Bilişim Teknolojisi ile Globalleşen Dünyadaki Tehlikelerin Önlenmesi ve Ceza Hukuku

(Yazarın Seçilmiş Makaleleri)
Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Feridun YENİSEY - Ayşe NUHOĞLU - Salih OKTAR
ISBN: 9789750268915
130,50 TL 145,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Feridun YENİSEY, Ayşe NUHOĞLU, Salih OKTAR
Baskı Tarihi 2021/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 640

Bilişim teknolojisinin ve sosyal medyanın insanlar arasındaki iletişimin hemen hemen yegane ortamı olduğu günümüzde bilişim teknolojilerinin sağladığı hızlı ve kolay iletişimin yanı sıra neden olduğu önemli riskler ve tehlikeler de vardır.

Ulrich Sieber son yıllarda yayınladığı eserlerinde ve yazdığı makalelerinde sanal ortamda birleşerek adeta bir bütün teşkil eden Dünya üzerinde yaşayan toplumların maruz kaldıkları risk ve tehlikeleri bu kitapta yer alan yazıları ile Türk hukukçularına tanıtmaktadır. Ceza Hukukunun Değişimi, Dünyada Ceza Hukukunun Globalleşmesi, Bilgi Toplumunda Ceza Hukuku ve Dijitalleşme, Tehlikenin Önlenmesine Yönelik Yeni Güvenlik Mimarisi ve Ceza Hukuku bölümleri altında sunulan eserlerde klasik kavramlar yeni ve modern bir bakış açısıyla incelemektedir.

Kitapta yer alan makale başlıkları:

- Ceza Hukukunun Sınırları -Temeller ve Öngörüler: Max-Planck-Enstitüsündeki Yeni Ceza Hukuku Araştırma Programı

- Küresel Dünyada Hukuk Düzeni: Milli, Milletlerarası ve Özel Normlardan Oluşan Parçalı Sistemin Gelişimi

- Avrupa Ceza Hukukunun Geleceği - Avrupa Ceza Hukuku Sisteminin Amaç ve Modelleri Konusunda Yeni Bir Yaklaşım

- Ceza Hukukunda Uyum Sürecinin Ardında Yatan Dinamikler

- Bilişim Suçları

- Sanal Ortamda Sınır Ötesi Ceza Soruşturmalarında Egemenlik Hakkı Sorunu

- Güvenlik Hukukunun Yeni Mimarisi - Global Risk Toplumunda Suç Kontrolü-

- Terör Şiddetinin Ön Alanında Tehlike Suçlarının Meşruiyeti ve Sınırları

- Ceza Hukuku ve Savaş Hukuku Alanlarının İç İçe Girmesi - İç ve Dış Güvenlik Arayışındaki Çabalar ve Etkileri-

- Alman İdari Yaptırım Hukuku

- Avrupa Hukukunda Mahkumiyete Dayanmayan Müsadere

- Şirketler Ceza Hukukunda Compliance Programı – Ekonomi Alanındaki Suçluluğun Kontrolünde Yeni Bir Yapı

Konu Başlıkları
Ceza Hukukunun Değişimi
Dünyada Ceza Hukukunun Globalleşmesi
Bilgi Toplumunda Ceza Hukuku Ve Dijitalleşme
Tehlikenin Önlenmesine Yönelik Yeni Güvenlik Mimarisi ve Ceza Hukuku
İçindekiler
Sunuş  5
Vorwort  11
Kısaltmalar  33
I. BÖLÜM
GİRİŞ – CEZA HUKUKUNUN DEĞİŞİMİ
CEZA HUKUKUNUN SINIRLARI –TEMELLER VE ÖNGÖRÜLER: MAX–PLANCK–ENSTİTÜSÜNDEKİ YENİ CEZA HUKUKU ARAŞTIRMA PROGRAMI
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ulrich Sieber (Çeviren: Prof. Dr. Feridun Yenisey)
I. Giriş  37
II. Suçluluk, Ceza Hukuku ve Suç Siyaseti Açısından, Toplumda Meydana Gelen Değişiklikler: Risk Altında Yaşayan Bir Toplum Haline Gelmiş Olan “Dünya Halkının Sorunlarının” Kategorik Tasnifi Hakkında.  39
A. Globalleşme, Sınır Aşan Suçluluk ve Ceza Hukukunun Ülkesel Sınırları  40
1. Sınır Aşan Suçluluk (Transnationale Kriminalität)  40
2. Ceza Hukukunun Ülkesel Sınırları  43
3. Somut Araştırmalar: Ceza Hukukunun Uluslararası Alanında Birleştirilmesi Amacıyla, Teorik Alt Yapı Oluşturulması Amacıyla Yapılan Girişimler  45
B. Yeni Riskler, Karmaşık Bir Nitelik Almış Olan Ceza Hukuku ve Ceza Hukukunun Yapısal Sınırları  51
1. Karmaşık Nitelik Kazanmış Olan Suçluluğun Doğurduğu Yeni Riskler  52
2. Ceza Hukukunun Yapısal Sınırları  60
3. Araştırma Projeleri: Ceza Hukukunun Fonksiyonel Sınırlarının Teorik Temelleri Konusunda Araştırmalar  75
C. Sonuçlar  81
III. Yeni Soruların Analizine İlişkin Araştırma Metotları  82
A. Genel Araştırma Metotları  82
1. Sosyal Bilimlerdeki “Alan Araştırması” Yöntemleri  82
2. Yeni Araştırma Çerçevesinin Temelleri ve Analizi  83
3. Ceza Hukuku Dogmatiği  83
4. Mukayeseli Ceza Hukuku ve Sistemlerin Karşılaştırılması  85
B. Araştırma Projelerinin Kapsamı ve Koordinasyonu  87
1. Araştırmaların Koordinasyonunda Güdülen Amaç  87
2. Araştırılan Konularının Yoğunlaştırılması  87
3. Araştırma Alanları ve Araştırma Projeleri  89
C. Max–Planck’ın Mukayeseli Hukuk Uluslararası Araştırma Okulu (International Max–Planck Research School for Comparative Criminal Law)  97
IV. Sonuç  98
II. BÖLÜM
DÜNYADA CEZA HUKUKUNUN GLOBALLEŞMESİ
KÜRESEL DÜNYA’DA HUKUK DÜZENİ: MİLLİ, MİLLETLERARASI VE
ÖZEL NORMLARDAN OLUŞAN PARÇALI SİSTEMİN GELİŞİMİ
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ulrich Sieber (Çeviren: Dr. Salih Oktar)
I. Hukuki Sorunlar ve Hukuki Düzenleme Konularındaki Değişimler  104
1. Küreselleşen Dünyada Toplumsal Dönüşümler  104
2. Milletlerarası ve Küresel Hukuki Düzenlemelerin Konusu  104
3. Milletlerarası ve Bütün Dünyayı İlgilendiren Olaylarda Temel Hukuki Sorunlar  106
a. Milletlerarası Hukuki Yürürlük ve Yerine Getirme  106
b. Dünya Çapındaki Güçlüklerle İlgili Küresel Düzenlemeler  108
c. Sonuçlar  109
II. Normatif Yönlendirme Sisteminde Dönüşüm  109
1. Milli Devletlerin Hukuk Uygulamasının Sınırları  110
2. Milletlerarası ve Milletler Üstü Hukukun İnşası  110
3. Özel Düzenlemelerin Artması  115
4. Tarihi Gelişim ve Geleceğe Bakış  120
a. Devletçiliğin Değişmesi  120
b. Hukukun Devletsizleştirilmesi ya da Özelleştirilmesi ve Yeni Aktörler  121
c. Hukuki Düzenleme Yapılmasında Çoğulculuk ve Parçalılık  123
d. Temel Gelişmeler ve Perspektifler  124
5. Temel Güçlük: Milli Devletin Ötesinde Meşruiyet ve Denetimi  126
a. Koruyucu Devletin Kaybı  127
b. Meşruiyet ve Denetime İlişkin Temel Düşünceler  128
c. Milletlerarası ve Özel Hukuki Düzenlemelerin Meşruiyet İlkelerinin Daha Geliştirilmesi  129
III. Milletlerarası Çözüm Modelleri  133
1. Hukuki Karşılaştırma ve Uyumlaştırmanın Asli Önemi  133
2. Milli Devletlerin İş Birliği Modelleri  136
3. Milletler Üstü Modeller  137
4. Özel Hukuki Düzenlemeler  140
5. Karma Düzenleme Şekilleri  142
6. Genel Sistemin Düzeni  143
IV. Karşılaşılan Güçlükler  146
1. Araştırma Konusu  146
2. Araştırma Amacı ve Sorunları  148
a. Araştırmanın Amacı  148
b. Araştırma Alanları ve Özel Sorunlar  148
3. Araştırma Yöntemleri  150
4. Araştırma Sonuçları  151
AVRUPA CEZA HUKUKUNUN GELECEĞİ – AVRUPA CEZA HUKUKU SİSTEMİNİN AMAÇ VE MODELLERİ KONUSUNDA YENİ BİR YAKLAŞIM
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ulrich Sieber (Çeviren: Prof. Dr. Feridun Yenisey)
I. Avrupa Ceza Hukukunun Amaçları  155
A. „Güvenliğin Sağlanması” Bağlamındaki Özel Amaçlar  155
1. Sınır Aşan Suçların Kovuşturulması  155
2. Avrupa Kurumlarının ve Değerlerinin Korunması  157
B. Medeni Hak ve Özgürlüklerin Korunması Konulu Özel Amaçlar  161
1. Bireysel Hak ve Özgürlüklerin Korunması  162
2. Demokrasi Prensibinin ve Diğer Değerlerin Korunması  165
C. Ara Sonuçlar  168
II. Avrupa Ceza Hukukunun Modelleri ve Sistemleri  169
A. Model ve Sistemlerin Yapısı  169
1. Sınır Aşan Ceza Hukuku Modelleri  169
2. Tek Basamaklı ve Çok Basamaklı Sistemler Bağlamındaki Yapılanma  179
3. Sonuçlar  182
B. İş Birliği Modellerinin Değerlendirilmesi ve Optimal Hale Getirilmesi  183
1. İş Birliği Modellerinin Ulusal Bağımsızlık ve İkincilik Prensiplerinin Korunması Açısından Avantajları  183
2. Devletlerarası Kolluk Hizmetleri ile İnsan Haklarının Korunması Arasındaki Çatışma  183
3. Yarışan Hukuk Normları, Çifte Yetkililik ve Yetki İhtilafları Dolayısıyla İnsan Haklarının Kısıtlanması Sorunu  195
4. Devletler Üstü Değerlerin Korunmasının ve Transnasyonal Ceza Kovuşturmalarının Etkin Olmayışı  197
C. Uluslar Üstü Modellerin Değerlendirilmesi ve Optimal Hale Getirilmesi  199
1. Güvenlik ve Özgürlüğü Etkin Bir Şekilde Güvence Altına Almak Açısından, Devletler Üstü Modellerin Olumlu Yanları  199
2. İkincillik ve Milli Bağımsızlık İlkelerinin Korunması ile İlgili Sorunlar ve Olasılıklar  200
3. Demokratik Meşruiyet ve Denetim Problemleri  205
III. Özet ve Müstakbel Reforma İlişkin Görüşler  219
A. Sistematik Yaklaşımın Yararları  219
B. Sistemlerin Değerlendirilmesi  219
C. Karma Modeller Uygulanması Olasılığı ve Avrupa Ceza Hukukunun Geleceği  220
CEZA HUKUKUNDA UYUM SÜRECİNİN
ARDINDA YATAN DİNAMİKLER
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ulrich Sieber (Çeviren: Dr. Burcu Baytemir Kontacı)
I. Giriş  223
A. Uyumlulaşmanın Farklı Dereceleri  223
B. Ülkesel Egemenliğin Temel Etkisi  224
C. Küreselleşmenin Karşıt Etkisi  225
II. Uyumlulaşmanın İtici Dinamikleri  226
A. Ortak Hukuki Tutumlar  226
1. Evrensel İnsan Hakları ve Ekonomik Özgürlüklerin Ceza Hukukunun Sınırları Üzerindeki Uyumlulaştırıcı Etkisi  226
2. Evrensel İnsan Haklarının ve Diğer Ortak Tutumların Ceza Hukuku Yoluyla Uyumlulaştırılmış Korunması  228
3. Evrensel İnsan Haklarının ve Diğer Ortak Değerlerin Uluslararası Yargısal Makamlar ve Diğer Kuruluşlar Aracılığıyla Hayata Geçirilmesi  230
B. Ulus Ötesi Suçları Kovuşturmadaki Uluslararası Güvenlik Menfaatleri  232
C. Eski ve Yeni Aktörlerin, Uluslararası Bir Hukuk Politikası Geliştirilmesine Etkileri ve Menfaatleri  234
1. Ulus Devletlerin Menfaatleri  235
2. Hükümetler Arası Örgüt ve Kuruluşların Menfaatleri  240
3. Ticaret Sektörünün Menfaatleri  243
4. Sivil Toplumun ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Menfaatleri  244
5. Sonuçlar  247
D. Ceza Hukukun Yakınlaşmasında Yeni Hukuki Araçlar  247
1. Hukukun Uyumlulaştırılmasında Kullanılan Esnek Mekanizmalar  248
2. Hukukun Uyumlulaştırılmasında Sert (Bağlayıcı) Uygulama ve İcra Mekanizmaları  249
3. Yasaların Kabulü, Uygulanması ve İcrası İçin Geçerli Olan Mekanizmalar  252
4. Sonuçlar  253
III. Sonuçlar  253
A. Uyumlulaşma Yönündeki Genel Eğilim  253
B. Çeşitli Suç Alanlarındaki Farklılıklar  254
C. Farklılıkların Sebepleri  255
D. Sonuçlar: Parçalanma, Karmaşıklık ve Ceza Hukukunun Küresel Bir Toplumdaki Çatışmaları  256
III. BÖLÜM
BİLGİ TOPLUMUNDA
CEZA HUKUKU VE DİJİTALLEŞME
BİLİŞİM SUÇLARI
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ulrich Sieber (Çevirenler: Prof. Dr. Feridun Yenisey ve Av. Damla Zaimoğlu)
A. Bilişim Suçları  259
I. Bilgisayar Suçluluğu Kavramı ve Bu Alandaki Suçlar  259
II. Suçların İşlenme Sıklığı Potansiyel Suç Tehdidi ve Önleme Tedbirleri  262
III. Bilişim Suçlarının Özellikleri ve Yeni Hukuki Sorunlar  264
B. Milletlerarası Hukukta Ceza Hukukunun Uyumlu Hale Getirilmesine Bir Bakış  265
I. Maddi Ceza Hukuku – Özel Hükümler  266
1. Bilişim Sistemlerinin Güvenilirliği, Bütünlüğü ve İşlerliğine İlişkin Suçlar  266
2. Dolandırıcılık ve Belgede Sahtecilik  268
3. Çocuk Pornografisi  270
4. Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı İçeren Açıklamalar  271
5. Terör Propagandası ve Sair Terör Fiilleri  272
6. Fikri Haklara İlişkin Suçlar  274
7. Verilerin Korunmasına İlişkin Suçlar  275
II. Maddi Ceza Hukuku – Genel Hükümler (Özellikle Servis Sağlayıcının Sorumluluğu)  276
1. Servis Sağlayıcının Sorumluluğu  276
2. Genel Hükümler Kısmındaki Diğer Düzenlemeler  278
III. Ceza Muhakemesi Hukuku Veri Saklama Yükümü  278
1. Devletin Verilere İlişkin Yetkileri  278
2. Delillerin Değerlendirilmesi  280
3. Veri Saklama Yükümü  280
IV. Ceza Kanunlarının Yer İtibariyle Uygulanması  282
V. Tehlikenin Doğmasını Önleme Hukuku: Çocuk Pornografisine Karşı Erişimin Engellenmesi  284
VI. Uluslararası Adli Yardımlaşma Hukuku  285
1. İade ve Teslim  286
2. Uluslararası Adli Yardım  286
VII. Öz Düzenleme ve Eş Düzenleme  288
VIII. Ara Sonuç  289
C. Avrupa Birliği Ceza Hukukunun Gizlilik ve Bilişim Sistemlerini Dokunulmazlığı ve Kullanıma Hazır Tutulmaları ile İlgili Temel Kuralları  290
I. Avrupa Birliği’nin Yaptığı Düzenlemeler  290
1. Bilişim Sistemlerine Saldırılar ile İlgili 2005 Tarihli Çerçeve Karar  291
2. Bilişim Sistemlerine Saldırı ile İlgili 2010 Tarihli Yönerge Taslağı  293
II. Alman Ceza Hukukundaki Düzenlemeler  297
1. Bilişim Sistemlerine Hukuka Aykırı Erişim (StGB 202a)  297
2. Verilerin Hukuka Aykırı Bir Şekilde İletilirken Ele Geçirilmesi (StGB 202b)  298
3. Bilişim Verilerine ve Bilişim Sistemlerine Hukuka Aykırı Müdahaleler (StGB 303a, 303b)  299
4. Suç Aletleri Bulundurmak, Edinmek ve Başkasının Erişmesini Sağlamak Suçu (StGB 202c)  300
5. Nitelikli ve Ağırlatıcı Haller  301
D. Sonuç  302
SANAL ORTAMDA SINIR ÖTESİ CEZA SORUŞTURMALARINDA EGEMENLİK HAKKI SORUNU
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ulrich Sieber ve Dr. Carl–Wendelin Neubert (Çevirenler: Prof. Dr. Feridun Yenisey ve Av. Damla Zaimoğlu)
I. Milletlerarası Suçlar ve İnternet Üzerinden Yapılan Sınır Aşan Ceza Soruşturması  304
1. Teknik Zorluklar  304
2. Hukuki Düzenlemeler  306
a. Ceza Soruşturması Bakımından Seçenekler ve Yasal Sınırlar  306
b. Uluslararası Adli Yardımlaşma  308
c. Uluslararası Hukuka Uyulmaması: Hukuk Karmaşasının Ortaya Çıkışı  310
d. Meselenin Temeli Olan Sorun: Siber Ortamın Yasal Yapısı  312
3. Yapacağımız Analizin Amaçları  314
II. Siber Ortamda Ülkesel Egemenlik  315
1. Ceza Soruşturmasının Devletin Ceza Hukuku Alanındaki Yetkilerinin Kullanılması Anlamını Taşıması  316
2. İnternet Üzerinden Yapılan Ceza Soruşturmalarının Ülkesel Bakımdan Yeri  317
a. Teknik Yöntemler ve Veriye Erişimin Doğurduğu Elle Tutulamayan Sonuçlar  317
b. Veriye Erişimin Elle Tutulabilen ve Tutulamayan Sonuçları  318
c. Veriye Erişime İlişkin Fiiller ve Sonuçları  320
d. Kapsayıcı Bir Kavram Olarak Sanal Ortam Kavramı İçerisinde Yarışan Diğer Genel Konseptler  320
e. 'Verinin Bulunduğu Yerin Belirlenememesine' İlişkin Özel Haller  321
f. İhlal Durumunun Söz Konusu Olmadığı Özel Durumlar  323
3. Devletin Ceza Soruşturması Tedbirleri Nedeniyle Sorumlu Tutulabilmesi  324
III. Alenen Açık Olan Verilere Erişimin Haklı Nedenleri  327
1. Sözleşmeler Hukuku  327
a. Avrupa Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesi’nin 32/a Maddesindeki Düzenleme  327
b. Bölgesel Diğer Siber Suç Antlaşmalarındaki Hükümler  331
2. Örf ve Adet Hukuku  332
a. Genel Uygulamalar  333
b. Opinio iuris  334
c. Örf ve Adet Hukukunun İçeriği  335
3. Sonuç  336
IV. Yabancı Ülkedeki Aleni Olmayan Verilere Erişim Hakkı  336
1. Sözleşmeler Hukuku  336
a. Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesi’nin 32/b Maddesindeki Düzenleme  336
b. Diğer Bölgesel Siber Suç Sözleşmelerindeki Düzenlemeler  340
c. Avrupa Birliği’nin Konu ile İlgili Çerçeve Kararı  340
d. Diğer Gelişmeler  343
2. Örf ve Adet Hukuku  345
a. Genel Uygulama  345
b. Uluslararası Örf ve Adet Kuralları  346
3. Hatalı Uygulamaları Önleyen Haller  348
a. Karşı Önlemler  349
b. Meşru Savunma  352
c. Acil Durumlar: Mücbir Sebep, Cebir ve Iztırar Hali  353
V. ‘Konum Kaybı’ Durumunda Egemenlik Alanlarının Rekabeti  357
1. Bir Egemenlik İhtilafı Olarak ‘Verinin Yerinin Kaybı’ Mevzusu  357
2. Verinin Bulunduğu Yerin Bilinmemesinin Iztırır Hali Oluşturması  358
a. Devletin Temel Çıkarlarının Korunması  359
b. Ağır ve Yakın Tehlike  362
c. Güvenliği Sağlamanın Tek Yöntemi Oluş Unsuru  365
d. Temel Menfaatlerde Ciddi bir Zarar Olmaması  366
e. Pratik Uygulamalar ve Sonuçları  369
3. Sonuç  370
VI. Güncel Durumun Özeti  371
1. İnternet Yoluyla Yapılan Soruşturmalarda Artan Zorluklar  371
2. Siber Ortamdaki Ülkesel Egemenlik Kavramı  372
3. Veriye Doğrudan Sınırötesi Erişimin Haklılığı  372
a. Kamuya Açık Verilere Erişim  372
b. Kamuya Açık Olmayan Veriye Erişim  372
4. Olması Gereken Hukuk Açısından Ulaşılan Sonuçlar  374
VII. Geleceğe İlişkin Görüşler  374
1. İnternet Üzerinden Yapılan Suç Soruşturmalarında Uluslararası Adli Yardım Yöntemlerinin Geliştirilmesi  375
a. İnternete Özgü Bir İş Hukuku Birliği Geliştirilmesi  375
b. Gayri Resmi İş Birliği Ağlarının Uluslararası Kurumlara Dönüştürülmesi  378
2. Sınır Ötesi Hukuka Uygun Kişinin Kavramının Tanımlanması  380
a. Sözleşmeye Dayalı Sınırlama Getiren Yaklaşım  380
b. Sözleşmeye Bağlı Olmayan Evrensel Yaklaşım  383
VIII. Sonuç  384
IV. BÖLÜM
TEHLİKENİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK
YENİ GÜVENLİK MİMARİSİ VE CEZA HUKUKU
GÜVENLİK HUKUKUNUN YENİ MİMARİSİ
– GLOBAL RİSK TOPLUMUNDA SUÇ KONTROLÜ–
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ulrich Sieber (Çeviren: Dr. Erdem İzzet Külçür)
I. Risk Toplumunun Güvenlik Dogması  387
II. Yeni Güvenlik Mimarisinin Hatları  390
A. Önleyici Ceza Hukukunun İyileştirilmesi  390
1. Maddi Hukuk  390
2. Usul Hukuku  391
B. Ceza Hukuku Dışında Kalan Güvenlik Rejimlerinin Genişlemesi  392
1. Ceza Hukukunda Caydırıcılığa Yönelik Geleneksel Önleyici Tedbirler: Önleyici Tutuklama  393
2. Bastırma ve Önleme Arasındaki Sınırda Yer Alan İdari Yaptırımlar: İdari Kabahatler, İdari Yaptırımlar ve Müsadere Yargılamaları  394
3. Tehlikenin Defedilmesi Hukuku: Genel Kolluk Hukuku ve Yabancılar Hukuku  396
4. Bilgilerin Gizli Yollardan Elde Edilmesine İlişkin Özel Rejimler: İstihbarat Hukuku, Kara Paranın Aklanmasına İlişkin Soruşturmalar ve Özel Veri Toplama  399
5. İstisnai Durumlara İlişkin Özel Rejimler: Olağanüstü Hal Hukuku, Hedef Gözeten Yaptırımlar, Silahlı Çatışma Hukuku ve Geçiş Adaleti  403
6. Özel Norm Sistemleri: Uyum Rejimleri ve Kamu–Özel Ortaklıkları  408
4. Hukuk Rejimlerinin Bileşimleri ve Aralarındaki Gerilimler  409
III. Bütüncül İnceleme ve Değerlendirme  409
A. Kontrol Sistemlerinin Çokluğu ve Çeşitliliği  409
B. Önleme Dogmasının Zaferi  410
C. Güvenlik ve Etkinlikteki Artış  413
D. Özgürlüklerin Kaybı  415
1. Risk Toplumunun Yeni Güvenlik Hukukunun Sonuçları  415
2. Bilgi Toplumunun Ek Genişletici Etkileri  417
3. Anayasal Garantilerin Küreselleşme Nedeniyle Ek Tasfiyesi  418
E. Genel Değerlendirme  419
IV. Hukuk Biliminin ve Kriminolojinin Gelecekteki Görevleri  420
A. Disiplinler Arası Bütünleşik Araştırma İhtiyacı  420
B. Bütünleyici Bir Temel Haklar Mimarisine Olan İhtiyaç  421
TERÖR ŞİDDETİNİN ÖN ALANINDA
TEHLİKE SUÇLARININ MEŞRUİYETİ VE SINIRLARI
Prof. Dr. h.c. mult. Ulrich Sieber (Çeviren: Dr. Erdem İzzet Külçür)
I. Giriş  425
A. Terörizmin Risk Toplumunda Yarattığı Zorluklar  425
B. “Devlet Güvenliğini Ağır Bir Şekilde Tehlikeye Sokan Şiddet Suçlarına Hazırlığın Kovuşturulması” Hakkında Kanun Tasarısı  427
C. Temel Sorular  430
II. Temel Esaslar ve Sonuçlar  431
A. Alternatif Çözümler  431
B. “Önleme Odaklı Ceza Hukuku”nun Meşruiyeti  434
C. Önalan Suçlarının Meşruiyeti  437
1. Temel Esaslar  437
2. Cezalandırılabilirliğin Tehlike Suçları Aracılığıyla Öne Alınması  438
3. Cezalandırılabilirliğinin Bireyüstü Hukuki Değerler Aracılığıyla Öne Alınması  449
III. Tasarıya Yönelik Zorunlu Değişiklikler  450
A. StGB 89a Kapsamında Hazırlık Hareketleri  450
B. StGB 89b Kapsamında İlişki Kurma  452
C. StGB 91 Kapsamında Devlet Güvenliğini Ağır Bir Şekilde Tehlikeye Düşüren Bir Şiddet Suçu İşlemek İçin Yönlendirme  453
IV. Özet  455
CEZA HUKUKU VE SAVAŞ HUKUKU ALANLARININ
İÇ İÇE GİRMESİ –İÇ VE DIŞ GÜVENLİK ARAYIŞINDAKİ
ÇABALAR VE ETKİLERİ–
Prof. Dr. h.c. mult. Ulrich Sieber (Çeviren: Dr. Erdem İzzet Külçür)
I. Hukuk Alanlarının İç İçe Girmesi  459
II. Ceza Hukuku İçerisindeki Değişiklikler  462
A. Maddi Ceza Hukukunda Cezai Sorumluluğun Öne Alınması  463
B. Usuli Değişiklikler  464
C. Özel Hukuk Kişilerinin Yükümlülükleri  468
D. Kurumlar Arası ve Uluslararası Görev Güçleri  470
E. “Varsayılan Tehlike” Güvencesini Sınırlayan Tedbirler  472
F. Yeni Güvenlik Hukukunun Doğuşu  474
III. Savaş Hukukunun Uygulanması ve Genişlemesi  476
A. “Savaş Hukuku” Paradigmasının Meşrulaştırılması  479
B. Özel “Savaş Yetkilerinin” Kullanılması  480
C. Usuli Hakların Zayıflatılması  481
D. Özel Tesislerde Özgürlüğün Sınırlanması  482
E. Olağanüstü ve Kural Dışı Sorgulamalar ve Kaçırmalar  484
IV. Gelecekte Yapılan Araştırmalara Yönelik Sonuçlar ve Çıkarımlar  485
A. Geleneksel Hukuk Branşlarının Eş Zamanlı Olarak Uygulanması  486
B. Mevcut Hukuk Branşlarının Geleneksel Sınırların Dışına Çıkması  487
C. Hukuk Kategorilerinin İç İçe Geçmesi  488
D. Sonuçlar  490
ALMAN İDARİ YAPTIRIM HUKUKU
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ulrich Sieber (Çeviren: Dr. Erdem İzzet Külçür)
1. Giriş  493
1.1. İncelemenin Amacı  493
1.2. İncelemenin Hedefi ve Yapısı  496
2. İdari Ceza Hukukunun Ortaya Çıkışı ve Kapsamı  497
2.1. Tarihsel Gelişim  497
2.2. Kabahatlerin ve Yaptırımların Mevcut Kapsamı  499
2.2.1. Hafif Kitlesel Kabahatler  499
2.2.2. Mega–Ordnungswidrigkeiten’ın Ortaya Çıkışı  500
2.3. Tartışılan Sorular  503
3. Güncel Ordnungswidrigkeiten Hukuku  504
3.1. Kanunlaştırma Konsepti  504
3.2. Maddi Ordnungswidrigkeiten Hukukunun Genel Hükümleri  505
3.3. Genel Yaptırımlar ile Şirketlere Yönelik Para Cezaları  506
3.3.1. Genel Yaptırımlar  506
3.3.2. Şirketlere Yönelik Para Cezaları  507
3.4. Usûl Hukuku  509
3.4.1. Ordnungswidrigkeiten Usûlü ile Ceza Usûlü Arasındaki Benzerlikler  509
3.4.2. İdari Soruşturma, Kovuşturma ve Yaptırımdaki Farklılıklar  509
3.4.3 Süreci Mahkeme Önüne Taşıyan İtiraz ve İstinaf  511
3.4.4. Şirketlere Yönelik Yaptırımlara İlişkin Özel Hususlar, özellikle Nemo Tenetur  512
3.5. Yeni Mega–Ordnungswidrigkeiten İçin Özel Kurallar  513
4. Ordnungswidrigkeiten’ların Niteliği ve Güvenceleri  516
4.1. Ordnungswidrigkeiten’ların Niteliği ve Suçlardan Farkları  516
4.1.1. Haksızlık Bakımından Farklar  517
4.1.2. Hukuki Sonuçlara İlişkin Farklar  517
4.1.3. Diğer Sonuçlar  519
4.1.4. Sonuç  520
4.2. Temel Haklar ve Güvenceler, Özellikle AİHS Kapsamında  520
4.2.1. Maddi Sınırlara ve Güvencelere Olan İhtiyaç  520
4.2.2. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Yaklaşımı  521
4.2.3. Hukuk Politikası ve Açık/Cevapsız Sorular  523
5. Sonuç  525
AVRUPA HUKUKUNDA MAHKUMİYETE DAYANMAYAN MÜSADERE
Jon Petter Rui ve Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ulrich Sieber (Çeviren: Arş. Gör. Mertkan Torun)
I. Giriş  527
II. Mahkumiyet Temeline Dayanmayan Müsadere İçin İlke Odaklı Yaklaşım  532
A. Yöntem  532
B. Ceza Hukuku Modeli: Cezanın Karakteristik Özellikleri Nelerdir?  533
C. Özel Hukuk Modeli: Status Quo Ante Önlemleri ile Ceza Yaptırımları Farkı  535
D. Polis Modeli: Önleyici Tedbirler ile Cezai Yaptırımlar Arasındaki Farklar  538
E. Sonuç  540
III. İlke Odaklı Yaklaşım ile Engel Kriteri Arasındaki Bağlantı  540
A. Giriş  540
B. Engel Kriteri ve Ceza Yaptırımları ile Status Quo Ante Durumu Tesis Eden Tedbirler Arasındaki Farklar  542
C. Engel Kriteri ve Önleyici Tedbirler ile Ceza Yaptırımları Arasındaki Farklar  547
D. Sonuçlar  550
IV. Mahkumiyete Dayalı Olmayan Müsadere Tedbirlerini İlgilendiren İnsan Hakları  552
A. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Hukuki Yapısı  552
1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ek Protokol 1 Madde 1’in Uygulanabilirliği (Mülkiyet Hakkı)  552
2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Madde 2 Fıkra 1’in Uygulanabilirliği (Adil Yargılama Hakkı)  558
3. Delil Gereksinimleri İçin AİHS Ek Protokol 1 Madde 1’in ve Madde 6 Fıkra 1’in Uygulanabilirliği  560
B. Avrupa Birliğinin Hukuki Yapısı  563
C. Ulusal Anayasa Hukuku Düzenlemeleri  563
D. Sonuçlar  564
V. Avrupa Birliği’nde Mahkumiyete Dayanmayan Müsadere Düzenlemeleri  565
A. Giriş  565
B. Mevzuat Oluşturma Süreci  565
C. Müsadere ile ilgili AB Direktifinin 4. Maddesinin 2. Fıkrası  567
1. Müsadere İçin Gereken Maddi Şartlar  567
2. Gıyaben Yargılamak İçin Gerekli Usul Şartları  569
3. Karar Verme Şekli  570
4. Ceza Adalet Sistemindeki Mevzuat  572
5. Gerekli Karar Nasıl Verilmelidir?  572
D. Yapılması Gereken Düzenlemeler  573
1. Avrupa Birliğindeki Mevcut Durum  573
2. Mahkumiyete Dayalı Olmayan Müsadere Kurallarının Mevzuat ile Uyumlulaştırılması  575
3. Müsadere ve Dondurma Kararlarının Karşılıklı Tanınması İçin Gerekli Usul Mevzuatı  580
4. Ulusal Düzeyde Mahkumiyete Dayalı Olmayan Müsadere Mevzuatının Oluşturulması  582
VI. Yerel Düzenlemeler İçin Öneriler  584
A. Mahkumiyete Dayalı Olmayan Müsaderenin Sınıflandırılması  584
1. Sınıflandırma İhtiyacı  584
2. Ceza Hukuku Modeli  584
3. Önleyici Model  585
4. Yeniden Tesis Etme Modeli  586
B. Yeniden Tesis Etme Modelinin Temel Unsurları: Ortak Hukuk ve Kıta Hukuku Modellerinin Yapıcı Farklılıklarının Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi  588
1. Yeniden Tesis İçin Bağımsız, Cezai Olmayan Müsadere Uygulamasının Oluşturulması  589
2. “Mahkûmiyete Dayalı Olmayan” Müsaderenin Oluşturulması  590
3. Bir Kişiye veya Mülkiyete Yönelik İşlemler  591
4. Ceza Adalet Sisteminde veya Diğer Rejimlerde Mevzuat Oluşturma Süreci  591
5. Sonuçlar ve Yanıtlanması Gereken Sorular  592
C. İspat Standardı  593
D. Sonuç  595
Kaynakça  596
ŞİRKETLER CEZA HUKUKUNDA COMPLIANCE PROGRAMI –
EKONOMİ ALANINDAKİ SUÇLULUĞUN KONTROLÜNDE YENİ BİR YAPI
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ulrich Sieber (Çeviren: Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu)
I. Giriş  599
II. Hukuki Gerçeklikte Uyum Programı  601
1. Programın Adı ve Genişletilmesi  601
a. Farklı Kavramlar  601
b. Ampirik Çalışmalar  602
2. Programın İçeriği  605
a. Amaç ve Değerler  605
b. Süreç İçerikleri  607
c. Özellikle, Şirket Suçlarını Önlemek İçin Uyum Programları  609
3. Yeni Kurallar Sisteminin Karakteristiği  610
a. Telif Hakkı Sahibi  610
b. Özgürlük ve Düzenleme Şekilleri  611
c. Düzenleyici Sistemler Arasındaki Fonksiyonel Etkileşim  612
III. Yürürlükteki Şirketler Ceza Hukukundaki Uyum Programları  614
1. Şirketler Ceza Hukukunun Esasları  614
a. Şirket Çalışanlarının Bireysel Cezai Sorumlulukları  615
b. Şirketin Düzene Aykırılıktan Dolayı Sorumluluğu  616
2. Yürürlükteki Ceza ve Düzene Aykırılıklar Hukukunda Uyum Programlarının Dikkate Alınması  620
a. Bireysel Sorumluluk İçin Uyum Programlarının Elverişliliği  620
b. Şirket Sorumluluğu İçin Uyum Programlarının Elverişliliği  622
3. Geçici Sonuç  624
IV. Uyum Programları ve Suç Önleme  625
1. Suçu Önleme Açısından Uyum Programlarının Etkinliği  625
a. Kriminolojik Bulgular  625
b. Öz ve Ortak (Eş) Düzenlemenin Avantajları  626
c. Belirli Suç Önleme İçeriği  628
d. Fiili (Gerçek) Sınırlar  628
e. Yasal sınırlar  630
f. Geçici Sonuç ve Tespitler  630
2. Uyum Tedbirlerine İlişkin Yasal Yükümlülükler  631
3. Şirketler Ceza Hukukunda Özendirici (Teşvik) Yapılar  633
V. Özet  635
Kavram Dizini  637

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.