Hukukun Temel Kavramları

Stok Durumu: Tükendi
153,00 TL 170,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Murat DOĞAN, İsmail ATAMULU, Ahmet Hulusi AKKAŞ, Gökhan ŞAHAN, Aynur HASOĞLU
Baskı Tarihi 2020/10
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 326

İnsanın en önemli ihtiyaçları yeme, içme, giyinme, barınma, eğitim, sağlık olarak sıralanabilir. Bunlar kadar önemli başka bir ihtiyaçları da sosyal düzen kurallarıdır. Gerçekten, insanların gerek fert olarak hayatlarını sürdürebilmeleri gerekse toplum hayatını düzen içerisinde sürdürebilmeleri için birtakım kurallara ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu kurallar arasında, adaleti, eşitliği, düzeni ve güvenliği sağlama amacı güden ve Devletin uyulmasını zor kullanarak sağladığı hukuk kuralları ayrı bir yere sahiptir. Bu önemi sebebiyle de sadece hukuk fakültelerinde değil, hemen her fakültede hukukun temel kavramları, hukuka giriş, hukuk başlangıcı ve benzeri adlarla hukuk kuralları hakkında genel bilgi vermeye yönelik, hukuki müesseseleri genel hatlarıyla ele alan, temel hukuk mantığını kazandırma amacı taşıyan derslere yer verilmektedir. Hatta yalnızca üniversitelerde değil, artık ortaokullarda da “Hukuk ve Adalet” adıyla aynı amacı güden dersler müfredata eklenmiş bulunmaktadır.

Bu kitap, yıllardır çeşitli fakülte ve yüksekokullarda hukukun temel kavramları, hukuka giriş, hukuk başlangıcı gibi dersleri veren beş ayrı akademisyen tarafından birlikte kaleme alınmıştır. Amacımız; ders programlarında bu dersler bulunan iktisadi ve idari bilimler fakülteleri, sosyal ve beşeri bilimler fakülteleri, uygulamalı bilimler fakülteleri, sosyal bilimler meslek yüksekokulları ve adalet meslek yüksekokulları ve benzeri okulların öğrencilerine genel bilgi sunan, hukuki müesseseleri tanıtma ve hukuk mantığını kazandırma amacı güden bir eser ortaya koymaktır. Böylece yıllar içerisinde oluşan bilgi birikiminin ve özellikle bu derslerdeki tecrübenin, öğrenciye faydalı olacak tarzda sunulması arzu edilmiştir.

Kitapta; konular, anlaşılır bir dille ve mümkün olduğunca örneklerle aktarılmaya ve zaman zaman şemalarla açıklanmaya çalışılmıştır. Bilimsel eserlere dipnotlarda atıf yapılmayarak, yararlanılan eserler kaynakçada gösterilmekle yetinilmiştir. Kitabın yazımında hukuk alanında yayımlanmış genel eserlerden faydalanılmıştır. Doktrindeki tartışmalara yer verilmemiştir. Okuyucuya yararlı olacağı düşüncesiyle bir kavram dizini eklenmiştir.

Kitap, sistematiği ve konu bütünlüğü bozulmayacak şekilde, yazarlarının kaleme aldıkları kısımlar dikkate alınarak bölümlere ayrılmıştır. Ancak, bazı bölümlerde bazı konular farklı yazarlar tarafından kaleme alınmıştır. Bu çerçevede; tarafımdan, birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölümün § 1., § 2. ve § 3. başlıkları ve yedinci bölüm kaleme alınmış; üçüncü bölümün § 8. başlığı, dördüncü bölüm ve dokuzuncu bölüm Dr. Öğretim Üyesi Aynur Hasoğlu; üçüncü bölümün § 5., § 6. ve § 7. başlıkları ile sekizinci bölümün § 1. ve § 2. başlıkları Dr. Öğretim Üyesi İsmail Atamulu; altıncı bölüm ile sekizinci bölümün § 3. başlığı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Hulusi Akkaş; üçüncü bölümün § 4. başlığı, beşinci bölüm ve sekizinci bölümün § 4. başlığı da Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Şahan tarafından yazılmıştır.

Birden fazla yazarın bir eseri kalemi almasının kolaylıkları yanı sıra bazı güçlükleri de bulunmaktadır. Özellikle kullanılan dil ve üslup yazara göre değişmektedir. Bu dil ve üslup farklılığının, yazarların özgün tarzlarını bozmadan, okuyucuyu yormayacak ve anlamayı zorlaştırmayacak şekilde asgariye indirilmesi, birliğin sağlanması gerekmektedir. Bu eserin yazımında, dil ve üslup birliğini sağlama görevini değerli meslektaşım Dr. Öğretim Üyesi İsmail Atamulu üstlenmiş ve fedakârane çalışmasıyla başarıyla gerçekleştirmiştir.

ÖNSÖZ............................................................................................................................. 7

İÇİNDEKİLER .................................................................................................................... 9

KISALTMALAR................................................................................................................ 25


BİRİNCİ BÖLÜM


SOSYAL HAYAT VE SOSYAL DÜZEN KURALLARI


§ 1. SOSYAL HAYAT VE SOSYAL DÜZENİN SAĞLANMASININ GEREKLİLİĞİ .............. 27

§ 2. SOSYAL DÜZEN KURALLARI VE TÜRLERİ........................................................... 28

I. GENEL OLARAK ............................................................................................... 28

II. SOSYAL DÜZEN KURALLARININ TÜRLERİ......................................................... 29

A. DİN KURALLARI......................................................................................... 30

B. AHLAK KURALLARI .................................................................................... 31

C. GÖRGÜ KURALLARI................................................................................... 33

D. HUKUK KURALLARI ................................................................................... 34

§ 3. HUKUK KURALLARI İLE DİĞER SOSYAL DÜZEN KURALLARININ

KARŞILAŞTIRMASI ........................................................................................... 36

I. GENEL OLARAK ............................................................................................... 36

II. DİN KURALLARI İLE KARŞILAŞTIRMASI ............................................................ 36

III. AHLAK KURALLARI İLE KARŞILAŞTIRMASI ....................................................... 38

IV. GÖRGÜ KURALLARI İLE KARŞILAŞTIRMASI ...................................................... 40


İKİNCİ BÖLÜM


HUKUK KAVRAMI, HUKUKUN AMACI VE TÜRLERİ


§ 1. HUKUK TERİMİ VE KAVRAMI ........................................................................... 43

I. HUKUK TERİMİ ................................................................................................ 43

II. HUKUK KAVRAMI ............................................................................................ 44

A. TANIM ...................................................................................................... 44

B. HUKUK KURALLARININ NİTELİKLERİ ......................................................... 44

1. Genel ve Soyut Nitelikte Olmaları ...................................................... 45

2. Objektif Nitelikte Olmaları.................................................................. 45


10 İçindekiler

3. Sürekli Nitelikte Olmaları.................................................................... 46

4. Dışa Yansıyan Davranışları Düzenlemeleri.......................................... 46

5. Uyulması Devlet Tarafından Zorla Sağlanmalı .................................... 46

§ 2. HUKUKUN AMACI ............................................................................................46

I. ADALETİ TESİS ETMEK ..................................................................................... 47

II. SOSYAL DÜZENİ SAĞLAMAK............................................................................ 48

III. EŞİTLİĞİ SAĞLAMAK ........................................................................................ 49

IV. HUKUKİ GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK ..................................................................... 50

V. TOPLUMUN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK....................................................... 51

§ 3. HUKUKUN ÇEŞİTLİ AYIRIMLARI.........................................................................52

I. POZİTİF HUKUK – MEVZU HUKUK................................................................... 52

II. OLAN HUKUK – OLMASI GEREKEN HUKUK ..................................................... 53

III. MADDİ HUKUK – ŞEKLİ HUKUK ....................................................................... 54

IV. ÖZEL HUKUK – KAMU HUKUKU ...................................................................... 55

V. MİLLİ HUKUK – MİLLETLERARASI HUKUK........................................................ 57


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HUKUKUN UYGULANMASI


§ 1. HUKUK KURALLARININ NİTELİKLERİ BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI .............59

I. GENEL OLARAK ............................................................................................... 59

II. EMREDİCİ HUKUK KURALLARI......................................................................... 59

III. TANIMLAYICI HUKUK KURALLARI.................................................................... 61

IV. YETKİ VERİCİ KURALLAR .................................................................................. 62

V. İLGA EDİCİ KURALLAR...................................................................................... 62

VI. TAMAMLAYICI HUKUK KURALLARI.................................................................. 63

VII. YORUMLAYICI HUKUK KURALLARI .................................................................. 64

§ 2. HUKUK KURALLARININ YER BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI .........................65

I. GENEL OLARAK ............................................................................................... 65

II. YER BAKIMINDAN UYGULAMADA KABUL EDİLEN İLKELER ............................. 65

A. MÜLKİLİK (YERSELLİK)............................................................................... 65

B. ŞAHSİLİK (KİŞİSELLİK) ................................................................................ 66

III. TÜRK HUKUKUNDA KABUL EDİLEN İLKE ......................................................... 66

§ 3. HUKUK KURALLARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMA ALANI.................67

I. GENEL OLARAK ............................................................................................... 67


İçindekiler 11

II. HUKUK KURALLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE

YÜRÜRLÜKTENKALKMASI ............................................................................... 68

A. HUKUK KURALLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ.......................................... 68

1. Yürürlük Tarihi Öngörülmüş Olan Kuralların Yürürlüğe Girmesi......... 69

2. Yürürlük Tarihi Öngörülmemiş Olan Kuralların Yürürlüğe

Girmesi ............................................................................................... 69

B. HUKUK KURALLARININ YÜRÜRLÜKTEN KALKMASI................................... 70

1. Süresinin Dolması Sebebiyle Yürürlükten Kalkma .............................. 71

2. İptal Sebebiyle Yürürlükten Kalkma ................................................... 72

3. Başka Bir Hukuk Kuralı Sebebiyle Yürürlükten Kalkma....................... 72

a. Açık Yürürlükten Kaldırma............................................................ 73

b. Örtülü (Zımni) Yürürlükten Kaldırma ............................................ 73

III. HUKUK KURALLARININ GERİYE YÜRÜMEMESİ (KANUNLARINGEÇMİŞE

ETKİLİ OLMAMASI).......................................................................................... 76

A. İLKE........................................................................................................... 76

B. İSTİSNALAR ............................................................................................... 77

1. Ceza Hukukunda Lehe Olan Kanunun Uygulanması ........................... 77

2. Usul Hukukunda Yeni Kanunun Derhal Uygulanması ......................... 78

C. ESKİ KANUNUN YENİ KANUN ZAMANINDA ETKİSİNİ SÜRDÜRMESİ ......... 78

1. Kural: Kazanılmış Haklar ..................................................................... 78

2. İstisnalar ............................................................................................. 79

a. Beklenen Haklar ........................................................................... 79

b. Kamu Düzeni ve Genel Ahlaka İlişkin Emredici Hükümler ............ 79

§ 4. HUKUK KURALLARININ ANLAM BAKIMINDAN UYGULANMA ALANI ............... 80

I. GENEL OLARAK ............................................................................................... 80

II. YORUM ÇEŞİTLERİ........................................................................................... 80

A. YASAMA YORUMU ................................................................................... 80

B. BİLİMSEL YORUM ..................................................................................... 81

C. YARGI YORUMU........................................................................................ 81

III. YORUM METODLARI ....................................................................................... 81

A. SÖZEL (LAFZİ) YORUM METODU .............................................................. 82

B. TARİHİ YORUM METODU ......................................................................... 82

C. AMAÇSAL YORUM METODU .................................................................... 82

D. ZAMANA UYGUN OBJEKTİF YORUM METODU......................................... 83


12 İçindekiler

§ 5. HUKUK KURALLARININ YORUMLANMASINDA GEÇERLİ OLAN MANTIK

KURALLARI.......................................................................................................83

I. KIYAS ............................................................................................................... 83

II. EVLEVİYET (ÖNCELİKLE UYGULAMA) .............................................................. 84

III. ZIT ANLAMINDAN SONUÇ ÇIKARMA............................................................... 85

§ 6. HÂKİMİN HUKUK KURALI KOYMASI .................................................................85

I. GENEL OLARAK ............................................................................................... 85

II. HÂKİMİN HUKUK KURALI KOYMASININ ŞARTLARI.......................................... 86

A. KANUN BOŞLUĞU BULUNMASI ................................................................ 86

1. Bilinçli- Bilinçsiz Boşluk ....................................................................... 87

2. Açık- Örtülü Boşluk ............................................................................. 88

3. Gerçek- Gerçek Olmayan Boşluk ........................................................ 88

B. ÖRF VE ADET HUKUKUNDA UYGULANABİLİR BİR KURALIN

BULUNMAMASI........................................................................................ 89

III. HAKİMİN KOYDUĞU HUKUK KURALININ ROLÜ............................................... 89

§ 7. HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ .................................................................................90

I. GENEL OLARAK ............................................................................................... 90

II. TAKDİR YETKİSİNİN BULUNDUĞU HALLER ...................................................... 90

A. KANUNDA AÇIKÇA TAKDİR YETKİSİ VERİLEN HALLER ............................... 91

B. KANUNDA KULLANILAN DEYİMLER .......................................................... 91

C. KANUNUN YAZILIŞ BİÇİMİ ........................................................................ 92

III. HAKİMİN TAKDİR YETKİSİNİ KULLANMASI ...................................................... 92

§ 8. HUKUK KURALLARININ YAPTIRIMI ...................................................................93

I. GENEL OLARAK ............................................................................................... 93

II. YAPTIRIM KAVRAMININ TARİHÇESİ ................................................................ 94

III. TÜRLERİ........................................................................................................... 95

IV. KAMU HUKUKU YAPTIRIMLARI ....................................................................... 95

V. ÖZEL HUKUK YAPTIRIMLARI............................................................................ 97


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

HUKUKUN KAYNAKLARI


§ 1. KAYNAK KAVRAMI ...........................................................................................99

§ 2. YÜRÜRLÜKTEKİ HUKUKUN KAYNAKLARI ........................................................100

I. ASLÎ KAYNAKLAR ........................................................................................... 100

A. YAZILI KAYNAKLAR.................................................................................. 100


İçindekiler 13

1. Anayasa ............................................................................................ 101

2. Kanun ............................................................................................... 103

3. Kanuna Denk Metinler ..................................................................... 105

a. Milletlerarası Andlaşmalar ......................................................... 105

b. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.................................................. 106

c. Yönetmelik ................................................................................. 107

d. Diğer Yazılı Hukuk Kuralları......................................................... 108

B. YAZILI OLMAYAN KAYNAKLAR – ÖRF VE ADET HUKUKU ........................ 108

II. YARDIMCI KAYNAKLAR ................................................................................. 110

A. BİLİMSEL GÖRÜŞLER............................................................................... 110

B. YARGI KARARLARI (KAZAİ İÇTİHAT) ........................................................ 111


BEŞİNCİ BÖLÜM

HAK


§ 1. HAK KAVRAMI VE HAKKIN TÜRLERİ................................................................113

I. HAK KAVRAMI............................................................................................... 113

A. GENEL OLARAK....................................................................................... 113

B. HAKKI TANIMLAYAN TEORİLER............................................................... 113

§ 2. HAKLARIN TÜRLERİ.........................................................................................114

I. KAMU HUKUKU HAKLARI- ÖZEL HAKLAR...................................................... 114

A. KAMU HUKUKU HAKLARI ....................................................................... 114

B. ÖZEL HUKUK HAKLARI ............................................................................ 116

II. KONUSUNA GÖRE HAKLAR ........................................................................... 117

A. MALVARLIĞI HAKLARI ............................................................................ 117

B. ŞAHIS VARLIĞI HAKLARI.......................................................................... 117

III. DEVREDİLEBİLİR OLUP OLMAMASINA GÖRE HAKLAR .................................. 117

A. DEVREDİLEBİLİR HAKLAR ........................................................................ 117

B. DEVREDİLEMEYEN HAKLAR .................................................................... 118

IV. NİTELİKLERİNE GÖRE HAKLAR....................................................................... 118

A. MUTLAK HAKLAR.................................................................................... 118

1. Maddi Mallar Üzerindeki Mutlak Haklar .......................................... 119

a. Mülkiyet Hakkı............................................................................ 119

b. Sınırlı Ayni Haklar........................................................................ 119

aa. İrtifak Hakları ...................................................................... 120

bb. Rehin Hakları....................................................................... 120

cc. Taşınmaz Yükü .................................................................... 121


14 İçindekiler

2. Maddi Olamayan Mallar Üzerindeki Mutlak Haklar ......................... 121

3. Kişiler Üzerindeki Mutlak Haklar ...................................................... 122

B. NİSBİ HAKLAR ......................................................................................... 122

V. ETKİLERİNE GÖRE HAKLAR ............................................................................ 123

A. YENİLİK DOĞURAN HAKLAR.................................................................... 123

1. Kurucu Yenilik Doğuran Haklar ......................................................... 123

2. Değiştirici Yenilik Doğuran Haklar .................................................... 124

3. Bozucu Yenilik Doğuran Haklar......................................................... 124

4. Yenilik Doğuran Hakların Özellikleri ................................................. 124

B. ALELADE HAKLAR.................................................................................... 125

§ 3. HAKLARIN KAZANILMASI ...............................................................................126

I. ASLEN KAZANMA .......................................................................................... 126

II. DEVREN KAZANMA ....................................................................................... 126

III. TESİSEN KAZANMA ....................................................................................... 127

IV. HAKLARIN KAZANILMASINDA İYİNİYETİN ROLÜ............................................ 127

A. İYİNİYET KAVRAMI .................................................................................. 127

B. İYİNİYETİN UNSURLARI ........................................................................... 128

V. HAKLARIN KULLANILMASINDA DÜRÜSTLÜK KURALI VE HAKKIN

KÖTÜYE KULLANILMASI ................................................................................ 129

A. DÜRÜSTLÜK KURALI ............................................................................... 129

B. HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ............................................................ 130

VI. HAKLARIN KAYBEDİLMESİ ............................................................................. 131


ALTINCI BÖLÜM

HAKLARIN KORUNMASI


§ 1. GENEL OLARAK ..............................................................................................133

§ 2. İSTEME (TALEP) HAKKI ...................................................................................133

§ 3. DAVA HAKKI...................................................................................................134

I. GENEL OLARAK ............................................................................................. 134

II. DAVA TÜRLERİ............................................................................................... 134

A. HUKUK DAVALARI................................................................................... 134

B. CEZA DAVALARI ...................................................................................... 135

C. İDARİ DAVALAR ...................................................................................... 137

§ 4. HAKKIN KİŞİNİN KENDİSİ TARAFINDAN KUVVET KULLANILARAK

KORUNMASI ..................................................................................................138

I. KUVVET KULLANMA...................................................................................... 138


İçindekiler 15

II. MEŞRU (YASAL) SAVUNMA........................................................................... 139

III. ZORUNLULUK HALİ ....................................................................................... 141

§ 5. ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU YAPILMAK SURETİYLE

HAKLARIN KORUNMASI..................................................................................143

§ 6. HAKLARIN ULUSLARARASI DÜZEYDE KORUNMASI.........................................144


YEDİNCİ BÖLÜM


HUKUKİ İŞLEM KAVRAMI, UNSURLARI VE TÜRLERİ


§ 1. HUKUKİ OLAY, HUKUKİ FİİL VE HUKUKİ İŞLEM KAVRAMLARI..........................147

I. HUKUKİ OLAY................................................................................................ 147

II. HUKUKİ FİİLLER ............................................................................................. 148

A. HUKUKA AYKIRI FİİLLER .......................................................................... 149

1. Borca Aykırı Davranışlar ................................................................... 149

2. Haksız Fiiller...................................................................................... 149

B. HUKUKA UYGUN FİİLLER ........................................................................ 150

1. Duygu Açıklamaları (His Açıklamaları) .............................................. 150

2. Düşünce Açıklamaları (Tasavvur/Bilgi Açıklamaları)......................... 150

3. İrade Açıklamaları............................................................................. 151

a. Hukuki İşlemler........................................................................... 151

b. Hukuki İşlem Benzerleri.............................................................. 152

c. Maddi Fiiller................................................................................ 152

§ 2. HUKUKİ İŞLEMİN UNSURLARI .........................................................................152

I. KURUCU UNSURLAR ..................................................................................... 153

A. İRADE AÇIKLAMASI................................................................................. 153

1. Genel Olarak..................................................................................... 153

2. İrade Açıklamasının Unsurları........................................................... 153

3. İrade Açıklamasının (Beyanının) Türleri............................................ 154

B. HUKUKİ SONUÇ ...................................................................................... 155

C. DİĞER KURUCU UNSURLAR .................................................................... 156

II. GEÇERLİLİK UNSURLARI ................................................................................ 156

A. TÜM HUKUKİ İŞLEMLER BAKIMINDAN ARANAN GEÇERLİLİK

UNSURLARI............................................................................................. 156

1. Hukuki İşlemi Yapan Kişi Fiil Ehliyetine Sahip Olmalı........................ 156

2. Hukuki İşlem Emredici Hukuk Kurallarına, Kamu Düzenine,

Ahlaka ve Kişilik Haklarına Aykırı ve İmkânsız Olmamalı .................. 157

3. Hukuki İşlem Muvazaalı Olmamalı ................................................... 158


16 İçindekiler

4. Hukuki İşlemi Oluşturan İrade Açıklamaları Sakatlanmamış

Olmalı ............................................................................................... 158

a. Yanılma (Hata) ............................................................................ 158

b. Aldatma (Hile)............................................................................. 159

c. Korkutma (İkrah/Tehdit)............................................................. 160

B. SADECE BELİRLİ HUKUKİ İŞLEMLER BAKIMINDAN ARANAN

GEÇERLİLİK UNSURLARI .......................................................................... 161

1. Şekle Bağlı İşlemlerde Şekil Şartına Uyulmuş Olmalı ........................ 161

a. Genel Olarak............................................................................... 161

b. Şeklin Türleri............................................................................... 162

aa. Kaynaklarına Göre Şeklin Türleri......................................... 162

aaa. Kanunî Şekil................................................................ 162

bbb. İradî Şekil.................................................................... 162

bb. Amaçlarına Göre Şeklin Türleri ........................................... 163

aaa. Geçerlilik Şekli ............................................................ 163

bbb. İspat Şekli ................................................................... 163

cc. Yapılış Tarzına Göre Şekil .................................................... 164

aaa. Sözlü Şekil .................................................................. 164

bbb. Yazılı Şekil................................................................... 164

ccc. Resmî Şekil ................................................................. 165

ddd. Resmî Sicillere Tescil .................................................. 165

eee. İlan ............................................................................. 165

c. Şekle Aykırılığın Sonuçları........................................................... 165

2. Tasarruf İşlemini Yapanın Tasarruf Yetkisi Olmalı ............................ 166

3. Karşılıklı Borç Doğuran Sözleşmelerde Aşırı Yararlanma

Olmamalı .......................................................................................... 166

4. Sebebe Bağlı Tasarruf İşlemlerinde Onun Dayandığı

Borçlandırıcı İşlem Geçerli Olmalı..................................................... 166

III. TAMAMLAYICI UNSURLAR (ETKİNLİK UNSURLARI) ....................................... 167

§ 3. HUKUKİ İŞLEMİN TÜRLERİ ..............................................................................167

I. HÜKÜM DOĞURACAKLARI ZAMANA GÖRE HUKUKİ İŞLEMLER .................... 168

II. İVAZLI OLUP OLMAMALARINA GÖRE HUKUKİ İŞLEMLER.............................. 168

III. MEYDANA GELMESİ İÇİN GEREKLİ İRADE AÇIKLAMASININ SAYISINA

GÖRE HUKUKİ İŞLEMLER............................................................................... 169

A. TEK TARAFLI HUKUKİ İŞLEMLER.............................................................. 169

B. İKİ TARAFLI HUKUKİ İŞLEMLER................................................................ 169

C. KARARLAR............................................................................................... 170


İçindekiler 17

IV. MALVARLIĞINA YAPTIKLARI ETKİYE GÖRE HUKUKİ İŞLEMLER ...................... 170

A. BORÇLANDIRICI İŞLEMLER...................................................................... 171

B. TASARRUF İŞLEMLERİ ............................................................................. 171

C. KAZANDIRICI İŞLEMLER .......................................................................... 173

V. SEBEBE BAĞLI OLUP OLMAMALARINA GÖRE HUKUKİ İŞLEMLER ................. 174


SEKİZİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN BÖLÜMLERİ


§ 1. ÖZEL HUKUK VE KAMU HUKUKU AYIRIMI ......................................................177

I. GENEL OLARAK ............................................................................................. 177

II. ÖZEL HUKUK VE KAMU HUKUKU AYIRIMINDA KISTASLAR ........................... 178

A. MENFAAT (ÇIKAR) KISTASI...................................................................... 178

B. EGEMENLİK KISTASI................................................................................ 179

C. EŞİTLİK KISTASI ....................................................................................... 179

D. İRADE SERBESTÎSİ (ÖZGÜRLÜĞÜ) KISTASI .............................................. 179

§ 2. ÖZEL HUKUK DALLARI ....................................................................................180

I. MEDENİ HUKUK ............................................................................................ 180

A. GENEL OLARAK ....................................................................................... 180

B. KİŞİLER HUKUKU..................................................................................... 181

1. Gerçek Kişiler.................................................................................... 181

a. Kişiliğin başlangıcı....................................................................... 182

b. Kişiliğin Sona Ermesi ................................................................... 183

aa. Ölüm ................................................................................... 183

aaa. Ölüm Karinesi............................................................. 184

bbb. Birlikte Ölüm Karinesi ................................................ 184

bb. Gaiplik ................................................................................. 185

aaa. Genel Olarak .............................................................. 185

bbb. Gaiplik Sebepleri ........................................................ 186

aaaa. Ölüm Tehlikesi İçinde Kaybolma..................... 186

bbbb. Uzun Süreden Beri Haber Alınamama ............ 186

ccc. Gaiplik Kararının Hüküm ve Sonuçları........................ 187

aaaa. Gaiplik Kararının Gaibin Evliliğine Etkisi.......... 187

bbbb. Gaiplik Kararının Mirasa Etkisi ........................ 187


18 İçindekiler

c. Gerçek Kişinin Ehliyetleri ............................................................ 188

aa. Hak Ehliyeti ......................................................................... 188

bb. Fiil Ehliyeti........................................................................... 189

aaa. Genel Olarak .............................................................. 189

bbb. Fiil Ehliyetinin Şartları ................................................ 189

aaaa. Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmak..................... 189

bbbb. Ergin Olmak..................................................... 190

cccc. Kısıtlı Olmamak ............................................... 191

ccc. Fiil Ehliyetine Göre Kişiler........................................... 192

aaaa. Tam Ehliyetliler ............................................... 192

bbbb. Sınırlı Ehliyetliler ............................................. 192

cccc. Sınırlı Ehliyetsizler ........................................... 193

dddd. Tam Ehliyetsizler............................................. 195

d. Hısımlık ....................................................................................... 196

aa. Kan Hısımlığı........................................................................ 196

bb. Kayın Hısımlığı..................................................................... 198

cc. Evlat Edinmeden Doğan Hısımlık ........................................ 198

d. Yerleşim Yeri (İkametgâh)........................................................... 199

e. Kişisel Durum Sicili...................................................................... 201

2. Tüzel Kişiler....................................................................................... 202

a. Genel Olarak............................................................................... 202

b. Tüzel Kişiliğin Kazanılmasında Sistemler..................................... 203

c. Tüzel Kişilerin Çeşitleri................................................................ 204

aa. Tâbi Oldukları Hukuka Göre Tüzel Kişiler ............................ 205

aaa. Özel Hukuk Tüzel Kişileri ..................................................... 205

bbb. Kamu Hukuku Tüzel Kişileri ........................................ 205

ccc. Karma Niteliği Haiz Tüzel Kişiler................................. 205

bb. Yapılarına (Bünyelerine) Göre Tüzel Kişiler......................... 206

aaa. Kişi Topluluğu Niteliğindeki Tüzel Kişiler.................... 206

bbb. Mal Topluluğu Niteliğindeki Tüzel Kişiler ................... 206

d. Tüzel Kişilerin Ehliyeti ................................................................. 206

aa. Tüzel Kişilerin Hak Ehliyeti .................................................. 206

bb. Tüzel Kişilerin Fiil Ehliyeti.................................................... 207

e. Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi.......................................................... 208


İçindekiler 19

C. AİLE HUKUKU.......................................................................................... 209

1. Evlilik Hukuku ................................................................................... 210

a. Nişanlanma................................................................................. 210

b. Evlenme...................................................................................... 212

aa. Evlenmenin Şartları............................................................. 212

aaa. Maddî Şartlar ............................................................. 212

aaaa. Evlenme Ehliyeti ............................................. 212

bbbb. Evlenme Engelleri ........................................... 213

bbb. Şekli Şartlar ................................................................ 214

c. Evliliğin Sona Ermesi................................................................... 216

aa. Evlenmenin Hükümsüzlüğü ................................................ 216

aaa. Yokluk......................................................................... 216

bbb. Mutlak Butlan ............................................................ 216

ccc. Nisbi Butlan................................................................ 217

bb. Boşanma ............................................................................. 218

aaa. Boşanma Kavramı ...................................................... 218

bbb. Boşanma Sebepleri .................................................... 218

d. Evlilik Birliğinde Mal Rejimleri .................................................... 220

2. Soybağı (Nesep)................................................................................ 222

3. Velayet ve Vesayet ........................................................................... 224

D. MİRAS HUKUKU...................................................................................... 225

1. Genel Olarak..................................................................................... 225

2. Miras Hukukunun Ana Kavramları.................................................... 225

a. Mirasbırakan .............................................................................. 225

b. Tereke......................................................................................... 226

c. Mirasçı........................................................................................ 226

aa. Kanunî Mirasçılık................................................................. 226

bb. Atanmış Mirasçılık............................................................... 228

d. Ölüme Bağlı Tasarruflar.............................................................. 228

aa. Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar............................... 228

bb. Maddî Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar............................ 229

e. Mirasın Geçmesi......................................................................... 230

f. Mirasçılık Ehliyeti........................................................................ 230

g. Mirasın Reddi ............................................................................. 231


20 İçindekiler

E. EŞYA HUKUKU ........................................................................................ 232

1. Genel Olarak..................................................................................... 232

2. Maddî Eşya Hukuku .......................................................................... 232

a. Mülkiyet Hakkı............................................................................ 232

aa. Genel Olarak ....................................................................... 232

bb. Mülkiyet Hakkının Kapsamı................................................. 233

aaa. Bütünleyici Parça........................................................ 233

bbb. Eklenti ........................................................................ 233

cc. Mülkiyetin Çeşitleri ............................................................ 234

aaa. Tek Kişi Mülkiyeti – Birlikte Mülkiyet ......................... 234

bbb. Taşınır Mülkiyeti – Taşınmaz Mülkiyeti...................... 234

b. Sınırlı Aynî Haklar........................................................................ 235

aa. Genel Olarak ...................................................................... 235

bb. Sınırlı Aynî Hakların Çeşitleri ............................................... 235

aaa. İrtifak Hakları.............................................................. 235

bbb. Rehin Hakkı ................................................................ 236

ccc. Taşınmaz Yükü ........................................................... 237

3. Şekli Eşya Hukuku ............................................................................. 238

a. Zilyetlik ....................................................................................... 238

b. Tapu Sicili.................................................................................... 239

II. BORÇLAR HUKUKU........................................................................................ 239

A. BORÇLAR HUKUKUNUN TANIMI VE KONUSU......................................... 239

B. BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ KAVRAMLARI..................................................... 240

1. Borç .................................................................................................. 240

2. Borç İlişkisi........................................................................................ 240

C. BORÇLARIN KAYNAKLARI........................................................................ 241

1. Sözleşmeler ...................................................................................... 241

2. Haksız Fiil .......................................................................................... 244

3. Sebepsiz Zenginleşme....................................................................... 245

D. BORCUN İFA EDİLMEMESİ ...................................................................... 248

1. Kusurlu İfa İmkansızlığı ..................................................................... 248

2. Borçlunun Temerrüdü ...................................................................... 248

3. Borcun Gereği Gibi İfa Edilmemesi (Kötü İfa) ................................... 249

4. Borç İlişkisinin ve Borcun Sona Ermesi ............................................. 249

E. MÜTESELSİL BORÇLULUK VE ALACAKLILIK ............................................. 250


İçindekiler 21

F. ŞARTA BAĞLI BORÇLAR .......................................................................... 250

G. CEZAİ ŞART (CEZA KOŞULU).................................................................... 251

H. CAYMA PARASI (PİŞMANLIK AKÇESİ)...................................................... 251

I. BAĞLANMA PARASI (PEY AKÇESİ)........................................................... 251

III. TİCARET HUKUKU.......................................................................................... 251

A. TİCARİ İŞLETME HUKUKU ....................................................................... 252

1. Ticari İşletme .................................................................................... 252

2. Tacir.................................................................................................. 252

3. Ticaret Sicili ...................................................................................... 253

4. Ticaret Unvanı .................................................................................. 253

5. İşletme Adı........................................................................................ 254

6. Marka ............................................................................................... 254

7. Haksız Rekabet ................................................................................. 254

8. Ticari Defterler ................................................................................. 255

B. ŞİRKETLER HUKUKU................................................................................ 255

1. Şirket Kavramı .................................................................................. 256

2. Şirket Türleri..................................................................................... 256

a. Kollektif Şirket ............................................................................ 256

b. Komandit Şirket.......................................................................... 256

c. Anonim Şirket ............................................................................. 257

d. Limited Şirket.............................................................................. 257

e. Kooperatifler .............................................................................. 257

f. Adi Şirket .................................................................................... 258

C. KIYMETLİ EVRAK HUKUKU...................................................................... 258

D. TAŞIMA HUKUKU.................................................................................... 259

E. DENİZ TİCARETİ HUKUKU ....................................................................... 259

F. SİGORTA HUKUKU .................................................................................. 260

IV. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK...................................................................... 260

A. VATANDAŞLIK HUKUKU.......................................................................... 261

B. YABANCILAR HUKUKU ............................................................................ 262

C. KANUNLAR İHTİLAFI ............................................................................... 263

§ 3. KAMU HUKUKUNUN DALLARI ........................................................................263

I. GENEL OLARAK ............................................................................................. 263

II. ANAYASA HUKUKU ....................................................................................... 264

A. GENEL OLARAK....................................................................................... 264


22 İçindekiler

B. ANAYASA HUKUKUNUN ÜLKEMİZDEKİ TARİHİ GELİŞİMİ........................ 264

C. ANAYASA HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ ............................................... 265

D. ANAYASAYA GÖRE DEVLET ORGANLARI................................................. 265

1. Yasama ............................................................................................. 266

2. Yürütme............................................................................................ 266

3. Yargı.................................................................................................. 268

II. İDARE HUKUKU ............................................................................................. 269

A. GENEL OLARAK ....................................................................................... 269

B. İDARİ TEŞKİLAT ....................................................................................... 269

1. Merkezden Yönetim ......................................................................... 270

a. Merkez Teşkilatı.......................................................................... 270

b. Taşra Teşkilatı ............................................................................. 271

2. Yerinden Yönetim............................................................................. 272

a. Mahalli İdareler .......................................................................... 272

b. Hizmet Bakımından Yerinden Yönetim Kuruluşları..................... 273

C. İDARİ İŞLEMLER ...................................................................................... 274

D. İDARE PERSONELİ ................................................................................... 274

E. İDARENİN DENETİMİ............................................................................... 276

1. İdari Denetim.................................................................................... 276

2. Siyasi Denetim .................................................................................. 277

3. Kamuoyu Denetimi........................................................................... 278

III. CEZA HUKUKU............................................................................................... 279

A. GENEL OLARAK ....................................................................................... 279

B. MADDİ CEZA HUKUKU............................................................................ 279

1. Maddi Ceza Hukukuna Hakim Olan İlkeler ....................................... 280

a. Kusur İlkesi.................................................................................. 280

b. Hukuk Devleti İlkesi .................................................................... 281

c. Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi ................................................. 281

d. Belirlilik İlkesi.............................................................................. 282

2. İlkelerin Değerlendirilmesi ............................................................... 282

3. Suç ve Suçun Unsurları ..................................................................... 283

a. Suç .............................................................................................. 283

b. Suçun Unsurları .......................................................................... 283

aa. Suçun Maddi Unsuru .......................................................... 283


İçindekiler 23

bb. Suçun Manevi Unsuru......................................................... 285

cc. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru ........................................... 285

C. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU................................................................. 286

1. Genel Olarak..................................................................................... 286

2. Ceza Muhakemesi Sürecinin İşleyişi ................................................. 286

D. İNFAZ HUKUKU....................................................................................... 287

IV. DEVLETLER GENEL HUKUKU (MİLLETLERARASI HUKUK)............................... 288

V. GENEL KAMU HUKUKU ................................................................................. 289

A. GENEL OLARAK....................................................................................... 289

B. DEVLET TÜRLERİ ..................................................................................... 290

VI. SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ......................................................................... 290

VII. MALİ HUKUK ................................................................................................. 292

A. GENEL OLARAK....................................................................................... 292

B. VERGİ (GELİR) HUKUKU .......................................................................... 292

1. Genel Vergi Hukuku.......................................................................... 293

2. Özel Vergi Hukuku (Türk Vergi Sistemi)............................................ 293

3. Vergi Hukukunun Kaynakları ............................................................ 294

4. Vergi İlişkisinin Tarafları ................................................................... 294

5. Harcama (Gider) Hukuku.................................................................. 295

§ 4. KARMA HUKUK DALLARI ................................................................................296

I. MEDENİ USUL HUKUKU ................................................................................ 296

II. İCRA VE İFLAS HUKUKU................................................................................. 297

A. GENEL OLARAK....................................................................................... 297

B. İCRA HUKUKU......................................................................................... 298

C. İFLAS HUKUKU........................................................................................ 298

D. KONKORDATO ........................................................................................ 299

III. İŞ HUKUKU .................................................................................................... 300

A. GENEL OLARAK....................................................................................... 300

1. Bireysel İş Hukuku ............................................................................ 300

2. Toplu İş Hukuku................................................................................ 300

B. İŞ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI.................................................... 301

IV. SERMAYE PİYASASI HUKUKU ........................................................................ 302

V. BANKA HUKUKU............................................................................................ 303

VI. TOPRAK HUKUKU.......................................................................................... 303


24 İçindekiler

VII. FİKİR VE SANAT ESERLERİ HUKUKU............................................................... 303

VIII. ÇEVRE HUKUKU............................................................................................. 304

IX. TÜKETİCİ HUKUKU ........................................................................................ 304

X. REKABET HUKUKU ........................................................................................ 305

XI. HAVA HUKUKU.............................................................................................. 305


DOKUZUNCU BÖLÜM

YARGI ÖRGÜTÜ


§ 1. GENEL OLARAK ..............................................................................................307

§ 2. ADLİ YARGI ....................................................................................................308

I. GENEL OLARAK ............................................................................................. 308

II. İLK DERECE MAHKEMELERİ........................................................................... 309

A. HUKUK MAHKEMELERİ........................................................................... 309

B. CEZA MAHKEMELERİ .............................................................................. 310

III. İKİNCİ DERECE MAHKEMELERİ...................................................................... 313

IV. ÜST DERECE MAHKEMESİ ............................................................................. 314

§ 3. İDARİ YARGI ...................................................................................................316

I. GENEL OLARAK ............................................................................................. 316

II. İLK DERECE MAHKEMELERİ........................................................................... 316

III. İKİNCİ DERECE MAHKEMELERİ...................................................................... 318

IV. ÜST DERECE MAHKEMESİ ............................................................................. 318

§ 4. ANAYASA YARGISI..........................................................................................320

§ 5. UYUŞMAZLIK YARGISI ....................................................................................321

§ 6. HESAP YARGISI – SAYIŞTAY ............................................................................321

§ 7. SEÇİM YARGISI ...............................................................................................322

§ 8. ASKERİ YARGI.................................................................................................322

YARARLANILAN KAYNAKLAR ....................................................................................... 323

KAVRAM DİZİNİ ........................................................................................................... 327

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.