Ceza Yargılaması Hukuku Ders Kitabı

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Erdener YURTCAN - Begüm İRTİŞ
ISBN: 9786050516722
297,50 TL 350,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Erdener YURTCAN, Begüm İRTİŞ
Baskı Tarihi 2023/09
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 312

ÖNSÖZ

Elinizdeki kitap bir ders kitabıdır. Hukuk Fakültelerinde ceza yargılaması hukukunun (hatalı ifade ile: ceza muhakemesi hukuku) ders

olarak okutulduğu birimlerin öğrencileri için yazılmıştır.

Bu nedenle konuların ve kavramların içerikleri bu amaç dikkate

alınarak planlanmıştır.

Uzun sözün özü: Kitap, yukarıda belirttiğimiz öğrencileri ceza

yargılaması hukukunun satırbaşları ile buluşturmak amacındadır.

Yeni çalışmalarda buluşmak dileğiyle …

Prof.Dr. Erdener YURTCAN

Av. Begüm İRTİŞ

Eylül 2023

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.................................................................................................7

Birinci Kesim.....................................................................................25

CEZA YARGILAMASI HUKUKUNUN TEMEL

KAVRAMLARI ................................................................................25

Birinci Bölüm

CEZA YARGILAMASI HUKUKU

KAVRAMI VE GÖREVİ

§ 1. CEZA YARGILAMASI HUKUKU KAVRAMI .....................25

I. Terim................................................................................25

II. Ceza Yargılaması Hukuku Kavramı ................................25

III. Ceza Yargılaması Hukukunun Amacı..............................26

İkinci Bölüm

CEZA YARGILAMASI HUKUKUNUN

TEMEL İLKELERİ

§ 1. ADİL YARGILANMA HAKKI................................................27

§ 2. YARGILAMANIN HAZIRLANMASINA İLİŞKİN

İLKELER...................................................................................29

I. Kovuşturmanın Devlet Tarafından Yapılması

İlkesi (Kovuşturmanın Kamusallığı İlkesi)......................29

a) Kovuşturma Kavramı ................................................................29

b) Kovuşturmanın Kamusallığı .....................................................30

II. Davasız Yargılama Yapılmaması İlkesi...........................30

III. Kamu Davasının Mecburiliği İlkesi .................................30

§ 3. CEZA YARGILAMASININ YÜRÜYÜŞÜNE KISA

BİR BAKIŞ................................................................................31

10

I. Birinci Derece Yargılama.................................................31

II. İkinci Derece Yargılama ..................................................33

Üçüncü Bölüm

TÜRK CEZA YARGILAMASI HUKUKUNUN

UYGULANMA ALANI

§ 1. MADDE BAKIMINDAN UYGULANMA ALANI.................35

1. Genel Olarak ....................................................................35

2. Suçlar ile Disiplin Suçları Arasındaki Farklar .................36

§ 2. YER BAKIMINDAN UYGULANMA ALANI .......................38

I. Yasama Dokunulmazlığı..................................................40

1. Yasama Sorumsuzluğu ..........................................................40

2. Nispi Dokunulmazlık.............................................................43

II. Yabancı Askerlerin Dokunulmazlığı................................46

III. Diplomasi Dokunulmazlığı ..............................................47

§ 3. CEZA YARGILAMASI HUKUKUNUN KİŞİ

BAKIMINDAN UYGULANMASI ..........................................49

§ 4. CEZA YARGILAMASI HUKUKUNUN ZAMAN

BAKIMINDAN UYGULANMA ALANI ................................50

I. İşlemlerin Yürürlükteki Yasaya Göre Yapılması.............51

II. Eski Yasa Zamanında Yapılmamış İşlemlerin

Yeni Yasaya Göre Yapılması...........................................52

III. Eski Yasa Zamanındaki İşlemlerin Geçerliliğini

Koruması ..........................................................................52

IV. Yeni Yasanın Kurallarının Lehte ya da Aleyhte

Olup Olmamasının Etkili Olmaması................................53

V. Hemen Uygulama İlkesinin İstisnası ...............................54

Dördüncü Bölüm

CEZA YARGILAMASI HUKUKUNUN

TEMEL İLKELERİ

11

§ 1. ADİL YARGILANMA HAKKI................................................56

I. Kavram.............................................................................56

II. Adil Yargılanma Hakkının İçeriği....................................58

§ 2. YARGILAMANIN HAZIRLANMASINA İLİŞKİN

İLKELER...................................................................................61

I. Kovuşturmanın Devlet Tarafından Yapılması

İlkesi (Kovuşturmanın Kamusallığı İlkesi)......................61

1. Kovuşturmanın Kamusallığı İlkesi ........................................61

a. Kovuşturma Kavramı.....................................................61

b. Kovuşturmanın Kamusallığı ..........................................63

2. Kovuşturmanın Kamusallığı İlkesinin Sınırlanması..............64

II. Davasız Yargılama Yapılmaması İlkesi...........................68

1. Genel Olarak..........................................................................68

2. Davasız Yargılama Yapılmaması İlkesi (İtham

Sistemi)..................................................................................69

3. Davasız Yargılama Yapamama İlkesinin İstisnaları..............72

III. Kamu Davasının Mecburiliği İlkesi .................................73

1. Genel Olarak..........................................................................73

2. Mecburilik İlkesinin Yürürlükteki Hukuktaki

Durumu..................................................................................75

§ 3. İSPATA İLİŞKİN İLKELER ....................................................75

I. Yargıcın da Delil Araştırabilmesi ve Yargılamaya

Katabilmesi İlkesi (Ceza Yargılamasında Maddi

Gerçeğin Aranması) .........................................................75

1. Medeni Yargılamada Yargıcın Tarafların İstekleri ve

Delilleri ile Bağlı Olması.......................................................76

2. Ceza Yargılamasında Yargıcın Da Delil

Araştırabilmesi İlkesi.............................................................76

II. Delillerin Doğrudan Doğruyalığı İlkesi (Delillerin

Vasıtasızlığı İlkesi)...........................................................78

12

III. Delillerin Serbestliği İlkesi (Her şeyin Delil

Olabilmesi).......................................................................79

1. Delillerin Serbestliği İlkesi ....................................................79

2. Delillerin Serbestliği İlkesinin Sınırlandırılması ...................80

3. Delillerin Serbestliği İlkesinin İstisnaları ..............................81

IV. Şüpheden Sanığın Faydalanması İlkesi (In Dubio

Pro Reo)............................................................................81

1. Uygulama Alanı.....................................................................81

2. İlkenin Uygulanmayacağı Durum..........................................83

§ 4. YARGILAMANIN BİÇİMİNE İLİŞKİN İLKELER ...............83

I. Hazırlık Soruşturmasının Gizliliği ...................................84

II. Sözlülük İlkesi..................................................................84

III. Kamuya Açıklık (Alenilik) İlkesi.....................................84

1. Duruşmanın gizli yapılabilmesi.............................................85

2. Kamuya Açıklık İlkesinin Zedelenmesi.................................85

3. Kamuya Açıklık İlkesinin Duruşma Disiplini

Nedeniyle Sınırlandırılması ...................................................86

§ 5. YARGILAMANIN ÇABUKLUĞU İLKESİ............................86

Beşinci Bölüm

YARGILAMA SÜJELERİ

§ 1. YARGIÇ....................................................................................89

A. Temel İlkeler ....................................................................90

I. Yargıçlık Koşulları ................................................................90

1. Atanma ...........................................................................90

2. Ehliyet............................................................................90

3. Göreve Başlama .............................................................90

II. Yargıçların Nitelikleri............................................................91

III. “Tabii Yargıç” İlkesi..............................................................91

13

V. Yargıcın Bağımsızlığı............................................................92

1. Bağımsızlık Kavramı .....................................................92

2. Bağımsızlık ve Güvence İçinde Çalışma .......................93

3. Meslekte Yükselme........................................................94

II. Ödevleri .................................................................................94

1. Yargı Mecburiyeti..........................................................94

2. Yargı Görevini Tarafsızlık İçinde Yapma

Mecburiyeti ....................................................................94

B. Yargıcın Yetkileri.............................................................95

I. Ulusal Yetki...........................................................................95

II. Yargıcın Görevi .....................................................................96

1. Kavram...........................................................................96

2. Türk Hukukunda Genel ve Özel Mahkemelerin

Görevi.............................................................................96

3. Görevsel Yetki Kurallarının İstisnaları ........................100

4. Görevsel Yetki Uyuşmazlıkları....................................103

5. Görevsel Yetkisiz Yargıcın Yaptığı İşlemin

Akıbeti..........................................................................104

6. Görevsel Yetkisizlik Kararı..........................................104

III. Yargıcın Yerel Yetkisi.........................................................106

1. Kavram.........................................................................106

2. Yasamızdaki Yerel Yetki Kuralları..............................106

TÜRKİYE’DE İŞLENEN SUÇLAR...........................................107

1. Temel ilke: suçun işlendiği yer (m.12) ................................107

2. İstinabe (Talimat Yazma) ....................................................108

§ 2. SAVCI VE YARDIMCILARI ................................................109

I. Genel Bilgiler.................................................................109

II. Hazırlık soruşturmasında savcının dışındaki

yetkililer .........................................................................109

14

A. Savcı Yardımcısı (*)............................................................109

1. Genel Olarak ................................................................110

2. Savcı yardımcısının hukuki statüsü..............................110

a. Savcı yardımcılığı süresi ve eğitim (m. 10)

(*) .........................................................................110

b. Savcı yardımcılığı koşulları (m. 7) (*) .................110

Hâkim ve savcı yardımcılığı ........................................111

Hâkim ve savcı yardımcıları, .......................................111

c. Hâkim ve savcı yardımcılarının nitelikleri

(m. 8) (*)...............................................................111

Hâkim ve savcı yardımcılığına.....................................111

d. Hâkim ve savcı yardımcılığına atama (m.9)

(*) .........................................................................111

f. Savcı yardımcısının görev ve yetkileri (m.

10/A) (*)...............................................................112

3. Kolluk...........................................................................115

§ 3. ŞÜPHELİ VE SANIK .............................................................117

I. ŞÜPHELİLİK/SANIKLIK KOŞULLARI.....................118

1. Gerçek Kişi Olma ................................................................118

2. Belli Olma............................................................................118

II. İFADE VE SORGU .......................................................119

§ 4. MÜDAFİ VE SANIĞIN TEMSİLCİLERİ .............................123

I. Kavram...........................................................................123

II. Müdafi Olabilmenin Koşulları .......................................123

§ 5. MÜDAHİL (CMK: KATILAN)..............................................123

I. Kavram...........................................................................123

II. Müdahil Olabilmenin Koşulları .....................................124

A. Gerçek Kişiler......................................................................124

1. Suçtan Zarar Gören (SZG) Olma .................................124

15

2. Sağ Olmak....................................................................124

3. Dava Ehliyetine Sahip Bulunmak ................................125

B. Tüzel Kişiler ........................................................................126

III. Müdahilin Yetkileri........................................................126

1. Savcının Yanında İddia Görevi Görmek..............................126

2. Hazır Bulunma.....................................................................126

3. Davasını Geri Alma .............................................................127

4. Kanun Yolu Davası Açma ...................................................127

IV. Müdahilin Ödevleri ........................................................127

1. Davayı Takip Etmek ............................................................127

2. Duruşma Disiplinini Bozmamak .........................................127

3. Adres Değişikliğini Bildirmek.............................................127

V. Ceza Davasının Konusu .................................................130

VI. Bağlantılı Uyuşmazlıklar................................................132

§ 6. CEZA YARGILAMASININ KOŞULA

BAĞLANMASI (Yargılama Koşulları) ..................................133

I. Terim Sorunu..................................................................133

II. Kavram...........................................................................134

1. Ceza Yargılaması Koşulunun Cezalandırılabilme

Koşulundan Ayrılması .........................................................134

2. Ceza Yargılaması Koşulunun Suçun Unsurlarından

Ayrılması .............................................................................135

III. Ceza Yargılaması Koşullarının Sonuçları......................136

§ 7. CEZA YARGILAMASI İŞLEMLERİ....................................139

I. Kavram...........................................................................139

II. YARGILAMA İŞLEMLERİNİN NİTELİKLERİ.........139

1. Kendine özgü anlamı olmak. ...............................................140

2. Bir işlemin irade sakatlıkları içermesinin sonuçları.............140

16

3. Biçime ilişkin koşullar.........................................................141

4. Yargılama işlemlerinin şarta bağlanması.............................142

5. Yargılama işlemlerinin geri alınması...................................142

III. SÜRELER, MEHİLLER, ESKİ DURUMA

GETİRME......................................................................142

1. Mehiller................................................................................144

2. Eski Duruma Getirme ..........................................................144

IV. Yargılama İşlemlerinin Bildirimi...................................146

1. Kavram ................................................................................146

2. Elektronik İşlemlerle bildirim..............................................147

V. Yargılama İşlemlerinin Yaptırımları..............................148

1. Yokluk .................................................................................149

2. Hak Düşümü ........................................................................150

3. Butlan...................................................................................151

Altıncı Bölüm

CEZA YARGILAMASI HUKUKUNDA

İSPAT-DELİLLER

§ 1. CEZA YARGILAMASI HUKUKUNDA İSPAT .....................153

§ 2. DELİLLER ..............................................................................155

A. Sanık Beyanı ..................................................................155

I. Genel Olarak........................................................................155

II. Sanığın Sorgusu ...................................................................155

B. Tanık Beyanı ..................................................................155

C. Bilirkişi Mütalaası..........................................................156

I. Kavram ................................................................................156

1. Genel Tecrübe Kurallarını Bildirme ............................156

2. Özel Bilgi Sahibi Kişinin Gözlemleyebileceği

Olguları Tespit .............................................................157

17

3. Özel Bilgiyle Bilimsel Kuralları Uygulayıp

Sonuç Çıkarmak...........................................................157

IV. Bilirkişiden Yararlanma Sınırı.............................................157

1. Bilirkişiye Başvurma Mecburiyetinin Olmaması.........157

2. Bilirkişi Raporu (m.67)................................................158

3. Bilirkişi Raporunda Eksiklik ve Çelişkinin

Varlığı ..........................................................................159

4. Uzman Mütalaası (m.67/Son) ......................................160

Ç. Keşif ...............................................................................160

I. Genel Olarak........................................................................160

II. Yer Gösterme.......................................................................161

D. Belgeler ..........................................................................162

E. Bant Kayıtlarının İspat Gücü..........................................162

Yedinci Bölüm

CEZA YARGILAMASI ÖNLEMLERİ

(Koruma Tedbirleri)

§ 1. TEMEL İLKELER ..................................................................164

§ 2. TUTUKLAMA........................................................................166

I. Tutuklama Kavramı ve Amacı .......................................166

II. CMK’nın Tutuklama Konusundaki Sistemi...................169

1. Tutuklama Nedenleri (m.100)..............................................169

2. Tutuklama Kararı (m.101)...................................................170

3. Tutuklulukta Geçecek Süre ( (m.102)..................................171

§ 3. ADLİ KONTROL....................................................................171

I. Kavram...........................................................................172

II. Yakalamanın Sonucu: Gözaltı (m.91)............................173

§ 4. ZORLA GETİRME .................................................................175

§ 5. ARAMA ..................................................................................176

18

I. Kavram...........................................................................176

II. Kişinin Üzerini Arama ...................................................177

III. Arama – Tarama.............................................................177

§ 6. ELKOYMA .............................................................................178

I. Kavram...........................................................................179

II. Avukat Bürolarında Arama, Elkoyma ve Postada

Elkoyma (m.130)............................................................180

III. Haberleşme Araçlarının Dinlemeye Alınması ...............181

IV. Gizli Soruşturmacı Görevlendirme (m.139)...................184

V. Teknik Araçlarla İzleme (m. 140)..................................188

Sekizinci Bölüm

ÖN SORUŞTURMA

§ 1. ÖNSORUŞTURMA HAKKINDA GENEL BİLGİLER ........191

I. Önsoruşturmanın Önemi ................................................191

II. Önsoruşturmanın Görevleri............................................192

III. Önsoruşturmanın Hazırlayıcı ve Ayıklayıcı İşlevi.........192

§ 2. HAZIRLIK SORUŞTURMASI (CMK:

SORUŞTURMA).....................................................................193

I. Hazırlık Soruşturmasının Başlaması ..............................194

II. Hazırlık Soruşturması Faaliyetinin Yürütülmesi............197

1. Faaliyetin Yönetimi .............................................................197

2. Araştırma İşlemleri ..............................................................199

3. Araştırma Görevinin İki Yönlü Oluşu .................................200

4. Araştırmanın Gizli Yürütülmesi ..........................................200

5. Araştırmanın Dağınık ve Biçime Bağlı Olmaksızın

Yürütülmesi .........................................................................201

6. İşlemlerin Tutanağa Bağlanması (m.169)............................201

19

III. Hazırlık Soruşturmasında Savcının Dışındaki

Yetkililer.........................................................................202

1. Pozitif hukukumuza katılan savcı ve yargıç

yardımcılığı kavramları süjeler bölümünde

incelendi. Yollama yapmakla yetiniyoruz. ..........................202

2. Kolluk ..................................................................................202

IV. Savcının Dava Açma Mecburiyeti ve Takdir

Yetkisi ............................................................................203

V. Hazırlık Soruşturmasının Sonuçlanması ........................204

1. Çeşitli Olasılıklar.................................................................204

2. Son Verme Yetkisi, Kararı ve Bunun Bildirimi...................205

3. Kovuşturmama Kararına İtiraz ............................................207

4. Hazırlık Soruşturmasının Yeniden Yapılması .....................208

5. İddianamenin iadesi (m.174) ...............................................208

6. Davanın Açılması ................................................................209

7. İddianame ............................................................................210

Dokuzuncu Bölüm

SON SORUŞTURMA (CMK: KOVUŞTURMA)

§ 1. DURUŞMA HAZIRLIĞI........................................................212

1. İddianamenin Kabulü (m.175) .......................................212

2. Duruşma Gününün Belirlenmesi....................................213

3. Duruşma İçin Çağrıların Yapılması ...............................213

4. İddianamenin Sanığa Bildirimi ......................................214

§ 2. DURUŞMA .............................................................................214

I. Önemi ve Duruşmanın Akışı..........................................214

II. Duruşmanın Yargılama Devresi.....................................216

A. Yargılamanın Kamuya Açıklığı (Aleniyet) .........................216

1. Önemi...........................................................................216

2. Açıklığın Kaldırılması (Gizli Duruşma) ......................216

20

3. Doğrudan Soru Yöneltme (m.201)...............................217

B. İddia ve Savunmaya Söz Verilmesi .....................................218

III. Duruşmanın son karar (Hüküm) Devresi .......................219

IV. Hukuka Aykırı Yollarla Elde Edilen Delillere

Dayanma Yasağı ............................................................219

V. Mahkemenin Niteleme Yetkisi.......................................220

Yargıçların Görüşmesi (Müzakere) ve Oy Vermesi....................222

a. Görüşme ve oy vermeye katılacaklar...................................223

b. Görüşmenin yönetimi ..........................................................223

c. Oy verme .............................................................................223

SON KARARIN ÇEŞİTLERİ.....................................................224

a. Beraat kararı (m.223/2)........................................................224

b. Mahkumiyet kararı (m.223/5 ve 6)......................................226

c. Davanın düşmesi (m.223/8) ve reddi (m.223/7)..................226

d. Ceza verilmesine yer olmadığı kararı (m.223/3 ve 4)..........227

İkinci Kesim

YASAL ÇARELER, KANUN YOLLARI, KESİN HÜKÜM VE

BUNUN ORTADAN KALDIRILMASI ÇARELERİ

§ 1. YASAL ÇARELER VE KANUNYOLLARI .........................235

I. Kanunyollarının Çeşitleri ...............................................235

II. Kanunyollarına Başvurma Hakkı ve Yetkililer..............235

1. Başvurma Hakkı ..................................................................235

2. Yetkililer..............................................................................237

III. Başvurma Süresi ve Biçimsel Koşullar..........................237

IV. Yasal Çareye Başvurmanın Sonuçları ve Etkileri..........237

1. Başvurunun Engelleme Etkisi..............................................238

2. Başvurunun Devretme Etkisi...............................................238

21

§ 2. KANUN YOLLARI ................................................................238

A. İtiraz ...............................................................................239

I. Konusu ve Niteliği...............................................................239

II. İtiraz Yoluna Başvurma .......................................................240

1. Yetkililer ......................................................................240

2. Yöntemi........................................................................241

3. Etkisi ............................................................................241

B. İSTİNAF.........................................................................241

I. Konusu ve Niteliği...............................................................241

II. Bölge Adliye Mahkemeleri..................................................242

III. İstinaf İstemi ve Süresi (m.273)...........................................242

C. TEMYİZ.........................................................................244

I. Konusu ve Niteliği...............................................................244

II. Amacı...................................................................................245

III. Temyiz Yoluna Başvurmanın Etkisi....................................245

IV. Temyiz İstemi ve Temyiz Nedeni........................................245

1. Temyiz İstemi ..............................................................245

2. Temyiz Nedeni Olarak “Hukukun

Zedelenmesi” (Hukuka Aykırılık)................................246

3. Yargıtayın Son Kararları..............................................248

4. Bozmadan Sonraki Yargılama .....................................251

Üçüncü Kesim

OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI

I. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi ..................253

II. Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığının

itiraz yetkisi .............................................................................253

III. Yargılamanın Yenilenmesi, Konusu, Niteliği ve Amacı.........253

IV. Kanun Yararına Bozma (m.309)..............................................255

22

Dördüncü Kesim

ÖZEL YARGILAMA YOLLARI

§ 1. SERİ YARGILAMA..................................................................257

I. Genel Olarak Seri Yargılama .........................................260

II. Seri Yargılamaya Konu Olabilecek Olan Suçlar............261

III. Seri Yargılamada Bilgilendirme.....................................264

IV- Seri Yargılama Teklifi....................................................264

V. Seri Yargılamada Savcının Cezayı Belirlemesi .............265

VI. Seri Yargılamada Seçenekler .........................................265

VII. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının

Uygulanması (HAGB)....................................................265

VIII. Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanabilmesi.......................266

IX. Savcının Mahkemeden Seri Yargılamayı İstemesi ........266

X. Mahkemenin Seri Yargılamada Hüküm Kurması..........267

XI. Seri Yargılamada Elde Edilen Belge ve Bilgilerin

Daha Sonra Kullanılması Yasağı ...................................268

XII. Seri Yargılamaya Konu Suçun İştirak Halinde

İşlenmesi.........................................................................268

XIII. Seri Yargılama Yasağı ...................................................269

XIV. Seri Yargılamaya Engel Haller ......................................269

XV. Mahkemenin Kurduğu Seri Yargılama Hükmüne

Karşı Kanun Yolu...........................................................269

XVI. Yönetmelik Çıkarılması .................................................270

& 2. BASİT YARGILAMA ............................................................270

BASİT YARGILAMA YOLU ................................................271

I. Genel Olarak ..................................................................271

II. Basit Yargılamanın Uygulanma Olanağı .......................272

§ 3. MÜDAHALE YOLUYLA DAVA (CMK: Katılma)..............280

23

I. Kavram...........................................................................280

II. Davanın Açılması...........................................................281

1. Davacılık Koşulları..............................................................281

2. Biçimi ..................................................................................281

3. Süre ......................................................................................282

4. Yargılama ............................................................................283

5. Müdahilin Davasını Geri Alması.........................................284

6. Kararların Müdahile Bildirimi.............................................284

III. Müdahilin Kanun Yollarından Yararlanması.................284

§ 4. MEMURLARIN VE DİĞER KAMU

GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI................................287

I. Genel Olarak ..................................................................287

II. Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve

Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa (3628 Sayılı

Yasa) Göre Görev Suçlarında Soruşturma .....................289

§ 5. GAİPLERİN YARGILANMASI ............................................289

I. Konusu ve Gaibin Tanımı ..............................................289

II. Gaipler Hakkındaki Yargılama Kuralları (m.244).........290

§ 6. KAÇAKLARIN YARGILANMASI.......................................290

I. Kaçağın Tanımı (m.247) ................................................290

II. Kaçaklar Hakkında Elkoyma (m.248)............................292

1. Elkoyma Kararı ve Kayyım Atanması (m.248/1)................292

2. Elkoymanın Uygulanabileceği Suçlar (m.248/2).................292

3. Elkoyma İşlemleri ve Kararlar (m.248/3)............................294

§ 7. EMNİYET TEDBİRİ YARGILAMALARI............................296

§ 8. MÜSADERE YARGILAMASI ..............................................296

1. Müsadere Yargılaması....................................................298

2. Kanun yolu .....................................................................298

24

3. Suç Konusu Olmayan Eşyanın Müsaderesi

(m.259)...........................................................................298

§ 9. ÖNÖDEME .............................................................................299

I. Kavram...........................................................................299

II. Uygulama Alanı .............................................................302

1. Eylemin Adli Para Cezasını Gerektirmesi ...........................302

2. Eylemin üç aya kadar hapis cezasını gerektiren suç

olması...................................................................................303

3. Savcının Önödeme Girişimi.................................................303

4. Başarısız Önödeme Girişiminin Sonuçları...........................304

III. Savcının Önödeme Girişiminde Bulunmaksızın

Dava Açması ..................................................................304

§ 10. UZLAŞTIRMA........................................................................305

I. Terim ve Kavram ...........................................................305

II. Uzlaşmanın Unsurları.....................................................305

1. Taraflar ................................................................................305

2. Uzlaşmaya Konu Olabilecek Suçlar ....................................305

3. Diğer Yasalarda Uzlaştırma.................................................306

4. Uzlaştırma Yasağı................................................................307

5. Uzlaştırma İşlemleri.............................................................307

6. Uzlaşma Konusuna Eleştirel Bakış......................................310

§ 11. HAKSIZ YA DA HUKUKA AYKIRI TUTUKLAMA

VE YAKALAMADAN DOĞAN ZARARLARIN

GİDERİLMESİ YARGILAMASI...........................................311

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.