Belediyelerin Seçimle İşbaşına Gelmiş Organlarının Organlık Sıfatını Kaybı ve Bu Kararların Denetimi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Dr. Levent ÇAĞLANCI
ISBN: 9786050516203
552,50 TL 650,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Dr. Levent ÇAĞLANCI
Baskı Tarihi 2023/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 414

Mahallî idareler, belli bir coğrafi alanda (toprak üzerinde) yaşayan insan

topluluğunun mahalli müşterek ihtiyaçlarının teminini sağlamak amacıyla

anayasal güvence altında oluşturulan ve merkezi idare (devlet) karşısında

onun vesayetine tâbi kılınan belli bir idari özerkliğe sahip, kamu tüzel kişileridir. Mahalli idareler, merkezi idareden mahalli müşterek ihtiyaçların karşılanması şeklinde Anayasada ifadesini bulan kamu hizmetlerinin mahalli

düzeyde olanlarına yönelik idari amaç gütmeleri dolayısıyla merkezi idareden farklı bir yapıya sahiptir ve yürüttükleri hizmetleri mahalli halka en yakın birim olarak ifa ederler. Bölgesinde yaşayan halkın seçimiyle göreve

gelen organlardan oluşması bakımından, mahalli idareler demokratik bir

niteliğin temsilcisi niteliğini taşırlar.

Bu anlamda mahallilik vasfı ağır basan kamu hizmetleri devlet adına

devletten aldığı yetkiye dayanarak mahalli idarelerce yürütülmekte, bunların

etkinliğinin sağlanmasında etkinliklerini yürütülürken mahalli halk kendileri

ile ilgili işlemlerde karar alma sürecine iştirakiyle demokrasinin beşiği /

okulu olarak kabul edilen mahalli idareler önemli bir işlevi yüklenmişlerdir.

Türkiye’de mahalli idareler Anayasa’nın 123. ve 127. maddesi ile düzenlenmiş olup; 123. madde ile idarenin bütünlüğü ilkesi vurgulanmakta,

idarenin hem merkezden yönetim hem de yerinden yönetim esaslarına dayandığı ifade edilmektedir. Anayasanın 127. maddesinde mahalli idarelerin

kuruluş esasları, seçimler, idari vesayetin hangi hallerde kullanılacağı hüküm altına alınmıştır. Ayrıca mahalli idarelerin kademeleri, seçim usulleri,

İçişleri Bakanlığı’nca denetimi, idarenin bütünlüğü ilkesine uygun hareket

etmesi ve sorumluluklarıyla doğru orantılı gelir sağlanması ilkeleri açıklanmaktadır.

Mahalli idareler Anayasa’nın 127. maddesindeki düzenleme uyarınca il,

belediye veya köy halkının mahalli düzeydeki ortak ihtiyaçlarının temini

sağlamak üzere kurulurlar. Kuruluş esasları kanunla belirtilenir ve karar

organları mahalli seçmenler tarafından seçimle belirlenir. Bu anlamda

6

kuruluş, görev ve yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun bir şekilde

kanunla düzenlenir ve merkezi idarenin çizdiği sınırlar içerisinde yetkilere

sahip kamu tüzel kişileridir. Belirtmek gerekir ki, Anayasanın 127. maddesi

uygulamasında Anayasanın 123. maddesinde öngörülen “idare kuruluş ve

görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir” hükmü de dikkate

alınması gerekir.

Mahalli idare sistemimiz, tekçi (üniter, milli) bir devlet yapısı içinde

oluşturulmuş, merkeziyetçilik esas alınan kamu yönetimi modelinde mahalli

idareler merkezi idarenin denetimi altında yönetilir. Bu sistemde idari vesayet bizzat merkezi idare tarafından uygulanır veya taşradaki merkezi idarenin temsilcilerine de kimi vesayet yetkileri tanınır.

Belediyeler merkezi idarenin vesayet denetimi altında idari özerkliğe

sahip olmak suretiyle serbestçe yönetilme ve tüzel kişiliğinin sonucu olarak

hak ve ehliyetlere sahiptirler. Belediyelerin kurumsal yapısı, beş yıllığına

seçilen ve karar organı olan belediye meclisi ile yürütme organı olan belediye başkanının seçimle belirlendiği anayasal idari kurumlardır. Belediyeler

diğer mahalli idareler gibi mahalli (yerel) müşterek çıkar içeren görevleri

icra edebilirler. Mahalli müşterek çıkar, görev alanının belirlenmesinde kullanılan temel ölçüttür ve tekçi devlet modeli ile bu ölçüt gereğince mahalli

idareler uluslararası veya ulusal nitelikte faaliyette bulunamaz.

Belediyeler, Türk siyasi ve idari hayatında uzun ve köklü bir geçmişe

sahiptir ve ülkemizde ilk belediye teşkilatı 13 Haziran 1854 (27 Ramazan

1271) tarihli Şehremaneti Nizamnamesiyle İstanbul’da Fransız belediye

modeli etkisi altında kurulmuş, Cumhuriyet döneminde 75 yıl yürürlükte

kalan 3 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı Belediye Kanunu’yla düzenlenmiş,

3 Temmuz 2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

İster seçimle, isterse atamayla göreve gelen, kamusal üstünlük ve ayrıcalıktan yararlanan herkes farklı nitelik taşıyan, yoğunlukları farklılık arz

eden ve fakat her hâlükârda bir denetime tabidir. Bu denetim ülkelerin devlet

sistemlerine ve bu devletlerde “yargıda birlik / yargı birliği” veya “idari rejim” uygulamasına göre farklılık gösterir. Denetimler bünyelerinde bazı

olumsuzluklar barındırsa da en etkili, varlığı ve uygulamasında en az eleşti-

7

riye muhatap kılınanı yargının yapmış olduğu denetimdir. Bu denetimin

etkinliği ve kabul edilebilirliğindeki seviyeyi yükseltme için devletler sürekli

bir arayış içindedirler. Bu arayış yargının fonksiyonunu yerine getirmekte

zorlandığı, yetersiz kaldığı dönemlerde daha fazla gündeme gelir.

Anayasa uyarınca (mad. 127/5) kanunlar ile belirlenen il özel idaresi ve

köylerle birlikte mahalli müşterek ihtiyaçların karşılanması amacıyla kurulan

kamu tüzel kişiliğini haiz belediyelerin belediye meclisi ve belediye başkanı

seçilmiş organları olup, bu organlarının organlık sıfatlarını kazanma veya

kaybetmelerine ilişkin denetim yargı yoluyla Danıştay (2575 sayılı Danıştay

Kanunu, mad. 24/2) tarafından gerçekleştirilir. Mahalli idareler çoğulcu ve

katılımcı demokrasi ilkelerinin hayata geçirildiği, mahalli halka en yakın

kendi kendine yeterli olma ve yönetimde serbestliği ifade eden özerk ve

demokratik kuruluşlar olmalarından bahisle Anayasanın bu düzenlemesinin

gerekçesi, mahalli demokrasi ve merkezden yönetimin ve bürokrasinin sakıncalarını azaltmak veya ortadan kaldırmak için öngörülen idari mahiyetteki mahalli özerklik olgusu ile açıklanmaktadır.

Görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan mahalli idare organları veya bu organların üyelerinin geçici bir

tedbir olarak İçişleri Bakanı tarafından kesin hükme kadar görevden uzaklaştırılması yargısal nitelik taşımayan ve İçişleri Bakanına tanınan bir yetki

olarak genel idarenin mahalli idare organları üzerindeki idari denetim yollarından biridir.

Mahalli idarelerin seçimle işbaşına gelen organlarının bu niteliğini kazanmasında ve kaybetmesinde uygulanan denetim seçimle göreve gelen bunların organlarına güvence sağlamak için yargı yolu ile yapılacağına yönelik

Anayasa'da yer alan düzenlemede belirtilen yargı görevini seçimlere ilişkin

itirazları çözümleme anlamında Yüksek Seçim Kurulu ve Belediye Kanunu,

İl Özel İdaresi Kanunu ve Köy Kanununda ayrıntılı olarak düzenlenen durumlarda mahalli idarelerin organlık niteliğinin kaybedilmesine ilişkin

uyuşmazlıkları çözümleme Danıştay tarafından yerine getirmektedir.

Yargı denetimi sürecinin nasıl olması gerektiği ise İdari Yargılama Usulü

Kanununda (Ek mad.2) özel bir usul olarak; “Belediyeler ile il özel idarelerinin

seçilmiş organlarının organlık sıfatlarını kaybetmelerine ilişkin olarak yetkili

8

mercilerden Danıştaya gönderilen dosyalar; belediye başkanlarının düşmesi

istemine dair ise belediye başkanlarının, belediye meclislerinin veya il genel meclislerinin feshi istemine ilişkin ise, meclis başkanvekilinin savunması onbeş gün

içinde alındıktan sonra veya bu süre içerisinde savunma verilmediği takdirde

sürenin bittiği tarihte tekemmül etmiş sayılır ve kanunlarda gösterilen karar süreleri bu tarihten itibaren işlemeye başlar. Karar dosya üzerinden verilir. Bu kararlara karşı tebliğini izleyen günden itibaren onbeş gün içerisinde İdarî Dava Daireleri Genel Kuruluna itiraz edilebilir. İtiraz bir ay içerisinde sonuçlandırılır.

İtiraz üzerine verilen karar kesindir.” düzenlemesiyle belirlenmiştir.

Belediye başkanlarının organlık niteliğini kaybetme halleri esas itibarıyla

5393 sayılı Belediye Kanunu’nda (mad. 44) düzenlenmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 30. maddesinde sayılan şartların gerçekleşmesi durumunda

Danıştay'ca belediye meclisinin feshine karar verilebileceği hükme bağlanmıştır.

Ülkemizde demokrasi geleneği, yargının işlevini ifa ederken seyrettiği

mecra yerinden yönetim kuruluşlarının ve özellikle de belediyelerin seçimle

işbaşına gelen organlarının organlık sıfatı kazanma ve kaybetmede yargının bu

rolü üstlenmesi yönünde oluşmuştur. Belediyelerin seçimle gelen organlarının

bu sıfatlarının kaybında belirli ölçüde etkili olan, bu süreci başlatmada idarenin

yetkisi tartışılmaz; ancak bu yetkinin yerinde ve hukuka uyguluğunun da bir

denetime tabi tutulması, demokrasi ve hukuk devletinin olmazsa olmaz şartıdır.

Ülkemizde demokratikleşmenin belirli bir yoğunluk kazandığı, idarenin

hukuka tabi kılınması fikrinin vücut bulması ve idari rejime yönelinmeyle birlikte, bu tür denetimde Danıştay’ın rol üstlenmiştir. Danıştay orijini oluşturan

Fransız Conseil d’Etat’da olduğu gibi yargısal görevi yanında merkezi idareye

yardımcı olma işlevi de bulunmaktadır. Başlangıçta bu işlevi ortaya çıkış sebeplerine bağlı olarak önemli bir ölçüde iken; günümüzde Türk Hukuk Sisteminde

neredeyse yok denecek bir seviyededir. Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin

idari nitelikteki görevleri sayısal ve önem derecesi anlamında çok azalmıştır.

Mahalli idarelerin organlık sıfatlarının kaybına ilişkin verdiği kararlar idari

kararları içerisinde görülse de bu anlayışın hukuk sistemimizin ulaştığı noktada

artık haklı sayılabilecek ve savunulacak gerekçesi kalmamıştır.

Anayasanın amir nitelikteki düzenlemesi uyarınca “Mahallî idarelerin

seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların

9

çözümü ve kaybetmeleri, konusundaki denetim yargı yolu ile olur.” (mad.

127/4) Danıştay kararlarında da ifade edildiği üzere “yargı yolu", hakkın

tespiti sırasında belli kurallara uyularak ve özellikle uyuşmazlıkta taraf olanlara veya dava tarafsız olarak görülecek ise, ilgililere iddia ve savunma hakkı tanıyıp, bunları yargıç önüne bütün delilleriyle koyabilme imkânının tanınması anlamına gelmektedir. Yargı yolu kavramı 127/4. maddedeki düzenlemeyle benzer olarak Anayasanın 66. maddesinin son fıkrasında “Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz.” şeklinde yer almaktadır. Bu düzenlemenin uygulamasında söz konusu

uyuşmazlıklar idari yargıda iptal davası formatında çözümlenmektedir. Dolayısıyla anayasa koyucunun Anayasada kullandığı yargı yolu kavramından

anlaşılması gereken konuya ilişkin düzenlemelerin yorumunda yeknesaklığın olması gerektiği yönündedir.

Bu açıklamalar ışığında mahalli idarelerin seçimle işbaşına gelen organlarının bu sıfatı kaybına yönelik işlemlerin denetimi idari yargıda dava formatında

görülmesi gerektiği olacağı rahatlıkla söylenebilir. Ancak burada eksik ve eleştiriye konu edilebilecek bir husus vardır: Mahalli idarelerin seçimle işbaşına

gelen organlarının bu sıfatı kaybına yönelik işlemlerde son sözü söyleyecek

idari yargının bu uyuşmazlığı hangi dava formatında görmesi gerekir?

Gayet iyi bilinmektedir ki, idari sözleşmelerden kaynaklanan davaya

ilişkin düzenlemeye yönelik yorumlar bir tarafa bırakılacak olursa, idari

rejimlerde ve ülkemizde idari yargıda açılacak dava türlerini en genel olarak

iki dava türü altında toplanması mümkündür: iptal davası, tam yargı davası.

Bahsi geçen dava türlerinden hangisini bu tür davalara tatbik edebilecektir?

Konuya yönelik anayasal düzeyde yargının denetimine vurgu yapılıp, yargı

yeri ve dava türünün belirlenmesinde kanun koyucu serbest bırakılmıştır.

Kanun koyucunun anayasal bu emre itaatsizliği veya kaçınması söz konusu

olamazken; dava türü ve uygulanacak usul anlamında tam bir netlikle soruna

ilişkin yasal düzenlemede bulunduğu söylenemez.

Bu boşluk veya eksiklik cılız eleştiri ve tepkilere konu edilmiş, organlık sıfatının kaybında öngörülen sebeplere ilişkin oldukça zengin bir literatür oluşmasına rağmen, görülecek dava türü ve uygulamasına yönelik ciddi eleştiri ve

öneriler gündeme getirilememiştir. Bu anlamdaki boşluk ve eksikliğin giderilmesinde önemli bir adımın izleri Dr. ÇAĞLANCI’nın bu çalışmasında gün

10

yüzüne çıkmış, akabinde yapılacak çalışmaları teşvik ve yol göstermede belirli

bir sorumluluğu yüklenilmiştir. Konuya ilişkin eleştirilerin sonlandırılmasında

kalıcı çözümün yasa koyucu tarafından gerçekleştirileceği bir gerçektir. Yasa

koyucunun tercihi söz konusu olursa; kuvvetle muhtemeldir ki, mahalli idarelerin seçimle işbaşına gelen organlarının organlık sıfatının kaybedilmesine ilişkin

uyuşmazlıklar ya nevi şahsına münhasır bir dava türü olarak İYUK’nun 2.

maddesi düzenlemeye ek getirilerek ya da bu davalar iptal davası formatında

çözüme başlanacak, bu anlamda sapmalar söz konusu olacaksa, bunun ilgili

olduğu madde bünyesinde istisna veya özel düzenlemeye konu edilmesiyle

soruna kalıcı çözüm tarzı getirilmiş olacaktır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans eğitim-öğretimini tamamlayan, 01.08.2011 – 17.01.2012 arası kısa dönem er olarak vatani görevini ifa eden, 2010 – 2011 tarihlerinde Ankara Barosu Avukatlık

Stajı yapan ve İngilizce bilen Dr. Levent ÇAĞLANCI 2012 -2018 tarihleri

arasında Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Uzmanı ve hâlihazırda

Tarım ve Orman Bakanlığı Uzman olarak görevinde bulunmaktadır.

“Belediyelerin Seçimle İşbaşına Gelmiş Organlarının Organlık Sıfatını

Kaybı Ve Bu Kararların Denetimi” başlıklı teziyle Hacettepe Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuk Anabilim Dalı Doktora yapmış ve

hukuk doktoru unvanını almıştır. Dr. Levent ÇAĞLANCI doktora tez

çalışmasının genel hatları yukarıda özetlenen minvalde hazırlamış ve Türk İdare

Hukuku literatürüne bu anlamda bir katkı sunmuştur.

22 Haziran 2023 – Anıttepe

Prof. Dr. Ender Ethem ATAY

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

İdare Hukuku ABD Öğretim Üyesi

Elinizdeki bu çalışma, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kamu Hukuku Anabilim Dalı Doktora Programı kapsamında, 03.03.2023

tarihinde toplanan ve Prof. Dr. Ender Ethem ATAY, Doç. Dr. Mehmet Emin

AKGÜL, Dr. Öğr. Üyesi Özge OKAY TEKİNSOY, Dr. Öğr. Üyesi Fatma

Didem Sevgili GENÇAY ve Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Bumin ÖZARSLAN’dan oluşan jürinin oybirliği ile kabul ettiği doktora tez çalışmasıdır.

Jüri üyesi değerli hocalarıma, gerek Tez İzleme Komitesi’ndeki katkıları

gerekse tez savunması sırasındaki değerlendirmeleri için ayrı ayrı teşekkür

ederim.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 127’inci maddesinde sayıldığı üzere mahalli idareler il, belediye ve köy olmak üzere üç şekilde karşımıza

çıkmaktadır. Özellikle nüfusun zaman geçtikçe merkezde toplanması neticesinde belediye idareleri, yöre halkının müşterek ihtiyaçlarının giderilmesi

noktasında önemli görevler üstlenir hale gelmiştir. İnsanların ihtiyaçlarının

hem çoğalması hem de çeşitlilik göstermesi ise özellikli işler gören bir idarenin yöneticilerinin de belirli bir bilgi birikimine sahip olmasını gerektirmiştir. Belirli şartları haiz kişilerin belediye organlarında görev almak üzere

seçileceği düzenlenen belediyelerin seçilmiş organlarının organlık sıfatını

kazanmaları ve kaybetmelerine yönelik itirazların ise yargı yolu ile karara

bağlanacağı, Anayasa’nın 127’inci maddesinin dördüncü fıkrası ile hüküm

altına alınmıştır.

Belediye organlarından belediye meclisi ve belediye başkanının seçimle

işbaşına geleceği 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve

İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’da açıkça düzenlenmiştir. Belediyelerin seçilmiş organlarının organlık sıfatını kazanmaları ve kaybetmeleri

ise her zaman tartışma konusu edilmekte, gündemi sürekli olarak meşgul

etmektedir.

İdare hukukunun temel konularından birisi olan yerinden yönetim kuruluşları ve özellikle mahalli idareler kitaplar, makaleler ve diğer çalışmalarda

sürekli olarak inceleme konusu edilmiş olmasına rağmen organlık sıfatının

12

kaybı konusundaki tartışmaların çoğalmasına engel olunamamıştır. İdari

vesayet yetkisi kapsamında merkezi idare tarafından geçici bir tedbir olarak

görevden uzaklaştırılan seçilmiş organ ve özellikle belediye başkanı yerine

kamuoyunda “kayyım” olarak belirtilen belediye başkanı görevlendirilmesi

hususu ile Danıştay tarafından verilen karar neticesinde kesin olarak organlık sıfatının kaybı kararları yerel yönetimlerin özerkliği ve demokrasi açısından eleştirilere maruz kalmaktadır. Her mahalli idare seçimi sonrasında

seçilmiş organlara yeni kişilerin seçilmesi, her dönem yeni itirazların ortaya

çıkmasına ve nihai olarak yeni kararların doğmasına neden olmaktadır.

Doktora tezi olarak kaleme alınan bu eser, yukarıda belirtilen konuların

yeniden ele alınması ve ortak bir görüş bulunmayan hususlar ile ilgili olarak

tartışmaları sona erdirmeye yönelik olarak çözüm önerileri sunmak adına,

hem yargı kararlarının incelenmesi hem de literatür taraması yapılmak suretiyle ortaya çıkmıştır. Üç bölümden oluşan eserin birinci bölümünde idarenin ve özellikle belediyelerin tabi olduğu anayasal ilkeler incelenmiştir.

İkinci bölümde ise belediyelerin kuruluş ve görevleri ile organları üzerinde

durulmuştur. Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde ise seçilmiş organların

organlık sıfatını kaybetmesine neden olan hususlar kapsamlı bir şekilde

alınmış, usul ve esasa ilişkin organlık sıfatının kaybına dair Danıştay kararlarının genel tahlili yapılmıştır.

Tez yazım süreçleri her daim uzun ve zorlu bir süreci gerektirmektedir.

Bu zorlu yola hem çıkış konusunda hem de sürecin bitirilmesi konusunda

teşvik ve destek, her zaman gereklidir ve olmazsa olmazdır. Bu nedenle

öncelikle doktora yapma konusunda teşviki ve süreçteki destekleri için bir

akademisyen ve hoca olarak her daim örnek aldığım, Milliyetçi Hareket

Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet BAHÇELİ’ye sonsuz şükranlarımı

sunarım. Bilgiye ve eğitime büyük önem veren kıymetli büyüğümün üniversite mezuniyetimden sonraki her aşamada bana kattığı tecrübe, birikim,

destek ve nezaketi nedeniyle kendisini her daim saygı ve şükranla anmayı

bir borç bilirim.

Diğer yandan İzmir’de üniversite eğitimi için bulunduğum yıllarda tanıştığım, dost ve ağabey olarak o zamandan beri bilgi ve tecrübelerini benimle paylaşan, hem doktoraya girişte hem de doktora eğitimi ve tez hazırlama sürecinde daima yanımda olan, yol gösteren, motive eden kıymetli

13

hocam Dr. Bahadır Bumin ÖZARSLAN’a şükranlarımı ve teşekkürlerimi

sunarım.

Tez konusunun belirlenmesinden başlayarak, tez savunması sürecinin

sonuna kadar gece-gündüz demeden, zaman ve mekân mefhumu olmadan,

gerektiğinde yüz yüze, gerektiğinde telefon vasıtası ile yol gösteren, destek

olan, hoca olarak yol göstermenin yanında yeri gelince ağabeylik yapan

değerli büyüğüm, kıymetli hocam Prof. Dr. Ender Ethem ATAY’a da ayrıca

teşekkür ederim. Bu uzun süreçte, yaptığı katkılar için kendisine minnettarım.

Doktora eğitiminin sabır gerektiren meşakkatli bir süreç olduğu göz

önüne alındığında, her aşamasında desteklerini esirgemeyen, üzerimdeki

haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğim kıymetli aileme, eşime ve çocuklarıma da sabır ve destekleri için şükranlarımı sunarım.

Son olarak doktora eğitimimin başından sonuna kadar olan süreçte ve

yayınlanması aşamasında katkı sunan, destek olan, yol gösteren sayın Dr.

Pelin YILIK hanımefendiye, Doç. Dr. Turan ŞAHİN’e, Caner UZUNOĞLU’na ve tüm hocalarıma, dostlarıma ve arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum.

Kitabımın basımında emeği geçen YETKİN Basım Yayım ve Dağıtım

A.Ş. sahibi Muharrem Başer başta olmak üzere tüm emeği geçenlere de

ayrıca teşekkür ediyorum.

Türk Hukukuna katkısı olması dileğiyle…

Dr. Levent ÇAĞLANCI

05 Temmuz 2023, Balgat/ Ankara.

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ ...........................................................................................................5

ÖNSÖZ ........................................................................................................11

TABLOLARIN LİSTESİ...........................................................................23

GİRİŞ...........................................................................................................27

1. BÖLÜM

İDARİ TEŞKİLANMAYA HÂKİM ANAYASAL

İLKELER VE BELEDİYELER

1.1. KANUNİ İDARE............................................................................31

1.1.1. Genel Olarak .......................................................................31

1.1.2. Kanuna Dayanma ................................................................32

1.1.3. Kanuna Aykırı Olmama ......................................................34

1.1.4. Kanuni İdare İlkesi Işığında Belediyeler.............................35

1.2. İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ...........................................................36

1.2.1. Genel Olarak .......................................................................36

1.2.2. Hiyerarşi..............................................................................39

1.2.2.1. Hiyerarşi Kavramı........................................................ 39

1.2.2.2. Hiyerarşik Makamlar.................................................... 40

1.2.2.3. Hiyerarşik Yetkilerin Kapsamı..................................... 42

1.2.2.3.1. Kişiler Üzerinde Yetkiler.......................... 43

1.2.2.3.2. İşlemler Üzerinde Yetkiler ....................... 45

1.2.2.4. Hiyerarşik Yetkinin Kullanılamadığı Durumlar........... 46

1.2.2.5. Belediyelerde Hiyerarşik Makamlar ve Yetkiler.......... 47

1.2.3. İdari Vesayet .......................................................................48

1.2.3.1. İdari Vesayet Kavramı ................................................. 48

1.2.3.2. Vesayet Yetkisini Kullanan Makamlar ........................ 52

16

1.2.3.3. Vesayet Yetkisinin Kapsamı ve Belediyeler ................ 55

1.2.3.3.1. Organlar Üzerinde Yetkiler ...................... 59

1.2.3.3.2. İşlemler Üzerinde Yetkiler ....................... 65

1.2.3.3.2.1. İptal.......................................................... 65

1.2.3.3.2.2. Erteleme .................................................. 68

1.2.3.3.2.3. Yeniden Görüşülmesini İsteme ............... 68

1.2.3.3.2.4. İzin........................................................... 69

1.2.3.3.2.5. İkame....................................................... 69

1.2.3.3.2.6. Yargıya Başvurma................................... 74

1.2.3.3.3. Personel Üzerinde Yetkiler....................... 77

1.3. KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ............................................................78

1.3.1. Genel Olarak Tüzel Kişi Kavramı.......................................78

1.3.2. Kamu Tüzel Kişiliği............................................................81

1.3.2.1. Kurulması ve Kaldırılması ........................................... 82

1.3.2.1.1. Kamu Tüzel Kişiliğinin Kurulması........... 82

1.3.2.1.1.1. Anayasa ile Kurulma ............................... 83

1.3.2.1.1.2. Kanunla Kurulma .................................... 84

1.3.2.1.1.3. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile

Kurulma................................................... 85

1.3.2.1.2. Kamu Tüzel Kişiliğinin Kaldırılması ....... 86

1.3.2.2. Kamu Tüzel Kişiliğinin Ölçütleri................................. 87

1.3.2.3. Özellikleri..................................................................... 89

1.3.2.4. Kamu Tüzel Kişiliğinin Türleri.................................... 92

1.3.2.4.1. İdari Teşkilat İçerisindeki

Konumlarına Göre .................................... 93

1.3.2.4.1.1. Merkezden Yönetim Kamu Tüzel

Kişileri..................................................... 93

1.3.2.4.1.2. Yerinden Yönetim Kamu Tüzel

Kişileri..................................................... 93

1.3.2.4.2. Yapılarına Göre ........................................ 93

1.3.2.4.2.1. Kamu İdareleri......................................... 93

17

1.3.2.4.2.2. Kamu Kurumları...................................... 94

1.3.2.4.2.3. Farkları .................................................... 94

1.3.3. Kamu Tüzel Kişisi Olarak Belediyeler ...............................95

1.3.3.1. Kamu Tüzel Kişiliğinin Kaynağı ................................. 95

1.3.3.2. Kamu Gücünden Kaynaklanan Yetkileri...................... 97

1.3.3.3. Mal ve Gelirlerinin Statüsü ........................................ 102

1.3.3.4. Personelinin Statüsü ................................................... 105

1.4. MERKEZDEN YÖNETİM.........................................................106

1.4.1. Tanımı 106

1.4.2. Türleri 108

1.4.2.1. Siyasi Merkeziyetçilik................................................ 108

1.4.2.2. İdari Merkeziyetçilik .................................................. 110

1.4.3. Özellikleri..........................................................................110

1.4.4. Faydaları............................................................................111

1.4.5. Sakıncaları.........................................................................112

1.4.6. Yetki Genişliği ..................................................................114

1.5. YERİNDEN YÖNETİM (ADEMİ MERKEZİYET)................116

1.5.1. Tanımı 116

1.5.2. Türleri 118

1.5.2.1. Siyasi Bakımdan Yerinden Yönetim.......................... 118

1.5.2.2. İdari Bakımdan Yerinden Yönetim ............................ 119

1.5.2.2.1. Yer Bakımından Yerinden Yönetim....... 119

1.5.2.2.2. Hizmet Bakımından Yerinden

Yönetim.................................................. 121

1.5.2.2.3. Özellikleri............................................... 123

1.5.2.2.4. Hizmet Bakımından - Yer

Bakımından Yönetim Karşılaştırması..... 125

1.5.3. Faydaları............................................................................126

1.5.4. Sakıncaları.........................................................................128

18

1.5.5. Yer Bakımından Yerinden Yönetim Kuruluşu Olarak

Belediyeler ........................................................................129

1.5.5.1. Yerine Getirilen Kamu Hizmetinin Niteliği

Bakımından ................................................................ 130

1.5.5.2. Özellikleri Bakımından .............................................. 134

1.5.5.2.1. Kamu Tüzel Kişiliği ............................... 140

1.5.5.2.2. Bütçe....................................................... 140

2. BÖLÜM

TÜRKİYE’DE BELEDİYELER VE SEÇİLMİŞ ORGANLARI

2.1. GENEL OLARAK BELEDİYELER .........................................143

2.1.1. Belediye Tanımı................................................................143

2.1.2. Türkiye’de Belediyelerin Tarihsel Gelişimi......................146

2.1.2.1. Osmanlı Döneminde Belediyeler ............................... 146

2.1.2.1.1. Tanzimat Öncesi..................................... 146

2.1.2.1.2. Tanzimat Sonrası .................................... 148

2.1.2.2. Millî Mücadele Döneminde Belediyeler .................... 153

2.1.2.3. Cumhuriyet Döneminde Belediyeler.......................... 155

2.2. BELEDİYELERİN KURULMASI VE KALDIRILMASI.......160

2.2.1. Belediyelerin Kurulması ...................................................160

2.2.1.1. Belediyelerin Kurulmasında Aranan Şartlar............... 161

2.2.1.2. Belediyelerin Kurulmasında Yetki ve Usul................ 165

2.2.2. Belediyelerin Ayrılma Yoluyla Kurulması .......................168

2.2.3. Belediyelerin Kaldırılması ................................................169

2.3. BELEDİYELERİN GÖREV VE YETKİLERİ.........................171

2.3.1. Genel Olarak .....................................................................171

2.3.2. 5393 Sayılı Belediye Kanun’u Kapsamında .....................173

2.3.3. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanun’u

Kapsamında.......................................................................177

2.3.3.1. Büyükşehir Belediyelerinin Görevleri ve

Yetkileri...................................................................... 177

19

2.3.2.2. İlçe Belediyelerinin Görevleri ve Yetkileri ................ 180

2.4. BELEDİYELERİN SEÇİLMİŞ ORGANLARI........................181

2.4.1. Genel Olarak Belediyelerin Organları...............................181

2.4.2. Belediye Meclisi................................................................187

2.4.2.1. Niteliği ....................................................................... 187

2.4.2.2 Oluşumu ..................................................................... 188

2.4.2.2.1. Üye Seçimi ............................................. 188

2.4.2.2.2. Üye Sayısı............................................... 190

2.4.2.2.3. Bağdaşmazlık ......................................... 191

2.4.2.3. Görev ve Yetkileri...................................................... 193

2.4.2.3.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu

Kapsamında ............................................ 193

2.4.2.3.2. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi

Kanunu Kapsamında............................... 196

2.4.2.4. Yapısı ve Toplantıları................................................. 197

2.4.2.4.1. Başkanlık Divanı .................................... 197

2.4.2.4.2. Toplantılar .............................................. 197

2.4.2.4.3. Gündem .................................................. 198

2.4.2.4.4. Toplantı ve Karar Yeter Sayısı ............... 200

2.4.2.4.5. Kararların Kesinleşmesi ......................... 201

2.4.2.4.6. Komisyonlar ........................................... 204

2.4.2.4.7. Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim

Yolları..................................................... 206

2.4.3. Belediye Başkanı...............................................................209

2.4.3.1. Hukuki Statüsü ........................................................... 210

2.4.3.2. Göreve Getirilmesi ..................................................... 212

2.4.3.2.1. Kural – Seçmenler Tarafından Seçim

Yoluyla ................................................... 213

2.4.3.2.2 İstisna...................................................... 214

2.4.3.2.2.1. Belediye Meclisi Tarafından Seçim

Yoluyla ................................................... 214

2.4.3.2.2.2. Atama Yoluyla........................................ 215

20

2.4.3.3. Görevleri ve Yetkileri................................................. 218

2.4.3.4. Özlük Hakları............................................................. 220

3. BÖLÜM

SEBEP, USUL VE DENETİM AÇISINDAN

ORGANLIK SIFATININ KAYBI

3.1. ORGANLIK SIFATININ KAYBI SEBEPLERİ.......................223

3.1.1. Belediye Meclisi’nde Organlık Sıfatının Kaybı ..................223

3.1.1.1. Belediye Tüzel Kişiliğinin Kaldırılması......................... 223

3.1.1.2. Mahalli İdare Seçimleri.................................................. 224

3.1.1.3. Yedek Üyeler Getirildikten Sonra Dahi Meclis Üye

Tam Sayısının Yarısından Aşağı Düşmesi ................. 225

3.1.1.4. Belediye Meclisinin Feshi.............................................. 227

3.1.1.4.1. Görevi İhmal ............................................... 227

3.1.1.4.2. Siyasi Karar Alma....................................... 235

3.1.2. Belediye Başkanının Organlık Sıfatının Kaybı ...................239

3.1.2.1. Belediye Tüzel Kişiliğinin Kaldırılması......................... 240

3.1.2.2. Mahalli İdare Seçimleri.................................................. 241

3.1.2.3. Ölüm ve Gaiplik............................................................. 241

3.1.2.4. İstifa ............................................................................... 243

3.1.2.5. Mazeretsiz ve Kesintisiz Olarak Yirmi Günden

Fazla Görevi Terk....................................................... 250

3.1.2.6. Seçilme Yeterliliği Şartları ve Kaybı ............................. 254

3.1.2.6.1. Türk Vatandaşı Olmak ................................ 256

3.1.2.6.2. Onsekiz Yaşını Doldurmuş Olmak ............. 262

3.1.2.6.3. En Az İlkokul Mezunu Olmak .................... 264

3.1.2.6.4. Kısıtlı Olmamak.......................................... 265

3.1.2.6.5. Askerlikle İlişkisi Olmamak ....................... 266

3.1.2.6.6. Kamu Hizmetinden Yasaklı Olmamak ....... 267

3.1.2.6.7. Mahkûmiyet................................................ 268

3.1.2.6.7.1. Ceza Ayrımı.................................................................. 268

3.1.2.6.7.2. Suç Ayrımı.................................................................... 273

21

3.1.2.6.7.3. Özel Durumlar ............................................................. 281

3.1.2.7. Görevi Sürdürmeye Engel Hastalık veya Engellilik....... 289

3.1.2.8. Belediye Meclisinin Feshine Neden Olan Eylem ve

İşlemlere Katılma ....................................................... 292

3.1.2.9.Yetersizlik ....................................................................... 295

3.1.2.9.1. Yıllık Faaliyet Raporunun Yetersiz

Bulunması............................................... 299

3.1.2.9.2. Gensoru....................................................... 313

3.1.2.10. Bağdaşmazlık............................................... 319

3.2. ORGANLIK SIFATININ KAYBINDA USUL ..........................321

3.2.1. İdari Aşamada Usul .............................................................321

3.2.1.1. Belediye Meclisi İçin Fesih Bildirimi ............................ 321

3.2.1.2. Belediye Başkanı............................................................ 322

3.2.1.2.1. Yıllık Faaliyet Raporunun Yetersiz

Görülmesi ve Gensoru ............................ 322

3.2.1.2.2. Görevi Mazeretsiz Terk, Seçilme

Yeterliliğinin Kaybı, Görevi

Sürdürmeye Engel Hastalık veya

Sakatlık, Belediye Meclisinin

Feshine Neden Olan Eylem ve

İşlemlere Katılma ................................... 325

3.2.2. Yargı Aşamasında Usul.......................................................326

3.2.2.1. Görevli Mahkeme........................................................... 326

3.2.2.2. Görevli Mahkemenin Uygulayacağı Usul...................... 330

3.2.2.3. İstem Hakkında Karar Verilebilmesi İçin Ön Şartlar ..... 335

3.2.2.3.1. Organın Doğrudan Seçilmiş Organ

Olması .................................................... 335

3.2.2.3.2. Organın Karar Tarihi İtibariyle

Görevde Olması...................................... 337

3.2.2.3.3. İstemin Sebebinin Görev Dönemine

İlişkin Olması ......................................... 341

3.2.2.4. Kararlar ve Kararların Hukuki Niteliği .......... 344

3.2.2.5. Kararlara Karşı Başvuru Yolu........................ 350

22

3.3. DANIŞTAY’IN KONU İLE İLGİLİ KARARLARININ

GENEL DEĞERLENDİRMESİ.................................................354

3.3.1. Esasa İlişkin Kararların Değerlendirmesi............................354

3.3.1.1. Belediye Meclisinin Feshine İlişkin Kararlar................. 355

3.3.1.1.1. Belediye Meclisinin Görevini İhmal

Etmesine İlişkin Kararlar........................ 355

3.3.1.1.2. Belediye Meclisinin Siyasi Karar

Almasına İlişkin Kararlar ....................... 358

3.3.1.2. Belediye Başkanlığından Düşürülmeye İlişkin

Kararlar ...................................................................... 359

3.3.1.2.1. Mahkûmiyet Nedeniyle Seçilme

Yeterliliğinin Kaybına İlişkin

Kararlar................................................... 360

3.3.1.2.2. Faaliyetin Belediye Meclisi Tarafından

Yetersiz Bulunması Üzerine Alınan

Kararlar................................................... 363

3.3.1.2.3. Belediye Meclisinin Feshine Neden

Olan Eylem ve İşlemlere Katılma

Hali ile İlgili Kararlar ............................. 365

3.3.1.2.4. Diğer Düşürülme Sebepleri ile İlgili

Kararlar................................................... 366

3.3.2. Usule İlişkin Kararların Değerlendirmesi............................367

SONUÇ ......................................................................................................369

KAYNAKÇA.............................................................................................377

KAYNAKÇA*

GENEL ESERLER

AKYILMAZ Bahtiyar, SEZGİNER Murat, KAYA Cemil, Türk İdare Hukuku, 13. Baskı, Savaş Yayınevi, Ankara, 2021

ARMAOĞLU Fahir, Türk Siyasi Tarihi, Kronik Kitap, İstanbul, 2017.

ATAY Ender Ethem, Anayasa Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara,

2022 (Anayasa).

ATAY Ender Ethem, Hukuk Başlangıcı, Gazi Kitabevi, 3. Baskı, Ankara, 2016 (Hukuk).

ATAY Ender Ethem, İdare Hukuku, 8. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2022 (İdare).

ATAY Ender Ethem, İdare Hukuku (Temel Hukuk Dizisi), Seçkin Yayınevi, 2. Baskı, Ankara, 2019 (Temel Hukuk).

BİLGİÇ Veysel, Yerel Yönetimler, 21. Yüzyıl Yayınları, Ankara, 1998.

ÇAĞLAYAN Ramazan, İdare Hukuku Dersleri, 9. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2021 (İdare).

ÇAĞLAYAN Ramazan, İdari Yaptırımlar Hukuku, Ankara, Asil Yayın, 2006 (İdare).

DERDİMAN Cengiz, Yerel Yönetimler, Aktüel, İstanbul, 2005 (Yerel).

DOEHRİNG Karl, Genel Devlet Kuramı, çev. Ahmet Mumcu, 4. Baskı, İnkılap Kitabevi, 2002.

DURAN Lütfi, İdare Hukuku Ders Notları, Ankara, 1982 (İdare).

EKİNCİ Ekrem Buğra, Osmanlı Hukuku, 7. Baskı, Arı Sanat Yayınevi, İstanbul, 2021.

* Aynı yazarın birden fazla eseri olması halinde yapılan atıflarda, atıf yapılan eser kısaltmada gösterildiği şekildedir.

K A Y N A K Ç A

378

ERCAN Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt: 1, 2. Baskı,

Sevinç Yayınları, Ankara, 1987.

FENDOĞLU Hasan Tahsin, Anayasa Hukuku, 7. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2019 (Anayasa).

GÖZLER Kemal, KAPLAN Gürsel, İdare Hukuku Dersleri, 22. Baskı, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2020.

GÖZLER Kemal, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, 2. Baskı, Ekin

Kitabevi Yayınları, Bursa, 2011 (Anayasa).

GÖZLER Kemal, İdare Hukuku, Cilt:1, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2003 (İdare).

GÖZLER Kemal, Mahalli İdareler Hukuku, 1. Baskı, Ekin Kitabevi,

Bursa, 2018 (Mahalli).

GÖZÜBÜYÜK Şeref, Anayasa Hukuku, 13 Baskı, Turhan Kitabevi,

Ankara, 2004 (Anayasa).

GÖZÜBÜYÜK Şeref, Türkiye’de Mahalli İdareler, Türkiye ve Orta

Doğru Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1967 (Mahalli).

GÖZÜBÜYÜK Şeref, Türkiye’nin Yönetim Yapısı, 13. Baskı, Turhan

Kitabevi, Ankara, 2015 (Yönetim).

GÖZÜBÜYÜK Şeref, Yönetim Hukuku, 27. Baskı, Turhan Kitabevi,

Ankara, 2008

GÖZÜBÜYÜK Şeref, Yönetsel Yargı, 37. Baskı, Turhan Kitabevi,

Ankara, 2020.

GÖZÜBÜYÜK Şeref, TAN Turgut, İdare Hukuku, Cilt 1, 14. Baskı,

Turhan Kitabevi, Ankara, 2021.

GÜNDAY Metin, İdare Hukuku, 10. Baskı, İmaj Yayınevi, Ankara,

2011.

GÜRİZ Adnan, Hukuk Başlangıcı, 9. Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara,

2003.

K A Y N A K Ç A

379

KALABALIK Halil, İdare Hukuku Dersleri, Cilt 1, 5. Baskı, Seçkin

Yayınevi, Ankara, 2019 (İdare).

KARADENİZ ÇELEBİCAN Özcan, Roma Hukuku, 9. Baskı, Yetkin

Yayınları, Ankara, 2004.

KELEŞ Ruşen, Yerinden Yönetim ve Siyaset, 6. Baskı, Cem Yayınevi,

İstanbul, 2009 (Siyaset).

KİLİ Suna, Türk Anayasaları, 2. Baskı, Tekin Yayınevi, İstanbul, 1982.

MUMCU Ahmet, Anayasal Demokrasi, 3. Baskı, Siyasal Kitabevi,

Ankara, 1999.

NADAROĞLU Halil, Mahalli İdareler, 7. Baskı, Beta, İstanbul, 2001.

ONAR Sıddık Sami, İdare Hukukunun Umumi Esasları, 3. Baskı, İsmail Akgün Matbaası, Cilt: 2, İstanbul, 1966.

ÖZAY İl Han, Günışığında Yönetim, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2012

(Yönetim).

ÖZAY İl Han, Devlet İdari Rejim ve Yargısal Korunma, Filiz Kitabevi,

İstanbul, 1986 (Korunma).

ÖZBUDUN Ergun, Türk Anayasa Hukuku, 19. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2019 (Anayasa).

ÖZCAN Hüseyin, YANIK Murat, Siyasi Partiler Hukuku, 3. Baskı,

Der Yayınları, İstanbul, 2014.

ÖZGENÇ İzzet, Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi (Genel Hükümler),

Seçkin Yayıncılık, 2005.

ÖZTAN Bilge, Medeni Hukukun Temel Kavramları, 15. Baskı, Turhan

Kitabevi, Ankara, 2004.

ÖZYÖRÜK Mukbil, İdare Hukuku Dersleri, Ankara, 1973.

SOYSAL Mümtaz, 100 Soruda Anayasanın Anlamı, 6. Baskı, Gerçek

Yayınevi, İstanbul, 1986 (Anayasa).

ŞAYLAN Gencay, Çağdaş Siyasal Sistemler, TODAİE Yayınları No:

192, Ankara, 1981.

K A Y N A K Ç A

380

TANÖR Bülent, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, 11. Baskı, Yapı

Kredi Yayınları, İstanbul, 2004.

TANÖR Bülent, YÜZBAŞIOĞLU Necmi, 1982 Anayasasına Göre

Türk Anayasa Hukuku, 4. Baskı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2002.

TOPRAK Zerrin, Yerel Yönetimler, 10. Baskı, Nobel, Ankara, 2021.

TOROSLU Nevzat, Ceza Hukuku Genel Kısım, 8. Baskı, Savaş Yayınevi, Ankara, 2005 (Ceza).

TOROSLU Nevzat, FEYZİOĞLU Metin, Ceza Muhakemesi Hukuku,

Savaş Yayınevi, Ankara, 2008.

TORTOP Nuri, AYKAÇ Burhan, YAMAN Hüseyin, ÖZER M.

Akif, Mahalli İdareler, 3. Baskı, Nobel, Ankara, 2014.

TUNAYA Tarık Zafer, Siyasi Müesseseler ve Anayasa Hukuku, 3.

Baskı, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1975.

YILDIRIM Turan, YASİN Melikşah, KAMAN Nur, ÖZDEMİR

Eyüp, ÜSTÜN Gül, ÇAKIR Hüseyin Melih, OKAY TEKİNSOY Özge,

İdare Hukuku, Ed. Turan Yıldırım, 8. Baskı, Oniki Levha, İstanbul, 2021

(İdare).

YILDIRIM Turan, Türkiye’nin İdari Teşkilatı, Alkım Yayınları, İstanbul, 1999 (Teşkilat).

YILDIRIM Ramazan, ÇINARLI Serkan, Türk İdare Hukuku Dersleri, 7. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2021.

MONOGRAFİLER

AKGÜL Mehmet Emin, İdari Örgütlenme ve Siyasi Yönetim İlkesi

Olarak Özerklik Kavramı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2013.

BAYINDIR Muhammed Savaş, İdari Denetim Olarak İdari Vesayet,

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi,

Ankara, 2007.

BİNGÖL Bilge, Üniversitesi Özerkliği, Sistem Ofset Yayıncılık, Ankara, 2013.

K A Y N A K Ç A

381

DÖNMEZ Mustafa, Mahalli İdarelerin Teşkilat Yapısı, Organları ve

Görevleri, Mahalli İdareler Derneği Yayınları, Ankara, 1996 (Mahalli).

DURAN Lütfi, Türkiye Yönetiminde Karmaşa, Çağdaş Yayınları, İstanbul, 1988 (Karmaşa).

EROĞUL Cem, Devlet Yönetimine Katılma Hakkı, 2. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara, 1999.

HAŞTEMOĞLU Gündüz, Belediye Başkanlarının Başkanlıktan Düşürülmesi, Belediye ve İl Genel Meclislerinin Feshi, Muhtarların Görevlerine

Son Verilmesi Hakkında İnceleme, Ankara, 1978.

İSBİR Begüm, Kamu Tüzel Kişiliği, Turhan Kitabevi, Ankara, 2017.

KAYA Cemil, Türkiye’de Mahalli İdarelerin Seçilmiş Organlarının Organlık Sıfatını Kaybetmeleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2007 (Mahalli).

KOZANOĞLU Gonca, Üniter Devlet Modelinde Mahalli İdarelerin

Özerkliği İlkesi, Adalet Yayınevi, Ankara, 2015.

ORTAYLI İlber, Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi, 1. Baskı, Kronik Kitap, İstanbul, 2021 (Teşkilat).

ORTAYLI İlber, Tanzimat’tan Sonra Mahalli İdareler, TODAİE Yayınları, Ankara, 1974 (Mahalli).

SELÇUK Sami, Dolandırıcılık, Yasa Yayınları, İstanbul, 1982.

SOYSAL Mümtaz, Local Government in Turkey, Türkiye ve Orta

Doğru Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1967.

YÜKSEL Celalettin, Mahalli İdare Seçilmiş Organlarının Organlık Sıfatını Kaybetmeleri, Betik Yayıncılık, Ankara, 2001.

YILMAZ Zülfiye, Yerel Yönetimlerin Özerklik Hakkı, On İki Levha

Yayıncılık, İstanbul, 2019.

MAKALELER

AKIN Cengiz, “Türkiye’de Yerel Yönetim Geleneğinin Oluşmasında

Muhassıllık Meclislerinin Önemi”, Türk İdare Dergisi, Yıl: 71, Sayı: 425,

1999, s. 15-26.

K A Y N A K Ç A

382

AKTAN Tahir, “Mahalli İdarelerin Bazı Sorunları Üzerine”, Amme

İdaresi Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 2, 1974, s. 101-114 (Sorunlar).

AKTAN Tahir, “Mahalli İdarelerde Vesayet Denetimi”, Amme İdaresi

Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 3, 1976, s. 3-24.

AKYILMAZ Bahtiyar, “Büyükşehir Belediyelerinin Kurulması”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, 1988, s. 129-140

(Büyükşehir)

AKYILMAZ Bahtiyar, “Danıştay’ın Belediye Başkanlığından Düşürme Kararları ve Hukuki Niteliği”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1-2, 1999, s. 161-169 (Danıştay)

AKYILMAZ Bahtiyar, “Yerel Yönetimlerin Seçilmiş Organlarının

(Yargı Yolu İle) Organlık Sıfatlarını Kaybı”, Danıştay ve İdari Yargı Günü

137. Yıl Sempozyumu, Danıştay Yayınları No: 725, Ankara, 2005, s. 197-

228 (Yerel)

APALAK Şevket, “Yerel Yönetimlerde Seçilmiş Organlar Yönünden

Görevden Uzaklaştırılma ve Organlık Sıfatını Yitirme (2)”, Mali Hukuk,

Sayı: 98, 2002

ARAS Bahattin, “Hukuk ve Ceza Mahkemelerinin Yaş Tespiti Kararlarının Birbirine Etkisi”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Sayı: 5, 2015, s. 83-

113

ARAT Ayşe, “Gerçek Kişilerde Kişiliğin Sona Ermesi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1-2, 2006,

s. 257-276.

ARDIÇOĞLU Artuk, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”, Ankara Barosu Dergisi, Cilt: 75, Sayı: 3, 2017, s. 19-51.

ARIKBOĞA Erbay, “Büyükşehir Belediye Modeli ve Reform”, Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 2, 2012, s. 1-32.

ARIKBOĞA Ülkü, “Türkiye’de Belediyelerin Gelir Yapısı: Sorunlar

ve Çözüm Önerileri”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 33, 2016, s. 276-297.

K A Y N A K Ç A

383

ARSLAN Süleyman, “Mahalli İdareler Üzerinde Merkezi İdareye Tanınan İdari Denetimin Kapsadığı Yetkiler”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:2, Sayı: 2, 1989, s. 65-87.

ASLAN Zehreddin, “Merkezden Yönetimin Gerçekleşme Aracı Olarak

Hiyerarşi”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No: 6,

1994, s. 1-6 (Hiyerarşi).

ASLAN Zehreddin, “Administrative Tutelage in Turkish Law”, İdare

Hukuku ve İlimleri Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 1, 2011, s. 56-65 (Vesayet).

ATAR Yavuz, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Hukuki Rejimi ve

Anayasallık Denetimi”, Anayasa Mahkemesi 56. Kuruluş Sempozyumu,

Ankara, 2019, s. 241-259.

ATAY Ender Ethem, “Bağımsız İdari Otoriteler ve Türkiye Uygulaması”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 1-2, 2006,

s. 259 – 293 (Bağımsız).

ATAY Ender Ethem, “Osmanlı’da Devlet Anlayışı ve Teşkilatı”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1, 2022, s. 14-38.

AYAN Özge, “Ölümün Şirketler Hukuku İlişkilerine Etkileri”, Dokuz

Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 1, 2019, s. 1-25.

AYDIN Ahmet Sezai, “Belediye Başkanlarının Başkanlık Görevlerinden Ayrılma Halleri”, İller ve Belediyeler Dergisi, Yıl: 27, Sayı: 303, 1971,

s. 13-16.

AYDIN Ahmet Sezai, “Belediye Başkanı Olacaklarda Aranacak Özellikler”, İller ve Belediyeler Dergisi, Yıl: 27, Sayı: 302, 1970, s. 529-533.

AYDIN Devrim, “Yüz Kızartıcı Suç”, Prof. Dr. Mümtaz Soysal’a Armağan, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları, Ankara, 2009, s. 149-162.

AYTAÇ Fethi, “Belediye Başkanlığından Düşme ve Düşürülme”, İller

ve Belediyeler Dergisi, Yıl: 46, Sayı: 532, 1990, s. 68-74.

BAKIM Sevi, “Ceza Muhakemesi Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi”, Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 2, 2013, s. 919-952.

K A Y N A K Ç A

384

BERK Kahraman, “İdare Hukukuna ve İdari Yargıya İlişkin Değerlendirmeler I”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: 65,

Sayı: 2, 2007, s. 35-48.

BERKİ Osman Fazıl, “Türk Hukukunda Seçme Hakkı ile Vatandaşlığın Kaybı”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 35, Sayı: 1,

1978, s. 281-293.

BOZ Selman Sacit, “Belediye, Köy ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin

Kurulmasını Düzenleyen Hükümler Anayasanın 123/3 Maddesine Aykırı

mıdır?”, www.idare.gen.tr/boz-ay-m-123-3.htm Erişim Tarihi: 30/03/2022.

CAN Hasan Hüseyin, “Belediye Meclis Kararlarının Kesinleşmesinde

İstisnai Yöntemler”, Yerel Politikalar, Sayı: 2, 2012, s. 27-37.

ÇAĞLAYAN Ramazan, “Hukukumuzda Kamu Tüzel Kişiliği Kavramı ve Kıstasları”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Sayı: 7, 2016, s. 373-

398.

ÇELİK Abdullah, “Belediye Başkanı, Belediye Başkanının Göreve

Gelmesi ve Görevine Son Verilme Biçimleri”, İstanbul Üniversitesi Siyasal

Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı: 29, 2003, s. 101-113.

ÇELİK Abdullah, “Belediye Başkanlarının Geçici Olarak Görevden

Uzaklaştırılması Üzerine Bir Çalışma”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,

Cilt: 4, Sayı: 14, 2005, s. 145-159.

ÇEVİKBAŞ Rafet, “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve Türkiye’de Uygulanabilirliği”, Türkiye İdare Dergisi, Sayı: 475, 2012, s. 33-61.

ÇIRAKOĞLU Melikşah, “Düzenleyici ve Denetleyici Kurulların Denetlenme Şekillerinin İdari Vesayet Bakımından Değerlendirilmesi”, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, 2016, s. 89-119.

DERDİMAN Cengiz, “Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin ve Bu

Belediyelerin Yapılarındaki Yeni Değişikliklerin Anayasaya Uyumu Sorunu”, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı:

1, 2012, s. 51-87 (Büyükşehir).

K A Y N A K Ç A

385

DERDİMAN Cengiz, UYSAL Yusuf, “Türk Kamu Yönetiminde Yetki

Devri”, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,

Cilt: 15, Sayı: 27, 2014, s. 251-277.

DÖNMEZ Mustafa, “Belediye Başkanının Yargı Kararıyla Düşürülmesi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 4, 1998 (Düşürülme).

DÖNMEZ Mustafa, “Belediye Başkanlığının Sona Ermesi Halleri”, İller ve Belediyeler Dergisi, Sayı: 608-609, 1996, s. 326-332 (Başkan).

DÖNMEZ Mustafa, “Belediye Meclisinin Feshedilme Halleri”, İller ve

Belediyeler Dergisi, Sayı: 669, 2001, s. 392-393. (Meclis).

DÖNMEZ Mustafa, “Türkiye’de Belediyeciliğin Tarihsel Gelişimi”,

Türk İdare Dergisi, Yıl: 67, Sayı: 406, 1995, s. 165-174 (Tarihsel).

EREM Faruk, “Ceza Usulünde Kesin Hüküm”, Ankara Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 1, 1963, s. 37-52.

ERDEM Nisa Erdem, ERSAVAŞ KAVANOZ Suna, “Türkiye’de Belediyelere Yapılan Kayyım Atamalarına İlişkin Bir Değerlendirme”, Ombudsman Akademik, Sayı: 12, 2020, s. 155-179.

ERAYMAN Şerif, “Belediye Meclisinin Feshi”, İller ve Belediyeler

Dergisi, Yıl: 50, Sayı: 596, 1995, s. 284-290.

ERSOY Melih, “Relations Between Central And Local Governments in

Turkey: An Historical Perspective”, Public Administration and Development, Sayı: 12, 1992, s. 325-341.

ERTEN Ali, “Sendikaların Mahiyeti”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi,

Cilt: 28, Sayı: 1, 1971, s. 323-340.

SEVGİLİ GENÇAY Fatma Didem, “Yerel Yönetimlerin Yetkilerinin

Belirlenmesinde Mahalli Müşterek İhtiyaç Kavramının Yeri ve İşlevi”,

Memleket ve Siyaset Yönetimi (MSY) Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 24, 2015, s.

43-61 (müşterek).

SEVGİLİ GENÇAY Fatma Didem, “Belediye Şirketlerinin Hukuki

Statüsü”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2018(134), s.153-176 (şirket).

K A Y N A K Ç A

386

GÖZLER Kemal, “Vatandaşlık ve Milletvekilliği”, Liberal Düşünce,

Cilt 4, Sayı:16, 1999, s. 90-91 (Vatandaşlık).

GÖZLER Kemal, “6360 Sayılı Kanun Hakkında Eleştiriler: Yirmi Dokuz İlde İl Özel İdareleri ve Köylerin Kaldırılması ve İlçe Belediyelerinin

Büyükşehir İlçe Belediyesi Hâline Dönüştürülmesi Anayasamıza Uygun

mudur?”, Legal Hukuk Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 122, 2013 (6360).

GÜLAN Aydın, “Kamu Hizmeti Kavramı”, İdare Hukuku ve İlimleri

Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1-3, 1988, s. 147-159.

GÜLER Birgül, ÖKTEM M. Kemal, “Belediyelerimizde Personel

Sistemi”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 2, 1989, s. 25-39.

GÜNDÜZ Ebru, “Anayasa Mahkemesi Kararlarına Göre İdari Vesayet”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 33, 2015, s.

63-89.

GÜNGÖR Devrim, OKUYUCU ERGÜN Güneş, “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

Cilt: 65, Sayı: 4, 2016, s. 1951-1965.

GÜRAN Sait, “İşbirliği mi Karşıtlık mı”, İdare Hukuku ve İlimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 1-3, 1991, s. 267-275.

GÜVENÇ Celal, “Belediyelerde Başkan Vekilliği”, İller ve Belediyeler

Dergisi, Yıl: 34, Sayı: 390, 1978, s. 98-103.

HATİPOĞLU Selahattin, “Mahalli İdarelerin Seçilmiş Organlarının

Organlık Sıfatlarını Kaybetmeleri”, Türk İdare Dergisi, Yıl: 64, Sayı: 397,

1992, s. 53-80.

HONDU Selçuk, “Belediye Başkanlarının Düşürülmeleri ve Belediye

Meclislerinin Feshi Konularında Bir İnceleme”, Danıştay Dergisi, Yıl: 17,

Sayı: 66-67, 1987, s. 13-29 (İnceleme).

HONDU Selçuk, “Belediye Meclislerinin Feshi, Belediye Başkanlarının Düşürülmesi ve İl Genel Meclislerinin Feshi, Sebepleri, Sonuçları ve

Yargılama Usulleri”, Türk İdare Dergisi, Yıl: 62, Sayı: 387, 1990, s. 101-150

(Yargılama).

K A Y N A K Ç A

387

HONDU Selçuk, “Belediyenin Seçilmiş Organlarının ve Seçilmiş Organ Üyelerinin Görevden Uzaklaştırılması ve Bunun Yargı Denetimi”, Türk

İdare Dergisi, Yıl: 64, Sayı: 395, s. 19-28 (Uzaklaştırma).

İBA Şeref, “Yeni Hükümet Sisteminde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

ile Cumhurbaşkanı Kararının Nitelik Farkı ve Hukuki Sonuçları”, Anayasa

Mahkemesi Dergisi, Cilt: 36, Sayı: 1, 2019, s. 195-223.

İNAÇ Hüsamettin, ÜNAL Feyzullah, “Avrupa Yerel Yönetimler

Özerklik Şartı Ve Türkiye’de Belediyeler”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal

Bilimler Dergisi, Sayı: 17, 2015,

İZCİ Ferit, GEYLANİ Didem, “Kayyım Sisteminin Demokratik Yönetim İlkeleri ve Yasal Açıdan Değerlendirilmesi”, Avrasya Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 6, 2019, s. 562-573.

İZMİR Gökalp, “Milletvekili Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması”, Yasama Dergisi, Sayı: 18, 2011, s. 51-115.

KALABALIK Halil, “Mahalli İdarelerde Özerklik Sorunu”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Konya, 1996 (Mahalli).

KAMAN Nur, “Mahalli İdarelerin Yetkilerinin Sınırlarının Kaynağı

Olarak Mahalli Müşterek İhtiyaç”, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1, 2020, s. 73-87.

KAPLAN Gürsel, “Yeni Yasal Düzenlemelere Göre Belediye Meclisi

Kararları Üzerinde Vesayet Denetimi”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı: 2005/2, 2005, s. 67-90.

KARABATAK Rüstem, “Yerel Yönetimlerin Seçilmiş Organlarının

Devletçe Görevden Alınmasına İlişkin Yargısal Süreç”, Belediye Dergisi,

Cilt: 5, Sayı: 2, 1998, s. 19-25 (Yargısal).

KARABATAK Rüstem, “Yerel Yönetimlerin Seçilmiş Organlarının

Devletçe Görevden Alınması (II)”, Belediye Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 5, 1998, s.

15-22 (II).

K A Y N A K Ç A

388

KARAHANOĞLULLARI Onur, “Belediye Personelinin Hukuki Yapısına İlişkin Gözlemler”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

Cilt: 47, Sayı: 1, Ankara, 1998, s. 279-318.

KAVRUK Hikmet, TATAR Turgut, “Belediye Başkanlarının Görevden Uzaklaştırılmaları ve Başkanlıklarının Yargı Kararı ile Sona Erdirilmesi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 59, Sayı: 4, 2010, s.

631-690.

KAYA Cemil, “İdari Vesayet Makamının Onay İşleminin Hukuki Niteliği ve Sonuçları”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 6,

Sayı: 1-2, 2011, s. 143-158 (Vesayet).

KAYA Cemil, “Kamu Görevlilerinin Seçimlere Katılmak Üzere Görevden Çekilmesi ve Göreve Dönmesi”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 2, 2004 (Kamu).

KAZANCI Metin, “Yerel Yönetimler Üzerine Birkaç Not”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 4, 1983, s. 36-51.

KELEŞ Ruşen, “Belediye Organlarına ‘Kayyım’ Atamaları Üzerine Bir

Değerlendirme”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi,

Cilt:72, Sayı: 2, 2017, s. 306. 299 313 (Kayyım).

KELEŞ Ruşen, “Yerel Demokrasi İçin Yargı Güvencesi”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Turan Güneş’e Armağan, Cilt:

50, Sayı: 3-4, 1995, s. 251-256.

KOÇ Emin, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Taşra Teşkilatına

Yansımaları”, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:

11, Sayı: 1, 2021, s. 35-68.

KOÇ Nevzat, “Türk Medeni Kanunundaki Düzenlemeler Işığında Vesayet Hukukuna Genel Bir Bakış”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 7, Özel Sayı, 2005, s. 99-120.

KESER Hayri, AKOĞUL Ayhan, “Türkiye’de Belediye Meclisi Kararlarının Yargısal Denetimi”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

Cilt: 4, Sayı: 2, 2013, s. 105-140.

K A Y N A K Ç A

389

KÖKEN Enes, “Büyükşehir Belediye Meclisi”, Ankara Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 65, Sayı: 4, 2016, s. 3511-3528

KÖKSAL Erhan, “Türkiye’de Vali ve Kaymakamların Fonksiyon ve

Yetkileri”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, 1969, s. 108-124.

KÜÇÜK Tevfik Sönmez, “Cumhurbaşkanı Seçilemeyen Belediye Başkanının Göreve Dönme Hakkı”, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 2, 2021, s. 1457-1470.

MALKOÇ İsmail, “Kanunlarımızda ‘Yüz Kızartıcı Suç’ Kavramı”,

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 4, 1989, s. 586-599.

MECEK Mehmet, ATMACA Yıldız, “Yerel Yönetimlerin İdari Yapısına İlişkin Mevzuat Analizi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 19,

Sayı: 76, 2020, s. 2068-2087.

MERİÇ Osman, “Belediye Başkanlarının Başkanlıktan Düşürülmesi

Koşullarının Geçirdiği Yasal ve Yargısal Merhaleler”, İller ve Belediyeler

Dergisi, Yıl: 31, Sayı: 355-356, 1975, s. 244-255.

MERİÇ Osman, “Kamu Görevlileri Kavramının Seçim Hukukundaki

Kapsamı ve Anlamı İle Belediye Başkanlarının İlişkisi”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 3, 1991, s. 189-196

MURATOĞLU Tahir, “Mahalli İdareler Mevzuatında 6360 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

Cilt: 20, Sayı: 32, 2015, s. 59-96.

NALÇACIOĞLU ERDEN Hümeyra Zeynep, “Türk Vatandaşlığına

Alınma Kararının İptalinde Süre”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası

Özel Hukuk Bülteni, Cilt: 36, Sayı: 1, 2016, s. 1-32.

OCAK Kasım, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İdari Vesayet Yetkisi Düzenlenmesinin Bir Örneği Olarak Cumhurbaşkanlığı Ofisleri”, Anayasa Mahkemesi Dergisi, Cilt: 36, Sayı: 1, 2019, s. 163-193.

ODYAKMAZ Zehra, “Mahalli İdarelerin Seçilmiş Organlarının Organlık Sıfatlarının Yargı Yoluyla Kaybedilmesi”, Gazi Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, 1997, s. 1-20.

K A Y N A K Ç A

390

OKTAY Tarkan, “1920-2020 Döneminde Türkiye’de Belediyelerin

Gelişimi”, Medeniyet Araştırmaları Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 2, 2020, s. 171-

223.

ONAR Erdal, “1982 Anayasasında Milletvekilliğinin Düşmesi”, Anayasa Yargısı, Cilt: 14, 1997, s. 387-465.

ONAR Erdal, TİRYAKİOĞLU Bilgin, “1982 Anayasasında Milletvekilliği Vatandaşlık İlişkisi (Merve Safa Kavakçı Olayı)”, Faruk Erem Armağanı, Türkiye Barolar Birliği Yayın No. 8, Ankara, 1999, s. 561-557.

ORAK Cem Çağatay, “Kamu Kurumları ve Uzmanlık İlkesi (Kuram

ve Uygulamaya İlişkin Gözlemler)”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 4, 2012, s. 291-328.

ORTAYLI İlber, “Osmanlı Kadısının Taşra Yönetimindeki Rolü Üzerine”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1, 1976, s. 95-107.

ÖNER Şerif, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Yerel Yönetim

Mevzuatına Etkileri”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası

Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, 2019, s. 303-332

ÖNEZ ÇETİN Zuhal, “Türkiye’de İl Özel İdaresi Sisteminin Dönüşümü ve 6360 Sayılı Kanun’un Dönüşüme Etkileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 2, 2015,

s. 247-266.

ÖZARSLAN Bahadır Bumin, “Bir Özerk Cumhuriyet Örneği Olarak

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti”, I. Milletlerarası Türkiye-Azerbaycan Münasebetleri Sempozyumu, Kastamonu Üniversitesi, 2016.

ÖZÇELİK Selçuk, “İdari Muhtariyet”, İstanbul Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Mecmuası, Cilt: 32, Sayı: 1-2, 1966, s. 3-17.

ÖZDEMİR Gürbüz, “Yüksek Seçim Kurulu‟nun Niteliği”, Erzincan

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 1-2, 2010, s. 111-133.

ÖZBUDUN Ergun, “Seçim Sistemleri ve Türkiye”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 44, Sayı 1, 1995, s. 521-539 (Seçim).

K A Y N A K Ç A

391

ÖZHAN Hasan, “Belediyelerde Personel İstihdamı Sayısal Dağılımı,

Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Türk İdare Dergisi, Yıl: 66, Sayı: 403, 1994,

s. 17-44.

ÖZSUNGUR Fahri, “Belediye Başkanlarının Seçilebilme Yeterliliği

Kriterlerinin Değerlendirilmesi”, Yasama Dergisi, Sayı: 26, 2014, s. 5-29.

ÖZTÜRK Azim, “Türkiye’de Halkın Yönetime Katılması, Mevcut Yerel Yönetim Anlayışı ve Çözüm Bekleyen Temel Sorunlar”, Türk İdare Dergisi, Yıl: 66, Sayı: 405, 1994, s. 45-56.

ÖZTÜRK Necla, YARAR Güven, “Türk Vatandaşlığından İzin Almak

Suretiyle Çıkma”, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt: 7,

Sayı: 1, 2020, s. 33-41.

PEKTAŞ Ethem Kadri, “Yerel Meclislerin Bilgi Edinme ve Denetim

Yolları: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 1, 2012, s.

325-339.

PEKTAŞ Zafer, DERDİMAN Cengiz, “Kamu Hizmetlerinin Özel Teşebbüslere Gördürülmesi Açısından Sosyal Devlet Anlayışının İçeriği ve

Değeri”, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı:

2, 2016, s. 15-74.

PİRLER Orhan, “Belediyelerde, İl Özel İdarelerinde ve Köylerde Kamulaştırma İşleri”, Türk İdare Dergisi, Cilt: 66, Sayı: 402, 1994, s. 9-30.

SAN Coşkun, “Çağdaş Demokrasi Anlayışı ve İdari Vesayet Denetimi”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1-2, 1996, s.

285-297.

SARAN Ulvi, “Özerklik ve Mahalli İdareler Düzeyinde Denetim”, Türk

İdare Dergisi, Yıl: 67, Sayı: 408, 1995, s. 21-34.

SENCER Muzaffer, “Osmanlı İmparatorluğunda Tanzimat Sonrası Siyasal ve Yönetsel Gelişmeler”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 3,

1984, s. 46-71 (Tanzimat Sonrası).

SENCER Muzaffer, “Tanzimat’a Kadar Osmanlı Yönetim Sistemi”,

Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 2, 1984, s. 21-44 (Tanzimat’a Kadar).

K A Y N A K Ç A

392

SEZER Özcan, VURAL Tarık, “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda

Devletin Değişen Rolü ve Merkezi Yönetim ile Yerel Yönetimler Arasında

Yetki ve Görev Paylaşımı”, Maliye Dergisi, Sayı: 159, 2010, s. 203-219.

SEZER Yasin, TORLAK S. Evinç, “Belediye ve Büyükşehir Belediyesi Kuruluş Kriterleri”, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 3-4, 2005, s. 515-531.

ŞIK Hüseyin, “1982 Anayasası’nda Milletvekili Seçilme Yeterliliği ve

Mukayeseli Hukuktaki Durum”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

Cilt: 4, Sayı:1, 2013, s. 351-400.

TAN Turgut, “Anayasa Mahkemesi Kararlarında Kamu Hizmeti Yaklaşımı”, Anayasa Yargısı Dergisi, Cilt: 8, 1991, s. 233-252 (Kamu).

TAN Turgut, “Bağımsız İdari Otoriteler veya Düzenleyici Kurullar”,

Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 35, Sayı: 2, 2002, s. 11-37.

TANÖR Bülent, “Terörle Mücadele Kanunu Üzerine İlk Düşünceler”,

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Cilt: 10, Sayı: 1-

2, 1990, s. 165-173.

OKAY TEKİNSOY Özge, “Yerel Yönetimlerin Kararları Üzerindeki

İdari Vesayet Denetiminin Kapsamına İlişkin Anayasa Mahkemesi’nin Yaklaşımı”, Zabunoğlu Armağanı, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2011,

s. 515-544.

TEZCAN Durmuş, “Türk İdare Hukuku Açısından 21. Yüzyıl Arifesinde Yerel Yönetimlerin İşlemleri Üzerinde Vesayet Denetimi”, Prof. Dr.

Mahmut Tevfik BİRSEL’ e Armağan, İzmir, 2001, s. 667-675.

TOROSLU Nevzat, “Yüz Kızartıcı Suçlar”, Denetim Dergisi, Yıl: 6,

Sayı: 73, 1992, s. 20-22 (Suçlar).

TORTOP Nuri, “Belediyelerimiz”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt:5, Sayı:

1, 1972, s. 76-78 (Belediyelerimiz).

TORTOP Nuri, “Yönetim Sistemimiz İçinde Belediyelerin Önemi, Sorunları ve Yeni Düzenlemeler”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 4,

1985, s. 3-12 (Yönetim).

K A Y N A K Ç A

393

TUĞLU Hüsnü, “Mahalli İdarelerimizin Seçilmiş Organları, Bunların

Organlık Sıfatını Kazanmaları ve Kayıp Etmeleri”, Türk İdare Dergisi, Yıl:

41, Sayı: 327, 1970, s. 82-111.

TUTUM Cahit, “Memurların Hak ve Ödevleri”, Amme İdaresi Dergisi,

Cilt: 2, Sayı: 2, 1969, s. 105-139.

TURHAN Faruk, “Anayasa ve Milletvekili Seçimi Kanununa Göre

Seçilmeye Engel Suç ve Cezaların Yeni Ceza Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 11, Sayı:

1-2, 2007, s. 55-85 (Anayasa).

TURHAN Faruk, “Yeni Türk Ceza Kanunu’na Göre Cezaların Ertelenmesi ve Uygulamada Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar”, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 3-4, 2006, s. 27-54

(Ertelenme).

TÜRKOĞLU İrfan, “Yerel Yönetimlerin Mali Özerkliği”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 17-18, Sayı: 26-27-28-29, 2012-

2013, s. 41-70.

TÜRKYILMAZ Atila, “Belediyelerde Denetim”, Denetişim, Sayı: 15,

2014, s. 16-33.

ÜÇER Mehmet, “Belediye Başkanının Organlık Sıfatını KaybetmesinKaybetmesinde Yargı Yolu İle Denetim”, Türk İdare Dergisi, Yıl: 76, Sayı:

443, 2004, s. 177-206.

VURAL Tarık, “Osmanlı İmparatorluğunda Yerel Yönetimler”, Türk

İdare Dergisi, Yıl: 76, Sayı: 444, 2004, s. 179-194.

YALÇINDAĞ Selçuk, “Belediyelerimiz ve Başkanları”, Türk İdare

Dergisi, Yıl: 70, Sayı: 421, 1998, s. 365-402.

YALÇINDAĞ Selçuk, “Mahalli İdarelerde Yürütme Organı”, Amme

İdaresi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, 1969, s. 140-175.

YALÇINDAĞ Selçuk, “Türk Yerel Yönetimlerinde Yeniden Yapılanma”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 3, 1991, s. 123-152.

K A Y N A K Ç A

394

YAPICI Havvana, “Komisyonların Yasama Sürecinde Rolleri Bağlamında Komisyon Aşamasındaki Özel Yöntem ve Uygulamalar”, Yasama

Dergisi, Sayı: 5, 2007, s. 57-81.

YAVUZDOĞAN Seçkin, “5393 sayılı Belediye Kanunu Üzerine Birkaç Not”, Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 1-2, 2006, s.203-

214.

YAYLA Atilla, “Terörizm: Kavramsal Bir Çerçeve”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 45, Sayı:1, 1990, s. 335-385.

YETER Enis, “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Karşısında

Türkiye Anayasa ve İlgili Yasalarda Durum”, Çağdaş Yerel Yönetimler

Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1, 1996, s..594-609.

YILDIRIM Turan, Mahalli İdarelerin Seçilmiş Organlarının Organlık

Sıfatlarını Kaybetmeleri, Hukuki Araştırmalar Derneği Yayını, No: 1998/2,

İstanbul, 1998 (Mahalli)

YILDIRIM Turan, “Mahalli İdarelerin Seçilmiş Organlarının Organlık

Sıfatını Kaybetmeleri Üzerine”, Hukuk Araştırmaları, Cilt: 7, Sayı: 1-3,

1990, s. 86-93.

YILDIRIM Turan, “Seçilme Yeterliliğini Kaybetme ve Mahkûmiyet

Sebebiyle Belediye Başkanlığından Düşürülme”, Hukuk Araştırmaları,

Cilt:7 Sayı: 1-3, 1992-1993, s. s. 73-95 (Seçilme).

YILDIRIM Ramazan, ÖZTOPRAK Sezin, “5393 Sayılı Kanun Kapsamında Belediye Hizmetlerinin Aksadığının Tespit Edilmesi”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 2, 2014, s. 3-27.

YILMAZ Dilşat, “‘Yetki Genişliği’ İlkesi Üzerine Bir İnceleme”, Gazi

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 1-2, 2007, s. 1245-

1254.

YÜKSEL Fatih, ÇEVİK Osman, ARDIÇ Kadir, “Belediye Başkanlarının Vizyon Ölçümlerine İlişkin Bir Araştırma; Belde Belediyeleri Örneği”,

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 19, Sayı 2, 2005,

s. 263 – 277.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.