Avukatlık Mevzuatı

Yüksek Yargı ve TBB Disiplin Kurulu Karar Özetleri İle
Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: İbrahim Çetin
ISBN: 9786050514698
722,50 TL 850,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İbrahim Çetin
Baskı Tarihi 2024/04
Baskı Sayısı 2
Boyut 15x21 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert kapak
Sayfa Sayısı 1517

ÖNSÖZ

Avukatların pîri Cicero, iki bin yıl önce Roma mahkemelerinde Lucius Li-cinius Murena’yı savunduğu esnada “halbuki sayın yargıçlar, ben, pek çok mert adamın aşağı soydan doğduğu için hor görülmesini kendi çabalarımla sonlan-dırdığımı düşünüyordum” diye hitap ederken savunma makamının güçlü otori-teyle zayıf halk arasındaki köprüyü kurmada gösterdiği onurlu duruşa dikkat çe-kiyordu. Öyle ya, Blackstone’un deyimiyle “hukuk bazen uyur ama asla ölmez”! Yeter ki onu uyandıracak cesur birileri bulunsun. O cesur kimselerin avukatlar olduğu şüphe götürmez gerçektir. Kaldı ki Seneca’nın Medea’daki tespitiyle “adaletsiz hükümranlıklar asla uzun ömürlü olamaz”. Adalet, akla gelebilecek her müspet kavramın hamuru, huzurun devamı, müesses nizamın sigortasıdır. De Officiis’de “inanç adaletin temelidir” diyerek adaleti kutsallaştıran Marcus Tullius Cicero için de “suçlunun beraat ettiği yerde yargıç hüküm giyer” diyen Publilius Syrus için de hatta günümüzdeki en çiçeği burnunda avukat için de adaletin tecellisi, insanın kendine saygı duyabilmesini temin edebilecek en mu-teber hayat gâyesidir.

Geçmişin dehlizlerinde kaybolmadan, ruhu okşayan tatlı ütopyalara kapılmadan günümüz gerçeklerine gelecek olursak –ki başka çare yok- hu-kuk dünyasının tatlı sert bir mevzuat sorunu yaşadığını Sulmonalı Ovidius gibi hırçın bir zarafetle belirtmek isterim. Yasama ve idare merciilerinin bit-mek bilmeyen düzenlemeleri, engin denizleri andıran Resmî Gazete yığın-ları, muktedirlerin her esen rüzgarla mevzuatı değiştirme sevdası hangi bi-rimizi zaman zaman çıldırma noktasına getirmiyor ki!

Bütün bunların üstüne bir de günbegün bilgi çöplüğüne dönüşen in-terneti eklemeden geçmek olmaz. Açıkçası işbu eseri hazırlamadaki baş-lıca sâikim de internetin sağlıklı bir mevzuat kaynağı olmaktan hızla uzak-laşıyor olması gerçeği karşısında bir şeyler yapma isteğimdir. Ne zaman mevzuat taraması yapmam gerekse sürpriz hayal kırıklıklarıyla karşılaşır oldum. Yetkili makamların içtihat ve mevzuat yayımlama hususunda artık eskisi kadar titizlenmediğini homurdanarak sorumluluğu üzerimden atmak-tansa oturup çalışayım, elimi taşın altına koyayım dedim. Bu minvalde ilk satırlarını okumakta olduğunuz Avukatlık Mevzuatı çalışması olgunlaşıp gördüğünüz duruma geldi.


İlaveten belirtmek isterim ki herkes kendi mesleğini sever (suo quisque studio gaudet) diyen Erasmus’un yaşadığı eski zamanlara uzanamasam da geçen yüzyılın hatta geçen binyılın son demlerinde, Ankara Hukuk Fakültesindeki bir medenî usûl hukuku dersi esna-sında, anlı şanlı bir hocamızın sarfettiği “siz bizi gözünüzde çok bü-yütüyorsunuz, hukuku en iyi avukatlar bilir” sözleri hâlâ kulağımda çınlamaktadır. Bu pek değerli tespite hiçbir katkı sağlayamadan ke-nara çekilmek vefalı bir duruş olmazdı. Bilindiği üzere mevzuat, hukuk demek değildir; hukuk da adalet demek değildir. Hepsi ayrı vefakat elbette bağlantılı mefhumlardır. Sırf mevzuata göre hareket edene hu-kukçu değil mevzuatçı denir, bu gibilerin avamdan ne farkı olabilir; ancak günümüz koşullarında mevzuat antrenmanı yapmadan sahada top çevirmek de pek mümkün görünmemektedir.

Mezkur düşüncelerle derleyip kaleme aldığım eserin ilk bölümünü avukatlıkla ilgili en temel mevzuata ve ehemmiyet arz eden belgelere ayır-mış bulunuyorum. Sonraki bölümde avukatlık mesleğiyle doğrudan ilgili de-ğilse de avukatlar için olmazsa olmaz kâbilinden önemli addettiğim düzen-lemelere, Kelsen’in normlar hiyerarşisini bir tarafa bırakarak konu sırasına göre yer verdim. Gönül isterdi ki tüm mahkeme ve muhakeme kanunlarını tümüyle esere alayım; ancak bu gereksiz bir hantallığa neden olacaktı. Bu bölümde tüm hukukçuların –ama özellikle avukatların- işine yarayacak ya-sal düzenlemeleri ve yanı sıra noterlik, arabuluculuk, uzlaştırmacılık, bilirki-şilik, tebligat gibi avukatların yakından alakadar olduğu konuların belli başlı düzenlemelerini esere dâhil ettim. Son bölümde ise avukatlık mesleğiyle ilgili kendimce önemli gördüğüm AİHM, AYM, Sayıştay, Danıştay ve Yargı-tay kararları ile Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu kararlarının özetlerine yer verdim. Mevzubahis nihai bölüm, siz değerli okurların da katkılarıyla sonraki basımlarda kuşkusuz çok daha zengin ve iyi etüt edilmiş olacaktır.

Kıymetli meslektaşlarıma ve tüm hukukçu dostlarıma en kalbî saygı-larımı sunuyorum.

Ayrıca kitabın basımında emeği geçen Yetkin Yayınları sahibi Muhar-rem BAŞER başta olmak üzere titiz çalışanlarına da ayrıca teşekkürlerimi bir borç bilirim.

İbrahim Çetin

İÇİNDEKİLER


Önsöz 7
Kısaltmalar 15

                   1136 sayılı Avukatlık Kanunu

Birinci Kısım
Avukatlık ve Avukat 17

İkinci Kısım
Avukatlık Mesleğine Kabul 18

Üçüncü Kısım
Yasak Haller 23

Dördüncü Kısım
Staj 25

Beşinci Kısım 
Avukatlık Sınavı 31

Altıncı Kısım
Avukatın Hak ve Ödevleri 31

Yedinci Kısım
Baro Levhası ve Avukatlar Listesi 46

Sekizinci Kısım
Barolar 51

Birinci Bölüm
Genel Hükümler 51

İkinci Bölüm
Baroların Organları 54

Dokuzuncu Kısım
Türkiye Barolar Birliği 65

Birinci Bölüm
Genel Hükümler 65

İkinci Bölüm
Birliğin Organları 67

Onuncu Kısım
Disiplin İşlem ve Cezaları 76

Onbirinci Kısım
Avukatlık Sözleşmesi  86

Onikinci Kısım
Adlî Müzaharet 94

Onüçüncü Kısım
Çeşitli Hükümler 98

           
 Avukatlık Kanunu Yönetmeliği

Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam ve Dayanak 121

İkinci Bölüm
Avukatlık Mesleğine Kabul 122

Üçüncü Bölüm
Yalnız Avukatların Yapabileceği İşler ve Kılık 127

Dördüncü Bölüm
Başka Baroya Nakil 130

Beşinci Bölüm
Levhadan ve Avukatlık Ortaklığı Sicilinden Silinme ve Yeniden Yazılma 131

Altıncı Bölüm
Baroların Kuruluşu ve Baro Genel Kurulları 133

Yedinci Bölüm
Baro Yönetim Kurulları ve Baroların Çalışmaları 140

Sekizinci Bölüm
Seçim 143

Dokuzuncu Bölüm
Denetleme Kurulu 145

Onuncu Bölüm
Türkiye Barolar Birliğinin İşlemleri 146

Onbirinci Bölüm
Disiplin İşlemleri 147

Onikinci Bölüm
Denetim 150

Onüçüncü Bölüm
Sürekli Avukatlık Hizmetlerinde Uygulanacak Esaslar 152

Ondördüncü Bölüm 
Çeşitli Hükümler 153

Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesi (2024) 157
7188 sayılı (Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavını Düzenleyen) Kanun (ilgili hükümler) 172
6207 sayılı Avukatlar Yardımlaşma Kanunu 179
Çalışanların Avukatlık Stajı Hakkında Yönetmelik 181
Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği 185
Adli Yardım Yönetmeliği 195
Reklam Yasağı Yönetmeliği 203
Avukatlık Staj Yönetmeliği 211
Staj Kredi Yönetmeliği 225
Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliği 233
Avukatlık Ortaklığı Tip Ana Sözleşmesi 239
Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatların Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik 267
Serbest Avukatlardan Hizmet Satın Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkinda Yönetmelik 297
Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği 307
CMK Gereğince  Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Tarife (2024) 313
Vekalet Pulu Yönergesi 325
Avukat Hakları Merkezi Yönergesi 331
Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları 341
Uluslararası Avukatlar Birliği Morelia Şartı 351
21. YY’da Avukatlık Meslek Kurallarına Dair Turin İlkeleri 353
Avukatların Rolüne Dair Temel Prensipler (Havana Kuralları) 361
Avrupalı Avukatların Tabi Olduğu  Meslek Kuralları 369
Avukatlık Mesleğinin İcrasındaki Özgürlükler Hakkında 
9 Numaralı Tavsiye Kararı 381
Birleşmiş Milletler Yargı Bağımsızlığı Temel Prensipleri 401
Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi 404
Bangalor Yargı Etiği İlkeleri 427
Savcılar İçin Etik ve Davranış Biçimlerine İlişkin Avrupa (Budapeşte) İlkeleri 436
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 441
1512 sayılı Noterlik Kanunu 605
Noterlik Kanunu Yönetmeliği 699
7201 sayılı Tebligat Kanunu 767
Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 791
Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usûl ve Esaslara Dâir Tebliğ 816
492 sayılı Harçlar Kanunu 827
6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 931
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği 955
Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (2024) 989
Türkiye Arabuluculuk Etik Kuralları 997
Singapur Sözleşmesi 1006
Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği 1016
7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 1029
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (İlgili Hükümler) 1045
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (İlgili Hükümler) 1054
Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği 1065
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (İlgili Hükümler) 1101
Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi (2024) 1141
Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği 1143
Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği 1169
6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu 1191
Bilirkişilik Yönetmeliği 1207
Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi (2024) 1253
İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 1259
YÜKSEK YARGI KARAR ÖZETLERİ 1275
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Karar Özetleri 1275
Anayasa Mahkemesi Karar Özetleri 1285
Sayıştay Karar Özetleri 1337
Danıştay Karar Özetleri 1359
Yargıtay Karar Özetleri 1371
Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu Karar Özetleri 1393

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.