Fuhuş Suçu (TCK 227)

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Duygu MERKİ ÇOKSEZEN
ISBN: 9789750270277
Stok Durumu: Tükendi
387,00 TL 430,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Duygu MERKİ ÇOKSEZEN
Baskı Tarihi 2021/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 320

TCK m.227'de düzenlenen fuhuş suçu, kitapta üç bölüm halinde incelenmiştir:

Birinci bölümde, dünyada ve Türkiye'de fuhşun hukuki boyutu ve ceza kanunlarındaki düzenlenişi hakkında tarihsel bilgilere yer verilmiştir. Fuhşun tanımlanmasının zorluğu ve zorunluluğundan yola çıkarak, Avrupa'da ceza kanunlarının fuhşa yaklaşımı değerlendirilmiş, fuhşa ilişkin uluslararası yasal çerçeve ve fuhuş rejimi sistemleri hakkında bilgilere yer verilmiştir. Konuyla ilgili uluslararası sözleşmeler ve Avrupa Konseyi'nin fuhuşla ilgili görüşleri bu bölümde sunulmuş ve Türk hukuk mevzuatında fuhşa ilişkin düzenlemeler üzerinde durulmuştur.

Fuhuş suçu, Türk Ceza Kanunu'nda Genel Ahlaka Karşı Suçlar bölümünde yer aldığından, ikinci bölümde, ahlak ve genel ahlak kavramları ve Türk ceza hukukunda genel ahlakın anlamı üzerinde durulmuştur. Ahlak ve hukuk ilişkisine değinilerek, genel ahlakın ceza hukuku bakımından hukuki niteliğini belirleme yönünde ilerlenmiştir. Bu anlamda genel ahlakın, hukuki konu mu yoksa cezai korumanın konusu mu olduğu üzerinde bir tartışma yürütülmüştür. Ayrıca Türk ceza hukukunda fuhşun sınırları ve tanımı ve fuhuş suçunun benzer suçlardan farkları incelenmiştir.

Üçüncü bölümde, Türk Ceza Kanunu'nun 227. maddesinde yer alan Fuhuş suç tipine yoğunlaşılarak; fuhuş suçunun unsurları, cezayı ağırlaştıran halleri, özel görünüş şekilleri, yaptırımı, yargılama usulü ve fuhşa sürüklenen kişi hakkında öngörülen özel tedbir ele alınmıştır. Tartışmalar barındıran yapısı itibariyle, maddenin başlığından kullanılan sözcüklere, kanunda düzenlendiği yerden cezalandırılan alana kadar birçok noktada hükme eleştiriler yöneltmiş ve yazarın düşünceleri ortaya konulmuştur.

Konu Başlıkları
Dünyada ve Türkiye'de Fuhşun Hukuki Boyutu
Fuhuş Kavramı ve Fuhuş Suçunun Benzer Suçlardan Farkı
Fuhuş Suçunun Unsurları
İçindekiler
Önsöz ve Teşekkür  5
Kısaltmalar  13
Özet  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE FUHŞUN HUKUKİ BOYUTU
I. FUHUŞ KAVRAMI VE FUHŞUN TANIMI  25
A. Genel Olarak  25
B. Fuhuş Kavramının Unsurları ve Tanımlanması  26
II. FUHŞUN HUKUK TARAFINDAN DÜZENLENİŞİ VE CEZA HUKUKUNA
KONU EDİLİŞİ  28
A. Tarihte Fuhuş Olgusu, Fuhşun Düzenlenmesi ve Cezalandırılması Meselesi  28
B. Fuhşa İlişkin Uluslararası Yasal Çerçeve  32
1. Genel Olarak  32
2. Fuhuşla İlgili Uluslararası Sözleşmeler  33
a. 18 Mayıs 1904 tarihli Kadın Ticareti Namiyle Anılan Cinai Ticarete Karşı Müessir Bir Himayenin Sağlanması Maksatlı Milletlerarası Anlaşma,  35
b. 4 Mayıs 1910 tarihli Beyaz Kadın Ticaretinin Zecren Men’ine Dair Milletlerarası Sözleşme,  37
c. 30 Eylül 1921 tarihli Kadın ve Çocuk Ticaretinin Men ve Zecrine Dair Beynelmilel Cenevre Mukavelesi,  39
d. 11 Ekim 1933 tarihli Reşit Kadın Ticaretinin Men’ine Dair Beynelmilel Cenevre Mukavelesi  40
e. 2 Aralık 1949 tarihli İnsan Ticaretinin ve Başkasının Fuhşunu Sömürmenin İlgası Hakkında Sözleşme  41
f. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Sözleşme (CEDAW)  44
g. Dördüncü Dünya Kadın Konferansı ve 15 Eylül 1995 tarihli Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu  44
h. 20 Kasım 1989 tarihli Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve 25 Mayıs 2000 Tarihli Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile İlgili İhtiyari Protokol  46
3. Avrupa Konseyi’nin Fuhuşla İlgili Görüşleri  48
a. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Cinsel Sömürü, Pornografi, Fuhuş ve Çocuk ve Genç Ticareti ile İlgili 9 Eylül 1991 Tarihli ve R (91) 11 Sayılı Tavsiye Kararı  49
b. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin Çocukların Cinsel Sömürüsü ile İlgili 25 Eylül 1996 Tarih ve 1099 (1996) Sayılı Çözüm Önerisi  50
c. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin Konsey Üyesi Ülkelerde Kadın Ticareti ve Kadınların Fuhşa Zorlanması ile İlgili 1325 (1997) sayılı Tavsiye Kararı  52
d. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Çocukların Cinsel İstismara Karşı Korunmasına Dair 31 Ekim 2001 Tarihli ve R (2001) 16 Sayılı Tavsiye Kararı  53
e. 16 Mayıs 2005 tarihli Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi  54
f. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin 4 Ekim 2007 tarihli ve 1815 (2007) Sayılı Fuhuş – Nasıl Bir Tutum Takınmalı? Tavsiye Kararı  55
g. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin 4 Ekim 2007 tarihli ve 1579 (2007) Sayılı Fuhuş – Nasıl Bir Tutum Takınmalı? Çözüm Önerisi  56
h. 25 Ekim 2007 Tarihli Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi  58
i. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin 8 Nisan 2014 Tarihli ve 1983 (2014) Sayılı Avrupa’da Fuhuş, İnsan Ticareti ve Modern Kölelik Hakkında Çözüm Önerisi  59
III. FUHUŞ REJİMİ SİSTEMLERİ  62
A. Yasaklayıcı (Prohibitionist) Sistem  62
B. Önleyici (Abolitionist) Sistem  63
C. Düzenleyici (Regulatory) Sistem  63
D. Yasallaştıran ve Suç Olmaktan Çıkarak (Decriminalization) Sistem  64
IV. AVRUPA’DA CEZA KANUNLARININ FUHŞA YAKLAŞIMI  64
A. İtalya  67
B. İsviçre  68
C. Fransa  70
D. Almanya  71
V. TÜRK HUKUK MEVZUATINDA FUHŞA İLİŞKİN DÜZENLEMELER  74
A. Cumhuriyet Öncesi  74
B. Türk Ceza Kanunu  78
1. 765 Sayılı Kanun  78
2. 5237 Sayılı Kanun  83
C. Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu  87
D. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu  88
E. Pasaport Kanunu  89
F. Kabahatler Kanunu  89
G. Genel Kadınlar ve Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler ve
Fuhuş Yüzünden Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü  92
İkinci Bölüm
GENEL AHLAKA KARŞI SUÇLAR BAĞLAMINDA
AHLAK VE GENEL AHLAK KAVRAMLARI,
TÜRK CEZA HUKUKUNDA FUHUŞ KAVRAMI VE
FUHUŞ SUÇUNUN BENZER SUÇLARDAN FARKI
I. HUKUK VE AHLAK KURALLARI İLİŞKİSİ  99
A. Genel Olarak  99
B. Hukuk ve Ahlak Kuralları Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar  101
C. Hukuk ve Ahlak İlişkisi Üzerine Görüşler  103
1. Hukuk Kurallarının Ahlaki Değerlerden Doğduğunu Kabul Eden Görüşler  104
2. Hukuk ve Ahlak İlişkisini Reddeden Görüşler  105
3. Karma Görüşler  106
4. Düşüncemiz  107
D. Suç ve Ahlak İlişkisi  108
E. Ahlak ve Genel Ahlak Kavramları  110
II. TÜRK HUKUK MEVZUATINDA GENEL AHLAK KAVRAMI  115
III. CEZA HUKUKUNDA GENEL AHLAK KAVRAMI  117
A. Avrupa’da Genel Ahlak ve Ceza Kanunu İlişkisi  117
B. Türk Ceza Kanunu’nda Genel Ahlakın Ele Alınışı  120
1. 765 Sayılı Mülga Türk Ceza Kanunu’nda Genel Ahlak Kavramı  120
2. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Genel Ahlak Kavramı  122
C. Genel Ahlakın Ceza Hukuku Bakımından Hukuki Niteliği  123
VI. TÜRK CEZA HUKUKUNDA FUHUŞ KAVRAMI VE FUHUŞ SUÇUNUN BENZER SUÇLARDAN FARKI  133
A. Türk Hukukunda Fuhşun Tanımı  133
B. Türk Ceza Hukuku Anlamında Fuhuş Kavramının Kapsamı  135
C. Fuhuş Suçunun Benzer Suçlarla Karşılaştırılması  141
1. İnsan Ticareti  141
2. Göçmen Kaçakçılığı  147
3. Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar  150
4. Genel Ahlaka Karşı Suçlar  153
Üçüncü Bölüm
FUHUŞ SUÇUNUN UNSURLARI
I. FUHUŞ SUÇLARI  159
A. TCK 227/1 ve 227/2 Fuhşa Sürükleme Suçları  160
1. Suçların Hukuki Konusu  162
2. Suçların Maddi Konusu  166
3. Suçların Faili  167
4. Suçların Mağduru  170
5. Fuhşa Sürükleme Suçlarının Unsurları  172
a. Fuhşa Sürükleme Suçlarının Maddi Unsuru  172
aa. Hareket ve Netice Bakımından Suçların Ortak Özellikleri  173
bb. Çocuğun Fuhşa Sürüklenmesine Mahsus Hareketler  177
i. Fuhuş Maksadıyla Tedarik Etme  178
ii. Fuhuş Maksadıyla Barındırma  179
cc. Yetişkinin Fuhşa Sürüklenmesine Mahsus Hareket  182
i. Fuhuş İçin Yer Temin Etme  182
dd. Çocuğun ve Yetişkinin Fuhşa Sürüklenmesi Bakımından Cezalandırılan
Ortak Hareketler  184
i. Fuhşa Teşvik Etme  184
ii. Fuhşun Yolunu Kolaylaştırma  190
iii. Fuhşa Aracılık Etme  193
iv. Fuhşa Sürüklenen Kişinin Kazancından Yararlanarak Geçim Sağlama  195
b. Fuhşa Sürükleme Suçlarının Manevi Unsuru  201
c. Fuhşa Sürükleme Suçlarının Hukuka Aykırılık Unsuru  204
B. TCK 227/3 Fuhşun Reklamı Suçu  207
1. Suçun Hukuki Konusu  208
2. Suçun Maddi Konusu  209
3. Suçun Faili  209
4. Suçun Mağduru  211
5. Fuhşun Reklamı Suçunun Unsurları  211
a. Fuhşun Reklamı Suçunun Maddi Unsuru  211
b. Fuhşun Reklamı Suçunun Manevi Unsuru  215
c. Fuhşun Reklamı Suçunun Hukuka Aykırılık Unsuru  216
II. FUHUŞ SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ  218
A. 227. Maddenin 4. Fıkrasında Yer Alan Nitelikli Haller  218
1. Cebir, Tehdit, Hile  221
a. Cebir  223
b. Tehdit  224
c. Hile  225
2. Çaresizliğinden Yararlanma  228
B. 227. Maddenin 5. Fıkrasında Yer Alan Nitelikli Haller  233
1. Yakınlık İlişkisi  234
2. Nüfuzu Kötüye Kullanma  240
C. 227. Maddenin 6. Fıkrasında Yer Alan Nitelikli Hal  242
III. FUHUŞ SUÇUNUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ  244
A. Teşebbüs  244
1. Fuhuş Suçunda Teşebbüs Hükmünün Uygulanabilmesi  245
2. Fuhuş Suçunda Hazırlık Hareketlerinin Cezalandırılması  248
B. İştirak  256
C. İçtima  257
1. Bileşik Suç  257
2. Zincirleme Suç  260
3. Fikri İçtima  267
IV. FUHUŞ SUÇUNUN YAPTIRIMI  276
A. Ceza  276
B. Tüzel Kişi Hakkında Uygulanacak Güvenlik Tedbiri  278
V. FUHŞA SÜRÜKLENEN KİŞİ HAKKINDA ÖZEL TEDBİR  279
VI. FUHUŞ SUÇUNDA YARGILAMA USULÜ  285
Sonuç  291
Kaynakça  301
Kavramlar Dizini  315

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.