Arş. Gör. Ceren Damar Şenel Armağanı – 2

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Feriha BİLGE TANRIBİLİR
ISBN: 2458820220050
Stok Durumu: Tükendi
148,50 TL 165,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Feriha BİLGE TANRIBİLİR
Baskı Tarihi 2020/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Arş. Gör. Ceren Damar Şenel Armağanı – 2

Prof. Dr. Feriha Bige TANRIBİLİR

2020/06 1. Baskı, 1328 Sayfa

ISBN 2458820220050

Yirmi yılı aşkın geçmişe sahip olan Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından hazırlanan dergi; hukuk alanındaki ulusal ve uluslararası çalışmaları hukukçulara, konunun uzmanlarına, mahkemelere ve hukuka ilgi duyanlara duyurmayı amaçlamaktadır.

Dergide hukukun teorik ve uygulamalı alanlarında yazılmış makalelere, derlemelere, olay ve karar incelemelerine, çevirilere yer verilecektir.

Hem özel hukuk hem de kamu hukuku alanındaki çalışmalar dergide yer alacaktır. Ayrıca hukukla yakından ilişkili alanlarda, örneğin siyasal bilim, siyasal felsefe, sosyoloji ve iktisat konularında yazılmış yazılar da yer alabilecektir.

Derginin bazı sayıları da "armağan sayısı" olarak düşünülmektedir.

Konu Başlıkları
Bir Konkordato Nedeni Olarak Borca Batıklığın Tespiti ve Borca Batıklık Halinin Konkordato Sürecindeki Etkileri, Doç. Dr. İbrahim ERMENEK – Dr. Ufuk ÖZDEMİR – Ali Rıza ÖZALP
Sigortalılığın Zorunluluğu İlkesi ve Bu İlkeye Aykırı Olan Hükümlerin Değerlendirilmesi, Dr. Öğr. Üyesi Senem ERMUMCU
"Kötü Muameleye Maruz Kalmış Kadın Sendromu"nun Meşru Savunma Açısından Değerlendirilmesi, Dr. Öğr. Üyesi Fulya EROĞLU – Av. Alev ÖZEROĞLU (LL.M.)
İşverenin 6331 Sayılı Kanun Uyarınca Stajyerin İş Sağlığı ve Güvenliğini Sağlama Yükümlülükleri, Dr. Öğr. Üyesi İpek KOCAGİL ERSOY
Haczedilmiş Miras Hissesinin Satışında İcra Dairesi, İcra Mahkemesi ve Kayyımın Görev ve Yetkileri, Dr. Öğr. Üyesi Mesut ERTANHAN
Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme Suçunda Faillik Sorunu, Dr. Öğr. Üyesi Burcu ERTEM – Doç. Dr. Uğur ERSOY
Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında "Duygusal Emek" Arş. Gör. Rasime EŞELİOĞLU
Türk Ceza Kanunu Madde 286'da Düzenlenen Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması Suçu, Arş. Gör. Selen EVİRGEN
İdare Hukukunda Kurul Üyelerinin Çekimser Oy Kullanması, Dr. Çınar Can EVREN
İş Hukukunda Hafta Tatili, Uzm. Arş. Gör. Buket GÜNAY
Cesare Beccaria'nın Reformist Eseri: Suçlar ve Cezalar Üzerine, Çağrı GÜNDOĞDU
Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Mahalli İdareler, Doç. Dr. F. Ebru GÜNDÜZ
AB'nin ‘Dijital Tek Pazar Hedefi' Çerçevesinde Coğrafi Engellemeler (Geoblocking) ile Mücadelesi –2017–1128 Sayılı Sınır Ötesi Taşınabilirlik Tüzüğü ve 2018–302 Sayılı Haksız Coğrafi Engellemeler Tüzüğü'ne Genel Bakış– Dr. Öğr. Üyesi Şirin GÜVEN
İflâsın Müflisin Nafaka Borçlarına Etkisi, Dr. Hakan HASIRCI
Modernitenin Hukukuna Metropolis Filmi Bağlamında Paralaks Bir Bakış, Dr. Öğr. Gör. H. Serdar HOŞ
BEPS Çok Taraflı Vergi Sözleşmesi, OECD Vergi Model Anlaşması ile Bağlantısı ve Türkiye'nin İkili Vergi Anlaşmalarına Etkisi, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin IŞIK
Önleme ve İstihbari Amaçlı İletişimin Denetlenmesinin Özel Hayatın Gizliliği ve Haberleşme Özgürlüğü Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Av. Kadri İNCE
Devredilebilir Elektronik Kayıtlar Hakkında UNCITRAL Model Kanunu, Arş. Gör. Zeynep İSTEMİ
İşyerinde Psikolojik Tacizin Eşit Davranma İlkesi Bağlamında İncelenmesi, Dr. Öğr. Üyesi Ayça İZMİRLİOĞLU
Beraat Sebebi Olarak Yüklenen Suçun Sanık Tarafından İşlendiğinin Sabit Olmaması, Arş. Gör. Tansu SAYAR KANYIŞ
İlaç Patentlerinde İkinci Tıbbi Kullanım, Arş. Gör. Ülkü AY KAPLAN
İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşçinin Kişiliğini Koruyucu Mekanizmalar, Arş. Gör. Emre KARABACAK
Hediyeler ve İntikal Vergisi, Doç. Dr. Hülya KABAKÇI KARADENİZ
Popper ve Kuhn'un Görüşleri Bağlamında, Modern Bilgi Teorilerinin Eleştirisi ve Bu Eleştirilerin Geniş Anlamda Ceza Hukuku Alanındaki Yansımaları, Doç. Dr. Hakan KARAKEHYA
İnsan Hakları Hukukunda Hukuki Çoğulluk, Doç. Dr. Esra KATIMAN – Arş. Gör. Ezgi ARSLAN
Uyuşmazlık Çözümünde Bir Araç Olarak Kadın: Kullanma – Takas – Tüketme, Baver KAYA – Dr. Öğr. Üyesi Şule ŞAHİN CEYLAN
Bölünmüş Annelik ve Ana Yönünden Soybağının Reddi, Doç. Dr. A. Dilşad KESKİN
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Önemli Zarar Kriteri ve 15 Numaralı Protokolle Yapılan Değişiklik, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Funda KILIÇ
Beyaz Filler, Kürtaj, Matem ve Huzur, Arş. Gör. Muhammet KOÇAKGÖL
Dürüstlük Kuralı Perspektifinden Avukatlık Mesleği, Doç. Dr. Nesibe KURT KONCA
Anne Yönünden Soybağı Tespit Edilemeyen Çocuğun Baba Yönünden Soybağının Kurulması Sorunu, Dr. Ayşen ÇİLENTİ KONURALP
Avukatın Yargılamadaki Rolü Açısından Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Dürüstlük Kuralı ve Doğruyu Söyleme Yükümlülüğüne İlişkin 29'uncu Maddesinin Avukatlar Açısından Uygulanabilirliği, Arş. Gör. Dr. Orhan Emre KONURALP
Mahmut Esat Bozkurt'un Anayasacılık PerspektifiArş. Gör. Müberra KORKMAZ
Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi'nin 7 Şubat 2019 Tarihli "Swemac" Kararı ve Bu Kararın Türk Hukuku Açısından Değerlendirilmesi–Marka Hukukunda Önceki Tarihli Hakların Etkisine İlişkin Bir İnceleme– Arş. Gör. Nihal KOŞER
Casusluk Faaliyetleri ve Uluslararası Casusluk Suçu (TCK m. 331), Dr. Öğr. Üyesi Enes KÖKEN – Dr. İbrahim GÜL
Taraflarca Getirilme İlkesinin Geçerli Olduğu Davalarda Mahkemenin Re'sen Tanık Deliline Başvurup Başvuramayacağı Meselesi –Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 2015–3171 E., 2018–1143 K. ve 30.05.2018 tarihli Kararı Üzerine Düşünceler–Arş. Gör. Dr. Anıl KÖROĞLU
5651 Sayılı Kanun Aracılığıyla İnternet Ortamında Özel Hayatın Gizliliğinin Korunması, Arş. Gör. Eylül Can KÖSE
1961'den 1982 Anayasası'na Sendikal Haklar: Caydırıcılık ve Anayasal Önem Kriterleri Ekseninde Bir Değerlendirme, Arş. Gör. Işıl KURNAZ
Türk Hukukunda Genel Sağlık Sigortası, General,Av. Suheyl Rebi KURT
81 sayılı Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hakkındaki Uluslararası Çalışma Sözleşmesi ve Türkiye'de İş Denetimi, Arş. Gör. Merve KUTLU
İcra Takibinde Borçlunun Temerrüde Düşme Anının Belirlenmesi, Arş. Gör. Alper Tunga KÜÇÜK
Alman Hukuku'nda Aile Arabuluculuğu, Dr. Öğr. Üyesi İsmet MAZLUM
La Médiation en Droit Turc de la Concurrence Mediation in Turkish Competition Law, Prof. Dr. Serkan ODAMAN – Me Zeynep TUNCER
Sözleşmenin Devrinin Hukuki Sonuçları, Prof. Dr. Cemal OĞUZ
Non Bis In Idem İlkesi Çerçevesinde 27.03.2019 Tarihli Türk Anayasa Mahkemesi Kararının Değerlendirilmesi, Dr. Öğr. Üyesi Begüm DİLEMRE ÖDEN
Menfaat Prensibi ve Zenginleşme Yasağı İlkesi Çerçevesinde Grup Mal Sigortalarına Dair Kanuni Esasların Değerlendirilmesi, Arş. Gör. Belin KÖROĞLU ÖLMEZ
Tefecilik Suçu ve Tüketim Ödüncü (Karz) Sözleşmesi, Arş. Gör. Neslihan ÖZ
İş Hukukunda Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması Teorisi, Av. Aytül ÖZKAN
Bireysel İş Hukuku ve Toplu İş Hukukunda Arabuluculuğun Özellikleri ve Karşılaştırılması, Arş. Gör. Zeynep Aslı ÖZKAN
Boşanmada Birlikte Velâyet ve Birlikte Velâyetin Uygulanmasına İlişkin Modeller, Prof. Dr. Bilge ÖZTAN – Prof. Dr. Fırat ÖZTAN
Kolluğun Gözaltı Yetkisi, Arş. Gör. Şerif Ahmet ÖZTÜRK
Çekişmesiz Yargıda Dosyanın İşlemden Kaldırılma Sebepleri ve Kaldırılma Usulü, Doç. Dr. Cumhur RÜZGARESEN


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.