Eren Borçlar Hukuku Şerhi (Cilt.4 & Cilt.5)

Özel Hükümler (m.207 - 646)
Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Fikret EREN
ISBN: 9786050515183
2.125,00 TL 2.500,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Fikret EREN
Baskı Tarihi 2023/04
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 2291

Prof. Dr. Fikret eren

Eren Borçlar Hukuku Şerhi (Cilt.4 & Cilt.5) Özel Hükümler (m.207 - 646) 


Uzun yıllar içinde çeşitli fakültelerde okuttuğum değerli ögrencilerime sevgi ve başarı dileklerimle...

Cilt IV


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ...............................................................................................vii

KISALTMALAR............................................................................ xliii

GENEL BİBLİYOGRAFYA...........................................................xlv

ÖZEL HÜKÜMLER

GİRİŞ ...................................................................................................1

I. KAYNAKLAR................................................................................ 2

1. Yazılı Kaynaklar........................................................................2

A) Türk Borçlar Kanunu ........................................................2

a) Genel hükümler.........................................................2

b) Özel hükümler...........................................................2

B) Türk Medenî Kanunu ........................................................3

C) Diğer Kanunlar..................................................................3

D) Uluslararası Antlaşma ve Sözleşmeler..............................4

E) Devletler Özel Hukukuna İlişkin Kanunlar İhtilâfı...........4

F) Genel İşlem Şartları...........................................................4

G) Bilimsel Görüşler (doktrin) ve Yargı Kararları .................5

2. Yazılı Olmayan Kaynaklar........................................................5

II. TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN ÖZEL HÜKÜMLERİ

VE BUNLARIN UYGULANMASI ............................................. 6

1. Özel Hükümlerin Konusu .........................................................6

2. Özel Hükümlerin Çeşitleri ve İşlevleri .....................................6

A) Sözleşmenin Tanımlanmasına İlişkin Hükümler...............6

B) Sözleşmenin Kurulmasına İlişkin Hükümler....................7

C) Sözleşmenin İçeriğine İlişkin Hükümler...........................7

D) Sözleşmenin İfa Edilmemesine İlişkin Hükümler.............8

E) Sözleşmenin Sona Ermesine İlişkin Hükümler.................9

3. Özel Hükümlerin Uygulanması...............................................10

4. Türk Borçlar Kanununun Özel Hükümlerinin Nitelikleri.......10

5. Özel Hükümlerle Genel Hükümler Arasındaki İlişki..............12

A) Yığılma (Birlikte Uygulanma) İlkesi ..............................12

B) Dışlama (Münhasır Uygulama) İlkesi.............................13

C) Yarışma İlkesi..................................................................14

III. SÖZLEŞMELERİN GENEL TASNİFİ ...................................... 15

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

x

1. Edimler Arasındaki İlişkilere Göre .........................................16

2. Hukukî Sonuçlarına Göre........................................................16

3. Sürelerine Göre .......................................................................16

A) Ani Sözleşmeler..............................................................16

B) Dönemli Sözleşmeler......................................................17

C) Sürekli Sözleşmeler.........................................................17

4. Karşılıklı (İvazlı) Olup Olmamalarına Göre...........................17

5. Kanunda Düzenlenmiş Olup Olmamalarına Göre ..................17

A) İsimli Sözleşmeler...........................................................17

B) İsimsiz Sözleşmeler.........................................................18

IV. SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ ....................................................... 18

1. İrade Özerkliği ........................................................................18

2. Sözleşme Özgürlüğü ...............................................................18

A) Sözleşme Yapma Özgürlüğü ...........................................19

B) Sözleşmenin Diğer Tarafını Seçme Özgürlüğü...............19

C) Sözleşmenin Tipini, İçeriğini Düzenleme Özgürlüğü.....20

D) Sözleşmeyi Değiştirme Ve Ortadan Kaldırma

Özgürlüğü........................................................................20

E) Şekil Özgürlüğü ..............................................................20

V. BORÇLAR KANUNUNDA DÜZENLENMİŞ OLAN

SÖZLEŞMELERİN TASNİFİ..................................................... 21

1. Genel Bilgi ..............................................................................21

A) Devir Borcu Doğuran Sözleşmeler .................................21

B) Kullandırma Borcu Doğuran Sözleşmeler......................21

C) İşgörme Borcu Doğuran Sözleşmeler .............................21

Ç) Saklama Borcu Doğuran Sözleşmeler.............................22

D) Teminat Borcu Doğuran Sözleşmeler .............................22

E) Talih ve Tesadüfe Bağlı Sözleşmeler ..............................22

F) Ortaklık Borcu Doğuran Sözleşmeler.............................23

2. İnceleme Dışı Bırakılan Sözleşmeler......................................23

TBK md. 207

I. GENEL OLARAK........................................................................ 27

II. TANIMI ......................................................................................... 28

III. SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN NİTELİKLERİ ............................... 29

1. Satış Sözleşmesi Bir Borç Sözleşmesidir................................29

2. Satış Sözleşmesi Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Bir

Sözleşmedir.............................................................................29

İçindekiler

xi

3. Satış Sözleşmesi İvazlı Bir Sözleşmedir.................................30

4. Satış Sözleşmesi Rızai Bir Sözleşmedir..................................30

5. Satış Sözleşmesi Ani Edimli Bir Sözleşmedir ........................31

6. Satış Sözleşmesi Sebebe Bağlı (illî) Bir Sözleşmedir.............31

IV. SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI ................................. 32

1. Satılan Mal (Satış Sözleşmesinin Konusu).............................32

A) Mal Kavramı ...................................................................32

B) Maddî Mal- Maddî Olmayan Mal Ayırımı

(Şey ve Haklar) ...............................................................33

C) Henüz Mevcut Olmayan Müstakbel Mallar....................35

D) Belirli Olmayan Mallar...................................................36

E) Başkasına Ait Mallar.......................................................37

2. Bedel (Satış Parası).................................................................37

3. Tarafların Anlaşması................................................................41

A) Genel Olarak ...................................................................41

B) Sözleşmenin Şeklî...........................................................41

V. SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ÇEŞİTLERİ .................................... 42

1. Konusuna Göre Satış Sözleşmesi Türleri

Taşınır Satış Sözleşmesi -Taşınmaz Satış Sözleşmesi.............42

A) Taşınır Satış Sözleşmesi..................................................42

B) Taşınmaz Satış Sözleşmesi..............................................43

2. Ticarî Satış Sözleşmesi - Ticarî Olmayan Satış

Sözleşmesi...............................................................................43

3. Bedeli Ödeme Tarzına Göre Satış Sözleşmesi Türleri............45

4. Satılanın Teslim Tarzına Göre Satış Sözleşmesi Türleri.........45

5. Sözleşmenin Kurulma Şartlarına Göre Satış Sözleşmesi

Türleri......................................................................................47

6. Parça Satışı - Çeşit Satışı ........................................................47

7. Mülkiyeti Saklı Tutma Kaydıyla Satış Sözleşmesi ve

Uluslarası Satış Sözleşmeleri..................................................49

TBK md. 208

I. TANIM........................................................................................... 52

II. ŞARTLARI.................................................................................... 58

1. Geçerli Olarak Kurulmuş Bir Satış Sözleşmesi Mevcut

Olmalıdır.................................................................................58

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

xii

2. Hasar, Satış Sözleşmesinin Kurulması Anından Satılan

Taşınırın Zilyetliğinin Devri, Taşınmazın Tescili Anına

Kadar Satıcıya Aittir................................................................59

3. Hasar, Taraflara Yükletilemeyen, Beklenmedik Bir Olay

Sonunda Meydana Gelmelidir.................................................60

III. İSTİSNALAR ............................................................................... 62

1. Durumun Gereğinden Doğan İstisnalar ..................................62

2. Sözleşmeden Doğan İstisnalar ................................................63

3. Kanundan Doğan İstisnalar.....................................................64

A) İfa Yerinden Başka Yere Gönderilecek Satışlarda

(Mesafeli Satışlarda) Yarar ve Hasar, Satılanın

Bağımsız Bir Taşıyıcıya Teslim Edildiği Anda

Alıcıya Geçer ..................................................................64

B) Taşınır Satışlarında Hasar, Satılanın Zilyetliğini

Devralmakta Temerrüde Düşen Alıcıya Geçer................65

TBK md. 209

I. NORMUN AMACI....................................................................... 68

II. TAŞINIR KAVRAMI ................................................................... 68

TBK md. 210 - 211

I. SATICININ ASLÎ BORÇLARI (TBK M. 210).......................... 77

1. Malın Zilyetliğini Alıcıya Devir Borcu...................................77

2. Satılanın Mülkiyetini Devretme Borcu ...................................80

II. SATICININ YAN BORÇLARI (TBK M. 211)........................... 85

1. Satılanı Muhafaza Borcu.........................................................85

2. Aydınlatma ve Bilgi Verme Borcu ..........................................86

3. Gerekli Belgeleri Sağlama Borcu............................................86

4. Devir Giderlerini Ödeme Borcu..............................................86

5. Satılanı İfa Yerinden Başka Yere Taşıma (Gönderme)

Giderleri ..................................................................................87

TBK md. 212 - 213

I. GENEL OLARAK SATICININ TEMERRÜDÜ ....................... 94

II. TICARÎ OLMAYAN (ADI) SATIŞLAR ILE BELIRLI

(KESIN) SÜRELI OLMAYAN TICARÎ SATIŞLARDA

SATICININ TEMERRÜDÜ ........................................................ 94

III. BELIRLI SÜRELI TICARÎ SATIŞLARDA SATICININ

TEMERRÜDÜ.............................................................................. 96

İçindekiler

xiii

1. Satış, Her Şeyden Önce Ticarî Bir Satış Olmalıdır

(TBK m. 212) .........................................................................96

2. Temerrüdün Hüküm ve Sonuçları ...........................................99

A) Genel Olarak ...................................................................99

B) Satıcının, Alıcının Müspet Zararını Giderme Borcu

ve Bunun Kapsamı (TBK m. 213) ................................101

a) Genel bilgi.............................................................101

b) Müspet zararın hesaplanmasında somut yöntem...103

c) Müspet zararın hesaplanmasında soyut yöntem....104

TBK md. 214

I. KAVRAM OLARAK SATICININ ZAPTTAN

SORUMLULUĞU...................................................................... 109

II. UYGULAMA ALANI................................................................ 111

III. ÇEŞITLERI................................................................................. 114

IV. SATICININ ZAPTTAN SORUMLULUĞUNUN MADDI

ŞARTLARI.................................................................................. 114

1. Satış Sözleşmesi Geçerli Olarak Kurulmuş Olmalıdır..........114

2. Satılan Alıcıya Devredilmiş (Teslim Edilmiş) Olmalıdır......115

3. Alıcı, Satılan Üzerindeki Üçüncü Kişinin Üstün Hakkını,

Dolayısıyla Malın Elinden Alınma Tehlikesini

Sözleşmenin Kurulduğu Sırada Bilmemelidir ......................116

4. Üçüncü Kişi Satılan Şey Üzerinde Sahip Olduğu Zapt

Hakkını Alıcıya Karşı Kullanmış Olmalıdır .........................117

5. Satıcının Kusurlu Olması Şart Değildir ................................119

TBK md. 215- 216

I. SATICININ ZAPTTAN SORUMLULUĞUNUN ŞEKLÎ

ŞARTLARI.................................................................................. 123

1. Zaptın İhbarı..........................................................................123

2. Zaptın İspatı ..........................................................................125

A) Zaptın Bir Mahkeme Kararıyla İspatı ...........................125

B) Zaptın, Bir Mahkeme Kararı Olmaksızın İspatı............126

II. ALICI, ZAPTTAN DOĞAN HAKLARINI ZAMANAŞIMI

SÜRESI IÇINDE KULLANMALIDIR.................................... 127

TBK md. 217

I. GENEL OLARAK ALICINN TAM ZAPTTAN DOĞAN

HAKLARI................................................................................... 131

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

xiv

II. ALICININ TAM ZAPTTAN DOĞAN HAKLARI ................. 133

1. Alıcı Her Şeyden Önce Satıcıdan, Ödemiş Olduğu Satış

Bedelinin Faiziyle Birlikte Geri Verilmesini İster ................133

2. Alıcı, Satıcıdan Satılanı Elinden Alan Üçüncü Kişiden

İsteyemeyeceği Giderleri de İster..........................................135

3. Alıcı, Davayı Satıcıya Bildirmekle Kaçınılabilecek

Olanlar Dışında Kalan Bütün Yargılama Giderleri ile

Yargılama Dışındaki Giderleri de Satıcıdan İsteyebilir ........135

4. Alıcı, Satıcıdan Satılan Şeyin Tamamen Elinden Alınması

Yüzünden Doğrudan Doğruya Uğradığı Diğer

Zararların da Giderilmesini İsteyebilir..................................136

5. Alıcı, Satıcıdan Kusursuz Olduğunu İspat Etmedikçe,

Satılanın Elinden Alınması Yüzünden Uğramış Olduğu

Diğer Zararların giderilmesini de isteyebilir.........................137

TBK md. 218

I. KISMÎ ZAPT HÂLINDE ALICININ HAKLARI ................... 147

II. ZAPTTAN SORUMLULUĞUN SÖZLEŞME ILE

SINIRLANDIRILMASI VEYA KALDIRILMASI................. 150

1. Kural......................................................................................150

2. İstisnalar................................................................................151

A) Satıcı, Alıcıdan TBK. m. 214/III’e göre Üçüncü

Kişinin Hakkını Gizlemişse, Taraflar Arasında

Yapılmış Olan Sorumsuzluk Anlaşması Kesin

Olarak Hükümsüzdür....................................................151

B) Sorumluluğun Sınırlandırılması veya Kaldırılması,

Hukuka, Ahlaka, Kişilik Haklarına veya Dürüstlük

Kuralına Aykırı Olduğu Takdirde De Anlaşma

Geçersizdir ....................................................................151

C) Satıcının Ağır Kusurundan Sorumlu Olmayacağına

İlişkin Önceden Yapılan Sorumsuzluk Anlaşması da

Kesin Olarak Hükümsüzdür..........................................151

III. ALICININ ZAPTTAN DOĞAN HAKLARININ DIĞER

HAKLARLA YARIŞMASI........................................................ 152

1. Alıcının Zapttan Doğan Hakları, TBK. m. 112’ye Göre

Satıcının Borçlarını Hiç veya Gereği Gibi İfa

Etmemesinden Doğan Hakları İle Yarışabilir........................152

İçindekiler

xv

2. Alıcının Zapttan Doğan Hakkı, TBK. m. 32’ye Göre

Temel Yanılması ve TBK. m. 36’ya Göre Aldatma

Hükümleriyle de Yarışabilir..................................................153

3. Alıcının Zapttan Doğan Hakkının, Sebepsiz Zenginleşme

veya Haksız Fiil Sorumluluğundan Doğan Hakkı ile

Yarışması...............................................................................153

TBK md. 219-220

I. GENEL OLARAK SATICININ AYIPTAN

SORUMLULUĞU...................................................................... 157

II. AYIPTAN SORUMLULUĞUN MADDÎ ŞARTLARI ........... 161

1. Satılan Şey Ayıplı Olmalıdır .................................................161

A) Ayıp Kavramı................................................................161

B) Ayıp Türleri...................................................................164

a) Maddî ayıp ............................................................164

b) Ekonomik ayıp ......................................................165

c) Hukukî ayıp...........................................................166

d) Bildirilen niteliklerdeki ayıp .................................167

e) Bulunması gereken niteliklerdeki ayıp..................170

f) Açık (görünürdeki) ayıp........................................172

g) Gizli ayıp...............................................................172

h) Gizlenmiş ayıp ......................................................172

2. Alıcı Bu Ayıbı Bilmemelidir.................................................173

3. Alıcı Ayıplı Malı Kabul Etmemiş Olmalıdır.........................175

4. Ayıp, Hasarın Alıcıya Geçmesinden Önce Mevcut

Olmalıdır...............................................................................175

TBK md. 221

TBK md. 222

TBK md. 223-224-225

I. GENEL OLARAK AYIPTAN SORUMLULUĞUN

ŞEKLI ŞARTLARI..................................................................... 188

II. SATILANI GÖZDEN GEÇIRME............................................. 190

1. Gözden Geçirmenin İçeriği ve Biçimi ..................................190

2. Gözden Geçirme Süresi.........................................................192

3. Gözden Geçirme Yeri............................................................195

4. Gözden Geçirme Giderleri....................................................196

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

xvi

III. AYIBI BILDIRME ..................................................................... 196

1. Genel Olarak .........................................................................196

2. Ayıp Bildiriminin Hukukî Niteliği........................................196

3. Ayıp Bildiriminin İçeriği.......................................................197

4. Ayıp Bildiriminin Tâbi Olduğu Şekil....................................197

5. Ayıp Bildiriminin Süresi .......................................................197

TBK md. 226

TBK md. 227- 228 - 229 - 230

I. GENEL BILGI ............................................................................ 214

II. SEÇIMLIK HAKKIN HUKUKÎ NITELIĞI............................ 216

III. SEÇIMLIK HAKLARIN KULLANILMASININ

SINIRLANDIRILMASI ............................................................ 221

1. Her Şeyden Önce, TBK. m. 227/III’e Göre Satıcı, Alıcıya

Aynı Malın Ayıpsız Bir Benzerini Hemen Vererek ve

Uğradığı Zararın Tamamını Gidererek Seçimlik Hakları

Kullanmasını Önleyebilir......................................................221

2. Ayrıca, Durum Alıcının Sözleşmeden Dönme Hakkını

Kullanmasını Haklı Göstermiyorsa, Satıcının Talebi

Üzerine Hâkim, Satılanın Onarılmasına veya Satış

Bedelinin İndirilmesine Karar Verebilir................................221

3. Aynı Şekilde, TBK. m. 228/II’ye Göre Satılan, Alıcıya

Yükletilebilen Bir Sebep Yüzünden Yok Olmuş, Başkasına

Devredilmiş veya Şekli Değiştirilmiş ise, Dönme Hakkı

Kullanılamaz .........................................................................223

4. Alıcı, Ayıplı Olduğunu Bilerek Malı Kullanmış veya

Tüketmiş ise, Ayıptan Feragat Etmiş Sayılacağından,

Bu Hâlde de Sözleşmeden Dönemez ....................................225

5. Nihayet, Birden Çok Maldan veya Birden Çok Parçadan

Oluşan Bir Mal, Birlikte Satılmış Olup Da Bunlardan

Bazılarının Ayıplı Çıkması Hâlinde Dönme, Sözleşmenin

Tümü İçin Değil, İlke Olarak Yalnız Ayıplı Mal veya

Parçalar Hakkında Söz Konusu Olur ....................................225

6. Satılanın Değerindeki Eksiklik Satış Bedeline Çok Yakınsa,

Alıcı ya Sözleşmeden Döner ya da Ayıpsız Bir Benzeriyle

Değiştirilmesini İster.............................................................227

IV. SEÇIMLIK HAKKIN ÇEŞITLERI .......................................... 227

1. Sözleşmeden Dönme Hakkı (TBK m. 227/I-1).....................227

A) Genel Bilgi ....................................................................227

İçindekiler

xvii

B) Dönmenin Hüküm ve Sonuçları....................................228

a) Alıcının borçları ....................................................228

aa) Alıcının satılanı geri verme borcu................228

bb) Alıcının elde ettiği yararları geri verme

borcu.............................................................231

b) Satıcının borçları...................................................233

aa) Satış bedelini faiziyle birlikte

geri verme borcu ..........................................233

bb) Yargılama giderlerini ödeme borcu..............233

cc) Alıcının ayıplı mala yaptığı

giderleri ödeme borcu ..................................234

dd) Satılanı ve satış bedelini geri verme

borçlarının zaman ve sırası ..........................235

ee) Zararın tazmini.............................................235

Doğrudan zararın giderilmesi................................236

Diğer (dolaylı) zararların giderilmesi....................242

2. Ayıp Oranında Satış Bedelinden İndirim İsteme Hakkı

(TBK m. 227/I-2)..................................................................243

A) Kavram ve Nitelik.........................................................243

B) Hüküm ve Sonuçları......................................................245

a) Mutlak (soyut) yöntem..........................................246

b) Tazminat yöntemi..................................................246

c) Nispî hesaplama yöntemi......................................246

C) Tazminat Talebi.............................................................249

3. Satılanın Ücretsiz Olarak Onarılmasını İsteme Hakkı

(TBK m. 227/I-3)..................................................................250

4. Satılanın, Ayıpsız Bir Benzeri ile Değiştirilmesini

İsteme Hakkı (TBK m. 227/I-4)............................................253

V. AYIPTAN SORUMLULUĞUN DIĞER TALEPLERLE

ILIŞKISI...................................................................................... 254

1. Ayıptan Sorumluluğun Genel Hükümlere Göre Tazminata

İlişkin Hükümler ile İlişkisi ..................................................255

2. Ayıptan Sorumluluğun Temel Yanılması ve Aldatma ile

İlişkisi....................................................................................256

3. Ayıptan Sorumluluğun Haksız Fiil Sorumluluğu

ile İlişkisi...............................................................................257

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

xviii

TBK md. 231

TBK md. 232

I. SATIŞ BEDELINI ÖDEME BORCU....................................... 272

1. Genel Olarak .........................................................................272

2. Ödeme Yeri............................................................................275

II. ALICININ SATILANI DEVRALMA BORCU ....................... 276

1. Kavram, Nitelik ve Şartları ...................................................276

2. Hüküm ve Sonuçları..............................................................279

TBK md. 233

TBK md. 234

I. SATIŞ BEDELININ ÖDEME ZAMANI ................................. 286

1. Peşin Satışlarda Ödeme Zamanı............................................286

2. Vadeli (Kredili-Veresiye) Satışlarda Ödeme Zamanı............286

3. Satış Parası Önceden Ödenen (Ön Ödemeli) Satışlarda

Ödeme Zamanı......................................................................287

II. SATIŞ BEDELI IÇIN FAIZ ÖDEME ŞARTI.......................... 288

TBK md. 235 - 236

I. ALICININ SATIŞ BEDELINI ÖDEMEDE

TEMERRÜDÜ............................................................................ 292

1. Genel Olarak .........................................................................292

2. Peşin Satışlarda Alıcının Temerrüdü.....................................293

3. Vâdeli (Kredili-Veresiye) Satışlarda .....................................295

II. ALICININ TEMERRÜDÜ HÂLINDE SATICININ

UĞRADIĞI ZARAR VE TAZMINATIN

HESAPLANMASI...................................................................... 296

TBK md. 237

I. GENEL OLARAK TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ......... 303

II. TANIMI ....................................................................................... 303

III. TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESININ UNSURLARI......... 303

1. Taşınmaz Mal........................................................................303

A) Arazi..............................................................................304

a) Tanımı ...................................................................304

b) Tapuya kayıtlı olmayan arazi ................................304

c) Tapuya kayıtlı arazi...............................................306

İçindekiler

xix

B) Tapu Sicilinde Ayrı Bir Sayfaya Bağımsız ve

Sürekli Olarak Kaydedilen Haklar................................310

C) Kat Mülkiyeti Kanununa Tâbi Bağımsız Bölümler ......311

2. Satış Bedeli ...........................................................................311

3. Anlaşma ................................................................................311

IV. SÖZLEŞMENIN ŞEKLI............................................................ 311

1. Genel Olarak .........................................................................311

2. Şeklin Kapsamı .....................................................................312

3. Şekle Uymamanın Sonuçları.................................................315

A) Butlan Görüşü ...............................................................315

B) Kendine Özgü Geçersizlik Görüşü................................317

C) Tabii Borç Görüşü.........................................................318

D) Borçlu Olunmayan Bir Edimi Bilerek İsteyerek

İfa Görüşü......................................................................318

E) Yokluk Görüşü ..............................................................318

4. Taşınmaz Satışına İlişkin Vekâletnamenin Şekli...................319

V. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ............................ 321

1. Genel Olarak .........................................................................321

2. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Türleri ........................322

3. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden Doğan Hakkın

Niteliği ..................................................................................323

4. Sözleşmenin Şekli.................................................................324

5. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Hüküm ve Sonuçları ..325

A) Taraflar Arasında ...........................................................325

B) Üçüncü Kişilere Karşı...................................................328

VI. SÖZLEŞMEDEN DOĞAN ÖNALIM HAKKI

(ÖNALIM SÖZLEŞMESI)........................................................ 333

1. Tanım.....................................................................................333

2. Çeşitleri .................................................................................335

3. Hukukî Niteliği .....................................................................336

4. Önalım Sözleşmesinin Tâbi Olduğu Şekil ............................339

5. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkının Şartları ....................341

A) Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı, Önalım

Sözleşmesinde Belirtilen Taşınmazın Satışı Hâlinde

Söz Konusu Olur...........................................................341

B) Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı Taşınmazın

Üçüncü Kişiye Satılması Hâlinde Söz Konusu Olur.....342

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

xx

C) Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı, Ancak

Taşınmazın Satılması Hâlinde Söz Konusu Olur

(Önalım Olgusu) ...........................................................342

a) Önalım hakkının kullanılmasına imkân veren

işlemler (Vorkaufsfall) ..........................................342

b) Önalım hakkının kullanılması mümkün

olmayan işlemler...................................................345

VII. ALIM SÖZLEŞMESİ................................................................. 350

1. Tanım.....................................................................................350

2. Şekli ......................................................................................350

3. Hukukî Niteliği .....................................................................351

VIII. GERİ ALIM SÖZLEŞMESİ...................................................... 351

1. Tanım.....................................................................................351

2. Geri Alım Hakkının Hukukî Niteliği.....................................352

3. Geri Alım Sözleşmesinin Tâbi Olduğu Şekil........................353

TBK md. 238-239

I. ÖNALIM HAKKININ TAPU KÜTÜĞÜNE ŞERHI.............. 357

1. Genel Bilgi ............................................................................357

A) Önalım Hakkının Tapu Kütüğüne

Şerh Edilmemesi ...........................................................357

B) Önalım Hakkının Tapu Kütüğüne

Şerh Edilmesi ................................................................357

2. Şerhin Etki Süresi..................................................................358

3. Önalım Hakkının Tapu Kütüğüne Şerhedilmesinin

Hüküm ve Sonuçları..............................................................360

II. ALIM HAKKININ TAPU KÜTÜĞÜNE ŞERH

EDILMESI .................................................................................. 360

1. Genel Bilgi ............................................................................360

2. Şerhin Etki Süresi..................................................................360

III. GERI ALIM HAKKININ TAPU KÜTÜĞÜNE

ŞERH EDILMESI....................................................................... 361

1. Genel Bilgi ............................................................................361

2. Şerhin Etki Süresi..................................................................362

IV. ÖNALIM HAKKI ÜÇÜNCÜ KIŞIYE

DEVREDILEBILEN, MIRAS YOLUYLA

GEÇEN BIR HAKTIR............................................................... 362

İçindekiler

xxi

V. ALIM HAKKININ DEVRI VE MIRAS YOLUYLA

GEÇMESI.................................................................................... 362

VI. GERI ALIM HAKKININ DEVRI VE MIRAS YOLUYLA

GEÇMESI.................................................................................... 363

TBK md. 240-241-242

I. ÖNALIM DAVASI ..................................................................... 369

II. ÖNALIM DAVASININ DAVACISI.......................................... 370

III. ÖNALIM DAVASININ DAVALISI.......................................... 370

IV. ÖNALIM DAVASININ AÇILMASI GEREKEN

SÜRELER ................................................................................... 370

V. DAVACININ ÖNALIM (SATIŞ) BEDELI ILE

GIDERLERI YATIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ .......................... 375

VI. MAHKEMENIN ÖNALIM KARARININ

DOĞURDUĞU SONUÇLAR ................................................... 375

VII. ÖNALIM HAKKINDAN FERAGAT VE ÖNALIM

HAKKININ SONA ERMESI .................................................... 376

1. Önalım Hakkından Feragat ...................................................376

2. Önalım Hakkının Sona Ermesi..............................................377

TBK md. 243

TBK md. 244

I. AYIPTAN SORUMLULUK ...................................................... 384

1. Genel Olarak .........................................................................384

2. Zamanaşımı...........................................................................388

II. ZAPTTAN SORUMLULUK ..................................................... 390

TBK md. 245-246

TBK md. 247-248

I. ÖRNEK ÜZERİNE SATIŞ ........................................................ 399

II. ISPAT YÜKÜ .............................................................................. 401

TBK md. 249-250-251-252

TBK md. 253

I. KISMÎ ÖDEMELİ SATIŞ SÖZLEŞMELERİ.......................... 412

II. TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ........................................... 412

1. Genel Olarak .........................................................................412

2. Tanım.....................................................................................413

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

xxii

3. Unsurları................................................................................414

A) Satılan Mal Taşınır Bir Mal veya Hak Olmalıdır..........414

B) Satılan Mal Satış Bedeli Ödenmeden Önce Teslim

Edilmeli ve Birden Çok Taksit Söz Konusu

Olmalıdır.......................................................................414

C) Anlaşma Unsuru............................................................416

III. TAKSITLE SATIŞIN BAĞLI OLDUĞU ŞEKIL.................... 416

TBK md. 254

TBK md. 255

TBK md. 256

TBK md. 257

TBK md. 258

TBK md. 259-260-261

I. ALICININ PEŞINATI ÖDEMEDE TEMERRÜDE

DÜŞMESI.................................................................................... 432

II. ALICININ PEŞINATI ÖDEMEDE TEMERRÜDE

DÜŞMESI HÂLINDE KULLANILACAK SEÇIMLIK

HAKLAR..................................................................................... 433

1. Satıcının Peşinatın Ödenmesini İsteme Hakkı......................433

2. Satıcının Sözleşmeden Dönme Hakkı...................................433

A) Alıcının Taksitleri Ödemede Temerrüde Düşmesi

Hâlinde Kullanılacak Seçimlik Haklar..........................434

a) Genel olarak ..........................................................434

b) Satıcının alıcıdan, muaccel olmuş taksitlerin

tamamının bir defada ödenmesini isteme

hakkı......................................................................434

c) Satıcının alıcıdan, geri kalan satış bedelinin

tümünün ödenmesini isteme hakkı

(Muacceliyet şartı) ................................................435

d) Satıcının sözleşmeden dönme hakkı .....................436

B) Sözleşmeden Dönmenin Hüküm ve Sonuçları..............437

a) Satıcının hakları ....................................................438

b) Alıcının hakları......................................................440

TBK md. 262

TBK md. 263

İçindekiler

xxiii

TBK md. 264

I. ÖN ÖDEMELİ TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN

TANIMI ....................................................................................... 448

II. ÖN ÖDEMELİ TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN

ŞEKLİ ......................................................................................... 448

TBK md. 265-266-267-268

I. ÖDEMELERIN GÜVENCEYE BAĞLANMASI................... 453

II. ALICININ MALIN DEVRINI ISTEME HAKKI ................... 453

III. SATIŞ BEDELININ ÖDENMESI ............................................ 453

IV. SATIŞ BEDELININ BELIRLENMESI.................................... 454

TBK md. 269

TBK md. 270

TBK md. 271

I. ÖN ÖDEMELERDE ALICININ TEMERRÜDÜ.................... 460

II. SATICININ TEMERRÜDE DÜŞÜLEN ÖN

ÖDEMELERI ISTEMESI.......................................................... 460

III. SATICININ TEMERRÜDE DÜŞÜLEN ÖN ÖDEMELER

NEDENIYLE SÖZLEŞMEDEN DÖNMESI........................... 460

TBK md. 272-273

I. UYGULAMA ALANININ SINIRLANMASI ......................... 462

II. ORTAK HÜKÜMLER ............................................................... 462

TBK md. 274-275

I. AÇIK ARTIRMA YOLUYLA SATIŞ KAVRAMI .................. 464

II. ÇEŞİTLERİ................................................................................. 466

1. Cebrî Artırma ........................................................................466

2. İsteğe Bağlı Artırma ..............................................................467

A) İsteğe Bağlı Özel Artırma..............................................467

B) İsteğe Bağlı Açık Artırma..............................................468

TBK md. 276-277

TBK md. 278-279-280

I. SATICININ BORÇLARI........................................................... 478

II. ARTIRMA ILE ALANIN (ALICININ) BORÇLARI.............. 479

TBK md. 281

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

xxiv

TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA DÜZENLENMEYEN

BAZI SATIŞ TÜRLERİ

I. MESAFELİ SÖZLEŞMELER................................................... 485

II. İŞYERİ DIŞINDA YAPILAN SATIŞ SÖZLEŞMELERİ....... 486

III. MÜLKİYETİ SAKLI TUTMA SÖZLEŞMESİ....................... 489

1. Kavram ve Tanım..................................................................489

2. Hukuki Niteliği .....................................................................491

3. Sözleşmenin Şekli ve Özel Sicile Kayıt................................492

A) Sözleşmenin Şekli.........................................................492

B) Sözleşmenin Özel Sicile Kaydı.....................................492

4. Hüküm ve Sonuçları..............................................................494

5. Mülkiyeti Saklı Tutma Sözleşmesinin Sona Ermesi ...........497

TBK md. 282

I. TANIM VE GENEL BİLGİ....................................................... 499

II. SÖZLEŞMENIN ŞEKLI VE GEÇERSIZLIK

SEBEPLERI................................................................................ 503

TBK md. 283

I. TARAFLARIN BORÇLARI ..................................................... 506

II. YARAR VE HASARIN GEÇMESI.......................................... 506

TBK md. 284

TBK md. 285-286-287

I. TANIMI ....................................................................................... 514

II. NITELIKLERİ............................................................................ 514

1. Bağışlama Tek Tarafa Borç Yükleyen Bir Sözleşmedir........514

2. Bağışlama Sağlararası Bir Sözleşmedir................................515

3. Bağışlama Karşılıksız (İvazsız) Bir Sözleşmedir..................516

4. Bağışlama, Ani Edimli Bir Sözleşmedir ...............................517

5. Bağışlama Rızaî Bir Sözleşmedir..........................................518

III. BAĞIŞLAMANIN UNSURLARI ............................................ 518

1. Bağışlanılan Bir Mal Olmalıdır.............................................518

2. Anlaşma (Bağışlama Sözleşmesinin Meydana Gelmesi)......519

A) Tarafların İrade Beyanları Karşılıklı ve Birbirine

Uygun Olmalıdır ...........................................................519

B) Bağışlama Sebebi..........................................................520

C) Bağışlama Ehliyeti ........................................................520

İçindekiler

xxv

TBK md. 288

I. BAĞIŞLAMA SÖZÜ VERME.................................................. 524

II. BAĞIŞLAMA SÖZÜ VERMEDE ŞEKİL............................... 525

TBK md. 289

TBK md. 290

I. ŞARTLI (KOŞULLU) BAĞIŞLAMA ...................................... 534

II. YERINE GETIRILMESI BAĞIŞLAYANIN ÖLÜMÜNE

BAĞLI BAĞIŞLAMA ............................................................... 535

TBK md. 291

TBK md. 292

TBK md. 293

TBK md. 294

I. GENEL OLARAK...................................................................... 550

II. BAĞIŞLAYANIN, BAĞIŞLANILAN ŞEYIN

MÜLKIYET VE ZILYETLIĞINI DEVIR BORCU................ 550

III. ZAPTTAN VE AYIPTAN SORUMLULUK............................ 552

TBK md. 295-296

I. GENEL BİLGİ ............................................................................ 558

II. BAĞIŞLAYANIN, ELDEN BAĞIŞLAMAYI VEYA

YERİNE GETİRİLMİŞ BAĞIŞLAMA SÖZÜNÜ GERİ

ALMASI...................................................................................... 559

1. Geri Alma Nedenleri .............................................................559

A) Bağışlananın, Bağışlayana veya Yakınlarından

Birine Karşı Ağır Bir Suç İşlemesi................................560

B) Bağışlananın, Bağışlayana veya Onun Ailesinden

Bir Kimseye Karşı Kanundan Doğan

Yükümlülüklerine Önemli Ölçüde Aykırı

Davranması ...................................................................561

C) Bağışlananın, Yüklemeli Bağışlamada Haklı Bir

Neden Olmaksızın Yüklemeyi Yerine Getirmemesi .....565

2. Geri Almanın Hüküm ve Sonuçları.......................................567

III. HENÜZ YERİNE GETİRİLMEMİŞ BAĞIŞLAMA

SÖZÜNÜN GERİ ALINMASI.................................................. 569

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

xxvi

1. Geri alma sebepleri ...............................................................569

2. Hüküm ve sonuçları ..............................................................571

IV. BAĞIŞLAMA SÖZÜ VERMENİN ORTADAN

KALKMASI................................................................................ 571

TBK md. 297-298

I. GERİ ALMA HAKKININ SÜRESİ VE MİRASÇILARA

GEÇMESİ.................................................................................... 575

1. Geri Alma Hakkının Süresi...................................................575

2. Geri Alma Hakkının Mirasçılara Geçmesi............................576

II. KİRA, GELİR VE FAİZ GİBİ DÖNEMSEL EDİM

BAĞIŞLAMALARINDA BAĞIŞLAYANIN ÖLMESİ ......... 578

TBK md. 299-300

I. KIRA SÖZLEŞMESININ TANIMI.......................................... 581

II. KIRA SÖZLEŞMESININ NITELIKLERI............................... 585

1. Kira Sözleşmesi, Bir Borç Sözleşmesidir .............................585

2. Kira Sözleşmesi Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Bir

Sözleşmedir...........................................................................585

3. Kira Sözleşmesi Sürekli Borç Doğuran Bir

Sözleşmedir ..........................................................................585

4. Kira Sözleşmesi Rızaî Bir Sözleşmedir ................................586

5. Kira Sözleşmesi İvazlı Bir Sözleşmedir................................587

III. BAZI SÖZLEŞMELERDEN FARKI ....................................... 588

1. Satış Sözleşmesinden Farkı...................................................588

2. İntifa ve Oturma Hakkından Farkı .......................................588

3. Saklama Sözleşmesinden Farkı.............................................589

4. Kullanım Ödüncü Sözleşmesinden Farkı .............................589

IV. KIRA SÖZLEŞMESININ UNSURLARI................................. 589

1. Bir Şeyin (Maddî Malın) Kullanılmasının Devri..................589

A) Bir Şey...........................................................................589

B) Bir Şeyin Kullanılmasının Belirli veya

Belirsiz Bir Süre İçin Devri...........................................594

C) Şeyin Bir Bedel Karşılığında Devri ..............................596

2. Tarafların Anlaşması..............................................................600

A) Genel Olarak .................................................................600

B) Tarafların Ehliyeti..........................................................601

C) Kira Sözleşmesinin Tâbi Olduğu Şekil.........................604

İçindekiler

xxvii

TBK md. 301-302-303

I. KIRAYA VERENIN KIRALANANI KIRACIYA

TESLIM BORCU ....................................................................... 609

1. Kiraya Verenin Kiralananı, Kiracıya Kararlaştırılan

Tarihte Teslim Borcu.............................................................612

2. Kiraya Verenin, Kiralananı Sözleşmede Amaçlanan

Kullanıma Elverişli Bir Durumda Teslim Borcu...................614

3. Kiraya Verenin Kiralananı Sözleşme Süresince

Sözleşmede Amaçlanan Kullanıma Elverişli Durumda

Bulundurma Borcu................................................................615

II. KIRAYA VERENIN KIRACININ GÜVENLIĞINI

SAĞLAMA BORCU .................................................................. 615

III. KIRAYA VERENIN VERGI VE BENZERI

YÜKÜMLÜLÜKLERE KATLANMA BORCU...................... 616

IV. KIRAYA VERENIN YAN GIDERLERE KATLANMA

BORCU........................................................................................ 618

TBK md. 304

I. GENEL OLARAK...................................................................... 623

II. AYIPTAN SORUMLULUĞUN ŞARTLARI........................... 623

1. Maddî Şartlar.........................................................................623

A) Bir Ayıp Mevcut Olmalıdır ...........................................623

B) Kiracı Ayıba Kendi Kusuruyla Sebep Olmamalıdır......628

C) Kiracı, Ayıptan Doğan Haklarından Feragat

Etmemiş Olmalıdır........................................................628

D) Sorumsuzluk Anlaşması Yapılmamış Olmalıdır ...........629

2. Şekli Şartları..........................................................................629

TBK md. 305-306

I. GENEL OLARAK KIRACININ AYIPTAN DOĞAN

HAKLARI................................................................................... 636

II. AYIBIN GIDERILMESINI ISTEME HAKKI ........................ 638

III. KIRACININ, KIRALANANIN AYIPSIZ BIR

BENZERIYLE DEĞIŞTIRILMESINI ISTEME HAKKI ...... 641

IV. KIRACININ SÖZLEŞMEYI FESIH HAKKI ......................... 642

TBK md. 307-308

I. KIRA BEDELINDEN INDIRIM YAPILMASINI

ISTEME HAKKI ........................................................................ 646

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

xxviii

II. KIRACININ ZARARIN GIDERILMESINI

ISTEME HAKKI ........................................................................ 648

III. AYIPTAN SORUMLULUĞUN KALDIRILMASI VEYA

SINIRLANDIRILMASI ............................................................ 650

TBK md. 309

I. KIRAYA VERENIN ZAPTTAN SORUMLULUĞU

KAVRAMI .................................................................................. 654

II. ZAPTTAN SORUMLULUĞUN ŞARTLARI.......................... 655

1. Maddî Şartlar.........................................................................655

A) Üçüncü Kişi, Kiralanan Üzerinde Kiracının

Hakkıyla Bağdaşmayan (Üstün) Bir Hak İleri

Sürmelidir......................................................................655

B) Bu Hak Kira Sözleşmesinin Yapılmasından Önce

Mevcut Olmalıdır..........................................................656

2. Şekli Şartlar...........................................................................656

III. HÜKÜM VE SONUÇLARI....................................................... 656

1. Kiraya Veren, Davayı Üstlenmek Zorundadır.......................656

2. Kiraya Veren, Kiracının Uğradığı Zararları Gidermek

Zorundadır.............................................................................657

A) Kiralananın Tamamen Zaptı Hâlinde ............................658

B) Kiralananın Kısmen Zaptı Hâlinde ...............................658

TBK md. 310-311

I. KIRALANANIN MÜLKIYETININ KIRA

SÖZLEŞMESININ KURULMASINDAN SONRA

DEVRI ......................................................................................... 662

II. ÜÇÜNCÜ KIŞININ SINIRLI AYNI HAK SAHIBI

OLMASI...................................................................................... 664

TBK md. 312

I. GENEL OLARAK...................................................................... 668

II. KIRA SÖZLEŞMESININ TAPU SICILINE ŞERHININ

ŞARTLARI.................................................................................. 668

1. Tapuya Kayıtlı Bir Taşınmaz Söz Konusu Olmalıdır............668

2. Yazılı Bir Şerh Talebi (Yazılı Şerh Sözleşmesi)

Yapılmış Olmalıdır................................................................668

3. Tapu Siciline İşlenen Şerh Geçerli Olduğu Süre ile

Kullanma Şartlarını Göstermelidir........................................669

İçindekiler

xxix

III. HÜKÜM VE SONUÇLARI....................................................... 669

1. Kiraya Veren, Kiralanan Üzerinde Üçüncü Kişiye

Mülkiyeti Devretmek veya Sınırlı Bir Aynî Hak ya da

Kuvvetlendirilmiş Şahsî Hak Kurmak Suretiyle

Tasarrufta Bulunmuş Olmalıdır.............................................671

2. Üçüncü Kişinin Kiralanan Üzerinde Elde Ettiği Hak,

Kiracının Kiralananı Kullanma Hakkı ile

Bağdaşmamalıdır...................................................................672

TBK md. 313-314

I. KIRA BEDELINI ÖDEME BORCU ........................................ 674

II. KIRA BEDELININ BELIRLENMESI..................................... 677

III. KIRA BEDELINI ÖDEME YERI............................................. 678

IV. KIRA BEDELINI ÖDEME ZAMANI...................................... 678

TBK md. 315

TBK md. 316

TBK md. 317

TBK md. 318-319

I. AYIPLARI KIRAYA VERENE BILDIRME BORCU............ 697

II. AYIPLARIN GIDERILMESINE VE KIRALANANIN

GÖSTERILMESINE KATLANMA BORCU .......................... 699

TBK md. 320-321

TBK md. 322

I. ALT KIRA VE KULLANIM HAKKININ DEVRI ................. 709

II. TANIM VE ŞARTLARI............................................................. 709

III. HÜKÜM VE SONUÇLARI....................................................... 713

1. Alt Kira Sözleşmesi Yönünden.............................................713

2. Kullanmanın Devri Yönünden ..............................................714

TBK md. 323

I. KIRA SÖZLEŞMESININ DEVRI KAVRAMI ....................... 716

II. ŞARTLARI.................................................................................. 718

III. HÜKÜM VE SONUÇLARI....................................................... 719

TBK md. 324-325-326

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

xxx

TBK md. 327

I. KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ............................. 728

II. BELIRLI SÜRELI KIRA SÖZLEŞMELERININ SONA

ERMESI....................................................................................... 729

1. Genel Bilgi ............................................................................729

2. Kira Sözleşmesinin Yenilenmesi...........................................731

TBK md. 328-329-330

TBK md. 331

I. KIRA SÖZLEŞMESININ OLAĞANÜSTÜ

SEBEPLERLE SONA ERMESI................................................ 742

II. OLAĞANÜSTÜ FESHIN ŞARTLARI .................................... 743

III. OLAĞANÜSTÜ FESHIN SONUÇLARI ................................ 744

1. Olağanüstü Fesih, Her Şeyden Önce Kira Sözleşmesini

Sona Erdirir...........................................................................744

2. Karşı Tarafın Fesih Nedeniyle Uğradığı Zararın Tazmini.....744

TBK md. 332

TBK md. 333

TBK md. 334-335

I. KİRACININ KİRALANANI GERİ VERME BORCU .......... 755

II. KIRAYA VERENIN KIRALANANI GÖZDEN

GEÇIRME VE KIRACIYA BILDIRME YÜKÜMLÜĞÜ...... 760

TBK md. 336-337

I. GENEL BILGI ............................................................................ 765

II. HAPIS HAKKININ KONUSU ................................................. 767

III. HAPIS HAKKININ KAPSAMI................................................ 769

TBK md. 338

TBK md. 339

I. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARI HAKKINDA

GENEL BİLGİ............................................................................ 778

II. UYGULAMA ALANI................................................................ 779

TBK md. 340

TBK md. 341

TBK md. 342

İçindekiler

xxxi

TBK md. 343-344

I. GENEL OLARAK...................................................................... 800

II. KIRA BEDELININ TARAFLARCA SÖZLEŞMEDE ILK

DEFA BELIRLENMESI............................................................ 801

III. YENILENEN KIRA DÖNEMLERINDE KIRA

BEDELININ BELIRLENMESI, ÖZELLIKLE KIRA

BEDELINI BELIRLEME DAVASI.......................................... 801

1. Taraflar Sözleşmede Bir Artış Oranı Belirlemişlerse ............803

2. Taraflar Sözleşmede Bir Artış Oranı Belirlememişlerse .......804

3. Beş Yıldan Uzun Süreli Sözleşmelerde Bedelin

Belirlenmesi ..........................................................................806

4. Yabancı Para Üzerinden Yapılan Sözleşmelerde...................807

TBK md. 345

I. GENEL OLARAK...................................................................... 814

II. TARAFLAR SÖZLEŞMEDE YENI KIRA DÖNEMINDE

KIRA BEDELININ ARTIRILACAĞINA ILIŞKIN BIR

HÜKÜM KOYMUŞLARSA...................................................... 814

III. TARAFLAR SÖZLEŞMEDE YENI KIRA DÖNEMINDE

KIRA BEDELININ ARTIRILACAĞINA ILIŞKIN BIR

HÜKÜM KOYMAMIŞLARSA ................................................ 815

TBK md. 346

TBK md. 347-348-349

I. BELIRLI VE BELIRSIZ SÜRELI KONUT VE ÇATILI

IŞYERI KIRALARININ FESIH BILDIRIM YOLUYLA

SONA ERMESI .......................................................................... 824

1. Belirli Süreli Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında...................824

2. Belirsiz Süreli Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında.................827

II. BILDIRIMIN GEÇERLILIĞI YAZILI ŞEKILDE

YAPILMASINA BAĞLIDIR .................................................... 829

III. AILE KONUTU.......................................................................... 829

TBK md. 350

I. GENEL BILGI ............................................................................ 832

II. KIRA SÖZLEŞMESININ KIRAYA VERENDEN

KAYNAKLANAN SEBEPLERLE SONA ERMESI.............. 833

1. Kiraya Verenin ve Yakınlarının Kiralanana Duyduğu

Gereksinim Nedeniyle Sözleşmenin Sona Ermesi................834

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

xxxii

A) Kiraya Verenin Kendisi, Eşi, Altsoyu, Üstsoyu veya

Kanun Gereği Bakmakla Yükümlü Olduğu Diğer

Kişiler İçin Kiralananı Konut ya da İşyeri Gereksinimi

Sebebiyle Kullanma Zorunluluğu Olmalıdır ................. 834

B) Gereksinim, Gerçek ve Samimi Olmalıdır....................837

C) Tahliye Davası, Sözleşme Süresinin Sona

Ermesinden İtibaren Bir Ay İçinde Açılmalıdır.............840

2. Kiraya Verenin Kira Sözleşmesini, Kiralananı Yeniden

İnşası veya İmarı Amacıyla Sona Erdirmesi.........................842

A) Genel Bilgi ....................................................................842

B) Şartları...........................................................................842

a) Taşınmazın yeniden inşası veya imarı

amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi veya

değiştirilmesi gerekir.............................................842

b) Ayrıca, yeni inşa, esaslı onarım, değişiklik ve

genişletme işlerinin yapıldığı sırada taşınmazın

konut veya işyeri olarak kullanılması, teknik

açıdan mümkün olmamalıdır.................................844

c) Bu sebebe dayalı tahliye davası sözleşmenin

sona ermesinden itibaren bir ay içinde

açılmalıdır .............................................................844

C) Hüküm ve Sonuçları......................................................845

TBK md. 351

1. Yeni Malik Veya Bazı Yakınları Kiralanan Konut veya

İşyerine Gereksinim Duymalıdır...........................................848

2. Yeni Malik Mülkiyeti Kazandığı Tarihten İtibaren

Bir Ay İçinde Kiracıya İhtarda Bulunmalı ve Altı Ay

Sonrası İçin Kiralananı Boşaltmasını (Tahliye Etmesini)

Talep Etmelidir......................................................................849

3. Bu Hâlde De Kiraya Veren Kiralananı Üç Yıl Süreyle

Üçüncü Bir Kişiye Kiraya Veremez......................................852

TBK md. 352

I. KIRACININ BOŞALTMA (TAHLIYE) TAAHHÜTÜ........... 854

1. Şartları...................................................................................855

İçindekiler

xxxiii

A) Boşaltma Taahhüdünün Geçerliliği, Yazılı Şekilde

Yapılmış Olmasına Bağlıdır..........................................855

B) Boşaltma Taahhüdü, Boşaltma Tarihini İçermelidir......856

2. Hüküm ve Sonuçları..............................................................858

II. KIRAYA VERENIN, KIRACININ AYNI KIRA SÜRESI

IÇINDE KIRA BEDELINI ÖDEMEMESI NEDENIYLE

YAZILI OLARAK IKI HAKLI IHTARDA BULUNMASINA

DAYANAN TAHLIYE TALEBI............................................... 858

A) Kiraya Veren, Kira Bedelini Ödemediği İçin

Kiracıya Aynı Kira Süresi İçinde İki Haklı İhtarda

Bulunmuş Olmalıdır......................................................859

B) İhtar Yazılı Olmalıdır ....................................................861

C) İhtarda Ödenmeyen Ayın Kirası, Bunun Miktarı ve

Ödenme Gereği Bildirilmelidir.....................................862

D) İhtar Haklı Olmalıdır.....................................................862

E) Kiraya Veren Kira Süresinin Bitimini İzleyen Bir Ay

İçinde Tahliye Davasını Açmalıdır................................863

III. KIRACININ VEYA BIRLIKTE YAŞADIĞI EŞININ

AYNI ILÇE VEYA BELDE BELEDIYE SINIRLARI

IÇINDE OTURMAYA ELVERIŞLI BIR KONUTUNUN

BULUNMASI............................................................................. 863

1. Kiracının Konut Olarak Kullandığı Taşınmazın

Bulunduğu İlçe veya Belediye Sınırları İçinde

Kendisinin veya Birlikte Yaşadığı Eşinin Bir Taşınmaza

Sahip Olması Gerekir............................................................864

2. Kiraya Veren, Sözleşmeyi Yaparken Kiracının veya

Birlikte Yaşadığı Eşinin Konut Olarak Oturmaya

Elverişli Bir Yerinin Olduğunu Bilmemelidir.......................865

3. Kiraya Veren, Sözleşmenin Bitiminden İtibaren

Bir Ay İçinde Tahliye Davasını Açmalıdır ............................866

IV. KIRACININ KIRALANANI BAŞKASINA

KIRALAMASI NEDENINE DAYANAN TAHLIYE

DAVASI ....................................................................................... 866

TBK md. 353

TBK md. 354

TBK md. 355

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

xxxiv

TBK md. 356

TBK md. 357 - 358 - 359

I. TANIMI, NİTELİKLERİ VE UNSURLARI ........................... 880

1. Tanımı ...................................................................................880

2. Ürün Kirası Sözleşmesinin Nitelikleri ..................................883

A) Ürün Kirası, Tam İki Tarafa Borç Yükleyen

Bir Sözleşmedir.............................................................883

B) Ürün Kirası, İvazlı Bir Sözleşmedir..............................883

C) Ürün Kirası, Rızaî Bir Sözleşmedir ..............................883

D) Ürün Kirası, Sürekli Borç Doğuran Bir Sözleşmedir....884

3. Ürün Kirasının Unsurları.......................................................884

A) Ürün Veren Bir Şey-Ürün Veren Bir Hak......................884

B) Kullanma ve Yararlanmanın Belirli Bir Süre İçin

Devri..............................................................................885

C) Kira Bedeli ....................................................................886

D) Tarafların Anlaşması......................................................887

a) Karşılıklı irade beyanlarının birbirine

uygun olması.........................................................887

b) Tarafların ehliyeti ..................................................887

c) Şekil şartı...............................................................887

II. BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI ............ 888

1. Olağan Kira-Ürün Kirası İlişkisi...........................................888

2. Ürün Kirası-Lisans Sözleşmesi İlişkisi.................................889

3. Ürün Kirası-Adi Ortaklık İlişkisi ..........................................889

4. Ürün Kirası-Kullanım Ödüncü İlişkisi..................................889

5. Ürün Kirası- Satış Sözleşmesi...............................................889

TBK md. 360

TBK md. 361

I. KIRAYA VERENIN ESASLI ONARIMLARI YAPMA

BORCU........................................................................................ 898

II. KIRAYA VERENIN DIĞER BORÇLARI............................... 899

1. Zapttan Sorumluluk...............................................................899

2. Üçüncü Kişinin Sözleşmenin Kurulmasından Sonra

Kiralananın Mülkiyetini Kazanması

(Üstün Hak Sahibi Olması)...................................................900

3. Vergi ve Harçları Ödeme Borcu............................................901

İçindekiler

xxxv

TBK md. 362

TBK md. 363

TBK md. 364

TBK md. 365

TBK md. 366

TBK md. 367

I. ÜRÜN KİRASI SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ............ 920

II. BELIRLI SÜRENIN SONA ERMESI...................................... 921

TBK md. 368

TBK md. 369-370-371

1. Önemli Sebepler....................................................................929

2. Kiracının İflâsı.......................................................................930

3. Kiracının Ölümü....................................................................932

TBK md. 372-373-374-375

1. Kiralananın Geri Verilmesi ...................................................939

2. Tutanağa Geçirilmiş Eşya .....................................................941

3. Ürün ve Yetişme Giderleri.....................................................943

4. Saman, Gübre ve Benzerleri .................................................944

TBK md. 376

TBK md. 377

TBK md. 378

1. Belirli Süreli Hayvan Kirasının Sona Ermesi .......................954

2. Belirsiz Süreli Hayvan Kirasının Sona Ermesi

(Olağan Fesih).......................................................................954

3. Olağanüstü Fesih...................................................................955

I. TANIMI, NİTELİKLERİ, ÇEŞİTLERİ,

UNSURLARI ............................................................................. 957

1. Tanımı ..................................................................................957

2. Sözleşmenin Nitelikleri ........................................................960

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

xxxvi

A) Finansal Kiralama Sözleşmesi,

İsimli Bir Sözleşmedir ..................................................961

B) Finansal Kiralama Sözleşmesi,

Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Bir Sözleşmedir...........961

C) Finansal Kiralama Sözleşmesi,

İvazlı Bir Sözleşmedir...................................................961

D) Finansal Kiralama Sözleşmesi,

Rızaî Bir Sözleşmedir ...................................................962

E) Finanasal Kiralama Sözleşmesi

Sürekli Bir Sözleşmedir ................................................962

3. Kiralama (Leasing) Çeşitleri.................................................962

A) Doğrudan Kiralama-Dolaylı Kiralama..........................962

B) Finansal Kiralama-Faaliyet Kiralaması.........................963

C) Yatırım Malları Kiralaması-Tüketim Malları

Kiralaması .....................................................................964

D) Taşınır Kiralaması-Taşınmaz Kiralaması......................964

E) Sat ve Geri Kirala..........................................................964

4. Sözleşmenin Unsurları ..........................................................965

A) Kiralanan Malın Zilyetliğinin Devri .............................965

a) Mal kavramı ..........................................................965

aa) Taşınır veya taşınmaz mal............................965

bb) Kiracının işletmesinde üretim

faaliyetinde kullanılan bir mal .....................966

b) Malın zilyetliği devredilmiş olmalıdır ..................967

B) Kira Bedeli ....................................................................967

C) Kira Süresi.....................................................................968

D) Sözleşme Sonunda Kiracıya Tanınan

Seçimlik Haklar.............................................................969

E) Anlaşma Unsuru............................................................969

II. SÖZLEŞMENİN KURULMASI............................................... 969

1. Sözleşmenin Tarafları............................................................969

A) Kiralayan.......................................................................969

B) Kiracı.............................................................................970

2. Sözleşmenin Şekli.................................................................970

3. Sözleşmenin Şerh ve Tescili..................................................970

III. TARAFLARIN BORÇLARI ..................................................... 972

1. Kiralayanın Borçları..............................................................972

İçindekiler

xxxvii

A) Kiralayanın, Kiracının Talebi ve Seçimi Üzerine

Belirlediği Malın Mülkiyetini Üçüncü Kişi veya

Bizzat Kiracıdan Devralmak Suretiyle Edinme

Borcu.............................................................................972

B) Kiralayanın, Kiracının Talebi ve Seçimi Üzerine

Belirlediği Malın Zilyetliğini Devretme Borcu.............973

C) Kiralayanın, Kiracının Sözleşme Konusu Malı

Kullanıp Yararlanmasına Katlanma Borcu....................974

D) Kiralayanın, Kiralanan Malın Mülkiyetini

Üçüncü Bir Kişiye Devretmeme Borcu ........................975

E) Kiralananı Sigorta Ettirme Borcu..................................975

F) Kiralayanın Kiralananın Ayıbından Sorumluluğu.........975

G) Kiralayanın, Malın Üstün Hak Sahibi Üçüncü Kişi

Tarafından Zaptedilmesi Halinde Sorumluluğu............978

H) Sözleşmede Kararlaştırılmışsa, Kiralayanın Malın

Mülkiyetini Sözleşme Sonunda Kiracıya

Devretme Borcu ............................................................978

2. Kiracının Borçları..................................................................979

A) Kiracının Kiralananı Teslim Alma (Kabul Etme)

Borcu.............................................................................979

B) Kiracının Kiralama Bedelini Ödeme Borcu..................979

C) Kiracının, Sözleşme Konusu Malı Özenle Kullanma

Borcu.............................................................................980

D) Kiracının Mala Bakma ve Onu Koruma Borcu.............980

E) Malın Zilyetliğini ve Kiracılık Sıfatını Başkasına

Devretmeme Borcu .......................................................981

F) Sigorta Primlerini Ödeme Borcu...................................981

G) Kiracının Hasardan Sorumluluğu..................................982

H) Kiracının, Sözleşme Sonunda Malı Kiralayana Geri

Verme Borcu..................................................................983

IV. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ............................................ 983

1. Sözleşmenin Olağan Sebeplerle Sona Ermesi.......................984

A) Sürenin Dolması Nedeniyle Sözleşmenin Sona

Ermesi ...........................................................................984

B) Kiracının İflası, Ölümü veya Fiil Ehliyetini

Kaybetmesi Nedeniyle Sözleşmenin Sona Ermesi .......984

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

xxxviii

C) Sözleşmenin Kiracının Tasfiye Sürecine Girmesi

Nedeniyle Vaktinden Önce Sona Ermesi ......................985

2. Sözleşmenin Olağanüstü Sebeplerle Sona Ermesi................985

A) Sözleşmenin İhlâli Nedeniyle .......................................985

B) Sözleşmenin Önemli Sebeplerle Sona Ermesi..............986

3. Sözleşmenin Sona Ermesinin Sonuçları................................986

TBK md. 379

I. ÖDÜNÇ SÖZLEŞMELERİ....................................................... 990

II. KULLANIM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI........... 990

III. KULLANIM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNİN BAZI

SÖZLEŞMELERDEN FARKI .................................................. 992

IV. KULLANIM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNİN

UNSURLARI.............................................................................. 993

1. Bir Malın (Bir Şeyin veya Hakkın) Kullanılmasının

Devri......................................................................................993

A) Bir Mal Devredilmelidir................................................993

B) Malın Kullanılması (Gerekiyorsa Yararlanılması)

Devredilmelidir.............................................................995

2. Devir Karşılıksız Olmalıdır...................................................995

3. Tarafların Anlaşması..............................................................995

TBK md. 380-381

I. ÖDÜNÇ VERENİN BORÇLARI ............................................. 999

1. Sözleşme Konusu Malın Kullanılmasını Devir

(Bırakma) Borcu....................................................................999

2. Olağanüstü Giderleri Ödeme Borcu....................................1000

II. ÖDÜNÇ ALANIN BORÇLARI.............................................. 1001

1. Ödünç Alanın Ödünç Konusu Malı; Sözleşmede

Kararlaştırılan Şekilde, Sözleşmede Hüküm Yoksa,

Niteliğine ya da Özgülendiği Amaca Göre Kullanma Borcu.....1001

2. Ödünç Alanın Ödünç Konusunu Başkasına

Kullandırmama Borcu.........................................................1001

3. Bakım ve Koruma Borcu ....................................................1002

4. Ödünç Alanın Sorumluluğu ................................................1002

5. Şeyi Geri Verme Borcu .......................................................1003

TBK md. 382

İçindekiler

xxxix

TBK md. 383-384-385

I. GENEL OLARAK.................................................................... 1011

II. SÖZLEŞMENİN OLAĞAN SEBEPLERLE

SONA ERMESİ ........................................................................ 1011

1. Belirli Süreli Sözleşmelerde................................................1011

2. Belirsiz Süreli Sözleşmelerde .............................................1012

III. SÖZLEŞMENİN OLAĞANÜSTÜ SEBEPLERLE

SONA ERMESİ ........................................................................ 1013

1. Ödünç Konusu Malın Sözleşmeye Aykırı Kullanılması .....1013

2. Önceden Bilinmeyen Bir Sebeple Ödünç Verenin Ödünç

Konusu Şeye İvedi Olarak İhtiyaç Duyması.......................1013

3. Ödünç Alanın Ölmesi..........................................................1014

4. Ödünç Alanın İflâs Etmesi ..................................................1014

5. Ödünç Konusu Malın Yok Olması veya Kaybolması .........1014

TBK md. 386

I. TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI ............ 1016

II. TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNİN

NİTELİKLERİ.......................................................................... 1018

III. TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNİN ÇEŞİTLERİ...... 1019

IV. TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI... 1020

1. Bir Miktar Para veya Tüketilebilen Bir Şey........................1020

2. Ödünç Konusu Şeyin Mülkiyetinin Ödünç Alana Devredilmesi

1020

3. Ödünç Alan, Ödünç Alınan Şeyle Aynı Nitelik ve

Miktarda Şeyi Ödünç Verene Geri Vermek Zorundadır......1021

4. Tarafların Anlaşması............................................................1023

V. TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNİN BENZER

HUKUKÎ İŞLEMLERDEN FARKI........................................ 1024

1. Tüketim Ödüncü Sözleşmesinin Banka Tasarruf Hesabı

Sözleşmesinden Farkı..........................................................1024

A) Kavram........................................................................1024

B) Hukukî Niteliği ...........................................................1024

2. Kredi Açma Sözleşmesinden Farkı.....................................1026

A) Tanım...........................................................................1026

B) Unsurları......................................................................1026

a) Taraflar arasında karşılıklı güven unsuru ............1027

b) Bir kredi limitinin kararlaştırılması.....................1027

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

xl

c) Kredi verenin kredi limitleri içinde kredi

verme yükümlülüğü ............................................1027

d) Münferit kredi işlemlerinin önceden

kararlaştırılması...................................................1028

e) Kredi alanın kredi talep özgürlüğü......................1028

f) Mükerrer kredi talebi...........................................1028

g) Kredi alanın bir bedel (ücret) ödeme borcu ........1028

C) Hukukî Niteliği ...........................................................1029

D) Hüküm ve Sonuçları....................................................1030

3. Tüketici Kredisi Sözleşmesi................................................1031

A) Genel Olarak ...............................................................1031

B) Sözleşmenin Şekli.......................................................1032

C) Tüketiciyi Bilgilendirme Yükümlülüğü......................1032

D) Sözleşmeden Cayma (Dönme) Hakkı.........................1032

E) Ödenecek Faiz Oranı...................................................1033

F) Krediyi Erken Ödeme Hakkı.......................................1033

G) Tüketicinin Taksitleri Ödemede Temerrütü ................1034

H) Bağlı Kredi Sözleşmeleri ............................................1036

4. Kâra Katılmalı Ödünç Sözleşmesi ......................................1036

5. Misli Şeyleri Saklama (Usulsüz Tevdi) Sözleşmesi............1037

TBK md. 387-388

I. ÖDÜNÇ ALANIN ÖDÜNÇ VERİLEN PARA VE ŞEYİ

TESLİM ALMA BORCU ........................................................ 1041

II. ÖDÜNÇ ALANIN FAİZ ÖDEME BORCU........................... 1042

1. Genel Bilgi ..........................................................................1042

2. Faiz Borcunun Kaynakları ..................................................1043

3. Faiz Oranı............................................................................1044

A) Anaparada Faiz Oranı .................................................1044

a) Anaparada kanunî faiz oranı ...............................1044

b) Akdi faiz oranı.....................................................1045

B) Temerrüt Faizi ve Oranı ..............................................1046

C) Yabancı Para Borçlarında Faiz ve Oranı.....................1048

D) Bileşik Faiz .................................................................1048

E) Ödünç Para Verme İşlerinde Faiz................................1049

TBK md. 389-390

I. ÖDÜNÇ VERENİN PARA VE TÜKETİLEBİLEN

ŞEYİN MÜLKİYETİNİ DEVİR BORCU ............................. 1053

İçindekiler

xli

1. Devir Borcu.........................................................................1053

2. Şeyin Teslim ve Kabulüne İlişkin Dava ve Bu Davanın

Zamanaşımı.........................................................................1054

II. ÖDÜNÇ VERENİN ÖDÜNÇ KONUSU ŞEYİ

SÖZLEŞME SÜRESİNCE ÖDÜNÇ ALANIN EMRİNDE

SÜREKLİ OLARAK BULUNDURMA BORCU ................. 1055

III. ZAPTTAN VE AYIPTAN SORUMLULUK.......................... 1056

TBK md. 391

TBK md. 392

I. TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNİN

SONA ERMESİ ........................................................................ 1060

II. SÖZLEŞMENİN OLAĞAN SEBEPLERLE

SONA ERMESİ ........................................................................ 1060

1. Tüketim Ödüncü Sözleşmesinin, Kararlaştırılan

Belirli Sürenin Dolmasıyla Sona Ermesi ............................1060

2. Fesih Bildirimi ....................................................................1062

3. Sözleşmenin Feshi...............................................................1062

A) Bildirimsiz Fesih .........................................................1062

B) Önemli Sebeplerle Fesih .............................................1062

III. KANUNÎ SONA ERME........................................................... 1063


Cilt V


İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR............................................................................xlvii

GENEL BİBLİYOGRAFYA..........................................................xlix

TBK md. 393-394

I. İŞGÖRME BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER VE

HIZMET SÖZLEŞMELERI.................................................... 1069

II. GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİNİN TANIMI.................... 1069

III. GENEL HIZMET SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI .......... 1071

1. İşgörme Unsuru...................................................................1071

2. Bağımlılık Unsuru...............................................................1072

3. Zaman Unsuru.....................................................................1074

4. Ücret Unsuru .......................................................................1075

5. Anlaşma Unsuru

(Hizmet sözleşmesinin kurulması, TBK m. 394) ...............1075

Hizmet sözleşmesinin açık olarak kurulması......................1076

Hizmet sözleşmesinin örtülü olarak kurulması...................1076

IV. HIZMET SÖZLEŞMESINI DÜZENLEYEN

HÜKÜMLERIN HUKUKÎ NITELIĞI................................... 1078

V. TÜRK BORÇLAR KANUNUNA GÖRE HIZMET

SÖZLEŞMESININ ÇEŞITLERI............................................. 1078

VI. HIZMET SÖZLEŞMESININ NITELIKLERI....................... 1079

1. Hizmet Sözleşmesi, Bir Borç Sözleşmesidir.......................1079

2. Hizmet Sözleşmesi, İki Tarafa Tam Borç Yükleyen

Bir Sözleşmedir...................................................................1079

3. Hizmet Sözleşmesi, İvazlı Bir Sözleşmedir........................1079

4. Hizmet Sözleşmesi Sürekli Borç Doğuran Bir

Sözleşmedir.........................................................................1080

5. Hizmet Sözleşmesi İşçinin Kişiliğine Bağlı Bir

Sözleşmedir.........................................................................1080

TBK md. 395

I. İŞÇININ İŞI BIZZAT (ŞAHSEN) GÖRME BORCU........... 1081

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

vi

TBK md. 396

I. İŞÇININ IŞI ÖZENLE GÖRME VE IŞVERENE

BAĞLILIK (SADAKAT) BORCU ......................................... 1085

II. İŞÇININ SADAKAT (BAĞLILIK) BORCU......................... 1087

1. İşçi, İşverene Ait Makineleri, Araç ve Gereçleri

Korumak Zorundadır...........................................................1087

2. İşçi Başka İşveren Yanında Çalışmamak, İşverenle

Rekabet Etmemek, İş Barışını Bozmamak Zorundadır.......1090

3. Sır Saklama Borcu...............................................................1091

TBK md. 397

I. ALINAN VE ELDE EDILEN ŞEYLERI TESLIM VE

HESAP VERME BORCU........................................................ 1094

TBK md. 398

I. FAZLA ÇALIŞMA BORCU.................................................... 1097

TBK md. 399-400

I. DÜZENLEMELERE VE TALIMATA UYMA BORCU

(TBK M.399) ............................................................................ 1103

II. İŞÇININ SORUMLULUĞU (TBK M. 400) .......................... 1104

TBK md. 401

I. GENEL OLARAK ÜCRET ÖDEME BORCU...................... 1112

TBK md. 402

I. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETI................................................... 1116

TBK md. 403-404-405

I. ÜCRET ÇEŞITLERI ................................................................ 1123

TBK md. 406

I. ÜCRET ÖDEME ZAMANI..................................................... 1133

II. İŞÇIYE ÜCRETINE MAHSUBEN AVANS VERME

YÜKÜMLÜLÜĞÜ................................................................... 1135

TBK md. 407

I. ÜCRET ÖDEME YERI............................................................ 1139

II. TAKAS YASAĞI...................................................................... 1140

İçindekiler

vii

TBK md. 408-409

I. İŞVERENIN TEMERRÜDÜ HALINDE ÜCRET ................ 1144

II. İŞÇININ ÇALIŞMAYI DURDURMASI HÂLINDE ........... 1146

TBK md. 410

I. ÜCRET ALACAĞININ HACZI, DEVRI VE

REHNEDILMESI..................................................................... 1150

TBK md. 411-412

I. GENEL OLARAK İŞ VERME BORCU ................................ 1156

II. BIRIM ÜCRETI........................................................................ 1156

TBK md. 413

I. İŞ ARAÇ VE MALZEMELERINI VERME BORCU........... 1158

TBK md. 414-415-416

I. GIDERLERI ÖDEME BORCU .............................................. 1165

1. Genel Olarak .......................................................................1165

2. Taşıma Araçları ...................................................................1165

3. Giderlerin Ödenmesi...........................................................1165

TBK md. 417-418-419

I. İŞVERENIN IŞÇIYI GÖZETME, ÖZELLIKLE

KIŞILIĞINI KORUMA BORCU............................................ 1171

1. Genel Olarak .......................................................................1171

2. Ev Düzeni İçinde Çalışmada...............................................1175

3. Kişisel Verilerin Kullanılmasında .......................................1176

TBK md. 420

I. CEZA ŞARTI VE IBRA........................................................... 1179

TBK md. 421-422-423-424-425

I. TATIL VE IZIN VERME BORCU.......................................... 1190

1. Hafta Tatili ve İş Arama İzni...............................................1190

2. Yıllık İzin ............................................................................1192

A) Genel Olarak ...............................................................1192

B) Yıllık İznin Kullanılması.............................................1193

C) Yıllık İzin Ücreti .........................................................1193

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

viii

TBK md. 426

I. HIZMET BELGESI VERME BORCU................................... 1196

TBK md. 427

I. SINAÎ VE FIKRÎ MÜLKIYET HAKKINA SAYGI

BORCU...................................................................................... 1197

TBK md. 428-429

I. İŞYERININ TAMAMININ VEYA BIR BÖLÜMÜNÜN

DEVRI ....................................................................................... 1204

II. HIZMET SÖZLEŞMESININ DEVRI .................................... 1205

TBK md. 430

I. BELIRLI SÜRELI HIZMET SÖZLEŞMESININ SONA

ERMESI..................................................................................... 1208

TBK md. 431-432

I. BELIRSIZ SÜRELI SÖZLEŞMEDE FESIH HAKKI ......... 1214

TBK md. 433

I. DENEME SÜRESI IÇINDE FESIH....................................... 1218

TBK md. 434

I. İŞÇININ, FESIH HAKKININ KÖTÜYE

KULLANILMASINA KARŞI KORUNMASI ...................... 1224

TBK md. 435-436-437-438

I. HIZMET SÖZLEŞMESININ HAKLI SEBEPLERLE

DERHÂL FESHI ...................................................................... 1232

II. İŞVERENIN ÖDEME GÜÇSÜZLÜĞÜNE DÜŞMESI ....... 1237

TBK md. 439

I. İŞÇININ HAKSIZ OLARAK IŞE BAŞLAMAMASI

VEYA IŞI BIRAKMASI.......................................................... 1241

TBK md. 440-441

I. İŞÇININ ÖLÜMÜ .................................................................... 1245

II. İŞVERENIN ÖLÜMÜ ............................................................. 1246

TBK md. 442-443

I. BORÇLARIN MUACCEL OLMASI ..................................... 1250

İçindekiler

ix

II. HIZMETLE ILGILI ŞEYLERI GERI VERME

YÜKÜMLÜLÜĞÜ................................................................... 1250

TBK md. 444

I. REKABET YASAĞI ................................................................ 1253

II. REKABET YASAĞININ ŞARTLARI ................................... 1253

1. Her Şeyden Önce İşçi İle İşveren Arasında Bir Rekabet

İlişkisi Bulunmalı ve Bu Anlaşmayla İşçi, Hizmet

Sözleşmesinin Sona Ermesinden Sonra İşverenle

Rekabet Etmeme Yükümlülüğünü Üstlenmelidir ...............1253

2. Böyle Bir Anlaşmanın Geçerli Olması İçin İşverenle

Olan Hizmet İlişkisinin İşçiye, Müşteri Çevresini

Tanıma, Üretim Sırlarını Öğrenme İmkânı Vermesi ve

Bunları Kullandığı Zaman İşverene Önemli Ölçüde

Zarar Verme Potansiyeline Sahip Olması Gerekir ..............1254

3. İşçi, Fiil Ehliyetine Sahip Olmalıdır ...................................1255

4. Rekabet Yasağı Anlaşması Yazılı Şekilde Yapılmalıdır ......1256

TBK md. 445

I. REKABET YASAĞININ SINIRLANDIRILMASI .............. 1258

TBK md. 446-447

I. REKABET YASAĞINA AYKIRI DAVRANIŞLARIN

SONUÇLARI............................................................................ 1264

II. REKABET YASAĞININ SONA ERMESI ............................ 1265

TBK md. 448-449

I. PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMESININ TANIMI............. 1271

II. PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMESININ

ÖZELLIKLERI......................................................................... 1272

III. PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMESININ KURULMASI

VE ŞEKLI ................................................................................. 1274

TBK md. 450-451

I. PAZARLAMACININ YÜKÜMLÜLÜKLERI ...................... 1279

1. Pazarlamacının Müşterileri Ziyaret Yükümlülüğü..............1279

2. Pazarlamacının Kendisi ve Üçüncü Kişi Hesabına İşlem

Yapmama Yükümlülüğü......................................................1279

3. Pazarlamacının Talimatta Öngörülen Fiyatlara Uyma

Yükümlüğü..........................................................................1279

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

x

4. Pazarlamacının, Pazarlama Faaliyetleri İle İlgili Olarak

İşverene Düzenli Bilgi Verme Yükümlülüğü ......................1279

II. PAZARLAMACININ YAPTIĞI GARANTI

ANLAŞMALARI ..................................................................... 1279

TBK md. 452

I. PAZARLAMACININ YETKILERI........................................ 1282

TBK md. 453

I. PAZARLAMACIYA TANINAN FAALIYET

ALANINDA BAŞKALARINA FAALIYETTE

BULUNMA YETKISI TANIMAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ.... 1287

TBK md. 454-455-456

I. ÜCRET ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ..................................... 1294

II. KOMISYON ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ............................ 1294

III. PAZARLAMA FAALIYETININ ENGELLENMESI

HALINDE ÜCRET ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ................. 1294

TBK md. 457

I. HARCAMALAR ...................................................................... 1298

TBK md. 458

I. HAPIS HAKKI ......................................................................... 1300

TBK md. 459-460

I. ÖZEL FESIH SÜRESI............................................................. 1304

II. PAZARLAMACIYA ÖDENECEK KOMISYON ................. 1304

TBK md. 461-462

I. EVDE HIZMET SÖZLEŞMESI HAKKINDA

GENEL BILGI VE TANIMI.................................................... 1307

TBK md. 463-464

I. EVDE HIZMET SÖZLEŞMESINE ÖZGÜ OLARAK

İŞÇI TARAFINDAN İŞIN YAPILMASI ............................... 1312

II. İŞVEREN TARAFINDAN SAĞLANAN MALZEME VE

IŞ ARAÇLARINA GEREKEN ÖZENI GÖSTERME.......... 1312

TBK md. 465-466-467

I. İŞVERENIN ÜRÜNÜ KABULÜ VE AYIP BILDIRIMI..... 1316

II. İŞVERENIN ÜCRET ÖDEME BORCU................................ 1316

İçindekiler

xi

1. Genel olarak ........................................................................1316

2. Çalışmanın engellenmesi hâlinde ücret ödenmesi ..............1317

TBK md. 468

I. EVDE HIZMET SÖZLEŞMESININ SONA ERMESI ......... 1320

TBK md. 469

I. EVDE HIZMET SÖZLEŞMESINE GENEL

HÜKÜMLERIN UYGULANMASI ....................................... 1321

TBK md. 470

I. SÖZLEŞMENİN TANIMI....................................................... 1324

II. SÖZLEŞMENİN NİTELİKLERİ............................................ 1325

1. Eser Sözleşmesi Bir Borç Sözleşmesidir ............................1325

2. Eser Sözleşmesi, Tam İki Tarafa Borç Yükleyen

Bir Sözleşmedir...................................................................1326

3. Eser Sözleşmesi İvazlı Bir Sözleşmedir..............................1327

4. Eser Sözleşmesi Rızai Bir Sözleşmedir ..............................1329

5. Eser Sözleşmesi, Ani Edimli, Fakat Bazı Hâllerde

Uzun Süreli Bir Sözleşmedir...............................................1329

III. SÖZLEŞMENİN UNSURLARI.............................................. 1330

1. Bir Eser Meydana Getirme Unsuru.....................................1330

A) Genel Bilgi ..................................................................1330

B) Eser Kavramını Açıklayan Görüşler ...........................1330

a) Maddî eser görüşü...............................................1331

b) Maddî ve manevî eser görüşü .............................1331

C) Meydana Getirme........................................................1336

a) Kavram................................................................1336

b) Türleri..................................................................1336

aa) Yeni (ilk defa) bir eser meydana getirme...1336

bb) Mevcut bir eseri değiştirme........................1337

cc) Mevcut bir eseri ortadan kaldırma, yok

etme............................................................1337

2. Bedel Unsuru.......................................................................1337

3. Anlaşma Unsuru..................................................................1338

IV. ESER SÖZLEŞMESİNİN BAZI SÖZLEŞMELERDEN

FARKI........................................................................................ 1343

1. Hizmet Sözleşmesinden Farkı.............................................1343

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

xii

2. Vekâlet Sözleşmesinden Farkı.............................................1346

3. Satış Sözleşmesinden Farkı.................................................1348

4. Yayım Sözleşmesinden Farkı..............................................1350

TBK md. 471

I. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI............................................... 1355

II. YÜKLENİCİNİN BİR ESER MEYDANA GETİRME

BORCU...................................................................................... 1357

1. Genel Olarak .......................................................................1357

2. Yüklenicinin Eseri Şahsen Meydana Getirme Borcu..........1358

A) Yüklenicinin Eseri Şahsen Meydana Getirme veya

Kendi Yönetiminde Başkasına Yaptırma Borcu..........1358

B) Yüklenicinin Eseri Başkasına Yaptırma Yetkisi..........1360

a) Genel olarak alt yüklenicilik ilişkisi ...................1360

b) Asıl yüklenici ile alt yüklenici arasındaki ilişki..1362

c) İşsahibi ile alt yüklenici arasındaki ilişki............1363

d) Asıl yüklenicinin, alt yüklenicinin

eylemlerinden dolayı işsahibine karşı

sorumluluğu ........................................................1366

C) Yüklenicinin Sözleşmeyi Bir Bütün Olarak Devir

Yetkisi..........................................................................1367

III. YÜKLENİCİNİN ARAÇ VE GEREÇ SAĞLAMA

BORCU...................................................................................... 1368

IV. ESERİ TESLİM BORCU......................................................... 1369

1. Genel Olarak. ......................................................................1369

2. Teslim Yeri ..........................................................................1370

3. Teslim Zamanı.....................................................................1371

V. MÜLKİYETİ GEÇİRME BORCU ......................................... 1371

TBK md. 472

I. MALZEME SAĞLAMA BORCU .......................................... 1375

1. Genel Olarak .......................................................................1375

2. Malzemenin Yüklenici Tarafından Sağlanması ..................1376

3. Malzemenin İşsahibi Tarafından Sağlanması......................1378

A) Genel Olarak ...............................................................1378

B) Yüklenicinin Malzemeyi Özenle Kullanma,

Hesap Verme ve Artanı Geri Verme Borcu .................1378

C) Yüklenicinin Bildirim Yükümlülüğü ..........................1379

İçindekiler

xiii

II. YÜKLENICININ BAŞLICA ÖZEN

YÜKÜMLÜLÜKLERI............................................................. 1384

1. Yüklenicinin İşsahibini Aydınlatma,

Ona Bilgi Verme Yükümlülüğü...........................................1384

2. Yüklenicinin İşsahibinin Şahıs ve Malvarlığı

Değerlerini Koruma Yükümlülükleri..................................1386

3. Yüklenicinin Diğer Özen Yükümlülükleri..........................1386

TBK md. 473

I. YÜKLENICININ ÖZEN BORCUNA AYKIRI

DAVRANMASI........................................................................ 1391

1. Genel olarak ........................................................................1391

2. Yüklenicinin, İşe Geç Başlaması veya Sözleşmeye

Aykırı Olarak İşi Geciktirmesi ya da Gecikme

Yüzünden İşin Kararlaştırılan Zamanda

Bitirilemeyeceğinin Anlaşılması Nedeniyle

Temerrüde Düşmesinden Dolayı İşsahibinin

Sözleşmeden Dönme Hakkı................................................1391

A) Yüklenici Her Şeyden Önce İşe Geç Başlamalı veya

Sözleşmeye Aykırı Olarak İşi Geciktirmeli ya da

Tüm Tahminlere Göre İşi Belirlenen Zamanda

Bitiremeyeceği Açık Olarak Anlaşılmalıdır................1393

B) Yüklenicinin Eseri Meydana Getirmesindeki

Gecikmede İşsahibine Yüklenilebilir Herhangi Bir

Kusur Bulunmamalıdır................................................1395

C) Nihayet Somut Olayda TBK. m.117-125 Arasında

Düzenlenmiş Bulunan Borçlu Temerrüdünün Diğer

Tüm Şartları Gerçekleşmiş Olmalıdır.........................1396

3) Meydana Getirilme Sırasında Yüklenicinin Kusuru

Nedeniyle Eseri, Ayıplı veya Sözleşmeye Aykırı Bir

Şekilde Meydana Getireceğinin Açıkça Görülmesi

Hâlinde, İşsahibinin Ayıbın ve Aykırılığın Giderilmesini

İsteme, Aksi Hâlde İşin Devamını Üçüncü Kişiye Verme

Hakkı...................................................................................1398

TBK md. 474 - 475 - 476

I. YÜKLENİCİNİN AYIPTAN SORUMLULUĞU.................. 1403

II. YÜKLENICININ AYIPTAN SORUMLULUĞUNUN

MADDÎ ŞARTLARI ................................................................ 1403

1. Eser Ayıplı Olmalıdır ..........................................................1403

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

xiv

2. Ayıp, İşsahibine Yüklenilmemelidir....................................1409

A) Genel Olarak ...............................................................1409

B) Şartları.........................................................................1411

A) Ayıp, İşsahibinin Bir Talimatından veya Ona

Yüklenebilecek Bir Sebepten

Kaynaklanmalıdır................................................1411

B) Yüklenici Aydınlatma ve Uyarma Borcunu

Yerine Getirmelidir .............................................1412

C) Eserdeki Ayıp İle İşsahibinin Talimatı veya

Kişisel Kusuru Arasında Uygun İlliyet Bağı

Bulunmalıdır........................................................1414

3. Hüküm ve Sonuçları............................................................1414

III. YÜKLENICININ AYIPTAN SORUMLULUĞUNUN

ŞEKLÎ ŞARTLARI................................................................... 1415

1. İşsahibinin Yerine Getirmesi Gereken Külfetler.................1415

A) İşsahibinin Eseri Gözden Geçirme Külfeti .................1417

a) Gözden geçirmenin tarzı .....................................1417

b) Gözden geçirme zamanı......................................1417

c) Gözden geçirme yeri ...........................................1418

B) İşsahibinin Ayıbı Bildirme Külfeti..............................1419

a) Ayıp bildiriminin içeriği......................................1419

b) Ayıp bildiriminin şekli ........................................1419

c) Ayıp bildiriminin zamanı ....................................1420

2. Ayıptan Sorumluluğu Kaldıran veya Sınırlayan

Anlaşmalar ..........................................................................1422

TBK md. 475

I. İŞSAHIBININ AYIPTAN DOĞAN HAKLARI

HAKKINDA GENEL BILGI................................................... 1425

II. SÖZLEŞMEDEN DÖNME HAKKI....................................... 1427

1. Genel bilgi...........................................................................1427

2. Dönmenin sonuçları ............................................................1430

III. BEDELDEN INDIRIM ISTEME HAKKI............................. 1431

1. Kavram ve şartları...............................................................1431

2. Hüküm ve sonuçları ............................................................1432

IV. ESERIN ONARILMASINI ISTEME HAKKI ...................... 1433

V. İŞSAHIBININ TAZMINAT ISTEME HAKKI...................... 1434

İçindekiler

xv

1. Genel Bilgi ..........................................................................1434

2. Tazminatın Şartları..............................................................1435

A) Eser Ayıplı Olmalıdır ..................................................1435

B) İşsahibi Zarara Uğramış Olmalıdır..............................1436

C) Ayıpla Zarar Arasında Uygun İlliyet Bağı

Bulunmalıdır................................................................1436

D) Yüklenici Kusurlu Olmalıdır.......................................1436

TBK md. 477

I. İŞSAHIBI ESERI KABUL ETMEMIŞ OLMALIDIR. ........ 1440

TBK md. 478

I. AYIPTAN DOĞAN DAVALARIN TÂBI OLDUĞU

ZAMANAŞIMI......................................................................... 1445

TBK md. 479

TBK md. 480

I. GENEL OLARAK İŞ SAHIBININ BORÇLARI.................. 1455

II. BEDEL ÖDEME BORCU ....................................................... 1455

III. GÖTÜRÜ BEDEL (KESIN BEDEL=SABIT BEDEL)

(TBK M. 480) ........................................................................... 1457

1. Kural....................................................................................1457

2. İstisna Başlangıçta Öngörülemeyen Olağanüstü

Durumlar Nedeniyle Kesin Bedelin ArtırılmasıAşırı İfa Güçlüğüne Dayalı Uyarlama ................................1461

A) Genel Bilgi ..................................................................1461

B) Bedel Artışının- Uyarlamanın Şartları ........................1463

a) Başlangıçta öngörülemeyen veya

öngörülebilip de taraflarca göz önünde

tutulmayan olağanüstü bir durum (olay)

ortaya çıkmış olmalıdır .......................................1463

b) Öngörülemeyen olağanüstü durum, götürü

bedel ile eserin yapılmasını engellemeli veya

son derece güçleştirmelidir .................................1465

c) Yüklenici bu duruma kendi kusuruyla

sebebiyet vermemiş olmalıdır. ............................1468

d) Yüklenici, bu durumu işsahibine bildirmek

zorundadır ...........................................................1468

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

xvi

e) Yüklenici bu haktan önceden vazgeçmemiş

olmalıdır..............................................................1469

C) Hüküm ve Sonuçları....................................................1470

a) Genel olarak ........................................................1470

b) Yüklenicinin uyarlama isteme hakkı...................1471

c) Yüklenicinin dönme veya fesih hakkı.................1472

TBK md. 481-482

I. YAKLAŞIK BEDEL (DEĞERE GÖRE BEDEL) ................ 1477

II. YAKLAŞIK BEDELIN AŞIRI ORANDA AŞILMASI......... 1480

1. Genel Bilgi ..........................................................................1480

2. Şartları.................................................................................1481

A) Başlangıçta Yaklaşık Olarak Bir Bedel

Belirlenmiş Olmalıdır..................................................1481

B) Başlangıçta Yaklaşık Olarak Belirlenen Bedel

Aşırı Ölçüde Aşılmış Olmalıdır ..................................1481

C) Bu Aşmaya İşsahibi Kusuruyla Sebep

Olmamalıdır ................................................................1481

3. Hüküm ve Sonuçları............................................................1482

A) Eser İşsahibinin Arsası Üzerine Yapılmaktadır...........1482

a) İşsahibinin bedelden uygun bir indirim

isteme hakkı ........................................................1483

b) İşsahibinin sözleşmeyi feshetmesi ......................1483

B) Eser, işsahibinin arsası üzerine yapılmamaktadır .......1484

4. Tarafların Sözleşmede Bedel Miktarını Önceden

Hiç Belirlememeleri............................................................1485

TBK md. 483

I. ESER SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

HAKKINDA GENEL BİLGİ................................................... 1489

II. İFA NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ.......... 1489

III. SÖZLEŞMENİN İMKÂNSIZLIK NEDENİYLE

SONA ERMESİ ........................................................................ 1489

1. İmkânsızlığın, Eserin Beklenmedik Bir Olay Sonucu

Yok Olmasından Kaynaklanması........................................1489

A) Genel Bilgi ..................................................................1489

B) Şartları.........................................................................1490

İçindekiler

xvii

a) Eser yok olmalıdır...............................................1490

b) Eser, beklenmedik bir olay sonucu yok

olmalıdır..............................................................1491

c) Eser, teslim edilmemiş olmalıdır.........................1491

d) İşsahibi temerrüde düşmemiş olmalıdır..............1492

C) Sonuçları .....................................................................1493

2. İmkânsızlığın İşsahibine Yükletilen Bir Sebepten

Kaynaklanması....................................................................1495

A) İmkânsızlığın İşsahbininin Sağladığı Malzeme veya

Arsanın Ayıbından ya da Yanlış Talimatlarından

Kaynaklanması............................................................1495

a) Şartları.................................................................1495

b) Sonuçları .............................................................1497

TBK md. 484

I. İŞ SAHİBİNİN TAZMİNAT KARŞILIĞI SÖZLEŞMEYİ

FESHETMESİ .......................................................................... 1500

1. Genel Olarak .......................................................................1500

2. Şartları.................................................................................1502

A) Eser Henüz Tamamlanmamış Olmalıdır.....................1502

B) İşsahibi; Yükleniciye Fesih İradesini Bildirmelidir....1502

3. Sonuçları .............................................................................1503

A) Sözleşme ve Borç Sona Erer.......................................1503

B) Eserin Yapılmış Olan Kısmı Tasfiye Edilmelidir........1504

C) Yüklenicinin Tüm Zararı Tazmin Edilmelidir ............1504

TBK md. 485

I. İMKÂNSIZLIĞIN IŞSAHIBI ILE ILGILI

BEKLENMEDIK BIR OLAYDAN KAYNAKLANMASI .. 1510

1. Şartları.................................................................................1510

A) Yüklenici Yönünden İfanın, Özellikle Eserin

Tamamlanmasının İmkânsızlaşması............................1510

B) İmkânsızlığa Beklenmedik Bir Olay Sebep

Olmalıdır.....................................................................1511

C) Beklenmedik Olay İşsahibiyle İlgili Olmalıdır...........1511

2. Sonuçları .............................................................................1511

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

xviii

TBK md. 486

I. İMKÂNSIZLIĞIN YÜKLENİCİNİN ÖLMESİ

VEYA YETENEĞİNİ KAYBETMESİNDEN

KAYNAKLANMASI............................................................... 1516

1. Genel Bilgi ..........................................................................1516

2. Şartları.................................................................................1516

A) Yüklenici Yönünden Sonraki İmkânsızlık

Söz Konusu Olmalıdır.................................................1516

B) Sözleşme Yüklenicinin Kişisel Nitelikleri

Gözönünde Tutularak Yapılmış Olmalıdır. .................1517

C) Yüklenici Ölmüş ya da Eseri Tamamlama

Yeteneğini Kaybetmiş Olmalıdır.................................1518

D) Yüklenici Kusursuz Olmalıdır ....................................1519

3. İspat Yükü ...........................................................................1519

4. TBK.m. 486 Hükmünün Hukukî Niteliği ...........................1519

5. Sonuçları .............................................................................1520

TBK md. 487

TBK md. 488

TBK md. 489

TBK md. 490

TBK md. 491

TBK md. 492

TBK md. 493

TBK md. 494

TBK md. 495

TBK md. 496

TBK md. 497

TBK md. 498

TBK md. 499

TBK md. 500

TBK md. 501

İçindekiler

xix

TBK md. 502-503

I. VEKÂLET SÖZLEŞMESININ TANIMI............................... 1553

II. VEKÂLET SÖZLEŞMESININ NITELIKLERI .................. 1555

1. Vekâlet Sözleşmesi Bir Borç Sözleşmesidir .......................1555

2. Vekâlet Sözleşmesi İki Tarafa Borç Yükleyen

Bir Sözleşmedir...................................................................1556

3. Vekâlet Sözleşmesi İlke Olarak İvazsız Bir Sözleşmedir ...1557

4. Vekâlet Sözleşmesi Sürekli Sözleşme Benzeri

Bir Sözleşmedir...................................................................1557

III. VEKÂLET SÖZLEŞMESININ UNSURLARI...................... 1558

1. Bir İşin Görülmesi, Bir İşlemin Yapılması..........................1558

2. İşin Vekâlet Veren Yararına Görülmesi Unsuru ..................1561

3. Anlaşma Unsuru..................................................................1562

A) Genel Olarak ...............................................................1562

B) Şekil ............................................................................1564

4. Vekâlet Sözleşmesinin Talilik (İkincillik) Unsuru ..............1565

5. Tarafların Her Zaman Vekâleti Sona Erdirme Yetkisi.........1567

6. Ücret Unsuru .......................................................................1568

IV. VEKÂLET SÖZLEŞMESİNİN BENZER

SÖZLEŞMELERDEN FARKI ................................................ 1569

1. Hizmet Sözleşmesinden Farkı.............................................1569

2. Eser Sözleşmesinden Farkı .................................................1571

TBK md. 504

I. GENEL OLARAK VEKILIN TEMSIL YETKISI ................ 1576

II. VEKİLIN ÖZEL YETKİYE SAHİP OLMASI

GEREKEN HALLER .............................................................. 1578

1. Dava Açamaz ......................................................................1579

2. Sulh Olamaz........................................................................1581

3. Tahkim ve Hakem Sözleşmesi Yapamaz.............................1581

4. Kambiyo Taahhüdünde Bulunamaz ....................................1581

5. Bağışlama Yapamaz ............................................................1582

6. Taşınmaz Malları Devredemez ve Bir Hakla

Sınırlandıramaz ...................................................................1584

TBK md. 505-506-507

I. VEKİLİN İŞGÖRME (BİR İŞİ GÖRME VEYA

BİR İŞLEMİ YAPMA) BORCU ............................................. 1589

II. VEKİLİN VEKÂLET İŞİNİ ŞAHSEN GÖRME BORCU... 1590

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

xx

1. İlke Vekilin Vekâleti Şahsen İfa Yükümlülüğü ...................1590

2. İstisna Vekilin İşi Başkasına Yaptırma Yetkisi....................1591

A) Genel Olarak ...............................................................1591

B) Alt Vekâletin Caiz Olduğu Hâller ...............................1593

a) Şartları.................................................................1593

b) Hüküm ve sonuçları ............................................1594

aa) Vekil ile vekâlet veren arasındaki ilişki .....1594

bb) Vekil ile alt vekil arasındaki ilişki..............1596

cc) Vekâlet veren ile alt vekil arasındaki

ilişki............................................................1596

III. VEKİLİN, VEKÂLET VERENİN TALİMATINA

UYMA BORCU ........................................................................ 1597

1. Genel Bilgi ..........................................................................1597

2. Talimata Uymamanın Sonuçları..........................................1598

IV. VEKİLİN VEKÂLETİ ÖZENLE İFA BORCU..................... 1599

1. Genel Bilgi ..........................................................................1599

2. Özen Borcuna Aykırılığın Sonuçları ...................................1601

V. VEKİLİN VEKÂLET VERENE BAĞLILIK

(SADAKAT) BORCU .............................................................. 1602

1. Bilgi Verme Borcu...............................................................1603

2. Sır Saklama Borcu...............................................................1606

3. Menfaat Uyuşmazlıklarını Önleme veya Giderme

Borcu...................................................................................1607

TBK md. 508

I. VEKİLİN HESAP VERME BORCU...................................... 1610

TBK md. 509

I. VEKİLİN ALDIĞI ŞEYLERİ VEKÂLET VERENE

GERİ VERME BORCU ........................................................... 1615

II. DOĞRUDAN TEMSILDE (DOĞRUDAN

VEKÂLETTE) GERI VERME................................................ 1615

III. DOLAYLI TEMSILDE (DOLAYLI VEKÂLETTE)

GERI VERME........................................................................... 1615

1. Genel Olarak .......................................................................1615

2. Alacak Hakkı Yönünden .....................................................1616

A) Genel Bilgi ..................................................................1616

B) Kanunî Devir Hakkının Şartları ..................................1618

İçindekiler

xxi

a) Bir alacak hakkı söz konusu olmalıdır................1618

b) Söz konusu alacak, vekilin kendi adına ve

vekâlet veren hesabına gördüğü işlerden

doğan üçüncü kişilerdeki alacak olmalıdır..........1618

c) Vekâlet veren, vekile karşı vekâletten doğan

bütün borçlarını yerine getirmiş olmalıdır ..........1618

C) Sonuçları .....................................................................1618

a) Taşınır mallar yönünden......................................1619

b) Taşınmaz mallar yönünden .................................1620

TBK md. 510

I. GENEL OLARAK VEKÂLET VERENIN BORÇLARI...... 1622

II. VEKÂLET VERENİN ÜCRET ÖDEME BORCU ............... 1623

III. VEKÂLET VERENİN VEKİL TARAFINDAN

YAPILAN GİDERLERİ, VERİLEN AVANSLARI

FAİZİYLE BİRLİKTE ÖDEME BORCU.............................. 1623

1. Her Şeyden Önce Kurulmuş Geçerli Bir Vekâlet

Sözleşmesi Bulunmalıdır ....................................................1625

2. Vekil, Avans ve Gideri, İşin Görülmesi İçin

Kullanmış Olmalıdır ...........................................................1625

3. Vekâlet Gereği Gibi İfa Edilmiş Olmalıdır .........................1625

IV. VEKİLİ, VEKÂLET VEREN HESABINA

YÜKLENDİĞİ BORÇLARDAN KURTARMA BORCU .... 1626

V. VEKİL, VEKÂLETİN İFASI SEBEBİYLE UĞRADIĞI

ZARARIN GİDERİLMESİNİ VEKÂLET VERENDEN

İSTEYEBİLİR ......................................................................... 1626

1. Şartları.................................................................................1627

A) Vekil Bir Zarara Uğramış Olmalıdır ...........................1627

B) Sözleşme İhlâl Edilmiş Olmalıdır...............................1627

C) Sözleşmenin İhlâliyle Meydana Gelen Zarar

Arasında Uygun İlliyet Bağı Bulunmalıdır.................1628

D) Vekâlet Veren Kusursuzluğunu İspat Edememiş

Olmalıdır.....................................................................1628

2. Sonuçları .............................................................................1628

TBK md. 511

TBK md. 512 - 513

I. VEKÂLETİN SONA ERMESİ................................................ 1633

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

xxii

1. Vekâletin Tek Taraflı Olarak Sona Erdirilmesi....................1633

2. Vekâletin, İşin Görülmesi veya Belirlenen Sürenin

Dolmasıyla Sona Ermesi.....................................................1635

3. Ölüm, Ehliyetin Kaybedilmesi ve İflâs...............................1635

TBK md. 514

I. VEKÂLETIN SONA ERMESININ HÜKÜM VE

SONUÇLARI............................................................................ 1639

TBK md. 515

TBK md. 516

TBK md. 517

TBK md. 518

TBK md. 519

TBK md. 520

TBK md. 521

TBK md. 522

TBK md. 523

TBK md. 524

TBK md. 525

TBK md. 526

I. VEKÂLETSİZ İŞGÖRMENİN TANIMI............................... 1664

II. VEKÂLETSİZ İŞGÖRMENİN TÜRLERİ............................ 1667

III. GERÇEK VEKÂLETSIZ IŞGÖRME..................................... 1668

1. Tanımı .................................................................................1668

2. Unsurları..............................................................................1668

A) Bir İş Görülmelidir......................................................1668

B) Görülen İş Başkasına Ait Olmalıdır............................1669

C) İşgörenin Vekâleti Bulunmamalıdır ............................1670

D) İşgören, İşi Başkasının İşini Görme İradesiyle

Yapmalıdır...................................................................1671

E) İşin Görülmesi İşsahibi İçin Gerekli (Zorunlu)

Olmalıdır.....................................................................1671

İçindekiler

xxiii

3. Gerçek Vekâletsiz İşgörmenin Çeşitleri..............................1672

A) Caiz Vekâletsiz İşgörme..............................................1672

B) Caiz Olmayan Vekâletsiz İşgörme ..............................1672

IV. İŞGÖRENIN BORÇLARI....................................................... 1673

1. İşgörenin İşi, İşsahibinin Menfaatine, Varsayılan

İradesine Uygun Görme Borcu ...........................................1673

2. İşgörenin İşi Özenle Görme Borcu .....................................1673

3. İşgörenin Bilgi ve Hesap Verme Borcu...............................1674

4. İşgörenin Elde Ettiği Faydaları Geri Verme

(Devretme) Borcu................................................................1674

TBK md. 527-528

I. İŞGÖRENIN SORUMLULUĞU ............................................ 1677

TBK md. 529

I. İŞSAHIBININ BORÇLARI .................................................... 1681

1. Masrafları Ödeme Borcu.....................................................1681

2. İşgöreni İş Dolayısyla Üstlendiği Borçlardan

Kurtarma Borcu...................................................................1683

3. İşgörenin Zararını Giderme Borcu......................................1684

4. Ücret Ödeme Borcu.............................................................1684

II. ALACAKLARIN TÂBI OLDUĞU ZAMANAŞIMI............ 1684

TBK md. 530

I. GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞGÖRME............... 1686

1. Tanım...................................................................................1686

2. Gerçek Olmayan Vekâletsiz İşgörmenin Unsurları.............1689

A) Objektif Unsur.............................................................1689

a) Bir iş görülmelidir...............................................1689

b) İşgören başkasına ait işi, kendi işi olarak

görmeli, bir iş gaspında bulunmalıdır .................1689

c) İşgören başkasının işini vekâleti olmadan,

dolayısıyla hukuka aykırı olarak görmelidir.......1689

B) Sübjektif Unsur ...........................................................1690

a) İşgören, başkasının işini, kendisinin veya

üçüncü bir kişinin menfaatine kendisinin veya

üçüncü kişinin işi olarak görme iradesiyle

hareket etmelidir..................................................1690

b) İşgören kötüniyetli olmalıdır...............................1690

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

xxiv

3. Zamanaşımı.........................................................................1690

4. Tarafların Borçları ...............................................................1692

A) İşgörenin Borçları........................................................1692

a) Elde edilen faydaları geri verme borcu ...............1692

aa) Brüt gelir....................................................1693

aaa) Brüt gelire faizler eklenmelidir..................1694

bbb) Yapılan masraflar brüt gelirden

düşürülmelidir............................................1694

b) İşgörenin işsahibine bilgi ve hesap verme borcu 1695

c) İşgörenin, işsahibinin zararlarını tazmin borcu...1695

B) İşsahibinin Borçları.....................................................1695

a) İşsahibinin, işgörenin yaptığı masrafları

ödeme borcu........................................................1695

b) İşsahibinin, işgöreni giriştiği borçlardan

kurtarma borcu ....................................................1696

c) İşsahibi, işgörenin işi görürken uğramış olduğu

zararları tazmin etmek zorunda değildir .............1696

d) Gerçek olmayan vekâletsiz işgörmede

işsahibinin işgörenin yaptığı işe icazet vermesi

söz konusu olamaz ..............................................1697

TBK md. 531

I. İŞSAHIBININ YAPILAN IŞE ICAZET VERMESI............. 1699

TBK md. 532

TBK md. 533

TBK md. 534

TBK md. 535

TBK md. 536

TBK md. 537

TBK md. 538

TBK md. 539

TBK md. 540

İçindekiler

xxv

TBK md. 541

TBK md. 542

TBK md. 543

TBK md. 544

TBK md. 545

TBK md. 546

TBK md. 547

TBK md. 548

TBK md. 549

TBK md. 550

TBK md. 551

TBK md. 552

TBK md. 553

TBK md. 554

TBK md. 555

I. TANIMI ..................................................................................... 1748

II. HUKUKÎ NİTELİĞİ ................................................................ 1749

III. KONUSU................................................................................... 1750

IV. FONKSİYONU......................................................................... 1751

V. BENZER İŞLEMLERDEN FARKI........................................ 1752

1. Vekâletten Farkı ..................................................................1752

2. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşmeden Farkı...........................1752

3. Tahsil Yetkisinden Farkı......................................................1753

4. Zilyetliğin Havalesinden Farkı............................................1753

VI. HAVALENİN TÂBİ OLDUĞU ŞEKİL.................................. 1753

TBK md. 556

I. GENEL OLARAK HAVALE HÜKÜMLERİ ........................ 1757

II. HAVALE EDEN İLE HAVALE ALICISI ARASINDAKİ

İLİŞKİ (BEDEL İLİŞKİSİ) .................................................... 1758

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

xxvi

TBK md. 557-558

I. HAVALE EDEN İLE HAVALE ÖDEYİCİSİ

ARASINDAKİ İLİŞKİ (KARŞILIK İLİŞKİSİ) ................... 1763

II. HAVALE ÖDEYİCİSİ İLE HAVALE ALICISI

ARASINDAKİ İLİŞKİ (EDİM VEYA

HAVALE İLİŞKİSİ) ................................................................ 1764

TBK md. 559

I. HAVALE EDENİN HAVALE ALICISIYLA HAVALE

ÖDEYİCİSİNE VERDİĞİ YETKİLERİ GERİ ALMASI.... 1771

II. HAVALE EDENİN İFLASI, ÖLMESİ VE EHLİYETİNİ

KAYBETMESİ ......................................................................... 1771

TBK md. 560

I. KIYMETLİ EVRAK KONUSUNDA HAVALE.................... 1774

TBK md. 561

I. GENEL SAKLAMA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI............... 1776

II. NİTELİKLERİ.......................................................................... 1777

1. Saklama Sözleşmesi İki Tarafa Borç Yükleyen Bir

Sözleşmedir.........................................................................1777

2. Saklama Sözleşmesi, İvazsız Bir Sözleşmedir....................1778

3. Saklama Sözleşmesi Rızai Bir Sözleşmedir........................1779

4. Saklama Sözleşmesi, Sürekli Bir Sözleşmedir....................1779

III. SÖZLEŞMENİN UNSURLARI.............................................. 1779

1. Taşınır Mal Unsuru .............................................................1779

2. Güvenli Bir Yerde Saklama Unsuru....................................1780

3. Geri Verme Unsuru .............................................................1781

4. Tarafların Anlaşması Unsuru...............................................1781

TBK md. 562

I. SAKLATANIN MASRAFLARI ÖDEME BORCU .............. 1784

II. SAKLATANIN ZARARI TAZMIN BORCU......................... 1784

III. SAKLATANIN İVAZLI SAKLAMA

SÖZLEŞMESINDE ÜCRET ÖDEME BORCU.................... 1785

TBK md. 563

I. SAKLAYANIN ŞEYI KULLANMAMA BORCU................ 1788

II. SAKLAYANIN ŞEYI KORUMA BORCU............................ 1789

III. SAKLAYANIN DIĞER BORÇLARI..................................... 1790

İçindekiler

xxvii

TBK md. 564-565-566

I. SAKLAYANIN ŞEYI GERI VERME BORCU..................... 1793

II. GENEL SAKLAMA SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ...... 1794

1. Belirli Süreli Sözleşmenin Sona Ermesi .............................1794

2. Belirsiz Süreli Sözleşmenin Sona Ermesi...........................1794

III. GERI VERME YERI................................................................ 1795

TBK md. 567

TBK md. 568

I. ÜÇÜNCÜ KIŞILERIN IDDIALARI...................................... 1800

TBK md. 569

TBK md. 570

I. MİSLİ ŞEYLERİ SAKLAMA (USULSÜZ SAKLAMA)

SÖZLEŞMESİNİN KAVRAM VE ŞARTLARI.................... 1804

II. HÜKÜM VE SONUÇLARI..................................................... 1806

TBK md. 571

TBK md. 572

TBK md. 573

TBK md. 574

TBK md. 575

TBK md. 576

TBK md. 577

TBK md. 578

TBK md. 579

TBK md. 580

TBK md. 581

I. KEFALET SÖZLEŞMESİNİN TANIMI ............................... 1830

II. KEFALET SÖZLEŞMESİNİN NİTELİĞİ ............................ 1832

1. Kefalet Sözleşmesi Tek Tarafa Borç Yükleyen Bir

Sözleşmedir.........................................................................1832

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

xxviii

2. Kefalet Sözleşmesi İvazsız Bir Sözleşmedir.......................1833

3. Kefalet Sözleşmesi Sürekli Sözleşme Benzeri Bir

Sözleşmedir.........................................................................1833

III. KEFALET BORCUNUN ÖZELLİKLERİ............................. 1833

1. Kefalet Borcu, Asıl Borçtan Ayrı Bağımsız Bir Borçtur.....1833

2. Kefalet Borcu Bir Para Borcudur........................................1834

3. Kefalet Borcu Bağımlı Bir Yan (Fer’i) Borçtur ..................1835

4. Kefalet Borcu İkincil (Tali) Bir Borçtur..............................1836

5. Kefalet Borcu, Teminat Sebebine Dayanan Bir Borçtur.....1837

IV. BENZER SÖZLEŞMELERDEN FARKI............................... 1838

1. Rehin Sözleşmesinden Farkı...............................................1838

2. Garanti Sözleşmesinden Farkı.............................................1839

A) Genel Bilgi ..................................................................1839

B) Aradaki Farklar ...........................................................1841

a) Kefilin borcu, yan (fer’i nitelikte) bir borç

iken garanti verenin borcu aslî borçtur................1841

b) Kefil, alacaklının haklarına halef olur.................1842

3. Müteselsil Borçtan Farkı.....................................................1842

4. Borca Katılmadan Farkı......................................................1843

TBK md. 582

I. KEFALETİN BİR ŞARTI OLARAK MEVCUT VE

GEÇERLI ASLÎ BIR BORÇ OLMALIDIR........................... 1847

TBK md. 583

I. KEFALET SÖZLEŞMESININ ŞEKLI................................... 1855

TBK md. 584

I. KEFALET SÖZLEŞMESINDE EŞİN RIZASI ..................... 1861

II. KEFİL, KEFALET EHLİYETİNE SAHİP OLMALIDIR.... 1864

TBK md. 585

I. ADI KEFALET ......................................................................... 1870

TBK md. 586

I. MÜTESELSIL KEFALET....................................................... 1875

TBK md. 587

I. TOPLU KEFALET ................................................................... 1884

1. Kısmî Kefalet ......................................................................1884

İçindekiler

xxix

2. Bağımsız Toplu Kefalet.......................................................1885

3. Birlikte Kefalet....................................................................1886

A) Adi Birlikte Kefalet.....................................................1886

B) Müteselsil Birlikte Kefalet..........................................1886

TBK md. 588

I. KEFILE KEFALET .................................................................. 1890

II. RÜCUA KEFALET .................................................................. 1890

TBK md. 589

I. KEFILIN SORUMLULUĞU .................................................. 1894

1. Asıl Borç .............................................................................1895

2. Yan Borçlar .........................................................................1896

A) Akdî Faizler.................................................................1896

B) Borçlunun Kusur ve Temerrüdünün Yasal Sonuçları..1897

C) Dava ve Takip Masrafları İle Rehinlerin Kefile

Tesliminin ve Rehin Haklarının Devrinin

Sebep Olduğu Masraflar..............................................1898

TBK md. 590

I. KEFILIN TAKIBI..................................................................... 1901

TBK md. 591

I. KEFILIN ILERI SÜREBILECEĞI DEF’ILER..................... 1905

TBK md. 592

I. ALACAKLININ KEFILE, BORÇ SENETLERINI

TESLIM VE GEREKLI BILGILERI VERME BORCU ...... 1913

TBK md. 593

I. ÖDEMENIN KABULÜNÜ ISTEME HAKKI ...................... 1917

TBK md. 594

I. ALACAKLININ, BORÇLUNUN IFLASI HÂLINDE

ALACAĞI IFLÂS MASASINA KAYDETTIRME VE

DURUMU KEFILE BILDIRME BORCU............................. 1921

TBK md. 595

I. KEFILIN, BORÇLUDAN KENDISINE GÜVENCE

VERILMESINI VE BORÇTAN KURTARILMASINI

ISTEME HAKKI ...................................................................... 1925

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

xxx

1. Genel Bilgi ..........................................................................1925

2. Şartları.................................................................................1925

A) Asıl Borçlu, Kefile Karşı Üstlendiği Yükümlülüklere,

Özellikle Belli Bir Süre İçinde Kendisini Borçtan

Kurtarma Vaadine Aykırı Davranmalıdır ....................1925

B) Asıl Borçlu Temerrüde Düşmüş veya Yerleşim

Yerini Diğer Bir Ülkeye Nakletmesi Yüzünden

Takibat Önemli Ölçüde Güçleşmiş Olmalıdır.............1925

C) Asıl Borçlunun Mali Durumunun, Güvencelerin

Değer Kaybetmesi veya Borçlunun Kusuru

Sonucunda Kefil İçin Mevcut Tehlike, Kefaletin

Yapıldığı Tarihe Göre Önemli Ölçüde Artmış

Olmalıdır.....................................................................1926

TBK md. 596

I. KEFILIN, BORÇLUYA RÜCU VE ALACAKLININ

HAKLARINA HALEF OLMA HAKKI................................. 1930

TBK md. 597

I. KEFILIN BORÇLUYA BILDIRIM YÜKÜ........................... 1936

TBK md. 598

I. KEFALET SÖZLEŞMESININ KANUN

GEREĞINCE SONA ERMESI ............................................... 1940

1. Asıl Borcun Sona Ermesi Nedeniyle Kefaletin Sona

Ermesi .................................................................................1940

2. On Yılın Geçmesiyle Kefaletin Sona Ermesi......................1941

TBK md. 599

I. KEFALETTEN DÖNME ......................................................... 1947

1. Genel Bilgi ..........................................................................1947

2. Şartları.................................................................................1948

A) Kefilin Güvence Verdiği Borç Gelecekte Doğacak

Bir Borç Olmalıdır ......................................................1948

B) Borçlunun Borcun Doğumundan Önceki Malî

Durumu Sözleşmenin Yapılmasından Sonra

Önemli Ölçüde Bozulmuş Olmalıdır ..........................1949

C) Borç Henüz Doğmamış Olmalıdır ..............................1949

D) Kefil Bu Durumu Alacaklıya Yazılı Olarak

Bildirmelidir................................................................1949

3. Sonuçları .............................................................................1949

İçindekiler

xxxi

TBK md. 600-601

I. SÜRENIN SONA ERMESI VEYA IHBAR........................... 1953

1. Belirli Süreli Kefalet Sözleşmesinin Sona Ermesi..............1953

2. Belirli Süreli Olmayan Kefalet Sözleşmesinin

Sona Ermesi ........................................................................1954

TBK md. 602

I. ÇALIŞANLARA KEFALETTE.............................................. 1956

TBK md. 603

TBK md. 604-605

I. KUMAR VE BAHİSTEN DOĞAN BORÇLAR

HAKKINDA GENEL BİLGİ................................................... 1962

II. KUMAR VE BAHİS SÖZLEŞMELERİNİN TANIMI......... 1963

III. UYGULAMA ALANI.............................................................. 1964

IV. HÜKÜM VE SONUÇLARI..................................................... 1965

1. Kumar ve Bahis Borcu Eksik Borç Olduğu İçin Bundan

Doğan Alacak, Dava Konusu Olamayacağı Gibi,

İcra Yoluyla da Takip Edilemez ..........................................1965

2. Kumar ve Bahisten Doğan Alacak Takas Edilemez,

Devredilemez, Yenilenemez................................................1966

3. Kumar ve Bahis Borcu Teminata Bağlanamaz ...................1966

4. İstenerek Ödenen Kumar ve Bahis Borcu Geri

İstenemez.............................................................................1967

TBK md. 606

I. PIYANGO VE DIĞER ŞANS OYUNLARI .......................... 1970

TBK md. 607

I. ÖMÜR BOYU GELİR SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE

SÖZLEŞME HAKKINDA GENEL BİLGİ............................ 1972

TBK md. 608

I. ÖMÜR BOYU GELİR SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ.............. 1975

TBK md. 609-610

I. GELİR ALACAKLISININ HAKLARI.................................. 1979

II. GELİRİN HACZEDİLMESİ................................................... 1980

III. GELİRİN DEVRİ ..................................................................... 1980

IV. ZAMANAŞIMI......................................................................... 1981

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

xxxii

TBK md. 611-612

I. ÖLÜNCEYA KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN

TANIMI ..................................................................................... 1985

II. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN

ÇEŞİTLERİ............................................................................... 1987

III. SÖZLEŞMENİN NİTELİKLERİ............................................ 1987

1. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi İki Tarafa

Tam Borç Yükleyen Bir Sözleşmedir..................................1987

2. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi İvazlı Bir

Sözleşmedir.........................................................................1988

3. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Rızaî Bir

Sözleşmedir.........................................................................1989

4. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Sürekli Bir

Sözleşmedir.........................................................................1989

5. Ölünceye Bakma Sözleşmesi Talih ve Tesadüfe Bağlı

Bir Sözleşmedir...................................................................1989

IV. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN

UNSURLARI............................................................................ 1990

1. Bakıp Gözetme Unsuru.......................................................1990

2. Bir Malvarlığı veya Malvarlığı Değerini Devretme

Unsuru.................................................................................1991

3. Süreklilik Unsuru ................................................................1992

4. Talih ve Tesadüfe Bağlılık Unsuru......................................1992

5. Anlaşma Unsuru..................................................................1992

V. SÖZLEŞMENİN KURULMASI............................................. 1992

1. Sözleşmenin Tarafları..........................................................1992

2. Ehliyet .................................................................................1993

3. Sözleşmenin Tâbi Olduğu Şekil..........................................1993

TBK md. 613

I. BAKIM ALACAKLISININ BIR MALVARLIĞI

DEĞERINI DEVRETME BORCU......................................... 1997

TBK md. 614

I. BAKIM BORÇLUSUNUN BAKIM ALACAKLISINI

AILE TOPLULUĞU IÇINE KABUL BORCU ..................... 2003

II. BAKIM BORÇLUSUNUN BAKIP GÖZETME

BORCU...................................................................................... 2003

İçindekiler

xxxiii

TBK md. 615

I. NAFAKA ALACAKLILARININ ÖLÜNCEYE KADAR

BAKMA SÖZLEŞMESİ HAKKINDA AÇACAKLARI

İPTAL DAVASI......................................................................... 2007

II. SAKLI PAYLI MİRASÇILARIN AÇACAKLARI

TENKİS DAVASI..................................................................... 2008

III. BAKIM ALACAKLISININ ALACAKLILARININ

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİ

İPTAL DAVASI......................................................................... 2009

TBK md. 616-617-618

I. EDİMLER ARASINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDEKİ

ORANSIZLIK NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN SONA

ERMESİ..................................................................................... 2015

II. SÖZLEŞMENİN, DEVAMININ BORCA AYKIRILIK

NEDENİYLE ÇEKİLMEZ VEYA DİĞER ÖNEMLİ

SEBEPLERLE İMKANSIZ HALE GELMESİ YA DA

AŞIRI ÖLÇÜDE GÜÇLEŞMESİ YÜZÜNDEN FESHİ ...... 2016

III. BAKIM BORÇLUSUNUN ÖLÜMÜ ..................................... 2018

TBK md. 619

I. BAKIM ALACAĞININ DEVREDİLEMEMEMESİ;

BAKIM BORÇLUSUNUN İFLAS ETMESİ VE İCRA

(HACİZ) TAKİBİNE UĞRAMASI HALLERİNDE

BAKIM ALACAKLISININ HAKKI...................................... 2020

TBK md. 620

I. ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİNİN TANIMI..................... 2024

II. ADİ ORTAKLIĞIN UNSURLARI......................................... 2026

1. Kişi Unsuru .........................................................................2027

2. Ortak Amaç Unsuru.............................................................2028

3. Ortakların Ortak Amaca Ortak Emek ve Mallarını

Sarfetmek, Ortak Çaba ve Faaliyet Göstermek Suretiyle

Erişme Unsuru (Affectio Scietatis-Ortaklık RuhuOrtaklık İradesi) .................................................................2030

4. Katılma Payı Unsuru...........................................................2031

5. Sözleşme (Anlaşma) Unsuru...............................................2035

A) Adi Ortaklık Bir Sözleşmedir......................................2035

B) Sözleşmenin Şekli.......................................................2037

III. ADİ ORTAKLIĞIN BAZI ÖZELLİKLERİ........................... 2038

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

xxxiv

1. Adi Ortaklık, Ortaklıklar Hukukunda Temel Ortaklık

Türünü Oluşturur.................................................................2038

2. Adi Ortaklık Tüzel Kişiliğe Sahip Değildir ........................2039

3. Ortaklar, Adi Ortaklığın Malvarlığı Üzerinde Elbirliğiyle

Hak Sahibidirler..................................................................2040

4. Ortaklar, Ortaklık Borçlarından Üçüncü Kişilere Karşı

Tüm Malvarlıklarıyla Birinci Derecede, Sınırsız ve

Müteselsil Olarak Sorumludurlar. .......................................2042

A) Ortaklar Ortaklık Borçlarından Malvarlıklarıyla

Birinci Derecede Sorumludurlar.................................2042

B) Ortaklar Ortaklık Borçlarından Malvarlıklarıyla

Kişisel ve Sınırsız Olarak Sorumludurlar ...................2043

C) Ortaklar Ortaklık Borçlarından Müteselsil Olarak

Sorumludurlar .............................................................2043

IV. ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİNİN NİTELİKLERİ ......... 2044

1. Adi Ortaklık Sözleşmesi, Çok Taraflı Bir Sözleşmedir.......2044

2. Adi Ortaklık Sözleşmesi İvazlı Bir Sözleşmedir ................2045

3. Adi Ortaklık Sözleşmesi Rızai Bir Sözleşmedir.................2045

4. Adi Ortaklık Sözleşmesi Sürekli Bir Sözleşmedir..............2046

TBK md. 621

I. ORTAKLIĞA KATILIM PAYI KOYMA BORCU................ 2048

TBK md. 622-623

I. KAZANCIN PAYLAŞILMASI............................................... 2053

II. KAZANÇ VE ZARARA KATILMA ...................................... 2054

III. ORTAKLARIN SORUMLULUKLARI BORÇLARDAN

SORUMLULUK....................................................................... 2057

1. Ortaklar Borçlardan Birinci Derecede Sorumludurlar........2057

2. Ortaklar Ortaklık Borçlarından Müteselsil Olarak

Sorumludurlar .....................................................................2057

3. Ortaklar Borçlardan Sınırsız Olarak Tüm

Malvarlıklarıyla Sorumludurlar ..........................................2058

TBK md. 624

I. ORTAKLIK KARARLARI...................................................... 2060

TBK md. 625

I. ORTAKLIĞIN YÖNETİMİ..................................................... 2065

İçindekiler

xxxv

TBK md. 626

I. SADAKAT BORCU (REKABET YASAĞI) ......................... 2068

TBK md. 627

I. BIR ORTAĞIN ORTAKLIK IŞLERI IÇIN YAPTIĞI

GIDERLERDEN, ÜSTLENDIĞI BORÇLARDAN

DIĞER ORTAKLAR TARAFINDAN

KURTARILMASI BORCU ..................................................... 2072

TBK md. 628

I. ÖZEN BORCU ......................................................................... 2080

II. ORTAKLARIN VERDIKLERI ZARARDAN

SORUMLULUKLARI............................................................. 2083

TBK md. 629

I. ORTAĞIN YÖNETIM YETKISININ KALDIRILMASI

VE SINIRLANMASI ............................................................... 2086

TBK md. 630-631

I. ADI ORTAKLIKTA SÖZLEŞMESEL YÖNETIM ............... 2091

TBK md. 632

I. GENEL OLARAK ORTAK SIFATININ KAZANILMASI.... 2096

II. ORTAK SIFATININ SONRADAN

KAZANILMASINDA KANUN HÜKÜMLERI.................... 2097

III. ORTAK SIFATININ SONRADAN

KAZANILMASINDA SÖZLEŞME HÜKÜMLERI............. 2098

IV. ORTAKLIK PAYININ DEVRI-ALT KATILIM.................... 2098

V. ORTAK SIFATININ DEVRI ................................................... 2099

TBK md. 633

I. ORTAK SIFATININ ORTAKLIKTAN ÇIKMA VE

ÇIKARMA YOLUYLA KAYBI.............................................. 2102

II. ORTAKLIKTAN ÇIKMA........................................................ 2103

III. ORTAKLIKTAN ÇIKARMA.................................................. 2103

IV. ADI ORTAKLIĞIN SONA ERMESI ..................................... 2104

TBK md. 634-635-636

I. ORTAKLIK PAYININ TASFIYESI........................................ 2106

II. ORTAKLIĞIN MALVARLIĞININ YETERSIZLIĞI........... 2107

III. TAMAMLANMAMIŞ IŞLER................................................. 2107

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

xxxvi

TBK md. 637

I. GENEL OLARAK ORTAKLIĞI TEMSILI........................... 2111

II. TEMSILIN TÜRLERI.............................................................. 2111

1. Dolaylı Temsil..................................................................... 2111

2. Doğrudan Temsil.................................................................2113

A) Genel Bilgi ..................................................................2113

B) Doğrudan Temsilin Şartları.........................................2114

a) Başkası adına hareket .........................................2114

b) Temsil yetkisi ......................................................2117

TBK md. 638

I. TEMSILIN SONUÇLARI ....................................................... 2122

TBK md. 639-640

I. GENEL OLARAK ADİ ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ .... 2131

II. ORTAKLIĞI SONA ERDIREN OBJEKTIF SEBEPLER.... 2133

1. Ortaklık Amacının Gerçekleşmesi veya

Gerçekleşmesinin İmkansız Hale Gelmesi..........................2133

2. Sözleşmede Ortaklığın Mirasçılarla Devamı Kaydının

Bulunmaması Halinde Bir Ortağın Ölmesi.........................2134

3. Bir Ortağın Kısıtlanması .....................................................2136

4. Bir Ortağın Tasfiye Payının Cebri İcra Yoluyla Paraya

Çevrilmesi veya İflâs Etmesi...............................................2137

5. Sözleşmede Ortaklık İçin Öngörülen Sürenin Sona

Ermesi .................................................................................2138

6. Haklı Sebeplerle Ortaklığın Sona Erdirilmesini İsteme

Hakkı (Fesih Davası) ..........................................................2139

III. SÜBJEKTIF SEBEPLER......................................................... 2141

1. Bütün Ortakların Oybirliğiyle Karar Vermesi.....................2141

2. Bir Ortağın Fesih Hakkını Kullanması ...............................2141

A) Olağan Fesih (Fesih Bildirimi) Yoluyla Adi

Ortaklığın Sona Ermesi...............................................2141

a) Sözleşmede fesih bildirim hakkının açıkça

tanınmış olması ...................................................2142

b) Ortaklığın belirsiz bir süre için veya bir

ortağın ömrü boyunca kurulmuş olması..............2142

B) Olağanüstü Fesih Yoluyla Adi Ortaklığın Sona

Ermesi .........................................................................2144

İçindekiler

xxxvii

TBK md. 639-641

TBK md. 642-643-644

I. ORTAKLIĞIN TASFİYESİ..................................................... 2153

1. Ortaklık Borçlarının Ödenmesi...........................................2155

2. Ortakların Otaklığa Verdiği Avanslar ile Ortaklık İçin

Yapmış Oldukları Giderlerin Ödenmesi..............................2155

3. Katılma Paylarının Ortaklara İadesi....................................2155

TBK md. 645

I. ÜÇÜNCÜ KIŞILERE KARŞI SORUMLULUK................... 2159

TBK md. 646

I. TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN, TÜRK MEDENÎ

KANUNU ILE ILIŞKISI......................................................... 2161

İSİMSİZ SÖZLEŞMELER

I. ISIMSIZ SÖZLEŞME KAVRAMI ......................................... 2165

II. İSIMSIZ SÖZLEŞMELERIN ÇEŞITLERI ........................... 2169

1. Karma Sözleşmeler .............................................................2170

A) Kavram........................................................................2170

B) Karma Sözleşmelerin Çeşitleri....................................2172

a) Çift edimli karma sözleşmeler ............................2172

b) Bileşik (kombine) tipli karma sözleşmeler .........2175

c) Eklemli karma sözleşmeler.................................2177

C) Karma Sözleşmelere Uygulanacak Kurallar...............2178

a) Dışlama görüşü ...................................................2178

b) Soğurma/yutma (imtisas) görüşü ........................2178

c) Bileştirme (terkip) görüşü ...................................2179

d) Kanundaki bireysel hükümlerin uygulanması

görüşü..................................................................2180

e) Kıyas yoluyla uygulama görüşü..........................2180

f) Hâkimin hukuk yaratma görüşü..........................2181

g) Değerlendirme.....................................................2181

2. Kendine Özgü Yapısı Olan Sözleşmeler .............................2182

A) Genel Bilgi ..................................................................2182

B) Çeşitleri .......................................................................2183

C) Uygulanacak Hukuk Kuralları ....................................2184

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

xxxviii

3. Bileşik Sözleşmeler.............................................................2185

A) Kavram ve Tanım........................................................2185

B) Bileşik Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk

Kuralları ......................................................................2188

III. İSİMSİZ SÖZLEŞMELERİN YORUM VE

TAMAMLANMASI ................................................................. 2189

1. Genel Olarak .......................................................................2189

2. İsimsiz Sözleşmelerin Yorumlanması .................................2189

3. İsimsiz Sözleşmelerin Tamamlanması ................................2191

A) Genel Olarak ...............................................................2191

B) Sübjektif Görüş...........................................................2192

C) Objektif Görüş.............................................................2193

D) Şahsî (Kişisel) Değerlendirme ....................................2194

İSİMSİZ BAZI SÖZLEŞME TÜRLERİ

FRANCHISE SÖZLEŞMESİ......................................................2199

I. KAVRAM VE TANIM ............................................................. 2199

II. FRANCHISE SÖZLEŞMESİNİN NİTELİKLERİ ............... 2202

1. Franchise Sözleşmesi İki Tarafa Tam Borç Yükleyen

Bir Sözleşmedir...................................................................2202

2. Franchise Sözleşmesi İvazlı Bir Sözleşmedir. ....................2203

3. Franchise Sözleşmesi Rızai Bir Sözleşmedir. .....................2203

4. Franchise Sözleşmesi Sürekli Borç Doğuran Bir

Sözleşmedir. ........................................................................2203

5. Franchise Sözleşmesi Bir Çerçeve Sözleşmedir. ................2204

III. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI............................................... 2204

IV. FRANCHISE SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI ................. 2205

1. Sistem (Konsept) Unsuru ....................................................2205

2. Bedel (Ücret) Unsuru ..........................................................2206

3. Dikey Birliktelik Unsuru.....................................................2206

4. Anlaşma Unsuru..................................................................2207

A) Genel Bilgi ..................................................................2207

B) Tarafların Ehliyeti........................................................2207

C) Sözleşmenin Şekli.......................................................2207

V. FRANCHISING ÇEŞİTLERİ ................................................. 2208

1. Genel Bilgi ..........................................................................2208

İçindekiler

xxxix

2. Üretim Franchisingi ............................................................2209

3. Hizmet Franchisingi............................................................2209

4. Dağıtım Franchisingi...........................................................2209

VI. DİĞER SÖZLEŞMELERDEN FARKI .................................. 2210

1. Tek Satıcılık Sözleşmesinden Farkı ....................................2210

2. Lisans Sözleşmesinden Farkı..............................................2211

3. Adi Ortaklık Sözleşmesinden Farkı ....................................2211

4. Acenta Ve Komisyondan Farkı ...........................................2212

VII. TARAFLARIN BORÇLARI ................................................... 2212

1. Franchise Verenin Borçları..................................................2212

A) Franchise Verenin, Franchise Alana Yararlanacağı

Hakları, Maddî Olmayan Malları Devir ve

Teslim Borcu ...............................................................2212

B) Franchise Verenin Franchise Alanı Destekleme

Borcu...........................................................................2213

C) Franchise Verenin Franchise Konusu Hak ve

Malların, İşletme Konsept ve Sisteminin

Elverişliliğini Garanti Borcu.......................................2213

D) Haklarla Malların Promosyon ve Aleniliğini

Sağlama ve Geliştirme Borcu......................................2213

E) Eğitim, Öğüt, Bilgi Ve Talimat Verme Borcu .............2213

F) Sözleşme Konusu Mal ve Hizmetin Üretim ve

Sunumu İçin Gerekli Mal, Malzeme, Araç ve

Gereci Teslim Borcu....................................................2214

G) Devredilen Mutlak Haklarla Maddî Olmayan

Malların Üçüncü Kişilerin İhlâllerine Karşı

Korunması Borcu;.......................................................2214

2. Franchise Alanın Borçları ...................................................2215

A) Kararlaştırılan Bedeli Ödeme Borcu...........................2215

B) Sözleşme Konusu Mal ve Hizmetin Sürüm ve

Satımını Sağlama ve Artırma Borcu ...........................2216

C) Franchise Alanın, Gayrı Maddî Malları Kullanma

ve Geliştirme Borcu ....................................................2216

D) Franchise Alanın, Mal ve Hizmetleri Franchise

Verenden Sağlama Borcu ............................................2217

E) Franchise Alanın, Franchise Veren Tarafından

Sözleşme Konusu Mal ve Hizmetin Tespit Edilen

Fiyatını Kabul Borcu...................................................2217

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

xl

F) Franchise Alanın Franchise Verenin Menfaatlerini

Koruma, Özellikle Özen, Sır Saklama, Hesap Verme

ve Sadakat Borcu.........................................................2217

VIII. FRANCHISE SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ.............. 2217

1. Sözleşmeyi Sona Erdiren Olağan Sebepler.........................2218

A) Belirli Sürenin Dolması ..............................................2218

B) Olağan Fesih ...............................................................2218

2. Sözleşmeyi Sona Erdiren Olağanüstü Sebepler..................2219

A) Sözleşmenin Önemli Sebeplere Dayanılarak

Olağanüstü Fesih Yoluyla Sona Erdirilmesi ...............2219

B) Sözleşmenin Taraflardan Birinin Ölmesi, Ehliyetini

Kaybetmesi Veya İflâs Etmesi Nedeniyle Sona

Ermesi .........................................................................2222

FAKTORING SÖZLEŞMESİ .....................................................2223

I. TANIM VE UNSURLARI....................................................... 2223

II. FAKTORING SÖZLEŞMESININ NITELIKLERI............... 2227

1. Faktoring Sözleşmesi İki Tarafa Tam Borç Yükleyen

Bir Sözleşmedir...................................................................2228

2. Faktoring Sözleşmesi İvazlı Bir Sözleşmedir.....................2228

3. Faktoring Sözleşmesi Rızaî Bir Sözleşmedir......................2228

4. Faktoring Sözleşmesi Sürekli Borç Doğuran Bir

Sözleşmedir.........................................................................2229

III. FAKTORING SÖZLEŞMESİNİN HUKUKÎ NİTELİĞİ ..... 2229

1. Faktoring İşlemi ve Müstakbel Alacakların Toptan

Devri Sorunu .......................................................................2229

2. Faktoring Sözleşmesinin Tâbi Olduğu Şekil.......................2229

IV. FAKTORINGİN ÇEŞİTLERİ ................................................. 2230

1. Açık Faktoring- Gizli Faktoring..........................................2230

2. Gerçek Faktoring- Gerçek Olmayan Faktoring...................2230

3. Ulusal Faktoring-Uluslararası Faktoring.............................2231

V. FAKTORINGİN FONKSİYONLARI .................................... 2231

1. Finansman Fonksiyonu .......................................................2232

2. Alacak Yönetimi (Hizmet) Fonksiyonu ..............................2232

3. Teminat Fonksiyonu............................................................2232

VI. TARAFLARIN BORÇLARI ................................................... 2233

1. Faktorun Borçları ................................................................2233

İçindekiler

xli

2. Müşterinin Borçları.............................................................2234

A) Müşterinin, İşletmesinden Mal ve Hizmet Alan

Borçlularına Karşı Sahip Olduğu Alacakları

Faktora Devretme Borcu.............................................2234

B) Müşterinin, Alacak Yönetimine Karşılık Faktora

Ücret (Komisyon) Ödeme Borcu ................................2235

C) Müşterinin, Avans Olarak Verdiği Alacak İçin

Faktora Ödemeyi Üstlendiği Faiz Borcu.....................2235

D) Müşterinin, Alacakların Varlığını ve Borçluların

Ödeme Gücüne Sahip Olduğunu Garanti Borcu.........2235

E) Müşterinin, Faktora Karşı, Devrettiği Alacaklar

Üzerinde Üçüncü Kişilerin İleri Süreceği Üstün

Hak İddialarına Karşı Garanti Borcu

(Zapttan Sorumluluk) .................................................2236

VII. FAKTORING SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ............. 2236

LİSANS SÖZLEŞMESİ...............................................................2239

I. TANIMI ..................................................................................... 2239

II. LİSANS SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI.......................... 2239

1. Bir Haktan veya Maddî Olmayan Bir Maldan

Yararlanmanın Devri...........................................................2239

2. Lisans Alanın Lisans Verene Ücret-Bedel Ödeme

Unsuru.................................................................................2240

III. LİSANS SÖZLEŞMESİNİN KONUSU................................. 2240

IV. HUKUKÎ NİTELİĞİ ................................................................ 2240

V. LİSANS SÖZLEŞMESİNİN ÖZELLİKLERİ....................... 2242

1. Lisans Sözleşmesi İlke Olarak Tam İki Tarafa Borç

Yükleyen Bir Sözleşmedir...................................................2242

2. Lisans Sözleşmesi İvazlı Bir Sözleşmedir...........................2242

3. Lisans Sözleşmesi Rızai Bir Sözleşmedir. ..........................2242

4. Lisans Sözleşmesi Sürekli Borç Doğuran Bir

Sözleşmedir. ........................................................................2242

VI. LİSANS SÖZLEŞMESİNİN TÂBİ OLDUĞU ŞEKİL......... 2243

VII. LİSANS SÖZLEŞMESİNİN ÇEŞİTLERİ............................. 2243

1. Konusuna Göre Çeşitleri.....................................................2243

A) Özel Kanunlarla Korunan Maddî Olmayan

Mallar Üzerindeki Hakları Konu Edinen Lisans

Sözleşmesi...................................................................2243

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

xlii

B) Maddî Olmayan Malları Konu Edinen Lisans

Sözleşmeleri................................................................2243

C) Karma Lisans Sözleşmesi ...........................................2244

2. Meydana Getirdiği Etkiye Göre Çeşitleri ...........................2244

A) Basit Lisans Sözleşmesi..............................................2244

B) Münhasır Lisans Sözleşmesi.......................................2244

C) Tek Lisans Sözleşmesi ................................................2245

3. Gerçek Lisans Sözleşmesi- Gerçek Olmayan Lisans

Sözleşmesi...........................................................................2245

A) Gerçek Lisans Sözleşmesi...........................................2245

B) Gerçek Olmayan Lisans Sözleşmesi...........................2245

VIII. LİSANS SÖZLEŞMESİNİN BAZI

SÖZLEŞMELERDEN FARKI ................................................ 2245

IX. TARAFLARIN BORÇLARI ................................................... 2246

1. Lisans Verenin Borçları.......................................................2246

A) Lisans Verenin, Lisans Alana Lisans Konusu Hak

veya Mal Üzerinde Sözleşmede Kararlaştırılan

Yararlanmayı Sağlama ve Sözleşme Süresince de

Bu Durumda Bulundurma Borcu ................................2246

B) Lisans Verenin, Lisans Konusu Mutlak Hakkı

(Sınaî Veya Fikrî Hakkı) veya Maddî Olmayan Malı

(Know-How Vb), İlgili Sicile veya Yere Tescil

Ettirme ya da Tevdi Etme, Bunun İçin Gerekli

Harç ve Ücretleri Ödeme Borcu..................................2247

C) Lisans Verenin Zapttan Ve Ayıptan Sorumluluğu. ......2248

2. Lisans Alanın Borçları.........................................................2248

A) Lisans Alanın Lisans Bedelini Ödeme Borcu .............2248

B) Lisans Konusu Hak ve Malın Varlığını Tehlikeye

Sokacak Her Türlü Davranıştan Kaçınma Borcu........2248

C) Lisans Alanın Lisans Konusu Hak ve Malı, Üçüncü

Kişilerin Müdahalelerine Karşı Koruma Borcu ..........2249

X. LİSANS SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ...................... 2250

1. Lisans Sözleşmesinin Olağan Sebeplerle Sona Ermesi ......2250

2. Lisans Sözleşmesinin Olağanüstü Sebeplerle Sona

Ermesi .................................................................................2250

SULH SÖZLEŞMESİ...................................................................2253

I. TANIMI ..................................................................................... 2253

İçindekiler

xliii

II. SULH SÖZLEŞMESİNİN NİTELİKLERİ............................ 2254

1. Sulh Sözleşmesi Bir Borç Sözleşmesidir............................2254

2. Sulh Sözleşmesi Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Bir

Sözleşmedir.........................................................................2254

3. Sulh Sözleşmesi İvazlı Bir Sözleşmedir .............................2254

4. Sulh Sözleşmesi Rızaî Bir Sözleşmedir. .............................2255

5. Sulh Sözleşmesi Ani Edimli Bir Sözleşmedir. ....................2255

III. SULH SÖZLEŞMESİNİN HUKUKÎ NİTELİĞİ .................. 2255

IV. SULH SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI.............................. 2256

1. Uyuşmazlık ve Belirsizlik Unsuru ......................................2256

2. Karşılıklı Ödün (Taviz-Fedakârlık) Unsuru........................2256

3. Uyuşmazlık ve Belirsizliğe Son Verme Unsuru..................2257

4. Anlaşma Unsuru..................................................................2257

A) Genel Olarak ...............................................................2257

B) Sulh Sözleşmesinin Şekli............................................2257

V. SULH SÖZLEŞMESİNİN ÇEŞİTLERİ................................. 2258

1. Mahkeme İçi Sulh ...............................................................2258

2. Mahkeme Dışı Sulh.............................................................2260

VI. TARAFLAR ANCAK ÜZERİNDE SERBESTÇE

TASARRUF EDEBİLECEKLERİ HUKUKÎ İLİŞKİLER

HAKKINDA SULH SÖZLEŞMESİ YAPABİLİRLER ........ 2261

VII. SULH SÖZLEŞMESİNİN YORUMU, KESİN

HÜKÜMSÜZLÜĞÜ (BUTLANI) VE İPTALİ...................... 2262

VIII. SULH SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI ...... 2263

SATIŞ İÇİN BIRAKMA SÖZLEŞMESİ....................................2265

I. TANIM, UNSUR VE NİTELİĞİ............................................. 2265

II. SATIŞ İÇİN BIRAKMA SÖZLEŞMESİNİN

NİTELİKLERİ.......................................................................... 2267

1. Satış İçin Bırakma Sözleşmesi İki Tarafa

Borç Yükleyen Bir Sözleşmedir..........................................2267

2. Satış İçin Bırakma Sözleşmesi, Rızaî Bir Sözleşmedir.......2267

3. Satış İçin Bırakma Sözleşmesinin Hukukî Niteliği.............2268

III. SATIŞ İÇİN BIRAKMA SÖZLEŞMESİNİN BAZI

SÖZLEŞMELERDEN FARKI ................................................ 2269

1. Satış Sözleşmesinden Farkı ................................................2269

2. Vekâlet Sözleşmesinden Farkı.............................................2269

3. Simsarlık Sözleşmesinden Farkı .........................................2270

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

xliv

4. Komisyonculuk Sözleşmesinden Farkı...............................2270

IV. TARAFLARIN BORÇLARI ................................................... 2270

1. Satış İçin Bırakanın Borçları...............................................2270

A) Şeyin Zilyedliğini Devretme Borcu ............................2270

B) Şeyin Mülkiyetini Geçirme Borcu ..............................2271

C) Hasar Sorunu...............................................................2271

D) Ayıptan ve Zapttan Sorumluluk ..................................2271

2. Satış İçin Alanın Borçları....................................................2272

TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİ ...............................................2275

I. KAVRAM .................................................................................. 2275

II. UNSURLARI............................................................................ 2276

1. Tek Satıcılık Sözleşmesinin, Tek Satıcıya Satış Tekeli

Tanıma Unsuru....................................................................2276

2. Tek Satıcılık Sözleşmesinin Taraflar Arasında Sürekli

Borç Doğuran Bir Çerçeve Sözleşme İlişkisi Kurma

Unsuru.................................................................................2278

3. Tek Satıcılık Sözleşmesinde Tek Satıcının, Kendi Ad ve

Hesabına Hareket Etme Unsuru..........................................2279

4. Tek Satıcılık Sözleşmesinin, Tek Satıcıya, Pazarlama,

Sürüm ve Satışı Artırma Yükü Yükleme Unsuru................2279

III. SÖZLEŞMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ.................................. 2280

IV. TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİNİN BAZI

SÖZLEŞMELERDEN FARKI ............................................... 2282

1. Tek Satıcılık Sözleşmesinin Acentelik Sözleşmesinden

Farkı ....................................................................................2282

2. Tek Satıcılık Sözleşmesinin Hizmet Sözleşmesinden

Farkı ....................................................................................2283

3. Tek Satıcılık Sözleşmesinin Franchise Sözleşmesinden

Farkı ....................................................................................2283

V. TARAFLARIN BORÇLARI ................................................... 2284

1. Tek Satıcının Borçları .........................................................2284

A) Asgari Miktarda Mal Alma ve Bedelini Ödeme

Borcu...........................................................................2284

B) Malın Dağıtım, Sürüm ve Satışını Artırma Borcu ......2284

C) Yapımcının Menfaatlerini Koruma ve Sadakat

Borcu...........................................................................2284

D) Bilgi Verme Borcu.......................................................2285

İçindekiler

xlv

E) Yapımcının Talimatlarına Uyma Borcu ......................2285

F) Müşteri Hizmetlerini Yerine Getirme Borcu...............2285

2. Yapımcının Borçları ............................................................2285

A) Düzenli Şekilde Mal Teslim Borcu .............................2285

B) Yapımcının Sözleşme Bölgesinde Satış Yapmama

Borcu...........................................................................2286

C) İşbirliği Ve Destekleme Borcu ....................................2286

D) Tek Satıcının Menfaatlerini Koruma ve Sadakat

Borcu...........................................................................2286

E) Yapımcının Sözleşme Konusu Malın Kalitesine

İlişkin Borcu................................................................2286

VI. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ.......................................... 2286

KAVRAM DİZİNİ ........................................................................2291

GENEL BİBLİYOGRAFYA1

I- SIK ATIF YAPILAN BAŞLICA KOMMENTARLAR

Berner Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Obligationenrecht,

Çeşitli basım tarihleri, Bern (Atıf şeklî= Yazar adı-BK OR Art)

Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, 5.

Aufl., Basel/Genf/München 2011 (Atıf şeklî=Yazar adı-BSK OR Art)

Handkommentar zum Schweizer Privatrecht (CHK), Volume 2:

Obligationenrecht, Zürich/Basel/Genf 2007 (Atıf şeklî= Yazar adı CHK

OR Art)

Commentaire romand, Code des Obligations I, (Atıf şeklî=Yazar adı-CR CO

Art) Geneve/Bâl/Munich 2003 (Atıf şeklî=Yazar adı-CR CO Art)

Kurzkommentar OR Art. 1-529, Basel 2008 (Atıf =Yazar adı-KUKO OR Art)

OR Handkommentar (OFK) Schweizerisches Obligationenrecht, 2. Aufl.,

Zürich 2009 (Atıf şeklî=Yazar adı-HK OR Art)

Zürcher Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Obligationenrecht,

Çeşitli basım tarihleri, Zürich (Atıf şeklî=Yazar adı-ZK OR Art)

II- DİĞER ESERLER

Abik Yıldız, Promosyonlu Satım Sözleşmesi, Ankara 2002

Acar Faruk, Kira Hukuku Şerhi, (TBK m.299-332)

Akartepe,Alpaslan, Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi, 2.Baskı, İstanbul 2010

Akçaal, Mehmet, Sözleşme Sonrası Sorumluluk, Konya 2018

Akçaal, Mehmet, Satıcının Zapttan Sorumluluğu, Ankara 2020

Akıncı Şahin, Karşılaştırmalı Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Türk-Kazak

Hukuku, Konya 2004

Akıntürk Turgut, Satım Akdinde Hasarın İntikali, Ankara 1966

Akipek/Alkıntürk, Eşya Hukuku, İstanbul 2009

1 Yararlanılan yazarın birden çok eseri varsa, atıf yapılırken ilgili eser zikredilmiştir.

Bazı eserlerin ismi, genel bibliyografya yerine kitabın ilgili bölümünde zikredilmiştir.

Metinde kaynağı gösterilmeyen Yargıtay Kararları www.kazancihukuk’tan alınmıştır.

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

xlvi

Akipek Şebnem. Türk Hukuku ve Mukayeseli Hukuk Açısından Tüketici

Kredisi, Ankara 1999

Akipek Şebnem, Alt Vekâlet, Ankara 2003

Akkanat Halil, Taşeronluk (Alt Müteahhitlik) Sözleşmesi, İstanbul 2000

Aktay/Arıcı/Senyen-Kaplan, İş Hukuku, 6. Baskı, Ankara 2013

Akyol Şenol, Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, 1. Fasikül İstanbul 1984

Aktürk Yücer İpek, İsimsiz Sözleşme Genel Teorisi ve Uzaktan Öğretim

Sözleşmesi, Ankara 2016

Akyiğit, Ercan; Satış Mal Değişimi Ve Bağışlama Sözleşmeleri Ankara2011

Aldemir Toprak, İpek Betül, Anahtar Teslim İnşaat Sözleşmesi, Ankara 2020

Altaş Hüseyin, Eserin Teslimden Önce Telef Olması, Ankara 2002

Altaş Hüseyin, Hasılat ve Şirket Kirası, Ankara 2009

Altay, Sabah, Satış Sözleşmesinde Hasarın Geçişi, İstanbul 2008

Amstutz/Morin/Schluep-BSK OR, Basler Kommentar zum Obligationenrecht

I, 5. Aufl., 2011 Basel

Antalya Gökhan, Manevi ararın Belirlenmesi Ve Manevi Tazminatın

Hesaplanması, İstanbul 2017

Ansay Tuğrul, Türk Borçlar Kanununa Göre Taksitle Satışlar, Ankara 1954

Apaydın Öcal Bahar, TBK ve CISG Uyarınca Taşınır Satımında Ayılı İfa

Halinde Satıcının Sorumlu Olduğu Maddi Zarar, Ankara 2021.

Aral/Ayrancı, Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, 11. Baskı, Ankara 2018

Arat Ayşe, Sözleşmenin Değişen Şartlara Uyarlanması Ankara 2006

Arbek Ömer, Satım Konusu Ayıplı Malın Tamir Edilmesi, Ankara 2005

Arpacı, Özge, Eser Sözleşmesinde İşsahibinin Edimin İfasına Katılımı, Ankara

2019.

Atamer Yeşim, Milletlerarası Satım Hukuku, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin

Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG), İstanbul

2008

Atteslander-Dürrenmatt-HK OR, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht,

Volume 2: Obligationenrecht, Art.216b-221, Art. 229-236, 2. Aufl. Zürich

2009

Aubert-CR CO Commentaire romand code des obligations I, Art 319-362,

Geneve/Bâle/Munich 2003

Ayan, Serkan; Kefalet Sözleşmesi, 1. Baskı, Ankara 2018.

GENEL BİBLİYOGRAFYA

xlvii

Ayan Serkan, Kefalet Sözleşmesinde Kefilin Sorumluluğu, Ankara 2013

Ayan Serkan, İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü, Ankara 2008

Ayar, Ahmet, Adi Ortaklıkta İç Ve Dış İlişkiler,İstanbul 2019

Aydın Özdemir, Elif; Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmesi ile Bağlantılı

Sözleşmeler (TBK m. 340), Ankara 2018.

Aydın, Gülşah Sinem; Kişilik Hakkı İhlalinden Doğan Vekaletsiz İşgörme, 1.

Baskı, İstanbul 2017.

Aydoğdu, Murat, Yasadan ve Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı, Ankara 2013

Aydoğdu/Kahveci, Türk Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, 3. Baskı, Ankara

2017.

Ayiter Kudret, Medeni Hukukta Tasarruf Muameleleri, Ankara 1953

Ayiter Nuşin, Eşya Hukuku, Ankara 1977

Ayrancı Hasan, Sözleşmelerin Yüklenilmesi (Devri) Ankara 2003

Baddeley-CR CO, Commentaire romand code des obligations I, Art. 252,

Geneve/Bâle/Munich 2003

Barbey-CR CO, Commentaire romand code des obligations I, Art.472-480,

Geneve/Bâle/Munich 2003

Barlas Nami, Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri, 2.B.

İstanbul 2008, 3.B. 2012.

Başpınar, Veysel, Vekilin Önen Borcundan Doğan Sorumluluğu, Baskı, Ankara

2004

Bayram, Aziz Erman, Alacaklının Temerrüdü Ve Hukuki Sonuçları, Ankara

2022

Baysal Başak, Sözleşmenin Uyarlanması, İstanbul 2009

Becker-BK OR Berner Kommentar zum Oblitionenrecht, Art.184-551, Bern

1934

Berki Şakir, Borçlar Hukuku, Özel Hükümler, Ankara 1973

Bilge Necip, Borçlar Hukuku, Özel Borç Münasebetleri, Ankara 1971

Binder-CHK OR Handkommentar zum Schweizer Privatrecht (CHK), Volume

2, Obligationenrecht, Art. 216-221, Zürich/Basel/Genf 2007

Bovet-CR CO, Commentaire romand code des obligations I, Art. 305-318,

Geneve/Bâle/Munich 2003

Bucher Eugen; Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil,

2. Aufl. Bern 1988 (Bucher, AT)

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

xlviii

Bucher Eugen; Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil,

3. Aufl. Zürich 1988 (Bucher, BT)

Bucher-BSK OR Basler Kommentar zum Obligationenrecht I, 5. Aufl., 2011

Basel

Burcuoğlu Halûk,Yargıtay Kararları Işığında 6570 SayılıYasaya Göre Kiracının

Tahliye Edilmesi, İstanbul 1993

Burcuoğlu Halûk, Hukukta Beklenmeyen Hal ve Uyarlama, İstanbul 1995

Buz Vedat, Borçlunun Temerrüdünde Sözleşmeden Dönme, Ankara 1998

Buz Vedat, Kamu İhale Sözleşmelerinin Kuruluşu ve Geçerlilik Şartları,Ankara

2007

Bühler-ZK OR, Zürcher Kommentar zum Oblitionenrecht Art.363-379 Zürich

1998 (Bühler Theodor)

Bühler-HK OR, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Volume 2,

Obligationenrecht, Art.394-406, 2. Aufl. Zürich 2009 (Bühler Roland)

Büyükay Yusuf, Eser Sözleşmesi, 2. Baskı, Ankara 2014

Cansel Erol, Türk Hukukunda Hasılat Kirası, Ankara 1953

Cavin Pierre, Schweizerisches Privatrecht, Obligationenrecht-Besondere

Vertragsverhâltnisse VII/1 Basel/Stuttgart 1977

Chaix-CR CO, Commentaire romand code des obligations I, Art. 363-379,

Geneve/Bâle/Munich 2003

Cherpillot Ivan, La fin des contrats de duréeLausanne 1998

Cumalıoğlu, Emre; Yayım Sözleşmesi, 1. Baskı, İstanbul 2018.

Çabri Sezer, Kiraya Verenin Ayıptan Sorumluluğu, Ankara 2013

Çakal Ayça, Türk Özel Bukukunda Tıbbi Müğdahaleye Rıza, Ankara2018

Çelen, Salih; Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi, Ankara 2021

Çemberci, Mustafa, Gayrimenkul Satış Vaadi, 2. Baskı Ankara 1973

Dayınlarlı Kemal, İstisna Akdinde Müteahhidin ve İş Sahibinin Temerrüdü,

Hüküm ve Sonuçları, 4. Bası, Ankara 2008

Demir Banu, Sürekli Eser Sözleşmesi, Ankara 2020

Demir, Mehmet; Kapıdan İşlemlerde Tüketiciyi Koruyan Geri Alma Hakkı,

Ankara 2003

Demircioğlu, Huriye Reyhan; Kira Sözleşmesinde Yan Giderler, Ankara 2018.

Deniz Çakmaklı, Hande; Alım veya Satım Konusunda Komisyon Sözleşmesi,

Ankara 2018.

GENEL BİBLİYOGRAFYA

xlix

Doğan Vahit, Uluslararası Ticarette ÖdemeAracı OlarakAkreditif,Ankara 2003

Doğu Hakkı Mert, Ardı Ardına Teslimli Satış Sözleşmesi, Ankkara 2020

Edis Seyfullah, Türk Borçlar Hukukuna Göre Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül

Borcu, Ankara 1963

Emmel-CHK OR, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Volume 2:

Obligationenrecht, Art. 319-362, Zürich/Basel/Genf 2007

Engel Pierre, Contrats de droıt suisse, 2. Aufl., Bern 2000 (Engel, Contrats)

Engel Pierre, Traité des obligations en droit suisse, 2. Aufl., Bern 1997 (Engel.

Traité)

Enli İsa, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin İşi Teslim Borcu ve

Temerrüdü, Ankara 2017

ErdoğanCanan,KişilikHaklarıKapsamındaİşçilerinizlenmesive Gözetlenmesi,

Ankara 2017.

Erdoğan İhsan, Ardiye Sözleşmesi, Konya 1990

Erdoğan İhsan, Akreditif Sözleşmeleri, Ankara 2000

Eren Fikret, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 17. Baskı, Ankara 2014

Eren Fikret Mülkiyet Hukuku, 3. Baskı, Ankara 2014 (Eren, Mülkiyet)

Eren Fikret, İsimsiz Sözleşmelere İlişkin Bazı Sorunlar, Turgut Akıntürk’e

Armağan, (Eren, İsimsiz Sözleşmeler)

Eren Fikret, Borçlar Kanunu Açısından İnşaat Sözleşmeleri, İnşaat

Sözleşmelerinde Müteahhitin Borçları ve Bu Borçların Yerine

Getirilmemesinin Sonuçları, İnşaat Sözleşmesinin Sona Ermesi, Mühendis

ve Hukukçular İçin Ortak Seminer (Bankacılık Enstitüsü yayını) Ankara

1996 (Eren, İnşaat)

Eren/Başpınar, Toprak Hukuku, 4. Baskı, Ankara 2014

Erman Hasan, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, 3. Basım, İstanbul 2010

Ernst/Zelger-KUKO OR, Kurzkommentar OR, Art. 492-512, Basel 2008

Eruygur Halûk, Yedieminlik, Ankara 2008.

Esener/Güven, Eşya Hukuku, 4. Bası, Ankara 2008

Esmer, Galip, Mevzuatımızda Gayrimenkul Hükümleri ve Tapu Sicili, 5.

Basım İstanbul 1990.

Esser/Weyers, Schuldrecht Besonderer Teil, Band II 6. Aufl., Heidelberg 1984

Falcıoğlu Özgür, Türk Hukukunda Elektronik Satım Sözleşmesi ve Kuruluşu,

Ankara 2004

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

l

Fasel-BSK OR, Basler Kommentar zum Obligationenrecht I, Art. 216-216e, 5.

Aufl., Basel 2011

Fellmann-BK OR, Berner Kommentar zum schweiserischen Obligationenrecht,

Art. 394-406, Bern 1992

Feyzioğlu, N. Feyzi; Borçlar Hukuku, İkinci Kısım: Akdin Muhtelif Nevileri

(Özel Borç ilişkileri) C.1, 4. Bası İstanbul 1980

Feyzioğlu, N. Feyzi, Şuf’a Hakkı, İstanbul 1959

Fikintscher, Wolfgang, Schuldrecht, 7. Aufl., Berlin/New York 1985

Flume, Werner, Das Rechtgeschâft, 2. Aufl., Berlin/Heidelberg/New York 1975

Foêx-CR CO, Commentaire romand code des obligations I, Art. 216-221,

Geneve/Bâle/Munich 2003

Fricker/Seiler-HK OR, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht,

Volume 2: Obligationenrecht, Art. 275-304, 2. Aufl. Zürick 2009

Gauch, Peter, Der Werkvertrag, 5. Aufl. Zürich 2011

Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht ohne

ausservertrliches Haftpflichtrecht, 9.Aufl. Zürich 2008

Gautschi-BK OR, Berner Kommentar zum schweiserischen Obligationenrecht,

Vor Art. 363-379, Art.363-379, 2. Aufl. Bern 1967; Art.394-406, Bern

1960;Vor Art.419-423, Art.419-423, Bern 1964

Gehrer/Giger-CHK OR, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht (CHK),

Volume 2: Obligationenrecht, Art. 394-406, Zürich/Basel/ Genf 2007

Giovanoli-BK OR,Berner Kommentar zum schweiserischen Obligationenrecht,

Art. 492-515, Bern 1978

Giger-BK OR, Berner Kommentar zum schweiserischen Obligationenrecht, Der

Fahrniskauf Art.185-215, Bern 1980 (I), Der Grundstückkauf, Bern 1997

(II), Besondere Arten des Kaufes (Art.222-236) und der Tauschvertrag,

Bern 1999 (III).

Giger-BSK OR, Basler Kommentar zum Obligationenrecht I, Art. 237-238; 5.

Aufl., Basel 2011

Gönen, Doruk; İnşaat Sözleşmesinde Bedel, İstanbul 2016.

Grassinger, Gülçin Elçin, Sponsorluk Sözleşmesi, İstanbul 2003.

Guhl/Koller/Druey/Schnyder, Das Schweizerische Obligationenrecht,

9. Aufl. 2000

Güleç,Şafak,EserSözleşmesininBeklenilmeyenHallerNedeniyleFeshi,Ankara

2009.

GENEL BİBLİYOGRAFYA

li

Gümüş, M. Alper; Borçlar Hukuku, Özel Hükümler, Cilt I, 3. Bası İstanbul

2013; Cilt II, 3. Bası İstanbul 2014

Gümüş M. Alper, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Kısa Ders Kitabı, İstanbul

2015

Gümüş, M. Alper, Yeni TBK’ya Göre Kira Sözleşmesi, 2. Bası İstanbul 2012

Gümüş, M. Alper, Türk İsviçre Borçlar Hukukunda Vekilin Özen Borcu,

İstanbul 2001

Günay, Cevdet İlhan, Türk Borçlar Kanunu Şerhi, Ankara 2012

Gündoğan Kırmızıtaş, Türkân, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve

Finansman Şirketleri Kanunu’na Göre Finansal Kiralama Sözleşmesi,

Ankara 2017

Gürses, Davut; Banka Genel Kredi Sözleşmesi, İstanbul 2016.

Gürsoy/Eren/Casel, Türk Eşya Hukuku, 2. Baskı Ankara 1984

Gürzumar, Osman, Franchise Sözleşmeleri, İstanbul 1995

Haab/Simonius-ZK ZGB, Zürcher Kommentar zum schweiserischen

Zivilgesetzbuch, Sachenrecht, 2.Aufl., Zürich 1929-1937

Hatemi/Serozan/Arpacı, Borçlar Hukuku Özel Bölüm, İstanbul 1992

Havutçu, Ayşe, Üreticinin Sorumluluğu, Ankara 2005

Heinrich-CHK OR, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht (CHK),

Volume 2: Obligationenrecht, Art. 253-274g, Zürich/Basel/Genf 2007

Higi-ZK OR, Zürer Kommentar zum schweizerischen Obligationenrecht,

Art.253-274g, (Miete) 4. Aufl., Zürich 1994-1995-1996, 1998

Higi-ZK OR, Zürcher Kommentar zum schweizerischen Obligationenrecht,

Art. 275-304, (Pacht) 3. Aufl. Zürich 2000

Higi-ZK OR, Zürcher Kommentar zum schweizerischen Obligationenrecht,

Art.305-318 (Leihe-Darlehen) 3. Aufl. Zürich 2003

Hofstetter, Josef, Der Auftrag und die Geschǟftsführung ohne Auftrag,

Schweizerisches Privatrecht (SPR) VII/6, Basel/Genf/Mnchen 2000

Homberger-ZKZGB,ZürcherKommentarzumschweiserischenZivilgesetzbuch,

Besitz und Grundbuch, 2. Aufl., Zürich 1938 Obligationenrecht

Honsell, Heinrich, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, 9.

Aufl. 2010

Honsell-BSK OR, Basler Kommentar zum Obligationenrecht I, Art. 192-210,

5. Aufl., Ba<sel 2011

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

lii

Hrubesch-Millauer-CHK OR, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht

(CHK), Volume 2: Obligationenrecht, Art..184-196a, 211-215, Zürich/

Basel/Genf 2007

Huber/Schwendener –HK OR; Handkommentar zum Schweizer Privatrecht,

Volume 2: Obligationenrecht, Art. 363-379, 2. Aufl., Züeich 2009

Huguenin, Claire, Obligationenrecht Allbemeiner und Besonderer Teil, Zürich/

Basel Genf 2012

Huguenin-CHK OR, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Volume 2:

Obligationenrecht, Vor Art. 184ff/Innominatkontrakte AT, Zürich/ Basel/

Genf 2007

Huguenin/Jenny—CHK OR, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht

(CHK), Volume 2: Obligationenrecht, Art. 419-424, Zürich/Basel/ Genf

2007

Hünerwadel-HK OR, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Volume 2:

Obligationenrecht, Art.305-318, 2. Aufl., Zürich 2009

Hürlimann/Siegenthaller-CHK OR, Handkommentar zum Schweizer

Privatrecht (CHK), Volume 2: Obligationenrecht, Art. 363-379, Zürich/

Basel/Genf 2007

İmamoğlu, Hülya, Sponsorluk Sözleşmesi, Ankara 2003

İnal, Emrehan; Sonuca Katılmalı Sözleşme Kavaramı ve Gelir Paylaşımlı İnşaat

Sözleşmesi, ,2. Baskı, İstanbul 2011

İnceoğlu, Murat, Kira Hukuku, C.I, II, İstanbul 2014

İşgüzar, Hasan, Türk Hukukunda Banka Kredi Kartı Sözleşmeleri,Ankara 2003

İşgüzar, Hasan, Tek Satıcılık Sözleşmesi Ankara 1989

Jäggi/Gauch- ZK OR, Zürcher Kommentar zum schweiserischen

Obligationenrecht, Art.18, Zürich 1980

Kähr-HK OR, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht (CHK), Volume 2:

Obligationenrecht, Art. 222-228, Art. 237-238, 2.Aufl., Züeich 2009

Kahveci Nalan; Taşınır Satımında Ayıplı Mal Nedeniyle Tüketicinin

Sözleşmeden Dönmesi, Ankara 2014

Kalpsüz, Turgut, Denizaşırı Satışlar, Giriş-Boşaltmada Satışlar, Ankara 1967

Kalpsüz, Turgut Ticarî Satışta İfa Mahalli, Ankara 1960

Kanık, Hikmet, Yargıtay Uygulamasında Kira Hukuku Davaları Ankara 2022

Kaplan, İbrahim, Banka Sözleşmeleri Hukuku, Cilt I, Ankara 1996

GENEL BİBLİYOGRAFYA

liii

Kaplan, İbrahim, Türk-İsviçre Hukukunda Mimarlık Sözleşmesi ve Mimarın

Sorumluluğu, Ankara 1983

Karahasan, M. Reşit, Eşya Hukuku, Cilt II Ankara 1977

Karakaş, İzzet, Eser (İnşaat Yapım) Sözleşmeleri, 3. Baskı, Ankara 2013

Karauz, Kürşat, Sulh Sözleşmesi, Ankara 2014

Kaya Kızılırmak, Cansu; Kefalet Sözleşmesinin Kendine Özgü Sona Erme

Halleri, İstanbul 2019.

Kaya, Ümmühan; Kiraya Verenin Kiralanın Ayıplarından Sorumluluğu, 1.

Baskı, Ankara 2014.

Keller/Schöbi, Das Schweizerische Schuldrecht, Band I, Allgemeine Lehren

des Vertragsrechts, Basel/Frankfurt, 3. Aufl. 1988

Keller/Siehr, Kaufrecht, 3. Aufl. Zürich 1995

Kessler-CHK OR, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht (CHK), Volume

2: Obligationenrecht, 275- 304, Zürich/Basel/Genf 2007

Kırca, Çiğdem, Franchise Sözleşmesi, Ankara 1997

Kocaman, Arif, Faktoring işleminin Hukukî Niteliği, Ankara 1992

Kırmızıtaş, Türkan, Finansal Kiralama Sözleşmesi, Ankara 2017

Kocayusufpaşaoğlu, Necip, Türk Medeni Hukukunda Gayrimenkul Satış Vaadi,

İstanbul 1959

Koç, Nevzat, İsviçre Borçlar Kanununun Kefalet Sözleşmesine İlişkin

Hükümleri, Mahmut Birsel’e Armağan, İzmir 2001

Koçak Diker, Duygu; Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kiracının Ödeme

Dışındaki Yan Borçlarına Aykırılığı ve Sözleşmenin Kiraya Veren

Tarafından Sona Erdirilmesi (TBK m. 316/II-III), İstanbul 2018.

Koller, Alfred, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, Band I,

Bern 2012

Koller, Alfred-BK OR, Berner Kommentar zum schweiserischen

Obligationenrecht, Art.363-366, Bern 1998

Koller, Alfred-BSK OR, Basler Kommentar zum Obligationenrecht I, Vor Art.

184-236, Art. 184-191,. 211-215, 5. Aufl., Basedl 2011

Koller, Thomas-BSK OR, Basler Kommentar zum Obligationenrecht I,Art.472-

480 5. Aufl.,Basel 2011

Kocaağa Köksal, İnşaat Sözleşmesi, Ankara 2014

Kocaağa Köksal, Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesi, Ankara 2021

Köroğlu Emre; Taşınır Satış Sözleşmesinin Sona Ermesi, Ankara 2016

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

liv

Kramer-BK OR, Berner Kommentar zum schweiserischen Obligationenrecht,

Art. 12, 18, 19-20, Bern 1980, 1985, 1990

Kren Kostkiewicz-HK OR, Handkommentar zum Schweizerischen

Obligationenrecht (OFK), V. 2, Art.184-216, 2. Aufl., Zürich 2009

Kul Eyüp, Yapım Sözleşmelerinde Asgari Ekonomik Menfaat Taahhüdü,

İstanbul 2021

Kuntalp, Erdem, Karışık Muhtevalı Akit, Ankara 1971

Kuntalp, Erdem, Ard Arda Teslimli Satım Akdî, Ankara 1968

Kurşat, Zekeriya, İnşaat Sözleşmesi, İstanbul 2017.

Kurt, Leyla Müjde, Yüklenicinin Eseri Teslim Borcunda Temerrüdü, Ankara

2012.

Kuru/Arslan/Yılmaz, Medeni Usul Hukuku, Ders Kitabı, 17. Bası Ankara 2006

Kut/Schnyder-CHK OR, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht (CHK),

Volume 2, Obligationenrecht, Art.1-40a, Zürich/Basel/Genf 2007

Lachat-CR CO, Commentaire romand code des obligations I, Art. 419-424,

Geneve/Bâle/Munich 2003 (Anne Héritier Lachat)

Lachat-CR CO, Commentaire romand code des obligations I, Art.253-274g,

Geneve/Bâle/Munich 2003 ( Davit Lachat)

Larenz, Karl, Lehrbuch des Schuldrechts Band I, Allgemeiner Teil, 14. Aufl.

München 1987

Larenz Karl, Lehrbuch des Schuldrechts Band II München 13. Aufl.

Lehmann-KUKO OR, Kurzkommentar OR, Art. 363-379; Basel 2008

Liver, Peter, Das Eigentum, Schweizerisches Privatrecht(SPR)V/I Sachenrecht;

Basel/Stuttgart 1977

Maurenbrecher/Schott-KUKO OR, Kurzkommentar OR, Art. 472-480, Basel

2008

Medicus, Dieter, Schuldrecht Band I: Allgemeiner Teil; München 1984.

Medicus/Lorenz, Schuldrecht Band ı.Allgemeiner Teil, 20.Aufl, München 2012

Meier-CR CO, Commentaire romand code des obligations I, Art. 492-512,

Geneve/Bâle/Munich 2003

Meier-Hayoz, Berner Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, B and

4 Sachenrecht, Art.641-654, 5. Aufl., Bern 1981

Merz, Hans, Schweizerisches Privatrecht, Obligationenrecht AT I. Teilband,

Basel 984

GENEL BİBLİYOGRAFYA

lv

Milani-HK OR, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Volume 2:

Obligationenrecht, Art.333-341, 2. Aufl., Zürich 2009

Milani/Truniger-HK OR, Handkommentar zum Schweizer Pivatrecht, Volume

2: Obligationenrecht, Art. 342, 2. Aufl., Zürich 2009

Milani/Pellasco/Truniger-HK OR, Handkommentar zm Schweizer Privatrecht,

Volume 2: Obligationenrecht, Art. 343, 2. Aufl., Zürich 2009

Müller Christoph/ ve arkadaşları, Contrats de droit suisse, Berne 2012

Müller-Chen/Girsberger/Furrer, Obligationenrecht, BT, Zürich/Basel/Genf

2011

Müller-Chen-OR CHK, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht (CHK),

Volume 2: Obligationenrecht, Art. 197-210, 223-225 Zürich/ Basel/Genf

2007

Nomer Halûk Nami/Engin Baki İlkay, Türk Borçlar Kanunu Şerhi, 2. Kısım

Özel Borç İlişkileri, C.I: Satış Sözleşmesi, I. Fasikül, Giriş Mad. 207-214,

245, 2. Bası Ankara 2015

Oğuzman/Öz, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 5. Bası İstanbul 1995

Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, Eşya Hukuku 12. Bası İstanbul 2009

Oktay, Saibe, İsimsiz Sözleşmelerin Geçerliliği, Yorumu ve Boşlukların

Tamamlanması, İÜHFM, CLV, S.1-2, 1995-1996

Okur, Sinan; Eine kritische Untersuchung zu den Rechtsbehelfen des Käufers

im alten und im neuen türkischen Warenkaufrecht, 2013

Ormancı, PınarAltınok, Sürekli Borç İlişkilerinin Haklı Sebeple Feshi, İstanbul

2011

Oruç Murat, Satış Sözleşmesinde Riskin Geçişi, İstanbul 2015

Oser/Schönenberger, Zürcher Kommentar zum Obligationenrecht,

2. Halbband Art. 184-418, 2. Aufl., Zürich 1936, 3. Teil Art. 419-529, 2.

Aufl., Zürich 1945

Ozanoğlu, Hasan Seçkin, Tüketicinin Korunması Açısından Taksitle Satım

Sözleşmesi, Ankara 1999

Öcal Akipek/Özdemir/Korkmaz ve arkadaşları, Vekalet Sözleşmeleri, Kısa

Şerhi, İstanbul 2017

Öğüz Tufan, Know-How Sözleşmesi, İstanbul 2001

Öktem Çevik, Seda; Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri

ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması, İstanbul 2016.

Öz, Turgut, İş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi, İstanbul 1989

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

lvi

Öz, Turgut, Öğreti ve Uygulamada Sebepsiz Zenginleşme, İstanbul 1990

Özakman, Cumhur, Faktoring Sözleşmeleri, İstanbul 1989

Özdemir, Hayrunnisa; Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin Ücret Ödeme Borcu, 1.

Baskı, İstanbul 2018.

Özdemir Hayrunnisa, Türk Borçlar Kanununa ve Viyana Satım Sözleşmesine

(CISG) Göre Ayıptan Doğan Sorımluluğun Şartları, Anka 2013.

Özdemir, Saibe Oktay, Sınaî Haklara İlişkin Lisans Sözleşmeleri ve Rekabet

Hukuku Düzenlemelerinin Lisans Sözleşmelerine Uygulanması, İstanbul

2002

Özen, Burak; 6098 Sayılı Borçlar Kanunu Çerçevesinde Kefalet Sözleşmesi, 4.

Baskı, İstanbul 2017.

Özyakışır, Özkan; Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde Kira Bedeli,

Ankara 2018.

Özkaya Eraslan, Vekâlet Sözleşmesi ve Kötüye Kullanılması, Ankara 1997

Özsoy, Saadet Hande, Türk Hukukunda Patent Lisansı Sözleşmesi, Ankara

2011

Öztaş, İlker; Kiralananda Yenilik ve Değişiklik Yapılması, Ankara 2016.

Paket, Sabure, Eser Sözleşmesinin İfasında Kabul, Ankara, 2020.

Pellasco-HK OR, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Volume 2:

Obligationenrecht, Art. 324-328b, 2. Aufl., Zürich 2009

Permann-HK OR, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Volume 2:

Obligationenrecht, Art. 252-274g, 2. Aufl., Zürich 2009

Pestalozzi-BSK OR, Basler Kommentar zum Obligationenrecht I, Vor. Art.

492-512, Art. 492-512; 5. Aufl., Basel 2011Portmann-BSK OR, Basler

Kommentar zum Obligationenrecht I, Vor Art. 319 ff, Art.319-362, 5.

Aufl., Basel 2011

Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, Ortaklıklar Hukuku I, Yeniden Yazılmış 13. Bası,

İstanbul 2014

Rehbinder-BKOR,BernerKommentar zumschweiserischenObligationenrecht,

Art.319- 355, Bern 1985, 1992

Reisoğlu, Seza, Türk Kefalet Hukuku, Ankara 2013

Rey, Heinz, Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, Berrn 2000

Romelli-HK OR, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Volume 2:

Obligationenrecht, Art.239-252, 2. Aufl., Zürich 2009

GENEL BİBLİYOGRAFYA

lvii

Roncoroni-CR CO, Commentaire romand code des obligations I, Art. 275-304,

Geneve/Bâle/Munich 2003

Rudolph-HK OR, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Volume 2:

Obligationenrecht, Art. 419-424, 2. Aufl. Zürich 2009

Ruoss/Gola-BSK OR, Basler Kommentar zum Obligationenrecht I, Art.229-

236, 5. Aufl., Basel 2011

Saymen/Elbir, Türk Eşya Hukuku Dersleri, İstanbul 1963

Schärer/Maurenbrecher-BSK OR, Basler Kommentar zum Obligationenrecht I,

Art.305-318, 5. Aufl., Basel 2011

Schluep, Walter; Schweizerisches Privatrecht, Obligationenrecht, Besondere

Vertragsverhältnisse, 2. Band, Basel-Stutgart 1979

Schmid, Jörg, Geschäftsführung Ohne Auftrag Art. 419-424 OR in: Zürcher

Kommentar zum Obligationenrecht, Teilband V 3a, 3. Aufl., Zürich 1993,

Schmid/Hürliman-Kaup, Sachenrecht 2. Aufl., Zürich 2003

Schmid/Stöckli, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, Zürich/

Basel/Genf 2010

Schönenberger-CHK OR Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Volume

2: Obligationenrecht,Art. 229-252,Art. 305-318, Zürich/ Basel/Genf 2007

Schönenberger/Jǟggi-ZK OR, Zürcher Kommentar zum Obligationenrecht Art.

1-17, 3. Aufl., Zürich 1973

Schönle Herbert, Zürcher Kommentar zum Obligationenrecht, Kauf und

Schenkung Art. 184-191, 3. Aufl., Zürich 1993

Schönle/Higi-ZK OR, Zürcher Kommentar zum schweiserischen

Obligationenrecht, Art. 192-204, 3. Aufl., Zürich 2005

Schwaibold-KUKO OR, Kurzkommentar OR, Art. 305-318, Basel 2008

Seçer Öz, Eser Sözleşmesinin İşsahibi Tarafından Tam tazminatla Feshi,Ankara

2020

Serozan, Rona; Borçlar Hukuku, Özel Bölüm 2. Bası, İstanbul 2006,

 “ ” Aynı Eser, 3. Bası, İstanbul 2018, Yayına hazırlayanlar: Serozan/

Baysal/Sanlı.

Serozan, Rona, Taşınır Eşya Hukuku, 2. Bası İstanbul 2007

Staehelin-ZKOR,ZürcherKommentar zumschweiserischenObligationenrecht,

Art. 319-330a, 3. Aufl., Zürich 1084

Staffelbach-HK OR, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Volume 2:

Obligationenrecht, Art.492-512, 2. Aufl., Zürich 2009

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

lviii

Steinauer Paul-Henri, Les droits réel, tome II, éd. 3, Berne 2002

Studer-BSK OR, Basler Kommentar zum Obligationenrecht I, Art. 275-

304, 5. Aufl., Basel 2011

Stupp-CHK OR, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht (CHK), Volume

2: Obligationenrecht, Art. 472-480, Zürich/Basel/Genf 2007

Şahan Gökhan, Kefalet Sözleşmesinin Sona Ermesi, Ankara 2009

Şahin, Turan; Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi, Ankara 2019.

Şahiniz, Salih, Tacirler Arası Ticari Satımlarda Satıcının Ayıplı İfadan (Ayıplı

Mal Tesliminden) Sorumluluğu, Ankara 2008

Şener, Oruç Hami; Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı, 2.

Bası, Ankara 2015,

Şenocak, Zarife, Eser sözleşmesinde Ayıbın Giderilmesini İsteme Hakkı,

Ankara 2002

Şıpka Şükran Tamam, Türk Hukukunda Kanuni Önalım (Şuf’a) Hakkı İstanbul

1994

Tandoğan, Halûk, Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, C. I/1, C.I/2, İstanbul

2008, Cilt II, İstanbul 2010

Tekinay Selahattin Sulhi, Eşya Hukuku, İstanbul 1970-1971

Tekinay Selahattin Sulhi, Taşınmaz Mülkiyetinin Takyitleri, II/1 (Takyitler)

Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler,

7. Bası, İstanbul 1993

Tercierr/Favre/ve diğerleri, Les contrats speciaux, éd.4, Geneve/Zurich/ Bâle

2009

Thévenoz-CR CO, Commentaire romand code des obligationsI, Intro.Art. 184-

529, Geneve/Bâle/Munich 2003

Thomas Kostkiewicz-HK OR, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht,

Volume 2: Obligationenrecht, Art. 319-323b, 2. Aufl., Zürich 2009

Tiftik, Mustafa, Türk Hukukunda Vedia Sözleşmesi, Ankara 2007

Tiryaki, Betül, Tüketicinin Korunması Hukuku Açısından Ayıplı Hizmetten

Doğan Sorumluluk, Ankara 2007

Topuz, Murat, Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesi, Ankara 2017

Truniger-HK OR, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Volume 2:

Obligationenrecht, Art.332-332a, Art.344-362, 2. Aufl. Zürich 2009

Tunçomağ, Kenan, Türk Borçlar Hukuku, II. Cilt, Özel Borç İlişkileri, 3. Bası

İstanbul 1977

GENEL BİBLİYOGRAFYA

lix

Tunçomağ Kenan, Ölünceye Kadar Bakma Akdi, Ankara 1956

Tuor/Schnyder/Schmid/Rumo-Jungo, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 2.

Aufl. Zürich/Basel/Genf 2002

Türkmen, Ahmet; Bağışlamanın Geri Alınması, Ankara 2019.

Uçar Ayhan, İstisna Sözleşmesinde Müteahhidin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu,

Ankara 2003.

Ulusan, İlhan, İyiniyetli Sebepsiz Zenginleşenin İade Borcunun Sınırlanması

Sorunu, İstanbul 1977

Uşan, Fatih/Erdoğan Canan, İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ankara 2022

Uygur, Turgut, Açıklamalı-İçtihatlı Borçlar Kanunu, Ankara 2003

Uygur, Turgut, Türk Borçlar Kanunu Şerhi, Ankara 2012

Vardar Hamamcıoğlu, Gülşah, Bağışlama Sözleşmesi, Ankara 2016

Venturi-CR CO, Commentaire romand code des obligations I, Art. 184-215,

Geneve/Bâle/Munich 2003

Vischer, F.; Der Arbeitsvertrag, SPR VII/I, Basel/Stuttgart 1977

Vischer M-CHK OR, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht (CHK),

Volume 2: Obligationenrecht, Art. 492-512, Zürich/Basel/Genf 2007

Vogt-BSK OR, Basler Kommentar zum Obligationenrecht I, Art. 239-252, 5.

Aufl., Basel 2011

Von Büren Bruno; Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, Zürich

1972

Von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechtes,

Band I, 3. Aufl., Zürich 1974-1979

Walter-KUKO OR, Kurzkommentar OR, Art. 275-304, Basel 2008

Weber Roger-BSK OR, Basler Kommentar zum Obligationenrecht I,

Art. 253-273c; 5. Aufl., Basel 2011

Weber Rolf-BSK OR, Basler Kommentar zum Obligationenrecht I, Vor Art.

394-406, Art.394-406, Vor Art. 419-424, Art.418-424, 5. Aufl., Basel 2011

Werro-CR CO, Commentaire romand code des obligations I, Art. 394-406,

Geneve/Bâle/Munich 2003

Wiegand-BSK OR Basler Kommentar zum Obligationenrecht I, Art 97-109,

119; 5. Aufl. Basel 2011

Yalçınduran, Türker, Vekâlet Sözleşmesinde Ücret, Ankara 2004

Yavuz Cevdet, Satıcının Satılanın (Malın) Ayıplarından Sorumluluğu, İstanbul

1989

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

lx

Yavuz/Acar/Özen, Türk Borçlar Hukuku, Özel Hükümler, 9. Baskı İstanbul

(Yavuz/Acar/Özen, BH Özel hükümler, sh.).

 “ “ ” Aynı Eser 10. Baskı İstanbul 2014

Yavuz/Acar/Özen,Borçlar Hukuku Dersleri, Özel Hükümler, 15.Baskı,İstanbul

2018

Yavuz Nihat, Kira Sözleşmesinin Feshi, Bedelinin Belirlenmesi, Alacağı ve

Tazminat Davaları, 2. Baskı, Ankara 2013

Yelmen, Adem, Asgari Gelir Taahhüdü İhtiva Eden Arsa Payı Karşılığı Gelir

Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi, Ankara 2018

Yeniocak Umut; Gelir Paylaşımına Dayalı İnşaat Sözleşmesi (Arsa Satışı

Karşılığı Gelir Paylaşımı), 2. Baskı, Ankara 2014

Yıldırım, M. Fadıl, Satım Sözleşmesindeki Ayıba Karşı Tekeffül Hükümleri ile

İrade Sakatlığı Hali Olarak Hile Hükmü Arasındaki İlişki, Fikret Eren’e

Armağan. Ankara 2006

Yılmaz Süleyman, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında

BMA (CISG) Uyarınca Sözleşmenin İhlalinde Halinde Alıcının Hakları,

Ankara 2013.

Yılmaz, Yasemin Yücesoy, Hukuki Açıdan Faktoring İşlemi Ankara 2018.

Yücedağ, Nafiye; Sözleşmeye Aykırı Mal Tesliminde Yenisiyle Değiştirme

Hakkı -TBK ve CISG Uyarınca-, İstanbul, 2018.

YücerAktürk İpek; Satım ve Eser Sözleşmelerinde Gözden Geçirme veBildirim

Külfetleri, Ankara 2012.

Yücer Aktürk İpek, İsimsiz Sözleşme Genel Teorisi ve Uzaktan Öğretim

Sözleşmesi, Ankara 2016.

Yürekli, Sabahattin; Türk Borçlar Kanununa Göre Hizmet Sözleşmesinin Sona

Ermesi, 3. Baskı, Ankara 2016.

Zevkliler/Gökyayla, Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, 18. Baskı, Ankara

2018.

Zindel/Pulver-BSK OR, Basler Kommentar zum Obligationenrecht I, Vor Art.

363-379, Art. 363-379, 5. Aufl., Basel 2011.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.