İcra ve İflâs Kanunu ve İlgili Mevzuat

İçtihatlı ve Güncellenmiş
Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: L. Şanal GÖRGÜN - Levent BÖRÜ - Mehmet KODAKOĞLU
ISBN: 9786050516678
382,50 TL 450,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar L. Şanal GÖRGÜN, Levent BÖRÜ, Mehmet KODAKOĞLU
Baskı Tarihi 2023/10
Baskı Sayısı 3
Boyut 13,5x21 cm (Roman Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 512

İcra ve İflas Kanunu

Prof. Dr. L. Şanal GÖRGÜN, Doç. Dr. Levent BÖRÜ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KODAKOĞLU


2004 sayılı İcra ve İflas Kanunumuz 09/06/1932 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. İcra ve İflas Kanunumuzda yürürlüğe girdiği tarihten günümüze kadar birçok değişiklik yapılmıştır.

Bu çalışmada İcra ve İflas Kanunumuzda 2022 yılında yapılan 18/10/2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7418 sayılı Basın Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 05/04/2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gire 7445 sayılı sayılı İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen değişikliklere yer verilmiştir.

Öte yandan İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği, İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelik, Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun, İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Borçluya Satış Yetkisi Verilmesine

Dair Yönetmelik ile İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de bu çalışmaya eklenmiştir.

Çalışmanın bu ikinci basısını bir “Yetkin” yayını olarak basan Yetkin Basım ve Dağıtım AŞ.’nin değerli yöneticisi Sayın Muharrem Başer’e teşekkür ederiz.

İlgili mevzuatın öğrencilere ve uygulamacılara faydalı olması dileğiyle…

Görgün/Börü/Kodakoğlu

 Ankara / 2023

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.............................................................................................5

BİRİNCİ BAP............................................................................ 32

Teşkilat ve muhtelif hükümler................................................. 32

İcra daireleri:........................................................................32

İflas daireleri: .......................................................................33

İcra iflas dairelerinin birleştirilmesi:.....................................34

İcra daireleri başkanlığı: .......................................................34

İcra mahkemesi:...................................................................34

Sorumluluk:..........................................................................36

Zimmet:................................................................................36

Zarar ve ziyan davasının zamanaşımı:..................................36

Tutanaklar:...........................................................................37

Elektronik işlemler: ..............................................................37

Paranın ödenmesi ve değerli eşyanın muhafazası: ..............39

İş görmekten memnuiyet :...................................................39

İcra mahkemesi hâkiminin reddi..........................................40

Memnu işler :.......................................................................40

İcra dairesine ödeme : .........................................................41

Gözetim ve denetim :...........................................................41

Birinci teftiş : ........................................................................41

Yönetmelik ve yargıtay kararları: .........................................42

Harçlar :................................................................................42

Şikayet ve şartlar :................................................................43

Şikayet üzerine yapılacak muameleler :...............................43

Yargılama usulleri :...............................................................43

MÜDDETLER..................................................................................45

Başlaması ve bitmesi :..........................................................45

Müddetlerin değiştirilmemesi:.............................................45

İcra tebliğleri: .......................................................................45

İcranın durdurulması:...........................................................46

Kanundaki Istılahlar:.............................................................46

İKİNCİ BAP.............................................................................. 47

İlamların İcrası........................................................................ 47

I. Para ve Teminattan başka Borçlar Hakkında

İlamların İcrası:.....................................................................47

Taşınır teslimi:......................................................................47

Çocuk teslimi:.......................................................................48

Çocukla şahsi münasebet tesisine dair ilamin

icrası:....................................................................................48

Çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki

kurulmasına dair ilâmların icrasında uzman

bulundurulması:...................................................................48

Taşınmaz tahliye ve teslimi : ................................................48

1– Borçlunun elinde ise:...........................................48

2– Taşınmaz üçüncü şahıs elinde ise :......................49

Taşınmaz davalarında hükümlerin tapu sicil

dairesine tebliği....................................................................49

Taşınmaz hakkındaki hükümden sonra yedin

tebeddülü :...........................................................................50

Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair olan

ilamlar..................................................................................50

İrtifak haklarına mütedair ilamlar ........................................51

Gemilere ve bunlarla ilgili aynî haklara ilişkin

ilamların icrası:.....................................................................51

II. Para ve Teminat Verilmesi Hakkındaki İlamların

İcrası: ....................................................................................53

İcra emri ve muhtevası :.......................................................53

İcranın geri bırakılması :.......................................................56

İlamın zamanaşımına uğradığı iddiası : ................................57

III. Müşterek Hükümler : ...........................................................58

İcranın nereden isteneceği :.................................................58

Takibin başlaması :...............................................................58

İcranın geri bırakılması için verilecek süre ...........................58

Haciz veya iflas istemek yetkisi : ..........................................60

Zamanaşımı :........................................................................62

İcranın iadesi :......................................................................62

Umumi hükümler : ...............................................................62

ÜÇÜNCÜ BAP.......................................................................... 63

İlamsız takip ........................................................................... 63

I. TAKİBİN MUHTELİF TARZLARI :.............................................63

Para borcu ve teminat için takip : ........................................63

İflasa tabi şahıslar hakkındaki takip :....................................63

Ticareti terk edenler:............................................................63

Rehin ve ipotekle temin edilmiş alacaklar: ..........................65

Haciz yoliyle takip: ...............................................................66

1– Umumiyetle:........................................................66

2– Hukuku amme boçları: ........................................66

Zabıt ve müsadere edilen eşyanın paraya

çevrilmesi:............................................................................66

Rehin karşılığı ödünç verenler:.............................................67

II. YETKİ.....................................................................................67

Yetki ve itirazları:..................................................................67

III. TATİLLER VE TALİKLER ..........................................................68

Tatiller:.................................................................................68

1– Bütün borçlular hakkında:...................................68

2– Borçlunun ailesinden birinin ölümü

halinde: ...............................................................68

3– Terekenin borçlarında:........................................68

4– Tutukluluk ve hükümlülük halinde:.....................69

5– Askerlik halinde:..................................................69

6– Borçlunun ağır hastalığı halinde:.........................69

Talikın müddetlerin cereyanına tesiri: .................................70

IV. İCRA TEBLİĞLERİ ...................................................................70

İcra tebliğleri: .......................................................................70

V. TAKİP TALEBİ ........................................................................70

Takip talebi ve muhtevası: ...................................................70

Takip masrafları: ..................................................................72

VI. ÖDEME EMRİ VE İTİRAZ........................................................72

1– Ödeme emri ve muhtevası:.................................72

2– Ödeme emrinin tebliği: .......................................74

İTİRAZ............................................................................................75

1– Süresi ve şekli:.....................................................75

2– İtiraz sebepleri:....................................................77

3– Alacaklıya verilecek nüsha: .................................77

4– Gecikmiş itiraz:....................................................78

5– İtirazın hükmü : ...................................................78

6– İtirazın hükümden düşürülmesi ..........................79

a) İtirazın iptali26 ................................................ 79

b) İtirazın kesin olarak kaldırılması....................... 80

c) İtirazın geçici olarak kaldırılması ...................... 82

Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen kredilerde itirazın kesin olarak kaldırılması:..........................................................................85

İtirazın muvakkaten kaldırılmasının hükümleri:...................86

Karar ve müddet ..................................................................87

İcra mahkemesinin karariyle takibin talik veya

iptali: ....................................................................................88

Menfi tesbit ve istirdat davaları:..........................................89

Hususi hükümler: .................................................................91

DÖRDÜNCÜ BAP..................................................................... 91

Haciz yoliyle takip................................................................... 91

I. MAL BEYANI .........................................................................91

Beyanın muhteviyatı: ...........................................................91

Beyan mecburiyeti müddeti, başlangıcı:..............................91

Hapis ile tazyik: ....................................................................92

Sonradan kazanılan veya ziyadeleşen malların

beyanı: .................................................................................92

II. HACİZ ........................................................................................92

Haciz:....................................................................................92

1– Talep Müddeti.....................................................92

2– Hacze başlama müddeti:.....................................94

Konutta haciz: ......................................................................95

Haciz yapan memurun yetkisi:.............................................95

Zabıta memurlariyle muhtarların vazifeleri: ........................96

Haczi caiz olmıyan mallar ve haklar: ....................................96

Kısmen haczi caiz olan şeyler: ..............................................99

Önceden yapılan anlaşmalar:.............................................101

Yavrulu hayvanların haczi: .................................................101

Taşınmaz Rehni Kapsamındaki Eklentinin Haczi: ...............101

Yetişmemiş mahsullerin haczi :..........................................102

Taşınır ve taşınmaz malların haczi :....................................102

Taşınır mallarda haczin neticeleri : ....................................103

Kıymet takdiri :...................................................................104

Mahcuz malları muhafaza tedbirleri : ................................104

1– Taşınırlar hakkında: ...........................................104

Muhafazasına gerek kalmayan malların tasfiyesi: .............106

2– Alacaklar ve üçüncü şahıs elinde

haczedilen mallar hakkında:..............................108

3– Diğer haklar için :...............................................112

4– Taşınmazlar hakkında........................................112

I– Taşınmaz haczinin şümulü,.................................................113

II– Alacakları rehinle sağlanmış alacaklıların mahfuz

hakları,................................................................................113

III– İdare ve işletme.................................................113

Mahsullerin toplanması, borçlunun hakkı: ........................114

İştirak halinde tasarruf edilen mallar : ...............................114

Mahcuz malların muhafazası masrafları: ...........................115

İstihkak iddiasına itiraz :.....................................................115

A– Borçlunun zilyedliği: ..........................................115

1– Hazırlık safhası:..................................................115

2– Üçüncü şahsın istihkak iddiası :.........................118

İstihkak davalarında mülkiyet karinesi:..............................121

3– Çalınmış ve zayi olmuş şeyler:...........................123

B– Üçüncü şahsın zilyetıği: .....................................123

Hacze iştirak derecelerinin teşkili: .....................................123

Önce icrası lazım gelen merasime lüzum

olmaksızın iştirak:...............................................................124

Davet:.................................................................................125

Hacze iştirak halinde davet: ...............................................126

13

Borç ödemeden aciz vesikası: ............................................126

III. PARAYA ÇEVİRME...............................................................126

1 – Satış Talebi............................................................126

Talep için müddetler ve giderlerin yatırılması: ..................126

Talep hakkı:........................................................................128

Muvakkat haciz halinde: ....................................................128

Satışın tatili:........................................................................128

Haczin kalkması:.................................................................129

Taksitle ödeme:..................................................................130

Borçluya satış yetkisi verilmesi: .........................................131

Elektronik ortamda açık artırma suretiyle satış: ................132

2– Taşınırların satışı: ..............................................134

Müddetler:.........................................................................134

Vaktinden evvel satış: ........................................................135

Artırma hazırlık tedbirleri:..................................................135

İhalenin yapılması: .............................................................141

İkinci artırma:.....................................................................142

İhale bedelinin ödenmesi ve malın teslimi: .......................142

Pazarlık suretiyle satış:.......................................................143

Ödeme yerine alacakların devri: ........................................143

Paraya çevirmenin diğer tarzı. İştirak halinde

mülkiyet hisseleri: ..............................................................144

Aile mal ortaklığı: ...............................................................145

3– Taşınmazların satışı:...............................................145

Satış müddeti: ....................................................................145

Artırma şartları:..................................................................145

1– Şartname:..........................................................145

2– Münderecatı:.....................................................146

Artırma hazırlık tedbirleri:..................................................147

14

Ayrıca tebliğler:..................................................................148

Mükellefiyetlerin listesi:.....................................................148

Kıymet takdirine ilişkin şikâyet:..........................................149

İhale: ..................................................................................150

İhale bedelinin ödenmesi:..................................................150

Ödeme müddeti içinde taşınmazın idaresi: .......................151

Sonradan tesis edilen taşınmaz mükellefiyetleri ve

ipotekli ve mahcuz taşınmazların kiralanmasında

hüküm:...............................................................................151

İhalenin feshi ve farkının tahsili: ........................................152

İhalenin neticesi ve feshi:...................................................152

Tescil için tapuya tebliğ ve zorla çıkarma:..........................156

Taşınmazların satışına ilişkin hükümlerin gemilere

uygulanması:......................................................................156

Aile yurtları:........................................................................157

4– Paranın paylaştırılması: .....................................157

Paraların paylaştırılması zamanı, masraflar ve

vekalet ücreti: ....................................................................157

İcra dairesinin tamamlama hacizleri: .................................157

Sıra cetveli:.........................................................................158

Cetvel suretlerinin tebliği:..................................................158

Cetvele itiraz: .....................................................................158

Teminat karşılığı ödeme:....................................................159

Borç ödemeden aciz vesikası: ............................................160

Senedin geri verilmesi ve ilamın icrası vesikası:.................161

Paranın paylaştırılmasına ilişkin hükümlerin

gemilere uygulanması:.......................................................161

BEŞİNCİ BAP ......................................................................... 162

I – TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ...............................162

Takip talebi:........................................................................162

15

Ödeme emri : .....................................................................162

Ödeme emrine itiraz : ........................................................162

II– İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ..........................................163

Takip talebi :.......................................................................163

Adres gösterme zorunluluğu:.............................................163

1– İcra emri: ...........................................................163

İcranın geri bırakılması:......................................................164

2– Ödeme emri: .....................................................165

Ödeme emrine itiraz: .........................................................165

İtirazın incelenmesi usulü ve hükümleri: ...........................166

Kiracılara haber verme:......................................................166

Tapu idaresine haber verme:.............................................166

Satış hazırlıkları: .................................................................167

III– MÜŞTEREK HÜKÜMLER ......................................................167

Paraya çevirme müddeti:...................................................167

Muvakkat rehin açığı belgesi:.............................................167

Paraya çevirme usulü:........................................................168

Alacağın veya rehnin ilamla tesbit edilmiş olması: ............168

Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi

şeklinde işleyen nakdi kredileri ve gayri nakdi

kredileri teminen alınan ipotekler: ....................................168

Paylaştırma :.......................................................................170

Rehin açığı belgesi:.............................................................170

İpotekli alacakta alacaklının gaip bulunması veya

borcu almaktan imtinaı:.....................................................170

Rehnin paraya çevrilmesine ilişkin hükümlerin

gemilere uygulanması:.......................................................171

ALTINCI BAP ......................................................................... 172

İflas yoliyle takip................................................................... 172

I– YETKİ :.................................................................................172

16

İflas takiplerinde yetkili merci:...........................................172

II– İFLAS YOLİYLE ADİ TAKİP : ..................................................173

Ödeme emri ve münderecatı:............................................173

İflas talebi ve müddeti: ......................................................173

Talebin geri alınması ve yenilenmesi: ................................174

Yargılama usulü:.................................................................174

Muhafaza tedbirleri: ..........................................................174

Masrafların peşin verilmesi:...............................................175

Defter tutulması:................................................................175

1– Usulü: ................................................................175

2– Neticeleri:..........................................................175

3– Devam müddeti:................................................176

Kanun yollarına başvurma..................................................176

İflas tarihi: ..........................................................................177

İflas kararının tebliği ve ilanı: .............................................177

III– KAMBİYO SENETLERİ (ÇEK, POLİÇE VE EMRE

MUHARRER SENET) HAKKINDAKİ HUSUSİ TAKİP

USULLERİ ............................................................................178

Takibin kabulü şartları:.......................................................178

A) Haciz yolu ile takip: ...........................................180

Ödeme emri: ......................................................................180

a) Borca itiraz:..................................................... 181

İtirazın incelenmesi:...........................................................182

b) İmzaya itiraz: ............................................... 184

Borçlunun kambiyo hukuku bakımından şikayeti: .............186

Uygulanacak diğer hükümler: ............................................189

B) İFLAS YOLU İLE TAKİP: .......................................189

Ödeme emri: ......................................................................189

İtiraz veya şikayet:..............................................................190

17

İflas davası:.........................................................................191

a) İtiraz veya şikayet olunmaması:..................... 191

b) İtiraz veya şikayet olunması:.......................... 191

c) İstirdat davası: ............................................. 192

d) Uygulanacak hükümler: ................................ 192

C) MÜŞTEREK HÜKÜMLER.....................................192

Alacaklı ve borçluya verilecek belgeler: .............................192

Birden fazla borçlu bulunması: ..........................................192

IV. DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS HALLERİ...............................193

Evvelce takibe hacet kalmaksızın iflas:...............................193

A– Alacaklının talebi:..............................................193

B– Borçlunun müracaatiyle:...................................193

Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflâsı ........................195

Erteleme yargılaması..........................................................195

Reddolunan miraslar:.........................................................196

Usul: ...................................................................................196

V. İFLASIN KALDIRILMASI........................................................196

İflasın kaldırılması: .............................................................196

Reddolunmuş bir miras tasfiyesinin durdurulması: ...........197

YEDİNCİ BAP......................................................................... 197

İflasın hukuki neticeleri......................................................... 197

I– BORÇLUNUN MALLARI HAKKINDA İFLASIN

NETİCELERİ: ........................................................................197

İflas masası:........................................................................197

Rehinli mallar ve üretime yönelik yerler:...........................197

İhtiyaten veya icraen haczedilen şeyler: ............................198

İptal davasına tabi haklar:..................................................198

Bedelinin tahsili için verilmiş emre veya hamiline

muharrer senetler:.............................................................199

18

Başkasına ait malın satış bedeli:.........................................199

Satıcının geri alma hakkı: ...................................................199

Müflisin tasarrufa ehliyetsizliği ve poliçe ödenmesi

hükümleri:..........................................................................199

Müflise ödeme:..................................................................200

Takibin durması ve düşmesi:..............................................200

Hukuk davalarının tatili:.....................................................200

II. ALACAKLILARIN HAKLARI ÜZERİNE İFLASIN

TESİRLERİ............................................................................201

Müflisin borçlarının muacceliyet kesbetmesi: ...................201

Faiz:....................................................................................202

Şarta muallak alacaklar: .....................................................202

Mevzuu para olmıyan alacakların paraya

çevrilmesi:..........................................................................202

Tamam olmuş satışların ifası:.............................................203

Takas: .................................................................................204

Takasa itiraz: ......................................................................204

Müflisin kefil olduğu borçlar: .............................................204

Müşterek borçluların bir zamanda iflası: ...........................205

Müflisle birlikte borçlu tarafından borcun kısmen

ödenmesi: ..........................................................................205

Kollektif şirketin ve gayrimahdut mesuliyetli

şeriklerin iflası: ...................................................................205

Adi ve rehinli alacakların sırası:..........................................206

Birinci sıra:..........................................................................206

İkinci sıra: ...........................................................................207

Üçüncü sıra: .......................................................................207

Dördüncü sıra:....................................................................207

Sıralar arasındaki münasebet:............................................208

SEKİZİNCİ BAP....................................................................... 208

19

İflasın tasfiyesi...................................................................... 208

I– MASANIN TEŞKİLİ: ..............................................................208

Defter tanzimi: ...................................................................208

Müflisin vazifeleri:..............................................................208

Teminat tedbirleri: .............................................................209

Haczi caiz olmıyan eşya hakkında: .....................................209

Üçüncü şahıslara ait mallar:...............................................209

Taşınmazlar üzerinde üçüncü şahısların hakları:................209

Kıymet takdiri:....................................................................210

Defterin müflis tarafından tanınması:................................210

Müflisin mükellefiyetleri:...................................................210

Tasfiyenin tatili:..................................................................210

II. ALACAKLILARI DAVET .........................................................210

Basit tasfiye:.......................................................................210

Adi tasfiye ve iflasın açılmasının ilanı:................................211

Reddedilen miraslarda alacaklıları davet: ..........................212

III. MASANIN İDARESİ ..............................................................212

İlk alacaklılar toplanması:...................................................212

Toplantı veya karar nisabının oluşmaması.........................213

İflas idaresi ve iflas dairesinin vazifeleri:............................213

Toplanmada verilen kararlar:.............................................215

Kararlar aleyhine müracaat:...............................................215

İflas idaresinin vazifesi: ......................................................215

İflas idaresinin vazife ve mes’uliyeti:..................................216

Üçüncü şahısların istihkak iddiaları:...................................216

Masa alacaklarının tahsili, müstacel satış: .........................217

IV. ALACAKLARIN TAHKİKİ VE SIRALARIN TAYİNİ.....................217

İddia edilen alacakların tetkiki: ..........................................217

Tapu sicilline yazılı alacaklar: .............................................217

20

Alacaklılar sıra cetvelinin müddet ve şekli: ........................217

Reddedilen alacaklar:.........................................................218

Alacaklılar sıra cetveli, ilan ve ihbar:..................................218

Sıra cetveline itiraz ve neticeleri: .......................................219

Geç kalan müracaatlar: ......................................................220

V. MASANIN TASFİYESİ ...........................................................221

İkinci alacaklılar toplanması:..............................................221

İkinci alacaklılar toplanmasının yetkisi:..............................221

Toplantı ve karar nisabının oluşmaması.............................222

Yeniden alacaklılar toplanması: .........................................222

Malların paraya çevrilmesi usulü: ......................................222

Artırmanın ilanı: .................................................................223

Artırma ve İhale: ................................................................223

Artırma suretiyle satışın şartları:........................................223

Münazaalı hakların talep eden alacaklılara temliki

: ..........................................................................................223

Aile yurtları:........................................................................224

VI. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI............................................224

Pay cetveli ve son hesap : ..................................................224

İflas masrafları ve masanın borçları: ..................................224

Pay cetvelinin iflas dairesine bırakılması:...........................224

Dağıtma :............................................................................224

Borç ödemeden aciz vesikası : ...........................................225

Muvakkat dağıtmalar:........................................................225

Kaydettirilmemiş alacaklar :...............................................225

VII. İFLASIN KAPANMASI...........................................................226

İflas kapandıktan sonra :....................................................226

İflasın tasfiyesi müddeti : ...................................................226

DOKUZUNCU BAP ................................................................. 227

21

İhtiyati haciz......................................................................... 227

İhtiyati haciz şartları...........................................................227

İhtiyati haciz kararı :...........................................................229

İhtiyati hacizde teminat : ...................................................229

İhtiyati haciz kararının muhtevası : ....................................229

İhtiyati haciz kararının icrası :.............................................230

Zabıt tutma ve haciz tutanağının tebliği :...........................231

Borçlu tarafından gösterilecek teminat : ...........................231

İhtiyati haczi tamamlıyan merasim : ..................................231

İhtiyati haciz kararına itiraz ve temyiz................................233

İhtiyati haczin kaldırılması:.................................................234

İhtiyati hacizde iflas yolu ile takip: .....................................234

İcrai hacizlere iştirak: .........................................................235

ONUNCU BAP ....................................................................... 235

Kiralar hakkında hususi hükümler ve kiralanan

taşınmazların tahliyesi .......................................................235

Adi kira ve hasılat kiraları için ödeme emri ve itiraz

müddeti:.............................................................................235

İtiraz etmemenin sonuçları:...............................................237

İtiraz ve kaldırılması usulü:.................................................237

Kira akdi dışındaki itirazlar ve tahliye:................................237

Kıyasen uygulanacak maddeler:.........................................238

Hapis hakkı için defter yapılması:.......................................238

Kaçırılan eşyayı takip hakkı: ...............................................239

Mukavelename ile kiralanan taşınmazların

tahliyesi:.............................................................................239

1– Tahliye emri ve münderecatı: ...........................239

2– Tahliye ve teslim: ..............................................239

İtiraz: ..................................................................................240

22

1– Müddet ve şekli:................................................240

2– İtirazın kaldırılması: ...........................................240

Kiralanan taşınmazda üçüncü şahıs bulunursa: .................240

ONBİRİNCİ BAP..................................................................... 241

İptal davası........................................................................... 241

İptal davası ve davacılar:....................................................241

İvazsız tasarrufların butlanı:...............................................242

Acizden dolayı butlan:........................................................243

Zarar verme kastından dolayı iptal ....................................243

İptal davalarında yargılama usulü:.....................................245

İptal davasında davalı: .......................................................247

İadenin şümulü: .................................................................248

Hak düşürücü müddet: ......................................................248

ONİKİNCİ BAP ....................................................................... 249

Konkordato ile Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin

Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması, .......................... 249

I. ADÎ KONKORDATO..............................................................250

Konkordato talebi: .............................................................250

Konkordato talebine eklenecek belgeler...........................251

Geçici mühlet.....................................................................252

Geçici mühletin sonuçları, ilânı ve bildirimi .......................253

Kesin mühlet ......................................................................254

Konkordato komiseri ve alacaklılar kurulu ile

bunların görevleri...............................................................256

Borçlunun malî durumunun düzelmesi nedeniyle

kesin mühletin kaldırılması ................................................257

Kesin mühlet içinde konkordato talebinin reddi ile

iflâsın açılması....................................................................258

Kanun yolları ......................................................................260

Kesin mühletin alacaklılar bakımından sonuçları...............260

23

Kesin mühletin rehinli alacaklılar bakımından

sonuçları:............................................................................262

Kesin mühletin sözleşmeler bakımından sonuçları............262

Kesin mühletin borçlu bakımından sonuçları:....................263

Defter tutulması ve rehinli malların kıymetinin

takdiri)

................................................................................264

Rehinli taşınır veya taşınmazın paraya

çevrilmesinin ertelenmesi:.................................................265

Alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet...........................265

Alacaklar hakkında borçlunun beyana daveti ....................265

Alacaklılar toplantısına davet.............................................266

Alacaklılar toplantısı ve projenin kabulü için

gerekli çoğunluk.................................................................266

Borçtan birlikte sorumlu olanlara karşı haklar...................268

Konkordatonun mahkemede incelenmesi.........................268

Konkordatonun tasdiki şartları...........................................270

Konkordatonun tasdiki kararı, kapsamı ve ilânı .................274

Rehinli malların muhafaza ve satışı ile finansal

kiralama konusu malların iadesinin ertelenmesi ...............275

Konkordatonun tasdik edilmemesi ve borçlunun

iflâsı:...................................................................................277

Çekişmeli alacaklar hakkında dava:....................................278

Konkordatonun hükümleri:................................................278

Konkordatonun sonuçlanmayan takiplere etkisi: ..............279

Konkordato haricinde yapılan vaatler:...............................279

Konkordatonun kısmen feshi:............................................280

Konkordatonun tamamen feshi:........................................280

Konkordatoda harç, vergi istisnaları ve teşvik

belgeleri: ............................................................................280

24

II. REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE VE

BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI .........................................281

Rehinli alacaklılarla müzakere şartları ve

yapılandırmanın hükümleri:...............................................281

III. İFLÂSTAN SONRA KONKORDATO, .....................................283

Şartları ve hükümleri109

......................................................283

IV. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO, ..........284

Genel olarak:......................................................................284

Zorunlu içeriği: ...................................................................284

Tasdikin sonuçları:..............................................................285

Konkordato tasfiye memurlarının hukukî durumu: ...........285

Paylaştırmaya katılacak alacaklıların belirlenmesi:............286

Paraya çevirme: .................................................................286

Rehinli taşınmazlar:............................................................286

Taşınır rehinleri:.................................................................287

Tahsili güç ve ihtilaflı hakların alacaklılara devri:...............287

Paraların paylaştırılması:....................................................287

Rehin açığı:.........................................................................288

Tevdi:..................................................................................288

Faaliyet raporu:..................................................................289

Hukukî işlemlerin iptali: .....................................................289

Uygulanacak ortak hükümler:............................................289

V. SERMAYE ŞIRKETLERI VE KOOPERATIFLERIN

UZLAŞMA YOLUYLA YENIDEN YAPILANDIRILMASI, ..........290

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma:.............................290

Yeniden yapılandırma projesi: ...........................................291

Başvuruya eklenecek belgeler: ..........................................291

Başvuru üzerine ve ara dönemde mahkemece

yapılacak işlem ve alınacak tedbirler: ................................292

25

Başvurunun mahkemece incelenmesi ve kanun

yolları: ................................................................................294

Kararın sonuçları: ...............................................................295

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmanın feshi:...............295

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin

tadili : .................................................................................296

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin

ihlâli ve muhtelif hükümler:...............................................296

Harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri:...........................297

Yönetmelik:........................................................................298

ON ÜÇÜNCÜ BAP.................................................................. 298

Taksiratlı ve hileli iflas........................................................... 298

I– TAKSİRATLI İFLAS................................................................298

Taksiratlı iflas halleri: .........................................................298

II– HİLELİ İFLAS ........................................................................299

Hileli iflas halleri:................................................................299

İtibarın yerine gelmesi: ......................................................301

A– Hileli müflis:.......................................................301

B– Taksiratlı müflis: ................................................301

C– Adi müflis: .........................................................301

İlan: ....................................................................................301

Ölümden sonra itibarın yerine gelmesi:.............................301

ON BEŞİNCİ BAP.................................................................... 302

Fevkalade hallerde mühlet ve tatil ........................................ 302

I– FEVKALADE MÜHLET..........................................................302

Bu babın tatbiki şartları:.....................................................302

Fevkalade mühletin kabulü, borçlunun dilekçesi:..............302

İcra mahkemesince yapılacak tetkikler:.............................303

İstinaf yoluna başvurma.....................................................303

26

Defter tanzimi, komiser: ....................................................303

Kararın tebliği:....................................................................304

Neticeler, takipler ve müddetler:.......................................304

Borçlunun tasarruf hakları: ................................................304

A– Umumiyetle:......................................................304

B– Yetkili makam tarafından alınan hususi

tedbirler hakkında:............................................304

Fevkalade mühlete tabi olmıyan alacaklar:........................305

Uzatma:..............................................................................305

Refi:....................................................................................306

İflâsın ertelenmesi ile ilişki:................................................307

II– FEVKALADE HALLERDE TATİL..............................................307

İcra takiplerinin durdurulması halleri: ..............................307

ON ALTINCI BAP.................................................................... 307

I. Cezai hükümler...................................................................307

Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu

eksilten borçluların cezası:.................................................307

Aczine kendi fiiliyle sebebiyet veren veya

vaziyetinin fenalığını bilerek ağırlaştıran borçlunun

cezası:.................................................................................309

İflas ve konkordato işlerinde hususi menfaat

temin edenlerin cezası:......................................................310

Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu:.........................310

Konkordatoda veya sermaye şirketleri ile

kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden

yapılandırılmasında yetkili kimseleri hataya

düşüren ya da konkordato veya uzlaşma yoluyla

yeniden yapılandırma koşullarına uymayan

borçlunun cezası: ...............................................................313

Konkordato komiserinin sorumluluğu: ..............................313

27

Müflisin mallarını vermeyenler hakkındaki cezalar: ..........314

Kendisine teslim edilen malları vermeyenler

hakkındaki cezalar:.............................................................314

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi: ..............................314

Ticareti terk edenlerin cezası:............................................314

Hakikata muhalif beyanda bulunanların cezası: ................315

Beyandan sonra mal ve kazançta olan tezayüdü

bildirmeyen borçlunun cezası:...........................................316

Borçlunun ödeme şartını ihlali halinde ceza: .....................316

Çocuk teslimi emrine muhalefetin cezası: .........................318

İcra dairesince teslim edilen taşınmaz veya gemiye

tekrar girenlerin cezası:......................................................318

30 ve 31 inci maddeler hükmüne muhalefet

edenlerin cezası: ................................................................318

Nafakaya ilişkin kararlara uymayanların cezası..................319

Hükmi şahısların muamelelerinde kimlerin ceza

göreceği :............................................................................320

Sermaye şirketlerinin iflasını istemek

mecburiyetinde olanların cezası : ......................................320

Artırmadan çekilme :..........................................................320

Görev ve birleştirilme yasağı:.............................................321

Şikayet süresi : ...................................................................321

Yetki : .................................................................................321

Yargılama usulü :................................................................321

Duruşma :...........................................................................322

Tahkikat:.............................................................................322

Karar:..................................................................................322

Ceza kararnamesi:..............................................................323

İtiraz...................................................................................323

ONYEDİNCİ BAP .................................................................... 324

28

Hususi hükümler................................................................... 324

Maaş ve ücretlerin kesilmesinde usul:...............................324

Cumhuriyet savcılığınca takip: ...........................................325

Üçüncü şahsa bırakılan mallar: ..........................................325

İcra dairelerinin muhabereleri: ..........................................325

Haczedilen malların istinabe suretiyle satışı: .....................326

Fazla verilen paranın geri alınması:....................................326

Emanetler hakkında zamanaşımı: ......................................326

Özel okullar ile özel öğrenci yurt ve benzeri

kurumların taşınır ve taşınmaz mallarının haczi: ...............326

KANUN YOLLARINA BAŞVURMA VE SON MADDELER131

......... 327

İstinaf yoluna başvurma ve incelenmesi, ..................................327

Temyiz yoluna başvurma ve incelenmesi, ................................328

İstinaf dilekçesinin reddi.............................................................329

Bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay kararları(1)

.........................329

Borçlunun mevcudu hakkında malümat vermek

mecburiyeti: .......................................................................330

İlga edilen kanunlar: ...................................................................330

Meriyet zamanı:.................................................................347

9/6/1932 TARİHLİ VE 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS

KANUNUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER................................. 347

1– 18/2/1965 tarihli ve 538 sayılı Kanunun geçici

maddeleri: ..........................................................................347

2– 6/6/1985 tarihli ve 3222 sayılı Kanunun geçici

maddesi:.............................................................................348

3– 9/11/1988 tarihli ve 3494 sayılı Kanunun geçici

maddesi:.............................................................................349

4– 8/6/2000 tarihli ve 4578 sayılı Kanunun geçici

maddesi:.............................................................................351

29

5– 17/7/2003 tarihli ve 4949 sayılı Kanunun 104 üncü

maddesi:.............................................................................351

2004 SAYILI KANUNA EK VE DEĞIŞIKLIK GETIREN

MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESI

KARARLARININ YÜRÜRLÜĞE GIRIŞ TARIHLERINI

GÖSTERIR TABLO.................................................................. 351

9/6/1932 TARİHLİ VE 2004 SAYILI İCRA VE İFLÂS

KANUNUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER.............................. 355

1– 18/2/1965 tarihli ve 538 sayılı Kanunun geçici

maddeleri: ..........................................................................355

2– 6/6/1985 tarihli ve 3222 sayılı Kanunun geçici

maddesi:.............................................................................356

3– 9/11/1988 tarihli ve 3494 sayılı Kanunun geçici

maddesi:.............................................................................357

4– 8/6/2000 tarihli ve 4578 sayılı Kanunun geçici

maddesi:.............................................................................358

5– 17/7/2003 tarihli ve 4949 sayılı Kanunun 104 üncü

maddesi:.............................................................................358

İCRA VE İFLÂS KANUNUNUN TATBİKATINA DAİR

NİZAMNAME ........................................................................ 359

İCRA VE İFLÂS KANUNU UYARINCA ELEKTRONİK

ORTAMDA YAPILACAK SATIŞLARIN USULÜ HAKKINDA

YÖNETMELİK ........................................................................ 429

ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA

ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ

HAKKINDA KANUN ............................................................... 447

İCRA VE İFLÂS KANUNU UYARINCA BORÇLUYA SATIŞ

YETKİSİ VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK ........................... 463

İCRA VE İFLÂS KANUNU UYARINCA ELEKTRONİK

ORTAMDA YAPILACAK SATIŞLARIN USULÜ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR

YÖNETMELİK ........................................................................ 471

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.