Genel Kamu Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Vedat Ahsen Coşar
ISBN: 9786050512663
212,50 TL 250,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Vedat Ahsen Coşar
Baskı Tarihi 2022/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 257

Genel Kamu Hukuku

Vedat Ahsen COŞAR

Genel Kamu Hukuku, siyasal iktidarın ortaya çıkmasını, kişisellikten

arınarak modern anlamda devlete dönüşerek kurumsallaşmasını, bu çerçevede devleti, devletin evrimini, yapısını ve özelliklerini, devlet teorilerini, siyasal iktidarı, siyasal ideolojileri, siyasal düşüncenin tarihini ve evrimini, temel/birey hak ve özgürlüklerini, bu hak ve özgürlüklerin gelişmesini, anayasa, idare/bürokrasi, hukuk devleti, demokrasi kavram ve kurumları ile insan

haklarını inceler.

Genel Kamu Hukuku’nun inceleme alanına giren bütün bu kavramlar ve

kurumlar, aynı zamanda siyaset biliminin de inceleme alanında olan kurumlar ve kavramlardır. Ne var ki, siyasi oldukları kadar hukuki de olan bütün

bu kurumların ve kavramların, genel anlamda hukuktan, daha dar ve özel

anlamda hukukun bir alt dalı olan genel kamu hukukundan soyutlanması,

siyaset biliminin konusu olduğunun kabul edilmesi ve sadece siyaset bilimi

tarafından incelenmesi mümkün olmadığı gibi doğru da değildir.

O nedenle, hukukun ve hukukçuların, kendi ilgi ve uzmanlık alanlarına

ait olan genel kamu hukukunu, bu hukukun kapsamı içinde bulunan ve az

yukarıda çerçevesi çizilen kurum ve kavramların incelenmesini, siyaset bilimine ve siyaset bilimcilere bırakmamaları, kamu hukukunun gelişmesine

katkı yapmaları, bu alanda ve konuda yayın ve yayınlar yapmaları gerekir.

Beni bu kitabı yazmaya ve yayınlamaya sevk eden en önemli düşünce ve

motivasyon, bir avukat olarak genel kamu hukukuna sahip çıkmak, bu hukukun gelişmesine kendi çapımda katkı yapmak, bu çerçevede entelektüel bir

işlevi yerine getirmek, bugüne kadar hukukla ilgili olarak bildiklerimi, biriktirdiklerimi paylaşmak, beni eğiten, okutan, meslek sahibi yapan ülkeme

olan borcumu ödemek istemem ve yine Şubat 2022 tarihinden itibaren, öğretim görevlisi olarak Ankara Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Genel

Kamu Hukuku dersini veriyor olmamdır.

O nedenle, ben, bu kitabı yazma hevesini ve motivasyonunu, Ankara Bilim Üniversitesi’nin değerli Rektörü Prof. Dr. Sayın Yavuz Demir’e ve sevgili öğrencilerime borçluyum. Bana bu olanağı sağlayan, bu fırsatı veren

Sayın Yavuz Demir Hocama, şahsıma ve derslerime gösterdikleri ilgi ve

teveccühle beni bu konuda cesaretlendiren, heveslendiren ve motive eden

Sevgili Öğrencilerime teşekkür ediyorum.

Bir diğer teşekkür de, bu kitabı henüz taslak halinde iken okuyan, Ankara Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi ve hukuk doktoru

8

olan avukat Sayın Zeynep Bahadır içindir. Katkıları için, değerli görüş, düşünce, eleştiri ve önerileri için kendilerine en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Yine her zaman olduğu gibi bu defa da yardımını ve desteğini benden

esirgemeyen kızım avukat H.Zeynep Coşar Salih’e desteği ve yardımları için

çok teşekkür ediyorum.

Ankara Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde verdiğim “Genel Kamu

Hukuku” dersiyle ilgili olarak hazırladığım ve öğrencilerime sunduğum ders

notlarından derlenerek hazırlanan bu kitap, akademik düzeyde ve bilimsel

olma iddiasında olan bir kitap değildir. Bu kitap, daha ziyade Hukuk Fakültesi öğrencileri ile Üniversitelerin Kamu Hukuku ve Siyaset Bilimi Bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin ders malzemesi olarak kullanmaları için

tasarlanmış olan bir kitaptır ve on iki ana bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölüm olarak hukuk ve hukukun branşları ele alınmış, bu bölümde, bilgi, eğitim/öğretim ve uygulama alanı olarak hukukun alt branşları, bu

bağlamda, kamu hukuku ve özel hukuk ayrımı, bu ayrımın kaynağı, kamu

hukukunun nitelikleri, ayırt edici özellikleri, evrimi, kamu hukuku düşüncesinin felsefi boyutu incelenmiştir.

İkinci bölüm hak ve özgürlüklerin gelişmesi ile ilgilidir. Bu bölümde alt

başlık olarak hak ve özgürlük kavramlarının tanımı ile negatif ve pozitif

özgürlük kavramlarına yer verilmiş, genel anlamıyla hak ve özgürlükler, özel

olarak hak ve özgürlüklerin İngiltere’deki, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki, Fransa’daki, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki, Türkiye’deki gelişmeleri, etkileri ve sonuçları ile hak ve özgürlüklerin İslam Hukuku boyutu ele

alınmıştır.

Üçüncü bölüm devlet kavramına ve kurumuna ayrılmış, bu bölümde

devletin ortaya çıkması, devletin tanımı, yapısı ve özellikleri ile devlet teorileri ve şekilleri, egemenlik kavramı, toplum ile sivil toplum kavramları ve

idare/bürokrasi kurumu incelenmiştir.

Dördüncü bölümün konusu siyasettir. Bu bölümde, siyasal düşüncenin

tarihi ve evrimi, siyasal iktidar ile siyasal ideolojiler ele alınmıştır.

Beşinci bölüm sivil itaatsizlik ve vicdani ret ile ilgilidir.

Altıncı bölümde parlamento/meclis kurumu incelenmiştir.

Yedinci bölümün konusu hükümettir. Bu bölümde, hükümet sistemleri,

hükümet ile devlet kavramı ve kurumları arasındaki farklılıklar ele alınmıştır.

Sekizinci bölüm siyasi partilerle ilgilidir. Bu bölümde siyasi partilerin

ortaya çıkması, gelişmesi, sınıflandırılması incelenmiştir.

Dokuzuncu bölümün konusu anayasadır. Bu bölümde, anayasa kavramı,

9

anayasacılık ve anayasa yapmanın amacı, anayasa düşüncesinin, anayasa

mahkemelerinin ortaya çıkması ile gelişmesi, anayasal devlet, anayasa kavramı ile tabii hukuk doktrini ve kuvvetler ayrılığı ilkesi arasındaki ilişki,

anayasaların sınıflandırılması ele alınmıştır.

Onuncu bölümde genel olarak hukuk devleti kavramı, hukuk devleti olmanın asgari koşulları ile hukuk devletinin tarihsel gelişmesi incelenmiştir.

On birinci bölümün konusu demokrasidir. Bu bölümde demokrasinin tanımı, tarihsel gelişimi, sınıflandırılması değerlendirilmiştir.

On ikinci bölüm insan hakları üzerinedir. Bu başlık altında insan hakları

kavramının ortaya çıkması, kapsamı, gelişmesi, evreleri, tanınması ve korunması ele alınmıştır


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ..........................................................................................................7

İÇİNDEKİLER ...........................................................................................11

BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUK

a- Özel Olarak Hukukun, Genel Olarak Kamu Hukukunun Felsefi

Boyutu. ...............................................................................................19

b- Hukukun Branşları..............................................................................26

c- Kamu Hukukunun Nitelikleriyle Özel Hukukun ve Karma Karakterli

Hukukun Niteliklerinin Karşılaştırılması............................................27

d- Kamu Hukukunun Alt Branşları.........................................................29

e- Kamu Hukukunun Evrimi………………………………………….. 30

İKİNCİ BÖLÜM

HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER

a- Hak Kavramı ......................................................................................33

b- Özgürlük Kavramı .............................................................................34

c- Hak ve Özgürlük Kavramları Arasındaki Farklılıklar........................36

d- Hak ve Özgürlüklerin Gelişmesi ........................................................37

e- Ülkeler Düzeyinde Hak ve Özgürlük Mücadeleleri ..........................38

1- İngiltere ........................................................................................38

2- Amerika Birleşik Devletleri .........................................................42

3- Fransa ..........................................................................................47

4- Osmanlı İmparatorluğu ................................................................57

5- Türkiye Cumhuriyeti ...................................................................66

6- İslam Hukuku ..............................................................................69

12

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DEVLET

a- Devletin Ortaya Çıkması ...................................................................76

b- Devlet Teorileri...................................................................................82

1- Plüralist Devlet ............................................................................82

2- Kapitalist Devlet ..........................................................................83

3- Leviathan Devlet .........................................................................84

4- Patriarkal Devlet ..........................................................................84

c- Devlet Şekilleri ..................................................................................85

1- Minimal Devlet ............................................................................85

2- Kalkınmacı Devlet .......................................................................86

3- Sosyal Demokrat Devlet ..............................................................86

4- Kollektifleştirilmiş Devlet ...........................................................87

5- Totaliter Devlet ............................................................................87

6- Polis Devleti ................................................................................88

7- Üniter/Tekli Devlet ......................................................................88

8- United/Birleşik Devlet .................................................................88

9- Monarşik Devlet ..........................................................................89

10- Teokratik Devlet ......................................................................90

11- Laik Devlet ...............................................................................90

12- Demokratik Devlet ...................................................................90

13- Teknik Devlet ..............................................................................91

d- Egemenlik ..........................................................................................91

e- İdare/Bürokrasi ..................................................................................92

f- Toplum ...............................................................................................94

g- Sivil Toplum ......................................................................................95

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SİYASET

a- Siyasal Düşüncenin Tarihi ve Evrimi ................................................98

b- Siyasal İktidar ..................................................................................108

c- Siyasal İdeolojiler ............................................................................111

1- Liberalizm ..................................................................................114

2- Muhafazakarlık ..........................................................................119

3- Sosyalizm ..................................................................................121

4- Marksizm ...................................................................................123

5- Sosyal Demokrasi ......................................................................128

6- Faşizm .......................................................................................128

13

7- Anarşizm ....................................................................................130

8- Feminizm ...................................................................................132

9- Çevrecilik ..................................................................................135

10- Dini Fundamentalizm/Kökten Dincilik...................................138

BEŞİNCİ BÖLÜM

SİVİL İTAATSİZLİK VE VİCDANİ RET

a- Sivil İtaatsizlik .................................................................................141

b- Vicdani Ret ......................................................................................148

ALTINCI BÖLÜM

PARLAMENTOLAR/MECLİSLER

YEDİNCİ BÖLÜM

HÜKÜMET

a- Devlet ve Hükümet Ayrımı .............................................................161

b- Hükümet Sistemleri .........................................................................162

1- Parlamenter Sistem ....................................................................162

2- Meclis Hükümeti Sistemi ..........................................................163

3- Başkanlık Sistemi ......................................................................164

4- Yarı-Başkanlık Sistemi ..............................................................165

SEKİZİNCİ BÖLÜM

SİYASİ PARTİLER

a- Siyasi Partinin Tanımı, Siyasi Parti Kurma ve Bir Siyasi Partiye Üye

Olma Hakkı ......................................................................................167

b- Siyasi Partilerin Ortaya Çıkması ve Tarihsel Gelişimi ....................178

c- Siyasi Partilerin Sınıflandırılması ....................................................180

1- Çekirdek Partiler ........................................................................181

2- Kitle Partileri .............................................................................181

3- Catch-All (Herkesi Yakala) Partileri .........................................181

5- Anayasal Partiler .......................................................................182

6- İhtilalci Partiler ..........................................................................183

7- İdeolojik Partiler ........................................................................183

d- Siyasi Parti Sistemleri ......................................................................184

14

1- Tek Partili Sistemler ..................................................................184

2- İki Partili Sistemler ....................................................................185

3- Hakim Parti Sistemleri ..............................................................185

4- Çok Partili Sistemler ..................................................................186

DOKUZUNCU BÖLÜM

ANAYASA

a- Anayasacılık ve Anayasa Yapmanın Amacı ....................................189

b- Anayasa Düşüncesinin Ortaya Çıkışı ..............................................190

c- Anayasa Mahkemeleri’nin Oluşmasının Tarihi ...............................191

d- Anayasa Kavramıyla Tabii Hukuk ve Kuvvetler Ayrılığı İlkesinin

İlişkisi ..............................................................................................192

e- Anayasal Devlet ...............................................................................194

f- Anayasaların Sınıflandırılması ........................................................195

ONUNCU BÖLÜM

HUKUK DEVLETİ

a- Genel Olarak,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

b- Hukuk Devletinin Tarihsel Gelişimi……………………………….

c- Hukuk Devleti Olmanın Asgari Koşulları…………………...

ON BİRİNCİ BÖLÜM

DEMOKRASİ

a- Demokrasinin Tanımı ......................................................................216

b- Demokrasinin Asgari Koşulları ve Usulleri .....................................218

c- Demokrasi Modelleri .......................................................................219

1- Klasik Demokrasi/Doğrudan Demokrasi ...................................219

2- Temsili Demokrasi ....................................................................220

3- Koruyucu Demokrasi .................................................................220

4- Kalkınmacı Demokrasi ..............................................................220

5- Liberal Demokrasi .....................................................................221

6- Parlamenter Demokrasi .............................................................221

7- Sosyal Demokrasi ......................................................................221

8- Radikal Demokrasi ....................................................................222

9- Totaliter Demokrasi ...................................................................222

15

10- Halk Demokrasisi ...................................................................222

ON İKİNCİ BÖLÜM

İNSAN HAKLARI

A- İnsan Haklarının Tarihsel Gelişimi –.........................223

B- İnsan Haklarının Çerçevesi –.....................................226

C- İnsan Haklarının Haklılaştırılması –..........................227

D- İnsan Haklarının Tanınması – ...................................228

E- İnsan Haklarının Sınıflandırılması –..........................229

1- Birinci Kuşak İnsan Hakları ......................................................229

2- İkinci Kuşak İnsan Hakları ........................................................230

3- Üçüncü Kuşak İnsan Hakları .....................................................230

F- İnsan Haklarının Korunması – ...................................231

a- İnsan Haklarının Hukuk Yoluyla Korunması ..................................231

1- İnsan Haklarının İç Hukuk Yoluyla Korunması ........................231

2- İnsan Haklarının Ulusal Üstü Hukuk Yoluyla Korunması ........233

b) İnsan Haklarının Demokratik Kamuoyu Gücü Yoluyla

Korunması .......................................................................................240

ÖZGEÇMİŞ…………………………………………………………….. 240

BİBLİYOGRAFYA ..................................................................................245

İNDEKS .....................................................................................................249


Andrew Heywood, Siyaset, Liberte Yayınları, Şubat 2006

Ahmet Gürbüz, Doç.Dr.Hukuk Felsefesi Açısından Yararcılık Teorisi,

Beta Yayıncılık, 2012

Ahmet Hamdi Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Remzi Kitapevi,

1961

Alexis de Tocqueville, Eski Rejim ve Devrim, İmge Kitabevi Yayınları,

2021

Ayşen Furtun, Yrd.Doç.Dr. John Austin’in Hukuk ve Devlet Teorisi,

Seçkin Yayıncılık, 1997

Bertrand Russell, İktidar, Cem Yayınevi, 2014

David Held, Political Theory and The Modern State, Essays On State,

Power, and Democracy, Stanford California, Stanford University Press, 1989

Doğancan Özsel, Siyasal Düşünceler Tarihi Ne İşe Yarar? Birikim Yayınları

Edward Said, Kış Ruhu, Metis Yayınları,

Ekşi Sözlük

Ercan Kumcu, Bloomberg HT.com

Ernst Cassirer, İnsan Üzerine Bir Deneme/İnsan Kültürü Felsefesi’ne Giriş, Dorlion Yayınları, 2022

Ernst Hirsch, Prof.Dr. Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Dersleri

Ertuğrul Günay, Bir Hürriyet Hikayesi – Çok Partili Dönemde Özgürlükçü Bir Siyaset Girişimi (1955-1958), İletişim Yayınları, 2020

Fareed Zakaria, Özgürlüğün Geleceği/Yurtta ve Dünyada İlleberal Demokrasi, Kırmızı Yayınları, 2014

George Sabine, Siyasi Düşünceler Tarihi, Türk Siyasi İlimler Derneği,

1969

Gökhan Göktürk, Siyasal Partilerin Doğuşu: Tarihsel ve Toplumsal Kökenleri, Sosyoloji Konferansları No: 54, 2016-2/245-273

Hayrettin YILDIZ, Arş. Gör. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dergisi

Hüsnü Öndül, İnsan Haklarını Korumak, İnsan Hakları Derneği Dergisi,

08 Ağustos 2008

246

İbrahim Kaboğlu, Prof.Dr. Özgürlükler Hukuku, Afa Yayınları, 1994

İlhan Akbulut, Dr. İslam Hukukunda Suçlar Ve Cezalar, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Isaiah Berlin, Two Concepts of Liberty/İki Özgürlük Kavramı

Jack Donnelly, Teoride ve Uygulamada İnsan Hakları, Yetkin Yayınları,

1995

John Austin, Lectures on Jurisprudence or the Philosophy of Positive

Law

John Rawls, Bir Adalet Teorisi, Phoenix Yayınevi, 2022

Joseph Schumpeter, Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi, Dorlion Yayınları, 2021

Karl Kautsky, Sosyal Devrim/İhtilal 1902, Dorlion Yayınları, 2022

Karl Popper, Açık Toplum ve Düşmanları, Liberte Yayınları, 2015

Kemal Gözler, Prof.Dr. “İngiltere’de Parlamento Neden ve Nasıl Ortaya

Çıktı: Malî Hukukun Anayasa Hukukundan Eskiliği Üzerine Bir Deneme”,

Prof. Dr. Mualla Öncel’e Armağan, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Yayınları, 2009, c.I, s.365-37

Kemal Gözler, Prof.Dr. İslâm Hukuku’nun Değeri-İslâm Hukuku, Batı

Hukukuna Alternatif Olabilir mi? başlıklı makale,

www.anayasa.gen.tr/islam-hukuku.htm

M.Loughin, Public Law and Political Theory/Kamu Hukuku ve Siyaset

Teorisi, Oxford, Clarendon Press, 1992

Max Weber, Kent, Dorlion Yayınevi, 2022

Maurice Cranston, What Are Human Rights, New York: Basic Books,

1964

Mehmet Akad, Prof.Dr. Genel Kamu Hukuku, Filiz Kitapevi, 1997 baskı, sayfa 147

Mehmet Ali Kılıçbay, Eski Rejim ve Devrim, İmge Kitabevi Yayınları,

2021

Mehmet Turhan, Prof.Dr. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Nisan 2019, Cilt: 4, Sayı:1, Sayfa: 234

Michel Foucault, Özne ve İktidar, Ayrıntı Yayınlar, 2016

Mustafa Erdoğan, Prof. Dr. Anayasal Demokrasi, Siyasal Yayınevi, 2017

Neşet Toku, Prof.Dr. Siyaset Felsefesine Giriş, Çizgi Kitapevi, 2015

Niyazi Öktem, Prof.Dr. Hukuksal Pozitivizm Akımı, İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası, Yıl 1977, Cilt 43, Sayı 1-4

Norberto Bobbio, The Age of Rights, Polity Press, 1996

247

Norman P. Barry, Modern Siyaset Teorisi, Liberte Yayınları, 2018

Özgür UIuslararası İlişkiler Sözlüğü, Uluwiki, TUİÇ

Phillippe C.Schimitter-Terry Lyn Karl, Demokrasi Nedir, Ne Değildir,

Journal of Democracy, Vol.2. No: 3

Pierre Bovet, Kavga Etme İçgüdüsü, Dorlion Yayınları, 2021

Pierre Bovet, ‘Child’s Religion/Çocuğun Dini’, Dorlion Yayınları, 2021

R.G.Collingwood, Tarih Düşüncesi, Dorlion Yayınları, 2020

Robert A.Dahl, Demokrasi Üzerine, Phoenix, 2021

Sururi Aktaş, Dr. Hayek’in Hukuk ve Adalet Teorisi, Liberte Yayınları,

2012

Türk Dil Kurumu Sözlüğü

Vecdi Aral, Prof.Dr.Hukuk Felsefesinin Temel Sorunları, On İki Levha

Yayıncılık, 2010

Vikipedia

Yahya Zabunoğlu, Devlet Kuramına Giriş, Seçkin Yayınevi, 2015

Zygmunt Bauman, Modernlikte, Post-Modernlikte ve Entelektüellikte –

Yasa Koyucular ve Yorumcular, Metis Yayınları, 1996

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: Genel Kamu Hukuku