İş Kanunu Şerhi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
ISBN: 9789754643251
680,00 TL 800,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Cevdet İlhan GÜNAY
Baskı Tarihi 2015/05
Baskı Sayısı 4
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Baskı Niteliği İlaveli

İS175
4/4/2015 tarih ve 6645 sayılı Yasa ile Değişik
İş Kanunu Şerhi
(Açıklama – Yargı Kararları – İlgili Mevzuat)
Prof. Dr. Cevdet İlhan GÜNAY
2015/05 4. Baskı, 2706 Sayfa, 2 Cilt, Takım
ISBN 978-975-464-325-1

İÇİNDEKİLER

Madde    Sayfa

Önsöz 7

İçindekiler 9

Kısaltmalar 33

Kaynakça 43

4857 SAYILI İŞ KANUNU ŞERHİ

Genel Gerekçe 51

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam 1 59

İlgili Kararlar 61

Tanımlar 2 64

İŞ KANUNUNUN TEMEL KAVRAMLARI

I- İşçi 68

1- İşçi Terimi 68

2- İşçi Tanımı 69

3- İşçilik Niteliği 72

II- İŞVEREN 80

1- İşveren Tanımı 80

2- Çalıştırmanın İş Sözleşmesi Gereği Olması 80

3- İşçi Çalıştıran Kişi Olarak İşveren Kavramı 82

a) Genel olarak 82

b) İşverenin Belirlenmesi 83

c) İşverenin Yönetim Hakkı 85

aa) Genel olarak 85

bb) İşverenin Yönetim Yetkisinin Farklı Kişilerde

Toplanması 88

III- İşveren Vekili 89

1- İşveren Vekili Tanımı 89

2- İşveren Vekilinin İşveren Niteliği 91

3- İşveren Vekilinin Özellikleri 92

a) İşyerinde İşveren Adına Hareket Etmek 92

b) İşin ve İşyerinin Yönetiminde Görev Almak 93

c) Aynı Kişide İşçilikle İşveren Vekilliği Sıfatının Birleşmesi 94

d) Mahkemede Temsil 95

IV- Alt İşveren 96

1- Genel Olarak 96

2- Bir İşverenden İş Alınması 98

3- Müteahhit – Taşeron 100

  4- Alt İşveren-Asıl İşveren İlişkisi 104 

V- İşyeri 114

1- İşyerinin Tanımı 114

2- İşyeri Kavramı 116

3- İşyeri ve İşyerinden Sayılan Yerler 117

4- Eklentiler 121

5- İşyerinin veya Bir Bölümünün Devri 121

İlgili Kararlar 122

İşyerini bildirme 3 217

I- İşyerini Bildirme 219

II- İş Kanununun Uygulanmasında Uyuşmazlıkların Çözümü 220

İlgili Karar 223

- Alt İşverenlik Yönetmeliği 224

İstisnalar 4 229

İŞ KANUNUNUN UYGULAMA ALANI DIŞINDA OLANLAR

I- Genel Olarak 231

II- İstisnalar ve İstisnaların İstisnaları 233

1- Deniz ve Hava Taşıma İşleri 233

a) Deniz taşıma işleri 233

aa) İstisna Kapsamında Olanlar 233

bb) İş Kanunu Kapsamında Bulunanlar 233

b) Hava taşıma işleri 233

aa) İstisna Kapsamında Olanlar 233

bb) İş Kanunu Kapsamında Bulunanlar 234

2- Tarım İşleri 234

a) İstisna Kapsamında Olanlar 234

b) İş Kanunu Kapsamında Bulunanlar 236

aa) Genel Olarak 236

bb) Tarım Sanatları ile Tarım Aletleri Makina ve

  Parçalarının Yapıldığı Atölye ve Fabrika İşyerleri 236

cc) Tarım İşletmelerindeki Yapı İşleri 237

dd) Halkın Faydalanmasına Açık veya İşyerlerinin

Eklentisi Durumundaki Park ve Bahçelerde Çalışanlar 237

ee) Denizlerde Çalışan Su Ürünleri Yetiştiricileri 237

3- Evlerde Yapılan El Sanatları İşleri 237

4- Ev Hizmetleri 238

5- 5362 sayılı Kanundaki Tanıma Uygun Olarak Üç Kişinin Çalıştığı

  İşyerleri 238

6- Çıraklar 240

7- Aile Ekonomisi Sınırı İçinde Tarımla İlgili Yapı İşleri 241

8- Sporcular 241

9- Rehabilite Edilenler 242

İlgili Kararlar 243

Eşit davranma ilkesi 5 263

I- Genel Olarak 264

II- Eşit Davranma İlkesine Aykırılığın Yaptırımı 267

III- İspat Yükü 268

IV- Diğer Tazminatlarla İlişkisi 269

İlgili Kararlar 271

- Eşit Değerde İş İçin Erkek ve Kadın İşçiler Arasında

Ücret Eşitliği Hakkında 100 Sayılı Sözleşme 289

- İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında 111 Sayılı Sözleşme 292

İşyerinin veya bir bölümünün devri 6 295

İlgili Kararlar 299

Geçici iş ilişkisi 7 332

I- İş Sözleşmesinin Devri 333

II- Ödünç İş İlişkisi 335

III- Ödünç İş İlişkisinin İşçi Haklarına Etkisi 339

IV- Yararlananın İşveren Niteliğini Kazanması 342

İlgili Kararlar 342

İKİNCİ BÖLÜM
İş Sözleşmesi, Türleri ve Feshi

Tanım ve şekil 8 351

İŞ SÖZLEŞMESİ

I- Genel Olarak 352

II- İş Sözleşmesinin Özellikleri 353

III- İş Sözleşmesinin Unsurları 357

1- Bağımlılık 357

a) Ekonomik Bağımlılık 357

b) Kişisel Bağımlılık 358

c) Teknik bağımlılık 361

2- İş Sözleşmesi-İstisna Sözleşmesi Ayırımı 362

3- İş Sözleşmesinin Vekalet Akdinden Ayrılması 365

IV- İş Sözleşmesine İlişkin Koşullar 368

V- İş Sözleşmesinin Askıya Alınması 370

VI- Hizmet Sözleşmesinin Hükümsüzlüğü 371

1- Genel Olarak 371

2- Hizmet Sözleşmelerinin Butlanı 371

a) Genel Olarak 371

b) Kanundaki Yasaklara Aykırı Sözleşme 372

c) Ahlaka Aykırı Sözleşme 373

VII- Hizmet Sözleşmesinin İptali 374

İlgili Kararlar 375

Türü ve çalışma biçimlerini belirleme serbestisi 9 394

Sürekli ve süreksiz işlerdeki iş sözleşmeleri 10 395

SÜREKSİZ İŞLER

I- Genel Olarak 395

II- Süreksiz İşin Belirlenmesi 396

III- Sürekli-Süreksiz İş Ayırımının Sonuçları 396

İlgili Kararlar 397

Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi 11 398

BELİRSİZ-BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

I- Genel Olarak 400

II- Belirli Süreli İş Sözleşmesi 402

İlgili Kararlar 408

Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ayırımın sınırları 12 432

İlgili Kararlar 434

Kısmî süreli ve tam süreli iş sözleşmesi 13 446

- İlgili Kararlar 449

- İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

  Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 454

Çağrı üzerine çalışma 14 455

İlgili Kararlar 457

Deneme süreli iş sözleşmesi 15 460

DENEME SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

I- Genel Olarak 460

II- Deneme Süreli Hizmet Sözleşmelerinin Özellikleri 461

1- Sürekli İş İçin Yapılabilmesi 461

2- Deneme Süresi 461

3- Deneme Süresinde Fesih 462

a) Fesih Yetkisinin Kullanılması 462

b) Fesih Yetkisinin Kullanılmaması 462

III- Deneme Süresinin Hukuki Sonuçları 463

1- Deneme Süresinde Akdin Fesih Edilmemesi 463

2- Deneme Süresinde Sözleşmenin Feshedilmesi 463

3- Deneme Süresinin İspatı 463

İlgili Kararlar 464

Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmeleri 16 465

TAKIM SÖZLEŞMESİ

I- Genel Olarak 466

II- Takım Sözleşmesinin Tarafları 467

III- Takım Sözleşmesinin Şekli 467

IV- Takım Sözleşmesinin Hukuki Sonuçları 468

İlgili Karar 468

Süreli fesih 17 469

HİZMET SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

I- Hizmet Sözleşmesinin Bildirimli Feshi 471

1- Genel Olarak 471

2- Fesih Bildirimi İle İhbar Önelli Bildirim Arasındaki İlişki 475

3- Fesih Bildiriminin Hüküm Doğurması 476

II- İhbar Önelli Fesih 477

1- Genel Olarak 477

2- İhbar Önelleri 477

a) İş Kanunundaki Süreler 477

b) İş Kanunundaki Sürelerin Uzatılması 478

c) Önel Süresi İçinde İş Arama İzni Verilmesi 479

d) İhbar Önellerinin Bölünmezliği 480

e) İhbar Önelleri Ücreti 480

3- İhbar Önellerine Uymamanın Sonuçları 482

a) İşçi Yönünden 482

b) İşverenin Önellere Uymamasının Sonuçları 484

(a) İhbar Tazminatı 484

(b) İhbar Tazminatında Sorumluluk 495

(c) İhbar Tazminatının Hesabı ve Tahsili 496

aa) İhbar Tazminatının Hesabı 496

bb) İhbar Tazminatının Tahsili 497

III- İşverenin Kötüniyetli Feshinin Sonuçları 498

1- Kötüniyet Tazminatı 498

2- Kötüniyet Tazminatının Hesabı 507

İlgili Kararlar 508

- Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından  Son Verilmesi Hakkında

158 Sayılı Sözleşme 660

Feshin geçerli sebebe dayandırılması 18 666

İŞ GÜVENCESİ

I- Genel Olarak 669

II- İş Güvencesinden Yararlanma Koşulları 671

1- İşçi veya Gazeteci ya da İşyeri Sendika Temsilcisi Olma 671

a) İş Kanunu Kapsamında İşçi Olma 671

b) Basın İş Kanunu Kapsamında Gazeteci 678

c) İşyeri Sendika Temsilcisi 680

2- Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi ile Çalıştırılma 681

a) İş Sözleşmesinin Kurulması 681

b) Belirsiz-Belirli Süreli İş Sözleşmesi 682

3- İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshedilmesi 685

a) Genel olarak 685

b) Feshin makul süre içinde kullanılması 686

4- Çalışan İşçi Sayısı 687

III- İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshedilmesi 688

a) Genel Olarak 688

b) Çalışan İşçi Sayısı 689

aa. İşyerinde Çalışan İşçi Sayısı 689

bb. İşletmeye Bağlı Aynı İşkolunda En Az Otuz İşçi Çalışması 691

c) İşçinin En Az Altı Aylık Kıdeminin Olması 694

  aa. Genel Olarak 694

bb. Kıdeme Esas Süresinin Hesabı 695

cc. Bir İşyerinde veya Aynı İşverenin Değişik İşyerlerinde Çalışma 697

d) İşveren Vekili Olmama 698

aa. Genel Olarak 698

bb. İşveren Vekilinin Özellikleri 698

2- Geçerli Fesih Nedenleri 699

a. Genel Olarak 699

b. İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Sebepler 700

aa) Genel Olarak 700

bb) Verimlilik 701

cc) Performans Değerlendirme 702

c. İşçinin Davranışlarından Doğan Sebepler 706

d. İşletmenin, İşyerinin veya İşin Gereklerinden Kaynaklanan

  Sebepler 707

aa) Genel Olarak 707

bb) İşletme İçi Nedenler 709

cc) İşletme Dışı Nedenler 711

3- Geçersiz Fesih Nedenleri 711

İlgili Kararlar 713

Sözleşmenin feshinde usul 19 1024

FESİH BİLDİRİMİNDE ŞEKİL VE USUL

I- Fesih Bildiriminin Yapılma Usulü 1024

1- Fesih Bildirimi Öncesi Yapılması Gerekenler 1024

a) Savunma Alınması 1024

b) Fesih Hakkının Makul Süre İçerisinde Kullanılması 1026

2- Fesih Bildiriminde Şekil Ve Usul Yönünden

  Dikkat Edilecek Hususlar 1027

İlgili Kararlar 1028

Fesih bildirimine itiraz ve usulü 20 1042

FESİH BİLDİRİMİNE İTİRAZ YÖNTEMİ

I- Genel Olarak 1043

II- İşçinin İşten Çıkarılma Kararına Karşı Mahkemeye Başvurusu 1044

1- Genel olarak 1044

2- Başvuru Süresi 1046

3- İşe İade Dava Dilekçesinin İçeriği 1047

a) Dava Dilekçesinde Bulunması Gerekenler 1047

b) Talebe Bağlılık İlkesi Yönünden Dava Dilekçesi 1048

4- İşe İade Davasının Tarafları 1049

5- Başvurunun Mahkemece İncelenmesi 1050

a) Genel Olarak 1050

b) Delillerin Değerlendirilmesi ve İspat Yükü 1051

aa) Davayı Etkileyecek Uyuşmazlık Konusunun Gösterilmesi 1051

bb) İspat Külfeti 1051

cc) Delillerin Değerlendirilmesi 1052

c) Mahkemenin Verebileceği Kararlar 1053

aa) Genel Olarak 1053

bb) Davanın Reddi Kararı 1054

cc) Davanın Kabulü Kararı 1054

dd) Davanın Konusuz Kalması 1055

6- İşe İade Kararının Temyiz İncelemesi 1058

III- İşçinin Özel Hakeme Başvurması 1060

İlgili Kararlar 1064

Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları 21 1124

GEÇERSİZ FESHİN HUKUKİ SONUÇLARI

I- Genel Olarak 1126

II- İşe İade Kararının Uygulanmasında Ortaya Çıkan Problemler 1127

III- İşe İade Kararının İnfazı 1138

İlgili Kararlar 1140

Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi 22 1175

ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİĞİN HUKUKİ SONUÇLARI

I- Genel Olarak 1175

II- Çalışma Koşullarında Değişikliğin Zamanı 1176

III- Çalışma Koşullarında Değişikliğin Kapsamı 1178

IV- Çalışma Koşullarında Değişikliğin Kanıtlanması 1180

İlgili Kararlar 1182

Yeni işverenin sorumluluğu 23 1210

İlgili Kararlar 1212

İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı 24 1215

İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİ TARAFINDAN ÖNELSİZ FESHİ

I- Genel Olarak 1218

II- Hizmet Sözleşmesinin İhbar Önelsiz Feshi 1218

1- Genel Olarak 1218

2- İşverenin Borçlarına Uymamasına Karşı

İşçinin Önelsiz Fesih Halleri 1221

a) Sağlık Sebepleri 1221

aa) İşin Niteliğinin İşçinin Sağlık ve

Yaşayışına Tehlikeli Olması 1221

bb) İşçinin Yakın İlişki İçinde Bulunduğu Kişilerin Bulaşıcı

veya İşi ile Bağdaşmayacak Şekilde Hastalığa Tutulması 1222

b) İşverenin Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Halleri 1223

aa) Genel Olarak 1223

bb) İşverenin İşçiyi Yanıltması 1223

cc) Şeref ve Namusa Dokunacak Hareketler,

  Cinsel Taciz, Psikolojik Taciz 1224

dd) İşverenin Evinde Oturan İşçi İçin İşverenin

  Yaşayış Tarzının Düzgün Olmaması 1227

ee) İşverenin İşçi ve Ailesi Aleyhine Suç İşlemesi 1227

ff) Ücretin Ödenmemesi 1229

gg) Noksan İş Vermek ve İş Şartlarını Değiştirmek 1230

3- Zorlayıcı Sebepler 1235

4- Önelsiz Fesih Hakkı Veren Diğer Haller 1237

İlgili Kararlar 1238

İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı 25 1312

İŞVERENİN ÖNEL TANIMAKSIZIN İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHİ

I- Genel Olarak 1315

II- İşverenin İş Sözleşmesini Önelsiz Fesih Halleri 1317

1- Genel Olarak 1317

2- Sağlık Sebepleri 1319

3- Ahlâk ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri 1321

a) Genel Olarak 1321

b) İşçinin İşvereni Yanıltması 1324

c) Şeref ve Namusa Dokunacak Söz Davranışlar 1324

d) İşçinin Yaşayış Tarzının Uygun Olmaması 1325

e) İşçinin İşveren veya Ailesine veya Başka İşçisine Sataşması, 

  Cinsel Tacizi ve Sarhoşluğu 1325

f) İşçinin Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranışları 1327

g) İşçinin İşyerinde İşlediği Suçtan Hüküm Giymiş Olması 1329

h) Devamsızlık 1331

i) Hatırlatıldığı Halde İşçinin Görevini Yapmaması 1334

j) İşin Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek ve Zarar Vermek 1335

4- Zorlayıcı Sebeple Fesih 1336

5- İşverene Önelsiz Fesih Hakkı Veren Diğer Haller 1337

İlgili Kararlar 1338

2.CİLT

Derhal fesih hakkını kullanma süresi 26 1381

AKDİ FESİH HAKKININ KULLANILMA SÜRESİ 

I- Genel Olarak 1381

II- İhbar Önelsiz Fesihde Hak Düşürücü Süre 1382

1- Genel Olarak 1382

2- Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı 1383

3- Sürenin Niteliği ve Hesaplanması 1383

4- Hak Düşürücü Sürenin İşlemesi 1384

5- Feshin Süresinde Yapıldığının İspatı 1384

6- Süresinde Yapılan Fesihte Tazminat 1386

III- Belirli Süreli Hizmet Akitlerinin Süresinden Önce

Feshinin Hukuki Sonuçları 1386

1- İş Sözleşmesinde Ceza Koşulu 1386

a) Genel Olarak 1386

b) İş Sözleşmesinde Ceza Koşulu Kararlaştırılması 1387

c) Ceza Koşulunun İşçi Aleyhine Tek Taraflı Olarak 

  Düzenlenememesi 1388

2- Cezanın Miktarı, Geçersizliği ve İndirilmesi 1390

a) Cezanın miktarı ve hükümleri 1390

b) Cezanın indirilmesi 1394

aa) Aşırı ceza koşulunun indirilmesi gerekliliği 1394

bb) Aşırı cezanın indirilmesi yöntemi 1396

3- Eğitim Giderleri 1399

İlgili Kararlar 1400

Yeni iş arama izni 27 1449

YENİ İŞ ARAMA İZNİ 

I- Genel Olarak 1449

II- Yeni İş Arama İzni 1450

III- İş Arama İzninin Süresi 1451

İlgili Kararlar 1453

Çalışma belgesi 28 1454

I- Genel Olarak 1455

II- Çalışma Belgesinin Verilmesi 1456

İlgili Kararlar 1456

Toplu işçi çıkarma 29 1457

TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA

I- Genel Olarak 1459

II- Toplu İşçi Çıkarma Sayılacak Haller 1460

III- Bildirim Yükümlülüğü ve İşyeri Sendika Temsilcileriyle Görüşme 1461

IV- Fesih Bildirimlerinin Hüküm Doğurması ve İşe İade Davası 1462

V- Yeniden İşe Alma Yükümlülüğü 1463

VI- Mevsim ve Kampanya İşçilerinin İşe Daveti 1464

İlgili Kararlar 1465

Özürlü, eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu 30 1471

HİZMET AKDİ YAPMA ZORUNLULUĞU 

I- Genel Olarak 1474

II- İşverenin Çalıştırma Yükümlülüğü 1477

1) Sakat ve Eski Hükümlü Çalıştırma Yükümlülüğü 1477

2) Maluliyeti Ortadan Kalkan İşçilerin İşe Alınması 1479

3) Sözleşme Yapma Yükümlülüğünün Yaptırımı 1480

İlgili Kararlar 1480

- Sakatların Mesleki Rehabilitasyonu ve İstihdamı Hakkında

159 Sayılı Uluslararası Çalışma Teşkilatı Sözleşmesi 1484

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü İşçi Alınmasında 

  Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 1487

- Engelli Ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen 

  İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik 1494

- Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden

Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyonun 

Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 1502

Askerlik ve kanundan doğan çalışma 31 1506

İlgili Karar 1509

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ücret

Ücret ve ücretin ödenmesi 32 1511

I- Ücret Ödeme Borcu 1513

1- Genel Olarak 1513

2- Ücretin Niteliği 1515

3- Ücret Türleri 1515

a) Genel Anlamda Ücret 1515

b) Geniş Anlamda Ücret 1517

4- Ücret Ekleri 1517

a) Genel Olarak 1517

b) İkramiye 1518

c) Prim 1519

d) Provizyon 1519

e) Kârdan Pay Alma 1520

5- Ücretin Ödenmesi 1521

a) Ücretin Ödenme Biçimi 1521

aa) Para Olarak Ödeme 1521

bb) Ayın Olarak Ödeme 1522

b) Ödeme Vakti 1522

c) Ödeme Mahalli 1523

d) Ücretin Ödeneceği Kişi 1523

e) Ücreti Ödeyecekler 1524

II- Ücretin Miktarı Ve Ödendiğinin İspatı 1524

1- Genel Olarak 1524

2- Ücretin Miktarının İsbatı 1525

3- Makbuz 1526

4- Yüzdelerin Ödenmesinin İspatı 1526

5- İbranameler 1527

İlgili Kararlar 1528

- Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar

  Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik 1728

- Ücretin Korunması Hakkında 95 Sayılı Milletlerarası Çalışma

Sözleşmesi 1732

- Eşit Değerde İş İçin Erkek Ve Kadın İşçiler Arasında

Ücret Eşitliği Hakkında 100 Sayılı Sözleşme 1737

İşverenin ödeme aczine düşmesi 33 1740

Ücretin gününde ödenmemesi 34 1740

1- Genel Olarak 1740

2- Ücretin Ödenmemesi Nedeniyle İş Sözleşmesinin

İşçi Tarafından Feshi 1741

3- Ücret Ödenmemesine Karşı İşçinin İşgörmekten Kaçınması 1743

a) Genel Olarak 1743

b) İşçilerin Toplu Halde İş Görmekten Kaçınması 1745

aa) Tarihi Gelişim 1745

bb) İşgörmekten Kaçınma-Hak Grevi İlişkisi 1748

cc) Türk Borçlar Kanununun 97. maddesi ile 

  İş Kanunun 34. maddesinin Uygulanması Sorunu 1750

4- Çalışılmayan Süre Ücreti 1756

5- Ücretin Geciktirilmesinde Faiz 1758

İlgili Kararlar 1759

Ücretin saklı kısmı 35 1763

Kamu makamlarının ve asıl işverenlerin hakedişlerinden

ücret kesme yükümlülüğü 36 1764

ÜCRETİN GÜVENCEYE ALINMASI

I- Genel Olarak 1766

II- Kamu Sektöründe Sorumluluk 1766

III- Özel Sektörde Sorumluluk 1767

IV- Ücret Hesap Pusulası 1768

İlgili Kararlar 1769

Ücret hesap pusulası 37 1771

I- Genel Olarak 1772

II- Ücret Hesap Pusulası 1772

İlgili Kararlar 1773

Ücret kesme cezası 38 1774

İlgili kararlar 1776

- İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya

  Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik 1781

Asgari ücret 39 1784

I- Genel Olarak 1787

II- Asgari Ücret Tespitinin Sonuçları 1789

İlgili Kararlar 1791

- Asgari Ücret Tespit Usulleri İhdasına İlişkin 26 Sayılı Sözleşme 1803

- Asgari Ücret Yönetmeliği 1805

Yarım ücret 40 1809

İlgili Kararlar 1809

Fazla çalışma ücreti 41 1810

I- Çalışma Sürelerinde Esneklik Uygulamaları 1813

II- Fazla Saatlerle Çalışma 1814

III- Günlük Çalışma Süresinin Aşılması 1814

IV- Haftalık Çalışma Süresinin Aşılması 1816

V- Fazla Çalışmanın Ortaya Çıkması 1817

VI- İş Sürelerinin Denkleştirilmesinde Fazla Çalışma 1822

a) Genel Olarak 1822

b) Çalışma Süresi 1825

c) Çalışma Süresinin Denkleştirilmesi 1826

VII- Fazla Süreli Çalışma 1830

VIII- Fazla Çalışma ve Fazla Süreli Çalışmada Onay Alınması 1831

IX- Fazla Çalışmanın Sınırı ve Yasakları 1835

1- Fazla Çalışmanın Sınırı 1835

2- Fazla Çalışma Yasakları 1843

a) Genel Olarak 1843

b) Kısmi Süreli İş Sözleşmesi ile Çalışanların Fazla Saatlerde

  Çalıştırılması Yasağı 1844

c) Günde En Fazla Yedi buçuk veya 

  Daha Az Çalışılması Gereken İşlerde Fazla Çalışma  Yasağı 1845

d) Çocuk ve Genç İşçilerin Fazla Çalışma Yasağı 1846

XI- Fazla Saatlerle Çalışmanın Boş Zaman ile Karşılanması 1846

1- Genel Olarak 1846

2- Boş Zaman Kullanılmadan İş Sözleşmesinin Feshi 1849

XII- Fazla Çalışma Ücreti 1850

1- Genel Olarak 1850

2- Fazla Çalışma Ücretine Hak Kazanılması 1851

3- Fazla Mesai Ücretinin Hesabı 1858

XIII- Fazla Çalışma Ücretinin Ödenmesi 1866

1- Genel Olarak 1866

2- Fazla Çalışma Ücreti Ödenmemesinde Temerrüt 1871

3- Fazla Çalışma Ücreti-İbraname 1872

4- Fazla Çalışma Ücretinden Taktiri İndirim 1872

İlgili Kararlar 1873

- İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürede

Çalışma Yönetmeliği 2006 

Zorunlu nedenlerle fazla çalışma 42 2009

Olağanüstü hallerde fazla çalışma 43 2011

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma 44 2015

Saklı Haklar 45 2017

Hafta tatili ücreti 46 2018

I- Genel Olarak 2020

II- Hafta Tatiline Hak Kazanma 2022

III- Hafta Tatili Ücreti 2023

İlgili Kararlar 2024

- Sınai Müesseselerde Hafta Tatili Yapılması Hakkında

14 Sayılı Sözleşme Projesi 2051

Genel tatil ücreti 47 2055

I- Genel Olarak 2055

II- Genel Tatil Ücreti 2058

İlgili Kararlar 2059

Geçici iş göremezlik 48 2076

İlgili Karar 2077 

Ücret şekillerine göre tatil ücreti 49 2077

İlgili Karar 2079

Tatil ücretine girmeyen kısımlar 50 2080

Yüzdelerin ödenmesi 51 2080

- Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması

Hakkında Yönetmelik 2082

Yüzdelerin belgelenmesi 52 2086

Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri 53 2089

YILLIK ÜCRETLİ İZİN

I- Genel Olarak 2090

II- Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanma 2091

III- Ceza Yaptırımları 2091

İlgili Kararlar 2091

- Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin 146 Sayılı Sözleşme 2104

Yıllık ücretli izne hak kazanma ve izni kullanma dönemi 54 2109

I- Genel Olarak 2110

II- Yıllık Ücretli İzin Kullanma Zamanını Belirleme 2111

İlgili Kararlar 2112

Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller 55 2116

İlgili Kararlar 2118

Yıllık ücretli iznin uygulanması 56 2120

YILLIK İZNİN UYGULANMASI

I- İzin Süreleri 2121

II- İzin Hakkından Vazgeçilememesi 2122

III- İzin Sürelerinin Bölünmesi 2123

İlgili Kararlar 2124

Yıllık izin ücreti 57 2132

İlgili Kararlar 2135

İzinde çalışma yasağı 58 2139

Sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti 59 2139

İlgili Kararlar 2142

İzinlere ilişkin düzenlemeler 60 2164

İlgili Kararlar 2165

- Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği 2175

Sigorta primleri 61 2182

Ücretten indirim yapılamayacak haller 62 2182

İlgili Kararlar 2183

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İşin Düzenlenmesi

Çalışma süresi 63 2193

I- Genel Olarak 2194

II- Çalışma Sürelerinde Esneklik 2195

1- Genel Olarak 2195

2- Çalışma Sürelerinde Esneklik Uygulamaları 2196

a) Genel Olarak 2196

b) Kayan İş Süresi 2196

aa) Genel Olarak 2196

bb) Basit Kayan İş Süresi 2197

cc) Nitelikli Kayan İş Süresi 2197

c) Sıkıştırılmış İş Haftası 2198

d) Yıllık İş Süresi 2198

e) Yoğunlaştırılmış İş Haftası 2198

III- İş Sürelerinin Denkleştirilmesi Uygulamasında Fazla Çalışma 2199

a) Genel Olarak 2199

b) Günlük Azami Çalışma Süresinin Aşılması 2200

c) Ortalama Haftalık Çalışma Süresinin Aşılması 2208

İlgili Kararlar 2209

- Karayolu Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve

Dinlenme Sürelerine İlişkin 153 Sayılı  Sözleşme 2215

- İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği 2220

- Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya

Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik 2223

Telafi çalışması 64 2229

I- Telafi Edici Çalışma ve Dinlenme 2229

1- Telafi Edici Çalışma 2229

2- Telafi Edici Dinlenme 2229

II- Esnek Vardiya Sistemi 2230

III- Çalışma Sürelerinde Esneklik ile İlgili Hukuki Uygulama 2230

1- Genel Olarak 2230

2- Telafi Edici Çalışma ve Dinlenme Uygulaması 2231

Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği 65 2235

Çalışma süresinden sayılan haller 66 2235

İlgili Kararlar 2238

Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri 67 2241

İlgili Kararlar 2242

Ara dinlenmesi 68 2242

İlgili Kararlar 2244

Gece süresi ve gece çalışmaları 69 2247

İlgili Kararlar 2250

Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri 70 2251

İlgili Karar 2252

- Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 2253

Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı 71 2256

İlgili Karar 2259

- Deniz İşlerinde Çalıştırılacak Çocukların Asgari Yaş Haddinin

Tesbiti Hakkında 58 Sayılı Sözleşme 2260

- İşçilerin İyonizan Radyasyonlara Karşı Korunması Hakkında

115 Sayılı Sözleşme 2262

- Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgari Yaş Sınırını Belirleyen

59 Sayılı Sözleşme 2266

- Trimci ve Ateşçi Sıfatıyla Gemilerde İşe Alınacakların

Asgari Yaşının Tesbitine Dair 15 Sayılı Sözleşme 2270

- Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve

Esasları Hakkında Yönetmelik 2272

Yer ve su altında çalıştırma yasağı 72 2279

- Her Nevi Maden Ocaklarında Yeraltı İşlerinde Kadınların

Çalıştırılmaması Hakkında 45 Numaralı Mukavele 2280

- Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgari Yaş Hakkında

123 Sayılı Sözleşme 2282

Gece çalıştırma yasağı 73 2285

- Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları

Hakkında Yönetmelik 2287

Analık halinde çalışma ve süt izni 74 2290

İlgili Kararlar 2292

İşçi özlük dosyası 75 2294

Yönetmelikler 76 2295

- Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen  Çalışma Süreleri Yönetmeliği 2297

- Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara 

İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 2301

BEŞİNCİ BÖLÜM

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri 77 2305

İş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri 78 2305

İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması 79 2305

İş sağlığı ve güvenliği kurulu 80 2305

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri   81 2305

İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar 82 2305

İşçilerin hakları 83 2305

İçki veya uyuşturucu madde kullanma yasağı 84 2305

Ağır ve tehlikeli işler 85 2305

Ağır ve tehlikeli işlerde rapor 86 2305

On sekiz yaşından küçük işçiler için rapor 87 2306

Gebe veya çocuk emziren kadınlar için yönetmelik 88 2306

Çeşitli yönetmelikler 89 2306

ALTINCI BÖLÜM

İş ve İşçi Bulma

İş ve işçi bulmaya aracılık 90 2307

- İstihdam Politikasıyla İlgili 122 Sayılı Sözleşme 2309

- İşsizlik Hakkında 2 Sayılı Sözleşme 2312

- İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında 111 Sayılı Sözleşme 2313

- Ücretli İş Bulma Büroları Hakkında 96 Sayılı Milletlerarası

Çalışma Sözleşmesi (1949 Tadili) 2317

YEDİNCİ BÖLÜM

Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi

Devletin yetkisi 91 2323

DEVLETİN ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN GÖREVİ

I- Genel Olarak 2324

II- İş Hayatının Denetimi 2324

- Sanayi Ve Ticarette İş Teftişi Hakkındaki 81 Sayılı Milletlerarası

Çalışma Sözleşmesi 2327

- Askerî İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen 

  İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması

  Hakkında Yönetmelik 2335

Yetkili makam ve memurlar 92 2338

Açıklama 2339

İlgili Kararlar 2340

Yetkili memurların ödevi 93 2344

- Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hakkındaki 81 Sayılı Milletlerarası

Çalışma Sözleşmesi 2345

Muafiyet 94 2353

Diğer merciler tarafından yapılan teftişler 95 2353

İşçi ve işverenin sorumluluğu 96 2353

Zabıtanın yardımı 97 2354

SEKİZİNCİ BÖLÜM

İdari Ceza Hükümleri

İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık 98 2355

Genel hükümlere aykırılık 99 2357

Toplu işçi çıkarma ile ilgili hükümlere aykırılık 100 2358

İlgili Kararlar 2358

Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık 101 2362

İlgili Kararlar 2363

Ücret ile ilgili hükümlere aykırılık 102 2369

Yıllık ücretli izin hükümlerine aykırılık 103 2370

İşin düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırılık 104 2371

İlgili Karar 2372

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlere aykırılık 105 2372

İş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık 106 2372

İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık 107 2373

İdari para cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar 108 2374

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler

Yazılı bildirim 109 2375

İlgili Karar 2375

Konut kapıcılarının özel çalışma koşulları 110 2376

I- Kapıcıların İşvereni 2376

II- Konutların İşveren Vekili 2377

III- Kapıcı Konutlarından Kira İstenememesi 2377

IV- Kapıcıların Çalışma Şartlarının Düzenlenmesi 2378

İlgili Kararlar 2379

- Konut Kapıcıları Yönetmeliği 2386

Sanayi, ticaret, tarım ve orman işleri 111 2389

- Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere

İlişkin Yönetmelik 2392

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların

kıdem tazminatı 112 2398

Açıklama 2400

İlgili Kararlar 2402

- Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına 

Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin 

Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik 2403

Bazı İşlerde Çalışanların Ücretlerinin Güvencesi 113 2407

Üçlü Danışma Kurulu 114 2407

- Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun

Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 2408

Kantin açılması 115 2411

- Ücretin Korunması Hakkında 95 Sayılı Milletlerarası

Çalışma Sözleşmesi 2412

116-117-118 2417

Yönetmelikler 119 2417

Yürürlükten kaldırılan hükümler 120 2417

1475 SAYILI KANUNUN 14. MADDESİ

KIDEM TAZMİNATI

Kıdem tazminatı 14 2418

I- Genel Olarak 2422

II - Kıdem Tazminatının Hukuki Niteliği 2423

1- Genel Olarak 2423

2- Ücret Görüşü 2424

3- Tazminat Görüşü 2424

4- İkramiye- Sigorta Görüşü 2425

a) İkramiye Görüşü 2425

b) Sigorta Görüşü 2426

5- Kendine Özgü Bir Kurum Olduğu Görüşü 2427

III- Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları 2428

1- Genel Olarak 2428

2- Bir Tam Yıl Çalışma Şartı 2429

a) Genel Olarak 2429

b) Kıdeme Esas Sürenin Hesabı 2429

aa) Tek İşyerinde Çalışma 2429

bb) Bir İşyerinde veya Aynı İşverenin Değişik İşyerlerinde Çalışma 2433

c) Alınan Tazminatın İadesinde Kıdem Tazminatı Hesabı 2434

3- Hizmet Sözleşmesinin İş Kanununa Tabi Olması 2435

4- Erkek İşçinin Askere Gitmesi 2436

5- İşçinin Yaşlılık Malulük Aylığı veya

Toptan Ödeme Almak Amacıyla  Hizmet Akdini Feshi 2437

6- Bayan İşçinin Evlenmesi 2437

7- İşçinin Ölümü 2438

8- Hizmet Akdinin İşverenin Haklı Nedenle Feshi Dışında

İşçi veya İşveren Tarafından Feshedilmiş Olması 2438

a) Genel Olarak 2438

b) İşçinin Feshi 2439

c) İşverenin Feshi 2439

IV- İşyerinin Devrinde Kıdem Tazminatından Sorumluluk 2442

V- Kamu Kuruluşlarındaki Hizmet Birleştirmesi 2446

VI- Kıdem Tazminatının Hesabı 2451

VII- Kıdem Tazminatı Tavanı Sorunu 2454

VIII- Kıdem Tazminatı Faizi 2455

IX- Kıdem Tazminatının Sigorta Ettirilememesi, Fon Tesisi Esasları 2459

X- Kıdem Tazminatına İlişkin Cezai Yaptırımlar 2459

İlgili Kararlar 2460

Geçici Maddeler Geç. Md. 1-6 2697-2698

Yürürlük 121 2699

Yürütme 122 2699

Korumalı işyerlerinde çalışan engellilerin ücretleri Ek Md.1 2699

Mazeret izni Ek Md. 2 2700

AÇIKLAMA 2700

Kavram Dizini 2701

 

               İÇİNDEKİLER

Madde    Sayfa

Önsöz......................................................................................................................................... 7

İçindekiler................................................................................................................................. 9

Kısaltmalar............................................................................................................................ 33

Kaynakça............................................................................................................................... 43

               4857 SAYILI İŞ KANUNU ŞERHİ

Genel Gerekçe      .................................................................................................................. 51

               BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç ve kapsam................................................................................................. 1............. 59

             İlgili Kararlar............................................................................................................. 61

Tanımlar............................................................................................................... 2............. 64    

               İŞ KANUNUNUN TEMEL KAVRAMLARI

        I- İşçi             .................................................................................................................. 68

             1-   İşçi Terimi . 68

     2- İşçi Tanımı    69

     3- İşçilik Niteliği   72

  II- İŞVEREN       80

     1- İşveren Tanımı    80

     2- Çalıştırmanın İş Sözleşmesi Gereği Olması................................................................. 80

             3-   İşçi Çalıştıran Kişi Olarak İşveren Kavramı .. 82

       a) Genel olarak     ............................................................................................... 82

                   b)   İşverenin Belirlenmesi . 83

      c) İşverenin Yönetim Hakkı................................................................................................ 85

                         aa)   .......................................................................... Genel olarak..................      85

                         bb)   ................ İşverenin Yönetim Yetkisinin Farklı Kişilerde
                                   Toplanması......................................................................................... 88

     III- İşveren Vekili . 89

     1- İşveren Vekili Tanımı .. 89

     2- İşveren Vekilinin İşveren Niteliği................................................................................... 91

             3- İşveren Vekilinin Özellikleri............................................................................... 92

                   a)   İşyerinde İşveren Adına Hareket Etmek .... 92

       b) İşin ve İşyerinin Yönetiminde Görev Almak .... 93

      c) Aynı Kişide İşçilikle İşveren Vekilliği Sıfatının Birleşmesi...................... ...................... 94

       d) Mahkemede Temsil . 95

  IV- Alt İşveren        96

     1- Genel Olarak      96

     2- Bir İşverenden İş Alınması.............................................................................................. 98

             3-   Müteahhit – Taşeron...................................................................................... 100

               4- Alt İşveren-Asıl İşveren İlişkisi............................................................................ 104

       V- İşyeri     114

             1-   İşyerinin Tanımı.. 114

     2- İşyeri Kavramı    116

             3-   İşyeri ve İşyerinden Sayılan Yerler .. 117

             4-   Eklentiler .. 121

             5-   İşyerinin veya Bir Bölümünün Devri. 121

   İlgili Kararlar    122

İşyerini bildirme................................................................................................. 3........... 217

        I- İşyerini Bildirme ... 219

  II- İş Kanununun Uygulanmasında Uyuşmazlıkların Çözümü .... 220

   İlgili Karar             223

        -    Alt İşverenlik Yönetmeliği.................................................................................... 224

İstisnalar............................................................................................................... 4........... 229

               İŞ KANUNUNUN UYGULAMA ALANI
DIŞINDA OLANLAR

        I- Genel Olarak........................................................................................................... 231

       II- İstisnalar ve İstisnaların İstisnaları.................................................................... 233

             1-   Deniz ve Hava Taşıma İşleri......................................................................... 233

                   a)   Deniz taşıma işleri..................................................................................... 233

                         aa) İstisna Kapsamında Olanlar............................................................ 233

                         bb) İş Kanunu Kapsamında Bulunanlar.............................................. 233

                   b)   Hava taşıma işleri..................................................................................... 233

                         aa) İstisna Kapsamında Olanlar............................................................ 233

                         bb) İş Kanunu Kapsamında Bulunanlar.............................................. 234

             2-   Tarım İşleri....................................................................................................... 234

                   a)   İstisna Kapsamında Olanlar................................................................... 234

                   b)   İş Kanunu Kapsamında Bulunanlar..................................................... 236

                         aa)                                                                             Genel Olarak..................      236

                         bb) Tarım Sanatları ile Tarım Aletleri Makina ve
                                Parçalarının Yapıldığı Atölye ve Fabrika İşyerleri...................... 236

                         cc) Tarım İşletmelerindeki Yapı İşleri.................................................. 237

                         dd)               Halkın Faydalanmasına Açık veya İşyerlerinin
                                 Eklentisi Durumundaki Park ve Bahçelerde Çalışanlar. ........... 237

                         ee) Denizlerde Çalışan Su Ürünleri Yetiştiricileri.................................. 237

             3-   Evlerde Yapılan El Sanatları İşleri............................................................... 237

             4-   Ev Hizmetleri.................................................................................................... 238

             5-   5362 sayılı Kanundaki Tanıma Uygun Olarak Üç Kişinin Çalıştığı
                   İşyerleri.............................................................................................................. 238

             6-   Çıraklar............................................................................................................. 240

             7-   Aile Ekonomisi Sınırı İçinde Tarımla İlgili Yapı İşleri.............................. 241

             8-   Sporcular........................................................................................................... 241

             9-   Rehabilite Edilenler......................................................................................... 242

                   İlgili Kararlar..................................................................................................... 243

Eşit davranma ilkesi 5 263

           I-           Genel Olarak                       264

           II-           Eşit Davranma İlkesine Aykırılığın Yaptırımı                       267

           III-           İspat Yükü                       268

           IV-           Diğer Tazminatlarla İlişkisi                       269

             İlgili Kararlar........................................................................................................... 271    

        -    Eşit Değerde İş İçin Erkek ve Kadın İşçiler Arasında
             Ücret Eşitliği Hakkında 100 Sayılı Sözleşme................................................... 289

        -    İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında 111 Sayılı Sözleşme................. 292

İşyerinin veya bir bölümünün devri.............................................................. 6........... 295

             İlgili Kararlar........................................................................................................... 299

Geçici iş ilişkisi.................................................................................................... 7........... 332

        I- İş Sözleşmesinin Devri.......................................................................................... 333

       II- Ödünç İş İlişkisi...................................................................................................... 335

     III- Ödünç İş İlişkisinin İşçi Haklarına Etkisi.......................................................... 339

     IV- Yararlananın İşveren Niteliğini Kazanması..................................................... 342

             İlgili Kararlar........................................................................................................... 342

               İKİNCİ BÖLÜM
 İş Sözleşmesi, Türleri ve Feshi

Tanım ve şekil 8 351

               İŞ SÖZLEŞMESİ 

        I- Genel Olarak. . 352

       II- İş Sözleşmesinin Özellikleri. 353

  III- İş Sözleşmesinin Unsurları.. 357

             1-   Bağımlılık.... 357

       a) Ekonomik Bağımlılık.................................................................................................... 357

                   b)   Kişisel Bağımlılık...................................................................................... 358

                   c)   Teknik bağımlılık...................................................................................... 361

             2-   İş Sözleşmesi-İstisna Sözleşmesi Ayırımı................................... ................................... 362

     3- İş Sözleşmesinin Vekalet Akdinden Ayrılması.. 365

  IV- İş Sözleşmesine İlişkin Koşullar.. 368

   V- İş Sözleşmesinin Askıya Alınması.. 370

   VI- Hizmet Sözleşmesinin Hükümsüzlüğü.... 371

     1- Genel Olarak     371

     2- Hizmet Sözleşmelerinin Butlanı.. 371

       a) Genel Olarak     371

       b) Kanundaki Yasaklara Aykırı Sözleşme... 372

      c) Ahlaka Aykırı Sözleşme... 373

   VII- Hizmet Sözleşmesinin İptali. 374

   İlgili Kararlar   375

Türü ve çalışma biçimlerini belirleme serbestisi....................................... 9........... 394

Sürekli ve süreksiz işlerdeki iş sözleşmeleri.............................................. 10........... 395

               SÜREKSİZ İŞLER

        I- Genel Olarak........................................................................................................... 395

       II- Süreksiz İşin Belirlenmesi. 396

  III- Sürekli-Süreksiz İş Ayırımının Sonuçları................................................................ 396

             İlgili Kararlar........................................................................................................... 397

Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi 11................................................... 398

               BELİRSİZ-BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

        I- Genel Olarak........................................................................................................... 400

       II- Belirli Süreli İş Sözleşmesi.................................................................................... 402

             İlgili Kararlar ........................................................................................ 408

Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ayırımın sınırları....................... 12........... 432

             İlgili Kararlar........................................................................................................... 434

Kısmî süreli ve tam süreli iş sözleşmesi...................................................... 13. 446

          - İlgili Kararlar.. 449

  -   İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
             Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı..................... 454

Çağrı üzerine çalışma..................................................................................... 14. 455

             İlgili Kararlar........................................................................................................... 457

Deneme süreli iş sözleşmesi........................................................................... 15. 460

               DENEME SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

        I- Genel Olarak.... 460

  II- Deneme Süreli Hizmet Sözleşmelerinin Özellikleri................................................... 461

             1-   Sürekli İş İçin Yapılabilmesi. 461

     2- Deneme Süresi  461

     3- Deneme Süresinde Fesih.... 462

       a) Fesih Yetkisinin Kullanılması.. 462

       b) Fesih Yetkisinin Kullanılmaması.. 462

     III- Deneme Süresinin Hukuki Sonuçları.. 463

     1- Deneme Süresinde Akdin Fesih Edilmemesi. 463

     2- Deneme Süresinde Sözleşmenin Feshedilmesi. 463

     3- Deneme Süresinin İspatı.. 463

     İlgili Kararlar   464

Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmeleri 16 465

               TAKIM SÖZLEŞMESİ

        I- Genel Olarak........................................................................................................... 466

       II- Takım Sözleşmesinin Tarafları.. 467

  III- Takım Sözleşmesinin Şekli. 467

     IV- Takım Sözleşmesinin Hukuki Sonuçları.. 468

   İlgili Karar   468

Süreli fesih......................................................................................................... 17. 469

               HİZMET SÖZLEŞMESİNİN FESHİ 

        I- Hizmet Sözleşmesinin Bildirimli Feshi. 471

     1- Genel Olarak     471

     2- Fesih Bildirimi İle İhbar Önelli Bildirim Arasındaki İlişki. 475

     3- Fesih Bildiriminin Hüküm Doğurması.. 476

       II- İhbar Önelli Fesih................................................................................................... 477

             1-   Genel Olarak.... 477

     2- İhbar Önelleri  477

       a) İş Kanunundaki Süreler.. 477

       b) İş Kanunundaki Sürelerin Uzatılması.. 478

      c) Önel Süresi İçinde İş Arama İzni Verilmesi. 479

       d) İhbar Önellerinin Bölünmezliği. 480

      e) İhbar Önelleri Ücreti. 480

     3- İhbar Önellerine Uymamanın Sonuçları.. 482

       a) İşçi Yönünden     482

       b) İşverenin Önellere Uymamasının Sonuçları.. 484

     (a) İhbar Tazminatı.. 484

     (b) İhbar Tazminatında Sorumluluk.... 495

     (c) İhbar Tazminatının Hesabı ve Tahsili. 496

            aa) İhbar Tazminatının Hesabı...................................................................................... 496

                                bb) İhbar Tazminatının Tahsili. 497

  III- İşverenin Kötüniyetli Feshinin Sonuçları.. 498

     1- Kötüniyet Tazminatı.. 498

     2- Kötüniyet Tazminatının Hesabı.. 507

   İlgili Kararlar        508

        -    Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından  Son Verilmesi Hakkında
             158 Sayılı Sözleşme. 660

Feshin geçerli sebebe dayandırılması......................................................... 18.................. 666

               İŞ GÜVENCESİ

        I- Genel Olarak........................................................................................................... 669

       II- İş Güvencesinden Yararlanma Koşulları.......................................................... 671

           1- İşçi veya Gazeteci ya da İşyeri Sendika Temsilcisi Olma......................... 671

                   a) İş Kanunu Kapsamında İşçi Olma.......................................................... 671

                   b) Basın İş Kanunu Kapsamında Gazeteci ............................................... 678

                   c) İşyeri Sendika Temsilcisi............................................................................ 680

             2- Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi ile Çalıştırılma ................................................ 681

                   a) İş Sözleşmesinin Kurulması...................................................................... 681

                   b) Belirsiz-Belirli Süreli İş Sözleşmesi........................................................... 682

             3-   İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshedilmesi.................................. 685

                   a) Genel olarak................................................................................................. 685

                   b) Feshin makul süre içinde kullanılması.................................................... 686

             4-   Çalışan İşçi Sayısı........................................................................................... 687                                                    

     III- İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshedilmesi......................................... 688    

                   a)   Genel Olarak.............................................................................................. 688

                   b)   Çalışan İşçi Sayısı ................................................................................... 689

                         aa. İşyerinde Çalışan İşçi Sayısı............................................................ 689

                         bb. İşletmeye Bağlı Aynı İşkolunda En Az Otuz İşçi Çalışması...... 691

                   c)   İşçinin En Az Altı Aylık Kıdeminin Olması......................................... 694

                         aa. Genel Olarak........................................................................................ 694

                         bb. Kıdeme Esas Süresinin Hesabı......................................................... 695

                         cc. Bir İşyerinde veya Aynı İşverenin Değişik İşyerlerinde Çalışma 697

                   d)   İşveren Vekili Olmama............................................................................ 698

                         aa. Genel Olarak........................................................................................ 698

                         bb. İşveren Vekilinin Özellikleri............................................................... 698

             2-   Geçerli Fesih Nedenleri.................................................................................... 699

                   a.   Genel Olarak.............................................................................................. 699

                   b.   İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Sebepler.................................. 700

                         aa) Genel Olarak....................................................................................... 700

                         bb)                                                                                    Verimlilik..................      701

                         cc) Performans Değerlendirme................................................................ 702

                   c.   İşçinin Davranışlarından Doğan Sebepler ........................................... 706

                   d.   İşletmenin, İşyerinin veya İşin Gereklerinden Kaynaklanan
                         Sebepler....................................................................................................... 707

                         aa)                                                                             Genel Olarak..................      707

                         bb)                                                                 İşletme İçi Nedenler..................      709

                         cc) İşletme Dışı Nedenler......................................................................... 711

             3-   Geçersiz Fesih Nedenleri................................................................................. 711

             İlgili Kararlar........................................................................................................... 713

Sözleşmenin feshinde usul.............................................................................. 19......... 1024

               FESİH BİLDİRİMİNDE ŞEKİL VE USUL

        I- Fesih Bildiriminin Yapılma Usulü........................................................... ......... 1024

             1- Fesih Bildirimi Öncesi Yapılması Gerekenler............................................. 1024

                   a)   Savunma Alınması................................................................................ 1024

                   b)   Fesih Hakkının Makul Süre İçerisinde Kullanılması....................... 1026

             2-   Fesih Bildiriminde Şekil Ve Usul Yönünden
                   Dikkat Edilecek Hususlar............................................................................ 1027

             İlgili Kararlar......................................................................................................... 1028

Fesih bildirimine itiraz ve usulü................................................................... 20......... 1042

               FESİH BİLDİRİMİNE İTİRAZ YÖNTEMİ

        I- Genel Olarak............................................................................................... ......... 1043

       II- İşçinin İşten Çıkarılma Kararına Karşı Mahkemeye Başvurusu ............. 1044

             1-   Genel olarak................................................................................................... 1044

             2-   Başvuru Süresi............................................................................................... 1046

             3-   İşe İade Dava Dilekçesinin İçeriği.............................................................. 1047

                   a)   Dava Dilekçesinde Bulunması Gerekenler......................................... 1047

                   b)   Talebe Bağlılık İlkesi Yönünden Dava Dilekçesi............................. 1048

             4-   İşe İade Davasının Tarafları...................................................................... 1049

             5-   Başvurunun Mahkemece İncelenmesi..................................................... 1050

                   a)   Genel Olarak............................................................................................ 1050

                   b)   Delillerin Değerlendirilmesi ve İspat Yükü.......................................... 1051

                         aa) Davayı Etkileyecek Uyuşmazlık Konusunun Gösterilmesi...... 1051

                         bb)                                                                              İspat Külfeti..................      1051

                         cc) Delillerin Değerlendirilmesi.............................................................. 1052

                   c)   Mahkemenin Verebileceği Kararlar..................................................... 1053

                         aa)                                                                             Genel Olarak..................      1053

                         bb)                                                             Davanın Reddi Kararı..................      1054

                         cc) Davanın Kabulü Kararı.................................................................. 1054

                         dd)                                                    Davanın Konusuz Kalması..................      1055

             6-   İşe İade Kararının Temyiz İncelemesi...................................................... 1058

     III- İşçinin Özel Hakeme Başvurması.................................................................... 1060

           İlgili Kararlar......................................................................................................... 1064

Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları................................................. 21......... 1124

               GEÇERSİZ FESHİN HUKUKİ SONUÇLARI

        I- Genel Olarak......................................................................................................... 1126

       II- İşe İade Kararının Uygulanmasında Ortaya Çıkan Problemler................ 1127

     III- İşe İade Kararının İnfazı................................................................................... 1138

             İlgili Kararlar......................................................................................................... 1140

Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi 22 1175

               ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİĞİN
HUKUKİ SONUÇLARI

        I- Genel Olarak......................................................................................................... 1175

       II- Çalışma Koşullarında Değişikliğin Zamanı.................................................... 1176

     III- Çalışma Koşullarında Değişikliğin Kapsamı.................................................. 1178

     IV- Çalışma Koşullarında Değişikliğin Kanıtlanması......................................... 1180

             İlgili Kararlar.. 1182

Yeni işverenin sorumluluğu........................................................................... 23......... 1210

             İlgili Kararlar.. 1212

İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı 24............................................ 1215

               İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİ TARAFINDAN ÖNELSİZ FESHİ

        I- Genel Olarak.... 1218

       II- Hizmet Sözleşmesinin İhbar Önelsiz Feshi. 1218

             1-   Genel Olarak.... 1218

             2-   İşverenin Borçlarına Uymamasına Karşı
                   İşçinin Önelsiz Fesih Halleri. 1221

       a) Sağlık Sebepleri 1221

         aa) İşin Niteliğinin İşçinin Sağlık ve
                                   Yaşayışına Tehlikeli Olması 1221

         bb) İşçinin Yakın İlişki İçinde Bulunduğu Kişilerin Bulaşıcı
                                   veya İşi ile Bağdaşmayacak Şekilde Hastalığa Tutulması 1222

       b) İşverenin Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Halleri................... ................... 1223

         aa) Genel Olarak    1223

         bb) İşverenin İşçiyi Yanıltması 1223

        cc) Şeref ve Namusa Dokunacak Hareketler,
                                   Cinsel Taciz, Psikolojik Taciz. . 1224

         dd) İşverenin Evinde Oturan İşçi İçin İşverenin
                                   Yaşayış Tarzının Düzgün Olmaması 1227

        ee) İşverenin İşçi ve Ailesi Aleyhine Suç İşlemesi 1227

       ff) Ücretin Ödenmemesi 1229

        gg) Noksan İş Vermek ve İş Şartlarını Değiştirmek. . 1230

             3-   Zorlayıcı Sebepler.. 1235

     4- Önelsiz Fesih Hakkı Veren Diğer Haller.. 1237

   İlgili Kararlar   1238

İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı 25................................................ 1312

               İŞVERENİN ÖNEL TANIMAKSIZIN
İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHİ

        I- Genel Olarak.... 1315

  II- İşverenin İş Sözleşmesini Önelsiz Fesih Halleri. 1317

     1- Genel Olarak     1317

     2- Sağlık Sebepleri  1319

     3- Ahlâk ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri. 1321

       a) Genel Olarak    1321

       b) İşçinin İşvereni Yanıltması 1324

                   c)   Şeref ve Namusa Dokunacak Söz Davranışlar 1324

                   d)   İşçinin Yaşayış Tarzının Uygun Olmaması 1325

                   e)   İşçinin İşveren veya Ailesine veya Başka İşçisine Sataşması,
                         Cinsel Tacizi ve Sarhoşluğu. . 1325

     f) İşçinin Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranışları 1327

      g) İşçinin İşyerinde İşlediği Suçtan Hüküm Giymiş Olması 1329

       h) Devamsızlık    1331

   i) Hatırlatıldığı Halde İşçinin Görevini Yapmaması 1334

    j) İşin Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek ve Zarar Vermek. . 1335

     4- Zorlayıcı Sebeple Fesih............................................................................................... 1336

             5-   İşverene Önelsiz Fesih Hakkı Veren Diğer Haller.. 1337

.... İlgili Kararlar.... 1338

               2.CİLT

Derhal fesih hakkını kullanma süresi......................................................... 26......... 1381

               AKDİ FESİH HAKKININ KULLANILMA SÜRESİ

        I- Genel Olarak......................................................................................................... 1381

       II- İhbar Önelsiz Fesihde Hak Düşürücü Süre... 1382

     1- Genel Olarak      1382

     2- Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı .. 1383

     3- Sürenin Niteliği ve Hesaplanması .. 1383

     4- Hak Düşürücü Sürenin İşlemesi . 1384

     5- Feshin Süresinde Yapıldığının İspatı........................................................................ 1384

             6-   Süresinde Yapılan Fesihte Tazminat .. 1386

     III- Belirli Süreli Hizmet Akitlerinin Süresinden Önce
             Feshinin Hukuki Sonuçları................................................................................ 1386

             1-   İş Sözleşmesinde Ceza Koşulu .... 1386

       a) Genel Olarak    .......................................................................................... 1386

                   b)   İş Sözleşmesinde Ceza Koşulu Kararlaştırılması............................. 1387

                   c)   Ceza Koşulunun İşçi Aleyhine Tek Taraflı Olarak
                         Düzenlenememesi................................................................................... 1388

             2-   Cezanın Miktarı, Geçersizliği ve İndirilmesi............................................. 1390

                   a)   Cezanın miktarı ve hükümleri............................................................. 1390

                   b)   Cezanın indirilmesi................................................................................. 1394

                         aa)                          Aşırı ceza koşulunun indirilmesi gerekliliği..................      1394

                         bb)                                          Aşırı cezanın indirilmesi yöntemi..................      1396

3- Eğitim Giderleri   1399

   İlgili Kararlar    1400

Yeni iş arama izni............................................................................................ 27......... 1449

               YENİ İŞ ARAMA İZNİ

        I- Genel Olarak .... 1449

  II- Yeni İş Arama İzni . 1450

  III- İş Arama İzninin Süresi . 1451

   İlgili Kararlar    1453

Çalışma belgesi 28........................................................................................ 1454

        I- Genel Olarak......................................................................................................... 1455

       II- Çalışma Belgesinin Verilmesi . 1456

   İlgili Kararlar    1456

Toplu işçi çıkarma . 29.................................................................................. 1457

               TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA

        I- Genel Olarak .... 1459

  II- Toplu İşçi Çıkarma Sayılacak Haller ..................................................................... 1460

     III- Bildirim Yükümlülüğü ve İşyeri Sendika Temsilcileriyle Görüşme............ 1461

     IV- Fesih Bildirimlerinin Hüküm Doğurması ve İşe İade Davası...................... 1462

       V- Yeniden İşe Alma Yükümlülüğü ..................................................................... 1463

     VI- Mevsim ve Kampanya İşçilerinin İşe Daveti................................................. 1464

             İlgili Kararlar......................................................................................................... 1465

Özürlü, eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu.......................................... 30......... 1471

               HİZMET AKDİ YAPMA ZORUNLULUĞU

        I- Genel Olarak .... 1474

  II- İşverenin Çalıştırma Yükümlülüğü.......................................................................... 1477

             1)   Sakat ve Eski Hükümlü Çalıştırma Yükümlülüğü .... 1477

     2) Maluliyeti Ortadan Kalkan İşçilerin İşe Alınması .. 1479

     3) Sözleşme Yapma Yükümlülüğünün Yaptırımı .. 1480

             İlgili Kararlar......................................................................................................... 1480

        -    Sakatların Mesleki Rehabilitasyonu ve İstihdamı Hakkında
             159 Sayılı Uluslararası Çalışma Teşkilatı Sözleşmesi................................. 1484

        -    Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü İşçi Alınmasında
             Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik................................... 1487

        -    Engelli Ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen
             İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik. 1494

        -    Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden
             Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyonun
             Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ................... 1502

Askerlik ve kanundan doğan çalışma. 31................................................ 1506

             İlgili Karar............................................................................................................. 1509    

               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ücret

Ücret ve ücretin ödenmesi.............................................................................. 32......... 1511

        I- Ücret Ödeme Borcu.... 1513

             1-   Genel Olarak.... 1513

             2-   Ücretin Niteliği. 1515

             3-   Ücret Türleri. 1515

                   a)   Genel Anlamda Ücret.. 1515

                   b)   Geniş Anlamda Ücret.. 1517

             4-   Ücret Ekleri. 1517

                   a)   Genel Olarak............................................................................................ 1517

                   b)   İkramiye................................................................................................... 1518

                   c)   Prim........................................................................................................... 1519

                   d)   Provizyon................................................................................................. 1519

                   e)   Kârdan Pay Alma................................................................................... 1520

             5-   Ücretin Ödenmesi.......................................................................................... 1521

                   a)   Ücretin Ödenme Biçimi.......................................................................... 1521

                         aa) Para Olarak Ödeme......................................................................... 1521

                         bb) Ayın Olarak Ödeme... 1522

                   b)   Ödeme Vakti. 1522

                   c)   Ödeme Mahalli. 1523

                   d)   Ücretin Ödeneceği Kişi. 1523

                   e)   Ücreti Ödeyecekler.. 1524

       II- Ücretin Miktarı Ve Ödendiğinin İspatı.. 1524

             1-   Genel Olarak.... 1524

             2-   Ücretin Miktarının İsbatı.. 1525

             3-   Makbuz... 1526

             4-   Yüzdelerin Ödenmesinin İspatı.. 1526

             5-   İbranameler.. 1527

    İlgili Kararlar     1528

  -  Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar
       Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik
  1728

        -    Ücretin Korunması Hakkında 95 Sayılı Milletlerarası Çalışma
             Sözleşmesi............................................................................................................. 1732

        -    Eşit Değerde İş İçin Erkek Ve Kadın İşçiler Arasında
             Ücret Eşitliği Hakkında 100 Sayılı Sözleşme. 1737

İşverenin ödeme aczine düşmesi 33......................................................... 1740

Ücretin gününde ödenmemesi....................................................................... 34......... 1740

             1-   Genel Olarak.................................................................................................. 1740

             2-   Ücretin Ödenmemesi Nedeniyle İş Sözleşmesinin
                   İşçi Tarafından Feshi................................................................................... 1741

             3-   Ücret Ödenmemesine Karşı İşçinin İşgörmekten Kaçınması............... 1743

                   a)   Genel Olarak............................................................................................ 1743

                   b)   İşçilerin Toplu Halde İş Görmekten Kaçınması............................... 1745

                         aa) Tarihi Gelişim.................................................................................... 1745

                         bb) İşgörmekten Kaçınma-Hak Grevi İlişkisi.................................... 1748

                         cc) Türk Borçlar Kanununun 97. maddesi ile
                                İş Kanunun 34. maddesinin Uygulanması Sorunu.................... 1750

             4-   Çalışılmayan Süre Ücreti............................................................................. 1756

             5-   Ücretin Geciktirilmesinde Faiz.................................................................... 1758

                   İlgili Kararlar.. 1759

Ücretin saklı kısmı .......................................................................................... 35......... 1763

Kamu makamlarının ve asıl işverenlerin hakedişlerinden
ücret kesme yükümlülüğü. 36................................................................ 1764

               ÜCRETİN GÜVENCEYE ALINMASI 

        I- Genel Olarak.... 1766

       II- Kamu Sektöründe Sorumluluk.... 1766

     III- Özel Sektörde Sorumluluk.... 1767

     IV- Ücret Hesap Pusulası.. 1768

   İlgili Kararlar        1769

Ücret hesap pusulası 37............................................................................... 1771

        I- Genel Olarak......................................................................................................... 1772

       II- Ücret Hesap Pusulası.......................................................................................... 1772

             İlgili Kararlar......................................................................................................... 1773

Ücret kesme cezası 38.................................................................................. 1774

             İlgili kararlar.. 1776

        -    İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya
             Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik..... 1781

Asgari ücret....................................................................................................... 39......... 1784

        I- Genel Olarak.... 1787

       II- Asgari Ücret Tespitinin Sonuçları.. 1789

             İlgili Kararlar.. 1791

        -    Asgari Ücret Tespit Usulleri İhdasına İlişkin 26 Sayılı Sözleşme. 1803

   -   Asgari Ücret Yönetmeliği 1805

Yarım ücret........................................................................................................ 40. 1809

             İlgili Kararlar.. 1809

Fazla çalışma ücreti........................................................................................ 41......... 1810

        I- Çalışma Sürelerinde Esneklik Uygulamaları.................................................. 1813

       II- Fazla Saatlerle Çalışma..................................................................................... 1814    

     III- Günlük Çalışma Süresinin Aşılması................................................................ 1814                    

     IV- Haftalık Çalışma Süresinin Aşılması.............................................................. 1816

       V- Fazla Çalışmanın Ortaya Çıkması.................................................................. 1817

     VI- İş Sürelerinin Denkleştirilmesinde Fazla Çalışma.......................................... 1822

             a)   Genel Olarak.................................................................................................. 1822

             b)   Çalışma Süresi............................................................................................... 1825

             c)   Çalışma Süresinin Denkleştirilmesi............................................................ 1826

    VII- Fazla Süreli Çalışma........................................................................................... 1830

  VIII- Fazla Çalışma ve Fazla Süreli Çalışmada Onay Alınması......................... 1831

     IX- Fazla Çalışmanın Sınırı ve Yasakları............................................................. 1835

             1-   Fazla Çalışmanın Sınırı............................................................................... 1835    

             2-   Fazla Çalışma Yasakları............................................................................. 1843

                   a)   Genel Olarak............................................................................................ 1843

                   b)   Kısmi Süreli İş Sözleşmesi ile Çalışanların Fazla Saatlerde
                         Çalıştırılması Yasağı............................................................................. 1844

                   c)   Günde En Fazla Yedi buçuk veya
                         Daha Az Çalışılması Gereken İşlerde Fazla Çalışma  Yasağı....... 1845

                   d) Çocuk ve Genç İşçilerin Fazla Çalışma Yasağı.................................. 1846

     XI- Fazla Saatlerle Çalışmanın Boş Zaman ile Karşılanması........................... 1846

             1-  Genel Olarak..................................................................... 1846

          2-   Boş Zaman Kullanılmadan İş Sözleşmesinin Feshi............................... 1849

    XII- Fazla Çalışma Ücreti.......................................................................................... 1850

          1-  Genel Olarak..................................................................... 1850

             2-   Fazla Çalışma Ücretine Hak Kazanılması.............................................. 1851

             3-   Fazla Mesai Ücretinin Hesabı..................................................................... 1858

  XIII- Fazla Çalışma Ücretinin Ödenmesi........................................................ ......... 1866

             1-   Genel Olarak.................................................................................................. 1866

             2-   Fazla Çalışma Ücreti Ödenmemesinde Temerrüt .................................. 1871

             3-   Fazla Çalışma Ücreti-İbraname................................................................. 1872

             4-   Fazla Çalışma Ücretinden Taktiri İndirim................................................ 1872

             İlgili Kararlar......................................................................................................... 1873

        -    İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürede
             Çalışma Yönetmeliği........................................................................................... 2006

Zorunlu nedenlerle fazla çalışma................................................................ 42......... 2009

Olağanüstü hallerde fazla çalışma.............................................................. 43......... 2011

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma. 44 .......................... 2015

Saklı Haklar..................................................................... 45. 2017

Hafta tatili ücreti.............................................................................................. 46. 2018

        I- Genel Olarak.... 2020

  II- Hafta Tatiline Hak Kazanma.... 2022

  III- Hafta Tatili Ücreti. 2023

   İlgili Kararlar   2024

        -    Sınai Müesseselerde Hafta Tatili Yapılması Hakkında
             14 Sayılı Sözleşme Projesi 2051

Genel tatil ücreti............................................................................................... 47......... 2055

        I- Genel Olarak......................................................................................................... 2055

       II- Genel Tatil Ücreti. 2058

   İlgili Kararlar   2059

Geçici iş göremezlik........................................................................................ 48......... 2076

             İlgili Karar............................................................................................................. 2077

Ücret şekillerine göre tatil ücreti................................................................. 49. 2077

    İlgili Karar     2079

Tatil ücretine girmeyen kısımlar.......................... 50. 2080

Yüzdelerin ödenmesi....................................................................................... 51......... 2080

        -    Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması
             Hakkında Yönetmelik.......................................................................................... 2082

Yüzdelerin belgelenmesi ................................................................................ 52. 2086

Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri 53............................................. 2089

               YILLIK ÜCRETLİ İZİN

        I- Genel Olarak......................................................................................................... 2090

       II- Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanma..................................................................... 2091

     III- Ceza Yaptırımları............................................................................................... 2091

             İlgili Kararlar......................................................................................................... 2091

        -    Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin 146 Sayılı Sözleşme. 2104

Yıllık ücretli izne hak kazanma ve izni kullanma dönemi.................... 54......... 2109

        I- Genel Olarak.... 2110

       II- Yıllık Ücretli İzin Kullanma Zamanını Belirleme... 2111

             İlgili Kararlar......................................................................................................... 2112

Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller.............................. 55......... 2116

             İlgili Kararlar ........................................................................................................ 2118    

Yıllık ücretli iznin uygulanması................................................................... 56. 2120

               YILLIK İZNİN UYGULANMASI

        I- İzin Süreleri........................................................................................................... 2121

       II- İzin Hakkından Vazgeçilememesi................................................................... 2122

     III- İzin Sürelerinin Bölünmesi................................................................................. 2123

             İlgili Kararlar......................................................................................................... 2124

Yıllık izin ücreti................................................................................................ 57......... 2132

             İlgili Kararlar......................................................................................................... 2135

İzinde çalışma yasağı...................................................................................... 58......... 2139

Sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti 59............................................ 2139

             İlgili Kararlar......................................................................................................... 2142

İzinlere ilişkin düzenlemeler......................................................................... 60......... 2164

             İlgili Kararlar ........................................................................................................ 2165

        -    Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği 2175

Sigorta primleri................................................................................................ 61......... 2182

Ücretten indirim yapılamayacak haller..................................................... 62......... 2182

             İlgili Kararlar ........................................................................................................ 2183

               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İşin Düzenlenmesi

Çalışma süresi................................................................................................... 63......... 2193

        I- Genel Olarak......................................................................................................... 2194

       II- Çalışma Sürelerinde Esneklik.... 2195

     1- Genel Olarak    .......................................................................................... 2195

             2-   Çalışma Sürelerinde Esneklik Uygulamaları.. 2196

       a) Genel Olarak     2196

       b) Kayan İş Süresi  2196

         aa) Genel Olarak     2196

         bb) Basit Kayan İş Süresi. 2197

        cc) Nitelikli Kayan İş Süresi. 2197

      c) Sıkıştırılmış İş Haftası.. 2198

       d) Yıllık İş Süresi  2198

    e) Yoğunlaştırılmış İş Haftası ....................................................................... 2198

     III- İş Sürelerinin Denkleştirilmesi Uygulamasında Fazla Çalışma.................. 2199

             a)   Genel Olarak.................................................................................................. 2199

             b)   Günlük Azami Çalışma Süresinin Aşılması............................................. 2200

             c)   Ortalama Haftalık Çalışma Süresinin Aşılması..................................... 2208                    

                   İlgili Kararlar ............................................................................... 2209

        -    Karayolu Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve
             Dinlenme Sürelerine İlişkin 153 Sayılı  Sözleşme......................................... 2215

        -    İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği...................................... 2220

        -    Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya
             Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik .......................... 2223

Telafi çalışması................................................................................................ 64......... 2229

        I- Telafi Edici Çalışma ve Dinlenme.................................................................... 2229

             1-   Telafi Edici Çalışma..................................................................................... 2229

             2-   Telafi Edici Dinlenme................................................................................... 2229

       II- Esnek Vardiya Sistemi........................................................................................ 2230

     III- Çalışma Sürelerinde Esneklik ile İlgili Hukuki Uygulama.... 2230

     1- Genel Olarak    2230

     2- Telafi Edici Çalışma ve Dinlenme Uygulaması.. 2231

Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği 65................................................ 2235

Çalışma süresinden sayılan haller............................................................... 66......... 2235

             İlgili Kararlar......................................................................................................... 2238

Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri 67................................... 2241

             İlgili Kararlar......................................................................................................... 2242

Ara dinlenmesi.................................................................................................. 68......... 2242

             İlgili Kararlar.. 2244

Gece süresi ve gece çalışmaları.................................................................... 69. 2247

             İlgili Kararlar.. 2250

Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri 70................................... 2251

             İlgili Karar............................................................................................................. 2252

        -    Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 2253

Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı 71.............................. 2256

             İlgili Karar   2259

        -    Deniz İşlerinde Çalıştırılacak Çocukların Asgari Yaş Haddinin
             Tesbiti Hakkında 58 Sayılı Sözleşme............................................................... 2260

        -    İşçilerin İyonizan Radyasyonlara Karşı Korunması Hakkında
             115 Sayılı Sözleşme............................................................................................ 2262

        -    Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgari Yaş Sınırını Belirleyen
             59 Sayılı Sözleşme............................................................................................... 2266

        -    Trimci ve Ateşçi Sıfatıyla Gemilerde İşe Alınacakların
             Asgari Yaşının Tesbitine Dair 15 Sayılı Sözleşme. 2270

        -    Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve
             Esasları Hakkında Yönetmelik ......................................................................... 2272

Yer ve su altında çalıştırma yasağı 72.................................................... 2279

        -    Her Nevi Maden Ocaklarında Yeraltı İşlerinde Kadınların
             Çalıştırılmaması Hakkında 45 Numaralı Mukavele. 2280

        -    Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgari Yaş Hakkında
             123 Sayılı Sözleşme. 2282

Gece çalıştırma yasağı.................................................................................... 73......... 2285

        -    Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları
             Hakkında Yönetmelik.......................................................................................... 2287

Analık halinde çalışma ve süt izni................................................................ 74......... 2290

             İlgili Kararlar.. 2292

İşçi özlük dosyası.............................................................................................. 75......... 2294

Yönetmelikler.................................................................................................... 76......... 2295

        -    Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen  Çalışma Süreleri Yönetmeliği......... 2297

        -    Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara
             İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ...................................... 2301

               BEŞİNCİ BÖLÜM
İş Sağlığı ve Güvenliği

İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri.................................................... 77. 2305

İş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri............................................................... 78.................. 2305    

İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması.......................................... 79.................. 2305

İş sağlığı ve güvenliği kurulu........................................................................ 80.................. 2305

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri  ............................................................... 81.................. 2305

İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar...................... 82.................. 2305

İşçilerin hakları................................................................................................ 83.................. 2305

İçki veya uyuşturucu madde kullanma yasağı......................................... 84.................. 2305

Ağır ve tehlikeli işler....................................................................................... 85.................. 2305

Ağır ve tehlikeli işlerde rapor....................................................................... 86......... 2305

On sekiz yaşından küçük işçiler için rapor................................................ 87. 2306

Gebe veya çocuk emziren kadınlar için yönetmelik. 88...................... 2306

Çeşitli yönetmelikler. 89.............................................................................. 2306

               ALTINCI BÖLÜM
İş ve İşçi Bulma

İş ve işçi bulmaya aracılık............................................................................. 90......... 2307

        -    İstihdam Politikasıyla İlgili 122 Sayılı Sözleşme. 2309

- İşsizlik Hakkında 2 Sayılı Sözleşme. 2312

- İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında 111 Sayılı Sözleşme. 2313

   -   Ücretli İş Bulma Büroları Hakkında 96 Sayılı Milletlerarası
             Çalışma Sözleşmesi (1949 Tadili) 2317

               YEDİNCİ BÖLÜM
Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi

Devletin yetkisi.................................................................................................. 91......... 2323

               DEVLETİN ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN GÖREVİ

        I- Genel Olarak......................................................................................................... 2324

       II- İş Hayatının Denetimi. 2324

        -    Sanayi Ve Ticarette İş Teftişi Hakkındaki 81 Sayılı Milletlerarası
             Çalışma Sözleşmesi............................................................................................. 2327

        -    Askerî İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen
             İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması
             Hakkında Yönetmelik.......................................................................................... 2335

Yetkili makam ve memurlar......................................................................... 92......... 2338

             Açıklama ............................................................................................................. 2339

             İlgili Kararlar......................................................................................................... 2340

Yetkili memurların ödevi............................................................................... 93......... 2344

        -    Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hakkındaki 81 Sayılı Milletlerarası
             Çalışma Sözleşmesi............................................................................................. 2345

Muafiyet............................................................................................................. 94. 2353

Diğer merciler tarafından yapılan teftişler.............................................. 95......... 2353

İşçi ve işverenin sorumluluğu....................................................................... 96. 2353

Zabıtanın yardımı............................................................................................ 97. 2354

               SEKİZİNCİ BÖLÜM
İdari Ceza Hükümleri

İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık............................................... 98. 2355

Genel hükümlere aykırılık............................................................................. 99. 2357

Toplu işçi çıkarma ile ilgili hükümlere aykırılık. 100......................... 2358

             İlgili Kararlar.. 2358

Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık............. 101. 2362

             İlgili Kararlar.. 2363

Ücret ile ilgili hükümlere aykırılık........................................................... 102. 2369

Yıllık ücretli izin hükümlerine aykırılık.................................................. 103. 2370

İşin düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırılık................................... 104. 2371

             İlgili Karar............................................................................................................. 2372

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlere aykırılık 105. 2372

İş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık..................................................... 106......... 2372

İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık.............. 107. 2373

İdari para cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar....................... 108......... 2374

               DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler 

Yazılı bildirim................................................................................................ 109......... 2375

             İlgili Karar............................................................................................................. 2375

Konut kapıcılarının özel çalışma koşulları............................................. 110......... 2376

        I- Kapıcıların İşvereni. 2376

       II- Konutların İşveren Vekili. 2377

     III- Kapıcı Konutlarından Kira İstenememesi. 2377

     IV- Kapıcıların Çalışma Şartlarının Düzenlenmesi. 2378

             İlgili Kararlar.. 2379

        -    Konut Kapıcıları Yönetmeliği ......................................................................... 2386

Sanayi, ticaret, tarım ve orman işleri....................................................... 111......... 2389

        -    Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere
             İlişkin Yönetmelik ............................................................................................... 2392

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların
kıdem tazminatı......................................................................................... 112......... 2398

             Açıklama ............................................................................................................. 2400

             İlgili Kararlar......................................................................................................... 2402

-..... Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına
Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin
Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik.......................... 2403

Bazı İşlerde Çalışanların Ücretlerinin Güvencesi................................. 113......... 2407

Üçlü Danışma Kurulu................................................................................... 114. 2407

        -    Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun
             Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik........................................... 2408

Kantin açılması.............................................................................................. 115. 2411

        -    Ücretin Korunması Hakkında 95 Sayılı Milletlerarası
             Çalışma Sözleşmesi............................................................................................. 2412

.... ....................................................................................................... 116-117-118......... 2417

Yönetmelikler................................................................................................. 119......... 2417

Yürürlükten kaldırılan hükümler.............................................................. 120......... 2417

               1475 SAYILI KANUNUN 14. MADDESİ
KIDEM TAZMİNATI 

Kıdem tazminatı............................................................................................... 14......... 2418

        I- Genel Olarak......................................................................................................... 2422

      II - Kıdem Tazminatının Hukuki Niteliği. 2423

             1-   Genel Olarak.... 2423

             2-   Ücret Görüşü.... 2424

             3-   Tazminat Görüşü.... 2424

             4-   İkramiye- Sigorta Görüşü.... 2425

                   a)   İkramiye Görüşü.... 2425

                   b)   Sigorta Görüşü.... 2426

             5-   Kendine Özgü Bir Kurum Olduğu Görüşü.... 2427

     III- Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları................................................. 2428

             1-   Genel Olarak.................................................................................................. 2428

             2-   Bir Tam Yıl Çalışma Şartı........................................................................... 2429

                   a)   Genel Olarak............................................................................................ 2429

                   b)   Kıdeme Esas Sürenin Hesabı............................................................... 2429

                         aa) Tek İşyerinde Çalışma.................................................................... 2429

                         bb)  Bir İşyerinde veya Aynı İşverenin Değişik ...... İşyerlerinde Çalışma......... 2433

                   c)   Alınan Tazminatın İadesinde Kıdem Tazminatı Hesabı............... 2434

             3-   Hizmet Sözleşmesinin İş Kanununa Tabi Olması.................................. 2435

             4-   Erkek İşçinin Askere Gitmesi ................................................... 2436

             5-   İşçinin Yaşlılık Malulük Aylığı veya
                   Toptan Ödeme Almak Amacıyla  Hizmet Akdini Feshi........................ 2437

             6-   Bayan İşçinin Evlenmesi. 2437

     7- İşçinin Ölümü     2438

     8- Hizmet Akdinin İşverenin Haklı Nedenle Feshi Dışında
                   İşçi veya İşveren Tarafından Feshedilmiş Olması.. 2438

       a) Genel Olarak     2438

       b) İşçinin Feshi  2439

      c) İşverenin Feshi  2439

  IV- İşyerinin Devrinde Kıdem Tazminatından Sorumluluk.... 2442

   V- Kamu Kuruluşlarındaki Hizmet Birleştirmesi. 2446

     VI- Kıdem Tazminatının Hesabı.. 2451

    VII- Kıdem Tazminatı Tavanı Sorunu.... 2454

  VIII- Kıdem Tazminatı Faizi. 2455

     IX- Kıdem Tazminatının Sigorta Ettirilememesi, Fon Tesisi Esasları.. 2459

       X- Kıdem Tazminatına İlişkin Cezai Yaptırımlar.............................................. 2459

             İlgili Kararlar......................................................................................................... 2460

Geçici Maddeler...................................................................... Geç. Md. 1-6.... 2697-2698    

Yürürlük........................................................................................................... 121......... 2699

Yürütme............................................................................................................ 122......... 2699

Korumalı işyerlerinde çalışan engellilerin ücretleri................... Ek Md.1......... 2699

Mazeret izni        ................................................................................... Ek Md. 2......... 2700

AÇIKLAMA        ............................................................................................................. 2700

Kavram Dizini................................................................................................................... 2701


ACEMOĞLU, Kevork: Borçlar Kanununun 179. Maddesine Göre Malvarlığı veya Ticari İşletmenin Devri, İstanbul-1971

AKBIYIK, Aydın: Yeni İş Kanunu ve Asgari Ücret Tesbiti, Toprak Seramik Çimento - İşveren, Aralık-1967, Sa:3

AKTAŞ, Hakkı: İş Kazalarında Zarar ve Sorumluluk, İstanbul Barosu Dergisi, C: 71, Sa: 4, 5, 6 Nisan, Mayıs, Haziran 1997, Ayrı Basım Haziran 1997, İstanbul

AKTAY, Nizamettin / ARICI, Kadir / KAPLAN, Emine Tuncay: İş Hukuku B.2 Ankara-2007

AKTAY, Nizamettin: Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve Bazı Uygulama Sorunları,
Tühis XV, Kasım 1998, Sa:2

AKYİĞİT, Ercan: İş Hukuku Açısından Ödünç İş İlişkisi, Ankara 1995

AKYİĞİT, Ercan: İçtihatlı ve Uygulamalı İş Kanunu Şerhi, Ankara- 2001

AKYİĞİT, Ercan: Yıllık İzin Ücreti Mirasçıya Geçmez mi? Tühis Kasım 1999/Şubat 2000, s.12-23 (Mirasçı)

AKYİĞİT, Ercan: Yıllık İzin Ücretinde Zamanaşımı, Tühis, Şubat-Mayıs 1999, s.14-33

AKYİĞİT, Ercan: Yıllık Ücretli İzin, Ankara 2000

AKYOL,  Şener: Türk Hukukunda Grevin Hizmet Akdine Tesiri, İstanbul-1967

ALPAGUT, Gülsevil: “4857 Sayılı İş Yasası ile Alt İşveren Kurumundaki Yeni Yapılanma” Yeni İş Yasasının Alt İşveren Kurumuna Bakışı Sorunların Değerlendirilmesi ve Çözümleri İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi ile 6 Mayıs 2004 tarihinde İNTES Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendika­sının Ortaklaşa Düzenlediği Toplantı Notları, İnşaat Sanayi Yay. No. 10

ALTAN, Zühtü: Sakatlar ve Türkiye’de Çalışma Sorunları, Eskişehir 1976.

ARICI, Kadir: Çalışma Sürelerinin Hukuki Gelişimi ve Yeterliliği Açısından 1475 sayılı İş Kanunu’nda Çalışma Süreleri Ankara-1992.

ARSLANLI, H.: Kara Ticareti Hukuku Dersleri Umumi Hükümler, İstanbul-1960.

Asgari Ücret Tesbit Mekanizması, (İşletme ve Hukuk, 1970, Sa: 27; s: 8/12 (Çeviren E., İNCE)

ATABEK, R.: İş Akdinin Feshi, İstanbul-1938

AYDEMİR, Murtaza: Türk Hukukunda İşveren, İşveren Vekili ve Alt İşveren Kavramları, İstanbul-1993

BİLGE, Necip: Medeni Yargılama Hukuku Dersleri, B.2, Ankara-1967

CENTEL, Tankut : İş Hukukunda Ücret; İstanbul 1986 (Ücret)

CENTEL, Tankut: İş Hukuku, C. I, Bireysel İş Hukuku, İstanbul-1992

CUHRUK,  Mahmut: Kıdem Tazminatı ve Uygulaması, Ankara-1978

ÇANKAYA, Osman Güven-GÜNAY, Cevdet İlhan-GÖKTAŞ, Seracettin: Türk İş Hukukunda İşe İade Davaları, Ankara-2005.

ÇELİK, Nuri: İş Hukuku Dersleri, B.21, İstanbul-2008

ÇELİK, Nuri: İş Hukuku Dersleri B. 17, İstanbul-2004.

ÇELİK,  Nuri: İş Hukuku Dersleri, B. 16, İstanbul-2003.

ÇELİK, Nuri: İş Güvencesi, İstanbul-2003, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yay., (İş Güvencesi)

ÇELİK, Nuri: İş Hukuku Dersleri, B.15, İstanbul 2000

ÇELİK, Nuri: İş Hukuku Dersleri B. 14, İstanbul-1998.

ÇELİK, Nuri: İş Hukuku Dersleri B. 13, İstanbul-1996

ÇELİK, Nuri: İş Hukuku Dersleri, B. 12, İstanbul 1994

ÇENBERCİ, Mustafa: İş Kanunu Şerhi, Ankara-1984

ÇENBERCİ, Mustafa: İş Kanunu Şerhi, Ankara-1978

ÇÖĞENLİ, T.: Karar İncelemesi (İHU, C.II İşK. 26, No: 2)

ÇÖĞENLİ, T.: Türk İş Hukukunda Yıllık Ücretli İzin, İstanbul- 1983

ÇUBUKÇU, İ. A.: Bilim, Çalışma ve İslâm, Milliyet Gazetesi, 23.1.1965

DEMİR, Fevzi: İş Hukuku ve Uygulaması, B.4, İzmir-2005

DEMİRCİOĞLU, Murat: Sorularla Yeni İş Yasası, İstanbul 2003.

DOĞAN, Berin: İşçinin İşletme Yönetimine Katılması, İstanbul 1973

EKMEKÇİ, Ömer: İşin Düzenlenmesinde Esneklik Arayışları, Çalışma Hayatında Esneklik ve İş Hukukuna Etkileri, İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 2000 yılı Ekim Toplantısı 5-6-7 Ekim 2000 Ortaköy İstanbul

EKMEKÇİ, Ömer: Özel Hukukta Vücut Bütünlüğünün İhlali ve Ölüm Hallerinde Maddi Zarar Hesabının Unsurları, Destekten Yoksunluk ve Cismani Zararlarda Sorumluluk ve Tazminat, İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 1996 Yılı Toplantısı, Galatasaray Üniversitesi Yay., İstanbul-1996

EKONOMİ, Münir: Teknolojik ve Ekonomik Gelişmeler Karşısında İş Hukukunda Yeni Yaklaşımlar, Kamu ve Özel Kesim İşletmelerinde Yönetimin Beşeri Yönü ve Endüstriyel İlişkiler Sistemimiz Semineri, Orhim Seminerler Serisi, No.2, İstanbul 1986

EKONOMİ, Münir:İş İlişkisinin Kurulması ve İşin Düzenlenmesi, Yargıtayın İş Hukukuna İlişkin 2007 kararlarının Değerlendirilmesi Seminerine sunulan Tebliğ,(Basılmamış)

EKONOMİ, M.: İş Hukukunun Güncel Sorunları Semineri, Abant-1997

EKONOMİ, Münir: Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin Kurulması ve Sona Ermesi, Türk İş Hukukunda Üçlü İlişkiler, İstanbul 2008

EKONOMİ, Münir: Hizmet Aktinin Feshi ve İş Güvencesi Konulu Konuşma  Metni ve Genel Görüşmeler, Çimento İşveren Dergisi Özel Eki, Mart 2003, C.:17, Sa:2, s.3-4(İş Güvencesi).

EKONOMİ, Münir: İş Hukuku C I, İstanbul -1984

EKONOMİ, Münir: İş Hukuku Ferdi İş Hukuku, C. 1, İstanbul-1976

EKONOMİ, Münir: Türk İş Hukuku’nda Esnekleşme Gereği, Çalışma Hayatında Esneklik Çeşme Altınyunus 27-31 Ekim 1993, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Yay. 1994-İzmir.

ELBİR, Kemal: Karar İncelemesi (İHU 1975 İşK. 42 (No.1)

ENGİN, Murat: İşverenin İşin Görülmesini İsteme Hakkını Devri: Ödünç İş İlişkisi, İş Hukuku Dergisi,C.I,Sa:3,

ENGİN, Murat: İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda İşveren, İstanbul-1992

ENGİN, Murat: İş Sözleşmesinin İşletme Gerekleri ile Feshi, İstanbul 2003.

ENGİN, Murat: İşveren Kavramı, İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 1997 Yılı Toplantısı, İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda İşçi ve İşveren Kavramları ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar, İstanbul Barosu ve Galatasaray Üniversitesinin 6-7 Haziran 1997 tarihinde Galatasaray Üniversitesi Ortaköy Kampüsü-İstanbul, (Basılmamış Tebliğ)

ENGİN, Murat: Toplu İş Sözleşmesi Sistemi, İstanbul 1999.

ENGİN, Murat: Toplu İşçi Çıkarma İş Güvencesi Temel Kavramlar ve Uygulamada öneriler, İstanbul Barosu Yay. B. 2, İstanbul 2003.

ERDUT, Tijen: Yeni Teknolojilerin İş İlişkilerinin Yapısı Üzerindeki Etkisi, Çimento İşveren D., C.1, Sa. 5, Eylül 1997

EREN, Fikret: Borçlar Hukuku ve İş Hukuku Açısından İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Sorumluluğu, Ankara-1974

ERKUL, İhsan: Türk İş Hukuku, 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ve Uygulaması, C.II, Eskişehir-1984

ESEN, Bülent Nuri: Anayasa Mahkemesine göre Türk Anayasa Hukuku Anlayışı, Ankara-1966

ESENER, Turhan: İş Hukuku, Ankara-1975

EYRENCİ, Öner/TAŞKENT, Savaş/ULUCAN, Devrim: Bireysel İş Hukuku, I. Bası, İstanbul 2004.

EYRENCİ, Öner: İş İlişkisinin Kurulması ve İşin Düzenlenmesi Açısından Yargıtayın 1994 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi, Mess Yayını, İstanbul-1996

EYRENCİ, Öner: Kısmi Çalışma, İstanbul-1989

EYRENCİ, Öner: Türkiye’de Çalışma Sürelerinin Esnekleştirilmesi, Çalışma Hayatında Esneklik Çeşme Altınyunus 27-31 Ekim 1993; Yaşar Eğ. ve Kül.Vak. Yay.İzmir 1994.

EYRENCİ, Öner: Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi (Se­mi­ner) İstanbul - 1994

GÜNAY, Cevdet İlhan: Açıklamalı-İçtihatlı İş Kanunları ve İlgili Mevzuat,
Ankara-1984

GÜNAY, Cevdet İlhan: Cezai Şart, Ankara-2002

GÜNAY, Cevdet İlhan: İş Hukuku Yeni İş Yasaları, B.3, Ankara-2004.

GÜNAY, Cevdet İlhan: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, Ankara-2004.

GÜNAY, Cevdet İlhan: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri 2008 B.2,
Ankara-2008

GÜNAY, Cevdet İlhan: Kapıcılık Sözleşmesi ve Hukuki Sonuçları, Ankara-1981

GÜNAY, Cevdet İlhan: Kıdem Tazminatının Hukuki Niteliği ve Askerlik Borçlanmasının Kıdem Süresine Etkisi, Yargıtay Dergisi, C: 20, Ocak-Nisan 1994, Sa: 1-2

GÜNAY, Cevdet İlhan: Soru ve Yanıtlarla 1982 Anayasası, Ankara-2002 (Anayasa)

GÜNAY, Cevdet İlhan: Şerhli İş Kanunu, B.2, Ankara-2001(C.1-2-3)

GÜNAY, Cevdet İlhan: Toplu Hak Uyuşmazlıkları, Ankara-1995

GÜNAY, Cevdet İlhan: Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Hukuku, Yargıtay Kararları, Ankara-1999.

GÜNAY, Cevdet İlhan: Türk İş Hukukunda Fazla Saatlerle Çalışma Ücreti, Ankara 2007.

GÜVEN, E. - AYDIN, U: İş Hukuku, İstanbul 1998.

GÜVEN, E. /AYDIN,U.: Bireysel İş Hukuku,Eskişehir 2007

GÜZEL, Ali: Fabrikadan İnternete İşçi Kavramı ve Özellikle Hizmet Sözleşmesinin Bağımlılık Unsuru Üzerine Bir Deneme, Prof. Dr. Kemal Oğuzman’a Armağan Ankara-1997.

İMRE, Zahit: İş Akdinin Feshinden Doğan Tazminat ve Kıdem İkramiyesi Talebi Hakları- Karar Tahlili- Sos. Hukuk ve İktisat Mecmuası, Nisan- 1950, Sa: 19

KAPLAN, Emine Tuncay: İşverenin Fesih Hakkı Sınırları, Hüküm ve Sonuçları, Ankara-1987

KAPLAN, Emine Tuncay:  İşyerinin ve İşletmenin Devrinin Ta­rafların Fesih Hakkına Etkisi, Kamu‑İş, Temmuz 1991

KARAHASAN, M. Reşit: Tazminat Davaları, İstanbul-1973

KENAR, Necdet: Yeni İş Kanununun İstihdama Muhtemel Etkileri, MERCEK, Temmuz-2003.

KILIÇOĞLU, Mustafa: Ölüm-Cismani Zarar Hallerinde Tazminat Prensipleri ve Hesap Yöntemleri, Destekten Yoksunluk ve Cismani Zararlarda Sorumluluk ve Tazminat, İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 1996 Yılı Toplantısı, Galatasaray Üniversitesi Yay., İstanbul-1996

KUBAN, Arzu: İş Hukukunun Yeniden Yapılanma Sürecinde Yeni İstihdam Türleri, Çalışma Hayatında Esneklik ve İş Hukukuna Etkileri, İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 2000 yılı Ekim Toplantısı 5-6-7 Ekim 2000 Ortaköy-İstanbul

KURU, Baki: Hukuk Muhakemeleri Usulü, B.3, Ankara-1974

KURU, Baki: Hukuk Muhakemeleri Usulü, B.5, 1990.

KUTAL, Metin: İş Hukuku Dersleri, İstanbul-1969

MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi: İş Hukuku, Ankara 2004.

MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi: Hizmet Sözleşmesi, Ankara-1995

NARMANLIOĞLU, Ünal:  İş Hukuku C I, B: 2, Ankara-1994

NARMANLIOĞLU, Ünal:İş Sözleşmesinin Sona Ermesine ve Kıdem Tazminatına İlişkin 2007 Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi (Basılmamış Tebliğ)

NARMANLIOĞLU, Ünal: Türk Hukukunda Kanundan Doğan Kıdem Taz­minatı, İstanbul- 1973 (Kıdem Tazminatı)

OĞUZMAN, Kemal: Hukuki Yönden İşçi-İşveren İlişkileri, C. I, B. 4, İstanbul-1987

OĞUZMAN, Kemal: Hukuki Yönden İşçi-İşveren İlişkileri, B.3, İstanbul 1984

OĞUZMAN, Mustafa Kemal:  Türk Borçlar Kanunu ve İş Mevzuatına Göre Hizmet “İş” Akdinin Feshi, İstanbul-1955

OĞUZMAN; M. Kemal: Yargıtayın İş Hukuku Kararları Değerlendirilmesi İstanbul - 1986

ORHANER, Baki: Türk iş Hukuku Yargıtay Emsal Kararları, Ankara-1966

ÖMERBAŞ-ÇETİNTAŞ: Temyiz Mahkemesi Hukuk Genel Kurulu Emsal
Kararları ve İçtihadı Birleştirme Kararları, Ankara

ÖZEKES, Muhammet: Hukuk Yargılaması ve İcra Hukuku Yönünden İşe İade Davaları ve Uygulama Sorunları, 15.1.2005 tarihinde Galatasaray Üniversitesi ile Legal Hukuk Yayınlarının Av. Akın Sokulu anısına düzenlenen Sempozyuma Sunulan Tebliğ (Basılmamış)

PEKCANITEZ, Hakan/ATALAY, Oğuz/ÖZEKES, Muhammet: Medeni Usul Hukuku, B.3, Ankara 2004.

REİSOĞLU, Safa: Kıdem Tazminatı, Ankara-1976

REİSOĞLU, Seza: Akdin Feshinde Yıllık İzin Ücretinin İşçinin Son Ücreti Üzerinden Ödenmesi, Tühis XIV, Kasım1997-Şubat 1998.

REİSOĞLU, Seza: Hizmet Akdi Mahiyeti - Unsurları Hükümleri, Ankara 1968

REİSOĞLU, Seza: Hizmet Akdi, Ankara-1986

SAYMEN, F.H.: Türk İş Hukuku, İstanbul-1954

SAYMEN, F.H.: Türk İş Hukukunda Çalışma Süreleri, İHFM, 1960

Social Europe, Flexibility and Work Organization, Supplement 1/95 European Comission, Brussels 1995.

SOYER, M. Polat: Feshe Karşı Korumanın Genel Çerçevesi ve Yargıtay Kararları Işığında Uygulama Sorunları, 15.1.2005 tarihinde Galatasaray Üniversitesi ile Legal Hukuk Yayınları tarafından Av. Akın Sokulu anısına düzenlenen toplantıda sunulan tebliğ (Basılmamış).

SOYER, M.Polat: Genel İş Koşulları, İstanbul 1987.

SOYER, Polat: Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi, İstanbul 1993.

SÜMER, Halûk Hâdi: Sakat ve Eski Hükümlü Çalıştırma Yükümlülüğünün Tesbitinde Esas Alınacak İşçi Sayısı, Türk Kamu Sen, Mart-1991

SÜZEK, Sarper: İş Hukuku B.2, İstanbul 2005

SÜZEK, Sarper: Destekten Yoksunluk ve Cismani Zararlarda İşverenin Özel Hukuktan Doğan Sorumluluğu, Destekten Yoksunluk ve Cismani Zararlarda Sorumluluk ve Tazminat, İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 1996 Yılı Toplantısı, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, İstanbul-1996

SÜZEK, Sarper: İş Akdini Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması, Ankara-1976

SÜZEK, Sarper: İş Güvenliği Hukuku, Ankara-1985

SÜZEK, Sarper: İş Hukuku (Genel Esaslar-İş Akdi), İstanbul-2002 (İş Hukuku)

SÜZEK, Sarper: İş Hukukunda Düzenleme Boşluklarının Doldurulması, İş Hu­kukunun Ulusal ve Uluslararası Temel ve Güncel Konuları, Ankara-1993

SÜZEK, Sarper: İş Hukukunun Genel Esasları, Ankara-1998

SÜZEK, Sarper: İşyeri Uygulamaları, Prof. Dr. Kemal Oğuzman’a Armağan, Ankara 1997.

SÜZEK, Sarper: Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi, İstanbul-1991

ŞAHLANAN, Fevzi: 4857 sayılı Yasanın Genel Hükümleri İş Sözleşmesi Türleri, İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi, 4857 sayılı Yeni İş Kanununu Değerlendirme Konferans Notları, 12-13 Temmuz 2003 Koru Otel/Bolu Türk-İş Yay.

ŞAHLANAN, Fevzi: 4857 sayılı Yasanın Genel Hükümleri, İş Sözleşmesi Türleri, İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi, 4857 sayılı Yeni İş Kanununu Değerlendirme Konferans Notları, 12-13 Temmuz 2003 Koru Otel-Bolu, Türk-İş Yay.

ŞAHLANAN, Fevzi: Ferdi İş İlişkisinin Kurulması ve İşin Düzenlenmesi Tebliği, Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının  Değerlendirilmesi 1995, Mess Yay. İstanbul-1997

ŞAHLANAN, Fevzi: İş Güvencesi Kanunu’nun Kapsamı ve Yasal Süreç, Mercek Dergisi, Nisan 2003.

ŞAHLANAN, Fevzi: Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi, İstanbul-1995.

ŞAHLANAN, Fevzi: Yeni İş Kanunu Tasarısının Genel Hükümleri, Basılmamış Tebliğ.

ŞEN, Sabahattin: Ekonomik ve Teknik Anlamda Taşeronluğun (Alt İşverenlik) Tanımı ve Sınıflandırılması, Çimento İşveren D., C.10, Sa. 1, Ocak 1996

ŞEN, Sabahattin: Esnek üretim ve Esnek Çalışma, Tühis, C. 15-16, Sa: 6-1, Kasım 1999-Şubat 2000.

TEKİNAY, S.Sulhi: Borçların İfası, İhlâli, Sona Ermesi ve Özel Nevileri, İstanbul-1967.

TINAZ, Pınar : İşyerinde Psikolojik Taciz(Mobbing), Beta Yay., İstanbul- Mart 2006 

TOLGA, M: İş Hukuku, İstanbul-1952

TUNCAY, A. Can: Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi, Kiplas D., Ocak 1991

TUNCAY, A. Can: Değişim ve Esneklik İhtiyacı, Kamuoyunda Esneklik, Mess. Yay. No: 311, İstanbul 1999.

TUNCAY, A. Can: İşin Düzenlenmesi Bakımından Esnekleşme Türk Mevzuatının Durumu ve Uygulama Sorunları, Çalışma Hayatında esneklik ve İş Hukukuna Etkileri, iş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 2000 Yılı Ekim Toplantısı 5-6-7 ekim 2000, Ortaköy İstanbul.

TUNCAY, A.Can: İşin Düzenlenmesi Bakımından Esnekleşme Türk Mevzuatının Durumu ve Uygulama Sorunları, çalışma Hayatında Esneklik ve iş Hukukuna Etkileri, İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm önerileri 2004 Yılı Ekim Toplantısı İstanbul Barosu Yay. İstanbul 2002.

TUNCAY, C.: İHU 1976, Sen. K. 14 (No.3)

TUNCAY, Can: “İş Hukukunda İşveren Vekili Kavramı”, Temsil ve Vekalete İlişkin Sorunlar Sempozyumu (14-16 Haziran 1976), İstanbul-1977

TUNÇOMAĞ, Kenan: Borçlar  Hukuku, Özel Borç İlişkileri, C. II, B. 3,
İstanbul-1977

TUNÇOMAĞ, Kenan: 931 sayılı İş Kanunu Açısından Hizmet (İş) Sözleşmesi Feshi İhbarı ve Feshi.

TUNÇOMAĞ, Kenan: İş Hukuku, C. II, 2. Bası, İstanbul, 1985

TUNÇOMAĞ, Kenan: İş Hukukunun Esasları, İstanbul-1988

TUNÇOMAĞ, Kenan: Kıdem Tazminatı Fonu ve İşsizlik Sigortasıyla İlgili Görüşler, H.Timur a Armağan İHFM, 1979

TUNÇOMAĞ, Kenan: Sakat ve Eski Hükümlü İşçi Çalıştırma Yükümü, İHFM, C.XL, Sa:1-4. İstanbul 1974.

TUNÇOMAĞ, Kenan: Takım Sözleşmesi İHFM, XXXVI, 1-4 (1970).

TUNÇOMAĞ, Kenan-Centel, TANKUT: İş Hukukunun Esasları, B.2, İstanbul 1999.

TURAN, Kamil: Ferdi İş Hukuku, Ankara-1993.

TURAN, Kamil: İşçilerin Yönetime Katılması ve Türkiye Uygulaması, Ankara 1973.

Türk Hukuk Lügatı, Türk Hukuk Kurumu, Ankara-1946

ULUCAN, Devrim: İş Güvencesi, Türkiye Toprak seramik, Çimento ve Cam Sanayi İşverenleri Sendikası Yay.

ULUSAN, İlhan: Özellikle  Borçlar Hukuku ve İş Hukuku Açısından İşverenin İşçiyi Gözetme Borcu Bundan Doğan Sorumluluğu, Kazancı Yay. İstanbul-1990

UŞAN, M.Fatih:  Çıraklık Sözleşmesi, Konya-1994

UŞAN, M.Fatih: İş Hukukunda Sakat İstihdamı, Ankara 1999.

UYGUR, Turgut: İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Temel Kavramlar, Yargılama, Ankara-1980

ÜÇIŞIK, Fehim: Türk İş Hukukunda İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Sorumluluğu, (Yayınlanmamış doktora tezi), İstanbul-1982

YILMAZ, H.: Sözleşme Görüşmelerinde Kusur “Culpa İn Contrahendo ve Sorumluluğun Hukuksal Niteliğinde Yeni Görüşler, Yargıtay Dergisi, C. 11, Temmuz 1985

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar