Kadın Emeği

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Ebru IŞIK
ISBN: 9786050505559
255,00 TL 300,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ebru IŞIK
Baskı Tarihi 2020/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Kadın Emeği ( (Farklı Feminizm ve Feminist İktisat Anlayışları Temelinde Bilgi Kuramsal Bir İrdeleme)

Ebru IŞIK

2020/03 1. Baskı, 289 Sayfa

ISBN 978-605-05-0555-9

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ11

BİRİNCİ BÖLÜM
ATAERKİ, TOPLUMSAL CİNSİYET VE BİLGİ

I. ATAERKİ15

A. Ataerki Kavramının Kökenine Tarihsel Bir Bakış16

B. Feminist Perspektifle Ataerki21

II. TOPLUMSAL CİNSİYET28

A.Cinsiyetten Toplumsal Cinsiyete: Toplumsal Cinsiyetin Yol Haritası29

B.Toplumsal Cinsiyete İlişkin Farklı Kuramlar36

1. Toplumsal cinsiyetin biyolojik temelleri36

2. Bir inşa olarak toplumsal cinsiyet40

3. Cinsiyet ve toplumsal cinsiyetin inşası42

III.BİLGİ45

A. Ontoloji47

B. Epistemoloji49

C. Metodoloji53

D. Bilgiye İlişkin Farklı Yaklaşımlar54

1. Pozitivizm55

2. Non-Pozitivizm61

3. Yorumsamacı (hermeneutik) yaklaşım71

4. Postmodern yaklaşım(lar)77

İKİNCİ BÖLÜM
FARKLI FEMİNİST ANLAYIŞLAR VE
BİLGİYE YAKLAŞIMLARI

I. FARKLI FEMİNİST ANLAYIŞLAR85

A. Liberal Feminizm87

B. Radikal Feminizm96

C. Marksist Feminizm101

D. Sosyalist Feminizm106

E. Postmodern Feminizm110

II. FARKLI FEMİNİST BİLGİ ANLAYIŞLARI115

A. Feminist Deneycilik118

B. Feminist Duruş Kuramı124

C. Postmodern Feminist Yaklaşımlar130

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
FEMİNİST İKTİSAT VE KADIN EMEĞİ

I. FEMİNİST İKTİSAT(LAR)139

A. Feminist İktisat(lar) Ne(değil)dir?140

B. Farklı Feminist İktisat Anlayışları144

1. Olumlu Ayrımcılık Yaklaşımı144

2. Feminist Deneycilik145

3. Feminist Farklılık145

4. Postmodern Feminist Yaklaşım146

5. Feminist Yapısallaştırmacılık147

C.Adam-akım İktisadın Konu, Model, Yöntem ve
Eğitiminin Feminist İktisat Perspektifiyle Eleştirisi148

D. Feminist İktisadın Yol Haritası151

1.1990’lar: Feminist iktisadın konusu ve kapsamına ilişkin arayışlar151

2.2000’ler: Feminist iktisat içinde bilgi kuramsal sorgulamalar158

II. KADIN EMEĞİ166

A. Niçin kadın emeği?167

B. Ücretli Kadın Emeği/ Kadın İşgücü173

1.Klasik/Neo-klasik ayrımcılık kuramları174

a. Beşeri Sermaye Kuramı174

b. Ayrımcılık Tercihleri Yaklaşımı177

2. Kurumcu iktisat ve ayrımcılık kuramları178

a. İçsel Piyasalar ya da Birincil ve İkincil İşler179

b. İkili İşgücü Piyasası180

c. Radikal Yaklaşım181

3. Marksist ayrımcılık kuramı182

a. Yedek İşgücü Ordusu Kuramı182

4. Feminist ayrımcılık/ayrışma kuramları183

a. Göreli Çekicilik ve İkili Derecelendirme Süreci184

b. Yatay ve Dikey Ayrışma186

c. Eğreti Çalışma ve Ücretli Kadın Emeği188

C. Ücretsiz/Karşılıksız Kadın Emeği193

1. 1930’lar: Eviçi üretim tartışmaları194

2. 1960’lar ve 1970ler: Eviçi kadın emeği tartışmaları195

3. 1990’lar ve sonrası, görünmeyeni görünür kılmak: Karşılıksız kadın emeği kavramsallaştırmaları198

4. Bakım emeği208

5. Duygusal ve duygulanımsal emek209

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KADIN EMEĞİ’NİN FEMİNİZM(LER) VE
FEMİNİST İKTİSAT(LAR) BAĞLAMINDA
BİLGİ KURAMSAL TEMELLERİ

I.1970’ler Öncesi: Kamusal Alan ve Eşit Haklar Talebi217

II.1970’ler: Özel Alan ve Yeniden Üretim Vurgusu221

A.Kapitalizm ve Yeniden Üretim221

III.1980’ler: İkili Sistem Analizi229

IV.1990’lar: Görünmeyeni Görünür Kılmak231

V.2000’ler ve Sonrası: Farklılıklara Saygı235

SONUÇ YERİNE245

KAYNAKÇA257


Öncelikle böyle bir konuda çalışmam için beni teşvik ettiği, ardından çalışmanın tüm süreçlerinde her zaman destek olduğu, tüm cümlelerimi satır satır okuyarak en az benim kadar emek harcadığı için tez annem Prof.Dr. Ufuk Serdaroğlu’na ne kadar teşekkür etsem az kalır. Bir başka büyük teşekkür ise kadın emeğinin ne anlama geldiğini öğrendiğim, üzerimdeki emeği çok büyük olan, canım babannem Narin Işık’a. Ayrıca bu süreçteki destekleri için çalışma arkadaşım Havva Serim’e, Boyabat’taki ailem olan Derya Tabiloğlu ve Fatma Taşdemir’e ve canım aileme sonsuz teşekkürler. Son olarak bu çalışmada yer alan tüm hata ve eksikliklerden elbette yalnızca kendimin meshul olduğunu belirtmek isterim. 

Acar-Savran, G.(2008). Önsöz. G. Acar-Savran, N.Tura-Demiryontan (Ed), Kadının Görünmeyen Emeği. İstanbul: Yordam Kitap.

Acker, J. (1992). “From sex roles to gendered institutions”, Con-temporary Sociology, 21, 565.

ACTRAV (2011) Policies and regulations to combat precarious employment, ILO Bureau for Workers’ Activities.

Addelson, K. P. (1991). Impure thoughts: Essays on philosophy, feminism, & ethics.

Aguinaga M., Lang M., Mokrani D. and Santillana A. (2013).“Development Critiques and Alternatives: A Feminist Per-spective”. In Lang, M. and Mokrani, D., (Eds), Beyond Develop-ment: Alternative Visions from Latin America. Amsterdam: Trans-national Institute, pp. 41-60.

Aksoy, N. ve Aksoy, B.(1992). İki Aydınlanma, Birikim, 3, 58-61.

Aksu, B. (2005). Kadınların Sınıfı: Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası. İstanbul: İletişim Yayınları. 

Alcoff, L.(1988). Cultural Feminism versus Poststructuralism: the Identity Crisis in Feminist Theory, içinde, (ed. Linda Nicholson). The Second Wave, New York: Routledge.

Aleman, A. M. M., Renn, K. A. (Eds.). (2002). Women in higher education: An encyclopedia. ABC-CLIO.

Andermahr S., Lovell T., Wolkowitz, C.(1997). A Conclise Glossa-ry of Feminist Theory, NewYork: Arnold.

Anker, R.(1998). Gender and Jobs: Sex Segregation of Occupa-tions in the World. Geneva: ILO Publications.

Antonopoulos, R. (2008).The Un-paid Care Work-Paid Work Connection. The Levy Economics Institute, Working Paper, no:541.

Antonopoulos, R., Memis, E. (2010). Time and poverty from a de-veloping country perspective (No. 600). Working paper, Levy Eco-nomics Institute.

Ashforth,B.E., Humphrey,R.H.(1993). “Emotional Labor in Ser-vice Roles: The Influence of Identity”, The Academy of Manage-ment Review, 18(1),88-115.

Audi, R., & Audi, P. (Eds.). (1999). The Cambridge dictionary of philosophy (Vol. 584). Cambridge: Cambridge university press

Bar On, A. B. (1993). Marginality and epistemic privilege.  Alcoff, L., In Potter, E. (Eds.). Feminist epistemologies, London: Routledge, 83.

Barker, D. K., and Kuiper, E. (2003). Toward a feminist philosophy of economics. London: Routledge.

Baron, H.(1974). Toward a more positive evaluation of the fif-teenth-century Renaissance, içinde K.H. Dannenfeltd(ed.) The Re-naissance: Basic interpretations. London: D.C.Heath Company. 

Baudrillard, J.(1998a). Kötülüğün Şeffaflığı (çev. I.Ergüden). Ayrıntı Yayınları: İstanbul.

Baudrillard, J.(1998b). Kusursuz Cinayet  (çev. M.Sevil). Ayrıntı Yayınları: İstanbul.

Baudrillard, J.(2003). Sessiz Yığınların Gölgesinde Toplumsalın Sonu (çev. O. Adanır). Doğu-Batı Yayınları: Ankara.

Becker, G.(1971). The Economics of Discrimination, Second edi-tion, London: The University of Chicago Press.

Becker, G.(1993). Human Capital. Cambridge: NBER Publish-ing,15-25.

Beed, C.(1992).  “Philosophy of Science and Contemporary Eco-nomics: an overview”, Journal of Post Keynesian Economics, s.459-489.

Beneria, L. (1999). “The enduruing debate over unpaid labour”. In-ternational Labour Review, 138(3),287-309.

Beneria, L. (2003). Paid and Unpaid Labour: Meanings and De-bates. L.Beneria (ed), Gender, Development and Globalization, London: Routledge,133.

Benhabib, S., BUTLER, J. Vd (2008), Çatısan Feminizmler, (çev: Feride Evren Sezer), Metis: İstanbul.

Benschop,Y., Broums,M.(2003). “Climbing Ivory Towers: Aca-demic Organizing and Its Gender Effects, Gender”, Work and Or-ganization, 10(2).

Benston, M.(1969). “The Political Economy of Women’s Libera-tion”, Monthly Review 21(4). 

Benston, M.(1969). “The Political Economy of Women’s Libera-tion”.  Montly Review, 21(4),13-27.

Berghan, S. (2011). “Transfeminizm”, COGITO Özel Sayısı, (Cin-sel Yönelimler ve Querr Kuram›), Bahar, 65-66: 140-148.

Bergmann, B. R. (1996). “What is Feminist Economics all about?”. Challenge, 4-8.

Bhasin, K.(2003). Toplumsal Cinsiyet: Bize Yüklenen Roller, çev. A. Coşkun, Kadav Yayınları: İstanbul. 

Bhatia, R. (2002). Measuring gender disparity using time use statis-tics. Economic and Political Weekly, 3464-3469.

Bhattacharya, H. (2015). “Spousal violence and Women's employ-ment in India”. Feminist Economics, 21(2), 30-52.

Blau,F.D., Ferber,M.A., Winkler,A.E.(2006), The Economics of Women, Men and Work, Fifth Edition, U.S.A.: Pearson, Prentice Hall Publishing.

Bleier, R. (1984). Science and gender: A critique of biology and its theories on women. New York: Pergamon Press.

Bloor, D. (1982). “Durkheim and Mauss revisited: classification and the sociology of knowledge”. Studies in History and Philoso-phy of Science Part A, 13(4), 267-297.

Bochenski, J.M. (1997). Çağdaş Avrupa Felsefesi, (çev. R Kırkoğlu), İstanbul: Kabalcı yayınları.

Bock, G. (2004) Avrupa Tarihinde Kadınlar, (çev. Zehra Aksu Yılmazer), İstanbul: Literatür Yayınları.

Borrego, C., Carrasco, R. (2017). “Employment and the risk of domestic violence: does the breadwinner’s gender mat-ter?”. Applied Economics, 49(50), 5074-5091.

Boserup, E. (1970). Woman’s Role in Economic Development. New York: St. Martin’s Press Inc., 

Bottomore, T. (2001). Marksist Düşünce Sözlüğü, çev. M.Tunçay, İstanbul: İletişim Yayınları, s.191.

Bowlby, J. (1953) Child Care and the Growth o f ILove. Penguin: Harmondsworth.

Bradley, H. (2015). Fractured identities: Changing patterns of ine-quality. John Wiley & Sons.

Branisa, B., Klasen, S., Ziegler, M., Drechsler, D., Jütting, J. (2014). “The institutional basis of gender inequality: The Social In-stitutions and Gender Index (SIGI)”. Feminist economics, 20(2), 29-64.

Bryson, V. (2003). Feminist Political Theory An Introduction, London: Palgrave MacMillan: 

Bubner, R. (1993). Modern Alman Felsefesi, (çev. Aziz Yardımlı), İstanbul: İdea Yayınevi.

Budlender, D., Sharp, R., Allen, K. (1998). How to do a gender-sensitive budget analysis: Contemporary research and practice. Commonwealth Secretariat.

Buğra, A. (1989). İktisatçılar ve İnsanlar (Bir Yöntem Çalışması). İstanbul: Remzi Kitapevi.

Bunch, C.(1993). Lesbians in Revolt, içinde, (ed. Marilyn Pearsall), Women and Values, Belmont Calif: Wadsworth, 128-132.

Burke, M. (2004). Deterring plagiarism: A new role for librari-ans. Library Philosophy and Practice, 6(2).

Butler, J. (1999) Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. London: Roudedge.

Buttler, J. ve Scott, J.W.(1992). Feminists Theorize the Political. New York: Routledge.

Buttler, J.(2008). Cinsiyet Belası, (çev: Basak Ertür). İstanbul: Metis. 

Buttler, M.A.(1978). “Early Liberal Roots of Feminism: John Locke and the Attack on Patriarchy”. The American Political Sci-ence Review, 72(1), 135-150.

Cain, G.(1976). The Challenge of Segmented Labor Market Theo-ries to Orthodox Theory: a Survey, Journal of Economic Literature, 14(4), 1215-1257.

Caldwell, B. (1982). Beyond positivism: Economic methodology in the twentieth century. London: Allen &Ulvin.

Campbell, R. (1994). The virtues of feminist empiri-cism. Hypatia, 9(1), 90-115.

Campbell, R., & Wasco, S. M. (2000). Feminist approaches to so-cial science: Epistemological and methodological tenets. American journal of community psychology, 28(6), 773-791.

Carnap, R., & Hahn, H. (1973). The scientific conception of the world: The Vienna vircle, w: M. Neurath, RS Cohen (red.), Empir-icism and Sociology. Boston: D.

Cevizci, A.(2002). Paradigma Felsefe Sözlügü, Paradigma Yayın-ları: İstanbul.

 Chalmers, A. (1994). Bilim Dedikleri,(trans. Hüsamettin Aslan). Vadi Yayınları, Ankara.

Charmes, J., & Wieringa, S. (2003). Measuring women's empow-erment: an assessment of the gender-related development index and the gender empowerment measure. Journal of Human Devel-opment, 4(3), 419-435.

Charusheela, S. (2003). Empowering work? Bargaining models re-considered. Toward a feminist philosophy of economics, 266. (eds. Barker ve Kuiper). Routledge, New York.

Chua, P., Bhavnani, K. K. and Foran, J. (2000). “Women, culture, development: a new paradigm for development studies?”. Ethnic and Racial Studies, 23:5, 820-841. 

Coker, J. (2003). “Jacques Derrida”, The Blackwell Guide to Con-tinental Philosophy,

Collins, P. H. (1991). Black feminist thought: Knowledge, con-sciousness, and the politics of empowerment. Routledge.

Comte, A. (2009). The Positive Philosophy of Auguste Comte. Chapman, 1853.

Connell, R. (1998). Toplumsal Cinsiyet ve İktidar, Ayrıntı: İstan-bul.

Connell, R.W. (1998). Toplumsal Cinsiyet ve İktidar çev. C. Soydemir, Ayrıntı Yayınları: İstanbul.

Cooper, B. P. (2003). Social classifications, social statistics, and the “facts” of “difference” in economics. Toward a feminist phi-losophy of economics, 161. (eds. Barker ve Kuiper). Routledge, New York.

Çaha, Ö. (1996). Sivil Kadın: Türkiye’de Sivil Toplum ve Kadın (çev. Ertan Özensel), Vadi Yayınları: Ankara

Çakır, S. (1996). Kadın Araştırmaları Bilimde Neleri, Nasıl Sorguluyor?. İnsan, Toplum, Bilim, 4.

Çelik, A. (2007). Eğreti Emek, Parçalanan Sınıf, Birikim, 217.

Çiğdem, A. (1993). Aydınlanma Düşüncesi, İletişim Yayınları, İs-tanbul.

 Çüçen, A.K. (2001), Bilgi Felsefesi, Asa Kitabevi, Bursa.

Dahlström,E., Liljeström,R. (1983). The Patriarchal Heritage and the Working-Class Women Author(s): Source: Acta Sociologica, Vol. 26, No. 1 (1983), pp. 3-20 Published by: Sage Publications, Ltd.

DallaCosta, M. ve James, S.(1972). The Pover of Women and the Subversion of Community, Falling Wall Press: Bristol.

Dalla-Costa, M.(1973). Women and the Subversion of the Com-munity. M.Dalla-Costa, S.James (ed), The Pover of Women and the Subversion of the Community, Bristol: Falling Wall Press.

Davies, B. (1991) Frogs and Snails and Feminist Tales Ailen and Unwin: Sydney. 

De Beauvoir, S. (1953). Second Sex, Jonathan Cape: London. 

Delphy, C. (1993). Rethinking Sex and Gender, Women’sStudies Int. Forum, Vol. 16, No. 1, pp. I-9.

Delphy, C.(2008) Baş Düşman. G.Acar-Savran, N. Tura Demiryon-tan (ed)Kadının Görünmeyen Emeği, İstanbul: Yordam Yayınları.

Delphy, J. (2015). “Patriyarka (Teorileri)” H.Hırata, F.Laborie, H.Le Doare, D.Senotier(eds) içinde Eleştirel Feminizm Sözlüğü. .(çev. G. Acar-Savran) Ankara: Dipnot Yayınevi

Demir, Ö. (1996). İktisatta yönetem tartışmaları. Ankara: Vadi Yayınları.

Demir, Ö. (2009). Nitel araştırma yöntemleri. Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri, Alfa: İstambul.

Derrida, J. (1985). The ear of the other. Trans. P. Kamuf. Universi-ty of Nebraska Press, Lincoln.

Derrida, J. (2000). Demeure: Fiction and testimony. Stanford Uni-versity Press.

Dewey, John (1971) "The Philosophy of Whitehead", The Philoso-phy of Alfred North Whitehead, Ed. P.A. Sehilpp,By The Library of Living Philosophers, Inc., Volume III

Dickens, W.T.ve Lang, K. (1984). A Test of Dual Labor Market Theory. American Economic Review,75(4),792-805.

Dickens, W.T.ve Lang, K. (1992). Labor Market Segmetation The-ory: Reconsidering The Evidence. National Bureau of Economic Research, Working Paper no: 4087. Cambridge: NBER’s Research Program in Labor Studies. 

Dijkstra, A. G., & Hanmer, L. C. (2000). Measuring socio-economic gender inequality: Toward an alternative to the UNDP gender-related development index. Feminist economics, 6(2), 41-75.

Dilthey, W. (1988), Introduction to The Human Sciences, Detroit: Wayne State University Press.

Doeringer, P. B.,Piore, M. J. (1971). lnternal Labor Markets and Manpower Analysis. Lexington, Mass: Heath.

Donovan, J.(2010). Feminist Teori, (çev.) Aksu Bora, Meltem Ağduk Gevrek, Fevziye Sayılan, İletişim Yayınları: İstanbul

 Douglas, C.A.(1995). Sevgi ve Politika: Radikal Feminist ve Lezbiyen Teoriler,(çev. Nilgül Aydoğan), Kavram Yayınları: İstan-bul. 

Dökmen, Z.Y.(2004). Toplumsal Cinsiyet, Sistem Yayıncılık: İs-tanbul. 

Eagly, A.H. (1987). Sex Differences in social behavior: social role interpretation, Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Ecevit, Y. (1998). Türkiye’de Ücretli Kadın Emeğinin Toplumsal Cinsiyet Temelinde Analizi. 75 Yılda kadınlar ve Erkekler, İstan-bul: Türk Tarih Vakfı Yayınları,267-284.

Ecevit, Y. (2011). Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, AÖF Yayınları: Eskişehir.

Ecevit, Y.(1985). Üretim ve Yeniden Üretim Sürecinde Ücretli Kadın Emeği. Yapıt-Toplumsal Araştırmalar Dergisi,9,72-93.

Ecevit, Y.(2000). Çalışma Yaşamında Kadın Emeğinin Kullanımı ve Kadın Erkek Eşitliği. Kadın Erkek Eşitliğine Doğru Yürüyüş, Eğitim, Çalışma Yaşamı ve Siyaset, İstanbul: TÜSİAD.119.

Edgeworth, F.Y.(1923). Womens’ Wage in Relation to Economic Welfare, Economic Journal, XXXII, December, s.487-495.

Ehrenberg,R., Smith, R.(2000). Modern Labor Economics: Theory and Public Policy. U.S.A.: Addison Wesley Longman, 438-442.

Ehrenreih, (2005).What is Socialist Feminism?, Monthly Review, 57(3):70-77.

Ehrlich, C. (1981). Anarkofeminism. Stockholm: Federativs.

Eisenstein, Z. (1979).” Developing Theory of Capitalist Patriarchy and Socialist Feminism” Capitalist Patriarchy and the Case for So-cialist Feminism içinde, der. Z. Eisenstein, Mothly Review Press: London. 

Ellen-Guy,M., Newman,M.A.(2004). “Women's Jobs, Men's Jobs: Sex Segregation and Emotional Labor”, Public Admistration Re-view, 64(3), 289-298.

Elshtain, J. B. (1987) Women and War, NewYork: Basic Books.

Engels, F.(1972). The Origin of the Family, Private Property and the State, New York: International Publisher: 

Ercan,F., Özar,Ş.(2000). Emek Pİyasası Teorileri ve Türkiye’de Emek Pİyasası Çalışmalrına Eleştirel Bir Bakış, Toplum ve Bi-lim,86,güz,22-71.

Erkan, B., Şentürk, M., AKBAŞ, Y., & Paksoy, S. (2012). Dünya-da Ve Türkiye’de Sosyal Bütçeleme (Cinsiyete Duyarlı Bütçe) Yaklaşımı. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (9).

Evans, M.(1997). Introducing Contemporary Feminist Thought, Polity Press: Malden.

Feiner, S. F. (2003). Reading Neoclassical Economics. Toward a feminist philosophy of economics,. (eds. Barker ve Kuiper). Routledge, New York.

Feiner, S. F., & Roberts, B. B. (1990). Hidden by the invisible hand: neoclassical economic theory and the textbook treatment of race and gender. içinde Aerni, A. L., & McGoldrick, K. M.(eds) (1999). Valuing us all: Feminist pedagogy and economics. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Ferber, M. A., & Nelson, J. A. (Eds.). (1993). Beyond economic man: Feminist theory and economics. University of Chicago Press.

Ferm, V. (1950). Varieties of naturalism. History of philosophical systems, 429-441.

Filmer, R.( 2011). Patriarcha, or the Natural Power of Kings, The Online Library of Liberty

Firestone, S. (1970). The Dialectic of Sex, Bantam Book: U.S.A.

Flax, J. (1991). Thinking fragments: Psychoanalysis, feminism, and postmodernism in the contemporary West. Univ of California Press.

Flax, J. (1993). Disputed Subjects (RLE Feminist Theory): Essays on Psychoanalysis, Politics and Philosophy. Routledge.

Folbre, N. (2003). " Holding hands at midnight": The paradox of caring labor. Toward a feminist philosophy of economics (eds. Barker ve Kuiper). Routledge, New York.

Folbre, N. (2006). Measuring care: Gender, empowerment and care economy. Journal of Human Development, 7(2),183-199.

Folbre, N. (2006). Measuring care: Gender, empowerment, and the care economy. Journal of human development, 7(2), 183-199.

Fonow, M. M., & Cook, J. A. (Eds.). (1991). Beyond methodolo-gy: Feminist scholarship as lived research. Indiana University Press.

Fraser, N. ve Nicholson, L. (2000). “Felsefesiz Toplumsal Eleştiri: Feminizm ve Postmodernizm arasında Bir Karşılaştırma” (çev. ve Der. Mehmet Küçük), Modernite Versus Postmodernite, Vadi Yayınları: Ankara.

French, M.(1985). Beyond Power: on Women, Men and Morals, Summit Books: New York.

Friedan, B.(1963). The Feminine Mystique, Dell: New York. 

Fullbrook, E. (Ed.). (2015). Ontology and economics: Tony Law-son and his critics. Routledge.

Gadamer, H.-G. ; “Hermeneutik” Hermeneutik Üzerine Yazılar (der. ve çev.D.Özlem) içinde Ankara, Ark Yayınevi, 1995.

Gardiner, J. (1975). Women’s Domestic Labour. New Left Re-view,no.89,47-58.

Gerstein, I.(1973). Domestic Work and Capitalism. Radical Ameri-ca, 7(4-5), 101-128.

Giddens, A. (2002), “Hermeneutik ve Sosyal Teori”, [(ed.) H. Arslan (2002), Retorik Hermeneutik ve Sosyal Bilimler, İstanbul: Paradigma Yayınları] içinde: 23-38

Giddens, A. (2012). Sosyoloji, (yayına hazırlayan: C. Güzel)Kırmızı Yayınları: İstanbul.

Giddens, A.(1990). The Consequences of Modernity, Standford, Standford University Press.

Göğüsdere, C.(2019). Toplumsal Cinsiyet ve Vergilendirme. Aristo Hukuk Yayınevi: Ankara.

Groethuysen, B. (1954). Renaissance, içinde R.A. Edwin ve A. Jhonson(eds.). Encyclopedia of social sciences, vol.13 Macmillian: New York.

Guralnik, D. B., & Neufeldt, V. (1988). Webster’s new world dic-tionary [Third College Edition]. New York: Webster’s New World.

Gustafsson, S. (1990). Half the power, half the incomes and half the glory: the use of microeconomic theory in women's emancipa-tion research. University of Amsterdam.

Güçlü, A. ve diğerleri (2007), Felsefe Sözlüğü, Ankara: Bilim San-at Yayınları.

Hacking, I. (1981). Scientific Revolutions (Oxford Readings in Philosophy).

Hamlyn, D. W.(1970). The theory of knowledge London: Macmil-lan.

Haraway, D. (1988). Situated knowledges: The science question in feminism and the privilege of partial perspective. Feminist stud-ies, 14(3), 575-599.

Haraway, D. (1989). Gender, Race, and Nature in the World of Modern Science. Primate visions.

Harding, S. (1991). Whose science? Whose knowledge?: Thinking from women's lives. Cornell University Press.

Harding, S. (1992). Rethinking standpoint epistemology: What is" strong objectivity?". The Centennial Review, 36(3), 437-470.

Harding, S. (2003). After objectivism vs. relativism. In Toward a Feminist Philosophy of Economics(eds. Barker ve Kuiper)    (pp. 138-149). Routledge.

Harding, S. G. (1986). The science question in feminism. Cornell University Press.

Hardt, M. and A. Negri (2004) Multitude. New York: Penguin.

Hardt, M.(1999). Affective Labor, boundary2, 26(2), 89-100.

Harrison, J.(1973)  The Political Economy of Housework. Bulletin of the Conferance of Socialist Economists, Kış.

Hartmann, H. (1981). The Unhappy Marrıage Of Marxısm And Femınısm: Towards A More Progressıve Unıon, A discussion of the unhappy marriage of Marxism and Feminism, (der. L.Sargent), Black Rose Books: Montreal.

Hartsock, N. C. (1983). The feminist standpoint: Developing the ground for a specifically feminist historical materialism. In Discovering reality (pp. 283-310). Springer, Dordrecht.

Heidegger, M.(1959). An Introduction to Metaphysics, translated by. Ralph Manheim, Yale University Press, New Haven and Lon-don.

Heidegger, M.(1994). Metafizik Nedir?, çev. Yusuf Örnek, Türki-ye Felsefe Kurumu, Ankara

Heidegger, M.(2003). Sanat Eserinin Kökeni, çev. Fatih Tepebaşlı, Babil Yayınları, Erzurum

Hekman, S. J. (1990). Gender and knowledge: Elements of a postmodern feminism. Cambridge: Polity Press.

Hewitson, G. J. (2003). 17 Domestic labor and gender identi-ty. Toward a feminist philosophy of economics, 266. (eds. Barker ve Kuiper). Routledge, New York.

Hırata, H., Laborie, F., Le Doare,H., Senotier, D.(2015). Eleştirel Feminizm Sözlüğü. (çev. G.Acar-Savran) Ankara:Dipnot Yayınevi

Hızır, N.(2007). Felsefe Yazıları (Viyana Çevresi), Çağdaş Yayın-lar, İstanbul 2007, ss. 124-125.  

Himmelweit, S. (2001). Making visible the hidden economy: The case for gender-impact analysis of economic policy. Feminist Eco-nomics, 8(1), 49-70.

Himmelweit, S. (2003). An evolutionary approach to feminist eco-nomics. Toward a Feminist Philosophy of Economics, (eds. Barker ve Kuiper). Routledge, New York.

Himmelweit, S.(1983). Domestic Labor. T. Bottomore (ed) A Dic-tionary of Marxist Thought, Cambridge: Harward University Press.

Himmelwelt, S. (1995). The discovery of “unpaid work”: the social consequences of the expansion of “work. Feminist Econom-ics,1(2),1-19.

Hirshman, M. (1995). “Women and Development: A Critique”. In M. H. Marchand and J. Parpart (Eds), Femi-nism/Postmodernism/Development, London: Routledge, pp. 42-55.

Hirway, I.(2010). Methodology and Methods of Time Use Data Collection: A World Survey of the Global South. R. Antonopou-los, I.Hirway (ed),Unpaid Work and teh Economy: Gender, Time Use and Poverty in Developing Countries, NewYork: Palgrave Macmillan.

Hirway, I.(2015). Unpaid Work and the Economy: Linkages and Their Implications. Levy Economics Institute, Working Paper no.838.

Hochschild, A.R.(1983) The Managed Heart: The Commercializa-tion of Human Feeling. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.

Hoffman, E. P. (1999). The Economics of Stereotyping. içinde Aerni, A. L., & McGoldrick, K. M.(eds) (1999). Valuing us all: Feminist pedagogy and economics. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Holcombe, R. G. (1989). Economic models and methodology. Greenwood Press.

Hooks, B. (2016). Moving beyond pain. bell hooks Institute.

ILO. (2013). Global Employment Trends 2013. Switzerland: ILO Publications.

Inwoord, Michael, A Heidegger Dictionary, Blackwell Publishers, Oxford 1999.

Irigaray, L.(1985). This Sex is Not One,(çev. Catherine Porter), Cornell University Press: New York.

Işık, E. (2013). İktisat Kuramına Farklı Bir Yaklaşım: Söylemsel İktisat (D.N. McCloskey Özelinde Bir İnceleme), Gazi Üniversitesi S.B.E. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.

Işık,E.,Serdaroğlu,U.(2015). Kadın Emeği: Feminist İktisadın Yol Haritası Üzerinden Bir Okuma. Türk Tabipler Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi,56, 6-15.

İnternet: http://www.africanamerica.org/topic/bijago-people-guinea-bissau-african-matriarchal-tribe

İnternet: http://www.bbc.com/turkce/vert-tra-37441148

Jacobsen, J. P. (2003). Some implications of the feminist project in economics for empirical methodology. Towards a Feminist Philos-ophy of Economics, (eds. Barker ve Kuiper)  89-103.

Jaggar, A. M. (1982). Feminist Politics and Human Nature. Row-man and Littlefield Publishers: New Jersey.

Jaggar, A.M. ve Rothenberg, P.S.(1984). Feminist Frameworks: Alternative Theoretical Accounts of the Relations between Women and Men, McGraw Hill: Boston.

James, S.(1973). Women, The Unions and Work or… What is not to be done. Radical America, 7(4-5),51-71.

Jameson, F.(1990). Postmodernizm ya da Geç Kapitalizmin Kültü-rel Mantığı (çev. D.Erksan), N. Zeka (ed), Postmodernizm, Kıyı Yayınları: İstanbul

Jevons, W.S.(1904). Maried Women in Factories, Methods of So-cial Reform and Other Papers, London: Macmillan.

Jochimsen, M. A. (2003). Integrating vulnerability: on the impact of caring on economic theorizing. Toward a feminist philosophy of economics (eds. Barker ve Kuiper). Routledge, New York.

Jütting, J. P., Morrisson, C., Dayton‐Johnson, J., & Drechsler*, D. (2008). Measuring gender (In) Equality: The OECD gender, insti-tutions and development data base. Journal of Human Develop-ment, 9(1), 65-86.

Kabeer, N. (2005). Gender equality and women's empowerment: A critical analysis of the third millennium development goal 1. Gender & Development, 13(1), 13-24.

Kale, N.(2002). Modernizmden Postmodernist Söylemlere Doğru, Doğu-Batı Düşünce Dergisi, Ankara, Doğu Batı Yayınları, s. 31-51.

Kaul, N. (2003). The anxious identities we inhabit... Post'isms and economic understandings. Toward a feminist philosophy of eco-nomics (eds. Barker ve Kuiper). Routledge, New York.

KEİG, (2014). Çalışma Yaşamında Eğretilik, Eğreti İstihdam ve Atipik İstihdam İlişkileri, Araştırma Raporu.

Kellner, D. (1988). Toplumsal Teori Olarak Postmodernizm: Bazı Meydan Okumalar ve Sorunlar. (çev. M.Küçük) M. Küçük (ed.) Modernite Versus Postmodernite, Vadi Yayınları: Ankara 227-258.

Kim, J., Sosa, E., & Rosenkrantz, G. S. (Eds.). (2009). A compan-ion to metaphysics. John Wiley & Sons.

Kimura, D. (2002). Men and women display patterns of behavioral and cognitive differences that reflect varying hormonal anfluences on brain development, Scientific American, 12(1):32-39.

Klamer, A. (1990). The textbook presentation of economic dis-course. In Economics as discourse (pp. 129-165). Springer, Dor-drecht.

Klasen, S., & Schüler, D. (2011). Reforming the gender-related development index and the gender empowerment measure: Imple-menting some specific proposals. Feminist Economics, 17(1), 1-30.

Komarovsky, M. (1950). Functional analysis of sex roles. American Sociological Review, 15(4).

Komarovsky, M. (1950). Functional analysis of sex roles. American Sociological Review, 15(4), 508-516.

Kretsos, L. (2010) The persistent pandemic of precariousness: young people at work J. Tremmel (ed.) A Young Generation Under Pressure?, içinde March, New York: Springer.

Kroner, R(1964). Speculation and reveletion in modern philosophy. The Westminister Press: Philadelphia. 

Kuhn, T. S.(2006). Bilimsel Devrimlerin Yapısı (çev. Nilüfer Kuyaş) Kırmızı Yayıncılık, İstanbul.

Kuiper, E. (2003). The construction of masculine identity in Adam Smith’s Theory of Moral Sentiments1. Toward a Feminist Philoso-phy of Economics, (eds. Barker ve Kuiper). Routledge, New York.

Kuiper, E. Sap, J. (Eds.). (1995). Out of the margin: Feminist per-spectives on economics. Psychology Press. 

Kuyaş, N.(2006). Önsöz, içinde T.Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı Kırmızı Yayıncılık: İstanbul. 

Lagasse, Paul “Deconstruction”, The Columbia Encyclopedia, Co-lumbia University Press, New York 2004.

Lage, M. J., & Treglia, M. (1996). The impact of integrating schol-arship on women into introductory economics: Evidence from one institution. içinde Aerni, A. L., & McGoldrick, K. M.(eds) (1999). Valuing us all: Feminist pedagogy and economics. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Lakatos, I(1992). Yanlışlama ve Bilimsel Araştırma Programlarının Metodolojisi, (İçinde) Bilginin Gelişimi & Bilginin Gelişimiyle İlgili Teorilerin Eleştirisi, Imre lakatos, Alan Musgrave, (Çev: Hüsamettin Arslan), İstanbul, Paradigma Yayınları.

Laslett, P. (Ed.). (1949). Patriarcha and other political works. Basil Blackwell.

Lazzarato, M. (1996) Immaterial Labor, Radical thought in Italy: a potential politics, içinde. P. Virno and M. Hardt(ed.). Minneapolis: University of Minnesota Press. 

Lecourt, D. (2006). Bilim felsefesi. (Çev. I.Ergüden) Dost Kitabevi Yayınları: Ankara.

Lee, J.W.(2005). Gender roles, Nova Science Publishers: NewYork.

Lehrer, K. (1990). Theory of knowledge. Routledge.

Lemos, N. (2007). An introduction to the theory of knowledge. Cambridge University Press.

Lenze, J., & Klasen, S. (2016). Does women’s labor force partici-pation reduce domestic violence? Evidence from Jordan. Feminist Economics, 23(1), 1-29.

Leontaridi, M. (1998). Segmented Labor Markets: Theory and Ev-idence. Journal of Economic Surveys,12(1), 103-109.

  Lewis, M. (1999). Breaking down the walls, opening up the field: Situating the economics classroom in the site of social action. içinde Aerni, A. L., & McGoldrick, K. M.(eds) (1999). Valuing us all: Feminist pedagogy and economics. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Lewontin, R. C., Kamin, L. J., & Rose, S. P. (1984). Not in our genes biology, ideology, and human nature.

Locke, J. (2008).Second Government Treatise, Jonathan Bennett Publishing.

Longino, H. (1983). Beyond “bad science”: Skeptical reflections on the value-freedom of scientific inquiry. Science, Technology, & Human Values, 8(1), 7-17.

Longino, H. E. (1990). Science as social knowledge: Values and objectivity in scientific inquiry. Princeton University Press.

Lopate, C.(1974). Pay for Hausework?, Social Policy 5(3).

Lordoğlu, K., Özkaplan,N.(2003). Çalışma İktisadı, Der Yayınları: İstanbul.

Lyotard, J.F; Postmodern Durum, (çev. Ahmet Çiğdem), İstanbul, Ara Yayınları, 1990.

Maki, U.(Ed.). (2001). The economic world view: Studies in the ontology of economics. Cambridge University Press.

Marshall, A. (1930). Principles of Economics, 8th edt. Reprinted, London: Macmillan; (1961) Guillebaud(ed.), London: Macmillan.

Marshall, G.,(1999). Sosyoloji sözlüğü. Bilim ve Sanat Yayınları.

Marx, K. (1997). Kapital I. Cilt, çev. A. Bilgi, Sol Yayınları: Anka-ra.

Marx, K. (2010). Kapital: Ekonomi Politiğin Eleştirisi 1.Cilt: Sermayenin Üretim Süreci. (çev.) M.Selik, N.Satılgan, İstanbul: Yordam Kitap.

Marx, K. ve Engels, F.(1970). The German Ideology, içinde Marx-Engels Reader(ed.Robert C. Tucker), W.W. Norton: New York.

Marx, K.(1969) Theories of Surplus Value, Part 1, London: Law-rence and Wishart, s. 172

Marx, K., Engels, F. (1998). Komünist parti manifestosu. Evrensel Basim Yakın.

Mathieu, C. (2009). Practising gender in organizations: the critical gap between practical and discursive consciousness. Management Learning, 40(2), 177-193.

Matthaei, J. (1996). Why feminist, Marxist, and anti-racist econo-mists should be feminist–Marxist–anti-racist economists. Feminist Economics, 2(1), 22-42.

Mcclellan, J., & Dorn, H. (1996). Dünya Tarihinde Bilim ve Teknoloji, (çev. Murat Alev,) Arkadaş Yayınevi, Ankara.

McCloskey, D. N. (1988). The rhetoric of law and econom-ics. Michigan Law Review, 86(4), 752-767.

Mcdonald, L.C. (1962). Western political theory: modern age. Harcourt, Brace and World: New York.

Mead, M. (1935). Sex and temperament in three primitive societies. William Morrow: NewYork.

Meda, D. (2001). New Perspectives on Work as Value. M.F.Lotfi 8ed), What is Equality and How Do We Get There?, Geneva:ILO Publications.

Meda, D.(2004). Emek Kaybolma Yolunda Bir Değer mi?,İstanbul: İletişim Yayınları:18-67.

Memiş,E., Özay,Ö.(2011). Eviçi Uğraşlardan İktisatta Karşılıksız Emeğe: Türkiye Üzerine Yapılan Çalışmalara ilişkin Bir Değer-lendirme. S.Sancar (ed), Birkaç Arpa Boyu…: 21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist Çalışmalar, İstanbul:Koç Üniversitesi Yayınları.

Michel, Andree. (1959). Famille, industrialisation, iogement. Cen-tre National de Recherche Scientifique: Paris.

Mill, J.S.(1869;1999). The Subjection of Women, A Penn State Electronic Classics Series Publication: Pennsylvania.

Millet, K. (1969). Sexual Poltics, University of Illinois Press: Chi-cago.

Mincer, J.(1958). Investment in Human Capital and Personel In-come Distribution, Journal of Political Economy,66 (Ağustos),281-302.

Misch, G. (1995), “Yöntem Problemi: Hermeneutik ve Ontoloji” (ed.) Doğan Özlem, Hermeneutik Üzerine Yazılar, Ankara: Ark Yayınevi] içinde:194-202.

Mohanty, C. T. (1984). “Under Western Eyes: Feminist Scholar-ship and Colonial Discourses. Boundary 2, Vol. 12/13 (Spring – Autumn 1984), 333-358.

Molyneux, M.(2008). Ev Emeği Tartışması ve Ötesi. G.Acar-Savran, N. Tura Demiryontan (ed)Kadının Görünmeyen Emeği, İs-tanbul: Yordam Yayınları.

Morris, J. A. and Feldman, D. C. (1996). "The Dimensions, Ante-cedents, And Consequences of Emotional Labor", The Academy of Management Review, 21(4), 986-1010.

Morton, P. (1970), ‘A Woman’s Work Is Never Done’, in Altbach (ed.), 211–227.

Murdoch, R. (1994 ) ' The Century o f Networking'. Eleventh An-nual John B onyth o n Lecture. Australia, Centre for Independent Studies.

Myrdal, A., Klein, V. (1956). Women’s two roles: Home and work. Routledge and Kegan Paul: London.

Naess, A. (1968). Four Modern Philosophers: Carnap, Wittgen-stein, Heidegger, Sartre. Chicago: University of Chicago Press 

Nelson, J. (1996). Feminism, objectivity and economics. Routledge.

Nelson, J. (2003). Once more, with feeling: feminist economics and the ontological question. Feminist Economics, 9(1), 109-118.

Nelson, J. A. (1995). Feminism and economics. Journal of Eco-nomic Perspectives, 9(2), 131-148.

Nelson, J. A. (2003). How did ‘the moral’get split from ‘the eco-nomic’. Toward a Feminist Philosophy of Economics. (eds. Barker ve Kuiper)    Routledge, New York.

Nelson, J.(1992). Gender, Metaphor, and the Definition of Eco-nomics, Economics and Philosophy ,Volume 8, Issue 01 , April, pp 103 – 125. 

Nelson, J., & Nelson, L. H. (1994). No rush to judgment. The Monist, 77(4), 486-508.

Nelson, L. (1990). Who knows: From Quine to a feminist empiri-cism. Temple University Press.

Nelson, L. H. (1993). Epistemological communities. Feminist epis-temologies, (eds. Alcoff, L., & In Potter, E) 121, 160.

Niiniluoto, I. (2011). Revising beliefs towards the truth. Erkenntnis, 75(2), 165.

Niktin, P. (2006), Ekonomi Politik, (çev.)H. Konur, 8. Basım, An-kara: Eriş Yayınları.

Oakley, Ann. (1972/1985). Sex, gender and society. London: Temple Smith: London. 

Oakley, J.G. (2000). Gender-based Barriers to Senior Management Positions: Understanding the Scarcity of Female CEOs, Journal of Business Ethics, 27, 321–334

Olsen, K. (1994). Chronology of women's history. Westport (Conn.: Greenwood Press.

Osborne, T.L.(2004). Male gender roleconflict and perceived social support: predicting help seeking in college men, Master Thesis, Missouri University: St. Louis.

Oudshoorn, N. (1994). Beyond the natural body: an archaelogy of sex hormones, Routledge: London and NewYork.

Özateş, Ö.S.(2015). Malumun İlanı: Kadın Emeğinin Saklı Yüzü: Ev İçi Bakım Emeği. Ankara: Notabene Yayınları. 

Özbay, F.(1991). Türkiye’de Kadın ve Çocuk Emeği. Toplum ve Bilim Dergisi,53,41-54.

Özkaplan N., Serdaroğlu, U. (2010 a). İktisat ve Toplumsal Cinsiyet- İktisatta Kadın Kimliği, U. Serdaroğlu(ed.). İktisat ve Toplumsal Cinsiyet, Ankara: Efil Yayınevi, 18-29. 

Özkaplan, N. (2010). Duygusal Emek ve Kadın İşi/Erkek İşi. U. Serdaroğlu(ed.). İktisat ve Toplumsal Cinsiyet, Ankara: Efil Yayınevi,38-48.

Özkaplan, N.(2013). Kadın Akademisyenler: Cam Tavanlar Hala Çok Kalın, Kadın Araştırmaları Dergisi, 12(1), 1-23.

Özkaplan,N., Serdaroğlu,U.(2010 b). Kadın İktisatçıların Top-lumsal Cinsiyetçi Kimliğinin Yapı-Bozumu, U.Serdaroğlu(ed.). İk-tisat ve Toplumsal Cinsiyet, Ankara: Efil Yayınevi, 186-210.

Özlem, D. (2002). Türkiye’de pozitivizm ve siyaset. Modern Tü-rkiye’de Siyasi Düşünce, 3, 452-464.

Özlem, D.(2003). Bilim Felsefesi (ders notları), İnkılap yayınları: İstanbul.

Öztürk, M. Y. (2012). Ataerki: Bir kavramın yeniden inşası “eski” ataerki’den ataerkil kapitalizme. Eğitim Bilim Toplum, 10(38), 72-115.

Öztürk,F., Özkaplan,N. (2010). Üniversitede Cinsiyet Eşitliği: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği, U.Serdaroğlu(ed.). İktisat ve Toplumsal Cinsiyet, Ankara: Efil Yayınevi,210-226.

Özveri, D. (2009). Feminist teorinin gelişim sürecinde uluslararası ilişkilere bakışı üzerine kısa bir değerlendirme. Uluslararası ilişkilere giriş: Teorik bakış, 1.

Palmer, R, (2002), Hermenötik (Çeviri: İ. Görener), Ankara: Anka

Parpart, J. L. (1993). Who is the 'other'?: A postmodern feminist critique of women and development theory and prac-tice. Development and Change, 24, 3, 439-464.

Parsons, T. (1942). Age and sex in the social structure of the Unit-ed States. American sociological review, 604-616.

Parsons, T. ve Bales, R. F. (1956) Family Socialiation and Interac-tion Process Routledge &Kegan Paul: London.

Peet, R. and Hardwick, E. (1999). Theories of Development. Guil-ford Press.

Permanyer, I. (2013). A critical assessment of the UNDP’s gender inequality index. Feminist Economics, 19(2), 1-32.

Peter, F. (2003). Foregrounding practices: feminist philosophy of economics beyond rhetoric and realism. In Toward a Feminist Phi-losophy of Economics (eds. Barker ve Kuiper)   (pp. 121-137). Routledge.

Peterson, J. (1999). Addressing US Poverty in Introductory Eco-nomics Courses. içinde Aerni, A. L., & McGoldrick, K. M.(eds) (1999). Valuing us all: Feminist pedagogy and economics. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Peterson, J., & Lewis, M. (Eds.). (2001). The Elgar companion to feminist economics. Edward Elgar Publishing.

Pickering, M. (1993). Auguste Comte: Volume 2: An Intellectual Biography (Vol. 2). Cambridge University Press.

Pigou, A.C.(1960). The Economics of Welfare, London: Macmil-lan.

Pojman, L. P. (1995). What can we know?: An introduction to the theory of knowledge. Wadsworth Publishing Company.

Popper, K. R.(1970) “Normal Science and its Dangers”, Criticism and The Growth of Knowledge. Ed.: Imre Lakatos and Alan Mus-grave. Cambridge: Camridge University Press, 

Popper, K.R. (1972). Objective Knowledge. Oxford University Press: Great Britain 

Popper, K.R.(1992) Olağan Bilim ve Tehlikeleri, Bilginin Gelişimi ve Bilginin Gelişimiyle İlgili Terilerin Eleştirisi. Ed: Imre Lakatos ve Alan Musgrave. Çeviren: Hüsamettin Arslan. İstanbul: Para-digma.

Potter, E. (1993). Gender and epistemic negotiation. Feminist epis-temologies (eds. Alcoff, L., & In Potter, E) 161-186. 

Potter, E. (2006). Feminism and philosophy of science: An intro-duction. London and New York: Taylor & Francis.

Power, M., Mutari, E., & Figart, D. M. (2003). Beyond Markets. Wage Setting and the Methodology of Feminist Political Econo-my. In Toward a feminist philosophy of economics (eds. Barker ve Kuiper) (pp. 72-85). Routledge.

Pujol, M. (2005). Into the margin!. In Out of the Margin (eds. Barker ve Kuiper)(pp. 22-34). Routledge.

Pujol, M.(1995) In to the Margin, E.Kuiper ve J. Sap (ed), Out of the Margin: Feminist Perspeectives on Economics içinde, New York Routledge, 17-34.

Pujol, M.(1998) Feminism and Anti-Feminism in Early Economic Thought. Aldershat: Edward Elgar.

Quine, W. V. (1999). From stimulus to science. Cambridge, Mass: Harvard Univ. Press.

Raghavendra, S., Duvvury, N., & Ashe, S. (2017). The Macroeco-nomic Loss due to Violence Against Women: The Case of Vi-etnam. Feminist Economics, 23(4), 62-89.

Ramazanoğlu, C.(1998). Feminism and the Contradictions of Op-pression, Routledge: London and New York.

Rathgeber, E. M. (1989). “WID, WAD, GAD: Trends in Research And Practice”. İnternational, Development Research Centre, Ot-towa.

Razavi, S.(2007). The Political and Social Economy of Care in a Development Context. Gender and Development Programme, Pa-per no:3.

Reed, E.(1970). Women, Caste, Class or Oppressed Sex?, Interna-tional Socialist Review,31(3).

Reich,M., Gordon,D.M., Edwards,R.C.(1973). Dual Labor Mar-kets: A Theory of Labor Market Segmentation. American Econom-ic Review, 63(2), 359-365.

Rescher, N. (2003). Epistemology: An introduction to the theory of knowledge. SUNY Press.

Reskin, B. ve Roos, P.(1990). Job Queues, Gender Queues: Ex-planing Women’s Inroads into Male Occupation, Philadelphia: Temple University Press.

Ried, M.(1934). Economics of household production. New York: J.Wiley and Sons.

Rodgers, G., Rodgers,J. (1989) Precarious work in Western Europe – the state of the debate, in Precarious jobs in labour market regula-tion, ILO.

Rorty, R. (2006). Felsefe ve Doğanın Aynası, (Çev. Funda Günsoy Kaya), Paradigma Yayınları, İstanbul.

Rose, H. (1983). Hand, brain, and heart: A feminist epistemology for the natural sciences. Signs: Journal of Women in Culture and Society, 9(1), 73-90.

Russell, B. (1945). History of western philosophy: Collectors edi-tion. Routledge.

Ruth, D.(2005). Gender and Perceptions of Academic Work in South Africa, JHEA/RESA 3(3).

Salgar, E.(2012). Mantıkçı Pozitivistlerde Sınırlandırma Ayracı Olarak Doğrulanabilirlik” Dört Öğe Dergisi, Sayı: 2, Ekim 2012, ss. 185-199  

Schlick, M. (2012). General theory of knowledge (Vol. 11). Springer Science & Business Media.

Schultz, T.(1961). Investment in Human Capital, American Eco-nomic Review,51(1),Mart,1-17.

Schüler, D. (2007). The uses and misuses of the Gender‐Related Development Index and Gender Empowerment Measure: a review of the literature. Journal of Human Development, 7(2), 161-181.

Scott, J.W. (1986). Gender: A Useful Category of Historical Anal-ysis, The American Historical Review, 91(5), 1053-1075.

Scott, J.W.(1992). Experience, Feminists Theorize the Politi-cal,(ed.) Buttler, J. ve Scott, J.W.,Routledge: New York.

Scott, S. ve D. Morgan (1993) 'Bodies in a Social Landscape', S. Scott ve D. Morgan, yay, Body Matters: Essays on the Sodology o f the Body, Falmer Press: London.

Seccombe, W.(1980). Domestic labor and the working class hause-hold. B.Fox(ed), Hidden in Hausehold, Toronto: The Women’s Press.

Seiz, J. A. (1999). Game theory and bargaining models. Elgar Companion to Feminist Economics, 379-390.

Seiz, J.A. ve Pujol, M.A.(2000). Harriet Taylor Mill, The American Economic Review,9(2), s.476-479.

Sen, G. and Grown, C. (1987). Development, Crises and Alterna-tive Visions: Third World Women's Perspectives. Monthly Review Press, New York.

Serdaroğlu, U. (2010a). İktisat ve Toplumsal Cinsiyet, Efil Yayınevi: Ankara.

Serdaroğlu, U.(2010b). Feminist İktisatın Bakışı Postmodernist mi?, Efil Yayınevi:Ankara.

Shackelford, J. (1992). Feminist pedagogy: A means for bringing critical thinking and creativity to the economics classroom. The American Economic Review, 82(2), 570-576.

Shapin, S. (1982). History of science and its sociological recon-structions. History of science, 20(3), 157-211.

Shiva, V. (1988). Staying Alive: Women, Ecology and Survival in India, Kali for Women, New Delhi.

Singer, L.(1992) Feminism and Post-modernism, içinde,  Feminists Theorize The Political, ed.Judith Butler and Joan W. Scott, Routledge: New York, s. 464-475.

Singh, S. (2007). “Deconstructing ‘gender and development’ for ‘identities of women’”. International Journal of Social Welfare, 2007:16, 100-109.

Smith, A.(2006). Milletlerin Zenginliği, çev. H.Derin, İstanbul: Tü-rkiye İş Bankası Kültür.

Smith, D. E. (1987). The everyday world as problematic: A femi-nist sociology. University of Toronto Press.

Soboul, A. (1969). Fransız İnkılâbı Tarihi, çev. Rasih Güran, Cem. Yayınları, İstanbul.

Spelman, E. V. (1990). Inessential woman: Problems of exclusion in feminist thought. London: Women's Press.

Stober, M.(1994) “Can Feminist Thought Improve Economics? Re-thinking Economics Through a Feminist Lens”, American Econom-ic Review,84(2):143-147.

Strassmann, D. (1995). Creating a forum for feminist economic in-quiry. Feminist Economics, 1(1), 1-5.

Strober, M.(1984). Toward a Theory of Occupational Sex Segrega-tion, B.Reskin(ed.), Sex Segregation in the Workplace: Trends, Explanations and Remedies, Washington DC.: National Academy Press,144-156.

Şaylan, G.(2002). Postmodernizm, Ankara, İmge Yayınevi.

Tanesini, A. (2012). Feminist Epistemolojilere Giriş. Çeviren Gü-lhan Demiriz, Berivan Binay ve Ümit Tatlıcan. İstanbul: Sentez Yayıncılık.

Tanilli, S. (2002). Dünyayı Değiştiren 10 Yıl. Fransız Devrimi Üs-tüne (1789-1799).

Tarrent, S.(2006). When Sex Became Gender, Routledge: London and NewYork.

Taylor, H.(1851;1994). The Enfranchisement of Women, içinde, Sexual Equality: Writings by John Stuart Mill, Harriet Taylor Mill and Helen Taylor, (ed. Ann P. Robson ve John M. Robson), Uni-versity of Toronto Press.: Toronto.

Taylor, V. ve Rupp, L.(1998). Women’s Culture and Lesbian Ac-tivism, Feminist Foundations: Toward Transforming Sociology (eds. K.Myers, C.Anderson, B.J. Risman), Sage Publication: Lon-don. s.329-356.

Temiz, H.E. (2004). Eğreti İstihdam: İşgücü Piyasasında Güvence-sizliğin ve İstikrarsızlığın Yeni Yapılanması, Çalışma ve Toplum Dergisi, 2004/2.

Thompson, B.(2002). Multiracial Feminism: recasting the Chronol-ogy of Second wave Feminism, Feminist Studies, 28(2).

Timuçin, A. (2004). Felsefe sözlüğü. Bulut Yayın Dağıtım.

Toksöz, G. (2012). Kalkınmada Kadın Emeği, Varlık Yayınları, İs-tanbul

Tong, T.(1998). Feminist Thought: A More Comprehensive Intro-duction, Westview Press.: North Carolina. 

Toulmin, S. E. (1958). The philosophy of science (Vol. 14). Gene-sis Publishing Pvt Ltd.

Toulmin, S. E. (2003). The uses of argument. Cambridge university press.

Toulmin, S. E.,(1992). Cosmopolis: The hidden agenda of moder-nity. University of Chicago Press.

Türer, C. (2002) Whitehead'ın Yapısalcı Postmodernizmi, Doğu-Batı, sayı: 19, İstanbul

Urhan, B.(2016). Kadın Emeği ve Toplumsal Cinsiyet. F.Saygılıgil (ed), Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları, Ankara: Dipnot Yayınları.

Urhan,B., Etiler,N.(2011). Sağlık Sektöründe Kadın Emeğinin Toplumsal Cinsiyet Açısından Analizi, Çalışma ve Toplum, 2011(2), 191-216.

Vanstaveren, I. V. N. T. (2003). Feminist fiction and feminist eco-nomics: Charlotte Perkins Gilman on efficiency. In Toward a femi-nist philosophy of economics (eds. Barker ve Kuiper) (pp. 72-85). Routledge.

Vattimo, G.(1983) Ortak Dil Olarak Yorumbilgisi, (çev. Sami Oğuz), Modernite versus Postmodernite, (der. Mehmet Küçük), Ankara:Vadi Yayınları, s.172- 180.

Velzen, S. V. N. (2003). Hazel Kyrk and the ethics of consump-tion. In Toward a feminist philosophy of economics (eds. Barker ve Kuiper) (pp. 54-71). Routledge.

Villagomez, E. (2004). Gender Responsive Budgets: issues, good practices and policy options. UN, Economic Commission for Eu-rope.

Vogel, L. (1973). The Eartly Family. Radical America, 7(4-5),9-50.

Vosko, L.F.(2006). Precarious Employment: Understanding La-bour Market Insecurity in Canada, Montreal: McGill-Queen’s Uni-versity Press.

Walby, S. (1990). Theorizing Patriarchy, Blackwell: Basil.

Walby, S.(1986). Patriarchy at Work. Oxford: Oxford Polity Press.

Walters, M.(2005). Feminizm, çev. Hakan Gür, Dost Kitabevi: İs-tanbul.

Weber, M.(1995). Toplumsal Ekonomik Örgütlenme Kuramı, çev. Ö.Özankaya, İmge Kitabevi: Ankara.

Weitzman, L. (1972) 'Sexual Socialization in Picture Books for Preschool Children', American Journal o f Sociology 77.

Wendt, P.(1990): Comment on Economics as Postmodern Dis-course, Economics as Discourse W.J. Samuels(ed.) içinde, Boston, Kluwer Academic Publishers, s.47-64.

Williams, R. M. (1993). Race, deconstruction, and the emergent agenda of feminist economic theory. Beyond economic man: Fem-inist theory and economics, 144-152.

Winch, D.M.(1971) Analytical welfare economics. Penguin Books: Harmondsworth

Wollstonecraft, M.(1972). A Vindication of the Rights of Women, W.W.Norton: New York.

Wood, C. A. (2003). Economic marginalia: postcolonial readings of unpaid domestic labor and development. Toward a feminist phi-losophy of economics, 266. (eds. Barker ve Kuiper). Routledge, New York.

Worsley, P., Bechhofer, F., Brown, R., & Jefferys, M. (1988). The new introducing sociology. Penguin Books.

Wright, S. (1997). “Patriarchal Feminism and the Law of the Fa-ther”, Sourcebook on Feminist Jurisprudence içinde, H.Barnett(der.), Cavendish Publishing: London.

Yaman-Öztürk,M., Dedeoğlu, S. (2010). Kapitalizm ve Ataerki İlişkisi Çerçevesinde Kadın Emeği. S.Dedeoğlu, M.Yaman-Öztürk (ed.), Kapitalizm, Ataerkillik ve Kadın Emeği, İstanbul: SAV Yayınları.

Young, I.M.(1981). Beyond the Unhappy Marriage: a Critique of the Dual Systems Theory, içinde, Women and Revolution,(ed. Lydia Sargent). South End Press: Boston.

Young, M.C.(2010). Gender Differences in Precarious Work Set-tings, Relations Industrielles; (Winter); 65(1), 74-97.

Zammuner, V. L. (1987) 'Children's Sex-Role Stereotypes: A Cross-Cultural Analysis', P S. C. Hendrick (der.), Sex and Gender  içinde, Sage: London.

Zein-Elabdin, E. (2003). 20 The difficulty of a feminist econom-ics'. Toward a feminist philosophy of economics, 321. Toward a feminist philosophy of economics, 266. (eds. Barker ve Kuiper). Routledge, New York. 


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar