Hırsızlık, Karşılıksız Yararlanma (Kaçak Elektrik, Su ve Doğlagaz Kullanımı) ve Yağma Suçları

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Fidan BALCI - Seyithan ÖZTÜRK
ISBN: 978-625-708-849-7
Stok Durumu: Stokta var
180,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Fidan BALCI, Seyithan ÖZTÜRK
Baskı Tarihi 2020/07
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

Hırsızlık, Karşılıksız Yararlanma (Kaçak Elektrik, Su ve Doğlagaz Kullanımı) ve Yağma Suçları
Fidan BALCI - Seyithan ÖZTÜRK
2020/07 2. Baskı, 830 Sayfa, Ciltli
ISBN 978-625-708-849-7

Kitabımızın ilk baskısının sizlerden büyük ilgi görmesi ve tükenmesi üzerine ilave konu, son yasal değişiklikler ve bol güncel içtihatları içeren ikinci baskıyı hazırladık. Kitabımızın konusu olan yağma suçlarına sadece Yargıtay 6. Ceza Dairesi baktığı halde hırsızlık, karşılıksız yararlanma ve suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçlarına Yargıtayın 2, 13 ve 17. Ceza Daireleri bakmaktadır. Bu üç Ceza Dairesi arasında oluşan görüş ayrılıkları mümkün olduğunca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından giderilmektedir. Kitabımızda her dairenin görüş ve uygulamasına ayrı ayrı yer verilmesinin yanında Özel Dairelerce de benimsenen Ceza Genel Kurulunun son kararlarına yer verilerek uygulayıcıya kolaylık sağlanmaya çalışılmıştır.

İlk baskıda olduğu gibi üç bölümden oluşan kitabın birinci bölümünde hırsızlık; ikinci bölümünde karşılıksız yararlanma; üçüncü bölümünde ise yağma suçlarını ele aldık. Hırsızlık ve yağma suçlarında 6545 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikler, kaçak elektrik, doğal gaz ve su kullanımı ile ilgili fiilleri karşılıksız yararlanma suçu olarak düzenleyen 6352 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikler, 6763 sayılı Yasa ile uzlaştırma kurumunda yapılan değişikliklere ilaveten son olarak 7188 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikler de ilgili konulara işlenmiştir.

Kitapta maddelere ilişkin açıklamalar yapılarak, öğreti ve uygulamadaki farklı görüşlere yer verilmiş, her madde ile ilgili güncel Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve Özel Daire kararları yanında kişisel görüş ve eleştirilere de yer verilmiştir.


İÇİNDEKİLER

 

2. BASKIYA ÖNSÖZ VII

ÖNSÖZ . IX

İÇİNDEKİLER . XI

KISALTMALAR  XXIII

 

BİRİNCİ BÖLÜM

HIRSIZLIK

 

I. BASİT HIRSIZLIK 1

Hırsızlık - Madde 141  1

GEREKÇE  1

AÇIKLAMA 2

A. KORUNAN HUKUKİ YARAR. 2

B. MADDİ UNSUR. 2

1) Suçun Faili. 2

2) Suçun Mağduru  3

3) Suçun Konusu . 3

a) Taşınır mal . 3

b) Malın başkasına ait olması. 7

4) Hareket . 10

a) Suça konu malın bulunduğu yerden alınması 10

b) Zilyedin rızasının bulunmaması . 10

C. MANEVİ UNSUR. 12

D. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 13

E. YARGITAY KARARLARI (m.141). 14

II. NİTELİKLİ HIRSIZLIK.26

GEREKÇE  28

A. TCK’NIN 142. MADDESİNİN 1. FIKRASINDA DÜZENLENEN NİTELİKLİ

HALLER.33

1. Kime Ait Olursa Olsun Kamu Kurum ve Kuruluşlarında veya

İbadete Ayrılmış Yerlerde Bulunan ya da Kamu Yararına veya

Hizmetine Tahsis Edilen Eşya Hakkında Hırsızlık (142/1-a) . 33

a) Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan

eşya hakkında hırsızlık  33

b) Kime ait olursa olsun ibadete ayrılmış yerlerde bulunan eşya

hakkında hırsızlık  34

 

XII İÇİNDEKİLER

c) Kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında

hırsızlık 36

d) Yargıtay Kararları (m.142/1-a).37

2. Halkın Yararlanmasına Sunulmuş Ulaşım Aracı İçinde veya Bunların

Belli Varış veya Kalkış Yerlerinde Bulunan Eşya Hakkında Hırsızlık

(142/1-c) 50

a) Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde bulunan

eşya hakkında hırsızlık.50

b) Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracının belli varış

veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında hırsızlık .52

c) Yargıtay Kararları (m.142/1-c).53

3. Bir Afet veya Genel Bir Felâketin Meydana Getirebileceği Zararları

Önlemek veya Hafifletmek Maksadıyla Hazırlanan Eşya Hakkında

Hırsızlık (142/1-d).68

a) Açıklama68

b) Yargıtay Kararları (m.142/1-d) 70

4. Adet veya Tahsis veya Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya

Hakkında Hırsızlık (m.142/1-e).71

a) Açıklama71

b) Yargıtay uygulaması doğrultusunda konusu motosiklet olan

hırsızlık suçlarında uygulama 74

c) Yargıtay Kararları (m.142/1-e) 75

 

B. TCK’NIN 142. MADDESİNİN 2. FIKRASINDA DÜZENLENEN NİTELİKLİ

HALLER.112

1. Hırsızlığın, Kişinin Malını Koruyamayacak Durumda Olmasından

veya Ölmesinden Yararlanılarak İşlenmesi (m.142/2-a) 112

a) Açıklama112

b) Yargıtay Kararları (m.142/2-a).116

2. Hırsızlık Suçunun, Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak

Suretiyle ya da Özel Beceriyle İşlenmesi (m.142/2-b)125

a) Genel olarak 125

b) Hırsızlığın elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle

işlenmesi .126

c) Hırsızlığın elde veya üstte taşınan eşyanın özel beceriyle

alınması suretiyle işlenmesi 127

d) TCK’nın 142. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendinde öngörülen

suçun beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak

durumda olan kimseye karşı işlenmesi .129

 

İÇİNDEKİLER XIII

e) Yargıtay Kararları (m.142/2-b) 131

3. Hırsızlığın, Doğal Bir Afetin veya Sosyal Olayların Meydana Getirdiği

Korku veya Kargaşadan Yararlanarak İşlenmesi (m.142/2-c). 148

a) Açıklama . 148

b) Yargıtay Kararları (m.142/2-c)  150

4. Hırsızlığın, Haksız Yere Elde Bulundurulan veya Taklit Anahtarla ya

da Diğer Bir Aletle Kilit Açmak veya Kilitlenmesini Engellemek

Suretiyle İşlenmesi (m.142/2-d)  150

a) Açıklama . 150

b) Yargıtay Kararları (m.142/2-d) 154

5. Hırsızlık Suçunun Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle

İşlenmesi (m.142/2-e) . 175

a) Açıklama . 175

b) Yargıtay Kararları (m.142/2-e) 179

6. Hırsızlık Suçunun Tanınmamak İçin Tedbir Alarak veya Yetkisi

Olmadığı Halde Resmi Sıfat Takınarak İşlenmesi (m.142/2-f) . 201

a) Genel olarak . 201

b) Hırsızlığın tanınmamak için tedbir alarak işlenmesi . 201

c) Hırsızlığın yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak

işlenmesi. 202

d) Yargıtay Kararları (m.142/2-f). 204

7. Büyük veya Küçük Baş Hayvan Hakkında Hırsızlık (m.142/2-g) . 209

a) Açıklama . 209

b) Yargıtay Kararları (m.142/2-g)  210

aa) 28/06/2014 Tarihinden Önce İşlenen Suçlar ile İlgili

Yargıtay Kararları . 210

bb) 28/06/2014 Tarihinden Sonra İşlenen Suçlar ile İlgili

Yargıtay Kararları . 214

8. Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek

Suretiyle ya da Bina veya Eklentileri İçinde Muhafaza Altına

Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık (m.142/2-h). 216

a) Genel Olarak. 216

b) Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte

kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış olan eşya

hakkında hırsızlık  216

aa) Açıklama  216

bb) Yargıtay Uygulaması Doğrultusunda Araçlar ile Araçların

İçersinde Bulunan Eşyaların Çalınması Fiilleri 218

c) Bina veya eklentileri içinde bulunan eşya hakkında hırsızlık  220

d) Yargıtay Kararları (m.142/2-h) 225

 

XIV İÇİNDEKİLER

9. Hırsızlık Suçunun, Sıvı veya Gaz Hâlindeki Enerji Hakkında ve

Bunların Nakline, İşlenmesine veya Depolanmasına Ait Tesislerde

İşlenmesi (m.142/3) .249

a) Açıklama249

b) Suçun Terör Örgütünün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi252

c) Yargıtay Kararları (m.142/3)252

10. Hırsızlık Suçunun İşlenmesi Sonucunda Haberleşme, Enerji ya da

Demiryolu veya Havayolu Ulaşımı Alanında Kamu Hizmetinin

Geçici de Olsa Aksaması (m.142/5)254

a) Açıklama254

b) Yargıtay Kararları (m.142/5)255

11. Birden Fazla Nitelikli Hâlin Birlikte Gerçekleşmesi.258

12. Hırsızlık Suçunun İşlenmesi Amacıyla Konut Dokunulmazlığını

Bozma veya Mala Zarar Verme Suçunun İşlenmesi (TCK m.142/4) .260

a) Açıklama260

b) Yargıtay Kararları (m.142/4)262

13. Resmen Teslim Olunan Malın Alınması (m.290/2).266

a) Açıklama266

b) Yargıtay Kararları (m.290/2)266

III. SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ (TCK M.143)271

Madde 143.271

GEREKÇE.271

a) Açıklama271

b) Yargıtay Kararları (m.143) .273

IV. HIRSIZLIK SUÇUNDA DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN NİTELİKLİ HALLER280

Daha az cezayı gerektiren hâller - MADDE 144 .280

GEREKÇE.280

A. SUÇUN PAYDAŞ VEYA ELBİRLİĞİ İLE MALİK OLUNAN EŞYA

ÜZERİNDE İŞLENMESİ (m.144/1-a).280

1. Açıklama280

2. Yargıtay Kararları (m.144/1-a).283

B. SUÇUN BİR HUKUKİ İLİŞKİYE DAYANAN ALACAĞI TAHSİL AMACIYLA

İŞLENMESİ (m.144/1-b)286

1. Genel Olarak .286

2. Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağın Tahsil Amacı.286

3. Yargıtay Kararları (m.144/1-b) 291

V. HIRSIZLIK SUÇLARINDA DEĞER AZLIĞI KAVRAMI .301

Malın değerinin az olması - Madde 145 301

 

İÇİNDEKİLER XV

GEREKÇE  301

a) Açıklama  301

b) Yargıtay Kararları (m.145) 309

VI. KULLANMA HIRSIZLIĞI 325

Kullanma hırsızlığı- MADDE 146 325

GEREKÇE  325

a) Suçun Konusu  325

b) Malın Geçici Bir Süre Kullanılıp Zilyedine İade Edilmek Üzere

Alınması . 326

c) Malın Suç İşlemek İçin Kullanılmamış Olması 329

d) Yargıtay Kararları (m.146) 330

VII. HIRSIZLIK SUÇUNUN AĞIR VE ACİL BİR İHTİYACI KARŞILAMAK İÇİN

İŞLENMESİ 338

Zorunluluk hâli - Madde 147. 338

GEREKÇE  338

a) Açıklama  338

b) Yargıtay Kararları (m. 147). 340

VIII. HIRSIZLIK SUÇLARINDA CEZAYI KALDIRAN YA DA AZALTAN ŞAHSİ

SEBEPLER . 344

A. ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEBİ VEYA CEZADA İNDİRİM YAPILMASINI

GEREKTİREN ŞAHSİ SEBEP. 344

Madde 167 344

GEREKÇE  344

1. Genel Açıklamalar 344

2. Şahsi Cezasızlık Nedenleri 346

a) Haklarında Ayrılık Kararı Verilmemiş Eşlerden Biri. 346

b) Üstsoy veya Altsoy veya Bu Derecede Kayın Hısımlarından Biri

veya Evlat Edinen veya Evlatlık. 347

c) Aynı Konutta Beraber Yaşayan Kardeşlerden Biri. 349

3. Cezadan İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebepler . 350

a) Haklarında Ayrılık Kararı Verilmiş Eşlerden Biri  351

b) Aynı Konutta Beraber Yaşamayan Kardeşlerden Biri 352

c) Aynı Konutta Yaşamakta Olan Amca, Dayı, Hala, Teyze, Yeğen . 352

d) Aynı Konutta Beraber Yaşamakta Olan İkinci Dereceden Kayın

Hısımları 353

4. Yargıtay Kararları (m.167) 353

 

XVI İÇİNDEKİLER

B. ETKİN PİŞMANLIK .359

Etkin Pişmanlık - Madde 168 .359

GEREKÇE.359

1. Genel olarak.360

2. Etkin Pişmanlık Hükmünün Uygulanma Koşulları 361

a) Suçun Tamamlanmış Olması .361

b) Failin, Azmettiren veya Yardım Edenin Bizzat Pişmanlık

Göstererek, Aynen İade ya da Tazmin Etmek Suretiyle

Mağdurun Zararını Gidermesi.362

aa) Zararın fail, azmettiren veya yardım eden tarafından

giderilmesi362

bb) İade veya tazminin pişmanlık sonucu olması .364

cc) Zararın aynen geri verme veya tazmin suretiyle

giderilmesi365

dd) Aynen iade veya tazminin kovuşturma başlamadan önce

ya da kovuşturma başladıktan sonra ancak hüküm

verilmeden önce yapılmış olması.369

c) TCK’nın 168. Maddesinin Uygulanması.370

d) Yargıtay Kararları (m.168) .371

IX. HIRSIZLIK SUÇUNUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ.395

A. TEŞEBBÜS.395

1. Açıklama.395

2. Yargıtay Kararları .399

B. İŞTİRAK 431

1. Açıklama.431

2. Yargıtay Kararları .434

C. İÇTİMA .439

1. Bileşik suç.439

2. Zincirleme Suç440

3. Suç Sayısına ve Zincirleme Suça İlişkin Yargıtay Kararları 443

X. YAPTIRIM .471

XI. HIRSIZLIK SUÇLARINDA KOVUŞTURMA USULÜ, GÖREVLİ VE YETKİLİ

MAHKEME, ZAMANAŞIMI VE MÜSADERE .474

1. Soruşturma ve Kovuşturma .474

a) Açıklama.474

b) Yargıtay Kararları475

2. Uzlaştırma 476

 

İÇİNDEKİLER XVII

a) Açıklama  476

b) Yargıtay Kararları . 478

3. Görevli ve Yetkili Mahkeme. 481

4. Zamanaşımı . 482

5. Müsadere  483

6. Hırsızlık Suçlarına İlişkin Hükümlerin Uygulanma Sırası  484

XII. HIRSIZLIK SUÇUNUN BAZI SUÇLARDAN AYRIMI  485

1. Hırsızlık ve Yağma 485

a) Açıklama  485

b) Yargıtay Kararları . 485

2. Hırsızlık ve Dolandırıcılık 489

a) Açıklama  489

b) Yargıtay Kararları . 490

3. Hırsızlık ve Güveni Kötüye Kullanma . 502

a) Açıklama  502

b) Yargıtay Kararları . 504

4. Hırsızlık ve Mala Zarar Verme 507

a) Açıklama  507

b) Yargıtay Kararları . 508

5. Hırsızlık ve Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde

Tasarruf . 510

a) Açıklama  510

b) Yargıtay Kararları . 512

6. Hırsızlık ve Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi . 520

a) Açıklama  520

b) Yargıtay Kararları . 521

 

İKİNCİ BÖLÜM

KARŞILIKSIZ YARARLANMA

 

Karşılıksız yararlanma - Madde 163  531

GEREKÇE 531

I. OTOMATLAR ARACILIĞI İLE SUNULAN VE BEDELİ ÖDENDİĞİ TAKDİRDE

YARARLANILABİLEN BİR HİZMETTEN ÖDEME YAPMADAN

YARARLANMAK (M.163/1) . 532

A. AÇIKLAMA 532

B. YARGITAY KARARLARI (m.163/1). 534

 

XVIII İÇİNDEKİLER

II. TELEFON HATLARI İLE FREKANSLARINDAN YA DA ELEKTROMANYETİK

DALGALARLA YAPILAN ŞİFRELİ VEYA ŞİFRESİZ YAYINLARDAN SAHİBİNİN

VEYA ZİLYEDİNİN RIZASI OLMADAN YARARLANMAK (M.163/2) 535

A. AÇIKLAMA 535

B. YARGITAY KARARLARI (m.163/2) .537

III. ABONELİK ESASINA GÖRE YARARLANILABİLEN ELEKTRİK ENERJİSİNİN, SUYUN

VEYA DOĞAL GAZIN SAHİBİNİN RIZASI OLMAKSIZIN VE TÜKETİM MİKTARININ

BELİRLENMESİNİ ENGELLEYECEK ŞEKİLDE TÜKETİLMESİ (M.163/3).538

A. 05/07/2012 TARİHİNE KADAR İŞLENEN ELEKTRİK ENERJİSİ, SU VE

DOĞAL GAZ HIRSIZLIĞI SUÇLARINDA UYGULAMA.540

1. 6352 Sayılı Kanunun Yürürlüğe Girmesinden Önce

Kesinleşen Mahkumiyet Hükümleri Açısından .540

2. 6352 Sayılı Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihte

Henüz Kesinleşmemiş Olan Hükümler Açısından .541

a) Açıklama541

b) Yargıtay Kararları.543

B. 05/07/2012 TARİHİNDEN SONRA İŞLENEN KARŞILIKSIZ YARARLANMA

SUÇLARI (KAÇAK ELEKTRİK, SU VE DOĞAL GAZ KULLANIMI) İLE İLGİLİ

UYGULAMA548

1. Genel Olarak (m.163/3)548

2. Aboneliğin Tesis Edilmiş Olması Halinde Elektrik Enerjisi, Doğalgaz ve

Suyun Kaçak Kullanımı552

a) Açıklama552

b) Yargıtay Kararları.552

3. Abonesiz Elektrik Enerjisi, Doğal Gaz ve Su Kullanımı 578

a) Açıklama578

b) Yargıtay Kararları.580

C. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ.591

1. Teşebbüs 591

a) Açıklama591

b) Yargıtay Kararları.593

2. İştirak593

3. Karşılıksız Yararlanma ve Mühür Bozma Suçlarında İçtima594

a) Açıklama594

b) Yargıtay Kararları.596

4. Zincirleme suç 610

a) Açıklama610

b) Yargıtay Kararları.611

 

İÇİNDEKİLER XIX

D. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ 617

E. KARŞILIKSIZ YARARLANMA SUÇLARINDA ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEPLERİ 618

F. KARŞILIKSIZ YARARLANMA SUÇLARINDA ETKİN PİŞMANLIK. 618

1. Açıklama  618

2. Yargıtay Kararları . 623

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YAĞMA

 

Yağma - Madde 148  637

GEREKÇE 637

I. GENEL BİLGİLER  639

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 641

III. YAĞMA SUÇUNUN UNSURLARI. 642

A. MADDİ UNSURLARI . 642

1. Fail . 642

2. Mağdur  643

3. Suçun Konusu  643

4. Fiil  644

a) Genel Olarak. 644

b) Cebir ve Tehdit . 644

c) Malın Bulunduğu Yerden Alınması Veya Teslimi  650

B. MANEVİ UNSUR. 651

C. SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU. 654

IV. SENEDİN YAĞMASI SUÇU 654

V. YARGITAY KARARLARI  658

A. SUÇUN UNSURLARINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI. 658

B. EYLEMİN YAĞMA SUÇUNU OLUŞTURDUĞUNA İLİŞKİN

YARGITAY KARARLARI 676

C. EYLEMİN YAĞMA DEĞİL DİĞER SUÇLARI (HIRSIZLIK-KASTEN

YARALAMA-TEHDİT) OLUŞTURDUĞUNA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI . 679

D. GÖREV iLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  683

E. EYLEMİN YAĞMA SUÇU İLE BİRLİKTE KİŞİYİ HÜRRIYETİNDEN YOKSUN

KILMA SUÇUNU OLUŞTURACAĞINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 687

F. DİĞER YARGITAY KARARLARI. 692

VI. CEZANIN ARTIRILMASINI GEREKTİREN NİTELİKLİ HALLER (M. 149)  694

Nitelikli Yağma - Madde 149. 694

GEREKÇE 694

A. SUÇUN SİLAHLA İŞLENMESİ (m.149/1-a). 696

 

XX İÇİNDEKİLER

1. Açıklama.696

2. Yargıtay Kararları (m.149/1-a)699

B. KİŞİNİN KENDİSİNİ TANINMAYACAK BİR HALE KOYMASI SURETİYLE

İŞLENMESİ (m.149/1-b)704

1. Açıklama.704

2. Yargıtay Kararları (m.149/1-b)706

C. BİRDEN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN BİRLİKTE İŞLENMESİ (m.149/1-c) 707

1. Açıklama.707

2. Yargıtay Kararları (m.149/1-c)708

D. YOL KESMEK SURETİYLE YA DA KONUTTA, İŞYERİNDE VEYA BUNLARIN

EKLENTİLERİNDE İŞLENMESİ (m.149/1-d)710

1. Açıklama.710

a) Yol Kesmek Suretiyle İşlenmesi.710

b) Konutta, İşyerinde veya Bunların Eklentilerinde İşlenmesi.711

2. Yargıtay Kararları (m. 149/1-d).712

E. BEDEN VEYA RUH BAKIMINDAN KENDİSİNİ SAVUNAMAYACAK

DURUMDA BULUNAN KİŞİYE KARŞI İŞLENMESİ (m.149/1-e).720

1. Açıklama.720

2. Yargıtay Kararları (m. 149/1-e).722

F. VAR OLAN VEYA VAR SAYILAN SUÇ ÖRGÜTLERİNİN OLUŞTURDUKLARI

KORKUTUCU GÜÇTEN YARARLANILARAK İŞLENMESİ (m.149/1-f).724

1. Açıklama.724

2. Yargıtay Kararları (m. 149/1-f) .725

G. SUÇ ÖRGÜTÜNE YARAR SAĞLAMAK MAKSADIYLA İŞLENMESİ (m.149/1-g) .726

1. Açıklama.726

2. Yargıtay Kararları (m. 149/1-g).726

H. GECE VAKTİNDE İŞLENMESİ (m.149/1-h).728

1. Açıklama.728

2. Yargıtay Kararları (m.149/1-h)729

VII. YAĞMA SUÇUNUN İŞLENMESİ SIRASINDA KASTEN YARALAMA SUÇUNUN

NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ HALLERİNİN GERÇEKLEŞMESİ .730

A. AÇIKLAMA 730

B. YARGITAY KARARLARI 731

VIII. YAĞMA SUÇUNUN DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN NİTELİKLİ HALLERİ

(M.150) 734

Daha az cezayı gerektiren hâl - Madde 150.734

GEREKÇE734

A. BİR HUKUKİ İLİŞKİYE DAYANAN ALACAĞIN TAHSİLİ AMACIYLA SUÇUN

İŞLENMESi (m.150/1) .734

 

İÇİNDEKİLER XXI

1. Açıklama  734

2. Yaptırım . 738

3. Yargıtay Kararları (m.150/1)  739

B. SUÇUN KONUSUNU OLUŞTURAN MALIN DEĞERİNİN AZ OLMASI

(m.150/2)  753

1. Açıklama  753

2. Yargıtay Kararları (m.150/2)  755

IX. ETKİN PİŞMANLIK . 766

Etkin Pişmanlık - Madde 168. 766

A. AÇIKLAMA . 766

B. YARGITAY KARARLARI (m.168)  767

X. YAĞMA SUÇUNUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ. 788

A. TEŞEBBüS. 788

1. Açıklama  788

2. Yargıtay Kararları . 790

B. İŞTiRAK  804

1. Açıklama  804

2. Yargıtay Kararları . 806

C. İÇTİMA. 810

1. Açıklama  810

2. Yargıtay Kararları . 812

XI. BENZER SUÇLARLA KARŞILAŞTIRMA 823

A. YAĞMA VE HIRSIZLIK . 823

B. YAĞMA VE DOLANDIRICILIK  823

C. YAĞMA VE İRTİKÂP 824

D. YAĞMA VE ŞANTAJ  824

XII.YAPTIRIM, KOVUŞTURMA USULÜ, GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME . 825

A. YAPTIRIM. 825

1. Açıklama  825

2. Yağma Suçu Nedeniyle Ceza Hükümlerinin Uygulanmasında Sıra. 826

B. KOVUŞTURMA USULÜ, GÖREVLi VE YETKiLi MAHKEME . 826

XIII. ZAMANAŞIMI . 827

1. Açıklama  827

2. Yargıtay Kararları . 828

KAYNAKÇA  829

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar