülerin belirlenmesi gerekir. Tez çalışmamızda bu hususların aydınlatılması amaçlanmıştır.

Çalışmamızla ilgili olarak sayın hocam Doç. Dr. Mesut Serdar ÇEKİN’e teşekkürlerimi sunmayı kendime borç bilirim. Sayın Hocam, danışmanlığımı üstlenmiş olduğu bu tez çalışmasının hazırlanması sürecinde desteğini esirgememiştir.

Sayın hocam Doç. Dr. Koray DEMİR’e yol göstericiliği ve yapıcı eleştirileri için teşekkür etmek istiyorum.

Sayın hocam Prof. Dr. Zekeriya KURŞAT’a kıymetli tavsiye ve ufuk açan tespitleri için şükranlarımı sunarım.

Öğrencisi olmaktan büyük onur duyduğum Türk Alman Üniversitesi’nde Rektörümüz Prof. Dr. Halil AKKANAT ve Rektör Danışmanımız Prof. Dr. Philip KUNIG başta olmak üzere tüm Türk Alman Üniversitesi mensuplarına ve özellikle Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne sahip oldukları anlayış ve güleryüz sebebiyle teşekkür ederim.

Son olarak, desteklerini hiçbir zaman için eksik hissetmediğim ve çalışmamızın hazırlanması sırasında her türlü sabrı gösterip bana güç veren güzel aileme şükranlarımı sunarım.

İÇİNDEKİLER

SAYFA NO

ÖNSÖZ ................................................................................................. v

İÇİNDEKİLER ................................................................................ vii

KISALTMALAR ............................................................................ xiii

GİRİŞ ................................................................................................... 1

KONUNUN SINIRLANDIRILMASI ............................................... 5

KONUNUN ÖNEMİ ........................................................................... 7

BİRİNCİ BÖLÜM AR-GE SÖZLEŞMELERİNİN BORÇLAR HUKUKU BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

1.1. AR-GE SÖZLEŞMESİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ ............ 9

1.1.1. Ar-Ge Sözleşmesinde Karakteristik Edim ................... 9

1.1.2. Ar-Ge Sözleşmesinin Konusu ................................... 11

1.1.3. Ar-Ge Sözleşmesi Türleri .......................................... 12

1.1.3.1. Borçlar Hukuku Anlamında Tasnif ............ 13

a. Ar-Ge İşbirliği Sözleşmesi .................... 13

b. Bedelli Ar-Ge Sözleşmesi ..................... 14

i. Ar-Ge Sipariş Sözleşmesi ............... 14

ii. Ar-Ge Vekâlet Sözleşmesi .............. 14

1.1.3.2. Rekabet Hukuku Anlamında Tasnif ........... 15

a. Yatay Ar-Ge Sözleşmesi ....................... 15

b. Dikey Ar-Ge Sözleşmesi ...................... 16

1.1.4. Ar-Ge Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ....................... 16

1.1.4.1. Ar-Ge İşbirliği Sözleşmesi ......................... 17

1.1.4.2. Bedelli Ar-Ge Sözleşmesi .......................... 21

viii

a. Ar-Ge Sipariş Sözleşmesi ..................... 23

b. Ar-Ge Vekâlet Sözleşmesi .................... 31

1.1.5. Ar-Ge Sözleşmesinin Özellikleri ............................... 36

1.1.5.1. Sui Generis Bir Sözleşme ........................... 36

1.1.5.2. Borç Yükleyen Bir Sözleşme ..................... 38

1.1.5.3. Rızai Bir Sözleşme ..................................... 39

1.1.5.4. Borç İlişkisi Doğuran Bir Sözleşme ........... 39

1.1.6. Benzer Sözleşmelerden Farkı .................................... 40

1.1.6.1. Teknoloji Lisans Sözleşmesi ile Farkı ........ 40

1.1.6.2. Standardizasyon Sözleşmesi ile Farkı ........ 41

1.1.6.3. Taşeronluk Sözleşmesi ile Farkı ................. 41

1.1.6.4. Konsorsiyum Sözleşmesi ile Farkı ............. 41

1.1.6.5. Ortak Girişim Sözleşmesi ile Farkı ............ 42

1.1.6.6. Tasarım Sözleşmesi ile Farkı ...................... 42

1.1.7. Ar-Ge Sözleşmesinin Tarafları .................................. 42

1.1.7.1. Alt Yüklenici Tayin Edilmesi ..................... 44

1.1.7.2. Taraflara Tanınan Lisanslar ........................ 44

1.1.8. Ar-Ge Sözleşmesinin Kurulması ............................... 45

1.1.9. Ar-Ge Sözleşmesinin Şekli ........................................ 47

1.1.10. Ar-Ge Sözleşmesinin Yorumlanması ........................ 48

1.2. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ................ 51

1.2.1. Ar-Ge İşbirliği Sözleşmeleri ...................................... 51

1.2.1.1. Tarafların Yükümlülükleri.......................... 51

a. Taahhüdünü Yerine Getirme Borcu ...... 51

b. Menfaat ve Zararlara Katılma Borcu .... 53

c. Rekabet Etmeme Borcu ........................ 53

d. Denetlemeye Katlanma Borcu .............. 54

e. Masraf ve Zararları Giderme Borcu ...... 55

f. Özen Borcu ........................................... 56

g. Sadakat Borcu ....................................... 56

1.2.1.2. Taraflar Arasındaki Mülkiyet İlişkisi ......... 58

1.2.1.3. Taraflar Arasındaki Yönetim İlişkisi .......... 61

1.2.2. Ar-Ge Sipariş Sözleşmesi .......................................... 63

1.2.2.1. Ar-Ge’yi Yüklenen Tarafın Yükümlülükleri........................................... 63

a. Ar-Ge Ürününü Elde Etme Borcu ........ 63

b. Sadakat Borcu ....................................... 63

c. Özen Borcu ........................................... 66

ix

d. Şahsen İfa Etme Borcu ......................... 66

e. Araç ve Gereç Sağlama Borcu .............. 68

f. İşe Zamanında Başlama ve Devam Etme Borcu ........................................... 68

g. Ar-Ge Ürününü Teslim Etme Borcu ..... 69

h. Ayıba Karşı Tekeffül Borcu ................. 71

1.2.2.2. Finanse Eden Tarafın Yükümlülükleri ....... 72

a. Bedel Ödeme Borcu .............................. 72

b. Masraf Ödeme Borcu ............................ 74

1.2.2.3. Taraflar Arasındaki Mülkiyet İlişkisi ......... 74

1.2.3. Ar-Ge Vekâlet Sözleşmesi......................................... 75

1.2.3.1. Ar-Ge’yi Yüklenen Tarafın Yükümlülükleri........................................... 75

a. Sadakat Borcu ....................................... 75

b. Özen Borcu ........................................... 76

c. Şahsen İfa Etme Borcu ......................... 77

d. Talimata Uygun Hareket Etme Borcu .. 79

e. Hesap Verme Borcu .............................. 80

f. İade Borcu ............................................. 80

1.2.3.2. Finanse Eden Tarafın Yükümlülükleri ....... 82

a. Ücret Ödeme Borcu .............................. 82

b. Masraf ve Avans Ödeme Borcu ............ 82

c. Karşı Tarafı Borçtan Kurtarma Borcu .. 83

d. Karşı Tarafın Zararını Giderme Borcu . 83

1.2.3.3. Taraflar Arasındaki Mülkiyet İlişkisi ......... 83

1.3. EXKURS: ARKA PLAN HAKLARI .................................... 85

1.4. AR-GE SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ....................... 89

1.4.1. Ar-Ge İşbirliği Sözleşmesi ........................................ 89

1.4.1.1. Taraflardan Birinin Ölümü/İflası, Ehliyetini Kaybetmesi veya Tasfiye Payının Cebri İcra Yoluyla Paraya Çevrilmesi .................. 89

1.4.1.2. Ortak Amacın Gerçekleşmesi veya İmkânsızlaşması ......................................... 90

1.4.1.3. Ortaklığın Feshini İsteme ........................... 92

1.4.1.4. Diğer Sona Erme Sebepleri ........................ 93

1.4.2. Ar-Ge Sipariş Sözleşmesi .......................................... 93

1.4.2.1. Karşılıklı İfa................................................ 93

1.4.2.2. Keşif Bedelinin Aşırı Ölçüde Aşılması ...... 94

x

1.4.2.3. Ar-Ge’yi Yüklenen Tarafın Zararını Tazmin Suretiyle Fesih ............................... 94

1.4.2.4. İfanın İmkânsızlaşması ............................... 96

1.4.2.5. Ar-Ge’yi Yüklenen Tarafın Ölümü/İflası veya Yeteneğini Kaybetmesi ...................... 97

1.4.2.6. Haklı Sebeple Fesih .................................... 98

1.4.2.7. Zararın Geçişi ............................................. 99

1.4.3. Ar-Ge Vekâlet Sözleşmesi....................................... 100

1.4.3.1. Karşılıklı İfa.............................................. 100

1.4.3.2. Tek Taraflı Fesih Yoluyla ........................ 100

1.4.3.3. Taraflardan Birinin Ölümü/İflası veya Ehliyetini Kaybetmesi .............................. 100

İKİNCİ BÖLÜM AR-GE SÖZLEŞMELERİNİN REKABET HUKUKU BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

2.1. AR-GE MUAFİYETİ TEBLİĞİ .......................................... 106

2.1.1. Ar-Ge Muafiyeti Tebliği’nin Uygulanma Alanı ...... 106

2.1.2. Ar-Ge Muafiyeti Tebliği’nin Uygulanma Süresi ..... 109

2.1.3. Ar-Ge Ürününün Ortaklaşa Kullanılması ................ 110

2.1.4. Pazar Payı Hadleri ................................................... 111

2.1.4.1. Rakip Teşebbüsler Bakımından .................. 112

2.1.4.2. Rakip Olmayan Teşebbüsler Bakımından .. 114

2.1.4.3. İlgili Pazarın Tespiti ................................... 115

2.1.5. Sözleşmenin İstenen Açıklıkta Olması .................... 117

2.1.6. Ar-Ge Sonuçlarına Erişim ....................................... 118

2.1.7. Salt Ar-Ge Sözleşmesi ............................................. 119

2.1.8. Asli Unsurun Ar-Ge Olması .................................... 120

2.1.9. Ar-Ge Ürününü Tedarik Yükümlülüğü ................... 121

2.1.10. Ar-Ge’ye Devam Etme Hakkı ................................. 122

2.1.11. Üretim ve Satış Miktarında Sınırlama ..................... 124

2.1.12. Fiyat ve Lisans Ücretlerinin Belirlenmesi ............... 126

2.1.13. Pasif Satışlarla İlgili Sınırlamalar ............................ 127

2.1.14. Aktif Satışlarla İlgili Sınırlamalar ........................... 129

2.1.15. Pazara Arzın Engellenmesi ...................................... 130

xi

2.1.16. Saldırmazlık Hükmü ................................................ 130

2.1.17. Lisans Verme Yasağı ............................................... 131

2.2. AR-GE SÖZLEŞMESİNİN DİĞER TEBLİĞLERLE OLAN İLİŞKİSİ .................................................................. 132

2.2.1. Dikey Muafiyet Tebliği ile Olan İlişki .................... 132

2.2.2. Uzmanlaşma Muafiyeti Tebliği ile Olan İlişki ........ 133

2.2.3. Teknoloji Transfer Muafiyeti Tebliği ...................... 133

2.2.4. Birleşme ve Devralmalar Tebliği ............................ 134

2.3. HÂKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI .......... 135

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÇALIŞAN BULUŞLARI BAKIMINDAN ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR

3.1. SMK VE ÇALIŞAN BULUŞLARI YÖNETMELİĞİ ......... 143

3.1.1. Buluşun Bildirilmesi Yükümlülüğü ......................... 143

3.1.1.1. İşverenin Buluş Üzerinde Hak Sahipliği Tesis Etmek İstemesi ................................ 144

3.1.1.2. Çalışan Buluşları Hükümlerinin Emredici Nitelikte Kabul Edilmesi .......................... 145

3.1.1.3. Çalışanlar ile Yapılan Sözleşmelerin Hakkaniyete Uygun Olması Şartı ............. 145

3.1.1.4. Çalışan Buluşları ile İlgili Uyuşmazlıkların Tahkimde Görülmesi ................................ 146

3.2. ÜNİVERSİTENİN VE ÇALIŞANLARININ AR-GE ÜRÜNÜ ÜZERİNDEKİ HAK SAHİPLİĞİ ........................ 146

3.2.1. SMK ve Çalışan Buluşları Yönetmeliği .................. 149

3.2.1.1. Üniversitede Elde Edilen Buluşlarının Kapsamı .................................................... 149

3.2.1.2. Ar-Ge Sözleşmesinin Birincil Kaynak Kabul Edilmesi ......................................... 151

3.2.1.3. Buluşun Bildirilmesi Yükümlülüğü ......... 152

3.2.1.4. Üniversitenin Buluş Üzerinde Hak Sahipliği Tesis Etmek İstemesi ................ 152

3.2.1.5. Yurtdışı Patentleri ile İlgili Üniversite Çalışanına Hak Tanıma Yükümlülüğü ..... 153

xii

3.2.1.6. Üniversite Çalışanının Hizmet Buluşuna İtiraz Hakkı ............................................... 154

3.2.1.7. Buluştan Elde Edilen Gelirin Akıbeti ....... 154

3.2.1.8. Uyuşmazlıkların Mahkemede Görülmesi . 155

3.2.2. Üniversitenin Yayın Yapma ve Öğretme Özgürlüğünün Sözleşmede Kararlaştırılan Gizlilik Hükmü Karşısındaki Durumu .................................. 155

3.2.3. Sözleşmenin Tasarımı Noktasında İzlenecek Adımlar .................................................................... 158

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DEVLET TEŞVİKLERİNİN AR-GE SÖZLEŞMESİ İLE MÜNASEBETİ

4.1. ALTYAPI DESTEK KANUNU .......................................... 162

4.2. AR-GE DESTEK KANUNU ............................................... 163

4.3. AR-GE DESTEKLERİ İLE İLGİLİ SAİR MEVZUAT ..... 166

4.4. AR-GE ÜRÜNLERİ ÜZERİNDEKİ HAK SAHİPLİĞİ ..... 167

SONUÇ ............................................................................................. 169

KAYNAKÇA ................................................................................... 173

[1]. AKIN İrfan, Şirketler Topluluğu Sorumluluk Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014

[2]. AKINCI Şahin, Vekalet Sözleşmesinin Sona Ermesi, Sayram Yayınları, Konya, 2004

[3]. AKINTÜRK Turgut, ATEŞ Derya, Borçlar Hukuku: Genel Hü-kümler, Özel Borç İlişkileri, Beta Basım Yayın, 27. Baskı, İs-tanbul, 2018

[4]. AKİPEK Şebnem, Alt Vekalet, Yetkin Yayınları, Ankara, 2003

[5]. AKİPEK Şebnem, KÜÇÜKGÜNGÖR Erkan, Sözleşmeler Reh-beri, Yetkin Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 2002

[6]. AKKANAT Halil, ÇEKİN Mesut Serdar, "Taşeronun Hukuki Durumu", İnşaat Hukuku ve Uygulaması, On İki Levha Yayın-cılık, 2017

[7]. AKKANAT Halil, Taşeronluk (Alt Müteahhitlik) Sözleşmesi, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2000 (Taşeronluk Sözleşmesi)

[8]. AKSOY Kemalettin Ahmet, 6102 Sayılı TTK’ya göre Anonim Şirket Birleşme Kararlarının İptali, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2018

[9]. AKSOY M. Nazlı, Rekabetin Korunması Hakkında Kanuna Ay-kırılığın Özel Hukuk Alanındaki Sonuçları, Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezleri Serisi No:52, Rekabet Kurumu, Ankara, 2004 (Rekabetin Korunması)

[10]. AKTÜRK İpek Yücer, Satım ve Eser Sözleşmelerinde Gözden Geçirme ve Bildirim Külfetleri, Yetkin Yayınları, Ankara, 2012

[11]. ALTAŞ Hüseyin, Eserin Teslimden Önce Telef Olması: BK. mad. 368, Yetkin Yayınları, Ankara, 2002

[12]. ALTINOK ORMANCI Pınar, Sürekli Borç İlişkilerinin Haklı Sebeple Feshi, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2011

[13]. ALTUNKAYA Mehmet, Edimin Başlangıçtaki İmkansızlığı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2005

174

[14]. ARAL Fahrettin, AYRANCI Hasan, Borçlar Hukuku: Özel Borç İlişkileri, Yetkin Yayınları, 11. Baskı, Ankara, 2018

[15]. ARAT Ayşe, "İsimsiz Sözleşmelerin Tamamlanması", EÜHFD, 2006, Cilt. 1, Sayı. 2, ss. 239-249

[16]. ARBEK Ömer, Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Lisans Sözleş-mesi, Yetkin Yayınları, Ankara, 2005

[17]. ARKAN Sabih, Ticari İşletme Hukuku, Banka ve Ticaret Hu-kuku Araştırmalar Enstitüsü, 24. Baskı, Ankara, 2018

[18]. ARSLANLI Halil, Kollektif ve Komandit Şirketler, Fakülteler Matbaası, 2. Baskı, İstanbul, 1980

[19]. ASLAN İsmail Yılmaz, Rekabet Hukuku Dersleri, Ekin Yayı-nevi, 6. Baskı, Bursa, 2017 (Rekabet Dersleri)

[20]. ASLAN İsmail Yılmaz, Rekabet Hukuku: Teori, Uygulama ve Mevzuat, Ekin Yayınevi, 4. Baskı, Bursa, 2007 (Rekabet Hu-kuku)

[21]. ATEŞ Mustafa, "İstisna (Eser) Sözleşmesi Kapsamında Mey-dana Getirilen Eser Üzerindeki Fikri Haklar", Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 2012, Cilt. 28, Sayı. 1, ss. 41-63

[22]. ATEŞ Mustafa, Fikri Hukukta Eser Sahipliği, Adalet Yayınevi, Ankara, 2012 (Eser Sahipliği)

[23]. AYAN Mehmet, Borçlar Hukuku: Genel Hükümler, Seçkin Ya-yıncılık, 11. Baskı, Ankara, 2016

[24]. AYAR Ahmet, Adi Ortaklık Sözleşmesinde İç ve Dış İlişkiler, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2015

[25]. AYİTER Nuşin, Hukukta Fikir ve San'at Ürünleri, Ankara Üni-versitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara, 1972 (Fikir ve Sa-nat Ürünleri)

[26]. AYİTER Nuşin, İhtira Hukuku, Ankara Üniversitesi Hukuk Fa-kültesi Yayınları, Ankara, 1968

[27]. AYİTER Nuşin, Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanununda Elbirliği Ortaklıkları: (İştirak Halinde Mülkiyet), Ankara Üni-versitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara, 1961

[28]. BAHTİYAR Mehmet, Ortaklıklar Hukuku: Kısa Karşılaştırma ve Değerlendirme, Dersler, Soru Örnekleri, Beta Basım Yayın, 12. Baskı, İstanbul, 2017 (Ortaklıklar Hukuku)

175

[29]. BAHTİYAR Mehmet, Ticari İşletme Hukuku, Beta Basım Ya-yın, 18. Baskı, İstanbul, 2017

[30]. BARLAS Nami, Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İliş-kileri, Vedat Kitapçılık, 4. Baskı, İstanbul, 2016

[31]. BAŞPINAR Veysel, Vekilin (Avukatın, Hekimin, Mimarın, Bankanın) Özen Borcundan Doğan Sorumluluğu, Yetkin Ya-yınları, 2. Baskı, Ankara, 2004

[32]. BEKCAN Makbule, "Teknoloji Transferi Anlaşmalarına İlişkin AB Grup Muafiyet Rejiminde Başlıca Değişiklikler ve Türkiye Uygulaması", İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016 Cilt. 7, Sayı. 1, ss. 185-217

[33]. BERNHARD Jochen, "Grenzen vertraglicher Wettbewerbsver-bote zwischen Unternehmen", Neue Juristische Wochenschrift (NJW), 2013, Cilt. 38, ss. 2785-2790

[34]. BİLGİÇ Yargı, "İleride Vücuda Getirilecek Eserler (FSEK m.50)", Fasikül Hukuk Dergisi, 2015, Cilt. 7, Sayı. 73, ss. 21-29

[35]. BİLGİLİ Fatih, DEMİRKAPI Ertan, Ticari İşletme Hukuku, Dora Yayıncılık, 4. Baskı, Bursa, 2013

[36]. BİRİNCİ UZUN Tuba, "Eser Sözleşmelerinde Keşif Bedeli ve İş Sahibinin Keşif Bedelinin Aşırı Derecede Aşılmasına Karşı Korunması", Terazi Hukuk Dergisi, 2014, Cilt. 9, Sayı. 100, ss. 85-98

[37]. BORBATYUK Arina, OVERWALLE Geertrui Van, ZIMME-REN Esther Van, "Intellectual Property Ownership in Coupled Open Innovation Processes", International Review of Intellec-tual Property and Competition Law, 2016, Cilt. 47, Sayı. 3, ss. 262-302

[38]. BUSCHE Jan, "BGB § 631 Vertragstypische Pflichten beim Werkvertrag", Münchener Kommentar zum BGB, C.H. Beck München, Cilt. 5/1, 7. Baskı, 2018

[39]. BÜYÜKAY Yusuf, Eser Sözleşmesi, Yetkin Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 2014

[40]. CANBOLAT Ferhat, İstisna Sözleşmesinde İş Sahibinin Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Hakları, Turhan Kitabevi, Ankara, 2009 (İstisna Sözleşmesi)

176

[41]. CANBOLAT Ferhat, Sözleşmelerde Amacın Gerçekleşmesi Çökmesi ve Boşa Çıkması, Yetkin Yayınları, Ankara, 2002 (Amacın Gerçekleşmesi)

[42]. CANPOLAT Talat, İşçi Buluşları, Beta Basım Yayın, İstanbul, 2007

[43]. COGAN Raef, "Research and Development Contracts: The Key to Combating Ocean Adification", Public Contract Law Journal, 2017, Cilt. 46, Sayı. 4, ss. 895-912

[44]. COMPTON Charles T. C., "Cooperation, Collaboration, and Coalition: A Perspective on the Types and Purposes of Techno-logy Joint Ventures", Antitrust Law Journal, 1993, Cilt. 61, Sayı. 3, ss. 861-897

[45]. ÇAĞLAYAN Ali İhsan, Rekabet Hukukunda Pazar Gücünün Önemi ve Ölçülmesi, Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezleri Serisi NO:26, Rekabet Kurumu, Ankara, 2003

[46]. ÇEKİN Mesut Serdar, "Uluslararası Normların Özel Hukuka ve Hukuk Metodolojisine Etkisi", İÜHFM, 2016, Cilt. 74, Sayı. 2, ss. 645-674

[47]. ÇEKİN Mesut Serdar, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 71 Çerçevesinde Tehlike Sorumluluğu, On İki Levha Yayıncı-lık, İstanbul, 2016

[48]. ÇÖRTOĞLU KOCA Sema, Teknoloji Transfer Sözleşmelerin-den Doğan Kanunlar İhtilafı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2013

[49]. DEMİR Koray, “Ar-Ge Sözleşmelerinde Patent Hakları Mese-lesi” (Yayımlanmamış Tebliğ), Teknoloji ve Hukuk Sempoz-yumu, Türk-Alman Üniversitesi, İstanbul, 14 Mayıs 2018, ss. 1-4 (Ar-Ge Sözleşmeleri)

[50]. DEMİR Koray, "Rekabet Hukuku ile Kişilik Hakları Bağlan-tısı", LHD, 2016, Cilt. 14, Sayı. 160, ss. 1839-1860

[51]. DIENERS Peter, MILBRADT Claudia, “Arbeitnehmererfinder-recht bei Forschungs- und Entwicklungsverträgen”, Handbuch des Pharmarechts, Verlag C.H. Beck München, 2010

[52]. DİLMAÇ Şule, "Patent Lisans Sözleşmesi", Terazi Hukuk Der-gisi, 2014, Cilt. 9, Sayı. 100, ss. 694-699

[53]. DOĞANAY Yaşar Ümit, Adi Şirket Akdi: (Akdin Unsurları-Kurulması-Hükümsüzlüğü), İstanbul Üniversitesi Yayınları, İs-tanbul, 1968

177

[54]. DOĞRUL Gürhan Sefa, Mimarın Telif Hakkı, Cem Veb Ofset, Ankara, 2013

[55]. DOLMANS Maurits, "Restrictions on Innovation: An EU An-titrust Approach", Antitrust Law Journal, 1998, Cilt. 66, Sayı. 2, ss. 455-485

[56]. DOMANİÇ Hayri, Adi, Kollektif ve Komandit Şirketler, Eskin Matbaası, 4. Baskı, İstanbul, 1988

[57]. DURAL Mustafa, ÖĞÜZ Tufan, Türk Özel Hukuku: Kişiler Hukuku, Filiz Kitabevi, Cilt. 2, 12. Baskı, İstanbul, 2012

[58]. EFFENBERGER Julius, "Transfer von Wissen zur Übertragung von Rechten an geistigen Gütern, insbesondere bei Forschungs-verträgen", Schweirische Juristen Zeitung, 2003, ss. 217-227

[59]. EGLI Urs, "Forschungs- und Entwicklungsverträge: zentrale Rechtsfragen und Hinweise zur Vertragsgestaltung", Aktuelle Juristische Praxis, 2015, ss. 993-1005

[60]. EKDİ Barış, Hakim Durumda Bulunan Teşebbüslerin Dikey Anlaşmalar Yoluyla Piyasayı Kapatması, Rekabet Kurumu Li-sansüstü Tez Serisi no:16, Rekabet Kurumu, Ankara, 2009

[61]. ERBAY İsmail, Know-How Sözleşmesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara, 2001

[62]. ERCOŞKUN ŞENOL H. Kübra, "Mali Hakları veya Kullanım Hakkını Devralanların Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsa-mında Korunması", HHFD, 2013, Cilt. 3, Sayı. 1, ss. 45-64

[63]. ERDİL Engin, Fikri Mülkiyet Hukuku: Ders Kitabı, Vedat Ki-tapçılık, İstanbul, 2016

[64]. EREL Şafak N., Türk Fikir ve Sanat Hukuku, Yetkin Yayınları, 3. Baskı, Ankara, 2009

[65]. EREN Fikret, Borçlar Hukuku: Genel Hükümler, Yetkin Yayın-ları, 23. Baskı, Ankara, 2018 (Borçlar Genel)

[66]. EREN Fikret, Borçlar Hukuku: Özel Hükümler, Yetkin Yayın-ları, 2. Baskı, Ankara, 2015 (Borçlar Özel)

[67]. ERGEZEN Muaz, İstisna Sözleşmesinde Tarafların Sözleşmeyi Sona Erdirme Hakkı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2007

[68]. ERZURUMLUOĞLU Erzan, Sözleşmeler Hukuku: Özel Borç İlişkileri, Yetkin Yayınları, 8. Baskı, Ankara, 2018

178

[69]. European Research Area Guidelines on Intellectual Property (IP) Management in International Research Collaboration Ag-reements between European and Non-European Partners, Knowledge Transfer Working Group of the European Research Area Committee, 2012

[70]. FRÖHLICH-BLEUER Gianni, Softwareverträge, Stämpfli Ver-lag, 2. Baskı, 2014

[71]. GABALDÓN-ESTEVAN Daniel, MANJARRÉS-HENRÍQUEZ Liney, MOLİNA-MORALES F. Xavier, "An Analysis of The Spanish Ceramic Tile Industry Research Cont-racts and Patents", European Planning Studies, 2018, Cilt. 26, Sayı. 5, ss. 895-914

[72]. GARBER Grant R., "Noncompete Clauses: Employee Mobility, Innovation Ecosystems, and Multinational R&D Offshoring", Berkeley Technology Law Journal, 2013, Cilt. 28, ss. 1079-1109

[73]. GÖKYAYLA Emre, Eser Sözleşmesinde Ek İş ve İş Değişik-liği, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2009

[74]. GÖZLÜKAYA ANGI Fatma, "Lisans Sözleşmelerinde Yer Alan Bazı Hükümlere İlişkin Rekabet Hukuku Uygulaması", Rekabet Hukuku Dergisi, 2015, Sayı. 23, ss. 3-27

[75]. GÖZLÜKAYA Fatma, Teknoloji Transferi Sözleşmelerine İliş-kin Rekabet Hukuku Uygulaması, Rekabet Kurumu Yayınları, Ankara, 2007

[76]. GUISADO-GONZÁLEZ Manuel, FERRO-SOTO Carlos, GUISADO-TATO Manuel, “Assessing the Influence of Diffe-rentiation Strategy and R&D Subsidies on R&D Cooperation”, Technology Analysis & Strategic Management, 2016, Cilt. 28, Sayı. 7, ss. 857-868

[77]. GÜÇER Sülün, Rekabet Hukukunda Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Çerçevesinde Sınai Mülkiyet Hakları, Rekabet Kurumu Yayınları, Ankara, 2005

[78]. GÜL İbrahim, "Rekabet Kanunu'na Aykırılığın Yaptırımı Ola-rak Esnek Hükümsüzlük", Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016, Cilt. 6, Sayı. 11, ss. 173-214

179

[79]. GÜMÜŞ Mustafa Alper, Borçlar Hukuku Özel Hükümler: 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'na Göre, Vedat Kitapçılık, Cilt. 1, 3. Baskı, İstanbul, 2013 (Borçlar Özel Cilt I)

[80]. GÜMÜŞ Mustafa Alper, Borçlar Hukuku Özel Hükümler: 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'na Göre, Vedat Kitapçılık, Cilt. 2, 3. Baskı, İstanbul, 2014 (Borçlar Özel Cilt II)

[81]. GÜMÜŞ Mustafa Alper, Türk-İsviçre Borçlar Hukukunda Ve-kilin Özen Borcu, İstanbul 2001

[82]. GÜNDOĞDU Fatih, Borca Aykırılık Hallerinden Kusurlu İm-kansızlık ve Hukuki Sonuçları, On İki Levha Yayıncılık, İstan-bul, 2014

[83]. GÜVEN Pelin, Rekabet Hukuku Ders Kitabı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2009

[84]. HATEMİ Hüseyin, GÖKYAYLA Emre, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Vedat Kitapçılık, 3. Baskı, İstanbul, 2015

[85]. HELVACI İlhan, Gerekçeli-Karşılaştırmalı-İçtihatlı-Notlu Yeni Türk Borçlar Kanunu ve Türk Borçlar Kanununun Yürür-lüğü ve Uygulama Şeklinde Kanun, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2011

[86]. İNAL Tamer, Borca Aykırılık Dönme ve Fesih, Seçkin Yayın-cılık, 6. Baskı, İstanbul, 2017

[87]. JORDE Thomas M., TEECE David J., "Innovation, Coopera-tion and Antitrust", High Technology Law Journal, 1989, Cilt. 4, Sayı. 1, ss. 1-112

[88]. KABUKÇUOĞLU Fatma Dilek, Danışmanlık Sözleşmesi, An-kara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, An-kara, 2002

[89]. KARADEMİR Artür, "Çalışanların Yarattığı Eserler Üzerinde Fikri Hakların Kullanılması", Terazi Hukuk Dergisi, 2017, Cilt. 12, Sayı. 128, ss. 120-130

[90]. KARAKAŞ Tülay, Portföy Yönetimi Sözleşmesi, Banka ve Ti-caret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2000

[91]. KARGIN AKKOÇ Gamze, AKKOÇ Uğur, FİKİRLİ YÜCEL Özlem, "BRICS-T Ülkelerinde Toplam Faktör Verimliliği ve Teknoloji Transferi", Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2018, Sayı. 21, ss. 101-118

180

[92]. KATZ Michael L., SHELANSKI Howard A., "Mergers and In-novation", Antitrust Law Journal, 2007, Cilt. 74, Sayı. 1, ss. 1-85

[93]. KILIÇOĞLU Ahmet Mithat, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Turhan Kitabevi, 22. Baskı, Ankara, 2018

[94]. KIRCA Çiğdem, Franchise Sözleşmesi, Banka ve Ticaret Hu-kuku Araştırmaları Enstitüsü, Ankara, 1997

[95]. KIRMIZI Mustafa, Açıklamalı-İçtihatlı Eser Sözleşmesi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Şen Matbaa, Ankara, 2004

[96]. KNELLER Robert, MONGEON Marcel, COPE Jeff, GARNER Cathy, TERNOUTH Philip, “Industry-University Collaborati-ons in Canada, Japan, the UK and USA – With Emphasis on Publication Freedom and Managing the Intellectual Property Lock-Up Problem”, Plos One, 2014, Cilt. 9, Sayı, 3, ss. 1-19

[97]. KOCAYUSUFPAŞAOĞLU Necip, Borçlar Hukuku: Genel Bölüm, Borçlar Hukukuna Giriş, Hukuki İşlem, Sözleşme, Filiz Kitabevi, Cilt. 1, 7. Baskı, İstanbul, 2017

[98]. KURŞAT Zekeriya, "Eser ve Vekalet Sözleşmelerinin Nitelen-dirilmesi Sorunu ve Nitelendirmenin Hükmü", İÜHFM, 2009, Cilt. 67, Sayı. 1-2, ss. 143-166

[99]. KURŞAT Zekeriya, "Yeni Borçlar Kanunumuzda Adi Ortaklık Hükümlerinin Değerlendirilmesi", İÜHFM, 2012, Cilt. 70, Sayı. 1, ss. 301 – 317

[100]. KÜPPER Herbert, "Ungarns neues BGB – Teil 8: Besonderes Vertragsrecht", Wirtschaft und Recht in Osteuropa, 2015, Cilt. 1, ss.12-19

[101]. LIEB Christopher, Armin HANS, "Forschungs- und Entwick-lungsverträge - „The Great Game of Powers“", Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht, Cilt. 16, 2016, ss. 329-332

[102]. LUNDQVIST Björn, "Competition and Data Pools", EuCML, 2018, ss. 146-154

[103]. MEIER Andrea, "In guten wie schlechten Zeiten: Ausstieg und Haftung aus Produktentwicklungsverträgen", Aktuelle Juris-tische Praxis, 2009, ss. 551-564

[104]. MİMAROĞLU Sait Kemal, Ticaret Hukuku: İşletme Hukuku, Sevinç Matbaası, Cilt. 1, 3. Baskı, Ankara, 1978

181

[105]. MORDINI Andrea, BÜRGE Stefan, "Zuordnung der Ergeb-nisse gemeinsamer Forschung und Entwicklung in der Praxis", Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht (sic!), 2008, ss. 3-20

[106]. NOMER Haluk Nami, "Sözleşmedeki Esaslı Bir Nokta, Özel-likle Karşılıklı Borç Doğuran Akitlerde İvazın Miktarı Belirlen-meksizin Sözleşme Kurulabilir Mi?", Journal of Yaşar Univer-sity, 2013, Cilt. 8, Özel Sayı, ss. 2053-2074 (Esaslı Nokta)

[107]. NOMER Haluk Nami, Borçlar Hukuku: Genel Hükümler, Beta Basım Yayım, 15. Baskı, 2017 (Borçlar Genel)

[108]. NOMER Haluk Nami, ENGİN Baki İlkay, Türk Borçlar Ka-nunu Şerhi: Özel Borç İlişkileri, Seçkin Yayıncılık, Cilt. 1, 3. Baskı, Ankara, 2017

[109]. OBENHAUS Nils, BRÜGGE Philipp, HERDEN Verena, SCHÖNHÖFT Andreas, Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, C.H. Beck Verlag, 2016

[110]. ODMAN Ayşe, Fikri Mülkiyet Hukuku ile Rekabet Hukukunun Teknolojik Yeniliklerin Teşvikinde Rolü, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2002

[111]. OETKER Hermut, MAULTZSCH Felix, Vertragliche Schuldverhältnisse, Springer, 3. Baskı, 2007

[112]. OĞUZMAN Kemal, ÖZ Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hü-kümler, Vedat Kitapçılık, Cilt. 1, 16. Baskı, İstanbul, 2018

[113]. OKTAY Saibe, "İsimsiz Sözleşmelerin Geçerliliği, Yorumu ve Boşluklarının Tamamlanması", İHFM, 1996, Cilt. 55, ss. 263-296

[114]. ONGAN Burak, Sınai Haklara İlişkin Lisans Sözleşmelerinde Tarafların Hukuki Durumu, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2007

[115]. ORTAN Ali Necip, Patent Lisansı Sözleşmesi, Doğan Bası-mevi, İstanbul, 1979

[116]. ÖZ Turgut, "Çalışanların Yarattıkları Eserler Üzerinde Fikri Haklar", İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013, Cilt. 12, Sayı. 2, ss. 7-22

[117]. ÖZ Turgut, İş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi, Ka-zancı Yayınevi, İstanbul, 1989

[118]. ÖZSOY Saadet Hande, Türk Hukukunda Patent Lisansı Sözleş-mesi, Turhan Kitapevi, Ankara, 2011

182

[119]. PEARCE Joshua M., "Sponsored Libre Research Agreements to Create Free and Open Source Software and Hardware", Inven-tions, 2018, Cilt. 3, Sayı. 3, ss. 44-54

[120]. POROY Reha, TEKİNALP Ünal, ÇAMOĞLU Ersin, Ortaklık-lar Hukuku I, Vedat Kitapçılık, 13. Baskı, İstanbul, 2014

[121]. POROY Reha, YASAMAN Hamdi, Ticari İşletme Hukuku, Ve-dat Kitapçılık, 17. Baskı, İstanbul, 2018

[122]. PULAŞLI Hasan, Şirketler Hukuku Genel Esaslar, Adalet Ya-yınevi, 2. Baskı, Ankara, 2013 (Genel Esaslar)

[123]. PULAŞLI Hasan, Şirketler Hukuku Şerhi, Adalet Yayınevi, Cilt. 1, 3. Baskı, Ankara, 2018 (Şirketler Şerhi)

[124]. REİSOĞLU Safa, Türk Borçlar Hukuku: Genel Hükümler, Beta Basım Yayın, 23. Baskı, İstanbul, 2012

[125]. Rekabet Terimleri Sözlüğü, Rekabet Kurumu, 3. Baskı, Ankara, 2010

[126]. RIEDER Cyrill, “Wem gehört die Hochschulerfindung? Ein Diskussionsbeitrag zum Urteil “Fixateur intern” des Bundespa-tentgerichts vom 28. März 2012”, Zeitschrift für Immaterialgü-ter-, Informations- und Wettbewerbsrecht (sic!), 2012, ss. 528-535

[127]. ROSENBERGER Hans Peter, "Die neue Gruppenfreistellungs-verordnung für Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen im Vergleich zu ihrer Vorgängerin", GRURInt, 2012, ss. 721-734

[128]. ROTH Herbert, "BGH, 16.7.2002 - X ZR 27/01. Abgrenzung von Dienst- und Werkvertrag bei Forschungsleistungen", Juris-ten Zeitung, 2003, Sayı. 7, ss. 369-372

[129]. SANLI Kerem Cem, “Rekabetin Korunması Hakkında Ka-nun’un Özel Hukuk Alanındaki Sonuçları: Genel Bakış ve So-runlar”, in Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un Özel Hu-kuk Alanındaki Sonuçları: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sem-pozyumu, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Rekabet Ku-rumu tarafından müştereken düzenlenen Konferans (17 Haziran 2011), Rekabet Hukuku ve Politikası Araştırma Merkezi, On İki Levha Yayıncılık, 2013; ss.15-82

[130]. SARI Onur, Patent Lisans Sözleşmeleri, Seçkin Yayıncılık, An-kara, 2019

183

[131]. SAYIN Hediye Bahar, "Haksız Rekabet Hukuku Açısından Üretim ve İş Sırrının Hukuka Aykırı Olarak İfşası", Terazi Hu-kuk Dergisi, 2017, Cilt. 12, Sayı. 136, ss. 36-43

[132]. SCHELLENBERG Martin, "GWB § 100 Anwendungsbereich", Vergaberecht, Nomos Verlag, 2. Baskı, 2015

[133]. SCHMID Thomas, SCHERRER Stefan, "Joint Ventures", Ge-sellschafts- und Kapitalmarktrecht, Dike Verlag, 2018, ss. 275-286

[134]. SCHUMPETER Joseph A., (Çeviri: Hasan İLHAN), Kapita-lizm, Sosyalizm ve Demokrasi, Routledge : Taylor & Francis Group, 2014

[135]. SELİÇİ Özer, Borçlar Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan Sü-rekli Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, İstanbul Üniversitesi Ya-yınları, İstanbul, 1977

[136]. SEROZAN Rona, Sözleşmeden Dönme, Vedat Kitapçılık, 2. Baskı, İstanbul 2007

[137]. SIEGENTHALER Thomas, “Art. 363”, Präjudizienbuch OR Die Rechtssprechung des Bundesgerichts (1875-2015), Schult-ness Verlag, 9. Baskı, Zurich, 2016

[138]. SMIELICK Dirk, “Forschungs- und Entwicklungsverträge“, Münchener Anwalts Handbuch: Gewerblicher Rechtsschutz, Verlag C.H. Beck München, 5. Baskı, 2017

[139]. SONGUR Damla Gülseren, "Türk Hukukunda Rekabet Kural-ları Karşısında Patent Lisansı Sözleşmelerinin Durumu", An-talya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014, Cilt. 2, Sayı. 3, ss. 33-54

[140]. ŞAHAN Gökhan, Bilgisayar Programı İmal Sözleşmesi, Yetkin Yayınları, Ankara, 2016

[141]. ŞEN Mustafa Serhat, ŞEN Mustafa Kamil, Eser (İnşaat Yapım) Sözleşmelerinde Zamanaşımı ve Uygulamaları, Adalet Yayı-nevi, Ankara, 2015

[142]. ŞENER Oruç Hami, Adi Ortaklık, Yetkin Yayınları, Ankara 2008 (Adi Ortaklık)

[143]. ŞENER Oruç Hami, Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı, Seçkin Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara, 2015

[144]. TAKEI Naoki D., “Die vertragliche Zuordnung von Immateri-algüterrechten in Forschungsverträgen zwischen Universitäten

184

und der Industrie”, Aktuelle Juristische Praxis, 2006, ss. 429-438

[145]. TANDOĞAN Haluk, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, İs-tisna (Eser) ve Vekalet Sözleşmeleri, Vekaletsiz İş Görme, Ke-falet ve Garanti Sözleşmeleri, Vedat Kitapçılık, Cilt. 2, 5. Baskı, İstanbul, 2010 (Borçlar Özel Cilt II)

[146]. TANDOĞAN Haluk, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Ken-dine Özgü Yapısı Olan ve Karma Sözleşmeler, Satış ve Çeşit-leri, Trampa, Bağışlama, Vedat Kitapçılık, Cilt. 1, 6. Baskı, İs-tanbul, 2008 (Borçlar Özel Cilt I)

[147]. TEKİNAY Selahattin Sulhi, AKMAN Sermet, BURCUOĞLU Haluk, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1999

[148]. TUNÇOMAĞ Kenan, Türk Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişki-leri, Cilt. II, 3. Baskı, İstanbul, 1977

[149]. TÜYSÜZ Mustafa, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Çerçeve-sinde Fikri Haklar Üzerindeki Sözleşmeler, Yetkin Yayınları, İstanbul, 2007

[150]. UYAN Göktürk, İsviçre-Türk Hukukunda Mimari Proje Düzen-leme Sözleşmesinin Hukuki Niteliği, Beta Basım Yayım, İstan-bul, 2006

[151]. VEGA-JURADO Jaider, KASK Sean, MANJARRÉS-HEN-RİQUEZ Liney, “University Industry Links and Product Inno-vation: Cooperate or Contract?”, Journal of Technology Mana-gement & Innovation, 2017, Cilt. 12, Sayı. 3, ss. 1-8

[152]. WHITE Eric L., "Research and Development Joint Ventures Under EEC Competition Law", IIC, 1985, ss. 663-703

[153]. WINZER Wolfgang, Forschungs- und Entwicklungsverträge: Ein Vertragshandbuch, Verlag C.H. Beck München, 2. Baskı, 2011

[154]. WÜNDISCH Sebastian, "Forshungs- und Entwicklungsvert-rag", Beck'sche Online Formulare Vertrag, 47. Baskı, 2019

[155]. YALÇINDURAN Türker, Vekalet Sözleşmesinde Ücret, Yet-kin Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 2007

[156]. YAPAR Evren Alğın, "Intellectual Property and Patent in Cos-metics", Marmara Pharmaceutical Journal, 2017, Cilt. 21, Sayı. 3, ss. 419-424

185

[157]. YAVUZ Cevdet, ACAR Faruk, ÖZEN Burak, Borçlar Hukuku Dersleri: Özel Hükümler, Beta Basım Yayın, 11. Baskı, İstan-bul, 2012

[158]. YEH Robert M., "The Public Paid for the Invention: Who Owns It?", Berkeley Technology Law Journal, 2012, Cilt. 27, ss. 453-500

[159]. YONGALIK Aynur, Adi Şirkette Sermaye Payı, Feryal Matba-acılık, Ankara, 1991

[160]. ZEVKLİLER Aydın, GÖKYAYLA Emre, Borçlar Hukuku: Özel Borç İlişkileri, Turhan Kitapevi, 17. Baskı, Ankara, 2017

[161]. ZEYTİN Zafer, "Vekalet ve Eser Sözleşmeleri: Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahaleleri Konu Edinen Sözleşme İlişkilerinin Nite-lendirilmesi", TıpHD, 2014, Sayı. 6, ss. 103-113

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.