Farklı Açılımlarla İnsan Hakları ve Güvenlik

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Ömer ÖZKAYA
ISBN: 9786257277068
243,00 TL 270,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ömer ÖZKAYA
Baskı Tarihi 2020/11
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 335

KISA İÇİNDEKİLER


- SUNUŞ

- 21. YÜZYILDA İNSAN HAKLARI VE GÜVENLİK

- KÜRESELLEŞMENİN GÜVENLİK PARAMETRELERİNE ETKİLERİ VE BİREYE

YÖNELMİŞ GÜVENLİK: İNSAN GÜVENLİĞİ


- ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE İNSAN HAKLARI AÇISINDAN KİMLİK- GÜ-

VENLİK İLİŞKİSİ


- İNSAN HAKLARININ GÜVENLİKLEŞTİRİLMESİ BAĞLAMINDA BİRLEŞMİŞ

MİLLETLER YENİ BARIŞI KORUMA

- İNSAN HAKLARI VE GÜVENLİK PERSPEKTİFİNDEN İSRAİL’İN FİLİSTİNLİ

VATANDAŞLARI

- İNSAN HAKLARI VE GÜVENLİK BAKIŞ AÇISIYLA İRAN İSLAM CUMHURİYETİ

- DEPREMLERE DİRENÇLİ GÜVENLİK HAKKI(MIZ)

- KENTSEL GÜVENLİK AÇISINDAN TÜRKİYE’NİN YENİ SORUNSALI: KENT

MÜLTECİLERİ


GENİŞ İÇİNDEKİLER


KISA İÇİNDEKİLER.................................................................................................................... 5

GENİŞ İÇİNDEKİLER ................................................................................................................. 7

KISALTMALAR ....................................................................................................................... 11

ÖZGEÇMİŞLER....................................................................................................................... 13

SUNUŞ .................................................................................................................................. 19


1. BÖLÜM


21. YÜZYILDA İNSAN HAKLARI VE GÜVENLİK

Dr. Deniz ACARAY


ÖZ .........................................................................................................................................22

GİRİŞ .....................................................................................................................................22

A. İNSAN HAKLARI VE GÜVENLİK’E KAVRAMSAL VE TARİHSEL BAKIŞ ........................25

a) İnsan Haklarını Sınıflandırma Geleneği ...........................................................31

b) İnsan Haklarının Gelişimi Ve Modern Devletin Gelişimiyle Dansı ...................33

c) Bir Hukuk Disiplini Olarak İnsan Haklarının Siyaset Bilimiyle Bir Dargın

Bir Küs İlişkisi: Ne Kadar Güvenlik O Kadar İnsan Hakları (mı?)......................37

B. HİÇBİR ŞEYİN AYNI OLMAYACAĞI YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANI,

HAKLARINI VE GÜVENLİĞİNİ BEKLEYENLER ...........................................................42

SONUÇ ..................................................................................................................................48

KAYNAKÇA ............................................................................................................................50


2. BÖLÜM


KÜRESELLEŞMENİN GÜVENLİK PARAMETRELERİNE ETKİLERİ VE

BİREYE YÖNELMİŞ GÜVENLİK: İNSAN GÜVENLİĞİ


Dr. Çetin KARTAL


ÖZ .........................................................................................................................................53

GİRİŞ .....................................................................................................................................54

A. KÜRESELLEŞMENİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI ...................................................57

B. GÜVENLİK ÜZERİNE ...............................................................................................65

C. GÜVENLİK TEORİLERİ .............................................................................................69

a) Klâsik Teoriler .................................................................................................69

b) Modern Teoriler..............................................................................................73

D. KÜRESEL DEĞİŞİMİN GÜVENLİK PARAMETRELERİNE ETKİSİ ..................................75

a) Küreselleşmenin Askerî Odaklı Güvenlik Alanına Etkileri................................79

b) Küreselleşmenin Çok Boyutlu Güvenlik Alanına Etkileri..................................82


8 Geniş İçindekiler

c) Küreselleşmenin Etkisi Altında Kalan Bazı Çok Boyutlu Güvenlik

Parametrelerine İlişkin Değerlendirmeler ..................................................... 88

i. Bir Güvenlik Parametresi Olarak Siber Terör.......................................... 89

ii. Yaygınlaşan Genetik Bilimi Uygulamaları İle Ekolojik Dengeyi Bozma

Girişimleri............................................................................................... 90

iii. Nereden Geldiği Belli Olmayan Yeni Tür Hastalıklar............................... 91

iv. Önemli Ve Öncelikli Bir Güvenlik Parametresi Olarak Çevresel

Güvenlik ................................................................................................. 93

v. Değişim Geçiren Terör, Savaş, Organize Suçlar Ve Saldırma Amacı

Güden Devletler İle Yaygınlaşan Kitle İmha Silahları .............................. 94

vi. Ekonomik Güvenlik................................................................................. 95

vii. Göçler Ve Mülteci Hareketleri................................................................ 97

viii. Evrensel Demokratik Değerlere, İnsan Hak Ve Hürriyetlerine

Saldırılar ................................................................................................. 99

E. BİREYE YÖNELMİŞ GÜVENLİK: İNSAN GÜVENLİĞİ ............................................... 101

SONUÇ................................................................................................................................ 105

KAYNAKÇA.......................................................................................................................... 107


3. BÖLÜM


ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE İNSAN HAKLARI AÇISINDAN


KİMLİK- GÜVENLİK İLİŞKİSİ

Dr. Yakup ŞAHİN


ÖZ....................................................................................................................................... 113

GİRİŞ................................................................................................................................... 113

A. KİMLİK ................................................................................................................. 114

a) Tanımı........................................................................................................... 114

b) Modern Ulus-Devlet ve Kimlik...................................................................... 119

c) Azınlık Kavramının Tanımı ve Azınlık Haklarının Gelişimi ............................. 122

d) Azınlıklarla İlgili Tartışmalar.......................................................................... 127

B. KİMLİK-GÜVENLİK İLİŞKİSİ ................................................................................... 131

a) Güvenliğin Tanımı......................................................................................... 131

b) Güvenliğin Tarihsel Dönüşümü ve Gelişimi .................................................. 133

c) Eleştirel (Yeni) Güvenlik Yaklaşımları ve Kimlik ............................................ 136

d) İnsani Güvenlik ............................................................................................. 140

e) Kopenhag Ekolü............................................................................................ 143

f) Galler Ekolü .................................................................................................. 150

g) Paris Ekolü.................................................................................................... 151

SONUÇ................................................................................................................................ 152

KAYNAKÇA.......................................................................................................................... 155


Geniş İçindekiler 9


4. BÖLÜM


İNSAN HAKLARININ GÜVENLİKLEŞTİRİLMESİ BAĞLAMINDA

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YENİ BARIŞI KORUMA

Dr. Zeynep ARIÖZ


ÖZ .......................................................................................................................................163

GİRİŞ ...................................................................................................................................163

A. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BARIŞI KORUMA OPERASYONLARI...................................166

B. BM YENİ BARIŞI KORUMA OPERASYONLARI........................................................173

SONUÇ ................................................................................................................................178

KAYNAKÇA ..........................................................................................................................179


5. BÖLÜM


İNSAN HAKLARI VE GÜVENLİK PERSPEKTİFİNDEN

İSRAİL’İN FİLİSTİNLİ VATANDAŞLARI

Dr. N. Neşe KEMİKSİZ


ÖZ .......................................................................................................................................183

GİRİŞ ...................................................................................................................................183

A. FİLİSTİNLİ/ARAP-YAHUDİ İLİŞKİLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ................................186

a) 1948 Öncesi Dönem......................................................................................186

b) 1948-1967 Dönemi .......................................................................................189

c) 1967-2000 Dönemi .......................................................................................190

d) 2000 Sonrası Dönem.....................................................................................193

B. İSRAİL VATANDAŞI FİLİSTİNLİLERİN TEMEL SORUN ALANLARI.............................196

a) Hukuki Sorunlar ............................................................................................196

b) Karar Alma Süreçlerine ve Siyasete Katılım ..................................................200

c) Sosyal ve Ekonomik Sorunlar ........................................................................202

i. Toprak Sorunu ......................................................................................202

ii. Dil, Din, Eğitim ve İstihdam İle ilgili Sorunlar ........................................203

SONUÇ ................................................................................................................................205

KAYNAKÇA ..........................................................................................................................208


6. BÖLÜM


İNSAN HAKLARI VE GÜVENLİK BAKIŞ AÇISIYLA

İRAN İSLAM CUMHURİYETİ

Dr. Yeşim DEMİR


ÖZ .......................................................................................................................................213

GİRİŞ ...................................................................................................................................213

A. İRAN’DA İNSAN HAKLARI .....................................................................................214

B. İRAN’IN SUÇLANDIĞI İNSAN HAKLARI İHLALLERİ .................................................219

a) Dini Azınlıklar ................................................................................................219

b) Kadın Hakları.................................................................................................221


10 Geniş İçindekiler

c) Çocuk Hakları................................................................................................ 226

d) Etnik Gruplar ................................................................................................ 230

e) Basın ve İfade Özgürlüğü.............................................................................. 234

f) Protestolar (Siyasi Özgürlük), İşkence Ve Tutuklulara Kötü Muamele......... 236

C. İRAN’DA İNSAN HAKLARI VE GÜVENLİK .............................................................. 239

SONUÇ................................................................................................................................ 241

KAYNAKÇA.......................................................................................................................... 242


7. BÖLÜM


DEPREMLERE DİRENÇLİ GÜVENLİK HAKKI(MIZ)

Doç. Dr. Rüveyda KIZILBOĞA ÖZASLAN


ÖZ....................................................................................................................................... 247

GİRİŞ................................................................................................................................... 248

A. KAVRAMSAL ÇERÇEVE: EMNİYET VE GÜVENLİK.................................................. 248

B. İNSAN HAKLARI KAPSAMINDA ‘GÜVENLİK’......................................................... 250

C. KENTLİ HAKLARI KAPSAMINDA ‘GÜVENLİK’ ........................................................ 257

D. AFET KAVRAMI VE TÜRLERİ KAPSAMINDA ‘DEPREM’ ......................................... 258

a) Deprem ve Güvenlik Hakkı(mız) ................................................................... 262

i. Depreme Dirençli Kentlerin Güvenlik Hakkının Tesisindeki Önemi...... 264

ii. Afet Yönetiminin Güvenlik Hakkının Tesisindeki Önemi ...................... 271

SONUÇ................................................................................................................................ 275

KAYNAKÇA.......................................................................................................................... 277


8. BÖLÜM

KENTSEL GÜVENLİK AÇISINDAN

TÜRKİYE’NİN YENİ SORUNSALI: KENT MÜLTECİLERİ


Dr. Kamil ÖZASLAN


ÖZ....................................................................................................................................... 285

GİRİŞ................................................................................................................................... 286

A. KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE................................................................. 287

a) Kente İlişkin Kavramlar................................................................................. 287

b) Kentsel Güvenlik........................................................................................... 293

c) Kentsel Güvenliğe İlişkin Kuramsal Çerçeve ................................................. 300

B. KENT MÜLTECİLERİ.............................................................................................. 304

C. TÜRKİYE’DEKİ KENT MÜLTECİLERİNİN DURUMU ................................................ 311

D. KENTSEL GÜVENLİK AÇISINDAN SURİYELİ (KENT) MÜLTECİLER .......................... 317

SONUÇ................................................................................................................................ 323

KAYNAKÇA.......................................................................................................................... 327

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.