Gümrük Vergileri, Uygulamaları ve Kabahatleri

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Kurtuluş BEYRİBEY
ISBN: 9786050517453
637,50 TL 750,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Kurtuluş BEYRİBEY
Baskı Tarihi 2023/12
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 588

Hukukçuların ilgisini yeterince çekemeyen hukuk dalının hangisi olduğu sorulursa, buna hiç tereddütsüz “Vergi Hukuku” yanıtını veririm.

Bunun nedeni, hukukçuların, tamlamadaki “hukuk” sözcüğünü ve her

hukuk dalının da bir tekniğinin olduğu gerçeğini göz ardı ederek, bu hukuk dalının teknik yapısını hukuksal yapısının önüne koymalarıdır. Vergi

Hukukunun ilgisini çekmeyi başardığı hukukçuların çok daha fazla teknik ve anlaşılması zor buldukları ve bu nedenle uzak durmaya çalıştıkları

başka bir alan da, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve çıkan

eşya ve taşıtlara uygulanacak kuralları belirleyen Gümrük Mevzuatıdır.

Gerçekten; “Gümrük Mevzuatı” olarak adlandırılan kurallar bütünü,

yalnızca 1615 sayılı Gümrük Kanunu’nu yürürlükten kaldırarak, 5 Şubat

2000 gününde yürürlüğe giren 4458 sayılı Gümrük Kanunu’ndan ibaret

değildir. Çeviri ürünü olması sebebiyle, terminoloji ve üslup bakımından

yeterince sorunlu olan bu kanun ve bu kanuna göre hazırlanıp yürürlüğe

konulan Gümrük Yönetmeliği dışında, uluslararası antlaşma ve sözleşmeler, uluslararası kuruluşların kararları, sıklıkla değişikliğe uğrayan Gümrük Tarife Cetvelleri, Anayasa’nın 73’üncü maddesinin son fıkrası uyarınca verilen yetkiler kullanılarak alınan Cumhurbaşkanı kararları, Gümrük İdaresinin, uygulamaya yön vermek ve sorun çıkaran düzenlemelere

açıklık getirmek amaç ve çabasıyla, kimi zaman da yasal çerçevenin dışına çıkarak, yayımladığı tebliğler ile diğer düzenleyici işlemleri, bu mevzuatı daha da teknik, karmaşık, ulaşılması ve anlaşılması güç kılmaktadır.

Eşya ve taşıtların Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giriş ve çıkışlarını düzenleyen kuralların önemli bir bölümünü 4458 sayılı Kanunun

3’üncü maddesinde tanımları yapılan gümrükte alınan vergilere ilişkin usul

kuralları ile özel bir kabahatler kanunu olan ceza hükümleri oluşturmaktadır.

Eşyanın konulabileceği gümrük rejimleri, gümrük vergisinin yükümlüsü,

vergi yükümlülüğü ve bu yükümlülüğü doğuran olaylar, vergi ve cezadan

sorumluluk, verginin üzerinden hesaplandığı eşyanın kıymeti ve bu kıymetin

hesaplanmasında dikkate alınması gereken unsurlar ve hesaplama yöntemleri, vergiyi konu alan ya da vergi ile ilgili Gümrük İdaresi’nin işlem ve karar-

ları, zamanaşımı ve bunlara ilişkin kurallara aykırı davranılması durumunda

uygulanacak idari yaptırımlar ve Gümrük İdaresi’nin yapacağı vergilendirme

işlemlerini (vergi tahakkuklarını), alacağı ceza kararlarını ve idari kararları

idari davaya konu etmeden önce gidilebilecek idari başvuru yolları, bu teknik, kimi zaman karmaşık ve anlaşılması zor olabilen usul kurallarının ve

özel kabahatler kanununun konusudur.

Elinizdeki kitap, tüm bu teknik ve karmaşık usul kurallarına açıklık getirerek bu kuralları ilgilenenler yönünden anlaşılabilir kılmak amacıyla,

konunun uzmanı tarafından kaleme alınmıştır. Meslektaşım ve, geçmişte,

Danıştay’ın gümrük vergisi uyuşmazlıklarının çözümüyle görevli Yedinci

Dairesinde ve Danıştay Başsavcılığı’nda çalışma arkadaşım da olan sayın

Kurtuluş BEYRİBEY, bölge idare mahkemelerinin 6545 sayılı Kanun’la

istinaf mahkemesi olarak yeniden yapılandırılmasından sonra, Ankara

Bölge İdare Mahkemesinin yine gümrük vergisi uyuşmazlıklarının çözümüyle istinaf mahkemesi olarak görevli bulunan 4’üncü Vergi Dava Dairesine başkan olarak atanmış olup halen bu görevi sürdürmektedir.

Bir önsöz yazarını en çok zorlayan, önsözünü yazdığı kitabın yazarı

hakkında söyleyecekleridir. Bu bakımdan ben şanslı sayılırım. Zira; aynı

masa etrafında gümrük vergisi uyuşmazlıklarının çözümüyle uzun yıllar

birlikte uğraş vermiş ve bu yolla yazarın soruna çok yönlü bakabilme,

yorumlayabilme ve çözüme ulaşabilme yeteneği ile bilgi düzeyini tanımış

olmanın avantajına sahibim. Danıştay’da dosya görüşmeleri, öncesinde

tetkik hakiminin dosya ile ilgili uzun hazırlığını gerektirir. Bu hazırlık

yalnızca dosyanın okunup rapor yazılmasından ibaret değildir. Aynı zamanda, literatürün taranmasını, o konuda yazılanların ve emsal kararların

araştırılıp okunmasını ve üzerinde çözüme götürebilecek çeşitli olasılıklar

göz önünde bulundurularak düşünülmesini de gerektirir. Tüm bu uğraşılar ve dosyanın görüşülmesi sırasında kimi zaman saatler sürebilen tartışmalar, bir kimyagerin laboratuvar çalışması gibidir. Dolayısıyla; bu

çalışma sonucu kişide oluşan bilgi, soyut mevzuat kuralları somut olaylara uygulanarak elde edilen deneysel bilgidir. Yazar, halen yürütmekte

olduğu görevinde yapageldiği gibi, elinizdeki “GÜMRÜK VERGİLERİ,

UYGULAMALARI ve GÜMRÜK KABAHATLERİ” adlı yapıtında da

bu bilgi birikimini ve deneyimini kullanmıştır. Yapıtını özellikli kılan da,

bu bilgi birikimi ve deneyimle yapılan yorum ve açıklamalarıdır. Bu

açıklamaların, okuyucunun gümrük vergisi uyuşmazlıklarına bakışını ve

bu bakıştaki önyargıyı değişeceği kanısındayım.

Kitap, iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm; gümrük uygulamalarına

dair düzenlemelere, gümrük vergileri tanımına, konusuna ve genel kavramlara ayrılmıştır. İkinci bölümde ise, gümrük kabahatleri ve idari yaptırımlar işlenmiştir. İlk bölümde; gümrük vergileriyle ilgili ulusal mevzuat

yanında uluslararası mevzuatın açıklaması da yapılmıştır. Her iki bölümde, Gümrük İdaresinin, vergi tahakkuku, idari karar ve ceza kararı biçiminde ortaya çıkan idari nitelikteki işlemlerine karşı öngörülen itiraz yolu

ve uzlaşma hakkında açıklamalara da yer verilmiştir.

Kitapta konular, Danıştay içtihadı ve diğer yargı kararları da gözetilerek açıklanmıştır. Dahası, yazarın bu içtihat ve kararlarla ilgili yorum ve

eleştirileri; diğer yazar ve düşünürlerin farklı görüşleri, kitaba zenginlik

katmaktadır.

Yazarı, mesleki yaşamının kendisine kazandırdıklarını kendisine saklamayıp, okuyucu ile paylaşma iradesini göstermesi ve bu uğurda, özel

yaşamından özveride bulunarak, yoğun ve yorucu mesleki çalışmaları

yanında emek harcama zahmetinde bulunması dolayısıyla içtenlikle kutluyorum. Yapıtının, uygulayıcılarla gümrük vergisi uyuşmazlıklarıyla

ilgilenmek isteyen avukatlar için başucu kitabı; akademisyenler için ise,

çok önemli ve ufuk açıcı bir kaynak olacağı düşüncesindeyim.

Yazara, devamının geleceğini umduğum benzer çalışmalarında başarılar diliyorum.

Son olarak bu kitabın basımını üstlenen Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım

A.Ş.’nin yöneticisi Muharrem BAŞER’e ve kitabı titizlikle yayına hazırlayan

Yetkin Basımevi’nin çalışanlarına teşekkür ederim.

21.10.2023

Turgut CANDAN

Emekli Danıştay Başsavcısı 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ............................................................................................................ 7

GÜMRÜK VERGİLERİ, UYGULAMALARI ve

GÜMRÜK KABAHATLERİ

GİRİŞ ....................................................................................................................... 17

TARİHÇE ................................................................................................................ 19

I. BÖLÜM

GÜMRÜK UYGULAMALARINA DAİR DÜZENLEMELER, GÜMRÜK

VERGİLERİ TANIMI, KONUSU VE GENEL KAVRAMLAR

BİRİNCİ KISIM

GÜMRÜK UYGULAMALARINA DAİR DÜZENLEMELER

A) ULUSLARARASI KURULUŞLAR ve DÜZENLEMELER ....................... 25

a) Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (General

Agreement on Tariffs and Trade GATT 1947-Genel Anlaşma): ............... 26

b) Dünya Gümrük Örgütü (Gümrük İşbirliği Konseyi): ............................... 29

c) Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılmasına

İlişkin Uluslararası Sözleşme (Revize Kyoto Sözleşmesi): ....................... 31

d) Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ-WTO World Trade Organization)

Kuruluş Anlaşması ve Eki Anlaşmalar: ..................................................... 34

e) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (Generalised System of

Preferences-GSP): .................................................................................... 38

f) 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (Türkiye-AB Gümrük Birliği): ......... 41

g) DGÖ Küresel Ticareti Güvenli Kılma ve Kolaylaştırma (Safe)

Standartlar Çerçevesi: ................................................................................ 44

h) Modernize Gümrük Kodu (Union Customs Code-UCC): ......................... 47

i) ATA Sözleşmesi: ....................................................................................... 52

j) Ortak Transit Sözleşmesi: ......................................................................... 53

B) ULUSAL DÜZENLEMELER; 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU

VE İLGİLİ DİĞER MEVZUAT ................................................................... 56

İKİNCİ KISIM

GÜMRÜK VERGİLERİ, GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ ve

VERGİLENDİRME USULÜ

A) GÜMRÜK VERGİLERİ ................................................................................ 59

a) Gümrük Vergisi: ........................................................................................ 60

aa) Tanımı: ............................................................................................. 60

bb) Konusu: ............................................................................................. 65

cc) Matrah ve Vergilendirme Ölçüleri: .................................................. 66

aaa) Satış Bedeli Yöntemi: ............................................................. 69

bbb) Aynı Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi: ...................................... 73

ccc) Benzer Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi: .................................... 74

ddd) İndirgeme Yöntemi: ............................................................... 75

eee) Hesaplanmış Kıymet Yöntemi: .............................................. 76

fff) Geri Dönüş Yöntemi: .............................................................. 77

dd) Gümrük Tarifesi: .............................................................................. 84

b) Eş Etkili Vergileri ve Mali Yükler: ........................................................... 91

aa) Dampinge Karşı Vergi ve Telafi Edici Vergi: .................................. 99

bb) TRT Bandrol Ücreti: ....................................................................... 102

cc) İlave Gümrük Vergisi: ..................................................................... 105

dd) Tek ve Maktu Gümrük Vergisi: ...................................................... 112

B) GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ ................................................................... 113

a) Yükümlü: ............................................................................................... 113

aa) Gümrük Müşavirleri: ....................................................................... 121

bb) Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri: ........................................... 125

b) Gümrük Yükümlülüğü: ........................................................................... 126

aa) Madde 181; Serbest Dolaşıma Giriş veya İthalat Vergilerinden

Kısmi Muafiyet Suretiyle Geçici İthal Rejimine Tabi Eşya İçin

Gümrük Yükümlülüğü: ................................................................... 131

bb) Madde 182; Kanuna Aykırı Şekilde Türkiye Gümrük Bölgesine

Giren Eşya ile Kanuna Aykırı Şekilde Bir Serbest Bölgeden

Başka Bir Yere Giden Eşya İçin Gümrük Yükümlülüğü: .............. 135

cc) Madde 183 ve 184; Gümrük Gözetiminden Çıkarılan Eşya

İçin Gümrük Yükümlülüğü: ........................................................... 137

dd) Madde 185; Serbest Bölgelerde Bulunan İthalat Vergilerine

Tabi Eşya İçin Gümrük Yükümlülüğü: .......................................... 141

ee) Madde 186; Geçici Depolanan veya Tabi Tutulduğu Gümrük

Rejiminin Uygulanmasından Doğan Yükümlülüklerinden Biri

Yerine Getirilmeyen ya da Gümrük Rejimine Tabi Tutulmasına

veya Nihai Kullanımı Nedeniyle İndirimli yahut Sıfır İthalat

Vergi Oranı Uygulanmasına İlişkin Koşullardan Birine

Uyulmayan Eşya İçin Gümrük Yükümlülüğünün

Doğmayacağı Haller: ...................................................................... 152

ff) Madde 187; Nihai Kullanım Nedeni İle İndirimli veya Sıfır

İthalat Vergi Oranından Yararlanarak İthal Edilen Eşyaya Ait

Atık ve Artıklar İçin Gümrük Yükümlülüğü: ................................. 156

gg) Madde 188 ila 190; İhraç Eşyasına İlişkin Gümrük

Yükümlülüğü: .................................................................................. 158

hh) Madde 191; İthali ve İhracı Yasaklama veya Kısıtlamaya Tabi

Eşya İçin Gümrük Yükümlülüğü: .................................................... 162

ii) Madde 191/A; Tercihli Tarife Uygulanmasının ya da İthalat

veya İhracat Vergilerinden Tamamen veya Kısmen Muafiyetinin

Uygulanmasına Engel Olmayan Durumlar: ..................................... 164

jj) Madde 192; Gümrük Yükümlülüğünde Müşterek Müteselsil

Sorumluluk: .................................................................................... 166

kk) Madde 193; Eşyaya Uygulanacak İthalat veya İhracat

Vergilerinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Tarih ile Hatalı

Beyan Sonucu Hiç Alınmadığı veya Noksan Alındığı Tespit

Edilen Gümrük Vergilerine Uygulanacak Faiz: .............................. 167

ll) Madde 194; Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında İhraç Edilen

Eşyaya İlişkin Gümrük Yükümlülüğü: ............................................ 170

C) VERGİLENDİRME USULÜ ....................................................................... 174

a) Gümrük Vergilerinin Tahakkuku: .......................................................... 177

b) Gümrük Vergilerinde Zaman Aşımı: ...................................................... 187

c) Gümrük Vergilerine (İdari) İtiraz: ........................................................... 195

d) Uzlaşma: .................................................................................................. 201

D) GENEL KAVRAMLAR ............................................................................... 204

a) Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi: .................................................. 204

b) Eşya: ........................................................................................................ 206

c) Kişi: ......................................................................................................... 220

d) İdari Karar: .............................................................................................. 226

İKİNCİ BÖLÜM

GÜMRÜK KABAHATLERİ ve İDARİ YAPTIRIMLARI

A) KABAHAT-SUÇ İDARİ YAPTIRIM-CEZA AYRIMI ............................ 235

a) Genel Olarak: .......................................................................................... 235

b) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Gümrük Kanunu İlişkisi .................. 240

c) Kabahatler Kanunu ile Gümrük Kanunu İlişkisi: .................................... 245

aa) Zaman Bakımından Uygulama (Lehe Kanun Uygulaması): ........... 251

bb) Organ veya Temsilcinin Davranışından Dolayı Sorumluluk: ......... 259

cc) Kast veya Taksir: ............................................................................ 263

dd) Hata: .............................................................................................. 265

ee) Sorumluluk: .................................................................................... 268

ff) Hukuka Uygunluk Nedenleri İle Kusurluluğu Ortadan Kaldıran

Nedenler: ....................................................................................... 270

gg) Teşebbüs: ........................................................................................ 273

hh) İştirak: ............................................................................................. 275

ii) İçtima: ............................................................................................. 282

jj) Başvuru Yolu: .................................................................................. 296

B) GÜMRÜK MEVZUATINA AYKIRILIKTAN KAYNAKLANAN

İDARİ YAPTIRIMLAR: .............................................................................. 309

a) Genel Olarak: .......................................................................................... 309

b) İdari Para Cezaları: ................................................................................. 310

c) İdari Tedbir Kararları (Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi veya

Kaim Değer Olarak Gümrüklenmiş Değerin Kamuya Geçirilmesi): ...... 315

C) GÜMRÜK İDARİ YAPTIRIMLARINA ve PARA CEZALARINA

İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER: ................................................................ 323

a) Zaman Aşımı: ......................................................................................... 323

aa) İdari Tedbir Kararlarında (Mülkiyetin veya Kaim Değer Olarak

Eşyanın Gümrüklenmiş Değerinin Kamuya Geçirilmesi

Kararlarında) ve Vergi Alacağına Bağlı Olmayan İdari Para

Cezalarında Zaman Aşımı: ............................................................. 324

bb) Gümrük Vergileri Alacağına Bağlı Olan İdari Para

Cezalarında Zaman Aşımı: ............................................................. 339

c) İtiraz Yolu: ............................................................................................. 350

d) Gümrüklenmiş Değerin Esas Alınacağı Hal: .......................................... 354

e) Yükümlülerin Yanıltılması Halinde Ceza ve Faiz Uygulaması: ............. 357

f) Para Cezalarının Karara Bağlanması ve Tebliğ Usulü: .......................... 362

D) VERGİ KAYBINA NEDEN OLAN İŞLEMLERE UYGULANACAK

CEZALAR: .................................................................................................... 368

a) Genel Olarak: .......................................................................................... 368

b) Madde 234; Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi veya Kısmi Muafiyet

Suretiyle Geçici İthalat Rejimine Tabi Tutulan Eşya ile Dahilde

İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Tam

Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat Rejimi Hükümlerine Tabi Eşyaya

İlişkin Kabahatler: ................................................................................... 371

c) Madde 235; Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine ve İhracat Rejimine

Tabi Tutulan Eşya ile Yolcu Beraberindeki Kişisel ve Hediyelik

Eşya ve Transit Rejimine Konu Edilen Serbest Dolaşımda

Olmayan Eşyaya İlişkin Kabahatler: ....................................................... 416

aa) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine Tabi Tutulan Eşyaya İlişkin

Kabahatler: .................................................................................... 416

bb) İhracat Rejimine Tabi Tutulan Eşyaya İlişkin Kabahatler: ............. 437

cc) Yolcu Beraberinde Gelen Eşyaya İlişkin Kabahatler: .................... 440

dd) Transit Rejimine Tabi Tutulan Eşyaya İlişkin Kabahatler: ............ 445

d) Madde 236; Gümrük Antrepoları veya Gümrük İdaresince Eşya

Konulmasına İzin Verilen Yerler ile Gümrüksüz Satış Mağazalarında

Bulunan Eşyaya İlişkin Kabahatler: ....................................................... 469

e) Madde 237; Özet Beyana Konu Eşyaya İlişkin Kabahatler: .................. 492

f) Madde 238; Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme

Rejimi ile Geçici İthalat Rejimine Konu Eşyaya İlişkin Kabahatler: ..... 504

aa) Dahilde İşleme Rejiminin İhlali: .................................................... 508

bb) Gümrük kontrolü altında işleme rejiminin ihlali: ............................ 536

cc) Geçici ithalat rejiminin ihlali: .......................................................... 540

E) USULSÜZLÜKLERE İLİŞKİN CEZALAR: ............................................. 574

a) Genel Olarak: .......................................................................................... 574

b) Madde 239; İthalat veya İhracat Vergilerinden Muaf Eşyayı 33’üncü

Madde Hükümleri Gereğince Belirlenen Gümrük Kapıları Dışında

Başka Yerlerden İzinsiz Olarak İthal veya İhraç Etmek: ........................ 577

c) Madde 241; Usulsüzlüklere İlişkin Cezalar: ............................................ 580

KAYNAKÇA ........................................................................................... 585

Adem YAZICI, Uluslararası Ticarette Arz Zinciri Güvenliği, Ülke Uygulamaları ve Türkiye, Uzmanlık Tezi, Ankara 2007 sh. 24

(http://ab.gtb.gov.tr/ab-ile-iliskiler/gumruk-mevzuati/ab-gumrukmevzuati, Erişim:24/11/20169

Ahmet ATASORGUN, Gökhan YURDAKUL, Gümrük Kıymeti Teori ve

Uygulama, Eylül 2015

Ahmet Emrah AKYAZAN, MADDÎ AÇIDAN İDARİ İŞLEMLER, TBB

Dergisi, Sayı 85, 2009

Atilla ŞAHİN, “Gümrük Kanunu Tasarısı Taslağında Merkezi Gümrükleme

Metodu”,

Ayşe Nil TOSUN, Türk Vergi Ceza Hukukunda Ne Bis In Idem İlkesi: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Verdiği Kararlardan Lucky Dev

Davası, Hakemli Makale, Hacettepe HFD, 7(2) 2017, 95–104

Aziz TAŞDELEN, Vergi Kabahatlerinin Anayasal Temelleri Üzerine Düşünceler, AÜHFD, 2010

Barış DEMİREL, Birlik Gümrük Kodu (Union Customs Code) ve Getireceği Yenilikler, http://dergi.igmd.org/45/uzman_devam.html)

Bayazıt BALCI, Gümrük Kıymeti Kontrolü El Kitabı, Maliye Bakanlığı

Yayın No:1993/333

Burcu DEMİRBAŞ, Vergi Ceza Hukuku’nun Anayasal Temelleri, Prof. Dr.

Mualla ÖNCEL’e Armağan, AÜ Yayınları No:243, Ankara 2009

Cahit YERCİ, Yorum ve Açıklamalarla Gümrük Hukuku ve Davaları, Ankara 2019

Dövran Orazgılıcov, “Bir Ortaklık Modeli:Joınt Venture”,

( http://www.turkhukuksitesi.com)

Elif UÇKAN DAĞDEMİR, Avrupa Birliği Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nin Az Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Avrupa Birliği'ne İhracatları Üzerine Etkileri, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

sayı 61-4

Erkan Mustafa ÜYÜMEZ - Raşit GÜLTEKİN, GÜMRÜK DENETİMİ:

TÜRKİYE UYGULAMALARININ ANALİZİ CUSTOMS AUDIT:

Gümrük Vergileri, Uygulamaları ve Kabahatleri

586

ANALYSIES OF TURKEY PRACTICES, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 14, Mart 2016

Erdener YURTCAN, YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA KABAHATLER KANUNU VE YORUMU, Türkiye Barolar Birliği Yayınları:

317

Ferhat USLU, Oğuzcan KUTKAN, KABAHATLER HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLERİN SORUMLULUĞU, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Şeref ERTAŞ’a Armağan, C. 19, Özel Sayı-2017

Halil SEYİDOĞLU, Uluslararası İktisat: Teori, Politika ve Uygulama, Geliştirilmiş 16. Baskı, İstanbul 2007

İzzet ÖZGENÇ, Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi (Genel Hükümler), Ocak

2006

Kaptan KILIÇ, Kaçakçılık Suçları Gümrük Kabahatleri ve Gümrük Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları, Gazi Kitabevi, Ankara 2013

Kazım YENİCE, Yüksel ESİN, Açıklamalı-İçtihatlı-Notlu İdari Yargılama

Usulü, Ankara 1983

Kerem OSMANOĞLU, Ceza Hukukunda Geriye Yürüme Yasağı, EÜHFD,

C. XIV, S. 3–4, 2010

Kurtuluş BEYRİBEY, “Gümrük Vergisi Uygulamalarında Güncel Bir Sorun

Olarak İlave Gümrük Vergisi”, E-Yaklaşım Dergisinin 2018 Ocak

Lütfi DURAN, İdare Hukuku Ders Notları

Mehtap ATAKAN, “Avrupa Topluluğu Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi

Rejimi ve Türkiye’nin Uyumu”, Ankara, Şubat 2002

Mehmet Özdamar, Yargıtay Kararları Işığında Ticari İşletmede Şube Kavramı, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 65, Sayı:1

Muallâ ÖNCEL, Nami ÇAĞAN, Ahmet KUMRULU, VERGİ HUKUKU,

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

YAYINLARI: 548, ANKARA 1985

Mutlu KAĞITÇIOĞLU, “Türk Hukukunda Cumhurbaşkanı Kararları”

(www.kamuhukukcuları.org/upload/dosyalar/Mutlu_Katyolu.pdf)

Nihad SAYAR, Gümrük Politikası, Mevzuatı ve Tatbikatı, İstanbul 1966

Nil KARACA, “GATT’tan Dünya Ticaret Örgütü’ne”, Maliye Dergisi, Sayı: 144, 2003

K a y n a k ç a

587

Nurettin BİLİCİ, Nihal SABAN, M.Erkan ÜYÜMEZ, Funda Başaran YAVAŞLAR, Hasan Hüseyin BAYRAKLI, Billur YALTI, VERGİ HUKUKU, T.C.Anadolu Üniveristesi Yayını No:2556

Ömer ÇAKICI, Mehmet CEYLAN, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Teori-Uygulama-Mevzuat, Türkiye Bankalar Birliği Yayınları, Yayın

No:302, İstanbul 2014

Özgecan GÖK, Gümrük Vergisinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar, Ankara

2019

Raziye KARAMEMİŞ, Gümrük Vergileri ve Uygulamaları (Mesleki Uygulama Bitirme Ödevi), Bursa 2009

Recep TURGAY, Vergi Usul Kanunu ve Tatbikatı, İstanbul 1969

Sahir ERMAN, Vergi Usul Kanununda Yer Alan Ceza Hukuku Kaideleri,

Maliye Enstitüsü Konferansları, İstanbul Üniversitesi Yayın No:919

İstanbul 1961

Selahattin TUNCER, Gümrükler ve Gümrük Vergileri (Teori-Uygulama),

Mayıs 2001

Selim GÜNDOĞDU, VERGİ ZİYAI KABAHATİNİN MANEVİ UNSURU, Danıştay Dergisi, Yıl:2016, Sayı:141

Şafak ERTAN ÇOMAKLI, Adli Nitelikteki Vergi Suçlarında Fail ve Ceza

Sorumluluğu, Prof. Dr. Mualla ÖNCEL’e Armağan, Ankara 2009

Şener BÜYÜKTAŞKIN, Uluslararası Ticarette GATT Düzeni, Gazi Üniversitesi Yayın No: 20, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayın No: 17,

Ankara, 1983

Şener BÜYÜKTAŞKIN, Dünya Ticaret Sistemi: GATT, Dünya Ticaret

Örgütü ve Türkiye, Ankara, 1997

TC Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Avrupa Birliği Terimleri Sözlüğü

Tolga CANDAN, Türkiye-AB Ortaklık Hukukunda Son Gelişmeler:

Abad’ın C-65/16 Sayılı “İstanbul Lojistik Ltd.” Kararı Hakkında Bir

Değerlendirme, DÜHFD, Cilt: 23, Sayı: 38, Yıl: 2018

Tuğba ASLAN, Vergide Gündem, Tax Agenda Kasım / November 2015

“Gümrük ve küresel ticaret” özel sayısı.

Turgut CANDAN, Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ankara 2017

Zeki HAFIZOĞULLARI, HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ,

(www.abchukuk.com/cezahukuku/hukuka-uygunluk.html)

Gümrük Vergileri, Uygulamaları ve Kabahatleri

588

İNTERNET SİTELERİ

UYAP Bilişim Sistemi

https://www5.tbmm.gov.tr/develop/owa/karnunlar_erisim.Giris

https://www.anayasa.gov.tr/tr/kararlar-bilgi-bankası/

https://www.resmigazete.gov.tr

https://www.orgtr.org

http://www.verginet.net/dtt/4/kyoto-sozlesmesi-gumruk-islemleri.aspx

https://gumrukrehberi.gov.tr

https://ticaret.gov.tr

https://jurix.com.tr/article/5131

httsp://turgutcandan.com

https://curia.europa.eu/document

http://solmazakademi.blogspot.com.tr/2016/03/gumruk-kanunu-tasarisitaslaginda.html

http://gtud.org/yazi/98

http://www.gumruk.gov.tr/tarihce/osmanli.htm

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.