Soru ve Cevaplarla

Hakedişlerden Yapılan Kesintiler ve Mahsuplar

Tanım – Yargı Kararları – Örnek Uygulamalar
Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Ersan DURULGAN - Mustafa Gökhan ATA
ISBN: 9789750293535
630,00 TL 700,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ersan DURULGAN , Mustafa Gökhan ATA
Baskı Tarihi 2024/07
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 596

M. Gökhan Ata - Ersan Durulgan

İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  21
BİRİNCİ BÖLÜM
DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ
SORU 1: Damga vergisi nedir?  23
SORU 2: Damga vergisi hangi kanunla düzenlenmiştir?  23
SORU 3: Damga vergisinin konusu nedir?  23
SORU 4: Damga vergisinin konusuna giren kâğıtlar kanunda nasıl sınıflandırılmıştır?  23
SORU 5: Damga vergisinin mükellefi kimdir?  24
SORU 6: Damga vergisini doğuran olay nedir?  24
SORU 7: Damga vergisini oluşturan kâğıtların özelliği nedir?  26
SORU 8: Damga vergisinin tevkifatında sorumluluk kime aittir?  26
SORU 9: Resmi dairelerin damga vergisinin tahsil edilmesi hususundaki sorumluluğu nedir?  28
SORU 10: İdarelerin, yükleniciler ile alt yükleniciler arasında yapılan sözleşmelerdeki damga vergisinin yatırılıp yatırılmadığını kontrol etme zorunluluğu var mıdır?  29
SORU 11: Damga vergisinin eksik ödenmesinin ya da ödenmemesinin cezai sorumluluğu nedir?  34
SORU 12: Kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan işlerde damga vergisini ödeme yükümlülüğü kimdedir?  34
SORU 13: “Resmi daire” neyi ifade eder?  34
SORU 14: Resmi dairelerin aralarında yaptıkları işlemlere ait kâğıtlar için damga vergisi hesaplanır mı?  35
SORU 15: Damga vergisinde, vergilendirme biçimleri nelerdir?  35
SORU 16: “Belli para” terimi neyi ifade eder?  35
SORU 17: Yabancı para üzerinden düzenlenen kâğıtlarda damga vergisi nasıl hesaplanır?  36
SORU 18: Düzenlenen kâğıttaki imza sayısı, damga vergisinin miktarını etkiler mi?  36
SORU 19: Bir kâğıtta birden fazla akit ve işlem olması durumunda damga vergisi miktarı değişir mi?  36
SORU 20: Damga vergisinde ödeme kaç şekilde yapılır?  37
SORU 21: Damga vergisine tabi kâğıtların nitelik tespiti nasıl yapılır?  37
SORU 22: Damga vergisi ödenmeyen sözleşmeler noter tarafından onaylanabilir mi?  37
SORU 23: Damga vergisinin istisnaları nelerdir?  38
SORU 24: Doğrudan teminle yapılan sözleşmelerden damga vergisi alınır mı?  38
SORU 25: Yapılmış bir ihalenin iptal edilmesi durumunda, yükleniciden alınan damga vergilerinin iade edilmesi mümkün müdür?  38
SORU 26: Damga vergisi hangi durumlarda ödenir?  51
SORU 27: Hakedişteki damga vergisinin matrahı nedir?  53
SORU 28: İş artışı durumunda damga vergisi kesintisi yapılır mı?  53
SORU 29: Damga vergisinde üst sınır var mıdır?  56
SORU 30: İş artışında damga vergisi kesintisi ne zaman yapılır?  56
SORU 31: Damga vergisinin matrahına KDV dâhil edilir mi?  56
SORU 32: Avans ödenen işlerde damga vergisi kesintisi nasıl yapılır?  65
SORU 33: Fiyat farkı ödenen işlerde damga vergisi kesilir mi?  68
SORU 34: Süre uzatımlarında damga vergisi kesilir mi?  73
SORU 35: Sözleşmenin feshedilmesi durumunda damga vergisi kesilir mi?  78
SORU 36: Sözleşmenin birden fazla düzenlenmesi durumunda damga vergisi matrahı nasıl hesaplanır?  80
SORU 37: Sözleşmenin devredilmesi durumunda damga vergisi alınır mı?  83
SORU 38: Damga vergisi hangi oranlarda kesilir?  84
SORU 39: İdarelerce hazırlanan “yeni fiyat analizi tutanakları” damga vergisine tabi midir?  85
SORU 40: Damga vergisi kesilmemesi kamu zararı oluşturur mu?  86
SORU 41: Vergi konusunda Danıştay ve Sayıştay kararları arasında uyuşmazlık bulunması durumunda nasıl bir yol izlenmelidir?  89
SORU 42: İşin devamı esnasında damga vergisi oranlarının değişmesi durumunda yapılacak kesinti hangi oranlar üzerinden yapılır?  90
SORU 43: Sayıştay tarafından yapılan denetimlerde damga vergisiyle ilgili hangi durumlarda idarelere zimmet çıkarılmaktadır?  92
SORU 44: Yüklenici tarafından işçiye yapılan ödemelerin ücret hesabını gösteren pusulalar üzerinden damga vergisi kesilir mi?  92
İKİNCİ BÖLÜM
GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ
SORU 45: Gelir, stopaj ve sârilik nedir?  93
SORU 46: Gelirin unsurları nelerdir?  93
SORU 47: Gelir vergisinde zaman nasıl belirlenir?  93
SORU 48: İnşaat ve onarım taahhüt işleri hangi kazanç grubuna girer?  94
SORU 49: Gelir vergisi stopajı ile ilgili düzenlemeler, hangi kanunlarda yer almaktadır?  94
SORU 50: Gelir vergisinin mükellefleri kimlerdir?  95
SORU 51: Kimler gelir vergisi tevkifatı yapmakla görevlidir?  95
SORU 52: Gelir vergisi tevkifatının yapılmaması kamu zararına yol açar mı?  95
SORU 53: Taahhüt konusu işin özel vergileme sisteminden faydalanabilmesi için hangi şartlar gerekir?  98
SORU 54: “İnşaat” kelimesinin anlamı nedir?  99
SORU 55: “Yapı” ve “Yapım” kavramları hangi kanunlarda tanımlanmıştır?  100
SORU 56: Dekapaj nedir?  103
SORU 57: Dekapaj işleri gelir vergisine tabi midir?  103
SORU 58: Onarma işinin tanımı nasıl yapılmıştır?  104
SORU 59: İnşaat ve onarma işi kapsamına giren işler nelerdir?  104
SORU 60: İnşaat ve onarma işi kapsamında değerlendirilmeyen işler nelerdir?  108
SORU 61: İşin taahhüde bağlı olarak yapılma şartları nedir?  109
SORU 62: İhzarat ve nakliye işleri gelir vergisine tabi midir?  109
SORU 63: Hizmet işlerinde gelir vergisi kesilir mi?  111
SORU 64: İşin birden fazla takvim yılına sirayet etmesi ne anlama gelir?  113
SORU 65: Yıllara sâri olmayan işte gelir vergisi kesilir mi?  115
SORU 66: Başlangıçta yıllara sâri olmayan bir iş, hangi durumlarda sârilik niteliği kazanır?  115
SORU 67: Sonradan yıllara sâri özellik kazanan işte, önceden ödenmiş hakedişlerden gelir vergisi kesintisi yapılır mı?  116
SORU 68: İşe başlama tarihi nasıl tespit edilir?  117
SORU 69: İş bitim tarihi nasıl tespit edilir?  118
SORU 70: Hakedişlerin farklı takvim yılında yapılması sâriliği etkiler mi?  120
SORU 71: Tasfiye edilen işlerde iş bitim tarihi nasıl belirlenir?  122
SORU 72: Sözleşmenin feshedilmesi durumunda iş bitim tarihi nasıl belirlenir?  122
SORU 73: Sözleşmenin feshedilmesinden sonra düzenlenen hakedişlerden gelir vergisi tevkifatı yapılır mı?  125
SORU 74: Yıllara sâri inşaat işinin feshedilmesi durumunda, fesih tarihine kadar yapılan hakedişlerden gelir vergisi tevkifatı yapılır mı?  125
SORU 75: Başlangıçta yıllara sâri olan bir işte hakedişlerin aynı takvim yılında yapılması sâriliği ortadan kaldırır mı?  125
SORU 76: İdareden kaynaklı nedenlerle yer tesliminin gecikmesi durumunda işin sârilik özelliği değişebilir mi?  126
SORU 77: Yüklenici tarafından kesilen faturanın tarihi işin sâriliğini etkiler mi?  127
SORU 78: Yer tesliminin çalışılmayan dönem içinde yer alan yılın son günü yapılması durumunda gelir vergisi tevkifatı yapılır mı?  128
SORU 79: Yıllara sâri bir işin devredilmesi neticesinde yeni yüklenicinin (devralan) hakedişlerinden gelir vergisi kesintisi yapılır mı?  129
SORU 80: Sözleşmesinde başlangıç ve bitiş tarihlerine göre yıllara sâri olan bir işin, sârilik niteliği nasıl sonlandırılır?  131
SORU 81: Sözleşmesine göre yıllara sâri durumda olan bir işte, yüklenici işi aynı yıl içinde tamamlarsa gelir vergisi kesilir mi?  132
SORU 82: Sözleşmesine göre yıllara sâri durumda olan bir işte, yüklenici işi aynı yıl içerisinde tamamlayacağına dair taahhüt verirse sârilik vasfı kalkar mı?  132
SORU 83: Tahakkuk yapılmış olmasına rağmen bazı nedenlerle bir kısmı ödenemeyen hakedişlerden gelir vergisi kesintisi nasıl yapılır?  133
SORU 84: Geçici kabul tutanağı onaylandıktan sonra ödenen hakedişlerden gelir vergisi kesintisi yapılır mı?  133
SORU 85: Kesin hakediş üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılır mı?  136
SORU 86: Özel inşaatlar için yapılan ödemelerden gelir vergisi kesintisi yapılır mı?  136
SORU 87: Avans ödenen işlerde gelir vergisi kesintisi yapılır mı?  137
SORU 88: Vergi tevkifatı hangi ödeme şekilleriyle yapılır?  140
SORU 89: Süre uzatımı verilen işlerde gelir vergisi tevkifatı nasıl yapılır?  140
SORU 90: Süre uzatımında “idare oluru” gelir vergisi tevkifatını etkiler mi?  147
SORU 91: Cezalı çalışılan işlerde gelir vergisi tevkifatı nasıl yapılır?  147
SORU 92: Cezalı çalışılan iş ile süre uzatımı verilerek tamamlanan işte vergi kesintisi açısından fark var mıdır?  149
SORU 93: Yer teslim tutanağında yazan notların gelir vergisi açısından bağlayıcılığı var mıdır?  152
SORU 94: Vergi kanununun uygulanması ve yorumlanmasında hangi yol izlenir?  152
SORU 95: Özelge (Mukteza) nedir?  152
SORU 96: Özelgelerin idareleri bağlayıcı yönü var mıdır?  153
SORU 97: Yargı kararlarının bağlayıcı yönü var mıdır?  153
SORU 98: Yıllara sâri inşaat ve onarım işinde kesilecek vergi tevkifat oranı nedir?  153
SORU 99: Gelir vergisi tevkifatı hakedişin hangi bölümünden yapılır?  153
SORU 100: Gelir vergisi tevkifatının yapılmasında sorumluluk kimlere aittir?  156
SORU 101: Gelir vergisinin tevkif edilmemesi ve yüklenicinin beyannamede gelir ve giderini inşaatın bitiminden sonra göstermesi durumunda cezai yaptırım uygulanır mı?  160
SORU 102: Yüklenici ve alt yükleniciler (taşeronlar) arasında yapılan hakedişlerden gelir vergisi kesintisi yapılır mı?  160
SORU 103: Yüklenicilerin taşeronlara stopaj kesmemek için uyguladıkları yöntemler nelerdir?  161
SORU 104: İşin gruplara ayrılması ve her grup iş için ayrı sözleşme düzenlenmesi durumunda, alt yüklenicilerin hakedişlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılır mı?  162
SORU 105: Gelir vergisi tevkifatının tamamının tek hakedişten yapılması mümkün müdür?  165
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KDV KESİNTİSİ
SORU 106: KDV hangi kanunlarda düzenlenmiştir?  167
SORU 107: KDV’nin konusu nedir?  167
SORU 108: İnşaat ve taahhüt işleri hangi işlem bakımından KDV’ye tabidir?  167
SORU 109: İnşaat ve taahhüt kapsamındaki yapım işleri, KDVK açısından hangi kapsamda değerlendirilir?  167
SORU 110: KDV’de vergiyi doğuran olay nedir?  168
SORU 111: İnşaat ve taahhüt işlerinde vergiyi doğuran olay ne zaman meydana gelir?  169
SORU 112: KDV’nin mükellefi kimdir?  181
SORU 113: KDV’nin matrahı nedir?  181
SORU 114: KDV oranı nedir?  182
SORU 115: KDV tevkifatı yapmakla görevli kuruluşlar hangileridir?  182
SORU 116: Hakedişlerden KDV tevkifatı yapılması zorunlu mudur?  183
SORU 117: KDV tevkifatının yapılmaması kamu zararı olarak değerlendirilebilir mi?  183
SORU 118: KDV uygulaması açısından teslim ne anlama gelir?  186
SORU 119: KDV uygulaması açısından hizmet ne anlama gelir?  186
SORU 120: Hakedişlerde KDV tevkifat oranı nedir?  186
SORU 121: Yapım işi kapsamına giren hizmetler nelerdir?  187
SORU 122: Avans ödemelerinde KDV hesaplanır mı?  187
SORU 123: İhzarat ve fiyat farkı tutarları KDV matrahına dâhil midir?  189
SORU 124: Sözleşmenin devredilmesi durumunda yüklenicinin yaptığı işten KDV tevkifatı yapılır mı?  190
SORU 125: Hakedişlerde fatura kesilmeden KDV tevkifatı yapılabilir mi?  190
SORU 126: Fatura düzenleme esasları nelerdir?  191
SORU 127: Faturanın düzenlenmemesi durumunda bir yaptırım uygulanabilir mi?  194
SORU 128: Hizmet işlerinin yapım işi ile birlikte ihale edilmesi halinde KDV tevkifatı nasıl yapılır?  194
SORU 129: Hakedişlerden yapılacak kesintileri kapak üzerinde gösteriniz?  194
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SGK VE VERGİ BORCU KESİNTİSİ
SORU 130: SGK ve vergi borcu ile ilgili düzenlemeler hangi dokümanlarda yer alır?  199
SORU 131: İdarelerin SGK’ye karşı görevleri nelerdir?  199
SORU 132: Yükleniciye ait SGK borcu hakedişlerden kesilebilir mi?  199
SORU 133: “Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksiz Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik” hangi işlerde hüküm doğurur?  201
SORU 134: Hangi kurumlar yapacakları hakediş ödemelerinde yükleniciye ait SGK borcunu kesmek zorundadır?  202
SORU 135: Doğrudan temin yoluyla yapılan alımlarda hakediş ödemelerinden önce yükleniciye ait SGK borç sorgusu yapılır mı?  202
SORU 136: Vergi borcu kapsamında bulunan vergi türleri nelerdir?  203
SORU 137: Vergi borcu bulunmadığına ilişkin belge nereden alınır?  203
SORU 138: Yüklenicinin vergi borcunun bulunması hakedişin ödenmesine engel midir?  204
SORU 139: “SGK ve vergi borcu yoktur” yazıları aranmadan hakediş ödemesi yapılabilir mi?  205
SORU 140: Doğrudan teminle yapılan alımlarda vergi borcu bulunmadığına yönelik belge aranır mı?  208
SORU 141: SGK ve vergi borcunun olması isteklilerin ihaleye katılmasına engel midir?  208
BEŞİNCİ BÖLÜM
AVANS KESİNTİSİ
SORU 142: Avans nedir?  215
SORU 143: Avansın verilip verilmeyeceği sözleşme aşamasında belirlenebilir mi?  215
SORU 144: Avans verilmesine ait şartlar hangi dokümanlarda yer alır?  215
SORU 145: Avans verme yetkisi kime aittir?  216
SORU 146: Yükleniciye sözleşmesinde yazılı avansın verilebilmesinin ilk şartı nedir?  216
SORU 147: All Risk sigorta poliçesi yaptırmayan yükleniciye avans ödenebilir mi?  216
SORU 148: Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin amacı nedir?  216
SORU 149: Avans verilme şekilleri nelerdir?  217
SORU 150: Yapım işleri hangi avans grubuna girer?  217
SORU 151: Avans hangi amaçlar için verilir?  217
SORU 152: Avans verilmesinin şartları nelerdir?  217
SORU 153: Avans tutarının üst limiti nasıl belirlenir?  218
SORU 154: Avans mahsubu nasıl yapılır?  219
SORU 155: İdare tarafından verilen avansın belirlenen süreden önce geri alınması mümkün müdür?  219
SORU 156: İşin tasfiye edilmesi durumunda verilen avans nasıl geri alınır?  219
SORU 157: Avans tutarının hesabında fiyat farkı, iş artışı ve eksilişi vb. hususlar dikkate alınır mı?  220
SORU 158: Avans ödemelerinden damga vergisi alınır mı?  220
SORU 159: Avansın parça parça ödenmesi mümkün müdür?  220
SORU 160: İdareler avans hakedişini tek taraflı olarak düzenleyebilir mi?  220
SORU 161: Hakedişlerden avans mahsubu nasıl yapılır?  221
SORU 162: Avans karşılığı yükleniciden teminat mektubu alınır mı?  223
SORU 163: Avans Teminat mektubunun iadesi nasıl gerçekleştirilir?  225
ALTINCI BÖLÜM
GEÇİCİ KABUL NOKSANLARI VE
EK KESİN TEMİNAT KESİNTİSİ
SORU 164: Geçici kabul eksiklikleri için yapılacak kesinti hangi dokümanlarda hükme bağlanmıştır?  227
SORU 165: Hakedişten kesinti yapılması suretiyle idare hesabında tutulan nakit tutarın, teminat mektubu ile değiştirilmesi mümkün müdür?  227
SORU 166: Geçici kabul eksiklikleri için kesilen %3’lük tutar ne zaman iade edilir?  230
SORU 167: Geçici kabul eksiklikleri için yapılan kesinti hakedişin hangi bölümünden yapılır?  232
SORU 168: Fiyat farkı ödenen işlerde geçici kabul eksiklikleri kesintisi nasıl yapılır?  236
SORU 169: Fiyat farkının eksi çıkması durumunda geçici kabul eksikleri kesintisi için güncelleme yapılır mı?  240
SORU 170: Yükleniciye ödenen fiyat farkı için teminat alınır mı?  241
SORU 171: Ek kesin teminat bedeli hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle karşılanabilir mi?  241
SORU 172: Fiyat farkı teminat kesintisi hakedişin hangi bölümünde gösterilir?  242
SORU 173: Fiyat farkının eksi çıkması durumunda ek kesin teminat kesintisi yapılır mı?  242
YEDİNCİ BÖLÜM
CEZA KESİNTİLERİ
SORU 174: Hakedişten kesilen cezalar kaç bölümde incelenebilir?  243
SORU 175: Ceza kesintisinin anlamı nedir?  243
SORU 176: Cezai yaptırımlar hangi dokümanlarda hüküm altına alınmıştır?  243
SORU 177: İdarenin sınırsız miktarda ceza kesme yetkisi var mıdır?  244
İş Programı Verilmeme Cezası  244
SORU 178: İş programı nasıl tanımlanır?  244
SORU 179: İş programı ile ilgili düzenlemeler hangi dokümanlarda hüküm altına alınmıştır?  245
SORU 180: Yüklenici iş programını hazırlayarak idareye vermek zorunda mıdır?  245
SORU 181: İş programının geçerlilik şartı nedir?  246
SORU 182: İdarenin, iş programını uygun bulmaması durumunda iade etme yetkisi var mıdır?  246
SORU 183: Yüklenicinin hazırladığı iş programını idare kaç gün içinde onaylamalıdır?  246
SORU 184: Yüklenicinin iş programını hiçbir şekilde hazırlamaya yanaşmadığı durumlarda, idare işin süresinin tamamında ceza uygulayacak mıdır?  246
SORU 185: İş programının verilmesi, idare tarafından incelenmesi ve uygulanacak cezaların başlangıç tarihleri nasıl belirlenir?  247
SORU 186: İş programını hazırlamayan yükleniciye nasıl bir yaptırım uygulanır?  248
SORU 187: Tebligatın posta, faks vb. yollarla yapılması durumunda sürelerin başlangıcı nasıl belirlenir?  253
SORU 188: Revize iş programı hangi durumlarda hazırlanır?  256
SORU 189: Yüklenici revize iş programını hazırlamak zorunda mıdır?  256
SORU 190: Revize iş programının hazırlanmaması durumunda, yükleniciye nasıl bir yaptırım uygulanır?  256
Gecikme Cezası  258
SORU 191: Gecikme cezasının sözleşme ve şartnamede belirtilme zorunluluğu var mıdır?  258
SORU 192: TBK’de cezai şart hangi hususları kapsamaktadır?  258
SORU 193: KİSK ve TBK’de cezaya yönelik farklılıklar nelerdir?  259
SORU 194: Cezalı çalışma süresi en çok kaç gün olabilir?  259
SORU 195: Gecikme cezasının kesilmesi için yükleniciye ihtarda bulunma zorunluluğu var mıdır?  260
SORU 196: Gecikme cezası ihtarda belirtilen süreden daha uzun kesilebilir mi?  262
SORU 197: Gecikme cezası damga vergisine tabi midir?  263
SORU 198: Gecikme cezası oranının tespitinde idarenin yetkisi var mıdır?  263
SORU 199: Gecikme cezası oranının sehven yanlış yazıldığı durumlarda nasıl bir yol izlenmelidir?  264
SORU 200: Gecikme cezasının kesilmemesi kamu zararına sebebiyet verir mi?  265
SORU 201: Gecikme cezası hakedişlerden kesilebilir mi?  265
SORU 202: Gecikme cezasının tutarına KDV dâhil edilir mi?  265
SORU 203: Günlük gecikme cezası neye göre belirlenir?  267
SORU 204: Günlük gecikme cezasının hesabında fiyat farkları dâhil edilir mi?  267
SORU 205: İş artışları günlük gecikme cezasının matrahına dâhil edilir mi?  267
SORU 206: İş eksilişi durumunda gecikme cezasının matrahı değişir mi?  278
SORU 207: Gecikilen sürenin tespiti nasıl yapılır?  279
SORU 208: Fazla kesilen gecikme cezasının iadesi yapılabilir mi?  279
SORU 209: Kısmi gecikme cezası uygulanabilir mi?  279
SORU 210: Yüklenici ceza kesintilerine sonradan itiraz edebilir mi?  282
SORU 211: Gecikilen sürenin tespitinde, yüklenicinin dilekçe verdiği tarih süreye dâhil midir?  283
SORU 212: Gecikme cezasının uygulanmasında havanın çalışmaya müsait olmadığı devre dikkate alınır mı?  288
SORU 213: Sözleşme imzalandıktan sonra gecikme cezasının matrahı değiştirilebilir mi?  291
SORU 214: Gecikme cezasının, idarenin aldığı karara dayanılarak uygulanmaması mümkün müdür?  292
SORU 215: Yükleniciye çekilen ihtardaki süre, cezalı çalışma süresine dâhil midir?  293
SORU 216: Sözleşmenin feshi durumunda gecikme cezasına esas süre nasıl belirlenir?  296
SORU 217: Yüklenicinin kusuru olmamasına rağmen, işin tamamlanamaması durumunda gecikme cezası kesilir mi?  300
SORU 218: Yükleniciye verilen süre dolmadan sözleşmenin feshedilmesi durumunda, gecikme cezası kesilecek süre nasıl belirlenir?  301
SORU 219: İşin bitim tarihinin resmi tatil gününe rastlaması durumunda gecikme cezası kesilir mi?  301
SORU 220: Süre uzatımı verilen işte, uzatılan süre için gecikme cezası kesilir mi?  306
SORU 221: Gecikme cezası teminattan karşılanabilir mi?  306
SORU 222: İdare ihtarla birlikte sözleşmesinde belirtilen ek süreden daha fazla bir süre için gecikme cezası kesebilir mi?  307
Teknik Personel Cezaları  310
SORU 223: Teknik personel ifadesi ne anlama gelir?  310
SORU 224: Kimler teknik personel olarak adlandırılır?  310
SORU 225: Şantiye şefi nasıl tanımlanır?  310
SORU 226: Kimler şantiye şefi olabilir?  311
SORU 227: Kimler şantiye şefi olamaz?  311
SORU 228: Şantiye şefi hangi işler için gereklidir?  311
SORU 229: Teknik personel bulundurulmasıyla ilgili hususlar hangi dokümanlarda düzenlenmiştir?  312
SORU 230: Yüklenici, teknik personel bildirimini yapmak zorunda mıdır?  312
SORU 231: İşin başında teknik personel bulundurmanın temel mantığı nedir?  313
SORU 232: Teknik personele ait hangi belgelerin idareye verilmesi zorunludur?  313
SORU 233: Teknik personele ait hangi belgelerin noter onaylı olması zorunludur?  313
SORU 234: İdarenin yüklenicinin sunduğu teknik personeli kabul etmeme yetkisi var mıdır?  314
SORU 235: Yükleniciler, yabancı uyruklu mühendis veya mimarı teknik personel olarak çalıştırabilir mi?  314
SORU 236: Yürürlükteki mevzuata göre teknik personel sayılmayan meslek unvanları için bildirim yapılmadığı gerekçesiyle ceza kesilebilir mi?  315
SORU 237: Teknik personel bildirimlerinde uyulması gereken işleyişi ve süreleri belirtiniz?  317
SORU 238: Teknik personel bildirimlerinin idareye verilip, yapı denetim görevlilerine verilmemesi cezai yaptırımı gerektirir mi?  320
SORU 239: Teknik personelle ilgili cezalar hangi dokümanda düzenlenmiştir?  321
SORU 240: Teknik personele ait belgelerin eksik verilmesi durumunda ceza kesilir mi?  325
SORU 241: Yüklenicinin teknik personel bulundurmadığı durumlarda, idare tarafından ceza kesilmemesi, kamu zararı olarak değerlendirilebilir mi?  330
SORU 242: Teknik personele ait belgelerin verilmemesi durumunda, ayrıca personel bulundurmama cezası kesilir mi?  331
SORU 243: Teknik personelin bulunmadığı durumlarda idare işi durdurabilir mi?  331
SORU 244: Teknik personelin iş yerinden ayrılması hangi durumlar için mümkündür?  331
SORU 245: Teknik personel bulundurmama cezası kesilirken sadece iş programı mı dikkate alınır?  332
SORU 246: Yüklenicinin geçici olarak iş yerinde bulundurması gereken personel hangileridir?  335
SORU 247: “Teknik personelin devamlı olarak iş yerinde bulundurulması” hükmünün anlamı nedir?  341
SORU 248: Teknik personel bulundurulmamasından dolayı hesaplanan cezalar hakedişlerden kesilebilir mi?  344
SORU 249: Yüklenicinin cezalı çalıştığı sürede teknik personel bulundurma yükümlülüğü devam eder mi?  345
SORU 250: Geçici kabul eksikliklerinin giderilmesi süresince yüklenici teknik personel çalıştırmalı mıdır?  345
SORU 251: Teknik personelin deneyim süresi, mezuniyet tarihine göre mi, oda kayıt tarihine göre mi hesap edilir?  346
SORU 252: Teknik personele ait deneyim süresinin hesabında gün, ay ve yıl hesabı yapılır mı?  348
SORU 253: Deneyim süresinin tespitinde, başlangıç ve bitiş tarihleri olarak hangi tarihler esas alınmalıdır?  353
SORU 254: İdare tarafından kabul edilmesine rağmen, sadece deneyim şartını sağlamadığı gerekçesiyle yükleniciye teknik personel bulundurmama cezası kesilir mi?  353
SORU 255: Sözleşmesinde istenen personelden daha deneyimli veya mesleki özelliği daha üst seviyede olan personel çalıştırılırsa ceza kesilir mi?  354
SORU 256: Yüklenicinin işe başlamaması sebebiyle idare tarafından sözleşmenin feshedilmesi durumunda teknik personel cezası kesilir mi?  355
SORU 257: Yüklenicinin teknik personel bulundurduğunu ispat etme yükümlülüğü var mıdır?  356
SORU 258: Teknik personelin iş yerinde bulunduğunu kanıtlayan belgeler nelerdir?  357
SORU 259: Teknik personel için verilen noter taahhütnamelerinde; personelin işin başında bulundurulacağı süre nasıl belirlenir?  358
SORU 260: Aynı teknik personel birden çok iş için taahhütname verebilir mi?  358
SORU 261: Noter taahhütnamelerinde teknik personelin maaşı asgari ücret olarak gösterilebilir mi?  373
SORU 262: Teknik personelin asgari ücretin altında bir ücretle çalıştırılması durumunda idarenin bir sorumluluğu var mıdır?  373
SORU 263: Teknik personelin oda kaydının bulunması mecburi midir?  374
SORU 264: Mühendis ve gerçek kişi unvanıyla sözleşmeyi imzalayan yüklenicinin kendisini teknik personel olarak göstermesi durumunda noter taahhütnamesi vermesi zorunlu mudur?  374
SORU 265: Yüklenici teknik personel taahhütnamesini zamanında notere onaylattırmasına rağmen idareye geç bildirirse ceza uygulanır mı?  376
SORU 266: Elektrik mühendisi yerine elektrik–elektronik mühendisi diplomasının sunulması durumunda teknik personel kabul edilir mi?  377
SORU 267: Teknik personel bildiriminin eksik yapılması ile sözleşmeye uygun olmayan personel bildiriminin yapılması arasındaki fark nedir?  377
SORU 268: Noterden verilen taahhütnamelerde hangi bilgiler yer alır?  381
SORU 269: Yer tesliminin yapılamadığının yer teslim tutanağında belirtilmesi durumunda teknik personel bildirimi nasıl yapılır?  381
Makine, Teçhizat ve Ekipman Cezası  383
SORU 270: Makine, teçhizat ve ekipman bulundurulmasına yönelik hususlar hangi dokümanlarda hüküm altına alınmıştır?  383
SORU 271: İdarenin, yükleniciden makine ve ekipmanı ihale konusu işin başından sonuna kadar hazır bulundurulacağına dair noter onaylı taahhütname istemesi mevzuata uygun mudur?  383
SORU 272: Yüklenici sözleşmede istenilen makine, teçhizat ve ekipmanı bulundurmadığı takdirde yaptırım uygulanır mı?  383
SORU 273: İdarenin makine, teçhizat ve ekipman için istediği sayı ve nitelik ile ceza tutarını belirleme hakkı var mıdır?  384
Yapı Denetim Görevlileri İçin Mekân Tesis Edilmeme Cezası  387
SORU 274: Yapı denetim görevlisi için gerekli binaların yapılmasına yönelik hususlar hangi dokümanlarda yer alır?  387
SORU 275: Yüklenicilerin yapı denetim görevlisi için gerekli bina ve barakaları yapma zorunluluğu var mıdır?  387
SORU 276: Yapı denetim görevlileri için yapılan bina ve barakalar işin sonunda kime ait olur?  387
Yüklenicinin Bakım ve Düzeltme Sorumluluğu Cezası  389
SORU 277: Teminat süresi ne anlama gelir?  389
SORU 278: Yükleniciye teminat süresinde bakım ve düzeltme sorumluluğunu yerine getirmemesi durumunda ceza kesilebilir mi?  389
SORU 279: Bakım ve düzeltme sorumluluğunu yerine getirmeyen yükleniciye kesilecek cezalar nasıl tahsil edilir?  390
Geçici Kabul Eksiklerinin Zamanında Tamamlanmama Cezası  391
SORU 280: İşin geçici kabule hazır hale gelmesinin şartları nelerdir?  391
SORU 281: Kabul komisyonunun tespit ettiği eksiklikler belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmezse uygulanacak yaptırım ne olur?  391
SORU 282: Kabul komisyonunun yükleniciye eksikliklerin tamamlanması için verdiği süreye ceza kesilir mi?  392
SORU 283: Geçici kabul komisyonunun, sözleşmede belirtilen günlük ceza oranını değiştirme yetkisi var mıdır?  395
SORU 284: Geçici kabul tutanağında, yükleniciye kesilecek cezayı etkileyecek en önemli husus nedir?  399
SORU 285: Geçici kabul itibar tarihinin sehven yanlış yazılması durumunda gecikme cezası kesilir mi?  401
Kesin Kabul Eksiklerinin Zamanında Tamamlanmama Cezası  402
SORU 286: Kesin kabul sürecine ilişkin düzenlemeler hangi dokümanlarda yer alır?  402
SORU 287: Kesin kabul süreci ne zaman başlar?  402
SORU 288: Kesin kabul sürecinde hangi durumlarda ceza uygulanır?  402
SORU 289: Kesin kabulde kesilen cezalar hakedişlerden karşılanabilir mi?  409
SEKİZİNCİ BÖLÜM
YÜKLENİCİ NAM VE HESABINA YAPTIRILAN İŞLERİN KESİNTİSİ
SORU 290: Yüklenici nam ve hesabına yaptırılan işlerde gecikme cezası ne zamana kadar kesilir?  411
SORU 291: Yüklenici nam ve hesabına yaptırılan işlerin bedelleri hakedişten kesilebilir mi?  412
DOKUZUNCU BÖLÜM
NEFASET KESİNTİSİ
SORU 292: Nefaset/nefaset bedeli neyi ifade eder?  417
SORU 293: Nefaset ve kesintisi hangi dokümanlarda hüküm altına alınmıştır?  417
SORU 294: Nefaset kesilebilmesinin şartları nelerdir?  418
SORU 295: Nefaset hangi ayıplı hallerde kesilir?  419
SORU 296: Ayıplı iş ile eksik işlerde ihbar yükümlülüğü aranır mı?  420
SORU 297: Nefaset kesinti tutarında, KDV ödemesi ve gelir vergisi kesintisi yapılır mı?  421
SORU 298: Nefaset tutarının hesabında hangi rayiçler kullanılır?  426
SORU 299: Nefaset kesintisi hangi usuller kullanılarak belirlenir?  428
SORU 300: Yüklenici nefaset kesintisine itiraz edebilir mi?  431
SORU 301: Geçici veya kesin kabul süreçlerinden önce yapı denetim görevlilerinin nefaset bedeli belirleme yetkisi var mıdır?  432
SORU 302: İşe ait sözleşme ve idari şartnamede kesilecek nefasete yönelik sabit bir oran veya tutar belirlenebilir mi?  433
SORU 303: Geçici ve kesin kabulde tespit edilen eksikliklerin tümü için nefaset bedeli belirlenerek kabul süreci tamamlanabilir mi?  433
SORU 304: Geçici kabulün yapılıp yapılmamasında etkili olan %5’lik kusur ve eksiklik oranına nefaset kesintisi dâhil midir?  434
SORU 305: Nefaset kesinti yüzdesi için bir üst sınır var mıdır?  434
SORU 306: Nefaset kesintisi nasıl karşılanır?  434
SORU 307: Nefaset kesintisi hakedişin hangi bölümünde gösterilir?  434
SORU 308: İdarenin nefaset kesintisi yapma zorunluluğu var mıdır?  436
SORU 309: Nefaset kesintisi ile iş eksilişinin farkları nelerdir?  437
SORU 310: Nefaset kesintisi yapılan bir işte iş deneyim belgesi düzenlenirken hangi tutar esas alınır?  446
SORU 311: Yüklenicilerin daha önceki işlerinde yapılan nefaset kesintileri, iş ve meslek ahlakına aykırı bir faaliyet olarak değerlendirilip, katıldıkları ihaleden elenme sebebi olabilir mi?  447
SORU 312: Nefaset kesintisi yapılan imalat için sonradan fazla ödeme yapıldığı gerekçesiyle kesinti yapılabilir mi?  449
SORU 313: Nefaset kesintisi örnekleri nelerdir?  450
SORU 314: Yüklenici hakedişlerden yapılan nefaset kesintisine sonradan itiraz edebilir mi?  452
SORU 315: Yapı denetim görevlilerinin iş tamamlandıktan sonra tespit edilen eksiklikler için belirledikleri nefaset tutarını kesin hesaba yansıtmaları mümkün müdür?  453
ONUNCU BÖLÜM
KESİN/EK KESİN TEMİNAT GÜNCELLEME KESİNTİSİ
SORU 316: Kesin/ek kesin teminatın güncellenmesi hangi kanunlarda hüküm altına alınmıştır?  457
SORU 317: Güncelleme farkı nasıl tahsil edilecektir?  457
SORU 318: Kesin/ek kesin teminatın güncellenmemesi kamu zararına sebebiyet verir mi?  457
SORU 319: Teminat mektubunun güncellenmesi nasıl yapılır?  459
EKLER
EK 1: BAĞLANTI ADRESLERİ  463
EK 2: DAMGA VERGİSİNE TABİ KAĞITLAR  468
EK 3: YAPIM İŞLERİ GEÇİCİ KABUL TUTANAĞI  471
EK 4: YER TESLİM TUTANAĞI ÖRNEĞİ  472
EK 5: TEKNİK PERSONEL TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ  473
EK 6: SÖZLEŞMELERİN DİĞER HUSUSLAR KISMINA EKLENEBİLECEK HÜKÜMLER  474
ÖRNEK KARARLARA AİT LİSTE  477
Kaynakça  485
Dizin  489

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.