Göç ve Vatandaşlık Hukuku

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Işıl ÖZKAN
ISBN: 9789750276033
378,00 TL 420,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Işıl ÖZKAN
Baskı Tarihi 2022/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 312

Küreselleşme sonucu ortaya çıkan konjonktürde göç önemli bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Vatandaşlık ise ulus devletin ortaya çıkışı ile gelişen bir kavramdır. Vatandaşlık esas olarak ulus devletlerce oluşturulur. Devletler kimlerin hangi koşullarda vatandaşlık alacağına kendileri karar verir. Bu konu devletin münhasır yetkisi içindedir. Uluslararası hukuk yalnızca vatandaşlık konusunda temel prensipleri belirler. Bunlar: 1-Herkesin bir vatandaşlığı olmalıdır, 2- Kişi keyfi olarak vatandaşlığından yoksun bırakılmamalıdır, 3- Kişi vatandaşlığını seçmede ve değiştirmede özgür olmalıdır, ilkeleridir.

Göçmenler menşe ülkelerini terk ederek başka ülkelerde refah arayan kişilerdir. Bu ülkelerde uzunca süre yerleşip, çalıştıktan sonra aileleri ile birlikte yeni ülkelerinde yaşamaya devam etmek isteyebilirler. Vatandaşlık göçmen için bir hak, kabul eden devlet için bir yükümlülük haline gelebilir. Zira yabancılık statüsü ile vatandaşlık statüsü arasında haklardan faydalanma açısından farklılıklar bulunur. Yabancı, seçme ve seçilme hakkı gibi siyasi haklar, kamu hizmetlerine girme hakkı ve askerlik yükümlülüğünden muaftır. Bu durumda çağdaş uygulamalarda karşımıza iki çeşit yeni vatandaşlık türü çıkmaktadır. Bunlar ulusötesi vatandaşlık ve ulusüstü vatandaşlık türleridir. Diğer yandan uluslararası evlilikler ve bu evliliklerden doğan çocukları da göz önüne alırsak, dünya çok vatandaşlıklı hale dönüşmüştür. Çifte veya çok vatandaşlık bugün için istenmeyen değil aksine istenen bir olgu haline gelmiştir.

Kitapta, klasik vatandaşlık anlayışından başlayarak göçün etkisiyle ortaya çıkan ulusötesi ve ulusüstü vatandaşlık incelenmiştir. Son olarak Türk hukukunda bu konudaki gelişmelere yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Uluslararası Hukukta
Ulusötesi Hukukta
Uluslarüstü Hukukta– AB Hukukunda
Türk Hukukunda
İçindekiler
Sunuş  9
Önsöz  11
Kısaltmalar  21
Giriş  25
Birinci Bölüm
VATANDAŞLIK
I. VATANDAŞLIK KAVRAMININ TARİHİ GELİŞİMİ  27
A. Teorik Olarak  27
B. Fransız Devriminin Vatandaşlık Kavramına Etkisi  34
C. Farklı Uygulamalar  36
II. HUKUKİ BİR KAVRAM OLARAK VATANDAŞLIK  39
A. Tanım  39
B. Milliyetçilik ve Vatandaşlık  41
1. Karşılaştırmalı Hukukta  41
2. Türk Hukukunda  49
III. VATANDAŞLIK KAVRAMININ ULUSLARARASI BOYUTU  50
A. Kendi Kaderini Tayin Hakkı (Self–Determination)  50
B. Devletin Vatandaşlık Konusunda Yetkisi  51
C. Vatandaşı Ülkeye Kabul Yükümlülüğü  52
D. Diplomatik Koruma  53
1. Gerçek Kişiler İçin  53
a. Nottebohm Kararı  54
b. Diplomatik Koruma İle Vatandaşlığın İlişkisi  56
2. Tüzel Kişiler İçin Diplomatik Koruma  57
E. Devletlerin Ardıl Olması (Halefiyet) (Succession) ve Vatandaşlık  59
1. Genel Olarak  59
2. Uyrukluk Bakımından Ardıllık  61
F. Tanımanın Vatandaşlığa Etkisi  63
1. Genel Olarak  63
2. Ayrılma (Secession) Halinde  65
3. Kollektif ve Ülke Dışı Vatandaşlığa Alınma  70
4. Şirketlerin Uyrukluğu  73
G. İnsan Hakkı Olarak Vatandaşlık  74
1. Teorik Görüşler  74
2. Uluslararası Andlaşmalarla Vatansızlığın Önlenmesi  75
3. Birden Fazla Vatandaşlık (Multiple Citizenship)  78
4. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Vatandaşlık ile İlgili Kararları  81
İkinci Bölüm
GÖÇ VE VATANDAŞLIK
I. GÖÇÜN TARİHİ GELİŞİMİ  85
A. İnsancıl Hukuk Bakımından  85
1. Haklı Savaşın Davranış Kuralları  86
2. Sığınma Hakkının Kökeni  89
a. Genel Olarak  89
b. Dini Yaklaşımlar  89
c. Egemenlik Alanı Olarak Ülkedeki Yabancıların Kontrolü  91
3. Teorik Görüşler  91
a. Grotius – Sığınma ve Uluslararası Ceza Hukuku  91
b. Grotius ile Mücadele: Pufendorf, Wolff, Vattel  94
aa. Pufendorf  94
bb. Wolff  95
cc. Vattel  96
B. İnsan Hakları Bakımından  98
1. AİHS’deki Mutlak Hakların Korunması  100
2. AİHS’de Korunan Sınırlı haklar  102
3. Ek Protokollerle Korunan Haklar  103
4. AİHM Örnek Kararları  104
II. TANIMLAR  106
A. Göçmen  106
B. Mülteci  114
C. Sığınmacı  123
III. GÖÇ OLGUSU  126
A. Sosyolojik Göç Kuramları  126
B.Göç Hukuku Nedir?  128
C. Küreselleşmenin Etkileri  130
IV. VATANDAŞLIK BAĞLAMINDA GÖÇ  131
A. Teorik Görüşler  132
B. Yeni Görüş ve Uygulamalar  138
C. Göçmenlerin Vatandaşlık Alma Nedenleri  142
D. Kaçak Göçmenlerin Durumu  144
E. Göç’ün Kabul Eden Ülkelere Etkisi  145
V. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA GÖÇ VE VATANDAŞLIK  147
A. ABD’de  148
B. Birleşik Krallık’ta  149
C. Fransa’da  150
D. Hollanda’da  152
E. İsviçre’de  153
F. İspanya’da  155
G. Almanya’da  156
H. Avusturya’da  159
I. Kanada’da  162
J. Batı Ülkeleri Dışında Kalan Ülkelerde  163
VI. ULUSÖTESİ VATANDAŞLIK (TRANSNATİONAL CİTİZENSHİP) ÇEŞİTLERİ  165
A. Kazanılmış Vatandaşlık (Earned Citizenship)  166
B. Geniş Kapsamlı (Engin) Vatandaşlık (Expansive Citizenship)  168
C. Hisseli (Paydaş) Vatandaşlık (Stakeholder Citizenship)  169
D. Harici Vatandaşlık (External Citizenship)  171
E. Yaslanmış Vatandaşlık  172
F. CANZ Ülkeleri  173
G. Ius Doni  174
VII. GÖÇÜN ETKİLERİ  176
Üçüncü Bölüm
GÖÇ VE ULUSÜSTÜ VATANDAŞLIK
(SUPRANATIONAL CITIZENSHİP)
I. AVRUPA BİRLİĞİ VATANDAŞLIĞI  179
A. Haklara Dayalı Vatandaşlık Mı?  179
1. Teorik Görüşler  181
2. ABAD Kararları  186
a. İlk Kararlar  186
b. Aktif Vatandaş Kavramı  187
c. Sosyal Yardım Yaklaşımı  189
d. Çifte Vatandaşlığa İlişkin Kararlar  191
B. Antlaşma Hükümleri Dışındaki Bazı Haklar  192
C. Hak Kullanmanın Sınırları  194
II. VATANDAŞLIK – AB VATANDAŞLIĞI VE AB’DE GÖÇÜN BİRBİRİYLE İLİŞKİSİ  197
A. Genel Olarak  197
B. Yeni Yerleşiklerin Vatandaşlığa Alınması  201
C. Çok Vatandaşlık Durumunda  206
1. Gerçek Kişilerde  206
2. Şirketlerin Uyrukluğu  208
D. Bir Üye Devletin Ayrılması Halinde  209
III. POLİTİK HAKLAR VE AB VATANDAŞLIĞI  211
A. Vatandaşlık Haklarının Kapsamı  211
B. Eleştiriler  213
IV. AB VATANDAŞLIĞI GÜMRÜKSÜZ GEÇİŞ (DUTY–FREE) VATANDAŞLIĞI OLABİLİR Mİ?  215
A. Altın Pasaport – Vize (Golden Passport – Visa)  215
B. Vatandaşlık Satın Alınabilir Mi?  217
1. Vatandaşlık Satışı Lehine İddialar  217
2. Vatandaşlık Satışı Aleyhine İddialar  219
C. Vatandaşlık Satın Alma Yolları  220
1. Denizenship (Oturan, Mütemekkin)  220
2. Paydaş Vatandaşlık (Stakeholder Citizenship)  221
3. Altın Vize (Golden Visa)  223
4. Değerlendirme  224
V. GÖÇÜN ETKİLERİ  225
A. Gönderen Devletler Bakımından  229
B. Göçmenler Bakımından  231
VI. DÜZENLİ GÖÇ– DÜZENSİZ GÖÇ VE İLTİCA HAKKI  232
A. Düzenli Göç  232
1. Birincil Mevzuatta  232
2. İkincil Mevzuatta  233
B. Düzensiz Göç  234
1. Birincil Mevzuatta  234
2. İkincil Mevzuatta  235
C. İltica Hakkı  236
1. Birincil Mevzuatta  236
2. İkincil Mevzuatta  237
VII. SON GELİŞMELER VE DEĞERLENDİRME  238
Dördüncü Bölüm
TÜRK HUKUKUNDA
GÖÇ VE VATANDAŞLIK
I. UYRUKLUK  241
II. ULUSLARARASI KORUMA  243
A. Uluslararası Korumadan yararlananlar  243
B. Uluslararası Koruma Dışında Kalmakla Beraber Sınırlı Koruma Sağlananlar  247
1. İnsani İkamet İzni  247
2. İnsan Ticareti Mağdurları İkamet İzni  248
3. Geçici Koruma Statüsü  248
III.DÜZENLİ GÖÇ–DÜZENSİZ GÖÇ  249
A. Düzenli Göç  249
1. Kanunlarda  249
2. Andlaşmalarda  251
B. Düzensiz Göç  254
1. Kanunlarda  254
2. Andlaşmalarda  256
a. Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne Ek Kara Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokol  256
b. Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı BM Sözleşmesi’ne Ek İnsan Ticaretinin Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol  257
IV. DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE  257
A. Geri Kabul Andlaşmaları (Re–admission Agreements)  257
B. Türkiye’nin Geri Kabul Andlaşmaları  259
C. AB–Türkiye Geri Kabul Andlaşmasının Hukuki Niteliği  260
1. Vatandaş İçin Geri Kabul Şartları  261
2. Üçüncü Devlet Vatandaşlarının ve Vatansızların Geri Kabulü Şartları  262
3. Türkiye GKA’nı Tek Taraflı Olarak Askıya Alabilir mi?  264
4. ABAD’ın Türkiye–AB Geri Kabul Anlaşmasını Değerlendirmesi  268
5. Güvenli Üçüncü Ülke Sayılıp Sayılmamanın Etkisi  271
V. SIĞINMACILARIN VE GÖÇMENLERİN VATANDAŞLIĞA ALINMASI MÜMKÜN MÜDÜR?  272
A. Uluslararası Koruma Statüsü  272
B. Uluslararası Koruma Statüsündeki Kişilerin Vatandaşlık Hakları  274
1. Yabancılar Hukukuna Göre  274
2. Türk Vatandaşlık Kanununa Göre  274
C. Göçmenlerin Türk Vatandaşlığı Kazanması  278
Sonuç  281
Kaynakça  285
Kavramlar Dizini  30

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.