Devletin Genel Kuramı Dersleri Cilt -1

63,75 TL 75,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Yahya Kazım ZABUNOĞLU, Maksut MUMCUOĞLU, Abdurrahman SAYGILI, Hamdi Gökçe ZABUNOĞLU
Baskı Tarihi 2021/04
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 434

DEVLET TEORİSİNDE TARİHİN YERİ

I. KAMU HUKUK İLE TARİHİN İLİŞKİSİ: SOISSONS VAZOSU 3

A. TARİHÇİ: PERRHESİA’YI SÖYLEYEN Mİ? 7

B. DOKÜMANLAR VE MİTLER 9

SONUÇ 13

TEMEL KAVRAMLAR

I. SİYASET NEDİR? 16

II. SİYASAL OLUŞ VE İLİŞKİLER 17

III. SİYASAL İKTİDAR 21

IV. SİYASAL İKTİDAR VE OTORİTE İLİŞKİSİ VE BUNA DAYANAN SİYASAL BİLİM ANLAYIŞI 24

V. SİYASAL BİLİM’DE ALAN GENİŞLEMESİ VE KAPSAMI 35

VI. SONUÇ VE KONUNUN SINIRLARI 40

DEVLET

TANIMI ÖZELLİKLERİ KAYNAĞI UNSURLARI

I. KAMU HUKUKU 42

II. DEVLET NEDİR? 49

DEVLETİN MAHİYETİ

I. BIR SOYUTLAMA OLARAK DEVLET 52

II. DEVLETIN BELIRGIN ÖZELLIKLERI 52

DEVLETİN KAYNAĞI VE DOĞUŞU

I. AİLEYİ DEVLETİN TEMELİ SAYAN GÖRÜŞ 64

II. İLAHÎ VE DİNSEL KAYNAKLI DEVLET GÖRÜŞÜ 65

III. İÇGÜDÜSEL GÖRÜŞ 66

IV. DEVLET'İN KAYNAĞINI TOPLUMSAL SÖZLEŞMEDE BULAN GÖRÜŞ 67

V. DEVLET’İN KAYNAĞINI METAFİZİK TEMELE DAYANDIRAN GÖRÜŞ 71

VI. SALT HUKUKÎ AÇIDAN DEVLET’İN KAYNAĞINI VE DOĞUŞUNU AÇIKLAYAN GÖRÜŞ 72

VII. DEVLET’İN KAYNAĞINI VE DOĞUŞUNU KUVVET VE MÜCADELEDE BULAN GÖRÜŞ 73

VIII. ORGANİZMACI GÖRÜŞ 75

IX. DEVLETİN KAYNAĞINI VE DOĞUŞUNU EKONOMİK KÖKENLİ OLGU VE İLİŞKİLERE DAYAYAN GÖRÜŞLER 77

X. DEVLET’İN KAYNAĞI VE DOĞUŞU HAKKINDA GERÇEKÇİ BİR AÇIKLAMA: LESLİE LİPSON’UN GÖRÜŞÜ 81

SONUÇ 86

KAVRAMSAL VE KURAMSAL AÇIDAN DEVLET

GİRİŞ 89

I. “DEVLET” KAVRAMININ GELİŞİMİ KISA BİR BAKIŞ 90

II. DEVLETE HAKKINDA HER ŞEY: İDEOLOJİLER, UYGARLAŞMA TEORİLERİ VE KÖKENİNE İLİŞKİN İNCELEMELER 93

A. SİYASAL İDEOLOJİLERİN DEVLETE BAKIŞ AÇISI 93

1. Marksist Devlet Teorisi 94

2. Anarşist Devlet Teorisi 97

3. Modern Liberal Devlet Teorisi 97

4. Faşist Devlet Teorisi 98

B.  DEVLETİ UYGARLAŞMA ÜZERİNDEN ESAS ALAN TEORİLER 100

1. Max Weberci Devlet Teorisi 100

a. Kurucu Baba: Max Weber 100

b. Weber’den İlham Alan Bir Sosyolog: Norbert Elias’ın Genetik Devlet Teorisi 101

2. Charles Tilly’nin Zor ile Sermaye Kıskacındaki Münferit Devleti 103

3. Deleuze-Guattari ve Savaş Makinesi 104

C.  DEVLETİN KÖKENİNİ İNCELEYEN TEORİLER 105

1. İradeci Teoriler 105

2. Cebri/Çatışmacı Teoriler 107

SONUÇ 108

DEVLETİN UNSURLARI

I. DEVLET’İN ÖNCÜL VE NESNEL UNSURLARI 112

A. Devletin İnsan Unsuru 113

1. Terim Problemi 114

2. Nicelik (İnsan Topluluğunun Sayısı) Sorunu 117

3. İnsan Topluluğunun Niteliği Sorunu 119

4. Millet Kavramının Siyasal Alana Sıçraması: Milliyetler Kuramı 122

5. Devlet'in Bireyci ve Toplumcu Anlaşılışı ve Buna Dayanılarak İnsan Unsurunun Gerçek Mahiyetinin Açıklanması 126

6. İnsan Unsurunun Devlet’le olan İlişkisinin Hukuki Mahiyeti 129

7.  «İnsan Unsuru» Hakkında Kısa Özet ve Sonuç 131

8. Ek 134

ULUS, ULUSÇULUK, ULUS-DEVLET 134

a. Ulus 134

b. Ulusçuluk 137

c. Ulus-Devlet 141

d. Günümüzde Ulus-Devlet, Ulusçuluk ve Ulus 144

B. Devlet’in Ülke Unsuru 148

1. Ülkesiz Devlet Olabilir mi? 149

2.  Ülke Unsurunun Devlet Yapısına Etkisi 151

3.  Ülkenin Sınırları 153

4.  Ülke Unsurunun Devlet’le İlişkisinin Hukuki Mahiyeti 154

a. Üstün Aynî Hak veya Mülkiyet Hakkı Teorisi 154

b. Süje - Unsur Kuramı 156

c. Sınır - Unsur Kuramı 157

5. Ülke Hakkında Varılması Mümkün Sonuçlar ve Bu Unsurun Gerçek ve Hukuki Mahiyeti 159

II. DEVLET’İN KURUCU UNSURLARI 162

A. Devlet Kudreti ya da Devlet’in İktidar Unsuru 163

1. Terim Sorunu 164

2. Devlet Kudretinin Gerekirliği ve Üstünlüğü 165

3. Devlet İktidarının Kaynağı 166

4. Devlet’in İktidar Unsurunun Özellikleri 169

5. Devlet İktidarının Başlıca Görevleri 172

6. Devlet İktidarının İçeriği Olan Yetkiler 173

7. Devlet’in İktidar Unsurunun Sahibi 175

8. Özet ve Sonuç 176

B. Devlet’in Kişiliği 177

1. Genel Olarak 178

2. Hukuki Kişilik 181

3. Şeyler (Eşya) 183

4. Kişiler 183

5. Tüzel Kişiler 185

6. Hukukî Kişiliğin İradesi 188

7. «Gerçek Kişi» Olarak Devlet 190

8. Devlet’in Kişiliği Konusunda Realist Teori 192

9. Sonuç 194

a. Devlet'in Tinsel Kişiliği 194

b. Devlet’in Hukukî Kişiliği 195

c. Kişilikler Bakımından Devlet Yapısının Çoğulcu Görünümü 196

d. Devlet’in Hukukî Kişilikler Sıralamasındaki Yeri 196

YUNAN SİTE DEVLETİ: POLİS

GİRİŞ 199

KAYNAKLAR ÜZERİNE: 215

YÖNTEM ÜZERİNE: 219

I. POLİS NEDİR? 227

A. Max Weber'e Göre Polis 229

B. Modern Devletin Ögeleri Açısından Polis 235

1. İnsan Topluluğu Ögesi Açısından Polis 235

2. Ülke Ögesi Açısından Polis 236

3. İktidar Ögesi Açısından Polis 238

4. Devletin Hukuksal Kişiliği Açısından Polis 241

II. PLATON VE ARİSTOTALES'E GÖRE POLİS 243

A. Platon'da Genel Olarak Polis 244

B. Platon'a Göre Devletin/Polisin Kuruluşu 247

B. Aristotales'in Polis Kuramı 248

D. Platon'a Göre İdeal Polis 253

E. Aristo'ya Göre İdeal Polis 256

III.  TARİHSEL ÇAĞLAR İTİBARİYLE POLİS'İN OLUŞUMU 259

A. Miken Uygarlığı Dönemi 260

B. Karanlık Çağ: İ.Ö. 1200-800 264

C. Arkaik Çağ: İ.Ö. 800-500 267

IV. ANTİK ÇAG POLİS'İNE GEÇİŞ 274

A. Gelişen Ticaretin Toplumsal ve Siyasal Sonuçları 274

B. Tiranlık Yönetimlerinin Ortaya Çıkışı 278

C. Hukuk Reformu 280

D. Dinin Etkisi 284

SONUÇ 287

ANTİK DEMOKRASİNİN KURULUŞ SÜRECİ

GİRİŞ 292

I. POLİS OLGUSU, ANTİK DEMOKRASİ VE YÖNTEM 292

A. Polis Olgusu 293

B. Yöntem Hakkında 315

II. KAYNAKLAR ÜZERİNE 323

A. Siyasal Yapıtlar 323

B. Tarihsel Yapıtlar 325

C. Tiyatro Yapıtları 330

D. Söylevler, Konuşma Metinleri ve Broşürler 332

E. Yazıtlar 333

F. Kaynaklar Üzerine Bir Değerlendirme 334

II. DEMOKRASİ ÖNCESİ ATİNA POLİSİ'NE BİR GENEL BAKIŞ 335

III. SOLON REFORMLARI: DEMOKRASİNİN ALT    YAPISININ HAZIRLANMAYA BAŞLANMASI 344

A. Solon'un Anayasal Reformları 346

B. Solon Reformlarının Bir Değerlendirmesi 350

IV. PESISTRATUS TİRANLIĞI DÖNEMİ 354

A. Tiranlık Dönemi 354

B. Pesistratus Tiranlığının Değerlendirilmesi 357

C. İzagoras (Isagoras) Ara dönemi 359

V. KLESTİNES REFORMLARI VE DEMOKRASİYE  GEÇİŞ 359

VI. DEMOKRASİ DÖNEMİNE BİR GENEL BAKIŞ 365

VII. ATİNA-ROMA KARŞILAŞTIRMASI 380

SONUÇ 393


DEVLET TEORİSİNDE TARİHİN YERİ

I. KAMU HUKUK İLE TARİHİN İLİŞKİSİ: SOISSONS VAZOSU 3

A. TARİHÇİ: PERRHESİA’YI SÖYLEYEN Mİ? 7

B. DOKÜMANLAR VE MİTLER 9

SONUÇ 13

TEMEL KAVRAMLAR

I. SİYASET NEDİR? 16

II. SİYASAL OLUŞ VE İLİŞKİLER 17

III. SİYASAL İKTİDAR 21

IV. SİYASAL İKTİDAR VE OTORİTE İLİŞKİSİ VE BUNA DAYANAN SİYASAL BİLİM ANLAYIŞI 24

V. SİYASAL BİLİM’DE ALAN GENİŞLEMESİ VE KAPSAMI 35

VI. SONUÇ VE KONUNUN SINIRLARI 40

DEVLET

TANIMI ÖZELLİKLERİ KAYNAĞI UNSURLARI

I. KAMU HUKUKU 42

II. DEVLET NEDİR? 49

DEVLETİN MAHİYETİ

I. BIR SOYUTLAMA OLARAK DEVLET 52

II. DEVLETIN BELIRGIN ÖZELLIKLERI 52

DEVLETİN KAYNAĞI VE DOĞUŞU

I. AİLEYİ DEVLETİN TEMELİ SAYAN GÖRÜŞ 64

II. İLAHÎ VE DİNSEL KAYNAKLI DEVLET GÖRÜŞÜ 65

III. İÇGÜDÜSEL GÖRÜŞ 66

IV. DEVLET'İN KAYNAĞINI TOPLUMSAL SÖZLEŞMEDE BULAN GÖRÜŞ 67

V. DEVLET’İN KAYNAĞINI METAFİZİK TEMELE DAYANDIRAN GÖRÜŞ 71

VI. SALT HUKUKÎ AÇIDAN DEVLET’İN KAYNAĞINI VE DOĞUŞUNU AÇIKLAYAN GÖRÜŞ 72

VII. DEVLET’İN KAYNAĞINI VE DOĞUŞUNU KUVVET VE MÜCADELEDE BULAN GÖRÜŞ 73

VIII. ORGANİZMACI GÖRÜŞ 75

IX. DEVLETİN KAYNAĞINI VE DOĞUŞUNU EKONOMİK KÖKENLİ OLGU VE İLİŞKİLERE DAYAYAN GÖRÜŞLER 77

X. DEVLET’İN KAYNAĞI VE DOĞUŞU HAKKINDA GERÇEKÇİ BİR AÇIKLAMA: LESLİE LİPSON’UN GÖRÜŞÜ 81

SONUÇ 86

KAVRAMSAL VE KURAMSAL AÇIDAN DEVLET

GİRİŞ 89

I. “DEVLET” KAVRAMININ GELİŞİMİ KISA BİR BAKIŞ 90

II. DEVLETE HAKKINDA HER ŞEY: İDEOLOJİLER, UYGARLAŞMA TEORİLERİ VE KÖKENİNE İLİŞKİN İNCELEMELER 93

A. SİYASAL İDEOLOJİLERİN DEVLETE BAKIŞ AÇISI 93

1. Marksist Devlet Teorisi 94

2. Anarşist Devlet Teorisi 97

3. Modern Liberal Devlet Teorisi 97

4. Faşist Devlet Teorisi 98

B.  DEVLETİ UYGARLAŞMA ÜZERİNDEN ESAS ALAN TEORİLER 100

1. Max Weberci Devlet Teorisi 100

a. Kurucu Baba: Max Weber 100

b. Weber’den İlham Alan Bir Sosyolog: Norbert Elias’ın Genetik Devlet Teorisi 101

2. Charles Tilly’nin Zor ile Sermaye Kıskacındaki Münferit Devleti 103

3. Deleuze-Guattari ve Savaş Makinesi 104

C.  DEVLETİN KÖKENİNİ İNCELEYEN TEORİLER 105

1. İradeci Teoriler 105

2. Cebri/Çatışmacı Teoriler 107

SONUÇ 108

DEVLETİN UNSURLARI

I. DEVLET’İN ÖNCÜL VE NESNEL UNSURLARI 112

A. Devletin İnsan Unsuru 113

1. Terim Problemi 114

2. Nicelik (İnsan Topluluğunun Sayısı) Sorunu 117

3. İnsan Topluluğunun Niteliği Sorunu 119

4. Millet Kavramının Siyasal Alana Sıçraması: Milliyetler Kuramı 122

5. Devlet'in Bireyci ve Toplumcu Anlaşılışı ve Buna Dayanılarak İnsan Unsurunun Gerçek Mahiyetinin Açıklanması 126

6. İnsan Unsurunun Devlet’le olan İlişkisinin Hukuki Mahiyeti 129

7.  «İnsan Unsuru» Hakkında Kısa Özet ve Sonuç 131

8. Ek 134

ULUS, ULUSÇULUK, ULUS-DEVLET 134

a. Ulus 134

b. Ulusçuluk 137

c. Ulus-Devlet 141

d. Günümüzde Ulus-Devlet, Ulusçuluk ve Ulus 144

B. Devlet’in Ülke Unsuru 148

1. Ülkesiz Devlet Olabilir mi? 149

2.  Ülke Unsurunun Devlet Yapısına Etkisi 151

3.  Ülkenin Sınırları 153

4.  Ülke Unsurunun Devlet’le İlişkisinin Hukuki Mahiyeti 154

a. Üstün Aynî Hak veya Mülkiyet Hakkı Teorisi 154

b. Süje - Unsur Kuramı 156

c. Sınır - Unsur Kuramı 157

5. Ülke Hakkında Varılması Mümkün Sonuçlar ve Bu Unsurun Gerçek ve Hukuki Mahiyeti 159

II. DEVLET’İN KURUCU UNSURLARI 162

A. Devlet Kudreti ya da Devlet’in İktidar Unsuru 163

1. Terim Sorunu 164

2. Devlet Kudretinin Gerekirliği ve Üstünlüğü 165

3. Devlet İktidarının Kaynağı 166

4. Devlet’in İktidar Unsurunun Özellikleri 169

5. Devlet İktidarının Başlıca Görevleri 172

6. Devlet İktidarının İçeriği Olan Yetkiler 173

7. Devlet’in İktidar Unsurunun Sahibi 175

8. Özet ve Sonuç 176

B. Devlet’in Kişiliği 177

1. Genel Olarak 178

2. Hukuki Kişilik 181

3. Şeyler (Eşya) 183

4. Kişiler 183

5. Tüzel Kişiler 185

6. Hukukî Kişiliğin İradesi 188

7. «Gerçek Kişi» Olarak Devlet 190

8. Devlet’in Kişiliği Konusunda Realist Teori 192

9. Sonuç 194

a. Devlet'in Tinsel Kişiliği 194

b. Devlet’in Hukukî Kişiliği 195

c. Kişilikler Bakımından Devlet Yapısının Çoğulcu Görünümü 196

d. Devlet’in Hukukî Kişilikler Sıralamasındaki Yeri 196

YUNAN SİTE DEVLETİ: POLİS

GİRİŞ 199

KAYNAKLAR ÜZERİNE: 215

YÖNTEM ÜZERİNE: 219

I. POLİS NEDİR? 227

A. Max Weber'e Göre Polis 229

B. Modern Devletin Ögeleri Açısından Polis 235

1. İnsan Topluluğu Ögesi Açısından Polis 235

2. Ülke Ögesi Açısından Polis 236

3. İktidar Ögesi Açısından Polis 238

4. Devletin Hukuksal Kişiliği Açısından Polis 241

II. PLATON VE ARİSTOTALES'E GÖRE POLİS 243

A. Platon'da Genel Olarak Polis 244

B. Platon'a Göre Devletin/Polisin Kuruluşu 247

B. Aristotales'in Polis Kuramı 248

D. Platon'a Göre İdeal Polis 253

E. Aristo'ya Göre İdeal Polis 256

III.  TARİHSEL ÇAĞLAR İTİBARİYLE POLİS'İN OLUŞUMU 259

A. Miken Uygarlığı Dönemi 260

B. Karanlık Çağ: İ.Ö. 1200-800 264

C. Arkaik Çağ: İ.Ö. 800-500 267

IV. ANTİK ÇAG POLİS'İNE GEÇİŞ 274

A. Gelişen Ticaretin Toplumsal ve Siyasal Sonuçları 274

B. Tiranlık Yönetimlerinin Ortaya Çıkışı 278

C. Hukuk Reformu 280

D. Dinin Etkisi 284

SONUÇ 287

ANTİK DEMOKRASİNİN KURULUŞ SÜRECİ

GİRİŞ 292

I. POLİS OLGUSU, ANTİK DEMOKRASİ VE YÖNTEM 292

A. Polis Olgusu 293

B. Yöntem Hakkında 315

II. KAYNAKLAR ÜZERİNE 323

A. Siyasal Yapıtlar 323

B. Tarihsel Yapıtlar 325

C. Tiyatro Yapıtları 330

D. Söylevler, Konuşma Metinleri ve Broşürler 332

E. Yazıtlar 333

F. Kaynaklar Üzerine Bir Değerlendirme 334

II. DEMOKRASİ ÖNCESİ ATİNA POLİSİ'NE BİR GENEL BAKIŞ 335

III. SOLON REFORMLARI: DEMOKRASİNİN ALT    YAPISININ HAZIRLANMAYA BAŞLANMASI 344

A. Solon'un Anayasal Reformları 346

B. Solon Reformlarının Bir Değerlendirmesi 350

IV. PESISTRATUS TİRANLIĞI DÖNEMİ 354

A. Tiranlık Dönemi 354

B. Pesistratus Tiranlığının Değerlendirilmesi 357

C. İzagoras (Isagoras) Ara dönemi 359

V. KLESTİNES REFORMLARI VE DEMOKRASİYE  GEÇİŞ 359

VI. DEMOKRASİ DÖNEMİNE BİR GENEL BAKIŞ 365

VII. ATİNA-ROMA KARŞILAŞTIRMASI 380

SONUÇ 393


Abdurrahman Saygili, “Modern Devletin Çıplak Sureti”, AÜHFD, C. 59, S. 1, Ankara, 2010.

Adalberto Giovannini, "Symbols and Rituals in Classical Athens" (City States in Classical Antiquity and Medieval Italy, Edited by MATTO A.-RAAFLAUB K. - E:MLEN J., The University of Michigan Press, Ann Arber: 1954 içinde)

Ahmet Çiğdem, Bir İmkan Olarak Modernite; Weber ve Habermas, İstanbul, 1997.

Alaeddin Şenel, Eski Yunanda Eşitlik ve Eşitsizlik Üstüne (AÜSBF) Yayınlan No: 307, Sevinç Matbaası, Ankara: 1970)

Alaeddin Şenel, Eski Yunanda Siyasal Düşünüş (SBF Yayını No: 258, Sevinç Matbaası, Ankara: 1968)

Alaeddin Şenel, Kemirgenlerden Sömürgelere İnsanlık Tarihi, İmge Yay., Ankara, 2014.

Alain Touraine, Birlikte Yaşabilecek Miyiz?, (Çev. O. Kunal), İstanbul, 2000.

Alfred E. Taylor, Aristotle (Dover Publications, New York: 1955)

Alfred Weber, Felsefe Tarihi (çev. H. Vehbi Eralp, Sosyal Yayınlar, İstanbul: 1993, 5. bası)

Alfred Zimmern, The Greek Commonwealth: Politics and Economics in Fifth-century Athens (5. Baskı, Oxford University Press, London: 1952)

Ali F. Başgil, Esas Teşkilat Hukuku, Birinci Cilt, Birinci Fasikül, İstanbul, 1960.

Ali Fuat Başgil, “Devlet Nedir?”, İÜHFM. C. XII, İstanbul, 1946.

Ali Fuat Başgil, “Devletin Ülke Unsuru”, İÜHM. C. XIII, sayı 4, İstanbul, 1947, s. 1261-1281.

Ali O. Gündoğan, “Devlet ve Milliyetçilik”, Doğu Batı Düşünce Dergisi, S. 21, Ankara, 2002.

Alvin W. Gouldner, Enter Plato: Classical Greece and The Origins of Social Theory (Routledge&Kegan Paul, London: 1967)

Anthony Giddens, Ulus Devlet ve Şiddet, çev. Cumhur Atay, Kalkedon Yay., İstanbul 2008.

Antony Giddens, Modernliğin Sonuçları, çev. Ersin Kuşdil, Ayrıntı Yay., İstanbul 2012.

Antony Giddens, Tarihsel Materyalizmin Çağdaş Eleştirisi, (Çev. Ü. Tatlıcan), İstanbul, 2000.

Antony Molho, Kurt Raaflaub, Julia Emlen (Eds.), City States in Classical Antiquity and Medieval Italy (The University of Chicago Press, New Jersey: 1990)

Antony Smith, Küreselleşme Çağında Milliyetçilik, (Çev. D. Kömürcü), İstanbul, 2002.

Antony Smith, Milli Kimlik, (Çev.S. Şener), İstanbul, 1994.

Ardnold H.M. Jones, Athenian Democracy (The John Hopkins University Press, Baltimore: 1986)

Arend Lijphart, Çağdaş Demokrasiler: Yirmibir Ülkede Çoğunlukçu ve Oydaşmacı Yönetim Görüntüleri (Çev.: Ergun Özbudun-Ersin Onulduran, Yetkin Basımevi, Ankara)

Arif Müfid Mansel, Ege ve Yunan Tarihi (Türk Tarih Kurumu Yayınlarından No: 8, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara: 1947)

Aristophanes, The Complete Plays (Bantam Books, Toronto-New York-London: 1984)

Aristoteles, Atinalıların Devleti, çev. Şemsettin Yeltekin, Araf Yay. İstanbul 2013.

Aristoteles, Politika, çev. Mete Tunçay, Remzi Kitabevi Yay., İstanbul 1993.

Aristotle, Aristotle's Politics and Athenian Constitution (Edited and Translated by: John Warrington, Everyman's Library: 605, London-New York: 1961)

Aristotle, Physics: Books 1 and 2 (Clarendon Press, Oxford: 1985)

Aristotle, The Nicomachean Ethics (Translation by: H. Rackham, Harvard University Press, Cambridge-Mass., London: 1994)

Arnaldo Momigliano, Essays in Ancient and Modern Historiography (Wes.. University Press, Middletown­ Connecticut: 1987)

Arnaldo Momigliano, The Classical Foundations of Modern Historiograpy (University of Califonia Press, Berkeley-Los Angeles-Oxford: 1990)

Arnold H.M. Jones, Athenian Democracy (The John Hopkins University Press, Baltimore: 1986)

Arnold H.M. Jones, Demokratik Uygarlık (Çev.: Haldun Gülalp-Türker Alkan, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlan, Ajans-Türk Matbaası, Ankara: 1984)

Artur Keaveney, Sulla: The Last Republican, Taylor&Francis, 2005.

Aslan Gündüz, “Globalleşmenin Hukuki Boyutları”, Liberal Düşünce, S. 25-26, Ankara, 2002.

Atilla Yayla, Liberalizm, Liberte Yay, Ankara, 2002.

Augustinus, City of God, trs. Marcus Dods, The Christian Literature Publishing, New York 1890.

Augustinus, İtiraflar, çev. Çiğdem Dürüşken, Kabalcı Yay., İstanbul 2010.

Ayferi Göze, Devletin Ülke Unsuru, İstanbul, 1959.

Ayferi Göze, Siyasal Düşünce Tarihi (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını No:64, Fakülteler Matbaası, İstanbul: 1982)

Barış Çoban, “’Gözün İktidar’”, Panoptikon-Gözün İktidarı, haz. Barış Çoban/Zeynep Özarslan, Su Yay., İstanbul 2008.

Barry Hindess, Discourses Of Power: From Hobbes To Foucault, Wiley-Blackwell Pub., 1995.

Benedict Anderson, Hayali Cemaatler, (Çev. İ.Savaşır), İstanbul.

Berbard Crick, The American Science of Politics, Berkeley, 1959.

Bertrand de Jouvenel, On Power, (Trans, by J. F. Huntington) New York, 1949.

Bertrand Russell, Power: A New Social Analysis (George Allen&Unwin ltd., London: 1946)

Bob Jessop, Devlet-Dün, Bugün, Gelecek, Çev. Atilla Güney, Epos Yay., Ankara 2018.

Bonnie Honig, “Farklılık, İkilem ve Ev Politikası”, Demokrasi ve Farklılık, (Ed. Ş. Benhabib), (Çev. Z. Gürata, C. Gürsel, N. Elhuseyni),İstanbul, 1999.

Boyd C. Schafer, Nationalism: Myth and Reality, Harcourt, 1955.

Bülent Daver, Siyasal Bilime Giriş, Ankara, 1968.

Carl J. Friedrich, Authority, Boston, 1958.

Carl J. Friedrich, Constitutional Government and Democracy, Boston, 1941.

Carl Schmitt, Parlamenter Demokrasinin Krizi, çev. Emre Zeybekoğlu, Dost Yay. Ankara 2010.

Carl Schmitt, Siyasi İlahiyat- Egemenlik Kuramı Üzerine Dört Bölüm, çev. Emre Zeybekoğlu, Dost Yay., Ankara 2002.

Carlton Hayes, Milliyetçilik; Bir Din, (Çev. M. Çiftkaya), İstanbul, 1997.

Carol G. Thomas, "The Greek Polis" (The City-State in Five Cultures, eds: R. Grıffeth-C.G. Thomas, ABC-Clio, Santa Barbara-Oxford: 1981 içinde)

Catherine Pease-Watkin, “Bentham’ın ‘Panaptikon’u ve Dumont’un ‘Panoptique’i”, Panoptikon-Gözün İktidarı, Haz. Barış Çoban / Zeynep Özarslan, Su Yay., İstanbul 2008.

Catherine W. de Wenden, “Ulus ve Yurttaşlık; Hem Rakip Hem Ortak”, Uluslar ve Milliyetçilik, (Ed. J. Leca), (Çev. S. İdeman), İstanbul, 1998.

Cem Kaptanoğlu, “Panoptikondan F Tipine Tecrit”, Birikim Dergisi, Sayı: 136.

Cemal Bali Akal, “Kutsal Canavar-Cemal Bali Akalla Söyleşi”, Kimlik Bedenin Hapishanesidir (Spinoza Üzerine Yazılar ve Söyleşiler, haz. Reyda Ergün/Cemal Bali Akal, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., İstanbul 2011.

Cemal Bali Akal, İktidarın Üç Yüzü, 3. Baskı, Dost Yay. Ankara 2005.

Cemal Yıldırım, 100 Soruda Bilim Tarihi (Gerçek Yayınevi, İstanbul: 1974)

Cemil Meriç, “Zavallı Machiavelli”, Umrandan Uygarlığa, haz. Mahmut Ali Meriç, Bütün Eserler 7, İletişim Yay., İstanbul 2009.

Cengiz Batuk, Mitoloji ve Tarihsellik-Hıristiyanlığın Asli Günah Mitinin Tarihsel Dönüşümü, İz Yay., İstanbul 2006.

Charles Crozat, Amme Hukuku Dersleri, İstanbul, 1946.

Charles Tilly, Zor, Sermaye ve Avrupa Devletlerinin Oluşumu, (Çev.K. Emiroğlu), Ankara, 2001.

Charles Tilly, Zor, Sermaye ve Avrupa Devletlerinin Oluşumu, Çev. Kudret Emiroğlu, İmge Kitabevi Yay., Ankara 2001.

Chester G. Starr, The Economic and Social Growth of Early Greece: 800-500 BC (Oxford University Press, New York: 1977)

Chester G. Starr, The Origins of Greek Civilization: 1100-650 BC (W.W. Norton Company, New York-London: 1991)

Christian Delacampagne, Filozof ve Tiran-yanılsamanın tarihi, çev. İnci Malak Uysal, Epos Yay., Ankara 2003.

Christofher Pierson, Modern Devlet, çev. Dilek Hattatoğlu, Çivi Yazıları Yay., Ankara 2000.

Christopher W. Morris, An Essay on the Modern State, Cambridge University Press, 2002.

Colette Estin/Helene Laporte, Yunan ve Roma Mitolojisi, çev. Musa Eran, Tübitak Yay., Ankara 2002.

Cynthia Cockburn, Hat, çev. Selda Somuncuoğlu, İletişim Yay., İstanbul 2005.

d’Entreves Alessandro Passerin, “Devlet Kavramı”, Çev. Başak Baysal, Devlet Kuramı, Der. Cemal Bali Akal, Dost Kitabevi Yay., Ankara, 2013.

Dankwart A. Rustow, A World of Nations -Problems of Political Modernization-, Washington, 1967.

David B. Truman, The Governmental Process; Political Interest and Public Opinion, New York, 1963.

David Easton, A Framework for Political Analysis, New Jersey, 1965.

David Easton, The Political System: An Inquiry into the State of Political Science, New York, 1953.

David Held, “Ulus-Devletin Çöküşü”, Yeni Zamanlar, (Der. S. Hall, M. Jacques), (Çev. A. Yılmaz), İstanbul, 1995.

David Stockton, The Classical Athenian Democracy (Oxford University Press, Oxford: 1990)

David Whitehead, "Norms of Citizenship in Ancient Greece" (City States in Classical Antiquity and Medieval Italy. The University of Michigan Press, Ann Arbor: 1994 içinde)

Derek Heater, Yurttaşlığın Kısa Tarihi, çev. Meral Delikara Üst, İmge Yay., Ankara 2007.

Dominique Schnapper, Yurttaşlar Cemaati, (Çev. Ö. Okur), İstanbul, 1995.

Donald Kagan, Pericles of Athens and the Birth of the Democracy (The free Press, New York: 1991)

Donald M. Lewis, Sources, Chronology, Method (The Cambridge Ancient History, Cambridge: 1992 içinde)

Ebu Mansur Es–Sealibi, Hükümdarlık Sanatı, çev. Said Aykut, İnsan Yay., 1997.

Edward Carr, Milliyetçilik ve Sonrası, (Çev. O. Akın), İstanbul, 1990.

Edward H. Carr, Josep Fontana, Tarih Yazımında Nesnellik ve Yanlılık (Çev.: Özer Ozankaya, İmge Kitabevi, Ankara 1992)

Edward H. Carr, Tarih Nedir?, Çeviren: Misket Gizem Gürtürk, Birikim Yayınları, İstanbul, 1980.

Eflatun, Theaitetos, çev. Macit Gökberk, MEB Yay., İstanbul 1997.

Elie Kedourie, Avrupa’da Milliyetçilik, (Çev. H. Timurtaş), Ankara, 1971.

Emine Saadet Öner, Augustinus’un Tanrı Devleti, MÜSBÜ Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2008.

Eray Acar, Daimi Devlet: Kurumsallaşma Sürecinde Devletin Sürekliliği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Doç. Dr. Abdurrahman Saygılı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2017.

Eric J. Hobsbawm, Milletler ve Milliyetçilik, (Çev. O. Hakınhay), İstanbul, 1993.

Ernest Barker, Reflections on Government, New York, 1958.

Ernest Barker, Principles of Social and Political Theory, Oxford, 1951.

Ernest Barker, The Political Thought of Plato and Aristotle (Dover Publications Inc., New York: 1959)

Ernest Gellner, Milliyetçiliğe Bakmak, İstanbul, 1998.

Ernst Gellner, Uluslar ve Ulusçuluk, (Çev. B. Behar, G. Özdoğan), İstanbul, 1992.

Ernst H. Kantorowicz, “Ortaçağ Düşüncesinde Vatan İçin Ölmek”, Devlet Kuramı, der. Cemal Bali Akal, Dost Yay., Ankara 2000.

Ernst H. Kantorowicz, The King’s Two Bodies: A Study in Mediaeval Political Theology, Princeton University Press, 1997.

Ernst R. Huber, “Modern Endüstri Toplumunda Hukuk Devleti ve Sosyal Devlet”, (Çev. T. Ansay), AÜHFD., C. XXVII, Sayı 3-4, s. 27-51.

Ernst Renan, “Millet Nedir?”, Ülkü, Cilt XIII, sayı 77, s. 396-, Temmuz 1939; sayı 78, s. 514-, Ağustos 1939.

Ertuğrul Uzun, Hukuk Metodolojisi Ders Kitabı, Türkiye Adalet Akademisi Yay, Ankara 2104.

Esat Çam, Devlet Sistemleri, İstanbul, 1970.

Etienne Balibar, Immanuel Wallerstein, Irk, Ulus, Sınıf, (Çev. N. Ökten), İstanbul, 1995.

Fatih Yeşilyaprak, Aziz Agustinus Ve Asli Günah Anlayışı, Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi, AÜSBE, Ankara 2008.

Fatma Günsoy Kaya, Felsefe ve Teolojinin Kavşağında Schmitt ve Strauss’ta Politik Olan, Paradigma Yay., İstanbul 2010.

Ferda Keskin, “Büyük Kapatılma", Büyük Kapatılma, Michel Foucault, çev. Işık Ergüden, Seçme Yazılar 3, Ayrıntı Yay., İstanbul 2000.

Ferda Keskin, “Özne ve İktidar”, Özne ve İktidar, Michel Foucault, Seçme Yazılar 2, haz. Ferda Keskin, Ayrıntı Yay., İstanbul 2000.

Fernand Braudel, Tarih Üzerine Yazılar (Çev.: Mehmet Ali Kılıçbay, İmge Kitabevi, Ankara: 1992)

Fernand Braudel, The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II: Vol. I (Translated by Stan Reynolds, Collins, London: 1972)

Francis W. Coker, Readings in Political Philosophy, New York, 1938.

Françoise Dreyfus, Bürokrasinin İcadı, çev. Işık Ergüden, İletişim Yay., İstanbul 2007.

Franz Oppenheimer, Devlet, Çev.:Alaeddin Şenel, Yavuz Sabuncu, Engin Yay., İstanbul, 1997.

Franz Oppenheimer, The State: Its History and Development Viewed Sociologically, (2. bası) New York, 1928.

Frederich Copleston, Platon, çev. Aziz Yardımlı, İdea Yay., İstanbul 1995.

Friedrich A Hayek, Kanun; Yasama Faaliyeti ve Özgürlük (çev. Atilla Yayla, Türkiye iş Bankası Kültür Yayınlarından)

Friedrich Engels, “Komünizmin İlkeleri”, Karl Marx, Friedrich Engels, F. Seçme Yapıtlar Cilt 1, (Çev. M. Ardos, S. Belli, A. Kardam, K. Somer), İstanbul, 2003.

Friedrich Meinecke, Machiavellism: The Doctrine of Raison d’Etat and its Place in Modern History, Transaction Publishers, New York, 1997.

Fustel de Coulanges, The Ancient City (Doubleday Anchor Books, New York: 1956)

Gaetano Mosca, The Ruling Class (Trans, by H. D. Kahn) New York, 1939.

Gaius Sallustius Crispus, Catilina Tertibi, çev. Güngör Varınlı-oğlu, Remzi Yay., İstanbul 1973.

Gencay Şaylan, “Küreselleşmenin Gelişimi”, Emperyalizmin Yeni Masalı Küreselleşme, (Der. I. Kansu), Ankara, 1997.

Gencay Şaylan, Değişim, Küreselleşme ve Devletin Yeni İşlevi, 3. Baskı, İmge Yay. Ankara, 2016.

Geoffrey E.R. Lloyd, Early Greek Science: Thales to Aristotle (W.W. Norton&Company, New York-London: 1970)

Georg Jellinek, L’Etat modeme et son droit. 2 Vol. (Trad, G. Fardis) Paris, 1911-1913.

George Forest, "Greece: The History of the Archaic Period" (The Oxford History of Greece and the Hellenistic World, Edited by: BOARDMAN J.-MURRAY O., Oxford University Press Oxford-New York: 1991)

George H. Sabine, A History of Political Theory, London, 1952.

Georges Burdeau, Manuel de droit public, Paris, 1948.

Georges Burdeau, Traité de Science politique, 7 Vol. Paris, 1949-1957.

Georges Dumezil, Mit ve Destan I (Hint-Avrupa Halklarının Destanlarında Üç İşlev İdeolojisi), Çev. Ali Berktay, Yapı Kredi Yay., İstanbul 2012.

Gianfranco Poggi, “Yurttaşlar ve Devlet: Geçmişe Bakış ve Muhtemel Gelecek”, Devletler ve Yurttaşlar, ed. Quentin Skinner/Bo Strath, çev. Gökhan Aksoy, Türkiye İş Bankası Yay., İstanbul 2011.

Gianfranco Poggi, Devlet: Doğası, Gelişimi ve Geleceği, çev. Aysun Babacan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., İstanbul 2007.

Gianfranco Poggi, Forms of Power, Polity Press, 2001.

Gianfranco Poggi, Modern Devletin Gelişimi-Sosyolojik Bir Yaklaşım, çev. Şule Kut/Binnaz Toprak, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., İstanbul 2001.

Gilles Deleuze /Felix Gauttari, Kapitalizm ve Şizofreni 1- Bin Yayla- Göçebebilimi İncelemesi: Savaş Makinası, Çev. Ali Akay, Bağlam Yay., İstanbul 1990.

Giorgio Agamben, İstisna Hali, çev. Kemal Atakay, Otonom Yay., İstanbul 2006.

Giorgio Agamben, Kutsal İnsan-Egemen İktidar ve Çıplak Hayat, çev. İsmail Türkmen, Ayrıntı Yay., İstanbul 2001.

Giovanni Botero, Della Ragione di Stato, Donzelli, Roma 1997.

Giovanni Poggi, Modern Devletin Gelişimi, Sosyolojik bir yaklaşım,(Çev. Ş. Kut, B. Toprak) İstanbul, 2005.

Giovanni Sartori, Democratic Theory, New York, 1965.

Giovanni Sartori, Demokrasi Teorisine Geri Dönüş (çev. Tuncer Karamustafaoğlu-Mehmet Turhan, Yetkin Basımevi. Ankara: 1993)

Gordon Grıffeth, "The ltalian City State" (The City in Five Cultures, Eds.: R. Grıffeth-C.G. Thomas, ABC-Clio, Santa Barbara-Oxford: 1981 içinde)

Gustave Glotz, The Greek City and Its Institutions, Kegan Paul, Trench, Trubner; Landon: 1929.

Guy Testas/Jean Testas, Engizisyon, çev. Ali Erbaş, İnsan Yay. İstanbul 2003.

H. Bahadır Türk, Çoban ve Kral-Siyasetnamelerde İdeal Yönetici İmgesi, İletişim Yay., İstanbul 2012.

H.F. Cohen, The Scientific Revolution: A Historicgraphical Inquiry (The University of Chicago Press, Chicago-London: 1994)

Halil Cibran, Gezgin, çev. Sibel Özbudun, Anahtar Kitapları, İstanbul1995.

Halil Demircioğlu, Roma  Tarihi: 1. Cilt, Cumhuriyet (Türk  Tarih  Kurumu Yayınlan, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara: 1993, 3. bası)

Hammer Heike, “Norbert Elias’ın İnsan Bilimleri Kavramı Ve Bilgi Sosyolojisi”, Çev. Ender Ateşman, Toplum ve Bilim, S. 84, İstanbul, 2000.

Hans Kelsen, Theory of Law and State (Trans, by A. Wedberg) Cambridge; 1946.

Hans Kohn, American Nationalism— An Interpretative Essay, New York, 1961.

Hans Kohn, The idea of nationalism. A study of its origins and background, New York, 1951.

Hans S. Reiss, Political Thought of the German Romantics, Oxford, 1955.

Hans Von Der Loo/Williem Van Reijen, Modernleşmenin Paradoksları, çev. Kadir Canatan, İnsan Yay., İstanbul 2003.

Harold D. Lasswell, A Pre-View of Policy Sciences, New York, 1971

Harold D. Lasswell, Abraham Kaplan, Power and Society, New Haven, 1950.

Harold D. Lasswell, Daniel Lerner, The Policy Sciences: Recent Developments in Scope and Method, Stanford, 1951.

Harold D. Lasswell, Politics: Who Gets, What, When, How, New York, 1967.

Harold D. Lasswell, The Future of the Political Science, New York, 1967.

Harold J. Laski, A Grammar of Politics, London, 1957.

Harold J. Laski, “La conception de l’Etat de Léon Duguit”, Archives de Philosophie du droit, Yıl 1932, C. 1-2, s. 121-134.

Harold J. Laski, Politics, London, 1931.

Hastings Donnan/Thomas M. Wilson, Sınırlar- Kimlik, Ulus ve Devletin Uçları, Ütopya Yay., Ankara 2002.

Heinrich von Treitschke, Politics, (Ed. by Hans Kohn), New York, 1963.

Henry B. Mayo, Demokratik Teoriye Giriş (Çev.: Emre Kongar, Türk Siyasi İlimler Derneği Yayınları, Ayyıldız Matbaası, Ankara: 1964)

Heredotus, Heredot Tarihi (Çev.: Müntekim Okmen, Remzi Kitabevi, İstanbul: 1991,3. bası)

Herman Finer, Theory and Practice of Modem Government, New York, 1949.

Herman Hansen, The Athenian Democracy in the Age of Demostheres: Structure, Principles and Ideology (Translated by: J.A. Crack, Blackwell, Oxford: 1992)

Hüseyin N. Kubalı, Devlet Ana Hukuku Dersleri, C. I, İstanbul, 1946.

Hymen Ezra Cohen, Recent Theories of Sovereignty, Chicago, 1937.

Immanuel Wallerstein, Bildiğimiz Dünyanın Sonu, (Çev. T. Birkan), İstanbul, 2000.

İlhan Akın, Devlet Doktrinleri, İstanbul, 1962.

İlhan Arsel, Anayasa Hukukunun Umumi Esasları, Ankara, 1955.

İlhan F. Akın, Kamu Hukuku, Beta Yay., İstanbul 1993.

İsmail Çoşkun, Modern Devletin Doğuşu, İstanbul, 1997.

J.J.Gleizal/J.G.Domenach/C.Journes, Batı Demokrasilerinde Polis, çev. Mustafa Kandemir, Temiz Yay., Ankara 2000.

J.K. Davies, Democracy and the Classical Greece (Harvard University Press, Cambridge-Mass.: 1993)

Jacques Ancel, Géopolitique, Paris, 1938.

Jacques Ellul, Teknoloji Toplumu, çev. Musa Ceylan, Bakış Yay., İstanbul 2003.

Jacques Le Goff, Tarihi Dönemlere Ayırmak Şart Mı?, Çev. Ali Berktay, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., İstanbul 2016.

Jacques Maritain, Man and the State, Chicago, 1951.

Jan Assmann, Tektanrıcılık ve Şiddetin Dili, çev. Mesut Keskin, Avesta Yay., İstanbul 2011.

Jaques Le Goff, “Ortaçağda Batı Avrupa”, Ortaçağ Aydınlığı, Doğu-Batı Dergisi, Sayı: 33, 2005.

Jaques Le Goff/Jean Louis Schlegel, Çocuklar İçin Ortaçağ, çev. Orçun Türkay, YKY, İstanbul 2012.

Jean Bodin, On Sovereignty, çev. Lulian H. Franklin, Cambridge University Press, GB 1992.

Jean Dabin, Doctrine Générale de l’Etat, Paris, 1939.

Jean J. Rousseau, Emile, çev. Yaşar Avunç, Türkiye İş Bankası Yay, İstanbul 2009.

Jean J. Rousseau, İnsanlar Arası Eşitsizliğin Kaynağı, çev. Rasih Nuri İleri, Say Yay., İstanbul 1996.

Jean J. Rousseau, Toplum Sözleşmesi, (çev. Vedat Günyol) İstanbul, 1965.

Jean J. Rousseau, Toplum Sözleşmesi, çev. Vedat Günyol, Adam Yay., İstanbul 1994.

Jean Leca, “Neden Söz Ediyoruz?”, Uluslar ve Milliyetçilikler, (ed: J. Laca, Çev. S. İdeman), İstanbul, 2000.

Johan K. Bluntschili, The Theory of The State, Trans. D.G. Ritchie, Botoche Books, Canada 2000.

Johann K. Bluntschlı, Theorie Générale de l’Etat, (Trad. M. A. Riedmatten) Paris, 1877.

John A. Abbo, Political Thought: Men and Ideas, Maryland ,1960.

John b. Burry/ R. Meigss, A History of Greece: To the Death of Alexander the Great, Mac Millan, London: 1975.

John E.E.D. Acton, Essays on Freedom and Power, New York, 1955.

John K. Davies, Democracy and the Classical Greece (Harvard University Press, Cambridge-Mass.: 1993)

John Locke, Hükümet Üzerine İkinci İnceleme, çev. Fahri Bakırcı, Ebabil Yay., İstanbul 2004.

John Milton, Kayıp Cennet, çev. Enver Günsel, Pegasus Yay., İstanbul 2006.

John R. Green, Theatre in Ancient Greek Society (Routledge, Landon: 1994)

John Stuart Mill, On Liberty, Representative Government, The Subjection of Women (Oxford UNiversity Press, London: 1952)

Joseph Barthélemy, Précis de droit public, Paris 1937.

Jurgen Habermas, Küreselleşme ve Milli Devletin Akıbeti, (Çev. M. Beyaztaş), İstanbul, 2002.

Jurgen Habermas, Öteki Olmak Ötekiyle Yaşamak, (Çev. İ. Aka), İstanbul, 2002.

Jürgen Habermas, “Modernity: An Unfinished Project”, Habermas and the Unfinished Project of Modernity, eds. M. P. D’Entreves / S. Benhabib, Politiy Press, UK 1996.

Jürgen Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü (Çev.: Tanıl Bora-Mithat Sancar, İletişim Yayınlan, İstanbul: 1997)

Kaan Atalay/Ömer Albayrak, “Sözleşme Teorileri”, Michel Foucault, Cogito Dergisi, Sayı: 70-71, 2012.

Karen Armstrong, İncil, çev. Ilgın Yıldız, Versus Yay., İstanbul 2008.

Karl August Wittforgel, Oriental Despotism- A comparativestıdy of Total Power, Yale University Press, Boston, 1957.

Karl Loewenstein, Political Power and the Governmental Process, Chicago, 1962.

Karl Marx, Hegel’in Hukuk Felsefesinin Eleştirisi, Çev. Kenan Somer, Sol Yay., Ankara, 1997.

Karl Marx, Kapital: Cilt 1 -Sermayenin Üretim Süreci-, Çev. Mehmet Selik, Nail Satlıgan, Yordam Kitap, İstanbul, 2011.

Karl Marx, Komünist Manifesto, Çev. Gaybi Köylü, 7. Baskı, Sol Yay., Ankara, 1994.

Karl Marx, Louis Bonaparte’ın 18. Brumaire, Çev. Sevim Belli, Sol Yay., Ankara, 2002.

Karl Popper, Açık Toplum ve Düşmanları, C.I (çev. Mete Tunçay, Türk  Siyasi İlimler Derneği .,Yayınları, Sevinç Matbaası, Ankara: 1967)

Karl W. Deutsch, Nationalism and Social Communication, New York, 1953.

Kasım Karaman, “Ritüellerin Toplumsal Etkileri”, SDÜFEFSlBD, Sayı:21, Mayıs 2010.

Kemal Gözler, “‘Devlet’ Kelimesi Üzerine Bir Deneme”, Türkiye Günlüğü, Sayı: 129, Kış 2017.

Kendrick M. T. Chrimes, Ancient Sparta (Manchester University Press, Manchester: 1952)

Korkut Boratav, “Ekonomi ve Küreselleşme”, Emperyalizmin Yeni Masalı Küreselleşme, (Der. I. Kansu), Ankara, 1997.

Kubilay Aysevener, “Bir İlerleme Tasarımı Olarak Tarih”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 41/1 (2001).

Kurt Raaflaub, "City State, Territory and Empire in Classical Antiquity" (City States in Classical Antiquity and Medieval Italy, edt. by: Molho A.-Raaflaub K.-Emlen J., The University of Chicago Press, Ann Arbor: 1994 içinde)

Ladis L. D. Kristof, “The Nature Of Frontiers And Boundaries”, Annals of the Association of American Geographers, Volume: 49, Issue: 3, September 1959.

Leo Huberman, Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla, çev. Murat Belge, İletişim Yay., İstanbul 2011.

Leon Duguit, “The Law and the State”, Harvard Law Review, C. 31, s.1.

Leon Duguit, Les transformations du droit public, Paris, 1913.

Leslie Lipson, Politika Biliminin Temel Sorunları, çev. Tuncer Karamustafaoğlu, AÜHF Yayını, Sevinç Matbaası, Ankara: 1978.

Leslie Lipson, The Great Issues of Politics, New York, 1954,

Levent Köker/Mehmet Ali Ağaoğulları, İmparatorluktan Tanrı Devletine, İmge Yay., Ankara 2004.

Lewis Mumford, Makine Efsanesi, çev. Fırat Oruç, İnsan Yay., İstanbul 1996.

Lois Martin, Cadılığın Tarihi (Ortaçağda Bilge Kadının Katli), çev. Kalkedon Yay., İstanbul 2009.

Louis L. Snyder, The Dynamics of Nationalism, Van Nostrand, 1964.

Lucien Jaume, “Fransız Devriminde Yurttaş ve Devlet”, Devletler ve Yurttaşlar, ed. Quentin Skinner/Bo Strath, çev. Gökhan Aksoy, Türkiye İş Bankası Yay., İstanbul 2011.

Lull Vincente / Mico Rafael, Archaeology of the Origin of the State- Theories, Oxford University Press, 2011.

Marc Bloch, Tarihin Savunusu ya da Tarihçilik Mesleği, 2. Baskı, Çev.: Mehmet Ali Kılıçbay, Gece Yayınları, Ankara: 1994.

Marcel Bıgne de Vılleneuve, Traité Général de l’Etat, Paris, 1920.

Margarete Bieber, The History of the Greek and Roman Theatre, 4. Basım, Princeton University Press, Princeton-New Jersey: 1971.

Mark Neocleous, Devleti Tahayyül Etmek, Çev. Akın Sarı, NotaBene Yay., Ankara, 2014.

Mark Neocleous, Toplumsal Düzenin İnşası (Polis Erkinin Eleştirel Teorisi), çev. Ahmet Berkmen, Boğaziçi Üniversitesi Yay., İstanbul 2006.

Marshall Clagett, Greek Science in Antiquity (The Ayer Company, New Jersey: 1988)

Martin Ostwald, From Popular Sovereignty to the Sovereignty of Law: Law, Society, and Politics in Fifth-Contury Athens (University of California Press, Berkeley, Los Angeles­ London: 1986)

Maurice Duvarger, Droit Public, Paris, 1957.

Maurice Hauriou, “An Interpretation of the Principles of Public Law”, Harvard Law Review, C. 31, s. 813.

Max Horkeimer, Akıl Tutulması, çev. Orhan Koçak, 4. Basım, Metis Yay., İstanbul 1998.

Max Weber, Sosyoloji Yazıları, (Çev. T. Parla), İstanbul, 1993.

Max Weber, Ekonomi&Toplum, C. I, Çev. Latif Boyacı, Yarın Yay., İstanbul, 2012.

Max Weber, M “Millet”, (Çev. E. Çerezcioğlu), Doğu-Batı Dergisi, S. 39, Ankara, 2007.

Max Weber, On Law in Economy and Society (Translated by: E. Shils and M. Rheinstein, Harvard University Press, Cambridge­ Mass.: 1954)

Max Weber, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, çev. Zeynep Aruoba, Hil Yay., İstanbul 1997.

Max Weber, Sosyoloji Yazıları, çev. Taha Parla, İletişim Yay., İstanbul 2003.

Max Weber, The City (Translated and Edited by: Don Martindale and Gertrud Nenwith, The Free Press, New York: 1966)

Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization, (Trans, by A. M. Henderson — T. Parsons), New York, 1947.

Mehmet Akad -Bihterin (Vural) Dinçkol, Genel Kamu Hukuku,Der Yayınlan, İstanbul: 2000.

Mehmet Akad/Bihterin Dinçkol, Genel Kamu Hukuku, Der Yay, İstanbul 2013.

Mehmet Ali Ağaoğulları (ed.), Sokrates’ten Jakobenlere Batı’da Siyasal Düşünceler, İletişim Yay.; İstanbul 2011.

Mehmet Ali Ağaoğulları, “Halk Ya Da Ulus Egemenliğinin Kuramsal Temelleri Üzerine Birkaç Düşünce”, AÜSBFD, Cilt: XLI, No: 1-4, Ocak-Aralık 1986.

Mehmet Ali Ağaoğulları, Kent Devletinden İmparatorluğa,İmge Kitabevi, Ankara: 1994.

Mehmet Ali Ağaoğulları, Ulus Devlet Ya da Halkın Egemenliği, İmge Yay., Ankara 2010.

Mehmet Karakaş, Türk Ulusçuluğunun İnşası, Ankara, 2000.

Mehmet Yüksel, Küreselleşme, Ulusal Hukuk ve Türkiye, Ankara, 2001.

Metin Heper, Modernleşme ve Bürokrasi (Karşılaştırmalı Kamu Yönetimine Giriş), Sosyal Bilimler Derneği Yay., Ankara 1973.

Michael B. Sakelleriou, The Polis State: Definition and Origin ( Diffusion de Boccard, Athens: 1989)

Michael Bakunin, Tanrı ve Devlet, Çev. Sinan Ergün, 5. Baskı, Öteki Yay., Ankara 2016.

Michael Mann, İktidarın Tarihi- Başlangıcından 1760’a Kadar Toplumsal İktidarın Kaynakları, Cilt I, Çev. Esin Saraçoğlu, Phoenix Yay., Ankara 2012.

Michael Oakeshott, Social and Political Doctrines of Contemporary Europe, New York, 1950.

Michael Stolleis, Yasanın Gözü (Bir Metaforun Tarihi), çev. Arif Çağlar, Kitap Yay., İstanbul 2010.

Michel Foucault, “Büyük Kapatılma”, Büyük Kapatılma, Michel Foucault, çev. Işık Ergüden, Seçme Yazılar 3, Ayrıntı Yay., İstanbul 2000.

Michel Foucault, “Cezaevlerine Kapatılma Hakkında”, Büyük Kapatılma, Michel Foucault, çev. Işık Ergüden, Seçme Yazılar 3, Ayrıntı Yay., İstanbul 2000.

Michel Foucault, “Entelektüelin Siyasi İşlevi”, Entelektüelin Siyasi İşlevi, Seçme Yazılar 1, der. O. Akınhay/I. Ergüden, Ayrıntı Yay., İstanbul 2000.

Michel Foucault, “Hapishane ve Hapishane İsyanları”, Büyük Kapatılma, Michel Foucault, çev. Işık Ergüden, Seçme Yazılar 3, Ayrıntı Yay., İstanbul 2000.

Michel Foucault, “Omnes et Singulatim (Siyasi Aklın Bir Eleştirisine Doğru)”, Özne ve İktidar, çev. I. Ergüden-O. Akınhay, Ayrıntı Yay., İstanbul, 2000.

Michel Foucault, “Özne ve İktidar”, Özne ve İktidar, Michel Foucault, çev. I. Ergüden/O. Akınhay, Seçme Yazılar 2, Ayrıntı Yay., İstanbul 2000.

Michel Foucault, Bilginin Arkeolojisi, Çev. Veli Urhan, Ayrıntı Yay., İstanbul.

Michel Foucault, Bilginin Arkeolojisi, çev. Veli Urhan, Birey Yay., İstanbul 1999.

Michel Foucault, Doğruyu Söylemek, Çev. Kerem Eksen, Ayrıntı Yay., İstanbul 2005.

Michel Foucault, Hapishanenin Doğuşu, çev. M. Ali Kılıçbay, İmge Yay., Ankara.

Michel Foucault, Toplumu Savunmak Gerek, çev. Şeyhsuvar Aktaş, Yapı Kredi Yay., İstanbul 2002.

Michel Foucault, Toplumu Savunmak Gerekir, Çev. Şehsuvar Aktaş, 2. Baskı, Yapı Kredi Kültür Sanat Yay., İstanbul 2003.

Mithat Sancar, “Devlet Aklı” Kıskacında Hukuk Devleti, 3. Baskı, İletişim Yay., Ankara 2004.

Mithat Sancar, “Şiddet, Şiddet Tekeli ve Demokratik Hukuk Devleti”, Doğu-Batı, Hukuk Ve Adalet, Sayı: 13, 2000.

Mithat Sancar, Hukuk Devletinin Genel Teorisi, Yayınlanmamış Doçentlik Tezi, Ankara 1999.

Montserrat Guiberniau, Milliyetçilikler, (Çev. N. Domaniç), İstanbul,1997.

Moses I. Finley, The Use and Abuse of History (Penguin Books, London: 1990)

Moses I., Finley, Democracy: Ancient and Modern (Rutgers University Press, New Brunswick-New Jersey: 1985)

Moses I., Finley, Early Greece: The Bronz and Archaic Ages (W.W. Norton Company, New York-London: 1981)

Moses I., Finley, Economy and Society in Ancient Greece (The Viking Press, New York: 1982)

Moses I., Finley, Politics in the Ancient World (Cambridge University Press, Cambridge-London-New York: 1983)

Moses I., Finley, The Ancient Economy (University of California Press, Berkeley and Los Angeles: 1985)

Mukbil Özyörük, İdare Hukuku Dersleri (Teksir, Ankara: 1972-73)

Murray Bookchin, The Rise of Urbanisation and the Decline of Citizenship (Sierra Club Books, San Francisco: 1987)

Mustafa Erdoğan, “Hikmet-i Hükümetten Hukuk Devletine Yol Var mı?”, Doğu Batı Dergisi, Yıl:4, Sayı:3, Ocak 2000.

Mustafa Koçak, Batı'da ve Türkiye'de Egemenlik Anlayışının Değişimi, Devlet ve Egemenlik (Eski Kavramlar-Yeni Anlamlar), Seçkin Yay., Ankara 2006.

Muvaffak Akbay, “Kelsen’in Hukuk ve Devlet Teorisi”, AÜHFM, Cilt: 4, sayı: 1-4, 1947.

Muvaffak Akbay, Umumi Amme Hukuku Dersleri, (3. Bası), Ankara, 1958.

Muvaffak Akbay, Umumi Amme Hukuku Dersleri, C. I, 4. Bası, Ankara 1961.

Mümtaz Soysal, Anayasaya Giriş, Ankara, 1968.

Münci Kapani, Kamu Hürriyetleri, (3. bası) Ankara, 1970.

N. P. Mouzelis, Örgüt ve Bürokrasi-modern teorilerin analizi, çev. H. Bahadır Akın, Çizgi Yay., İstanbul 2001.

Nazım Hikmet Ran, La Fontaine’den Masallar, YKY, İstanbul 2012.

Nermin Abandan, Bürokrasi, AÜSBF Yay., Ankara 1959.

Niccolo Machiavelli, Prens, çev. Anita Tatlıer, Doruk Yay., Ankara 2010.

Nicholas G.L. Hammond, A History of Greece: To 322 BC (Clarendon Press, Oxford: 1989)

Nihat Erim, Amme Hukuku Dersleri, Ankara, 1942.

Norbert Elias, Uygarlık Süreci, C. I, çev. Ender Ateşman, İletişim Yay., İstanbul 2013.

Oğuz Atay, Korkuyu Beklerken, İletişim Yay., İstanbul 2004.

Oğuz Tekin, Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş, İletişim Yay., İstanbul 2012.

Orhan Tekelioğlu, Michel Foucault ve Sosyolojisi, çev. İbrahim Sirkeci, Bağlam Yay., İstanbul 1999.

Oswyn Murray, "Greek Historians" (The Oxford History of GReece and the Hellenistic World, Ed. By: J. Boardman-J. Griffin-O. Murray, Oxford University Press, Oxford: 1991 içinde)

Ozan Erözden, “Makyevellizm, Hikmet-i Hükümet ve Modern Devlet”, Machiavelli, Makyevellizm ve Modernite, haz. Cemal Bali Akal, Dost Yay., Ankara 2012.

Ozan Erözden, Ulus-Devlet, Ankara, 1997.

Özcan Karadeniz-Çelebican, Roma Hukuku, AÜHF Yay., Ankara 1982.

Paul Connerton, Toplumlar nasıl anımsar?, çev. Alaettin Şener, Ayrıntı Yay., İstanbul 1999.

Paul Laband, Le droit public de l’empire Ailemand, VI. Cilt, Paris, 1900-1904.

Peter D. Arnott, Public and Performance in the Greek Theatre (Routledge, London-New York: 1989)

Peter Levi, "Greek Dream", The Oxford History of Greece, Oxford: 1991 içinde)

Philip Brook Manville, The Origins of Citizenship in Ancient Athens (Princeton University Press, New Jersey: 1990)

Philipe Schmitter, Lynn Karl, "Demokrasi Nedir... Ne Değildir" (Demokrasinin Küresel Yükselişi, Derleyenler: Larry Diamond-Marc Plattner, Yetkin Yayınları, Ankara: 1995 içinde)

Pierre Bourdieu, On the State- Lectures at the College de France, 1989-1992, Trans. David Fernbach, Polity Press, Cambridge, 2014.

Pierre Clastres, Devlete Karşı Toplum, çev. Mehmet Sert/Nedim Demirtaş, Ayrıntı Yay., İstanbul 2011.

Platon, Devlet (Türkçesi: Sabahattin Eyüboğlu - M. Ali Cimcoz, Remzi Kitabevi,İstanbul: 1992, 7. basım)

Platon, Devlet Adamı, çev. Behice Boran/Mehmet Karasan, Sosyal Yay., İstanbul 2001.

Platon, Devlet, çev. Salahaddin Eyuboğlu/M.Ali Cimcoz, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., İstanbul 1999.

Platon, Gorgias (Çev.: Reyan Erben, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Batı Klasikleri, İstanbul: 1997)

Platon, Sokrates’in Savunması, çev. Ali Şan, Cem Yay., İstanbul 2006.

Platon, The Statesman-Philebus (Translation by: H.N.Fowler, Harvard University Press, Cambridge-Mass.: 1990)

Platon, Yasalar, çev. Candan Şentuna/Saffet Babür, Kabalcı Yay., İstanbul 2007.

Platon, Yasalar: 1-2. Kitaplar (Çev.: Candan Şentuna – Saffet Babür, Kabala Yayınevi, İstanbul: 1994,2. bası)

Plutarch, The Rise and Fall of Athens: Nine Greek Lives (Penguin Books, London: 1960)

Raoul Girardet, Milliyetçilik, (Çev. Y. Yayla), İstanbul, 1967.

Raymond Carré de Malberg, Contribution à la Théorie Générale de l'Etat, 2 Vol. Paris, 1920-1922.

Recai G. Okandan, “Devletin İktidar Unsurunun Vasıfları ve Bu Hususta İleri Sürülen Doktrinler”, İÜHFM. Cilt XVI, s. 555-581, İstanbul, 1950.

Recai G. Okandan, Umumi Amme Hukuku, (Devletin Doğuşu, Pozitif ve Teorik Gelişmesi, Unsurları), İstanbul Üniversitesi Yay., İstanbul 1976.

Recai Galip Okandan, Umumi Amme Hukuku, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul 1968.

Recep Boztemur, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet-Toplum İlişkileri: Araştırma Yöntemlerinde Ve Kurumsal Yaklaşımlarda Tek Yanlılık”, OTAM, Sayı: 9, 1998.

Richard E. Wycherley, Antik Çağda Kentler Nasıl Kuruldu? (çev. N. Nirven-N. Başgelen, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Ufuk Matbaası, İstanbul: 1980)

Richard Sennett, Ten ve Taş-Batı Uygarlığında Beden ve Şehir, çev. Tuncay Birkan, Metis Yay., İstanbul 2011.

Robert Dahl, Demokrasi ve Eleştirileri (Çev.: Levent Köker, Türk Siyasi İlimler Derneği-Türk Demokrasi Vakfı, Yetkin Basımevi, Ankara: 1993)

Robert Dahl, Modern Political Analysis, (3. Bası) New Jersey, 1964.

Robert Filmer, Patriarcha, (ed. by P. Laslett), Oxford, 1949.

Robert L. Carneiro, “A Theory of The Origin of The State”, Science, Volume: 169, Issue: 3947, (Aug. 21, 1970).

Robert M. Maciver, The Web of Government, New York, 1965.

Robin G. Collingwood, Tarih Tasarımı, Çev. Kurtuluş Dinçer, 4. Baskı, DoğuBatı Yay., Ankara 2010.

Roland Young (Ed.), Approaches to the Study of Politics, Illinois, 1962.

Rona Serozan, Hukukta Yöntem-Mantık, Vedat Kitabevi Yay., İstanbul 2017.

Roscoe Pound, “Law and the State — Jurisprudence and Politics”, Harvard Law Review, C. 57, s. 1193-,Boston, 1943-1944.

Ross King, Machiavelli-İktidarın Filozofu, çev. Volkan Atmaca, Alfa Yay., İstanbul 2007.

Ross Poole, Ahlak ve Modernlik, (Çev. M. Küçük), İstanbul, 1993.

Rukiye Akkaya Kia, Bir Ders Konusu Olarak Devlet ya da Genel Kamu Hukuku Derslerinin Kökenleri, Beta Yay., İstanbul 2013.

Rupert Emerson, From Empire to Nation, Boston, 1960.

Saime Tuğrul, Ebedi Kutsal Ezeli Kurban- Çok Tanrılılıktan Tek Tanrılığa Kutsal ve Kurbanlık Mekanizmaları, İletişim Yay., İstanbul 2010.

Samuel E. Stumpf, Philosophy: History and Problems (Mc Graw-Hill, New York: 1977, 2.bası)

Samuel Huntington, "Politicis, Vol. XVIE, No.3 (April 1966)

Saul Newman, Bakunin’den Lacan’a- Anti-Otoriteryanizm ve İktidarın Altüst Oluşu, Çev. Kürşad Kızıltuğ, Ayrıntı Yay., İstanbul, 2001.

Serge Latouche, Dünya’nın Batılılaşması, (Çev. T. Keşoğlu), İstanbul, 1993.

Sergio Bertelli, The King's Body: Sacred Rituals of Power in Medieval and Early Modern Europe, Pennsylvania State University Press, 2003.

Simon Roberts, Hukuk Antropolojisine Giriş (Düzen ve Kargaşa), çev. A. Erkan Koca, Birleşik Yay., Ankara 2010.

Song Nai Rhee, "Sumerian City States" (The City States in Five Cultures, eds., R. Grıfeth and C.G. Thomas, ABC-Clio; Santa Barbara-Oxford: 1981 içinde)

Sophokles, Kral Oidipus, Çev. Bedrettin Tuncel, Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi, İş Bankası Kültür Yay., İstanbul 2010.

Stanley Chodorow; MacGregor Knox; Conrad Schirokauer; Joseph R. Strayer; Hans W. Gatzke, The Main Stream of Civilization to 1715, 5. Baskı, Harcourt Brace Jovanovich Publishers, San Diego-New York: 1989.

Şevket Pamuk, 100 Soruda Osmanlı Türkiye İktisadi Tarihi: 1500-1914 (Gerçek Yayınevi, İstanbul: 1988)

T.Tolga Gümüş, “Ortaçağ Avrupa’sında Şiddet: Toplumsal Değişim ve Şiddetin Yeniden Yapılanışı”, Doğu-Batı Dergisi, Şiddet, Sayı: 43, 2007-2008.

Tarık Z. Tunaya, “Amme Hukuku ve Jeopolitik”, İÜHFM. C. XIII, sayı 4, s. 1351-, İstanbul, 1947.

Tarık Z. Tunaya, Siyasi Müesseseler ve Anayasa Hukuku, İstanbul, 1969.

Tarık Z. Tunaya, Türkiye’de Siyasi Partiler, İstanbul, 1952.

Terry Eagleton, Kötülük Üzerine Bir Deneme, çev. Şenol Bezci, İletişim Yay., İstanbul 2011.

Th. N. Mitchell, “Cicero and the Senatus Consultum Ultimum”, Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, 1971 (1).

Thomas Hobbes, De Cive-Yurttaşlık Felsefesinin Temelleri, çev. Deniz Zarakolu, Belge Yay, İstanbul 2007.

Thomas Hobbes, Leviathan, (Ed. by M. Oakeshott), Oxford, 1955.

Thomas Hobbes, Leviathan, çev. Semih Lim, YKY, İstanbul 2005.

Thomas Lemke, Biyopolitika, çev. Utku Özmakas, İletişim Yay., İstanbul 2013.

Thomas S. Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı (Çev. Nilüfer Kuyaş, Alan Yayıncılık, Istanbul: 1995, 4. bası)

Thucydides, History of the Peloponnesian War (Translated by: RexWarner, Penguin Books, London: 1988)

Thucydides, Peloponnesos'lularla Atinalıların Savaşı: 1. Kitap (Çev.: Halil Demircioğlu, Ankara Üniversitesi DTCF Yaymlanndan No: 63, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara: 1950).

Tim J. Cornell, "The History of Anochronism" (City States in Classical Antiquity and Medieval Italy, Edited by: A. Molho-K. Raaflaub-J. Errılen, The University of Michigan Press, Ann Arbor: 1991 içinde)

Titius Livius, Roma Tarihi: Şehrin Kuruluşundan İtibaren, Arkeoloji ve Sanat Yay., İstanbul 2002.

Tom C. Brickhouse, Nicholas D. Smith, Socrates on Trial (Oxford, 1989)

Umberto Eco, Gülün Adı, çev. Şadan Karadeniz; Can Yay., İstanbul 2007.

Vecdi Aral, Kelsen'in Saf Hukuk Teorisinin Metodu ve Değeri, İ.Ü.H.F. Yay., İstanbul 1978.

Victor Ehrenberg, The Greek State (The Norton Library, New York: 1994)

Walter Benjamin, “Şiddetin Eleştirisi Üzerine”, Şiddetin Eleştirisi Üzerine, haz. Aykut Çelebi, Metis Yay., İstanbul 2010.

Werner Jaeger, Paideia: The Ideals of Greek Culture: Volume I (Translated by Gilbert Highet, Oxford University Press, New York-Oxford: 1965, 2 nd Edition)

Westel W. Willoughby, The Fundamental Concepts of Public Law, New York, 1924.

Wilfried Nippel, "lntroductory Remarks; Max Weber's City Revisited (City States in Classical Antiquity and Medieval Italy, Eds: Molho A.-Raaflaub K.-Emlen J., The University of Michigan Press, Ann Artor: 1991 içinde)

Will Kymlica, Çokkültürlü Yurttaşlık, (Çev. A. Yılmaz), İstanbul, 1998.

William F. Willoughby, The Government of Modem States, New York, 1936.

William Golding, Sineklerin Tanrısı, çev. Mina Urgan, Türkiye İş Bankası Yay., 2012.

Yahuda Bauer, Soykırımı Yeniden Düşünmek, Çev. Orhun Yakın, Phoenix Yay., Ankara 2002.

Yahya K. Zabunoğlu, Devlet Kuramına Giriş, İmaj Yay., Ankara, 2015.

Yahya K. Zabunoğlu, Kamu Hukukuna Giriş : Devlet-Tanım- Kaynak-Unsurlar (AÜHF Yayınları, Sevinç Matbaası, Ankara: 1973)

Yavuz Abadan, Amme Hukuku ve Devlet Nazariyeleri, Ankara, 1952.

Yehuda Bauer, Soykırımı Yeniden Düşünmek, çev. Onur Yakın, Pheonix Yay., Ankara 2002.

Yusuf Şevki Hakyemez, Mutlak Monarşilerden Günümüze Egemenlik Kavramı: Doğuşu, Gelişimi, Kavramsal Çerçevesi ve Dönüşümü, Seçkin Yay., Ankara 2004.

Yves Santamaria, “Ulus-Devlet”, Uluslar ve Milliyetçilikler, (ed: J. Laca, Çev. S. İdeman), İstanbul, 1998.

Zeliha Etöz, “Mitos ve İktidar”, AÜSBF Dergisi, Cilt: 66, No: 3, 2011.

Zeliha Hacımuratlar, “Mekanik Dünyanın Tıkır Tıkır İşleyen Makinası: Bürokrasi”, AÜHF Zabunoğlu Armağanı, Ankara 2011.

Ziya Paşa, Ortaçağın Karanlık Çehresi: Engizisyon Mahkemeleri, çev. Cahit Külekçi, İlk Harf Yay., İstanbul 2011.

Ziya Umur, Roma Hukuku (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, Fakülteler Matbaası, IStanbul: 1982)

Zygmunt Bauman, Küreselleşme (Toplumsal Sonuçları), çev. Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yay., İstanbul 2012.

Zygmunt Bauman, Modernite ve Holocaust, çev. Süha Sertabib-oğlu, Versus Yay., İstanbul 2007.

Zygmunt Bauman, Modernite ve Müphemlik, çev. İsmail Türkmen, Ayrıntı Yay., İstanbul 2003.

Zygmunt Bauman, Yasa Koyucuları ve Yorumcuları- Modernite, Postmodernite ve Entelektüeller Üzerine, çev. Kemal Atakay, Metis Yay., İstanbul 2012.

Zygmunt Baumann, Sosyolojik Düşünmek, (çev. A.Yılmaz), İstanbul, 1998.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar