İnsan Hakları Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Hasan Tahsin FENDOĞLU
ISBN: 9786050518238
510,00 TL 600,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hasan Tahsin FENDOĞLU
Baskı Tarihi 2024/03
Baskı Sayısı 3
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

İnsan Hakları Hukuku
Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU

2024/03

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ................................................................................................. 5

İÇİNDEKİLER..................................................................................... 9

1. BÖLÜM:
GENEL OLARAK İNSAN HAKLARI

     I.  İNSAN HAKLARI KAVRAMI, GELİŞİMİ VE
          SINIFLANDIRILMASI............................................................... 15

A.. KAVRAM............................................................................. 16

B. İNSAN HAKLARININ GELİŞİMİ........................................ 21

C.. İNSAN HAKLARININ SINIFLANDIRILMASI.................... 30

    II. KLASİK (KİŞİSEL) HAKLAR VE ÖDEVLER........................... 37

A.. YAŞAM HAKKI................................................................... 37

B. KİŞİNİN YAŞAMA VE KENDİNİ GELİŞTİRME HAKKI (1982/17-1) İLE İLGİLİ AYM BİREYSEL BAŞVURU KARARLARI..................................................... 40

C.. HAK ARAMA VE YASAL YARGILAMA HAKKI (YASAL VE KİŞİSEL CEZA, MASUMİYET KARİNESİ, HUKUKA AYKIRI KANIT)............................. 55

D.. ÖZEL YAŞAMIN GİZLİLİĞİNİN KORUNMASI VE MAHREMİYET     56

E. . UNUTULMA HAKKI........................................................... 60

F... KONUT DOKUNULMAZLIĞI............................................. 62

G.. İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ..................................................... 62

H. SEYAHAT VE YERLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ......................... 64

İ.... İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ.......................................................... 64

K.. EĞİTİM VE ÖĞRENİM HAKKI........................................... 69

L. . TOPLANTI VE DERNEK KURMA HAKKI......................... 70

M.. CEVAP HAKKI VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ......................... 70

N.. ÇOCUĞUN VELAYETİ VE HÂKİMİN MÜDAHALESİ...... 71

   III. SİYASAL HAKLAR................................................................... 72

   IV. SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL HAKLAR...................... 73

A. AİLENİN KORUNMASI....................................................... 73

B.. ÇALIŞMA HAKKI................................................................ 73

C. SENDİKALI OLMA HAKKI................................................ 75

D. SOSYAL GÜVENLİK HAKKI............................................. 75

E. . SAĞLIK HAKKI................................................................... 75

F. . ÇEVRE HAKKI.................................................................... 76

G. BARIŞ HAKKI..................................................................... 77

    V. HAKLARIN SINIRLANMASI.................................................... 77

A. HAKLARIN SINIRLANMASI.............................................. 77

1. . Hakların sınırlanmasının sınırlanması.............................. 78

2. . AİHS’e göre sınırlamanın sınırları................................... 80

B. HAKLARIN KORUNMASI.................................................. 81

1. . Hukuk dışındaki sınırlayıcı faktörler............................... 81

2. . Devletin hukukla sınırlanması ........................................ 81

C.. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KULLANILMASINDA SİSTEMLER       82

   VI.  TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN ANAYASA VE DİĞER
          KAYNAKLARDA DÜZENLENMESİ
........................................ 83

1... Anayasalarda İnsan Haklarının Düzenlenmesi................ 83

2. . Diğer Kaynaklarda İnsan Haklarının Düzenlenmesi........ 84

İKİNCİ BÖLÜM:
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE
İNSAN HAKLARININ KORUNMASI

A. ULUSLARARASI KURULUŞLAR VE İNSAN HAKLARI.. 89

1. . Birleşmiş Milletler Anlaşması.......................................... 89

a... Birleşmiş Milletler Teşkilatı....................................... 91

aa... Genel olarak....................................................... 91

bb... Birleşmiş Milletlerin Organları............................ 92

cc... Birleşmiş Milletlerin Restoresi............................ 94

dd. . Sonuç................................................................. 96

B.. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Bünyesinde Oluşturulan İnsan Hakları Metinleri        96

1. . İnsan Hakları Evrensel Bildirisi (1948)............................ 96

2... Milletlerarası İnsan Hakları Sözleşmeleri......................... 97

C.. İNSAN HAKLARINA İLİŞKİN DİĞER SÖZLEŞMELER..... 97

1. . Her Türlü Irk Ayrımının Kaldırılmasına İlişkin
Milletlerarası Sözleşme (European Commission against Racism and Intolerance) (ECRI)       97

2... Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın kaldırılması sözleşmesi (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (CEDAW)..... 98

3. . İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya
Haysiyet Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş
Milletler
 Sözleşmesi....................................................... 100

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE
İNSAN HAKLARININ
KORUNMASI

A. GENEL OLARAK............................................................... 107

B.. BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ ABD YÜKSEK MAHKEME KARARLARI   114

C.. İFADE HÜRRİYETİ.......................................................... 119

D.. FEDERAL YÜKSEK MAHKEME’NİN SEÇİM DÖNEMİ KARARLARI  122

1... Arkansas Educational Television Commission (AETC) v. Forbes davası         122

2... FCC v. League of Women Voters davası....................... 122

3... Wilson v. Layne davası................................................. 123

E... FEDERAL YÜKSEK MAHKEMENİN KOMÜNİZM PROPAGANDASI İLE İLGİLİ KARARLARI............................................................................................ 123

F... FEDERAL YÜKSEK MAHKEMENİN LAİKLİKLE İLGİLİ KARARLARI          125

G.. FEDERAL YÜKSEK MAHKEMENİN YARGI İLE İLGİLİ KARARLARI           127

H.. FEDERAL YÜKSEK MAHKEMENİN MÜSTEHCENLİK
İLE İLGİLİ KARARLARI................................................... 128

1. . R.A.V v. St. Paul davası................................................ 128

2... United States v. American Library Association davası.. 129

3... FCC v. Pacifica Foundation davası................................ 129

4... Ginsberg v. New York davası........................................ 129

5... Virginia v. Black........................................................... 129

6... Freedman v. Maryland davası....................................... 129

7... Stanley v. Georgia davası.............................................. 130

8... FYM, Osborne v. Ohio.................................................. 130

9... Roth v. United States..................................................... 130

10. FYM, Miller v. California.............................................. 130

11. A Shcroft v. The Free Speech Coalition........................ 131

12. Miskin v. New York...................................................... 131

13. Ginzburg v. United States.............................................. 132

14. Memoirs v. Massachusetts............................................. 132

SONUÇ.............................................................................................. 133

A. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ:........................................................ 133

B. AÇIK VE YAKIN TEHLİKE.............................................. 133

C. DEVLETİN MEŞRU MÜDAFAA HAKKI.......................... 133

D.. LAİKLİK............................................................................ 133

E... ASKERLİK......................................................................... 134

F... YARGIYA ELEŞTİRİ......................................................... 134

G.. İFADE HÜRRİYETİ........................................................... 134

H.. MÜSTEHCENLİK............................................................... 135

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNDE
İNSAN HAKLARININ KORUNMASI

     I. GİRİŞ....................................................................................... 140

    II. ULUSLARARASI HUKUK KURALLARI VE ANAYASALAR 141

   III. HUKUKUN GENEL İLKELERİNİN ANAYASA ÜSTÜLÜĞÜ 145

   IV.  AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NORMLARININ
          ANAYASA ÜSTÜLÜĞÜ SORUNU......................................... 149

    V.  AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDA
          İNSAN HAKLARI.................................................................... 160

A. GENEL OLARAK............................................................... 160

B. AİHS SİSTEMİNDE İNSAN HAKLARI............................. 163

C. AİHM VE 1982/13.............................................................. 172

a. . Sınırlama Bir Kanun ile Düzenlenmiş Olmalıdır............ 172

b. . Sınırlama Meşru Bir Amaca Yönelmiş Olmalıdır........... 173

c. . Sınırlama Demokratik Bir Toplum İçin Gerekli Olmalıdır 174

D. AİHM VE DEVLETİN TAKDİR YETKİSİ......................... 174

1. . AİHM’nin Takdir Yetkisi Öğretisi................................. 174

2. . Avrupa Mutabakatı........................................................ 175

E. . AİHM KARARLARINDA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KORUNMASI     177

F... DEMOKRATİK TOPLUM DÜZENİNİN GEREKLERİ VE AİHM 178

G. AİHM’NİN BÜNYESEL SORUNLARI............................... 178

H. AİHM VE TÜRK YARGISI................................................ 179

I. .. AİHM KARARLARI: 2008 YILININ ANALİZİ................. 180

 

BEŞİNCİ BÖLÜM:
TÜRK ANAYASALARI VE İNSAN HAKLARI

     I.  GİRİŞ...................................................................................... 189

    II.  CUMHURİYET ÖNCESİNDE İNSAN HAKLARI................... 196

A. 1876 ANAYASASI ÖNCESİNDE İNSAN HAKLARI........ 196

B. 1876 ANAYASASI SONRASI............................................ 201

   III.  CUMHURİYET DÖNEMİ (1982 ANAYASASI ÖNCESİ) İNSAN
           HAKLARI............................................................................... 202

A. 1921 ANAYASASINDA İNSAN HAKLARI...................... 202

B. 1924 ANAYASASINDA İNSAN HAKLARI...................... 202

C. 1961 ANAYASASINDA İNSAN HAKLARI...................... 202

   IV.  1982 ANAYASASINDA İNSAN HAKLARI............................ 204

A.. 1961 VE 1982 ANAYASALARI ARASINDAKİ FARKLAR 204

B.. GENEL OLARAK............................................................... 205

C.. OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM USULLERİ......................... 218

D.. OLAĞANÜSTÜ HALLERDE ANAYASA YARGISI...... 223

ALTINCI BÖLÜM:
İNSAN HAKLARI VE TERÖR
(ULUSLARARASI ANAYASA HUKUKU BOYUTU)

     I.  GİRİŞ....................................................................................... 232

    II.  CEZA HUKUKUNU BİRLEŞTİRME KONFERANSLARINDA
          TERÖR KAVRAMI.................................................................. 234

   III.  TERÖRLE MÜCADELE SÖZLEŞMELERİNDE TERÖRİZM
          (CENEVRE SÖZLEŞMELERİ) ................................................ 235

   IV.  MİLLETLER CEMİYETİ KARARLARINDA TERÖRİZM....... 235

    V.  BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KARARLARINDA TERÖR
          KAVRAMI
............................................................................... 236

   VI.  AVRUPA KONSEYİ KARARLARINDA TERÖRİZM............. 238

VII. AGİT BELGELERİNDE TERÖRİZM....................................... 239

VIII.  SONUÇ.................................................................................... 240

YEDİNCİ BÖLÜM:
İNSAN HAKLARI BAĞLAMINDA DEMOKRASİ, EŞİTLİK, CUMHURİYET, MONARŞİ, HUKUK DEVLETİ VE
SOSYAL DEVLET KAVRAMLARI

     I.  DEMOKRASİ KAVRAMI........................................................ 246

A. GİRİŞ.................................................................................. 246

1. . İdeal demokrasi............................................................. 247

2. . Deneysel demokrasi (ampirik demokrasi; poliarşi)........ 249

B. DEMOKRASİ TARTIŞMALARI......................................... 255

C. DEMOKRASİ TEORİLERİ................................................. 261

D. “DEMOKRATİK DEVLET” KAVRAMI............................ 266

E. . TÜRK ANAYASALARI VE DEMOKRASİ........................ 268

1. . 1876 ANAYASASI VE DEMOKRASİ.......................... 268

2. . 1921 ANAYASASI VE DEMOKRASİ.......................... 268

3. . 1924 ANAYASASI VE DEMOKRASİ.......................... 268

4. . 1961 ANAYASASI VE DEMOKRASİ.......................... 269

5. . 1982 ANAYASASI VE DEMOKRASİ.......................... 270

a. 1982 Anayasasına eleştiriler...................................... 270

b. 1982 Anayasasında AİHS’ne aykırılıklar vardır........ 272

c. 1982 Anayasasında, özgürlük-güvenlik dengesi........ 272

    II. EŞİTLİK................................................................................... 274

   III. CUMHURİYET........................................................................ 280

   IV. MONARŞİ VE DİKTATÖRLÜK.............................................. 282

1. . MONARŞİ.......................................................................... 282

2. . DİKTATÖRLÜK................................................................. 284

    V.  HUKUK DEVLETİ................................................................... 285

   VI.  SOSYAL DEVLET................................................................... 288

SEKİZİNCİ BÖLÜM:
YARGININ BAĞIMSIZLIĞI VE TARAFSIZLIĞI

     I.  KAVRAMLAR......................................................................... 295

    II.  YARGI FONKSİYONU KAVRAMI......................................... 310

 

KAVRAM İNDEKSİ........................................................................ 317

KAYNAKLAR.................................................................................. 331

ÖZGEÇMİŞ...................................................................................... 367

A.F.Pollard : The Evolution of Parliament, Second Edition, New York, 1964.

Asbjorn Eide, Catarina Krause and Allan Rosas (Edited by):

: Economic, Social and Cultural Rights, A Textbook, Second Revised Edition, Martinus Nijhoff Publishers, The Nederlands, 2001. (Asbjorn Eide, Catarina Krause and Allan Rosas (Edited by), Economic, Social and Cultural Rights).

Andrew Hill and Anthony Whichelow:

: What’s Wrong with Parliament? Penguin Books, England, 1964.

Andrew Beale : Solving Problems in Constitutional and Administrative, London 1995, ss.1+204.

Anita Usacka : “International Criminal Court: An And to Impunity for International Crimes”, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı-2006, 3-7 Ocak 2006, C. I, ss. 383-407.

Akın, İlhan : Kamu Hukuku, Devlet doktrinleri, Temel Hak ve Özgürlükler, İst. 1980.

Akın, İlhan : Temel Hak ve Özgürlükler, İstanbul, 1983.

Akın, İlhan-Akad, Mehmet : “Cumhuriyetin 50. Yılında Temel Hak ve Özgürlükler”; İÜHF 50.Yıl Armağanı, “Cumhuriyet Döneminde Hukuk”, İstanbul 1973.

1 Kısaltmalar, kaynağın isminden sonra, parantez içerisinde gösterilmiştir. Tüm kaynaklar burada gösterilmemiştir. Yabancı yazarların önce ismi yazılmıştır.

332

Akat, Mehmet : “Anayasa Yargısı Üzerine Gözlemler”, Anayasa Yargısı, Sy. 37, Mayıs-1979.

Akdağ, Mustafa : Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, C. I, (1243-1453), İst. 1977, C. II, (1453-1559), İstanbul 1974, Cem Yayınevi.

Akıllıoğlu, Tekin : “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve İç Hukukumuz”, AÜSBFD, C.44, 1989, ss. 155-173.

Aldıkaçtı, Orhan : “İnsan Hakları Bildirileri ve Bunların Pozitif Hukukta Düzenlenmesi”, İnsan Hakları Sempozyumu, İstanbul, 10 Aralık 1995, ss. 251-273.

Aldıkaçtı, Orhan : Modern Demokrasilerde ve Türkiye’de Devlet Başkanlığı (Aldıkaçtı: Devlet Başkanlığı), İst. 1960.

Anthony W. Bradley and Keith D. Ewing

: Constitutional and Administrative Law, 13th Edition, Longman, Pearson Education Limited, Printed in Malaysia 2003, (ss. Ixvi+812) (Bradley-Ewing: Constitutional and Administrative Law).

Anayasa Mahkemesi Kararları Dergisi.

Anayurt, Ömer : ”Referandumlar Üzerinde Anayasallık Denetimi Sorunu”, Prof. Dr. Ergun Özbudun’a Armağan, Yetkin, 2008, s. 21-58.

Anayurt, Ömer : “Bir Siyasal Katılma Hakkı Olarak Referandum Kurumu ve Türkiye’de Durum”, Uluslararası Anayasa kongresi, İst. 2012. (Anayurt, 2012).

Arend Lijphard : Çağdaş Demokrasiler, Çev. Ergun Özbudun, Ersin Onulduran, Türk Demokrasi Vakfı ve Siyasi İlimler Derneği Yayınları, Ankara, ty.

Aristoteles : Politika, Çeviren, Niyazi Berkes, İstanbul, 1944.

Aron, Raymond : Demokrasi ve Totalitarizm, Çeviren, Vahdi Hatay, İst. 1976.

333

Arsel, İlhan : Anayasa Hukuku (Demokrasi), Doğuş Matbabacılık ve Ticaret Limited Şirketi, Ankara, 1964, ss.1+248. (Arsel, Anayasa Hukuku (Demokrasi).

Arsel, İlhan : Türk Anayasa Hukuku’nun Umumi Esasları, Birinci Kitap: Cumhuriyetin Temel Kuruluşu, Ankara 1965, ss.1+470. (Arsel, Türk Anayasa Hukuku’nun Umumi Esasları, Birinci Kitap: Cumhuriyetin temel Kuruluşu).

Arslan, Zühtü (Derleyen) : ABD Yüksek Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü, Liberal Düşünce Topluluğu, Avrupa Komisyonu, 2003, (1+535).

Atar, Yavuz : Türk Anayasa Hukuku, 5 nci Baskı, Mimoza Yayınları, Konya, 2009.

Atar, Yavuz : Demokrasilerde Anayasal Değişmenin Dinamikleri ve Anayasa Yapımı, Doçentlik Tezi, Mimoza, Konya, 2000. (Atar, Anayasa Yapımı).

Atay, E. Ethem : İdare Hukuku, C. I-III, Gazi Kitabevi, Ankara, 2006.

Atay, E. Ethem : “Anayasaların Hazırlanması ve Değiştirilmesine İlişkin Temel Yöntemler ve Sorunlar”, Uluslararası Anayasa Kongresi, Kitap 1. (Atay, 2012).

Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu-Türk Demokrasi Vakfı, (Çevirenler Özbudun, Ergün ve Köker, Levent): BDT Ülkelerinde Demokrasiye Geçiş ve Anayasa Yapımı, Ankara 1993, s. 1+ 144. (Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu-Türk Demokrasi Vakfı, BDT Ülkelerinde Demokrasiye Geçiş ve Anayasa Yapımı).

Bakırcı, Kadriye : “1961 ve 1982 Anayasalarında ve 2007 Tarihli Anayasa Önerisinde Sosyal Haklar”, Aliefendioğlu’na Armağan, ss. 357-378.

334

Başgil, Ali Fuad : Esas Teşkilat Hukuku, Birinci Cilt: Türkiye Siyasi Rejimi ve Anayasa Prensipleri, 1. Fasikül, Baha Matbaası, İstanbul 1960. (kıs: Başgil, Esas Teşkilat Hukuku, C. I, 1960).

Başgil, Ali Fuat : Esas Teşkilat Hukuku, Birinci Cilt, Türkiye Siyasi Rejimi ve Anayasa Prensipleri, İkinci Fasikül, Baha Matbaası, İst. 1960. (kıs: Başgil, Esas Teşkilat Hukuku, C. I, F. 2, 1960).

Başgil, Ali Fuat : Demokrasi Yolunda, İstanbul 1961.

Başgil, Ali Fuat : “Din Hürriyeti”, Prof. Dr. A. Samim Gönensay’a Armağan, İstanbul 1955.

Başgil, Ali Fuat : İlmin Işığında Günün Meseleleri, İst. 1964.

Başgil, Ali Fuat : Din ve Laiklik, İst. 1962, 2. B.

Bal, Sabahattin : İnsan Hakları Hukuku, ss. 1+257. www.auzelkitap.istanbul.edu.tr/kitap/hukukbüro_ao/insanhaklarıhukuku.pdf (Erişim tarihi: 01.10.2020).

Balta, Tahsin Bekir : Türkiye’de Yürütme Kudreti, Ank. 1960, AÜSBFY; N. Bilge, Bakanların Görev ve Sorumlulukları, Ank. 1956.

Balta, Tahsin Bekir : “AİHS ve Türkiye”, Türkiye’de İnsan Hakları, Ankara 1970.

Balta, Tahsin Bekir : Türkiye’de Yasama Yürütme Münasebeti, Ajans Türk Matbaası, Ankara, ty, ss. 1+55.

Batum, Süheyl : AİHS ve Türk Anayasal Sistemine Etkileri, İstanbul 1993, İÜHFY.

Becker, Lawrence C : Property Rights, Phılosophıc Foundations, USA, 1977.

Beldiceanu Nicoara : XIV. ve XVI. Yüzyılda Osmanlı devletinde Tımar, Çev. M. Ali Kılıçbay, Teori Yayınları, Ank. 1985, s. 100.

Bockel, Alain : “Yarı Başkanlık Rejimi”, 9-13 Ocak 2001, Başkanlık Sistemi, TBBY, Ankara 2005.

335

Bıçak, Vahit-Arslan, Zühtü : Constitutionl Law: Turkey, 2004, Kluver Law International, ss.1+234.

Bilir, Faruk : Türkiye’de Milletvekilliği ve Milletvekilliğinin Sona Ermesi, Doktora Tezi, Ankara, Nobel, 2001. (Bilir, Türkiye’de Milletvekilliği).

Bilir, Faruk : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Yargılama Yetkisi, Adalet, 2 inci Baskı, Ankara 2012. (Bilir, AİHM).

Bilir, Faruk : Siyasi Partilerde Parlamento Adaylarının Belirlenmesi (Karşılaştırmalı Bir İnceleme), Yetkin, 2007.

Bilir, Faruk : Yeni Anayasa, Yeni Mutabakat (Anayasanın Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri), Adalet, Ankara, 2012. (Bilir, Yeni Anayasa).

Bilir Faruk, (Tunç Hasan, Yavuz Bülent ile birlikte):

Türk Anayasa Hukuku, 2. B., Berikan yayınevi, Ankara 2011.

Bilgen, Pertev : “Sert Çekirdekli Temel Haklar”, İnsan Hakları Sempozyumu, İstanbul, 10 Aralık 1995, ss. 101-105.

Bulut, Nihat : Sanayi Devriminden Küreselleşmeye Sosyal Haklar, 12 Levha, İst. 2009. (Bulut, Sosyal Haklar).

Ch. Rumpf : “Ölçülülük İlkesi ve Anayasa Yargısındaki İşlevi ve Niteliği”, Anayasa Yargısı, Sy. 10, Ank. 1993, s. 25-48.

Corvin, Edward S. : Presidential Power and the Constitution, Cornell University Press, USA, 1976.

Conor O’Mahony : (Prof. Dr. University College Cork): “Bringing The Living Constitution To The Life: Interpreting Constitutional Rights In Changing Societis”, Uluslararası Anayasa Kongresi, İst. 2012, C. II., ss. 104-108. (Conor O’Mahony, “The Living Constitution”).

336

Corvin, Edward S : Presidential Power and the Constitution, Cornell University Press, USA, 1976.

Coulson, Noel J, : “The State and The Indıvıdual in Islamic Law”, International and Comparative Law Quarterly, Vol. I, January, 1957.

Çağlar, Bakır : “Anayasa Mahkemesi Kararlarında Demokrasi”, Anayasa Yargısı, 7, Ankara, 1990.

Çağlar, Bakır : “Anayasanın Hukuku ve Anayasanın Yargıcı Yenilenen Anayasa Kavramı Üzerine Düşün-celer”, Anayasa Yargısı, C. VIII, Ankara, 1991.

Çağlar, Bakır : “Hukuk’la Kavranan Demokrasi ya da Anayasal Demokrasi”, Anayasa Yargısı, 31. Yıl, Ankara, 1993.

Çağlar, Bakır : “Anayasa Yargısında Yorum Problemi, Karşılaştırmalı Analizin Katkıları”, Anayasa Yargısı, 1986, C.II.

Çam, Esat : Devlet Sistemleri, İngiltere, ABD, SSCB, Fransa, İÜ İktisat FY, İst. 1970, (yeni baskı; Devlet Sistemleri, İst. 1993, Der Yayınları).

Çavuşoğlu, Naz : İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Avrupa Topluluk Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler Üzerine, Ankara, 1994.

Çavuşoğlu, Naz : Anayasa Notları, Beta, İstanbul 1997, s.1+232.

Çelik, Edip, F. : “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Türk Hukukundaki Yeri ve Uygulaması”, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, 1988, Sy.1-3.

Dahl, Robert A. : Demokrasi ve Eleştirileri (orijinal adı: Democracy and its Critics), Çeviren Levent Köker, Türk Siyasi İlimler Derneği-Türk Demokrasi Vakfı Ortak Yayını, Ank. 1993.

D. C. M. Yardley : Introduction to British Constitutional Law, Seventh Edition, London-Dublin-Edinburg, 1990, 188 sayfa. (Yardley, British Constitutional Law).

337

Daver, Bülent : Siyasal Bilime Giriş, Ankara, 1968, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını.

Daver, Bülent : “Anayasa Mahkemesi Kararları Açısından Siyasal Partiler: Birkaç Örnek Olay”, Anayasa Yargısı, Cilt 2, 1985, ss. 93-140.

Daver, Bülent : Türkiyede Laiklik, Ankara, 1955.

David Pimentel : (Prof. Dr. USA): “Independence and Accountability as a Product of Constitutional Structure”, Uluslararası Anayasa Kongresi, C. II.

Demir, Fevzi : “Türkiye Koşullarına Uygun Yeni Bir Seçim Sistemi Önerisi”, Uluslararası Anayasa Kongresi, İst., 2012. (Demir, 2012).

Del Vecchio, Giorgio : Hukuk Felsefesi Dersleri, Çev. Suut Kemal Yetkin, İstanbul, 1940.

Doğru, Osman : İnsan Hakları Avrupa İçtihatları, Beta Yayını, İstanbul, 1996.

Doğru, Osman : 27 Mayıs Rejimi, Bir Darbenin Hukuki Anatomisi, İmge Kitabevi, Ankara 1998, s.1+240.

Döner, Ayhan : “Anayasa Mahkemesi Kararlarının Gerekçelerinin Bağlayıcılığına İlişkin Bazı Sorunlar”, Prof. Dr. Ergun Özbudun’a Armağan, Ankara, Yetkin, 2008, ss. 215-233.

Dinçkol, Bihterin Vural : 1982 Anayasası Çerçevesinde ve Anayasa Mahkemesi Kararlarında Laiklik, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul, 1992.

Duverger, Maurice : Seçimle Gelen Krallar, Çeviren Necati Erkut, İstanbul, 1986, Kelebek Yayınları.

Duverger, Maurice : Siyaset Sosyolojisi, Çeviren Şirin Tekeli, İstanbul 1998, Varlık Yayınları.

Duverger, Maurice : Siyasi Partiler, Çeviren Ergun Özbudun, Bilgi yayınevi, Ankara.

338

D’workin, R. : Taking Rights Seriously, London, Duckworth, 1977.

Edwin Meese III, David F. Forte, Matthew Spalding:

The Heritage Guide to the Constitution, The Heritage Foundation, Washington D.C, U.S.A, ss. ix+475, 2005.

Emanuel, Steven L. : Constitutional Law, Twenty-Ninth Edition, Wolters Kluver, USA, 2011.

Eroğul, Cem : Anatüzeye Giriş, İmaj Yayınları, Ankara, 1996.

Erdoğan, Mustafa : Anayasa ve Özgürlük, Ankara, 2002, Yetkin Yayınları. (Erdoğan, Anayasa ve Özgürlük).

Erdoğan, Mustafa : Anayasal Demokrasi, Ankara, 2003, 5 inci Baskı, Siyasal Kitabevi. (Erdoğan, Anayasal Demokrasi).

Erdoğan, Mustafa : Liberal Toplum, Liberal Siyaset, Ank. 1998.

Erdoğan, Mustafa : Anayasa Hukuku, Ankara, 2007.

Eren, Abdurrahman : Özgürlüklerin Sınırlandırılmasında Demok-ratik Toplum Düzeninin Gerekleri, Beta, İstanbul 2004, (XII+353 s.). (Eren, Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri).

Eren, Abdurrahman : Türkiye’de İnsan Haklarının Korunması, Uluslararası Koruma Mekanizmaları, ve Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının Rolü, Ankara 2007, Turhan Kitabevi, (XXXIII+1088 s.).

Eric Sales : “AİHM Kararlarında Laiklik”, Aliefendioğluna Armağan, ss. 487-501.

Eryılmaz, Bilal : Kamu Yönetimi, 3. Baskı, 2010, Okutman Yayıncılık, Ankara 2010 (XIII+338).

Ervin Chemerinsky : Constitutional Law, Princeples and Policies, Fourth Edition, Wolters Kluver Law and Business, Aspen Student Treatise Series, Professor Law, University of California, Printed in USA, 2011, s. ix-1401. (Ervin Chemerinsky, Constitutional Law, 2011).

339

Esen, Bülent Nuri : Anayasa Hukuku, Genel Esaslar, Ankara 1963, ss. 1+304.

Esen, Selin : “1982 Anayasasına Göre Olağanüstü Hallerde Vatandaşlara Getirilebilecek Para, Mal ve Çalışma Yükümlülükleri”, Özbuduna Armağan, Yetkin, Ankara, 2008, ss. 235-256.

Feyzioğlu, Turhan : Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Kazai Murakabesi, Yabancı Memleketlerde-Türkiye’de, Ankara 1951, AÜSBFY, ss.1+384. (Feyzioğlu, Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Kazai Murakabesi, Yabancı Memleketlerde-Türkiye’de).

Feyzioğlu, Metin : Meclis Soruşturması, Savaş Yayınevi, Ankara 2006, 2. B., s.1+174.

Fendoğlu, Hasan T. : “Din Özgürlüğü Teori ve Uygulaması”, Türkiye Günlüğü Dergisi, Sayı, 21, Kış 1992, ss. 109-123.

Fendoğlu, Hasan T. : Hukuka Giriş, 9 uncu Baskı, Ankara 2020, Yetkin Yayınevi.

Fendoğlu, Hasan T. : Anayasa Hukuku, 8 inci Baskı, Ankara 2020, Yetkin Yayınları.

Fendoğlu, Hasan T. : Anayasa Yargısı, 3 üncü Baskı, Ankara 2019, Yetkin Yayınları

Fendoğlu, Hasan T. : Türk Anayasa Hukukunda Yargı Bağımsızlığı, Adalet Bakanlığı Yayını, Ankara 1997.

Fendoğlu, Hasan T. : Devlet, Diplomasi ve İnsanın Özgürlük Mücadelesi, Filiz Kitabevi, İst., 1999.

Fendoğlu, Hasan T. : Yargının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı, Ankara, 2010, Yetkin Yayınları.

Fendoğlu, Hasan T. : “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru”, Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE), 29 Mart 2010.

Fendoğlu, Hasan T. : “2001 Anayasa Değişikliği Bağlamında Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanması (Anayasa’nın 13. maddesi)”, 2001 Yılında

340

Yapılan Anayasa Değişikliklerinin Hak ve Özgürlüklere Yansımaları, Bildiri, Antalya, 26–27 Nisan 2002, Anayasa Yargısı, C. 19, Ankara, 2002.

Fendoğlu, Hasan T. : “Parlamentarizm-Başkanlık Sistemi Tartışmaları Üzerine”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinin Kuruluşunun 20. Yıldönümüne Armağan, Diyarbakır, 2003, Sayı 17, ss. 1–34.

Fendoğlu, Hasan T. : Anayasal Derinlik, Yetkin Yayınları, Ankara 2012.

Fendoğlu, Hasan T. : “Başkanlık Sistemi Tartışmaları”, Analiz, Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE), Ankara, 2010, ss. 1 vd.

Fendoğlu, Hasan T. : “Başkanlık Sistemi”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, Yıl 2012, ss. 39–60.

Fendoğlu, Hasan T. : “Başkanlık Sisteminin Türkiye’de Uygulana-bilirliği”, Yeni Türkiye, Mart-Nisan 2013, Yıl 9, sayı 51, ss. 567-586.

Fendoğlu, Hasan T. : 171 Soruda Başkanlık Sistemi, Atatürk Kültür Dil Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 2017.

Fendoğlu, Hasan T. : “Liberty and The Turkish Constitution of 1982”, “International Conference of Lawyers”, Strasbourg-France, 5th- 8th of February, 1999.

Fendoğlu, Hasan T. : “İyi Yönetişim ve Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık)”, Medeniyetler İttifakı Uluslararası İnsan Hakları Konferansı, Alliance of Civilizations International Human Rights Conference, 21-23 Mayıs 2009, Ankara, (Awareness Year on Human Rights), with Ombudsman Institution Act, ss. 172-209.

341

Fendoğlu, Hasan T. : “Uluslararası Belgelerde Terörizm”, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü, 27-29 Mart 2000, “Uluslararası Doğu ve Güneydoğu’da Huzur ve Güvenlik Sempozyumu (Terör, Etkileri ve Çözüm Önerileri)”. Fırat Üniversitesi Rek-törlüğü Yayını, Elazığ, 2000, ss. 757-769.

Fendoğlu, Hasan T. : “Özgürlükçü Anayasa Üzerine”, Prof. Dr. Faruk Erem Armağanı, Yayınlayan: Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Barolar Birliği Yayını No. 8, Ankara 1999, ss. 245-275.

Fendoğlu, Hasan T. : “Adli Kolluk Üzerine”, Yargıtay Dergisi, Temmuz 1997, Cilt, 23, Sayı 3, ss. 229- 242.

Fendoğlu, Hasan T. : “Yargı Reformu Işığında İstinaf Mahkemelerinin Yeniden Kurulması Sorunu”, Cumhuriyet ve Hukuk Sempozyumu’na sunulan bildiri, Düzenleyen Dicle Üniversitesi Rektörlüğü ve D. Ü. Hukuk Fakültesi, (Diyarbakır, 22-23 Ekim 1998). Bu sempozyumdaki bildiriler yayımlanmıştır; Yayımlayan D.Ü. Rektörlüğü, Diyarbakır-2000, ss. 106-115.

Fendoğlu, Hasan T. : “Yargı Reformunun Eşgüdüm Merkezi Olarak Hâkim Akademileri”, Yargıtay Dergisi, C. 29, Ocak-Nisan-2003, Sy. 1-2, ss. 5-16.

Fendoğlu, Hasan T. : “Cumhuriyet Dönemi Türk Anayasa Hukukundaki Gelişmeler”, Akademik ve Bilimsel Araştırma Dergisi, A. G. OKKAN PMYO, Sayı, 4/2004, Hakemli Dergi, ss. 1-15.

Fendoğlu, Hasan T. : “Uluslararası İnsan Hakları Belgelerinin Uygulanmasında ‘Bağımsız Ölçü Norm’ veya ‘Destek Ölçü Norm’ Sorunu”; Anayasa Mahkemesinin 38. Kuruluş Yıldönümü, “Temel Hak ve Özgürlüklere ilişkin Uluslar arası Normların İç Hukukumuza Etkileri”, Anayasa Yargısı Sempozyumu, 26 Nisan 2000, Anayasa Yargısı-2000, Ankara, 2000, Anayasa Mahkemesi Yayını, ss. 363-384.

342

Fendoğlu, Hasan T. : “Demokrasi, Demokratikleşme Dalgaları ve Çıkış Garantileri”, Prof. Dr. Seyfullah Edis’e Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, İzmir, 2000, ss. 79-91.

Fendoğlu, Hasan T. : “Cumhuriyetin 75. Yılında Yargı, Adalet ve Yönetim”, Yeni Türkiye Dergisi, Cumhuriyet Özel Sayısı, Eylül-Aralık 1998, Yıl 4, Sayı, 23-24, 3897-3901.

Fendoğlu, Hasan T. : “Türk Anayasa Hukukunda Olağanüstü Hal Kavramı ve Bu Konuda İleri Sürülen Teoriler”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı V, 1991, 107-117.

Fendoğlu, Hasan T. : “Assesment of Ombudsman Role Between the Sivil Society and Authorities”, Conference of Ombudsman Culturel Dialogue and Human Rights in a Changing Society, Cairo, 17-18 Decembre, 2009.

Fendoğlu, Hasan T. : “Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) ve Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 71, Sayı 2013/4, s. 23-49;

Fendoğlu, Hasan T. : “Türkiye’de İnsan Haklarında Yeni Yapılan-malar”, Kamu Yönetiminde Değişim ve Güncel Sorunlar, TODAİE 60. Yıl Özel Yayını, 60. Yılında TODAİE, Editör, Eyüp G. İsbir, Ankara, 2013, s. 531-557.

Fendoğlu, Hasan T. : Constitution and Human Rights, Inonu University Press, 1+240, Malatya, July 2012. İkinci Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2020 (Fendoglu, Constitution and Human Rights).

Fendoğlu, Hasan T. : “Turkish constitutions and towards a new constitution”, Social and Educational Studies, 2013 Volume (issue) 5 (3), s. 2147–2158; Paper summitted at: 5-8 Şubat 1999, European Hotel, “International Lawyers Conference”, Strasbourg.

343

Fendoğlu, Hasan T. : “İkinci Meşrutiyet Sonrasında Osmanlı’da Siyasal Yaşam”, Bildiri, Budapeşte, Hungaria, 3-5 Kasım 2014.

Fendoğlu, Hasan T. : Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Denetimi (Karşılaştırmalı), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil’in Anısına Armağan, 12 Levha, İstanbul 2019, İÜHF Yayın No. 1113, ss. 491-553.

Fendoğlu, Hasan T. : “Türkiye’de İnsan Haklarında Yeni Yapılan-malar”, Kamu Yönetiminde Değişim ve Güncel Sorunlar, TODAİE 60. Yıl Özel Yayını, 60. Yılında TODAİE, Editör, Eyüp G. İsbir, Ankara, 2013, s. 531-557.

Fendoğlu, Hasan T. : (Ünal ve Güller ile): “Amerika Birleşik Devletlerinde Başkanlığın Düzenleyici İşlemleri” (Regulatory Procedures Of The Presidency Of The United States), Türkiye Barolar Birliği Dergisi (TBBD), Yıl 33, Sayı 149, ss. 225-252.

Fendoğlu, Hasan T. : “Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Mahfuz Düzenleme Alanı Mıdır?”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 77, Sy. 2019/3, ss. 277-310.

Fendoğlu, Hasan T. : (Güller ve Ünal ile): “Osmanlı Anayasal Düzeninin Bozulması ve Modernleşme (1699-1839)”, Adalet Dergisi, Yıl 147, 2020/1, Sy. 64, ss. 207-238.

Findley, C. V. : “Mahkama-The Ottoman Empire-The Reform Era (1789-1922)”, The Encyclopedia of İslâm, New Edition, Volume VI, Leiden 1991.

Forewein, J. A.veM. E.Villiger: Avrupa İnsan Hakları Komisyonu Raporu”, 7; Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı, 27 Nisan 1987, Lizbon, ss. 207- 243.

Friedman, W. : Legal Theory, Stevens-Sons Limited, London, 1947.

344

Friedman, Milton : Kapitalizm ve Özgürlük, Doğan Erberk ve Nilgün Himmetoğlu çev., İst. 1988.

Gerhard Loewenberg

(edited by) : Modern Parliaments, Change or Decline? Aldine-Arherton, Chicago, 1971.

Gemalmaz, M. Semih : Avrupa İnsan Hakları Komisyonu Önünde Türkiye-1: Kabul Edilebilirlik Kararları, Beta, İstanbul, 1997.

Gemalmaz, M.Semih : “Bir İnsan Hakkı Olarak Çevre Hakkı ve Türk Düzenlemesi”, İÜHFM, Dönmezer’e Armağan, C.LII, S.1-4, İstanbul 1987.

G. Bingham Powell, Jr. : Çağdaş Demokrasiler, Katılma, İstikrar ve Şiddet, Türk Demokrasi Vakfı ve Siyasi

Gianni Buquicchio and

Schnutz Rudolf Dürr : “The Venice Commission’s Action in Africa”, Essays in Honor of Ergun Ozbudun, Ankara, Yetkin, 2008, ss. 165-174

Giovanni Sartori : The Theory of Democracy Revisited, New Jersey: Chatham House Publishers, Inc., 1987 by Chatham House Publishers, inc. ve Tercümesi: Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, Çev. Tuncer Karamusrafaoğlu, Mehmet Turhan, Türk Demokrasi Vakfı Yayını, Ankara, 1996, (590 sayfa).

Giovanni Sartori : Karşılaştırmalı Anayasa Mühendisliği: Yapılar, Özendiriciler ve Sonuçlar Üzerine Bir İnceleme, Çeviren Ergun Özbudun, Ankara, 1997, Yetkin Yayınları.

Gönenç, Levent : “Türkiye’de Hükümet Sistemi Değişikliği Tartışmaları: Olanaklar ve Olasılıklar Üzerine Bir Çalışma Notu”, Başkanlık Sistemi, TBBY, Ankara 2005.

Gönenç, Levent : “Türkiye’deki Hükümet Sistemi Tartışmalarına İlişkin Değerlendirmeler”, Yeni Türkiye, Mart-Nisan 2013, Yıl 9, sayı 51, ss. 269-279.

Gölcüklü, Feyyaz-Gözübüyük, Şeref

345

: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Ankara 1994.

Gören, Zafer : Anayasa Hukukuna Giriş, İzmir, 1999, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları.

Gören, Zafer : “Temel Hak ve Özgürlükler Yönünden Anayasal Reform”, Türkiye’de Anayasa Reformu-İlkeler ve Sonuçlar Kongresi, Ankara, 29-30 Haziran 2000.

Gören, Zafer : “Anayasa Şikâyeti: Külfetsiz, Masrafsız ve Sonuçsuz”, Ergun Özbudun’a Armağan, Yetkin, Ankara 2008, ss.293-337.

Gören, Zafer : Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 2011. (Gören).

Gören, Zafer-İZGİ, Ömer : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Yorumu, Madde Gerekçeleri, Anayasa Mahkemesi Kararları, Bilimsel Görüşler, C. I, Madde 1-178, TBMM Basımevi, C.I, ss. XXXIX+1-774, (madde 1-78); C.II, ss. 775-1530, (Madde 79-177), Ankara 2002,

Göze, Ayferi : Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, Beta, 7. Bası, İst. 1995.

Gözler, Kemal : Türk Anayasa Hukuku, Bursa 2000, Ekin Kitabevi. (Gözler, Türk Anayasa Hukuku, 2000).

Gözler, Kemal : Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 8 inci Baskı, Bursa 2010, Ekin Yayınevi.

Göztepe, Ece : Anayasa Şikâyeti, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara, 1998.

Göztepe, Ece : “Çoğunlukçu Demokrasi Anlayışına Karşı Çoğulcu Demokrasi Modelleri: Normatif Dü-zenleme Olanakları ve Bunun Sınırlılığı Üzerine Bazı Düşünceler”, Çoğulcu De-mokrasi, Çoğunlukçu Demokrasi İkilemi ve İnsan Hakları Toplantısı, ss.130-173.

Gözübüyük, A. Şeref : Anayasa Hukuku, 3. B., Ank. 1991.

Gibb, H.A.R and Harold Bowev:

346

: Islâmic Society and The West, A Study of the Impact of Western Civilisation on Moslem Culture in the Near East, Volume One: Islâmic Society in the Eighteenth Century, Part II, pp. 121-133, Oxford University Press, London 1969.

Grand National Assembly of Turkey First International Symposium on

Constitutional Law : Reforms Realised and Planned to be Realised in the Constitution of the Republic of Turkey in the Framework of Harmonisation with EU, 22-24 April 2003, Papers, Discussions, Evaluations. Editor: Zafer Gören, ss. 1+494.

Gülsoy, M. Tevfik : Özgürlüklerin Korunmasında Anayasa Yar-gısının Yeri ve Meşruluğu, Yetkin, Ankara, 2007.

Gülener, Serdar : Türkiye’de Anayasa Yargısının Demokratik Meşruluğu, 12 Levha, İst. 2012, Doktora tezi, s. 1+424.

Güneş, Turan : Parlamenter Rejimin Bugünkü Manası ve İşleyişi, İstanbul 1956, İÜHFY.

Giovanni Sartori : The Theory of Democracy Revisited, New Jersey: Chatham House Publishers, Inc., 1987.

Güneş, Turan : Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri, Ankara 1965, AÜSBF Yayını.

Gözübüyük, A. Şeref : Anayasa Hukuku, 3. B., Ank. 1991; 16 ncı Bası, Ankara, Ağustos 2008, Turhan Kitabevi.

Gurvitch, Georges : The Bill of Social Rights, New York, 1946.

İba, Şeref : Anayasa Hukuku ve Siyasal Kurumlar, 2. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara 2008.

Hafızoğulları, Zeki : “Türk Hukuk Düzeninde İnsan Haklarını Kayıtlayan Hükümler”, İnsan Hakları Merkezi Dergisi, C. III, Sy.1, Ocak-1995.

Hakyemez, Yusuf Şevki : Militan Demokrasi Anlayışı, Seçkin, Ankara, 2000.

347

Hakyemez, Yusuf Şevki : Hukuk ve Siyaset Ekseninde Anayasa Mahkemesinin Yargısal Aktivizmi ve İnsan Hakları Anlayışı, Yetkin, Ankara, 2009, (1+478).

Hamidullah, Muhammed : “Administration of Justice in Early İslâm”, (Administration of Justice), Islâmic Culture, The Hyderabad Quarterly Review, Edited by Asad Weiss, Vol. XI, Hyderabad-Deccan, 1937.

Hans Kelsen : General Theory of Law and State, Translated By Anders Wedberg, Cambridge, Massachusetts, USA, Third Printing, The 20th Century Legal Philosophy Series, Harvard Universty Press, 1949, ss. xxxiii+516. (Kelsen, General Theory of Law and State).

Hazır, Hayati : Demokrasilerde İstikrarsızlığın Sebebi Olarak Siyasal Şiddet ve Terörizm, Basılmamış Doçentlik Tezi, Konya, 1992.

H. Lammens : İslâm Beliefs and Institutions, Translated from French by Sır E. Denison Ross, New Delhi, ty, Oriental Books Reprint Corporation.

Henry D. Aiken : The Age of Ideology, Chicago, 1963.

Heyet : İnsan Haklarına ve Temel Özgürlüklerine İlişkin Uluslararası Sözleşmeler ve Bu Sözleşmelere Yer Veren Anayasa Mahkemesi Kararları, Ankara, 1997, Anayasa Mahkemesi Yayını, No. 35.

Heyet : Türk Parlamento Tarihi, I. C., Ank. 1996.

Hollanda Helsinki Komitesi : İnsan Hakları Eğiticileri İçin Başvuru Kitabı, Ankara, ty (ss. 1+100).

Human Rights Law Journal : 31 December 2000, Vol. 21, No. 9-12.

Hüner, Mehmet Fatih : Demokrasinin İşleyişinde Yargının Rolü ve Meşruiyeti, Adalet, Ankara 2012. 184 sayfa. (Hüner, Yargının Rolü ve Meşruiyeti).

348

Samuel P. Huntington, : Political Order in Changing Societies, New Haven and London, 1968, Yale University Pres.

Human Rights Law Journal (HRLJ).

İnalcık, Halil : “Mahkama-The Ottoman Empire-The Earlier Centuries”, The Encyclopadia of İslam, New Edition, Volume VI, (Eİ-1991), Leiden 1991, s. 3-5.

İnalcık, Halil : “Adaletname”, TDV. İA, C.I, s. 346-347.

İnceoğlu, Sibel : “Adalet Bakanlığının Yargı Reformu Stratejisine Yönelik Gözlemler”, Aliefendioğluna Armağan, ss. 524-545.

Jean-Mrc Coicaud, Michael W. Doyle, Anne-Marie Gardner (Editörler):

: İnsan Haklarının Küreselleşmesi, United Nations Universty Press, Türkçesini yayımlayan İHAD, Ankara, 2007 (1+200 s.).

Jennings, Ronald C : “Limitations of The Judicial Powers of The Kadı in 17 th C. Ottoman Kayseri”, Studia Islamıca, V. 50, pp. 151-184.

Jean Blondel-Richard Sinnott And Palle Svensson:

: People and Parliament in the European Union, Participation, Democracy and Legitimacy, Clarendon Pres, Oxford, 1998.

Jeffrey Goldsworthy (edited by) : Interpreting Constitutions, A Comparative Study, Oxford Universıty Press, U.S, 2006, ss. 1+353.

Jeffrey E. Thomas : “Understanding Rule of Law/Supremacy of Law and Underlying Obstacles in Turkey and Around the World”, Uluslararası Anayasa Kongresi, C. II, İst. 2012, C. II. (Jeffrey E. Thomas, Rule of Law/Supremacy of Law, 2012).

John Stuart Mill : Prefaces to Liberty, (Selected Writings), Edited by Bernard Wish, USA, 1959.

John S. Gibson : International Organisations, Constitutional Law, and Human Rights, New York, 1991, ss.

349

1+266. (Gibson, International Organisations, Constitutional Law, and Human Rights).

John Henry Barrows : The World’s Parliament of Religions, Vol. II, London, 1893.

John Bell : French Constitutional Law, Clarendon Press, Oxford, first published 1992, reprinted 1998. (John Bell, French Constitutional Law).

Jörg Luther : (Prof. Dr. İtalya). “Avrupa’daki Yeni Anayasa Reformu Deneyiminin Türkiyede Algılanma Biçimleri Üzerine”, Uluslararası Anayasa Kongresi, İst. 2012. (Jörg Luther, 2012).

Kaboğlu, İbrahim Ö. : Anayasa Yargısı, Demokrasi Kavramının Dönüşümü Üzerine, İmge Kitabevi, İstanbul, 1994.

Kaboğlu, İbrahim Ö. : Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar), Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 7. Baskı, Legal, İstanbul 2011. (Kaboğlu).

Kaboğlu, İbrahim Ö., Baykal, F. Hakan, Saban, Nihal (Editörler):

: Prof. Dr. Yılmaz Aliefendioğlu’na Armağan, Yetkin yayınları, Ankara, 2009; ss. 1+686. (Aliefendioğlu’na Armağan).

Karacaoğlu, Emine : “1982 Anayasasının AYM’e Üye Seçimi Tercihinden Kaynaklanan Sorunlar”, Aliefendioğlu’na Armağan, ss. 227-254.

Karakul, Selman : “Hükümet Sistemleri ile İnsan Hakları Arasındaki Olası İlişkiler”, Yeni Türkiye, Mart-Nisan 2013, Yıl 9, sayı 51, ss. 358-365.

Karaman, Ebru : Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Yolu, XII Levha, İstanbul 2013. (Karaman, Bireysel Başvuru).

Karaman, Ebru : Türk İdari Yargısının Görev Alanının Anayasal Dayanağı (Fransız İdari Yargısı ile Karşılaştırmalı), XII Levha, İstanbul. (Kara-man, Anayasal Dayanak).

350

Kalaycıoğlu, Ersin : “Türkiye’nin Yeni Siyasal Rejim Arayışı”, Yeni Türkiye, Mart-Nisan 2013, Yıl 9, sayı 51, ss. 214-222.

Kamu Hukukçuları Platformu : Çoğulcu Demokrasi, Çoğulcu Demokrasi İkilemi ve İnsan Hakları Toplantısı, 5-6 Haziran 2010, Türkiye Barolar Birliği Yayını no. 186, Ankara, Ocak-2011. (Bildiriler: Uygun, s. 22-76; İnceoğlu, s. 83-128; Göztepe, s. 130-173). (Çoğulcu Demokrasi).

Kamu Hukukçuları Platformu : Küreselleşen Dünyada Anayasal Demokrasi, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 19-20 Mayıs 2011, Lefkoşa, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 2013, (XII+463). (KHP, Anayasal Demokrasi).

Kamu Hukukçuları Platformu : Anayasa Hukukunda Yorum ve Norm Somutlaşması, 29-30 Eylül 2012, Türkiye Barolar Birliği Yayını, no 236, Ankara-2013. (Kamu Hukukçuları Platformu, Anayasa Hukukunda Yorum).

Kenneth Bradshaw and David Pring

: Parliament and Congress, London, 1972.

Keser, Hayri : “Başkanlık Sistemi”, Yeni Türkiye, Mart-Nisan 2013, Yıl 9, Sayı 51, ss. 430-438.

Keyman, Fuat : “Başkanlık Sistemi: Eleştirilerim Kaygıya Dönüşürken”, Milliyet, 29 Mayıs 2013.

Koçak, Mustafa : 1982 Anayasasına Göre Siyasi Partilerin Hukuki Statüsü, Doktora Tezi, İstanbul 1993.

Koçak, Mustafa : “Hukuk Devleti ve Türkiye”, Uluslararası Anayasa Kongresi, C. II, İst. 2012. (Koçak, 2012).

Koen Lenaerts and Piet Van Nuffel, Editor: Robert Bray:

: Constitutional Law of the European Union, Second Edition, Thomson, 2005, published in London, s. 1+970.

Klaus Von Beyme : “The German Constitutional Court- A Model for New Democracies? (in: Democracy and

351

the Judiciary, 2005). (Klaus Von Beyme, The German Constitutional Court).

Kubalı, Hüseyin Nail : Anayasa Hukuku Dersleri, Genel Esaslar ve Siyasi Rejimler, Kutulmuş Matbaası, İÜHFY, İstanbul 1971. (Kubalı, Anayasa Hukuku Dersleri, Genel Esaslar ve Siyasi Rejimler).

Kuzu, Burhan : “Türkiye’de Anayasal Planda ve Uygulamada İnsan Hak ve Hürriyetlerine Genel Bir Bakış”, İnsan Hakları Sempozyumu, 10 Aralık 1995, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, İst. 1995.

Kuzu, Burhan : Olağanüstü Hal Kavramı ve Türk Anayasa Hukukunda Olağanüstü Hal Rejimi, Kazancı Yayınları, İst. 1993.

Küçük, Adnan : İfade Hürriyetinin Unsurları, Liberal Düşünce Topluluğu, Avrupa Komisyonu, Ankara, 2003, ss. 1+78.

L. H. LaRue : Constitutuional Law as Fiction: Narrative in the Rhetoric of Authority, Pennsylvania State University, 1995, 1+158.

Laurence H. Tribe (Professor of Constitutional Law):

: American Constitutional Law, Second Edition, 1988.

Lewis, Bernard : Modern Türkiye’nin Doğuşu, Metin KIRATLI çev. s.3 B., Ank 1988.

Lipson, Leslie : Politika Biliminin Temel Sorunları: Siyasal Bilime Giriş, Çeviren Tuncer Karamustafaoğlu, 2. B., Ankara 1978, Sevinç Matbaası,

Lijphart, Arend : Parliamentary Versus Presidential Government, Oxford 1992 (Lijphart, 1992).

Lijphart, Arend : Çağdaş Demokrasiler (Yirmibir Ülkede Çoğunlukçu ve Oydaşmacı Yönetim Örüntüleri), Katkıda Bulunanlar: Bruneau, Diamandouras, Gunther), Çevirenler: Prof. Dr. Ergun Özbudun, Doç. Dr. Ersin

352

Onulduran, Yetkin Yayınları, Ankara, ty. (Lijphart, ty).

Louis Henkin and Albert J. Rosenthal (edited by):

: Constitutionalism And Rights, The Influence of the United States Constitution Abroad, Columbia University Press, New York, 1990, 1+462. (Louis Henkin and Albert J. Rosenthal (edited by), Constitutionalism And Rights, The Influence of the United States Constitution Abroad).

Lucas Prakke and Constantijn Kortmann (Editors):

Constitutional Law of 15 EU Member States, Kluver, Deventer, 2004. (Lucas Prakke and Constantijn Kortmann, Constitutional Law).

M.E.Beggs Humphres and D.W.Humpreys:

: The Story of Parliament, London, 1962.

Martin L. Fausold and Alan Shank (edited by):

: The Constitution and the American Presidency, Published by State University of New York, USA, 1991.

Mauro Cappelletti and William Cohen:

: Comparative Constitutional Law, Cases and Materials, 1979, Printed in USA, ss. xxvi+628. (Cappelletti-Cohen, Comparative Constituti-onal Law, Cases and Materials, 1979).

Metin, Yüksel : Ölçülülük İlkesi, Karşılaştırmalı Bir Anayasa Hukuku İncelemesi, Seçkin, Ankara, 2002, ss.1+263. (Metin, Ölçülülük İlkesi).

Memiş, Emin : Anayasaya Uygun Yorum, Filiz, İstanbul, 2007, 214 sayfa. (Memiş, Anayasaya Uygun Yorum).

Michel Rosenfeld and Andras Sajo (edited by):

: The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, Oxford University Press, U.K, 2012. 1+1396. (Michel Rosenfeld and

353

Andras Sajo (edited by), The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law).

Mill, John Stuart : On Liberty, Edited with an Introduction by Currin v. Shields, The Liberal Arts Press, New York, 1956.

Mohammad Habibi Mojandsh: “The International Law Obligation to Constitutionalize Human Rights”, Uluslararası Anayasa Kongresi, Cilt 2. İst. 2012.

Mumcu, Ahmet : “Divân-ı Hümayun” maddesi, DİA, C. IX, s. 430-432.

N. W. Barber : The Constitutional State, Oxford Universty Press, U. K., 2010, Oxford Constitutional Theory, ss. 1+200. (Barber, The Constitutional State).

Nelson W. Polsby (Çev. Mete Tunçay), Anthony King (Çev. İlter Turan):

: Yasama ve Yürütme Organları, S Yayınları, Ankara 1992, ss.1+200.

Nevin, A. Mustafa : İslâm Siyasi Düşüncesinde Muhalefet, Çev. V. Akyüz, İst. 1990.

Norman Redlich, John Attanasio, Joel K. Goldstein:

: Understanding Constitutional Law, Third Edition, New York, 2004, Publishing of LexisNexis, (Redlich- Attanasio- Goldstein: Constitutional Law).

Oder, Bertil Emrah : Anayasa Yargısında Yorum Yöntemleri, Hukuksal Yöntembilime Dayalı Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Beta, İstanbul Kasım 2010, (XII+332 s.). (Oder, Yorum Yöntemleri).

Okandan, Recai Galib : Amme Hukukumuzun Anahatları (Türkiye’nin Siyasi Gelişmesi), I. Kitap (Osmanlı Devletinin Kuruluşundan Yıkılışına Kadar), İstanbul 1971, İÜHFY.

Okandan, Recai Galib : Umumi Amme Hukuku, İstanbul 1976.

354

Onar, Sıddık Sami : İdare Hukukunun Umumi Esasları, C. I-III, 3. B., İstanbul ty., İsmail Akgün Matbaası.

Onar, Erdal : Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi ve Yargısal Denetim Alanında Ülkemizde Öncüller, Ankara, 2003.

Onar, Erdal : Meclis Araştırması, AÜHFY, Ankara 1977.

Oran Doyle : Constitutional Equality Law, Dublin-Ireland, 2004, ss. 1+282. (Doyle, Constitutional Equality Law).

Öden, Merih : Türk Anayasa Hukukunda Eşitlik İlkesi, Yetkin, Ankara 2003.

Öktem, Niyazi : Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi, İstanbul, 1988, 4. B.

Öktem, Niyazi : “Anayasa Yargısı ve Hukuk Felsefesi”, Ana-yasa Yargısı, 29. Yıl, Ank. 1991, C. 8, ss. 265- 275.

Öndül, Hüsnü : “Türkiye’de İnsan Hakları ve Demokratik Standartlar Sorunu”, Hukukun Üstünlüğü Demokrasi İnsan Hakları, Ankara, 1999.

Özal, Turgut : “Değişim Üzerine”, 2 Ekim 1992, İstanbul-Conrad Otel.

Özbudun, Ergun : 1921 Anayasası, ATAM Yayını, Ankara, 1992, ss. 1+84.

Özbudun, Ergun : 1924 Anayasası, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2012, ss. 1+88. (Özbudun, 1924 Anayasası).

Özbudun, Ergün : Demokrasiye Geçiş Sürecinde Anayasa Yapımı, Bilgi yayınevi, İstanbul 1993, 1+200. (Özbudun, Demokrasiye Geçiş Sürecinde Anayasa Yapımı).

Özbudun, Ergün : “Political Origins of the Turkish Constitutional Court and the Problem of Democratic Legitimacy”, (in: Symposium, 2005).

355

Özbudun, Ergün : Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Gözden Geçirilmiş 15. Baskı, Ankara, 2014. (Özbudun, 2014).

Özbudun, Ergün : “Cumhurbaşkanının Parti Üyeliği”, Star Gazetesi, 20 Mayıs 2012.

Özdemir, Ali Murat : “Başkanlık Sistemi ve Toplumsal Bütünlük”, Yeni Türkiye, Mart-Nisan 2013, Yıl 9, sayı 51, ss. 381-393.

Özdek, Yasemin : “Sosyal Devletin Yükselişi ve Düşüşü”, KHP, Anayasal Demokrasi, ss. 188-251.

Özer, Attila : Türk Anayasa Hukuku, Türklerin Devlet Anlayışı ve Anayasal Yapılanma, Ankara 2012, Turhan Kitabevi. (Özer, Türk Anayasa Hukuku).

Özay, İl Han : “Evvel Allah..Sonra Yüksek Mahkeme”, İHİD, İst., 1985, Yıl-6, S. 1-3

Özay, İl Han : Devlet, İdari Rejim ve Yargısal Korunma, Filiz, İst. 1986.

Özden, Y.Güngör-Serin, B. H. (Hazırlayan):

: İnsan Haklarına ve Temel Özgürlüklerine İlişkin Uluslararası Sözleşmeler ve Bu Sözleşmelere Yer Veren Anayasa Mahkemesi Kararları, Ankara 1997, Anayasa Mahkemesi Yayını.

Özçelik Selçuk : “İslam’da Devlet Müessesesinin İnkişafı”, İÜHFM, C. XX, İst. 1955.

Özçelik, Selçuk : “Demokrasi Konusunda”, İlim ve Sanat, 1989.

Özçelik, Selçuk : “İslam Hukukuna Göre Fert ve Devlet Münasebetleri”, Gönensay’a Armağan, İÜHF Yayını, İstanbul. 1955.

Özçelik, Selçuk : İslam Amme Hukukuna Göre Devlet Reisliği Müessesinin Hukuki Durumu, (Yayımlanma-mış Doç. Tezi), Tt 45, İÜHF Kütüphanesi.

356

Özçelik, Selçuk : “İslam Hukukuna göre Hükümdarın Hukuki Durumu”, Prof. Taner’e Armağan, İst. 1956.

Özdemir, Hikmet : Atatürk’ten Günümüze Cumhurbaşkanı Seçimleri, İstanbul, 2007.

Pazarcı, Hüseyin : Uluslararası Hukuk, 2. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara 2004.

Parkinson, C. Northcote : Siyasal Düşüncenin Evrimi, İst. 1976.

Paul Feyerabend : “Bilimin Hegemonyası ve Demokrasi”, Çev. Hüsamettin Arslan, İlim ve Sanat, S. 23.

Paul Q. Hirst : Law, Socialism and Democracy, London, 1986, Allen and Unwin, 1+167.

Philip Norton (edited by) : National Parliaments and the European Union, Frank Cass, London, 1996.

Philip Lynch, Nanette Neuwahl and G. Wyn Rees:

: Reforming the European Union-from Maastricht to Amsterdam, Longman, London, 1998.

Ran Hirschl : Towards Juristocracy, The Origins and Consequences of the New Constitutionalism, Harvard University Press, Printed in U.S, 2004, ss. 1+286. (Hirschl, Towards Juristocracy, The Origins and Consequences of the New Constitutionalism).

Raymond Aron : Demokrasi ve Totalitarizm, Çeviren Vahdi Hatay, Kültür Bakanlığı Yayını, I. B., İst. 1976.

Ritchie, A. D., : British Philosophers, Longman Publisher, 1950.

Richard Bellamy (Editor) : (University College London) Constitutionalism and Democracy, U.K, 2006, xlviii+574. (Bellamy, Constitutionalism and Democracy, 2006).

Richard Corbett, Francis Jacobs and Michael Shackleton:

: The European Parliament, 4th edition, London, 2000.

357

Robert L. Morlan : American Government, Policy and Process, Second Edition, Houghton Mifflin Company, Boston, USA, 1975 (Morlan, American Government).

Robert A. Dahl : Polyarchy: Participation and Opposition, New haven, yale University Press, 1971.

Robert Elgie : (Dublin City University) Varieties of Semi-Presidentialism and Their Impact on Nascent Democracies, Taiwan Journal of Democracy, Volume 3, December 2007, No. 2: 53-71. (Elgie, Varieties of Semi-Presidentialism, 2007).

Roland Pennock & David G. Smith:

Political Science, An Introuction, The MacMillan Company, 1964.

Ronald M. Dworking : “Siyasal Anayasanın Ahlaki Temelleri”, Anayasa Yargısı, C. 28, (2011). www.anayasa.gov.tr (Dworking, “Siyasal Anayasanın Ahlaki Temelleri”).

Rousseau, Jean Jacques : Toplum Anlaşması, Vedat Günyel çev, İstanbul 1989.

Russell, Bertrand : The History of Western Philosophy (and its Connection with Political and Social Circumstances from the Earliest Times to the Present Day), Third Edition, London, 1948.

Sağlam, Fazıl : Temel Hakların Sınırlanması ve Özü, Ankara, 1982, AÜSBFY.

Sağlam, Fazıl : “Günümüz Bakış Açısından II. Meşrutiyetin Anayasal Gelişmelerimize Etkisi”, Aliefendioğlu’na Armağan, ss. 518-524.

Sağlam, Musa-Ekinci, Hüseyin: 66 Soruda Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru, (Not: Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği Projesi Kapsamında basılmıştır), Anayasa Mahkemesi Yayını, Ankara, 2012.

358

Sam Atkinson (Senior Editor) : The Philosophy Book, Dorling Kindersley Limited (Published in Gerat Britain, London, 2011.

Samuel P. Huntington : Üçüncü Dalga, Yirminci Yüzyıl Sonlarında Demokratlaşma, Çeviren Ergun Özbudun, Yetkin Yayınları, Ankara 1996, (Huntington (1996).

Sancar, Mithat : Temel Hakların Yorumu, Doktora Tezi, AÜSBE, 1995.

Sabuncu, Yavuz : Anayasaya Giriş, 14 üncü Baskı, İmaj Yayınevi, Ankara 2009.

Sarıbay, Ali Yaşar : Postmodernite, Sivil Toplum ve İslam, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995.

Sartre, J. Paul : Varoluşçuluk, Asım Bezirci çev., 3.B., İstanbul 1982.

Selçuk, Sami : “1999-2000 Adli Yıl Konuşması”, www.yargitay.gov.tr /bilgi/adli/99-20. html.

Selçuk, Sami : “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Uygulaması”, ss 399-428.

Serozan, Rona : “Anayasayı Değiştirme Yetkisinin Sınırları”, İÜHFM, C. 37, Sy. 1-4, 1972.

Schmitt, Gary J. and Shulsky,Abram N.

: The Theory and Practice of Separation of Powers: The Case of Covert Action, in The Fettered Presidency, USA, 1989.

Sir Courtenay Ilbert : Parliament, Its History, Constitutuion and Practice, Oxford University Press, London, 1964.

Soysal, Mümtaz : “Anayasa’ya Uygunluk Denetimi ve Uluslar arası Sözleşmeler”, Anayasa Yargısı, Ank., 1986, ANYMY, C.II.

Soysal, Mümtaz : “Uluslararası Anlaşmalar Konusunda Anayasa Yargısı”, Anayasa Yargısı, AnYMY, 1997, 35. yıl, C.14, ss. 171–190.

Sotiries A. Barber and Robert P. George (Edited by)

359

: Constitutional Politics, Essays on Constitution Making, Maintenance and Change, Princeton University Press, 2001.

Stern K. : Constitutionalism Movements and New Constitutions, Uluslararası Anayasa Hukuku Kurultayı, 9-13 Ocak, ss. 1033-1402, Ank. 2001.

Steven L. Emanuel : Constitutional Law, Emanuel Law Outlines, Volters Kluver, 29 Edition, USA, 2011.

Steven Anzovin and Janet Podell (Edited by):

: The U.S. Constitution And The Supreme Court, The H.W. Wilson Company, New York 1988, ss. 1+246.

Sunay, Reyhan : Avrupa Sözleşmesinde ve Türk Anayasa-sı’nda İfade Hürriyetinin Muhtevası ve Sınırları, Ankara, 2001.

Susan H. Williams (Editor: Indiana Universty):

: Constituting Equality, Gender Equality and Comparative Constitutional Law, Cambridge University Press, New York, 2009, ss. 1+362. (Williams, Constituting Equality, Gender Equality and Comparative Constitutional Law).

Şahbaz, İbrahim : “Anayasa Mahkemesi Kararlarında Yokluk”, Aliefendioğlu’na Armağan, ss. 109-176.

Şahin, Kemal : İnsan Hakları ve Özgürlük Boyutuyla İfade Özgürlüğü, Gerekçeleri ve Sınırları, XII Levha, 2009, İstanbul. (Şahin, İfade Özgürlüğü).

Şahin, Engin : Kurucu İktidar, Politik Bir Yaklaşım, 12 Levha, İst. 2013.s. 1+226. (Şahin, Kurucu İktidar).

Tamir Moustafa : (University of Wisconsin): The Struggle for Constitutional Power, Law, Politics, and Economic Develpment in Egypt, Cambridge Universty Press, Printed in U.S, 2007, ss.

360

1+328. (Moustafa, The Struggle for Constitutional Power).

Tanör, Bülent-Yüzbaşıoğlu, Necmi:

: 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2001. (Tanör-Yüzbaşıoğlu, 2001, Türk Anayasa Hukuku).

Tanilli, Server : Devlet ve Demokrasi, Anayasa Hukukuna Giriş, 7 nci Bası, Cem Yayınevi, Eylül 1993.

Tanör, Bülent : Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, C.I, Hukuki boyutlar 2.B., BDS Yayını, İstanbul 1991.

Tanör, Bülent : Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, Yapı Kredi Yayınları, 19. Baskı, İstanbul 2010.

Tanör, Bülent- Yüzbaşıoğlu, Necmi:

: Türk Anayasa Hukuku, 9 uncu Bası, Beta, İstanbul, 2009.

Tanör, Bülent-Yüzbaşıoğlu, N.: 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, YKB Yayını, İstanbul, 2001.

Teziç, Erdoğan : “Türkiye’de Siyasal Düşünce ve Örgütlenme Özgürlüğü”, Anayasa Yargısı, No. 7, 1990.

Teziç, Erdoğan : Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), Gözden Geçirilmiş 16 ıncı Baskı, Beta, İstanbul 2013. (Teziç, a.g.e.).

Teziç, Erdoğan : “1982 Anayasasında Demokrasi ve İnsan Hakları Alanında Yapılması İsabetli Olacak İyileştirmeler”, Hukukun Üstünlüğü Demokrasi İnsan Hakları, Ankara, 1999.

Teziç, Erdoğan : “Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Esas Açısından Denetimi”, Anayasa Yargısı, Sy.2.

Teziç, Erdoğan : Türkiye’de ve 1961 Anayasasına Göre Kanun Kavramı, İÜHF Yayını, İstanbul 1972.

The Constitution of the Turkish Federated State of Cyprus. Published by the Printing Office of the Turkish Faderated State of Cyprus, ty., ss. 1+54.

361

Suzie Navot : The Constitutional Law of Israel, Kluver Law International, Wolters Kluver, The Netherlands, 2007, ss. 1+380.

T. R. S. Allan : Constitutional Justice, A Liberal Theory of the Rule of Law, Oxford University Press, 2001, Published in USA, ss. x+332. (Allan, Constitutional Justice, A Liberal Theory of the Rule of Law, 2001).

Tikveş, Özkan : Teorik ve Pratik Anayasa Hukuku, İzmir, 1982.

Tika : Yeni Anayasalar, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Baltık Cumhuriyetleri, A. Eren-A. Aleskerli; Ankara, 2005.

Tocqueville, Aleqis De : (1805-1859) : Amerika’da Demokrasi, Terc. İhsan Sezal, Fatoş Dilber, Yetkin Yayınları, Ankara, 1994.

Tom Ginsburg and Rosalind Dixon (Editors):

: Comparative Constitutional Law, 2011 USA, ss. x+668. (Ginsburg-Dixon, Comparative Constitutional Law, 2011).

Tom Barkhuysen and Siewert D. Lindenbergh (Editors):

: Constitutionalisation of Private Law, 2006, The Netherlands, ss. 1+viii+134. (Barkhuysen- Lindenbergh, Constitutionalisation of Private Law, 2006).

Turhan, Mehmet : Hükümet Sistemleri ve 1982 Anayasası, Diyarbakır, 1989.

Turhan, Mehmet : “Anayasamız ve Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri”, Anayasa Yargısı, C. VIII, Ankara, 1991.

Turhan, Mehmet : Anayasal Devlet, Genişletilmiş 2 nci baskı, Naturel, Ankara, 2003, 212 sayfa. (Turhan, Anayasal Devlet).

Turhan, Mehmet : “Anayasa’nın Ön Varsayımlarını Değiştirmek: Frederick Schauer’in Hukuk Sisteminin Hukuksal Olmayan Veya Hukuk

362

Dışı Temellerinin Değişimi Konusundaki Görüşleri”, Uluslararası Anayasa Kongresi, İst. 2012. (Turhan, 2012).

Turhan, Mehmet (Serhat Güven’le birlikte):

: Türk Anayasa Hukukunun Temel Metinleri, Naturel, Ankara, 2005.

Tunç, Hasan : Karşılaştırmalı Anayasa Yargısı (Denetimin Kapsamı ve Organları), Yetkin, Ankara, 1997. (Tunç, Anayasa Yargısı).

Tunç, Hasan : Anayasa Hukukuna Giriş, 2.B., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 1999.

Tunç, Hasan : Türkiye’de Anayasa Yenileme Süreci ve Temel Sorunlar, Berikan Yayınevi, 2. Baskı, Ankara 2012. (Tunç, Anayasa Yenileme Süreci).

Tunaya, Tarık Zafer : Siyasi Müesseseler ve Anayasa Hukuku, 3.B., İst. 1975.

Tunaya, Tarık Zafer : Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku, Çağdaş Dünya ve Anayasa Hukuku, İstanbul 2000, s. 1+125.

Tufts, James Hyden : The Individual and His Relation to Society, M. Kelly Publishers, New York, 1970.

TBMM : TBMM’de Temsil Edilen Partilerce TBMM Başkanlığına Sunulan Anayasa Değişikliği Konusundaki Görüş ve Öneriler, Ankara, 1993. 1+172.

Türk Anayasa Hukuku Mevzuatı, Adalet Yayınevi, 6 ncı Baskı, Yayımlayan: Anayasa Hukukçuları Derneği, Ankara, 2020. (Türk Anayasa Hukuku Mevzuatı).

Türkiye Barolar Birliği : Yayına Hazırlayan Av. Teoman Ergül: Başkanlık Sistemi, Ankara 2005, TBB Yayını.

363

Türk Cumhuriyetleri Anayasaları:

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TURKPA) Yayını, Tercüme A. Eren, A. Asker, Ankara, 2012 (1+206 s).

Türmen, Rıza : “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından Temel Hak ve Özgürlüklerin Kapsamı ve Sınırlamaları”, Yargıtay Dergisi, C. 28, Ocak-Nisan 2002, Sy. 1-2, 192-213.

Union of Turkish Bar Associations: Democracy and the Judiciary, International Symposium, Ankara 4-6 January 2005, Editor Ozan Ergül, First Edition, 2006. (Democracy and the Judiciary, 2005).

Uygun, Oktay : 1982 Anayasasında Temel Hak ve Özgürlüklerin Genel Rejimi, Kazancı Yayınları, İstanbul 1992.

Uzun, Cem Duran : “Türk Anayasa Mahkemesi Kararlarında Siyasi Partilere Devlet Yardımı”, Aliefendioğlu’na Armağan, ss. 255-276.

Uzun, Cem Duran : Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yolu (Anayasa Şikâyeti), Beklentiler ve Riskler, Seta Analiz, Şubat, 2012.

Üzeltürk, Sultan Tahmazoğlu: “Venedik Kriterleri Çerçevesinde Siyasi Partilerin Yasaklanması”, Aliefendioğlu’na Armağan, ss.333-356.

Wayne D. Moore : Constitutuional Rights and Powers of the People, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 2. B., 1998, ss. 1+296.

W. Ivor Jennings : Parliament, Cambridge University Press, Cambridge, 1948.

William A. Schabas : “Crime Against Humanity and Genocide”, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı-2006, 3-7 Ocak 2006, C. I, s. 472-481.

Winfried Hassemer : (Prof. Dr. H. C. Mult.): “Devlet İstikrarının Anayasayla Güvence Altına Alınması”, Uluslararası Anayasa Kongresi, 2012. (Winfried Hassemer, 2012).

364

Vincenzo Miceli : Modern Parlamentolar, Parlamento Hukuk ve Siyaseti Etütleri, Çeviren Atıf Akgüç, Ankara, 1946.

Vicki C. Jackson and Mark Tushnet:

: Comparative Constitutional Law, Second Edition, Foundation Press, 2006.

Yazıcı, Serap : “Yeni Bir Anayasanın Yapımı Sürecinde Türkiye: Yasakçılıktan Özgürlükçülüğe, Otoritarizmden Demokrasiye, Vesayetçilik-ten Demokratik Temsile”, Özbudun’a Arma-ğan, ss. 739-810.

Yazıcı, Serap : Yeni Bir Anayasa Hazırlığı ve Türkiye, Seçkincilikten Toplum Sözleşmesine, İstanbul 2009, Bilgi Üniversitesi Yayını. (Yazıcı, Seçkincilikten Toplum Sözleşmesine).

Yenisey, Feridun : Ceza Muhakemesi Hukukunda İstinaf ve Tekrar Kabulü Sorunu, İstanbul, 1979, Fakülteler Matbaası, İÜHFY nu. 559.

Yegin, Mehmet : Amerikan Federalizminin Dünü ve Bugünü, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK), Analiz No. 8, Haziran 2011. (Yegin, Amerikan Federalizminin Dünü ve Bugünü).

Yeni Türkiye, : İnsan Hakları Özel Sayısı, Sy. 21, Mayıs- Haziran, 1998, Yıl 4, C. I. ss. 1–672; C.II, ss. 1–1535.

Yeni Türkiye, : Türk Demokrasisi Özel Sayısı, Eylül-Ekim 1997, Sayı, 17, ss. 1- 722.

Yıldız, Mustafa : “AİHM nin İşlevsel Konumu”, Anayasa Yargısı, 35. Yıl, 1997, C. 14, ss. 255- 332.

Yıldız, Mustafa : Anayasa Yargısında Geçici Tedbir Kararı, Beta, İst. 1998, ss. 1+184. (Yıldız, Anayasa Yargısında Geçici Tedbir Kararı).

Yücel, Bülent : “Anayasa Mahkemesi Kararlarında Eşitlik İlkesinin Yorumlanması ve Cinsiyet Ayrımcılığına Yargısal Bakış”, Kamu

365

Hukukçuları Platformu, Anayasa Hukukunda Yorum, ss. 215-261.

Yüzer, Dilara : 1982 Anayasası’nda Basın Özgürlüğü Karşısında Kişilik Hakkı ve Korunması, Yetkin, Ankara 2013, 1+234. (Yüzer, Basın Özgürlüğü).

Yüzbaşıoğlu, Necmi : Türk Anayasa Yargısında Anayasallık Bloku, İÜHFY, İst. 1993.

Yüzbaşıoğlu, Necmi : Anayasa Hukuku El Kitabı, Beta, İstanbul 2007, ss. 1+ 260.

Zabunoğlu, Y. Kazım : Kamu Hukukuna Giriş, Devletin Tanımı, Kaynakları ve Unsurları, Ankara, 1973.

Zabunoğlu, Hamdi Gökçe : Türk Anayasal Düzeninde Siyasal Hak ve Özgürlüklerin Kapsamı ve Sınırları, Yetkin, 2013, s. 1+315. (Zabunoğlu, Siyasal Hak ve Özgürlükler).

ZENGİN, M. Ali : Türk hukukunda Bilgi Edinme hakkının Sınırları, Adalet, Ank. 2012.

ZENGİN, M. Ali : "AİHM'nin Hasan ve Eylem Zengin v. Türkiye Kararının Değerlendirilmesi", SÜHFD, 2011, C. 19, Sy. 2, ss. 41-67.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: insan hakları
İlgili Yayınlar