Hukuk Başlangıcı

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Süleyman YILMAZ
ISBN: 9786050506860
255,00 TL 300,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Süleyman YILMAZ
Baskı Tarihi 2020/11
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

YTK373

Hukuk Başlangıcı

Doç. Dr. Süleyman YILMAZ

2020/11 2. Baskı, 278Sayfa

ISBN 978-605-050-686-0


“Hukuk Başlangıcı” ismini verdiğim bu kitabım, sadece hukuk eğitimine yeni başlayanlara ve sosyal bilimlerin başka alanlarında üniversite eğitimi almakta olup hukuk başlangıcını bir ders olarak gören öğrencilere değil, aynı zamanda temel hukuk kavramlarını öğrenmek, bilgi sahibi olmak isteyen herkese yönelik hazırlanmıştır. Amacım bu kitabın bir kaynak kitap olarak, ihtiyaç duyan herkes tarafından kullanılması, kolay anlaşılır olmasıdır.

Bu amaca ulaşmak için öncelikle pozitif hukuk temel alınarak konu seçimi yapılmıştır. Hukukun felsefesel ve sosyolojik esaslarına ilişkin konu ve sorunlara sadece ihtiyaç olduğu ölçüde yer verilmiş, ayrıntılı açıklamalardan, doktrinsel tartışmalardan kaçınılmıştır. Günlük yaşamda herkesin temel olarak kullanabileceği hukuki kurum ve kavramlar ise daha ayrıntılı olarak ela alınmıştır.

Kitabın ikinci bir amacı da kitapta açıklanan konuların anlaşılıp anlaşılmadığını, okuyucuların kendi kendilerine denetlemelerine imkân sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için her bölümün sonuna çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir bölüm testi konulmuştur.

Kitabın en sonunda ise temel hukuk kavramlarına bir bütün olarak yer verdiğim, kısa bir sözlük hazırlanmıştır. Böylece bir kavram hakkında özlü bilgi sahibi olmak isteyenlerin kolayca bu bilgiye ulaşabilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

Hukuk Başlangıcı kitabının tüm bu amaçlara ulaşması ve okuyucuya yararlı olması en büyük dileğimdir.

Son olarak bu kitabın basılmasında her zaman olduğu gibi son derece titiz ve gayretli bir çalışma gerçekleştiren başta Yetkin Basım, Yayım ve Dağıtım AŞ’nin değerli yöneticisi Muharrem Başer olmak üzere tüm çalışanlarına, kitabın tashihlerini benimle birlikte yapan Arş. Gör. Dr. Harun KILIÇ’a teşekkür ederim.

BİRİNCİ BÖLÜM
TOPLUM HAYATINI DÜZENLEYEN KURALLAR

      I.  GENEL OLARAK..................................................................... 27

     II.  DİN KURALLARI..................................................................... 28

A. ............................................................................. Genel Olarak    28

B. Din Kuralları ile Hukuk Kuralları Arasındaki Farklar............ 29

    III. AHLÂK KURALLARI.............................................................. 30

A. ............................................................................. Genel Olarak    30

B. Ahlâk Kuralları ile Hukuk Kuralları Arasındaki Farklar........ 31

    IV. GÖRGÜ KURALLARI.............................................................. 32

A. ............................................................................. Genel Olarak    32

B. Görgü Kuralları ile Hukuk Kuralları Arasındaki Farklar........ 33

     V. HUKUK KURALLARI.............................................................. 34

A. ............................................................................. Genel Olarak    34

B. Hukukun Tanımı................................................................... 34

C. Hukukun Çeşitli Anlamları................................................... 35

1. . Pozitif (Müspet) Hukuk................................................... 35

2. . Doğal Hukuk (Tabiî Hukuk)............................................ 36

3. . Mevzû Hukuk................................................................. 36

4. . Objektif Hukuk – Sübjektif Hukuk................................. 36

5. . Maddî Hukuk – Usûl Hukuku......................................... 37

D. ................................................................... Hukukun Amaçları    37

1. . Genel Olarak................................................................... 37

2. . Dirlik ve Düzeni Sağlama................................................ 37

3. . Hukukî Güvenliği Sağlama.............................................. 38

4. . Adaleti Sağlama............................................................... 38

5. . Toplumun Gereksinimlerini Karşılama............................ 40

E. Hukuk Alanındaki Yaptırımlar.............................................. 40

1. . Yaptırım Kavramı............................................................ 40

2. . Yaptırımların Tarihî Gelişimi........................................... 41

3. . Yaptırım Türleri............................................................... 42

a. Ceza........................................................................... 43

b. Zorla Yaptırma........................................................... 43

c. Zararın Tazmini (Tazminat)........................................ 44

d. Geçersizlik (Hükümsüzlük) - Yokluk......................... 44

aa. Genel Olarak......................................................... 44

bb. .................................................................... Eksiklik    45

cc. Kesin Hükümsüzlük (Butlan)................................ 45

dd. .......................................................................... İptal    46

e. Yapılan İşlemin İptal Edilmesi.................................... 46

BÖLÜM TESTİ.................................................................................. 47

İKİNCİ BÖLÜM
HUKUKUN KAYNAKLARI

      I. GENEL OLARAK..................................................................... 51

     II. HUKUKUN YAZILI KAYNAKLARI....................................... 51

A. .................................................................................... Anayasa    51

B. Kanunlar............................................................................... 53

1. . Genel Olarak................................................................... 53

2. . Kanunların Özellikleri..................................................... 54

a. Kanunların Genelliği................................................... 54

b. Kanunların Sürekliliği................................................. 54

3. . Kanunların Hazırlanması, Kabulü ve Yayımlanması....... 55

C. Kanun Hükmünde Kararnameler.......................................... 57

D. ................................................ Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi    58

E. Milletlerarası (Uluslararası) Andlaşmalar.............................. 60

F. Tüzükler............................................................................... 61

G. Yönetmelikler....................................................................... 62

    III.  HUKUKUN YAZILI OLMAYAN KAYNAKLARI - ÖRF VE
           ÂDET HUKUKU....................................................................... 63

A. ............................................................................. Genel Olarak    63

B. Örf ve Âdet Hukukunun Unsurları....................................... 63

1. . Süreklilik......................................................................... 63

2. . Genel İnanç..................................................................... 64

3. . Devlet Desteği................................................................. 64

C. Örf ve Âdet Hukukunun Rolü.............................................. 65

1. . Örf ve Âdetin Tamamlayıcı Rolü.................................... 65

2. . Örf ve Âdetin Belirtici Rolü............................................ 66

3. . Örf ve Âdetin Yorumlayıcı Rolü..................................... 66

D. .... Örf ve Âdet Hukuku Kurallarında Kanuna Aykırılık Sorunu    66

    IV. HUKUKUN YARDIMCI KAYNAKLARI................................. 67

A. ....................................... Mahkeme İçtihatları (Yargı Kararları)    67

B. Doktrin (Bilimsel Görüşler)................................................... 68

     V. KANUNLARIN ANAYASAYA UYGUNLUK DENETİMİ...... 69

A. ............................................................................. Genel Olarak    69

B. Esas Bakımından Denetim.................................................... 70

1. . Sebep Unsuru Bakımından.............................................. 70

2. . Amaç Unsuru Bakımından.............................................. 71

3. . Konu Unsuru Bakımından............................................... 71

C. Şekil Bakımından Denetim................................................... 72

D. ......................................... İptal Davası (Soyut Norm Denetimi)    72

E. İtiraz Yolu (Somut Norm Denetimi)...................................... 73

F. Bireysel Başvuru Hakkı........................................................ 74

G. Anayasa Mahkemesi Tarafından Verilen Kararların Yürürlüğe  Girişi       75

BÖLÜM TESTİ.................................................................................. 78

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HUKUKUN KOLLARA AYRILIŞI

      I. GENEL OLARAK..................................................................... 83

     II. ÖZEL HUKUK – KAMU HUKUKU AYRIMI.......................... 83

A. ............................................................... Özel Hukukun Dalları    84

1. . Medeni Hukuk................................................................ 84

a. Kişiler Hukuku........................................................... 84

aa. Kişiliğin Başlangıcı ve Ehliyet............................... 84

bb. .................................................................... Hısımlık    85

cc. Yerleşim Yeri (İkametgâh).................................... 85

dd. .................................................. Kişiliğin Korunması    86

ee. Tüzel Kişiler......................................................... 86

aaa. Kamu Hukuku Tüzel Kişileri........................ 87

bbb. ............................... Özel Hukuk Tüzel Kişileri    87

b. Aile Hukuku............................................................... 87

aa. Nişanlanma – Evlenme......................................... 88

bb. ..................................................... Evlenme Engelleri    88

cc. Boşanma............................................................... 89

dd. ................................. Eşler Arasındaki Mal Rejimleri    90

aaa. Yasal Mal Rejimi – Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi       91

bbb. ..................................... Seçimlik Mal Rejimleri    91

c. Miras Hukuku............................................................. 92

aa. Yasal Mirasçılar.................................................... 92

bb. ........................................... Ölüme Bağlı Tasarruflar    93

cc. Mirasın Açılması ve Paylaşımı.............................. 94

d. Eşya Hukuku.............................................................. 94

aa. Zilyetlik ve Tapu Sicili.......................................... 95

bb. .............................................................. Aynî Haklar    95

cc. Mülkiyet............................................................... 96

dd. .................................................... Sınırlı Aynî Haklar    97

e. Borçlar Hukuku.......................................................... 98

aa. Sözleşme............................................................... 99

bb. ................................................................ Haksız Fiil    100

cc. Sebepsiz Zenginleşme......................................... 101

2. . Ticaret Hukuku............................................................. 101

a.. Ticarî İşletme........................................................... 101

b. Ticaret Şirketleri....................................................... 102

aa. Kollektif Şirketler............................................... 103

bb. .................................................... Komandit Şirketler    103

cc. Anonim Şirketler................................................. 104

dd. ..... Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler    104

ee. Limited Şirketler................................................. 105

ff. Kooperatif Şirketler............................................ 105

c. Kıymetli Evrak......................................................... 106

d. Deniz Ticareti........................................................... 108

e. Sigorta Hukuku......................................................... 109

3. . Devletler Özel Hukuku.................................................. 110

a. Tabiiyet (Vatandaşlık).............................................. 110

b. Yabancılar Hukuku.................................................. 111

c. Kanunlar İhtilafı....................................................... 111

B. Kamu Hukukunun Dalları................................................... 111

1. . Anayasa Hukuku........................................................... 111

a. Türk Anayasa Hukukunun Tarihi Gelişimi............... 112

b. Anayasanın Temel İlkeleri........................................ 113

aa. İnsan Haklarına Saygılı Devlet İlkesi.................. 113

bb. ................................ Atatürk Milliyetçiliğine Bağlılık    114

cc. Demokratik Devlet İlkesi.................................... 114

dd. ..................................................... Lâik Devlet İlkesi    115

ee. Sosyal Devlet İlkesi............................................ 115

ff. Hukuk Devleti İlkesi........................................... 116

c. Devlet Organları....................................................... 117

aa. Yasama............................................................... 117

aaa. Genel Olarak.............................................. 117

bbb. TBMM’nin Üye Tam Sayısı ve Görev Süresinde Zaman  İçinde Gerçekleştirilen Değişiklikler............................................... 118

ccc. Seçim Sistemi............................................. 120

ddd. Milletvekilliğinin Başlaması....................... 121

eee. TBMM Başkanlık Divanın Oluşumu.......... 121

fff. Milletvekilliğinin Düşmesi.......................... 122

bb. ................................................................... Yürütme    123

aaa. Genel Olarak.............................................. 123

bbb. ...................................... Adlî Denetim Araçları    124

aaaa. Cumhurbaşkanı Yardımcılarının ve Bakanların Adlî Sorumluluğu  124

bbbb. .... Cumhurbaşkanının Adlî Sorumluluğu    126

cc. Yargı................................................................... 127

2. . İdare Hukuku................................................................ 127

a. Genel Olarak............................................................ 127

b. İdarenin Kuruluşuna İlişkin Temel İlkeler................ 128

aa. Merkezden Yönetim........................................... 129

bb. .................................................... Yerinden Yönetim    129

aaa. Yerel Kuruluşlar......................................... 129

bbb. ....................................... Hizmetsel Kuruluşlar    130

c. İdari İşlemlerin Hukukî Rejimi................................. 131

d. İdarenin Sorumluluğu............................................... 131

3. . Ceza Hukuku................................................................ 132

4. . Yargılama Hukuku........................................................ 132

5. . İcra ve İflas Hukuku..................................................... 133

6. . Devletler Hukuku (Uluslararası Hukuk)........................ 133

7. . Genel Kamu Hukuku.................................................... 134

8. . Mali Hukuk................................................................... 134

    III. KARMA HUKUK DALLARI.................................................. 134

A. ................................................................................. İş Hukuku    135

B. Hava Hukuku..................................................................... 135

C. Banka Hukuku.................................................................... 135

D. .......................................................................... Çevre Hukuku    135

BÖLÜM TESTİ................................................................................ 137

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KANUNLARIN UYGULANMASI, HÂKİMİN
HUKUK YARATMASI VE TAKDİR YETKİSİ

      I. KANUNLARIN UYGULANMASI.......................................... 145

A. ............................................................................. Genel Olarak    145

B. Kanunların Yer Yönünden Uygulanması............................ 145

C. Kanunların Zaman Yönünden Uygulanması....................... 146

1. . Kanunların Yürürlüğe Girmesi...................................... 146

2. . Kanunların Yürürlükten Kalkması................................. 147

a. Kanunların Açık Olarak Yürürlükten Kaldırılması.... 147

b. Kanunların Üstü Kapalı Olarak Yürürlükten
Kaldırılması.............................................................. 147

D. ............................. Kanunların Anlam Yönünden Uygulanması    147

1. . Kanunların Yorumlanması............................................ 147

a. Yasama Yorumu....................................................... 148

b. Yargısal Yorum........................................................ 148

c. Bilimsel Yorum........................................................ 149

2. . Yorum Yöntemleri........................................................ 149

a. Söze Göre (Lâfzî) Yorum Yöntemi........................... 149

b. Tarihî Yorum Yöntemi............................................. 149

c. Amaca Göre (Gaî) Yorum Yöntemi.......................... 150

d. Karma Yorum Yöntemi............................................ 150

e. Sistematik Yorum..................................................... 151

f. Ekonomik Yorum..................................................... 151

3. . Kanunların Yorumlanmasında Kullanılan Mantık Kuralları 151

a. Kıyas (örnekseme - argumentum a pari)................... 152

b. Evleviyet Yolu (yeğleme-argumentum a fortiori)...... 152

c. Aksi ile Kanıt Yolu (argumentum a cantrario).......... 153

E. Kanunların Niteliklerine Göre Uygulanması....................... 153

1. . Emredici Hukuk Kuralları............................................. 153

a. Kamu Düzeni........................................................... 154

b. Genel Ahlâk ve Âdap............................................... 154

c. Zayıfların Korunması Düşüncesi.............................. 155

2. . Yedek Hukuk Kuralları................................................. 155

a. Tanımlayıcı Hukuk Kuralları.................................... 155

b. Tamamlayıcı Hukuk Kuralları.................................. 156

c. Yorumlayıcı Hukuk Kuralları................................... 156

     II. HÂKİMİN HUKUK YARATMASI VE TAKDİR YETKİSİ..... 157

A. ............................................................................. Genel Olarak    157

B. Hâkimin Hukuk Yaratması................................................. 157

C. Hâkimin Takdir Yetkisi....................................................... 159

BÖLÜM TESTİ................................................................................ 161

BEŞİNCİ BÖLÜM
HAK KAVRAMI VE TÜRLERİ,
KİŞİ VE KİŞİLİK KAVRAMLAR

      I. HAK KAVRAMI..................................................................... 165

A. .............................................................................. İrade Teorisi    165

B. Menfaat Teorisi................................................................... 166

C. Karma Teori........................................................................ 166

     II. HAKLARIN TÜRLERİ............................................................ 167

A. ........................................................................... Kamu Hakları    167

1. . Kişisel Kamu Hakları.................................................... 167

2. . Sosyal ve Ekonomik Haklar.......................................... 167

3. . Siyasal Haklar............................................................... 167

B. Özel Haklar......................................................................... 168

1. . Niteliklerine Göre Özel Haklar...................................... 168

a. Mutlak Haklar........................................................... 168

aa. Mallar Üzerindeki Mutlak Haklar........................ 168

bb. ............................. Kişiler Üzerindeki Mutlak Haklar    169

b. Nisbî Haklar (Şahsi Haklar)...................................... 170

aa. Borç İlişkisinden Doğan Nisbî Haklar................. 170

aaa. Hukukî İşlemden Doğan Haklar ve Borçlar 170

bbb. Haksız Fiilden Doğan Haklar ve Borçlar.... 170

ccc. Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Haklar ve
Borçlar....................................................... 171

bb. ..................... Aile İlişkilerinden Doğan Nispi Haklar    171

cc. Miras İlişkilerinden Doğan Nisbî Haklar............. 171

dd. Eşya Hukukundan Doğan Nisbî Haklar............. 171

2. . Konularına Göre Özel Haklar........................................ 172

a. Malvarlığı (Mamelek) Hakları................................... 172

b. Kişilik Hakları.......................................................... 172

3. . Devredilip Devredilememelerine Göre Özel Haklar...... 173

a. Devredilebilen Haklar............................................... 173

b. Devredilemeyen Haklar............................................ 173

4. . Amaçlarına Göre Özel Haklar....................................... 173

a. Yenilik Doğuran Haklar............................................ 173

aa. Kurucu Yenilik Doğuran Haklar......................... 174

bb. ........................... Değiştirici Yenilik Doğuran Haklar    174

cc. Bozucu Yenilik Doğuran Haklar......................... 175

b. Alelâde Haklar.......................................................... 175

5. . Bağımsız Olup Olmamalarına Göre Özel Haklar........... 175

a. Bağımsız Haklar....................................................... 175

b. Bağımlı Haklar.......................................................... 175

aa. Eşyaya Bağlı Haklar............................................ 176

bb. ................................................ Alacağa Bağlı Haklar    176

cc. Sözleşmeye Bağlı Haklar.................................... 176

C. Özel Haklar ile Kamu Haklarının Karşılaştırılması.............. 176

    III. GENEL OLARAK KİŞİ KAVRAMI........................................ 177

    IV.  KİŞİ ÇEŞİTLERİ..................................................................... 177

A. ........................................................................... Gerçek Kişiler    177

1. . Kişiliğin Başlangıcı........................................................ 177

2. . Kişiliğin Sona Ermesi.................................................... 178

3. . Kişilerin Ehliyetleri........................................................ 178

a. Hak Ehliyeti (Medeni Haklardan Yararlanma Ehliyeti) 178

b. Fiil Ehliyeti (Medeni Hakları Kullanma Ehliyeti)...... 179

aa. Genel Olarak....................................................... 179

bb. .............................................. Fiil Ehliyetinin Şartları    179

aaa. Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmak............... 179

bbb. ..................................................... Ergin Olmak    180

ccc. Kısıtlı Olmamak......................................... 180

c. Kişilerin Ehliyetlerine Göre Sınıflandırılması............ 180

aa. Tam Ehliyetliler.................................................. 180

bb. ...................................................... Sınırlı Ehliyetliler    181

cc. Tam Ehliyetsizler................................................ 181

dd. Sınırlı Ehliyetsizler.............................................. 181

B. Tüzel Kişiler....................................................................... 181

1. . Tüzel Kişiliğin Başlangıcı.............................................. 181

a. Serbest Kuruluş Sistemi............................................ 183

b. Tescil Sistemi............................................................ 183

c. İzin Sistemi............................................................... 183

2. . Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi........................................... 184

3. . Tüzel Kişilerin Türleri................................................... 184

a. Özel Hukuk Tüzel Kişileri........................................ 184

aa. Kazanç Paylaşma Amacı Güden Tüzel Kişiler.... 185

bb. .... Kazanç Paylaşma Amacı Gütmeyen Tüzel Kişiler    185

b. Kamu Hukuku Tüzel Kişileri.................................... 185

aa. Kamu İdareleri.................................................... 185

bb. ....................................................... Kamu Kurumları    186

BÖLÜM TESTİ................................................................................ 187

ALTINCI BÖLÜM
HAKLARIN KAZANILMASI, KAYBEDİLMESİ VE
KORUNMASI

      I. HAKKIN KAZANILMASI...................................................... 191

A. ........................................................ Hakkın Aslen Kazanılması    191

B. Hakkın Devir Yoluyla Kazanılması.................................... 191

C. Kurma (Tesis) Yolu ile Hakkın Kazanılması....................... 192

     II. HAKKIN KAYBEDİLMESİ.................................................... 192

A. ......................................... Hakkı Sona Erdiren Hukukî Olaylar    192

1. . Ölüm............................................................................. 192

2. . Eşyanın Yok Olması...................................................... 193

3. . Mücbir Sebep ve Beklenmeyen Durumlar..................... 193

4. . Belli Bir Zamanın Geçmesi............................................ 193

B. Hakkı Sona Erdiren Hukukî Fiiller...................................... 193

C. Hakkı Sona Erdiren Hukukî İşlemler.................................. 194

    III.  HAKLARIN KAZANILMASINDA VE KULLANILMASINDA
           İYİNİYET................................................................................ 194

A. ..................................................................................... İyiniyet    194

1. . Genel Olarak................................................................. 194

2. . İyiniyetin Unsurları....................................................... 195

a. Bilgisizlik veya Yanlış Bilgi...................................... 195

b. Bilgisizliğin Mazur Görülebilmesi............................. 195

3. . İyiniyetin İspatı............................................................. 196

4. . İyiniyetin Sonuçları....................................................... 196

B. Dürüstlük Kuralı................................................................. 197

1. . Genel Olarak................................................................. 197

2. . İlkenin Uygulama Alanı................................................ 197

3. . Hakkın Kötüye Kullanılması......................................... 198

    IV. HAKLARIN KORUNMASI..................................................... 199

A. ............................................................................. Genel Olarak    199

B. Hakkın Hak Sahibi Tarafından Korunması......................... 199

1. . Haklı Savunma (Meşrû Müdafaa).................................. 199

2. . Zorunluluk Hali (Zarûret Hali)....................................... 200

3. . Kendi Hakkını Korumak İçin Kuvvet Kullanma........... 200

C. Hakkın Devlet Eliyle Korunması........................................ 201

1. . Talep Hakkı................................................................... 201

2. . Dava Hakkı................................................................... 201

a. Dava Çeşitleri........................................................... 202

b. Davada Görev ve Yetki Kuralları............................. 203

c. Davaya Karşı Savunma Yolları................................. 203

d. Davada İspat............................................................. 204

BÖLÜM TESTİ................................................................................ 206

YEDİNCİ BÖLÜM
HUKUKÎ İŞLEMLER

      I. GENEL OLARAK................................................................... 209

     II.  HUKUKÎ İŞLEM KAVRAMI VE HUKUKÎ İŞLEMİN
           UNSURLARI........................................................................... 209

A. .............................................................. Hukukî İşlem Kavramı    209

B. Hukukî İşlemin Unsurları.................................................... 209

1. . Kurucu Unsurlar............................................................ 210

2. . Geçerlik Unsurları......................................................... 210

3. . Etkinlik Unsurları.......................................................... 210

    III. HUKUKÎ İŞLEMİN SAKATLIĞI VE ÇEŞİTLERİ................... 211

A. İrade ile Beyan Arasında İstenerek Meydana Getirilen   Uygunsuzluklar  211

1. . Muvazaa........................................................................ 211

2. . Zihnî (Gizli) Kayıt......................................................... 212

3. . Latife Beyanı (Şaka)...................................................... 212

B. İrade ile Beyan Arasında İstenmeden Meydana Gelen   Uyumsuzluklar    213

1. . Yanılma (Hata).............................................................. 213

2. . Aldatma (Hile)............................................................... 213

3. . Korkutma (Tehdit -İkrah).............................................. 214

    IV. HUKUKÎ İŞLEMİN TÜRLERİ................................................ 214

A. ............................................................................. Genel Olarak    214

B. Tek Taraflı – Çok Taraflı Hukukî İşlemler.......................... 214

1. . Tek Taraflı Hukukî İşlemler.......................................... 214

2. . Çok Taraflı Hukukî İşlemler.......................................... 214

C. Sağlararası – Ölüme Bağlı İşlemler...................................... 215

1. . Sağlararası İşlemler........................................................ 215

2. . Ölüme Bağlı İşlemler..................................................... 215

D. ............................................................ İvazlı – İvazsız İşlemler    215

1. . İvazlı İşlemler................................................................ 215

2. . İvazsız İşlemler............................................................. 216

E. Sebebe Bağlı – Sebebe Bağlı Olmayan İşlemler.................. 216

1. . Sebebe Bağlı İşlemler.................................................... 216

2. . Sebebe Bağlı Olmayan İşlemler..................................... 216

F. Taahhüt – Tasarruf İşlemleri............................................... 217

1. . Taahhüt İşlemleri (Borçlandırıcı İşlemler)..................... 217

2. . Tasarruf İşlemleri (Kazandırıcı İşlemler)....................... 217

G. Özel Hukuk – Kamu Hukuku İşlemleri ve   Kamu Hukuku İşlemlerinin Türleri   217

1. . Yasama İşlemleri........................................................... 217

2. . Yargılama İşlemleri....................................................... 218

3. . İdari İşlemler................................................................. 218

BÖLÜM TESTİ................................................................................ 219

SEKİZİNCİ BÖLÜM
SORUMLULUK

      I. GENEL OLARAK................................................................... 223

     II. MEDENİ HUKUKTA SORUMLULUK................................... 223

A. ................................................................... Kanunî Sorumluluk    223

B. Hukukî İşlemden Kaynaklanan Sorumluluk....................... 224

C. Haksız Fiil Sorumluluğu...................................................... 224

1. . Kusura Dayanan Sorumluluk........................................ 224

a. Davranış................................................................... 224

b. Zarar......................................................................... 224

c. Uygun İlliyet Bağı..................................................... 225

d. Kusur........................................................................ 225

e. Hukuka Aykırılık...................................................... 225

2. . Kusursuz Sorumluluk.................................................... 226

a. Tehlike Sorumluluğu................................................ 227

b. Olağan Sebep Sorumluluğu....................................... 227

c. Hakkaniyet Sorumluluğu.......................................... 227

D. .......................................... Culpa In Contrahendo Sorumluluğu    228

E.. Güven Sorumluluğu............................................................ 230

    III. CEZA HUKUKUNDA SORUMLULUK.................................. 230

A. ..................................................................... Maddî İlliyet Bağı    230

B. İrade Serbestliği ve Ayırtım Gücü....................................... 230

C. Kusur.................................................................................. 230

    IV. İDARE HUKUKUNDA SORUMLULUK................................ 231

A. ............................................................................. Genel Olarak    231

B. Hizmet Kusuru.................................................................... 231

C. Kusursuz Sorumluluk......................................................... 232

     V. SİYASİ SORUMLULUK......................................................... 233

BÖLÜM TESTİ................................................................................ 235

BÖLÜM TESTLERİNİN CEVAP ANAHTARI.............................. 237

SÖZLÜK........................................................................................... 239


 

KISALTMALAR

AB             :  Avrupa Birliği

ABD.         :  Ankara Barosu Dergisi

AY             :  Anayasa

Art.            :  Artikel

AÜHFD     :  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

BATİDER  :  Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi

B.               :  Bası

BK             :  818 Sayılı Borçlar Kanunu

Bkz.           :  Bakınız

c.               :  Cümle

C.               :  Cilt

CBK          :  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

CK             :  Ceza Kanunu

CMK          :  Ceza Muhakemeleri Kanunu

Çev.           :  Çeviren

DEÜHFD   :  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

dnp.           :  Dipnot

E.               :  Esas sayısı

Ed              :  Editör

f.                :  Fıkra

FSEK         :  Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

HGK          :  Hukuk Genel Kurulu

HMK         :  Hukuk Muhakemeleri Kanunu

İBD            :  İstanbul Barosu Dergisi

İBK            :  İçtihadı Birleştirme Kararı

İÜHFD       :  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

İzBD          :  İzmir Barosu Dergisi

K.              :  Karar sayısı

KHK          :  Kanun Hükmünde Kararname

Koop. K.    :  Kooperatifler Kanunu

m.              :  Madde

MHAD       :  Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi

MK            :  743 Sayılı Medeni Kanun

MÖH         :  Milletlerarası Özel Hukuk

MÖHUK    :  Milletlerarası Özel Hukuk ve Usus Hukuku Hakkında Kanun

RG             :  Resmi Gazete

s.                :  Sayfa

S.               :  Sayı

T.               :  Tarih

TBK           :  6098 Sayılı Türk Borçlar Kanun

TBMM       :  Türkiye Büyük Millet Meclisi

TCK           :  Türk Ceza Kanunu

TMK          :  4721 Sayılı Türk Medeni Kanun

TTK           :  Türk Ticaret Kanunu

TKHK        :  Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

TVK          :  Türk Vatandaşlığı Kanunu

vb.             :  Ve benzeri

vd.             :  Ve devamı

Y.              :  Yıl

YasaHD     :  Yasa Hukuk Dergisi

YD.            :  Yargıtay Dergisi

YCGK        :   Yargıtay Ceza Genel Kurulu

YHGK        :   Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

 

 

 


 

 

KAYNAKÇA

Adal, Erhan                 : Hukukun Temel İlkeleri El Kitabı, 8. Bası, Legal Yayıncılık, İstanbul 2004.

Akıntürk, Turgut         : Türk Medeni Hukuku Aile Hukuku, C. II, 10. B., Ankara 2006.

Akipek, Jale                : Sübjektif Hüsnüniyetin Mahiyeti ve Hükümleri, AÜHFD., Y. 1957, S. 1-4, s. 56-71.

Akyol, Şener               : Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı, 2. Bası. İstanbul 2006 (Kısaltılmışı: Dürüstlük Kuralı).

………………………  : Medeni Hukuka Giriş, 2. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2006.

Aral, Vecdi                  : Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine, 2. Bası, Fakülteler Matbaası, İstanbul 1975.

Arkan, Sabih               : Ticari İşletme Hukuku, 3. Bası, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 1997.

Arsebük, Esat              : Medeni Hukuk, C. I, Başlangıç ve Şahsın Hukuku, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul 1938.

Aslan, İ.Y/Şenyüz, D./

Taş, M./ Kortunay, A./

Deliveli, Ö.                  : Hukuka Giriş, 4. Bası, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Bursa 2008.

Ayan, Mehmet            : Miras Hukuku, 5. Bası., Konya 2009.

Başgil, Ali Fuat            : Din ve Laiklik, 9. Baskı, Kubbealtı İktisadi İşletmesi, İstanbul 2007.

Başpınar, Veysel         : Mülkiyet Hakkını İhlal Eden Müdahaleler, Ankara 2009.

Battal, Ahmet              : Hukukun Temel Kavramları, 3. Bası, Gazi Kitabevi, Ankara 2005.

Bilge, Necip                : Hukuk Başlangıcı, 22. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2007.

Buz, Vedat                  : Medeni Hukukta Yenilik Doğuran Haklar, Ankara 2005.

 

Can, Halil/

Güner, Semih              : Hukukun Temel Kavramları, 13. Bası, Arıkan Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti., İstanbul 2006.

Can, Mertol                 : Sigorta Hukuku Ders Kitabı, İmaj Yayıncılık, Ankara 2005.

Cansel, Erol/

Özel, Çağlar                : Hukuk Başlangıcı Hukukun Temel Kavram ve Kurumları, 3. Bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2006.

Denizhan, Hüseyin      : Türk Anayasa Hukukunda Kanun Hükmünde Kararnameler, Turhan Kitabevi, Ankara 2006.

Deryal, Yahya             : Hukukun Temel Kavramları, 7. Baskı, Derya Kitabevi, Trabzon 2011.

Dinçkol, Abdullah       : Hukuka Giriş Hukukun Temel Kavramları, 6. Bası, Der Yayınları, İstanbul 2009.

Dinçkol, Bihterin (Vural)        : 1982 Anayasası Çerçevesinde ve Anayasa Mahkemesi Kararlarında Lâiklik, İstanbul 1992 (Kısaltılmışı: Dinçkol, V.).

Dural, Mustafa/

Öğüz, Tufan                : Türk Özel Hukuku C. II, Kişiler Hukuku, 9. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 2009.

Dural, Mustafa/

Öğüz, Tufan/

Gümüş, M. Alper        : Türk Özel Hukuku C. III, Aile Hukuku, 3. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 2010.

Dural, Mustafa/

Öz, Turgut                   : Türk Özel Hukuku C. IV, Miras Hukuku, 4. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 2009.

Dural, Mustafa/

Sarı, Suat                     : Türk Özel Hukuku C. I, Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri, 4. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 2009.

Drew, Katherine Fischer:        Magna Carta, Greenwood Press, Westport 2004.

Edis, Seyfullah            : Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, Ankara 1989.

Eren, Fikret                 : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 14. Bası, Ankara 2012.

………………………  : Mülkiyet Hukuku, Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım A.Ş., Ankara 2011 (Kısaltılmışı: Eren, Mülkiyet).

Esener, Turhan            : Hukuk Başlangıcı, Genel Hukuk Bilgisi, 7. Bası, Alkım Kitabevi, İstanbul 2001.

Gözler, Kemal/

Kaplan, Gürsel            : İdare Hukuku Dersleri, Bursa 2013.

Gözübüyük, Şeref       : Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, 26. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2007.

Gözübüyük, Şeref/

Tan, Turgut                 : İdare Hukuku Genel Esasları, C. 1, 7. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2010.

Günday, Metin            : İdare Hukuku, 9. Baskı, İmaj Yayınevi, Ankara 2004.

Güriz, Adnan              : Hukuk Başlangıcı, 11. Bası, Siyasal Kitabevi, Ankara 2006.

Gürzumar, Osman Berat:        Türk Medeni Hukuku'nda Üst Hakkı Kamu Malı Taşınmazlar Üzerindeki Üst Hakkı ve Yap-İşlet-Devret Modeli Dahil (Uygulamadan Sözleşme Örnekleri ile Birlikte), İstanbul 1998.

Hatemi, Hüseyin/

Gökyayla, Emre          : Borçlar Hukuku Genel Bölüm, İstanbul 2011.

Hatemi, Hüseyin         : Hukuka ve Ahlaka Aykırılık Kavramı ve Sonuçları, İstanbul 1976.

Holt, James Clarke      : Magna Carta, Cambridge University Press, Cambridge 2003.

Işıktaç, Yasemin/

Metin, Sevtap,             : Hukuk Metodolojisi, İstanbul 2010.

İlhan, Cengiz               : Günümüz Türkçe’siyle Mecelle (Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye), Ankara 2011.

İmre, Zahit/

Erman, Hasan              : Miras Hukuku, 7. Bası, Der Yayınları, İstanbul 2010.

İşgüzar, Hasan             : Yeni Türk Medeni Kanunu’na Göre Miras Hukuku Hükümlerindeki Değişiklikler ve Yenilikler, Ankara 2003.

Kalabalık, Halil           : Temel Hukuk Bilgisi, 3. Bası, Değişik Yayınları, İstanbul 2003.

Karayalçın, Yaşar        : Risk-Sigorta-Risk Yönetimi (Özel Sigorta Hukukuna Giriş), Ankara 1984.

Kayıhan, Şaban           : Hukukun Temel Kavramları, 2. Bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2008.

Kender, Reyagân/

Çetingil, Ergon            : Deniz Ticaret Hukuku 10. Bası, On İki Levha Yayıncılık A.Ş., İstanbul 2009.

Kılıçoğlu, Ahmet         : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 10. B., Ankara 2008.

Kılınç, Bahadır            : Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru (Anayasa Şikayeti) Kurumu ve Türkiye Açısından Uygulanabilirliği, Anayasa Yargısı 25, Ankara 2008, s. 19-59.

Kocayusufpaşaoğlu/

Hatemi/Serozan/Arpacı  :        Borçlar Hukukuna Giriş Hukukî İşlem Sözleşme, 1. C., 4. B., İstanbul 2008.

Kuru, Baki/Arslan, Ramazan/

Yılmaz, Ejder              : Medeni Usul Hukuku, 23. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2012.

Narmanlıoğlu, Ünal     : Kanunun Anlam Bakımından Uygulanması, T.T. YÜCE’ye Armağan, İzmir 2001.

Nomer, Ergin               : Devletler Hususî Hukuku, 17. Bası, Beta Basım A.Ş., İstanbul 2009.

Oğuzman, Kemal        : Medeni Hukuk Dersleri, 2. Bası, Fakülteler Matbaası, İstanbul 1975.

Oğuzman, Kemal/

Dural, Mustafa            : Aile Hukuku, 2. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 1998.

Oğuzman, Kemal/

Öz, Turgut                   : Borçlar Hukuku Genel Hükümler C.1, 10. B., İstanbul 2012 (Kısaltılmışı: Oğuzman/Öz, C.1).

………………………  : Borçlar Hukuku Genel Hükümler C.2, 9. B., İstanbul 2012 (Kısaltılmışı: Oğuzman/Öz, C.2).

………………………   : Borçlar Hukuku Genel Hükümler C.2, 14. B., İstanbul 2016 (Kısaltılmışı: Oğuzman/Öz, C.1).

Oğuzman, Kemal/

Seliçi, Özer                  : Eşya Hukuku, 9. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 2002.

Oğuzman, K./Seliçi, Ö./

Özdemir, Saibe Oktay : Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler) 12. B., İstanbul 2012

Önen, Mesut                : Hukuka Giriş, Arıkan Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti., İstanbul 2005.

Özbey, Özcan             : Türk Hukukunda Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı, Ankara 2013.

Özbudun, Ergun          : Türk Anayasa Hukuku, 8. Bası, Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım A.Ş., Ankara 2005.

Özen, Burak                : Türk Medeni Hukukunda Eşya Üzerinde İntifa Hakkı, İstanbul 2008.

Öztan, Bilge                : Medeni Hukuk’un Temel Kavramları, 27. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2008.

Öztan, Fırat                 : Kıymetli Evrak Hukuku, 15. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2008 (Kısaltılmışı: Öztan F.).

Poroy, Reha/

Tekinalp, Ünal/

Çamoğlu, Ersin            : Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, 8. Bası, Beta Basım A.Ş., İstanbul 2000.

Reisoğlu, Safa             : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. B., İstanbul 2011.

Sağlam, Fazıl               : Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisinin Sınırları, Uygulamanın Yaygınlaşmasından Doğabilecek Sorunlar, Anayasa Yargısı, 25-27 Nisan 1984, Anayasa Mahkemesi Yayınları No 4, Ankara, s. 261-271.

Serozan, Rona             : Medeni Hukuk, Genel Bölüm/Kişiler Hukuku, İstanbul 2011.

Serozan, Rona/

Engin, Baki İlkay        : Miras Hukuku 3. B., Ankara 2012.

Sirmen, A. Lâle           : Eşya Hukuku, Ankara 2013.

Tanör, Bülent/

Yüzbaşıoğlu, Necmi    : 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Tic. San. A.Ş., İstanbul 2001.

Tekinay, S. Sulhi         : Medeni Hukuka Giriş Dersleri, 3. Baskı, Sulhi Garan Matbaası Koll. Şti., İstanbul 1978.

Tekinalp, Ünal            : Fikrî Mülkiyet Hukuku, 2. Bası, İstanbul 2002.

Teziç, Erdoğan            : Anayasa Hukuku, 8. Bası, Beta Basım A.Ş., İstanbul 2003.

………………………  : Türkiye’de 1961 Anayasası’na göre Kanun Kavramı, İstanbul 1972 (Kısaltılmışı: Teziç, Kanun Kavramı).

Umar, Bilge/

Yılmaz, Ejder              : İspat Yükü, İstanbul 1980.

Uzun, Cem Duran       : Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yolu (Anayasa Şikayeti) Beklentiler ve Riskler, Seta Analiz, S. 50, Şubat 2012.

Ünal, Mehmet             : Ferdi (Özel) Mülkiyetin Tarihi, Dini ve Beşeri Kökenleri, Prof. Dr. Fikret EREN’e Armağan, Ankara 2006, s. 901-930.

………………………  : Türk Medeni Hukukunda Yapı (Üst) Hakkı, Ankara 1988 (Kısaltılmışı: Ünal, Üst Hakkı).

Ünal, Mehmet/

Başpınar, Veysel         : Şeklî Eşya Hukuku, 3. B., Ankara 2007.

Yılmaz, Ejder              : Hukuk Sözlüğü, 10. B., Ankara 2011.

Zabunoğlu, Yahya K.  : İdare Hukuku, C.1, Ankara 2012.

Zeytin, Zafer               : Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiyesi, Ankara 2005.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.