Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun Öngördüğü Hukuki Rejim ve

Doğal Gaz Depolama Sözleşmesi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Erhan BULUT
ISBN: 9786050508048
255,00 TL 300,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Erhan BULUT
Baskı Tarihi 2021/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 273

İÇİNDEKİLER


SİMGELER VE KISALTMALAR vi

§ 1. GİRİŞ 1

I. Konunun Takdimi 1

II. Konunun Önemi 4

III. Konunun Sınırlandırılması 9

IV. Terminoloji 11

BİRİNCİ BÖLÜM 13

DOĞAL GAZ PİYASASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ VE DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNUN ÖNGÖRDÜĞÜ HUKUKİ REJİM 13

§ 2. Doğal Gaz Piyasasının Yapısı ve Serbestleştirilmesi 13

I. Doğal Gaz Piyasasının Doğal Tekel Yapısı 13

II. Doğal Gaz Piyasasında Serbestleşme ve Regülasyon 15

III. Doğal Gaz Piyasalarının Serbestleştirilme Süreci 19

A. ABD’de 19

B. Avrupa Birliği Ülkelerinde 22

C. Türkiye’de 28

§ 3. Doğal Gaz Piyasası Kanunun Öngördüğü Hukuki Rejim 35

I. Genel Olarak 35

II. Lisans Alma Zorunluluğu 36

A. Lisansın Hukuki Niteliği 36

B. Lisansın Tabi Olduğu Usul ve Esaslar 40

C. Lisans Sahiplerinin Yükümlülükleri 46

D. Lisansa tabi faaliyetler 49

1. İthalat 49

2. İletim 52

a. Genel Olarak 52

b. Şebeke İşleyişi 54

aa. Tarafların Yükümlülükleri 55

bb. Sisteme Giriş 57

cc. Doğal Gazın Taşınması 59

dd. Ücretlendirme 63

3. Depolama 64

4. Toptan Satış 68

a. Genel Olarak 68

b. Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası 70

5. İhracat 74

6. Dağıtım 75

7. Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) İletim ve Dağıtımı 79

§ 4. Doğal Gaz Piyasası Kanununa Göre Piyasanın Regülasyonu 79

I. Genel Olarak 79

II. EPDK’nın Yapısı 81

III. EPDK’nın Doğal Gaz Piyasasına İlişkin Görevleri 83

A. Düzenleme 83

B. Denetleme 84

C. Yaptırım Uygulama 85

İKİNCİ BÖLÜM 86

DOĞAL GAZ DEPOLAMA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI, TARAFLARI, KURULUŞU, ŞEKLİ, ÖZELLİKLERİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ 86

§ 5. Doğal Gaz Depolama Sözleşmesinin Tanımı ve Unsurları 86

I. Doğal Gaz Depolama Sözleşmesinin Tanımı 86

II. Doğal Gaz Depolama Sözleşmesinin Unsurları 88

A. Kapasite Rezervasyonu 88

B. Doğal Gazın Depolanması 91

1. Doğal Gazın Hukuki Niteliği 91

2. Doğal Gazın Yer Altında Depolanması 93

3. Doğal Gazın LNG Formunda Depolanması 94

C. Ücret 97

D. Tarafların anlaşması 98

§ 6. Doğal Gaz Depolama Sözleşmesinin Tarafları, Kuruluşu ve Şekli 98

I. Doğal Gaz Depolama Sözleşmesinin Tarafları 98

II. Doğal Gaz Depolama Sözleşmesinin Kuruluşu 100

III. Doğal Gaz Depolama Sözleşmesinin Şekli 105

§ 7. Doğal Gaz Depolama Sözleşmesinin Özellikleri 109

I. Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Olması 109

II. Rızai Bir Sözleşme Olması 114

III. Tam İki tarafa Borç Yükleyen Bir Sözleşme Olması 115

IV. Sürekli Borç İlişkisi Kuran Bir Sözleşme Olması 117

V. Standart Bir Sözleşme Olması 120

VI. Sözleşme Yapma Zorunluluğunun Bulunması 130

VII. Kurum’un Düzenleyici İşlemlerinin Sözleşme Şartlarını Etkilemesi 135

§ 8. Doğal Gaz Depolama Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 141

I. İsimli Sözleşme – İsimsiz Sözleşme Ayrımı 141

II. İsimsiz Sözleşmelerin Tasnifi 143

A. Karma Sözleşmeler 143

B. Kendine Özgü Sözleşmeler 147

C. Bileşik Sözleşmeler 148

III. Doğal Gaz Depolama Sözleşmesinin Benzer İsimli Sözleşmelerle Karşılaştırılması ve Hukuki Niteliğinin Belirlenmesi 149

A. Genel Olarak 149

B. Yer Altı Depolama Sözleşmesi Bakımından 151

1. Genel Saklama Sözleşmesi 152

2. Misli Şeylerin Saklanması (Usulsüz Tevdi) Sözleşmesi 156

3. Ardiye Sözleşmesi 158

4. Yer Altı Depolama Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 162

C. LNG Depolama Sözleşmesi Bakımından 164

1. Hizmet Sözleşmesi 164

2. Vekâlet Sözleşmesi 167

3. Eser Sözleşmesi 171

4. LNG Depolama Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 178

D. Doğal Gaz Depolama Sözleşmesine Uygulanacak Hükümler 181

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 185

DOĞAL GAZ DEPOLAMA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORÇLAR SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE ZAMANAŞIMI 185

§ 9. Doğal Gaz Depolama Sözleşmesinden Doğan Borçlar 185

I. Depolama Şirketinin Borçları 185

A. Rezerve Kapasiteyi Kullanıma Hazır Tutma Borcu 185

B. Doğal Gazı Teslim Alma Borcu 188

1. Yer Altı Depolamada 189

2. LNG Depolamada 192

C. Doğal Gazı Saklama Borcu 195

D. Doğal Gazı İade Borcu 200

E. Kapasite Devrini Gerçekleştirme Borcu 205

F. Envanter Devrini Gerçekleştirme Borcu 207

G. Hizmet Kesintisi Ücreti Ödeme Borcu 208

H. Depolatan Adına Ayrıntılı Fatura Düzenleme Borcu 209

İ. Ölçüm Cihazlarını Muayene, Kusur ve Hataları Düzeltme, Ölçüm Kayıtlarını Saklama Borcu 211

J. Sistem Kullanımında Ayrım Yapmama Borcu 212

K. Bildirim Yükümlülüklerine Uyma Borcu 215

L. Sır Saklama Borcu 216

M. Ekonomik, Verimli ve Güvenli İşletmecilik Yapma Borcu 218

N. Elektronik Bülten Tablosunu İçeren İnternet Sitesi Kurma Borcu 220

II. Depolatanın Borçları 221

A. Doğal Gazı Teslim Etme ve Teslim Alma Borcu 221

B. Ücret Ödeme Borcu 222

C. Kayıp Gazlara Katlanma Borcu 225

D. Asgari İşletme Stokuna Katkı Yapma Borcu 227

E. Kısıtlama ve Kesinti İhbarları İle Operasyonel Akış Talimatlarına Uyma Borcu 228

F. Üçüncü Kişilerin KUE ve DHS’ye Riayet Etmelerini Sağlama Borcu 230

G. Sır Saklama Borcu 230

H. Bildirim Yükümlülüklerine Uyma Borcu 231

§ 10. Doğal Gaz Depolama Sözleşmesinin Sona Ermesi 232

I. Genel Olarak 232

II. Sözleşme Süresinin Sona Ermesi 232

III. Tarafların Anlaşması 233

IV. Fesih 234

V. İmkânsızlık 236

VI. Rezerve Kapasitenin Tamamının Kalıcı Olarak Devri 238

VII. Doğal Gaz Depolama Sözleşmesinin Sona Ermesi Nedeniyle Envanterin ve Teminatın Tasfiyesi 239

§ 11. Zamanaşımı 240

§ 12. SONUÇ 244

KAYNAKLAR 251


İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR i

İÇİNDEKİLER ii

SİMGELER VE KISALTMALAR vi

§ 1. GİRİŞ 1

I. Konunun Takdimi 1

II. Konunun Önemi 4

III. Konunun Sınırlandırılması 9

IV. Terminoloji 11

BİRİNCİ BÖLÜM 13

DOĞAL GAZ PİYASASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ VE DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNUN ÖNGÖRDÜĞÜ HUKUKİ REJİM 13

§ 2. Doğal Gaz Piyasasının Yapısı ve Serbestleştirilmesi 13

I. Doğal Gaz Piyasasının Doğal Tekel Yapısı 13

II. Doğal Gaz Piyasasında Serbestleşme ve Regülasyon 15

III. Doğal Gaz Piyasalarının Serbestleştirilme Süreci 19

A. ABD’de 19

B. Avrupa Birliği Ülkelerinde 22

C. Türkiye’de 28

§ 3. Doğal Gaz Piyasası Kanunun Öngördüğü Hukuki Rejim 35

I. Genel Olarak 35

II. Lisans Alma Zorunluluğu 36

A. Lisansın Hukuki Niteliği 36

B. Lisansın Tabi Olduğu Usul ve Esaslar 40

C. Lisans Sahiplerinin Yükümlülükleri 46

D. Lisansa tabi faaliyetler 49

1. İthalat 49

2. İletim 52

a. Genel Olarak 52

b. Şebeke İşleyişi 54

aa. Tarafların Yükümlülükleri 55

bb. Sisteme Giriş 57

cc. Doğal Gazın Taşınması 59

dd. Ücretlendirme 63

3. Depolama 64

4. Toptan Satış 68

a. Genel Olarak 68

b. Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası 70

5. İhracat 74

6. Dağıtım 75

7. Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) İletim ve Dağıtımı 79

§ 4. Doğal Gaz Piyasası Kanununa Göre Piyasanın Regülasyonu 79

I. Genel Olarak 79

II. EPDK’nın Yapısı 81

III. EPDK’nın Doğal Gaz Piyasasına İlişkin Görevleri 83

A. Düzenleme 83

B. Denetleme 84

C. Yaptırım Uygulama 85

İKİNCİ BÖLÜM 86

DOĞAL GAZ DEPOLAMA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI, TARAFLARI, KURULUŞU, ŞEKLİ, ÖZELLİKLERİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ 86

§ 5. Doğal Gaz Depolama Sözleşmesinin Tanımı ve Unsurları 86

I. Doğal Gaz Depolama Sözleşmesinin Tanımı 86

II. Doğal Gaz Depolama Sözleşmesinin Unsurları 88

A. Kapasite Rezervasyonu 88

B. Doğal Gazın Depolanması 91

1. Doğal Gazın Hukuki Niteliği 91

2. Doğal Gazın Yer Altında Depolanması 93

3. Doğal Gazın LNG Formunda Depolanması 94

C. Ücret 97

D. Tarafların anlaşması 98

§ 6. Doğal Gaz Depolama Sözleşmesinin Tarafları, Kuruluşu ve Şekli 98

I. Doğal Gaz Depolama Sözleşmesinin Tarafları 98

II. Doğal Gaz Depolama Sözleşmesinin Kuruluşu 100

III. Doğal Gaz Depolama Sözleşmesinin Şekli 105

§ 7. Doğal Gaz Depolama Sözleşmesinin Özellikleri 109

I. Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Olması 109

II. Rızai Bir Sözleşme Olması 114

III. Tam İki tarafa Borç Yükleyen Bir Sözleşme Olması 115

IV. Sürekli Borç İlişkisi Kuran Bir Sözleşme Olması 117

V. Standart Bir Sözleşme Olması 120

VI. Sözleşme Yapma Zorunluluğunun Bulunması 130

VII. Kurum’un Düzenleyici İşlemlerinin Sözleşme Şartlarını Etkilemesi 135

§ 8. Doğal Gaz Depolama Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 141

I. İsimli Sözleşme – İsimsiz Sözleşme Ayrımı 141

II. İsimsiz Sözleşmelerin Tasnifi 143

A. Karma Sözleşmeler 143

B. Kendine Özgü Sözleşmeler 147

C. Bileşik Sözleşmeler 148

III. Doğal Gaz Depolama Sözleşmesinin Benzer İsimli Sözleşmelerle Karşılaştırılması ve Hukuki Niteliğinin Belirlenmesi 149

A. Genel Olarak 149

B. Yer Altı Depolama Sözleşmesi Bakımından 151

1. Genel Saklama Sözleşmesi 152

2. Misli Şeylerin Saklanması (Usulsüz Tevdi) Sözleşmesi 156

3. Ardiye Sözleşmesi 158

4. Yer Altı Depolama Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 162

C. LNG Depolama Sözleşmesi Bakımından 164

1. Hizmet Sözleşmesi 164

2. Vekâlet Sözleşmesi 167

3. Eser Sözleşmesi 171

4. LNG Depolama Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 178

D. Doğal Gaz Depolama Sözleşmesine Uygulanacak Hükümler 181

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 185

DOĞAL GAZ DEPOLAMA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORÇLAR SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE ZAMANAŞIMI 185

§ 9. Doğal Gaz Depolama Sözleşmesinden Doğan Borçlar 185

I. Depolama Şirketinin Borçları 185

A. Rezerve Kapasiteyi Kullanıma Hazır Tutma Borcu 185

B. Doğal Gazı Teslim Alma Borcu 188

1. Yer Altı Depolamada 189

2. LNG Depolamada 192

C. Doğal Gazı Saklama Borcu 195

D. Doğal Gazı İade Borcu 200

E. Kapasite Devrini Gerçekleştirme Borcu 205

F. Envanter Devrini Gerçekleştirme Borcu 207

G. Hizmet Kesintisi Ücreti Ödeme Borcu 208

H. Depolatan Adına Ayrıntılı Fatura Düzenleme Borcu 209

İ. Ölçüm Cihazlarını Muayene, Kusur ve Hataları Düzeltme, Ölçüm Kayıtlarını Saklama Borcu 211

J. Sistem Kullanımında Ayrım Yapmama Borcu 212

K. Bildirim Yükümlülüklerine Uyma Borcu 215

L. Sır Saklama Borcu 216

M. Ekonomik, Verimli ve Güvenli İşletmecilik Yapma Borcu 218

N. Elektronik Bülten Tablosunu İçeren İnternet Sitesi Kurma Borcu 220

II. Depolatanın Borçları 221

A. Doğal Gazı Teslim Etme ve Teslim Alma Borcu 221

B. Ücret Ödeme Borcu 222

C. Kayıp Gazlara Katlanma Borcu 225

D. Asgari İşletme Stokuna Katkı Yapma Borcu 227

E. Kısıtlama ve Kesinti İhbarları İle Operasyonel Akış Talimatlarına Uyma Borcu 228

F. Üçüncü Kişilerin KUE ve DHS’ye Riayet Etmelerini Sağlama Borcu 230

G. Sır Saklama Borcu 230

H. Bildirim Yükümlülüklerine Uyma Borcu 231

§ 10. Doğal Gaz Depolama Sözleşmesinin Sona Ermesi 232

I. Genel Olarak 232

II. Sözleşme Süresinin Sona Ermesi 232

III. Tarafların Anlaşması 233

IV. Fesih 234

V. İmkânsızlık 236

VI. Rezerve Kapasitenin Tamamının Kalıcı Olarak Devri 238

VII. Doğal Gaz Depolama Sözleşmesinin Sona Ermesi Nedeniyle Envanterin ve Teminatın Tasfiyesi 239

§ 11. Zamanaşımı 240

§ 12. SONUÇ 244

KAYNAKLAR 251


KAYNAKLAR

Akça, H. (2007). Regülasyon Ekonomisi. (Birinci Baskı). Adana: Nobel Kitabevi.

Akıncı, M. (2001). “Ekonomik Kamu Düzeni ve Rekabet Kurumu”. Rekabet Dergisi, 2(1), 2-16.

Akipek, J. (1954). Menkul Davası. (Birinci Baskı). Ankara: AÜHF Yayınları.

Akipek, J. (1973). Türk Eşya Hukuku – Mülkiyet. (İkinci Baskı). Ankara: AÜHF Yayınları.

Akipek, Ş. (1999). Türk Hukuku ve Mukayeseli Hukuk Açısından Tüketici Kredisi. (Birinci Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.

Akkanat, H. (2000). Taşeronluk (Alt Müteahhitlik) Sözleşmesi. (Birinci Baskı). İstanbul: Filiz Kitabevi.

Aksoy Dursun, S. (2012). Eşya Kavramı. (Birinci Baskı). İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.

Aksu, M. (2013). “Türk Borçlar Kanunu’nun Getirdiği Yeniliklerden İbra”. Journal of Yaşar University, 8(Özel), 97-130.

Aktay, A. N., Arıcı, K., Kaplan, E. T. (2013). İş Hukuku. (Altıncı Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.

Akyılmaz, B., Sezginer, M., Kaya, C. (2019). Türk İdare Hukuku (Birinci Baskı). Ankara: Savaş Yayınevi.

Akyol, Ş. (1984). Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri. (Birinci Baskı). İstanbul: Fakülteler Matbaası.

Antalya, O. G. (2019). Borçlar Hukuku Genel Hükümler. C.V/1-1 (İkinci Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncık.

Aral, F., Ayrancı, H. (2018). Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, (On Birinci Baskı). Ankara: Yetkin Yayınevi.

Ardıyok, Ş. (2002). Doğal Tekeller ve Düzenleyici Kurumlar, Türkiye İçin Düzenleyici Kurum Modeli. (Birinci Baskı). Ankara: Rekabet Kurumu Yayınları.

Ardıyok, Ş., Tepe, B. (2004). “Devlete Yeni Rol: Regülasyon”. Amme İdaresi Dergisi, 37 (1), 105-130.

Armstrong, A.J., Hamrin, J. (2000). The Renewable Energy Policy Manual. (Second Edition). Washington: U.S. Export Council for Renewable Energy.


Arrhenius, K., Karlsson, A., Hakonen, A., Ohlson, L., Yaghooby, H., Büker, O. (2018). "Variations of Fuel Composition During Storage At Liquefied Natural Gas Refuelling Stations". Journal of Natural Gas Science and Engineering, 49, 317-323.

Arsebük, E. (1950). Borçlar Hukuku. C.1-2 (Üçüncü Baskı). Ankara: Güney Matbaacılık.

Aslan Y., Katırcıoğlu, E., Altınay, G., Ardıyok, Ş., Ilıcak, A., Gültekin, B., Önal, E., Akçaoğlu, C. (2007). Enerji Hukuku. C.I (Birinci Baskı). Bursa: Ekin Yayınları.

Aslan, İ. Y. (2009). Enerji Hukuku. C.III (Birinci Baskı). Bursa: Ekin Yayınevi.

Atamer, Y. (2001). Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlandırılması Çerçevesinde Genel İşlem Şartlarının Denetlenmesi. (İkinci Baskı). İstanbul: Beta Yayınevi.

Atamer, Y. (2011) “Yeni Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Uyarınca Genel İşlem Koşullarının Denetlenmesi-TKHK m. 6 ve TTK m. 55, f. 1, (f) ile Karşılaştırmalı Olarak”. Türk Hukukunda Genel İşlem Koşulları Sempozyumu (Bildiriler-Tartışmalar), Ankara: BTHAE Yayınları, 9-73.

Atay, E. E. (2006). “Bağımsız İdari Otoriteler ve Türkiye Uygulaması”. GÜHFD, 10(1-2), 259-293.

Atay, E. E. (2018). İdare Hukuku. (Beşinci Baskı). Ankara: Turhan Kitabevi.

Ateş, M. (2019). Rekabet Hukukuna Giriş. (İkinci Baskı), Ankara: Adalet Yayınevi.

Aydoğdu, M. (2018). Genel İşlem Koşulları Şerhi (Birinci Baskı). Ankara: Adalet Yayınevi.

Ayoğlu, T. (2008). Halka Arz Kavramı ve Halka Arza Aracılık Sözleşmeleri. (Birinci Baskı). İstanbul: Vedat Kitapçılık.

Ayrancı, H. (2003a). “Sözleşme Kurma Zorunluluğu”. AÜHFD, 52(3), 229-252.

Ayrancı, H. (2003b). Sözleşmenin Yüklenilmesi. (Birinci Baskı). Ankara: Yetkin Yayınları.

Ayrancı, H. (2010). Enerji Sözleşmeleri. (Birinci Baskı). Ankara: Yetkin Yayınları.

Azrak, Ü. (1980). “Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanuna İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Üzerine Düşünceler”. Yargı Dergisi, (47), 10-14.

Bağdadioğlu, N. (2009). “Avrupa Birliği Enerji Sektöründe Rekabet Politikası: Brüksel’in Yeni Önerileri ve Enerji Milliyetçiliği Meselesi”. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 33(1), 25-36.

Balta, T. B. (1970). İdare Hukukuna Giriş. (Birinci Baskı). Ankara: TODAİE.

Banks, F.E. (2017). The Political Economy of Natural Gas. (First Edition). London: Taylor & Francis.

Barlas, N. (2001). “Çerçeve Sözleşme Kavramı ve Çerçeve Sözleşmelerin Özellikleri”. Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul: Beta Yayınevi, 807 – 828, 824.

Barlas, N. (2016). Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri. (Üçüncü Baskı). İstanbul: Vedat Kitapçılık.

Baygın, C. (2000). "Culpa in Contrahendo Sorumluluğu ve Amerikan Hukukundaki Uygulaması". AÜHFD, 4(12), 345-377.

Beggs, H.D. (1991). Gas Production Operations. (Third Edition). Tulsa: OGCI

Berki, Ş. (1973). Borçlar Hukuku Özel Hükümler. (Birinci Baskı). Ankara: AÜHF Yayınları.

Bertan, S. (1976). Ayni Haklar. C.I (Birinci Baskı). Ankara: Balkan Basım ve Ciltevi.

Bilge, N. (1971). Borçlar Hukuku Özel Borç Münasebetleri. (İkinci Baskı). Ankara: BTHAE Yayınları.

Bozkurt, E., Özcan, M., Köktaş, A. (2004). Avrupa Birliği Hukuku. (İkinci Baskı), Ankara: Asil Yayınları.

Burcuoğlu, H. (1990). "Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Hakları ve Özellikle Bu Hakların Kullanılabilmesi İçin Uyulması Gereken Süreler". Prof. Dr. Haluk Tandoğan’ın Hatırasına Armağan. Ankara: BTHAE Yayınları, 282 – 332.

Buz, V. (2005). Medeni Hukukta Yenilik Doğuran Haklar. (Birinci Baskı). Ankara: Yetkin Yayınevi.

Buz, V. (2007), 56; Çal, S. (2010). “İdari Sözleşmelerde Ölçüt Sorunu ve Farklı Bir Yaklaşım Önerisi”. GÜHFD, 14(1), 223-274.

Buz, V. (2007). Kamu İhale Sözleşmelerinin Kuruluşu ve Geçerlilik Şartları. (Birinci Baskı). Ankara: Yetkin Yayınları.

Buz, V. (2014). Borçlu Temerrüdünde Sözleşmeden Dönme. (1998 Baskıdan Tıpkı Basım). Ankara: Yetkin Yayınları.

Bülbül, M. O. (2007). Doğalgaz Piyasasında Rekabet. (Birinci Baskı). Ankara: Rekabet Kurumu Yayınları.

Büyüksağış, E. (2013). "İçerik Denetiminin Müzakere Edilmemiş Sözleşme Hükümleriyle Sınırlanması Üzerine: Mostaza Claro’nun Düşündürdükleri". Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, 8(Özel Sayı - Prof. Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan), 675–712.

Cameron, P. (2002). Competition in Energy Market, Law and Regulation in the European Union. (Second Edition). New York: Oxford University Pres.

Canbolat, F. (2009). İstisna Sözleşmesinde İş Sahibinin Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Hakları. (Birinci Baskı), Ankara: Turhan Kitabevi.

Carmignan, F. (2003). “Political Instability, Uncertainty and Economics”. Journal of Economic Surveys, 17(1), 1-54.

Choucri, N., Ross, D., Meadows, D. (1976). “Towards a Forecasting Model of Energy Politics: International Perspectives”. Journal of Peace Science, 2(1), 97-111.

Chow, J., Raymond, J. K., Portney, P. R. (2003). “Energy Resources and Global Development”. Science, 302(5650), 1528-1531.

Christopher, J. C. (1999). Invisible Fuel: Manufactured and Natural Gas in America: 1800-2000. (First Edition). New York: Twayne Pub.

Civan, O. E. (2005). Genel İş Koşulları. (Birinci Baskı). İstanbul: Beta Yayınları.

Considine, T., Watson, R., Entler, R., Sparks, J. (2009). An Emerging Giant: Prospects and Economic Impacts of Developing the Marcellus Shale Natural Gas Play. (First Edition). Pennsylvania: PennState.

Creti, A., Villeneuve, B. (2005). “Longterm Contracts and Take-or-Pay Clauses in Natural Gas Markets”. Energy Studies Review, 13(1), 75-94.

Çakal, R. (1996). Doğal Tekellerde Özelleştirme ve Regülasyon. (Birinci Baskı). Ankara: DPT.

Çal, S. (2013). Türk İdare Hukukunda Ruhsat. (İkinci Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.

Çayan, G. (2016). Sözleşmenin Devri. (Birinci Baskı). Ankara: Adalet Yayınevi.

Çelik, N., Caniklioğlu, N. (2019). İş Hukuku Dersleri. (Otuz İkinci Baskı) İstanbul: Beta Yayınları.

Çelikel, A., Erdem, B. B. (2020). Milletlerarası Özel Hukuk. (On Altıncı Baskı). İstanbul: Beta Yayınevi.

Çınar, Ö. (2009). Tüketici Hukukunda Haksız Şartlar. (Birinci Baskı). İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.

Dayınlarlı, K. (2011). Milli – Milletlerarası Kamu Düzeni ve Tahkime Etkileri. (İkinci Baskı). Ankara: Dayınlarlı Yayıncılık.

Deese, D. (1979). “Energy: Economics, Politics, and Security”. International Security, 4(3), 140-153.

Demircioğlu, H. R. (2009). Sözleşme Görüşmelerindeki Kusurlu Davranıştan Doğan Sorumluluk (Culpa In Contrahendo Sorumluluğu). (Birinci Baskı). Ankara: Yetkin Yayınevi.

DiLorenzo, T. J. (1996). “The Myth of Natural Monopoly”. The Review of Austrian Economics. 9(2), 43-58.

Doğan, G. (2005). “Otelcilik Sözleşmesi”. YÜHFD., 1(2), 229–251.

Doğanay, Ü. Y. (1968). Adi Şirket Akdi. (Birinci Baskı). İstanbul: İÜHF Yayınları.

Donay, S. (1970). “Vekilin Talimata Uyma ve Dürüstlükle Hareket Etme Borcu”. BATİDER, 5(4), 728-749.

Dural, M. (1976). Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkansızlık. (Birinci Baskı). İstanbul: İÜHF Yayınları.

Duran, L. (1982). İdare Hukuku Ders Notları. (Birinci Baskı). İstanbul: Fakülteler Matbaası.

Düzyol, S. (2012). Enerji Sektöründe Serbestleşme Uygulamaları: Türkiye Doğal Gaz Piyasası İçin Model Önerisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Eden, R. J., Posner, M. V., Bending, R., Crouch, E., Stanislaw, J. (1981). Energy Economics: Growth, Resources and Policies. (First Edition). Cambridge: Cambridge University Press.

Edis, S. (1993). Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri. (Dördüncü Basıdan Tıpkı Basım). Ankara: AÜ Basımevi.

Elhan, M. S., Özarpa, C. (2017). “Doğal Gaz Boru Hatlarında Hot-Tap Fitting Kaynak Ve Operasyon Risklerinin Azaltılması İçin Kaynakçı ve Operatör Eğitimi”. IX. Kaynak Kongresi Ulusal Kongre ve Sergisi Bildiriler Kitabı, Ankara: TMMOB Makine Mühendisleri Odası Yayınları.

Ellis, A., Bowitz, E., Roland, K. (2000). “Structural Change in Europe's Gas Markets: Three Scenarios for the Development of The European Gas Market to 2020”. Energy Policy, 28(5), 297-309.

Erdem M. (2010). Özel Hukukta Zamanaşımı. (Birinci Baskı). İstanbul: On İki Levha Yayınları.

Erdenk, E. (2008). İş Hukukunda İsimsiz Sözleşmeler. (Birinci Baskı). İstanbul: Legal Yayınevi.

Erdoğan, İ. (1990). Ardiye Sözleşmesi. (Birinci Baskı). Konya: Selçuk Üniversitesi Yayınları.

Eren, F. (1975). Sorumluluk Hukuku Açısından Uygun İlliyet Bağı Teorisi. (Birinci Baskı). Ankara: AÜHF Yayınları.

Eren, F. (2008). “İsimsiz Sözleşmelere İlişkin Bazı Sorunlar”. Prof. Dr. Turgut Akıntürk’e Armağan. İstanbul: Beta Yayınları, 85-111.

Eren, F. (2019a). Borçlar Hukuku Genel Hükümler. (Yirmi Dördüncü Baskı). Ankara: Yetkin Yayınevi.

Eren, F. (2019b). Borçlar Hukuku Özel Hükümler. (Yedinci Baskı). Ankara: Yetkin Yayınevi

Erişgin, N. (2003). “Toplu Saklamada Saklatanlar Arasındaki İlişkiler ve Hukuksal Sonuçları”. BATİDER, 22(1), 157 – 181.

Erkut, C. (1990). İptal Davasının Konusunu Oluşturma Bakımından İdari İşlemin Kimliği. (Birinci Baskı). Ankara: Danıştay Yayınları.

Erlüle, F. (1999). “Alt Vekalet”. Prof. Dr. Selahattin Sulhi Tekinay'ın Hatırasına Armağan. İstanbul: Beta Yayınevi, 259 – 269.

Erol, M. (2003). Doğal Tekellerin Düzenlenmesi ve Telekomünikasyon Sektöründe Düzenleyici Kurum. (Birinci Baskı). Ankara: DPT.

Esener, T. (1969). Borçlar Hukuku. C. I Akitlerin Kuruluşu ve Geçerliliği, (Birinci Baskı). Ankara: AÜHF Yayınları.

Esener, T. (1978). İş Hukuku. (Üçüncü Baskı). Ankara: AÜHF Yayınları.

Feyzioğlu, F. N. (1980). Borçlar Hukuku Hususi Kısım: Akdin Muhtelif Nev’ileri. (Dördüncü Baskı). İstanbul: İÜHF Yayınları.

Giritli, İ., Bilgen, P., Akgüner, T. (2006). İdare Hukuku Dersleri. (Birinci Baskı). İstanbul: Der Yayınları, 474 .

Gökpınar A. (2018). Otelcilik Sözleşmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.

Gökyayla, E. (2007). Avukatlık Sözleşmesinin Avukatın Azli ve İstifasıyla Sona Ermesi. (Birinci Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Gönen, Y. (2011). Türkiye’de Elektrik Kamu Hizmetinin Yürütülmesi ve Lisans Usulü. (Birinci Baskı). Ankara: Adalet Yayınevi.

Gözler, K. (2019). İdare Hukuku. C.2 (İkinci Baskı). Bursa: Ekin Yayınları.

Griggs, J.W. (1986). “Restructuring the Natural Gas Industry: Order No. 436 and Other Regulatory Initiatives”. Energy Law Journal, 7(1), 71-100.

Gümüş, M. A. (2013). Borçlar Hukuku Özel Hükümler. C.I. (Üçüncü Baskı). İstanbul: Vedat Kitapçılık.

Gümüş, M. A. (2014). Borçlar Hukuku Özel Hükümler. C.II. (Üçüncü Baskı). İstanbul: Vedat Kitapçılık.

Günday, M. (2001). “Bağımsız İdari Otoriteler”. Rekabet Kurumu Bağımsız İdari Otoriteler Sempozyumu Kitabı, 73-79.

Günday, M. (2017). İdare Hukuku. (On Birinci Baskı). Ankara: İmaj Yayınevi.

Güneş Ceylan, S. (2004). “Roma Hukukunda Contractus (Sözleşme) ve Pactum (Anlaşma) İlişkisi”. GÜHFD, 9(1-2), 171-183.

Güneş, T. (1965). Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri. (Birinci Baskı). Ankara: Sevinç Matbaası.

Gürpınar, D. (2006). Eser Sözleşmelerinde Ücretin Artırılması ve Eksiltilmesi. (Birinci Baskı). İzmir: Güncel Hukuk.

Gürsel, N. (1950). “Usulsüz Tevdi”. AD., 41(1), 77-92.

Gürzumar, O. B. (2006). Zorunlu Unsur Doktrinine Dayalı Sözleşme Yapma Zorunluluğu. (Birinci Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.

Güven, K. (1984). “Elektrik ve Gazın Eşya Olma Niteliği”. Ankara Barosu Dergisi (1), 225-232.

Güven, K. (1994). Enerji Sağlama Sözleşmeleri, Hüküm ve Sonuçları. (Birinci Baskı). Ankara.

Güzel, A. (1997). "Fabrikadan İnternete İşçi Kavramı ve Özellikle Hizmet Sözleşmesinin Bağımlılık Unsuru Üzerine Bir Deneme". Prof. Dr. Kemal Oğuzman’a Armağan, Ankara: Kamu-İş Yayınları, 83-126.

Hatemi, H. (1994). Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku. (Birinci Baskı). İstanbul: Filiz Kitabevi.

Hatemi, H., Serozan, R., Arpacı, A. (1992). Borçlar Hukuku Özel Bölüm. (Birinci Baskı). İstanbul:Filiz Kitabevi.

Havutçu, A. (1995). Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Temerrüt ve Müspet Zararın Tazmini. (Birinci Baskı). İzmir: Fakülteler Kitabevi.

Havutçu, A. (2003). Açık İçerik Denetimi Yoluyla Tüketicinin Genel İşlem Şartlarına Karşı Korunması. (Birinci Baskı). İzmir: Güncel Hukuk.

Holz, F., Von Hirschhausen, C., Kemfert, C. (2009). “Perspectives of the European Natural Gas Markets Until 2025”. The Energy Journal, 30, 137-150.

İhtiyar, M. (2006). Sermaye Piyasası Hukukunda Kamuyu Aydınlatma İlkesi. (Birinci Baskı). İstanbul: Beta Yayınları.

İmre, Z. (1944). “Usulsüz Vedia Akti”. İÜHFM, 10(1-2), 188-228.

İmre, Z. (1956). “Alelade Vedia”. M.R. Seviğ’e Armağan. İstanbul: Akgün Matbaası, 213-240.

İnan, A. N. (1954). "Culpa in Contrahendo – Mukavele Yapılırken İşlenen Kusurdan Doğan Mesuliyetin Hukuki Sebeplerini İzah Eden Nazariyeler Üzerinde Mukayeseli Bir Çalışma 2". Adalet Dergisi, 8, 999 – 1012.

İnceoğlu, M. M. (2000). “Sözleşme Yapma Zorunluluğu ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 5. Maddesinin Bu Açıdan Değerlendirilmesi”. Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul: Beta Yayınevi, 391-429.

İnternet: www.aa.com.tr, Son Erişim Tarihi: 17/06/2020.

İnternet: www.bp.com, Son Erişim Tarihi: 01/07/2020.

İnternet: www.eia.gov, Son Erişim Tarihi: 02/05/2020.

İnternet: www.enerji.gov.tr, Son Erişim Tarihi: 02/05/2020.

İnternet: www.epdk.gov.tr, Son Erişim Tarihi: 01/07/2020.

İnternet: www.europa.eu, Son Erişim Tarihi: 02/05/2020.

İnternet: www.ferc.gov, Son Erişim Tarihi: 02/05/2020.

İnternet: www.gie.eu, Son Erişim Tarihi: 02/05/2020.

İnternet: www.kazanci.com, Son Erişim Tarihi: 17/05/2020.

İnternet: www.sbb.gov.tr, Son Erişim Tarihi: 27/12/2018.

İnternet: www.tbmm.gov.tr, Son Erişim Tarihi: 23/07/2020.

İnternet: www.tse.org.tr, Son Erişim Tarihi: 14/07/2020.

İnternet: www.undp.org, Son Erişim Tarihi: 02/05/2020. 

Jacob, N. A., Sioshansi, F. B. (2002). “Transforming Traditional Utilities in the New World of Competition”. The Electricity Journal, 15 (1), 82-91.

Jones, W. (1976). Cases on Regulated Industries, (Second Edition). New York: Foundation Press.

Juris, A. (1998). “Development of Competitive Natural Gas Markets in the United States”. Public Policy For the Private Sector, (141), 1-8.

Kahn, A.E. (1998). The Economics of Regulation. London: MIT.

Karadeniz Çelebican, Ö. (1989). Roma Hukuku. (Dördüncü Basımdan Tıpkı Basım). Ankara: AÜHF Yayınları.

Karahanoğulları, O. (2004). Kamu Hizmeti: Kavramsal ve Hukuksal Rejim. (Birinci Baskı). Ankara: Turhan Kitabevi.

Karayalçın, Y. (1992). Özel Hukukta Meseleler ve Görüşler IV. Ankara: BTHAE Yayınları.

Kaşak, E. (2012). “Sözleşmenin Niteliğine ve İşin Özelliğine Yabancı Olan Genel İşlem Koşulları (6089 sayılı TBK. m. 21/2)”. İnönü ÜHFD, 3(1), 415-430.

Kepkep, B. (2013). Doğal Gaz Tedarik Sözleşmeleri. (Birinci Baskı). İstanbul: Legal Yayıncılık.

Khan, B. H. (2006). Non-Conventional Energy Resources. (Second Edition). New Delhi: Tata McGraw-Hill.

Kılıçoğlu, A . (1975). “Müteahhidin Eseri Şahsen Yapma veya Kendi İdaresi Altında Yaptırma Borcu”. AÜHFD, 32(1), 185-199.

Kılıçoğlu, A. (2019). Borçlar Hukuku Genel Hükümler. (Yirmi Üçüncü Baskı). Ankara: Turhan Kitabevi. 

Kırca, Ç. (1997). Franchise Sözleşmesi. (Birinci Baskı). Ankara: BTHAE Yayınları.

Kidnay, A.J., Parrish, W.R., McCartney, D.G. (2006). Fundamentals of Natural Gas Processing. (First Edition), New York: Taylor & Francis.

Kirk K. V. T. (1979). “Enforcement Issues Under the Natural Gas Act of 1938 and The Natural Gas Policy Act of 1978”. Houston Law Review, 16(5), 1025-1065.

Kocayusufpaşaoğlu, N., Hatemi, H., Serozan, R., Arpacı, A. (2017). Borçlar Hukuku Genel Bölüm. C.I (Yedinci Baskı). İstanbul: Filiz Kitabevi.

Koçaslan, G. (2011). “Avrupa Birliği'nin Doğalgaz Politikası ve Bu Eksende Türkiye'nin Önemi”. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 61(2), 235-255.

Kuntalp, A. (1968). Art Arda Teslimli Satım Akdi. (Birinci Baskı). Ankara: AÜHF Yayınları.

Kuntalp, E. (2005). Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’na İlişkin Değerlendirmeler. (Birinci Baskı). İstanbul: Galatasaray Üniversitesi Yayınları.

Kuntalp, E. (2013). Karışık Muhtevalı Akit. (İkinci Baskı). Ankara: BTHAE Yayınları

Kutlu, M. (1997). İdare Sözleşmelerinde İhale Süreci. (Birinci Baskı). İzmir: DEUHF Yayınları.

Lako, P., Kets, A. (2005). Resources and Future Availability of Energy Sources. (First Edition). Petten: ECN.

Long, D., Moore, G. (2003). Gas Trading Manuel. (Second Edition). Cambridge: Woodhead Publishing.

Maltby, T. (2013). “European Union Energy Policy Integration: A Case Of European Commission Policy Entrepreneurship and Increasing Supranationalism”. Energy Policy, 55, 435–444.

Mokhatab, S., Poe, W. A., Max, J. (2015). Handbook of Natural Gas Transmission and Processing: Principles and Practices. (Third Edition). Houston: Gulf.

Mollamahmutoğlu, H., Astarlı, M., Baysal, U. (2014). İş Hukuku, (Üçüncü Baskı). Ankara: Lykeion Yayınları.

Mota, J.P.B. (1999). “Impact Of Gas Composition On Natural Gas Storage”, AIChE Journal, 45(5), 986-996.

Nagy, C. (2013). The Metamorphoses Of Universal Service In The European Telecommunications and Energy Sector: Trans-Sectoral Perspective. German Law Journal, 14(9), 1731-1756.

Nomer, E., Şanlı, C. (2011). Devletler Hususi Hukuku. (Yirmi İkinci Baskı). İstanbul: Beta Yayınevi.

Odyakmaz, Z. (1998). “Genel Olarak İdarenin Sözleşmeleri”. GÜHFD, 2(1-2), 141-195.

Oğuz, C. (1993). Genel İşlem Şartları ve İçerik Sınırları. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Oğuzman, K., Barlas, N. (2018). Medeni Hukuk. (24. Baskı). İstanbul: Vedat Kitapçılık.

Oğuzman, M. K., Öz, T. (2019a). Borçlar Hukuku Genel Hükümler. C.I (On Yedinci Baskı). İstanbul: Filiz Kitabevi.

Oğuzman, M. K., Öz, T. (2019b). Borçlar Hukuku Genel Hükümler. C.II (On Beşinci Baskı). İstanbul: Filiz Kitabevi.

Oğuzman, M. K., Seliçi, Ö., Oktay Özdemir, S. (2018). Eşya Hukuku. (Yirmibirinci Baskı). İstanbul: Filiz Kitabevi.

Oktay, S. (2011). “İsimsiz Sözleşmelerin Geçerliliği, Yorumu ve Boşluklarının Tamamlanması”. İÜHFD, 55(1-2), 263-296.

Onar, S. S. (1966). İdare Hukukunun Umumi Esasları. C.III (Birinci Baskı). İstanbul: Akgün Basım.

Osten, N. (1968). İdare Hukuku Dersleri. (Birinci Baskı). Ankara: Başnur Matbaası.

Önen, Z. S. (1989). Uluslararası Mali Kuruluşlar. (Birinci Baskı), Ankara: Gazi Yayınevi.

Öz, T. (1989). İş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi. (Birinci Baskı). İstanbul: Kazancı Yayınları.

Özakman, C. (1974). “Menkul Davası”. İÜHFM, 40(1-4), 481-517.

Özay, İ. H. (2017). Günışığında Yönetim. (Üçüncü Baskı). İstanbul: Filiz Yayınevi.

Özbudun, E. (2010). Türk Anayasa Hukuku. (Onuncu Baskı). Ankara: Yetkin Yayınevi.

Özcan, E. E. (2010). İdare Hukuku Açısından Türkiye’de Elektrik Sektörünün Regülasyonu ve Avrupa Birliği, Rusya, Çin ve Güney Amerika Uygulamaları. (Birinci Baskı). Ankara: Turhan Yayınevi.

Pertev, B. (1970). Uyuşmazlık Mahkemesi ve Danıştay İçtihatlarına Göre İdari Sözleşmelerin Kriterleri. İstanbul: Kurtulmuş Matbaası.

Phillips, C.F. (1993). Regulation of Public Utilities-Theory and Practice (Third Edition), Fairfax: PUR Inc.

Pierce, R. J. Jr. (1980). “The Natural Gas Policy Act of 1978”. Annual Institute on Mineral Law, 26, 1-25.

Pierce, R. J. Jr. (1988). “Reconstituting the Natural Gas Industry from Wellhead to Burnertip”. Energy Law Journal, 9(1), 1-58.

Posner, R. A. (1978). “Natural Monopoly and Its Regulation”. Journal of Reprints for Antitrust Law and Economics, 9(2), 767-864.

Pustišek, A., Karasz, M. (2017). Natural Gas A Commercial Perspective. (First Edition). Cham: Springer.

Raineri, R. (1997). “Gas Pipeline Transportation: Competing Within Ex-Ante Increasing Returns to Scale and Sunk Costs”. Revista de Análisis Económico, 12(1), 85-115.

Reisoğlu, S. (1968). Hizmet Akdi. (Birinci Baskı). Ankara: AÜHF Yayınları.

Reisoğlu, S. (2011). Borçlar Hukuku Genel Hükümler. (Yirmi İkinci Baskı). İstanbul: Beta Yayıncılık.

Sanlı, K. C. (2015). Hukuk ve Ekonomi Perspektifinden Sözleşme Hukuku ve Sözleşme Yaptırımlarının Ekonomik Analizi. (Birinci Baskı). İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.

Sarı, S. (2004). Vekalet Sözleşmelerinin Tek Taraflı Olarak Sona Ermesi. (Birinci Baskı). İstanbul: Beşir Kitabevi.

Sarıca, R. (1943). Türkiye’de İcra Uzvunun Tanzim Salahiyeti. (Birinci Baskı), İstanbul: Türk Hukuk Kurumu Yayınları.

Saymen, F. H., Elbir, H. K. (1954). Türk Eşya Hukuku Ayni Haklar. (Birinci Baskı). İstanbul: Hak Kitabevi.

Seliçi, Ö. (1977). Sözleşmeden Doğan Sürekli Borç İlişkilerinin Sona Ermesi. (Birinci Baskı). İstanbul: İÜHF Yayınları.

Senyen Kaplan, E. T. (2018). Bireysel İş Hukuku. (Dokuzuncu Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.

Serozan, R. (1968). “Culpa In Contrahendo, Akdin Müspet İhlali ve Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme Kurumlarının Ortak Temeli: Edim Yükümlerinden Bağımsız Borç İlişkisi”, MHAD, 2(3), 108-129.

Serozan, R. (2007). Sözleşmeden Dönme. (İkinci Baskı). İstanbul: Vedat Kitapçılık.

Serozan, R. (2019). Borçlar Hukuku Özel Bölüm. (Dördüncü Baskı). İstanbul: On İki Levha Yayınları.

Sevgili Gençay, F. D. (2014). “Adsız Düzenleyici İşlemlerin Normlar Hiyerarşisindeki Yeri”. AÜHFD., 63(2), 397-417.

Sezginer, M. (2013). “İdarenin Müdahale Ettiği Özel Hukuk Sözleşmeleri (Bileşik İradeli “Birleşme” Sözleşmeler)”. GÜHFD, 17(2), 1589-1622.

Sezginer, M., (2000). İptal Davasının Uygulama Alanı Bakımından Ayrılabilir İşlem Kuramı. (Birinci Baskı). Ankara: Yetkin Yayınevi.

Sirmen, L. (1972). “Modern Hukukta Sözleşme Kavramı ve Türk Hukuku”. Prof. Dr. H. C. Oğuzoğlu’na Armağan. Ankara: AÜHF Yayınları, 441-472.

Sirmen, L. (2015). “Türk Hukukunda Genel İşlem Şartları Kavramı”. Viyana Satım Sözleşmesi Hukuku ve Tüketici Hukuku Sempozyum Kitabı. Ankara: Adalet Yayınevi, 117-134.

Somer, M. (1990). Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerinin Türk Ticaret Kanunu’nun Tedrici Kuruluş Sistemi Üzerinde Etkileri. İstanbul: Kazancı Yayınları.

Soyer, P. (1987). Genel İş Koşulları. (Birinci Baskı). İzmir: Özgün Matbaacılık.

Soysal, M. (1986). 100 Soruda Anayasanın Anlamı. (Birinci Baskı). İstanbul: Gerçek Yayınevi.

Spaeth, S. M. (1989). “Our experience Under The Natural Gas Policy Act Of 1978, and İts Relevance To The Natural Gas Wellhead Decontrol Act Of 1989”. University of Arkansas at Little Rock Law Journal, 12(2), 265-282.

Speight, J. G. (2018). Natural Gas: A Basic Handbook. (Second Edition), Massachusetts: Gulf.

Sungurbey, A. K. (1988). Yetkisiz Temsil: Özellikle Culpa in Contrahendo (Sözleşmenin Görüşülmesinde Kusur) ve Olumsuz Zarar. (Birinci Baskı). İstanbul: Yasa Yayınları.

Sungurbey, İ. (1980). Medeni Hukuk Sorunları. C. IV. (Birinci Baskı). İstanbul: İÜHF Yayınları.

Süzek, S. (2012). İş Hukuku. (Sekizinci Baskı). İstanbul: Beta Yayınları.

Şanlı, C. (1986). Milletlerarası Ticari Tahkimde Esasa Uygulanacak Hukuk. (Birinci Baskı). Ankara: BTHAE Yayınları.

Şenocak, K. (2000). Meslekî Sorumluluk Sigortası. (Birinci Baskı). Ankara: Turhan Kitabevi.

Talus, K. (2011). "Long-Term Natural Gas Contracts and Antitrust Law İn The European Union and The United States". Journal of World Energy Law And Business, 4(3), 260-315.

Tan, T. (1992). “Kamu Hizmeti İmtiyazından Yap İşlet Devret Modeline”. AÜSBFD, 47(3-4), 307-325.

Tan, T. (1995). “İdari Sözleşme Kuramına İlişkin Gözlemler”. AÜSBFD, 50(3-4), 291-309.

Tan, T. (2011). İdare Hukuku. (Birinci Baskı). Ankara: Tuhan Kitabevi.

Tan, T. (2015). Ekonomik Kamu Hukuku. (Birinci Baskı), Ankara: Turhan Yayınevi.

Tandoğan, H. (1977). Tüketicinin Korunması ve Sözleşme Özgürlüğünün Bu Açıdan Sınırlanması. (Birinci Baskı). Ankara: AÜHF Yayınları.

Tandoğan, H. (2008a), Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri. C.I/1 (Altıncı Baskı). İstanbul: Vedat Kitapcılık.

Tandoğan, H. (2008b). Özel Borç İlişkileri. C.I/2 (Dördüncü Baskı). İstanbul: Vedat Kitapçılık.

Tandoğan, H. (2010). Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri. Cilt.II (Beşinci Baskı). İstanbul: Vedat Kitapçılık.

Tandoğan, H. (2010). Türk Mes’uliyet Hukuku. (Birinci Baskıdan Tıpkı Bası). İstanbul: Vedat Kitapçılık.

Tank, M. (2011). “Yargı Kararları Işığında İdari Sözleşme Kriterleri”. TAAD, 2(4), 509-542.

Tanör, B., Yüzbaşıoğlu, N. (2019). 1982 Anayasasına göre Türk Anayasa Hukuku. (On Sekizinci Baskı), İstanbul: Beta Yayınevi.

Tekinay, S. S., Akman, S., Burcuoğlu, A., Altop, A. (1989). Eşya Hukuku. (Beşinci Baskı). İstanbul: Filiz Kitabevi.

Tekinay, S. S., Akman, S., Burcuoğlu, A., Altop, A. (1993). Borçlar Hukuku Genel Hükümler. (Yedinci Baskı). İstanbul: Filiz Kitabevi, 113.

Tekinsoy, A. (2006). “İdari Sözleşmelerde Ölçüt Sorunu”. AÜHFD, 55(2), 181-228.

Teziç, E. (1997). Anayasa Hukuku. (Dördüncü Baskı). İstanbul: Beta Yayınevi.

Tiftik, M. (2007). Türk Hukukunda Vedia Sözleşmesi. (Birinci Baskı). Ankara: Yetkin Yayınevi.

Topuz, M. (2013). “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Genel İşlem Koşullarında Kapsam (Yürürlük) Denetimi”. Prof. Dr. Mustafa Dural’a Armağan, İstanbul: Filiz Kitabevi, 1138-1174.

Train, K.E. (1991). Optimal Regulation, The Economic Theory of Natural Monopoly. London: MIT.

Tunçomağ, K. (1963). Türk Hukukunda Cezai Şart. (Birinci Baskı). İstanbul: Bahar Matbaası.

Tunçomağ, K. (1976). Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler. (Altıncı Baskı). İstanbul: Sermet Matbaası.

Tunçomağ, K. (1977). Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri Akdin Muhtelif Nev ̕ileri. (Üçüncü Baskı). İstanbul: Sermet Matbaası.

Tunçomağ, K., Centel, T. (2013). İş Hukukunun Esasları. (Altıncı Baskı). İstanbul: Beta Yayınları.

Turanboy, A. (1989). "Yargıtay Kararlarına Göre Müteahhidin Teslimden Sonra İnşaattaki Noksan ve Bozukluklardan Doğan Mesuliyeti". AÜHFD., 41(1-4), 151-189.

Turanboy, A. (2006). “Ticari Sır”. Prof. Dr. Tuğrul Ansay’a Armağan. Ankara: Turhan Yayınevi, 347 – 363.

Uler, Y. (1970). İdari Yargıda İptal Kararlarının Sonuçları. (Birinci Baskı). Ankara: AÜHF Yayınları.

Ulusan, İ. (1982). "Culpa in Contrahendo Üzerine". Ümit Doğanay’ın Anısına Armağan, C.I, 275-319, 305.

Ulusan, İ. (1990). Özellikle Borçlar Hukuku ve İş Hukuku Açısından İşverenin İşçiyi Gözetme Borcu ve Bundan Doğan Hukuki Sorunlar. (Birinci Baskı). İstanbul: Kazancı Yayınları.

Ulusan, İ. (2004). “Genel İşlem Şartlarında ve Özellikle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Haksız Şartlara İlişkin İçerik Denetimi”. İKÜHFD, 3(2), 27-48.

Ulusoy, A. (1999). “Bağımsız İdari Kurumlar”. Danıştay Dergisi, 100(29), 3-17.

Ulusoy, A. (2001). "Telekomünikasyon Alanındaki Ara Bağlantı (Şebekeler Arası İrtibat ve İşbirliği) Sözleşmelerinin Hukuksal Niteliği". AÜHFD, 48(1-4), 148-158.

Ulusoy, Y. (1981). Sermaye Piyasası Kanunu Yorum ve Açıklaması. (Birinci Baskı). Ankara: Olgaç Matbaası.

Umur, Z. (1990). Roma Hukuku Ders Notları. (Birinci Baskı). İstanbul: Beta Yayınevi.

Usluel Gürbüz, A. E. (2009). Türk Özel Hukukunda Özellikle Anonim Şirketlerde Ticari Sırrın Korunması. (Birinci Baskı). İstanbul: Vedat Kitapçılık.

Uygur, T. (2010). Açıklamalı İçtihatlı Borçlar Kanunu Sorumluluk ve Tazminat Hukuku. C.8 (Üçüncü Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.

Ünal, M., Başpınar, V. (2018). Şekli Eşya Hukuku. (Onuncu Baskı). Ankara: Savaş Yayınevi.

Viscusi, W. K., Vernon J. M., Harrington J. E. (1995). Economics of Regulation and Antitrust. London: MIT.

Von Tuhr, A. (1983). Borçlar Hukukunun Umumi Kısmi. C. 1-2 (Çev. C. Edege). (Birinci Baskı). Ankara: Yargıtay Yayınları.

Wieland, K. A. (1947). Kanunu Medenide Ayni Haklar. C.I (Birinci Baskı). Ankara: Adalet Bakanlığı.

Yalçınduran, T. (2000). Alt İstisna (Taşeronluk) Sözleşmeleri. (Birinci Baskı). Ankara: Yetkin Yayınevi.

Yalçınduran, T. (2007). Vekâlet Sözleşmesinde Ücret. (İkinci Baskı). Ankara: Yetkin Yayınları.

Yardımcı, O. (2011). “Türkiye Doğal Gaz Piyasası: Geçmiş 25 Yıl, Gelecek 25 Yıl”. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 3(2), 157-166.

Yavuz, C., Acar, F., Özen, B. (2019). Borçlar Hukuku Dersleri Özel Hükümler. (On Altıncı Baskı). İstanbul: Beta Yayınları.

Yavuz, M. (2011). Elektrik Piyasası Kanunu’nun Öngördüğü Hukuki Rejim ve Elektrik Tedarik Sözleşmeleri. (Birinci Baskı). İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 51.

Yayla, A. (2013). İdarenin Doğal Gaz Piyasasını Düzenleme Faaliyeti. (Birinci Baskı). İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.

Yener, M. D. (2008). Vedia Sözleşmesi. (Birinci Baskı). İstanbul: On İki Levha Yayınları.

Yıldırım, A. (2020). Borçlar Hukuku Genel Hükümler. (On Birinci Baskı). Ankara: Monopol Yayınları.

Yıldırım, E. (1995). “Ekonomik Yapı ve Ölçek Ekonomileri”. Çukurova Üniversitesi SBE Dergisi, 3(3), 65-82.

Yıldırım, T., Yasin, M., Kaman, N., Özdemir, E., Üstün, G., Okay Tekinsoy, Ö. (2016). İdare Hukuku. (Altıncı Baskı), İstanbul: Oniki Levha Yayıncılık.

Yılmaz, E. (1992). Hukuk Sözlüğü. (Dördüncü Baskı). Ankara: Yetkin Yayınları.

Yu, W., Song, S., Li, Y., Min, Y., Huang, W., Wen, K., Gong, J. (2018). "Gas Supply Reliability Assessment of Natural Gas Transmission Pipeline Systems”. Energy, 162, 853-870.

Yücer Aktürk, İ. (2016). İsimsiz Sözleşme Genel Teorisi ve Uzaktan Öğretim Sözleşmesi. (Birinci Baskı). Ankara: Yetkin Yayınları.

Zabunoğlu, Y. (2000). “Bir İdari Sözleşme Türü Olarak Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmeleri”. Ankara Barosu Hukuk Kurultayı, I, 491-496.

Zevkliler, A., Gökyayla, E. (2013). Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri. (On İkinci Baskı). Ankara: Turhan Kitabevi.

Zevkliler, A., Özel, Ç. (2016). Tüketicinin Korunması Hukuku. (Birinci Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.