Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Hukuki Düzenlemelerin Rolü

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Av. Nurcan ARSLAN
ISBN: 9786050516029
170,00 TL 200,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Av. Nurcan ARSLAN
Baskı Tarihi 2023/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 141

Öncelikle bu çalışmanın oluşturulmasında baştan sona her adımda yol

gösterici olan ve desteğini esirgemeyen Sayın hocam Prof. Dr. Selma ÇETİNER’e ayrı bir teşekkürü borç bilirim. Ayrıca değerli görüşlerini sunan

Dr. Mazlum DOĞAN ve Dr. Ayşe Nilay ŞENOL’a da şükranlarımı sunarım.

Beni başarılı ve güçlü bir kadın yapan bu günlere ulaşmamı sağlayan,

katkılarını esirgemeyen ve sabırla ilgilenen , her emeğin arkasında muhakkak var olan ve varlığını hissettiren canım annem Naciye ARSLAN ve canım babam Cafer ARSLAN’a ve onların devamını getiren her sıkıntıda, zorlukta hep elimi tutan yanımda olan canım ablam Gülcan Arslan’a ve değerli canım ağabeylerim ve eşlerine sonsuz minnetlerimi sunuyorum.

Yine her konuda yol gösterici olup desteklerini esirgemeyen değerli İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Doç.Dr.Cengiz APAYDIN’a, İstanbul

Anadolu Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi Rüştü YAMAK’a, İstanbul Anadolu Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi Doğan GEDİK’e, İstanbul Anadolu

Cumhuriyet Savcısı Hasan Mete UYANIK’a , İstanbul Anadolu Mahkemesi

Hakimi Ali Kemal AKAN’a ve Emekli Cumhuriyet Savcısı Bilal YILDIZ’a

sonsuz şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Ve her süreçte benim yanımda

olan, beni destekleyen değerli arkadaşım Sultan BAYIR ve Erdal YENİYOL’a teşekkürlerimi ve sevgilerimi sunarım.

Son olarak, lisansüstü (Gedik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,

Özel Hukuk Anabilim Dalı) tez çalışmasından üretilen bu kitabın konusu

itibari ile toplumsal yaygın etkisinin olması ve akademik faaliyetlere destek

vermek amacı ile basımını üstlenen Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım

A.Ş.’nin yöneticisi Muharrem BAŞER’e ve kitabı titizlikle yayına hazırlayan

Yetkin Basımevi’nin çalışanlarına teşekkür ederim.

Haziran 2023 Nurcan ARSLAN

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ..........................................................................................................5

İÇİNDEKİLER .............................................................................................7

KISALTMALAR ........................................................................................11

1. GİRİŞ VE KONUNUN TAKDİMİ, SINIRLANDIRILMASI.........13

2. KADINA KARŞI ŞİDDETİN TÜRLERİ VE NEDENLERİ...........19

2.1 Genel olarak Kadına Karşı Şiddet ..................................................19

2.2 Kadına Karşı Şiddet Türleri............................................................22

2.2.1 Fiziksel şiddet......................................................................24

2.2.2 Cinsel şiddet........................................................................25

2.2.3 Psikolojik şiddet ..................................................................27

2.2.4 Ekonomik şiddet..................................................................29

2.2.5 Siber şiddet..........................................................................35

2.2.6 Yapısal şiddet......................................................................37

2.3 Kadına Karşı Şiddetin Nedenleri....................................................37

2.3.1 Biyolojik nedenler...............................................................39

2.3.2 Psikolojik ve sosyal nedenler ..............................................39

2.3.3 Ekonomik nedenler .............................................................39

2.3.4 Toplumsal cinsiyet rolleri....................................................40

3. KADINA KARŞI ŞİDDET İLE İLGİLİ HUKUKİ

DÜZENLEMELER .............................................................................41

3.1 Uluslararası Düzenlemeler .............................................................41

3.1.1 Uluslararası belgelerde kadına karşı şiddet.........................44

3.1.2 İnsan hakları bağlamında kadınla ilgili gelişmeler..............44

Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Hukuki Düzenlemelerin Rolü

8

3.1.3 Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen

uluslararası sözleşmeler ve diğer belgeler...........................48

3.1.3.1 Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın ortadan

kaldırılması sözleşmesi/ CEDAW (1979).............48

3.1.3.2 CEDAW ek ihtiyari protokol (1999) ....................51

3.1.3.3 Politika araçları, ilke kararları ve tavsiye

kararları.................................................................52

3.1.3.3.1 CEDAW Komitesi’nin 19 ve 35

no’lu sayılı genel tavsiye kararı............52

3.1.3.3.2 BM kadınlara yönelik şiddetin

önlenmesine dair bildirge (1993)..........53

3.1.3.3.3 Birleşmiş Milletler Dördüncü

Dünya Kadın Konferansı (1995)

Pekin Deklarasyonu Ve Sonuç

Belgesi (2000) ......................................54

3.1.3.3.4 Birleşmiş Milletler genel kurul

kararları / ilke kararları.........................56

3.1.3.4 Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen

belgeler ve İstanbul kadınlara karşı şiddet ve

aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla

mücadeleye ilişkin Avrupa Sözleşmesi

(İstanbul Sözleşmesi)............................................56

3.2 Ulusal Düzenlemeler ......................................................................59

3.2.1 TMK ve HMK da ki şiddetle ilgili düzenlemeler................59

3.2.2 6284 Sayılı kanunun amacı, kapsamı, temel ilkeleri ve

tanımlar ...............................................................................65

3.2.2.1 Genel olarak..........................................................65

3.2.2.2 Kanunun amacı .....................................................66

3.2.2.3 Kanunun kapsamı .................................................69

3.2.2.3.1 Kadınlar................................................70

3.2.2.3.2 Çocuklar ...............................................71

İçindekiler

9

3.2.2.3.3 Aile bireyleri.........................................72

3.2.2.3.4 Tek taraflı ısrarlı takip mağdurları .......73

3.2.2.4 Kanuna hakim olan ilkeler....................................75

3.2.2.4.1 Temel insan haklarını koruma

esası ......................................................75

3.2.2.4.2 Kadın erkek eşitliğine duyarlılık ..........76

3.2.2.4.3 Sosyal devlet ilkesine uygunluk ...........76

3.2.2.4.4 Adil, etkili ve süratli uygulama ............77

3.2.2.4.5 İnsan onurunu koruma..........................78

3.2.2.4.6 Ayrımcılık yasağı .................................78

3.2.2.4.7 Ulusal ve uluslararası hukuki

düzenlemelere uyma esası ....................79

3.2.2.5 Kanun’da yer alan tanımlar...................................79

3.2.2.5.1 Ev içi şiddet..........................................80

3.2.2.5.2 Şiddet mağduru.....................................81

3.2.2.5.3 Şiddet uygulayan ..................................82

3.2.2.5.4 Şiddet önleme ve izleme

merkezleri.............................................83

3.2.2.5.5 Tedbir kararı.........................................84

3.2.3. 6284 sayılı kanunda şiddet ve unsurları ..............................85

3.2.4 6284 sayılı kanunda yer alan tedbirler ................................93

3.3 Genel Olarak...................................................................................93

3.4 Koruyucu Tedbirler ........................................................................94

3.4.1 Mülki amir tarafından verilebilecek koruyucu tedbir

kararları ...............................................................................95

3.4.2 İlgili kolluk amirlerince verilebilecek koruyucu tedbir

kararları ...............................................................................96

3.4.3 Hâkim tarafından verilebilecek koruyucu tedbir

kararları ...............................................................................96

Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Hukuki Düzenlemelerin Rolü

10

3.5 Önleyici Tedbirler ..........................................................................97

3.5.1 Hâkim tarafından verilebilecek önleyici tedbir

kararları ...............................................................................98

3.5.2 Kolluk amirleri tarafından verilebilecek önleyici

tedbir kararları...................................................................100

4. HUKUKİ DÜZENLEMELERDEKİ TEDBİR VE

YAPTIRIMLARIN KADINA KARŞI ŞİDDETTEKİ

SONUÇLARI .....................................................................................101

4.1 Kadına Karşı Şiddetin Nedenleri..................................................101

4.2 Şiddet ve Yaptırımların Kadınlar üzerindeki Etkisi .....................103

4.3 Hukuki Düzenlemelerde Yapılması Gerekenler...........................109

5. SONUÇ VE ÖNERİLER ..................................................................119

KAYNAKLAR ..........................................................................................129

[1] Badur, E. (2009). “Ailenin Korunması Alanındaki Son Gelişmeler”, TBB Dergisi, S. 84, 63-92 (65).

[2] Ediz, A., Altan, Ş. (2017). “Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet

Üzerine Bir Alan Araştırması”, TBB Dergisi, Özel Sayı, 397-610

(398).

[3] Dural, M., Öğüz, T., Gümüş, M. A. (2016). Aile Hukuku, C.III, 12.

Baskı, İstanbul, (56).

[4] Hatemi, H., Kalkan O. B. (2018). Aile Hukuku, 6. Baskı, İstanbul,

(78).

[5] Ceylan, E. (2013). “Türk Hukukunda Aile İçi Şiddet ve Kadına

Karşı Şiddetin Önlenmesiyle İlgili Yeni Düzenlemeler”, TBB Dergisi, S. 109, 14-22 (16).

[6] Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (2015). “Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması”,

(http://www.hips.hacettepe.edu.tr/KKSATRAnaRaporKitap26Mart

.pdf).

[7] Başalp, N. (2014). “Aile İçi Şiddet ve Özel Hukuk Yaptırımları”,

MÜHA Dergisi, 20(3), 207-246 (209).

[8] Walby, S. (2012), Violence And Society: Introduction To An

Emerging Field Of Sociology, Current Sociology, Vol. 25, 95-111

(98).

[9] Erten, Y. & Ardalı, C. (1996). “Saldırganlık, Şiddet Ve Terörün

Psikososyol Yapıları”, Cagito, 143-163 (160).

Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Hukuki Düzenlemelerin Rolü

130

[10] T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu. (2000). Aile içi şiddetin

sebep ve sonuçları (Aralık 1993-Aralık 1994), 2. Baskı, Ankara,

(22).

[11] Güneri, F.Y. (1996). Ailede kadına yönelik şiddet, evdeki terör,

kadına yönelik şiddet. İstanbul: Mor Çatı Yayınları, (98).

[12] ICPD (International Conference on Population and Development).

(1994). Programme of action of the international conference on

population and development, Cairo, 5.

[13] Arın, C. (1996). Kadına yönelik şiddet. Cogito, 6(7), 305-312

(307).

[14] Eryılmaz, S. (2011). Uluslar arası belgelerde kadınların şiddetten

uzak yaşama hakkı. Güncel Hukuk, , 10-29 (13).

[15] Günay, Y., Sözen, Ş., Yavuz, F., Ramadanoğlu, E. (1996). Kadına

yönelik aile içi şiddet olguları: adli tıp uygulaması çerçevesinde bir

değerlendirme. Adli Tıp Dergisi, 12(1-4), 69-79 (72).

[16] Adak, N. (2000). Değişen Toplumda Değişen Aile, Ankara: Siyasal

Yayınevi, (12).

[17] Uluocak Ş., Gökulu G., Bilir O., Karacık N. E., Özbay D. (2014).

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Ve Kadına Yönelik Şiddet, Edirne:

Paradigma Akademi, (36).

[18] Taşdemir Afşar S. (2015). Türkiye’de Şiddetin Kadın Yüzü. Sosyoloji Konferansları. 715–753 (722).

[19] Edwards A. (1987). Women, violence and social control. In: Male

violence in feminist theory: An analysis of the changing conceptions of sex/gender violence and male dominance. Palgrave Macmillan, London; 13–29, (15).

[20] Follingstad, D. R. ve Edmundson, M. (2010). Is psychological

abuse reciprocal in intimate relationships? Data from a national

Kaynaklar

131

sample of American adults. Journal of Family Violence, 25, 495–

508 (500).

[21] Rogers, M. J. ve Follingstad, D. R. (2014). Women’s exposure to

psychological abuse: Does that experience predict mental health

outcomes? Journal of Family Violence, 29, 595–611 (602).

[22] Jordan, C. E., Campbell, R. ve Follingstad, D. (2010). Violence

and women’s mental health: The impact of physical, sexual, and

psychological aggression. Annual Review of Clinical Psychology,

6, 607–628 (612).

[23] Murphy, M. C. ve Hoover, S. A. (1999). Measuring emotional

abuse in dating relationships as a multifactorial construct. Violence

and Victims, 14(1), 39–53 (41).

[24] Eşkinat, R. (2013). Türkiye’de kadına yönelik ekonomik şiddet,

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 37, 289-302

(295).

[25] Ak, Ş., Özdemir, Y., & Kuzucu, Y. (2015). Cybervictimization and

cyberbullying: The mediating role of anger, don’t anger me!. Computers in Human Behavior, 49, 437-443 (441).

[26] Akca, E. B., Sayımer, İ., Salı, J. B., & Başak, B. E. (2014). Okulda

siber zorbalığın nedenleri, türleri ve medya okuryazarlığı eğitiminin önleyici çalışmalardaki yeri. Elektronik Mesleki Gelişim Ve

Araştırmalar Dergisi, 2(2), 17-30 (22).

[27] Şener, E. B. (2011). Kadına Yönelik Aile İçi Şiddeti Önlemede

4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun ve Değerlendirilmesi, T.C Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Ankara,

(96).

[28] Altıparmak, İ. B. (2015). “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadelede ŞÖNİM’lerin Rolü: Ankara Örneği”, The Journal of Academic Social Science Studies, International Journal of Social Science, Number:36, Summer II, 449- 464 (452).

Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Hukuki Düzenlemelerin Rolü

132

[29] Öztürk, E. (2017). Türkiye’de Aile İçi Şiddet, Ankara, (33).

[30] Uçar, M. A. (2003). Aile İçi Şiddet ve Aile Koruma Yasası, Yetkin

Yayınevi, 1. Basım, Ankara, (78).

[31] Delice, M. (2010). Polis Kayıtlarına Yansımış Şiddet Olaylarının

İncelenmesi Erzurum Örneği, Polis Akademisi Yayınları, (11).

[32] Canikoğlu, S. K. (2015). Kadınlara Yönelik Şiddetin ve Ev İçi

Şiddetin Önlenmesine Dair Ulusal ve Uluslararası Mevzuat, Ankara Barosu Dergisi, S: 3, 357-378, (359).

[33] Lundren, E. (2009). Şiddetin Normalleştirilmesi Süreci, Rengahenk

Sanatevi, İstanbul, (66).

[34] Sayaç, A. (2021) http://anitsayac.com Erişim Tarihi:08.05.2022

[35] WHO (2022) https://help.unhcr.org/turkiye/tr/social-economicand-civil- matters/sexual-and-gender-based-violence/

[36] Kaypak, Ş., Kahraman, M. (2016). Türkiye’de Kadının İnsan Hakları v Anayasal Yansıması, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(33): 298-315 (309).

[37] Ertürk, Y. (2015). Sınır Tanımayan Şiddet, Nisan, Metis Yayınları,

(13).

[38] Uygur, G. (2006). 2006/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi Işığında

Kadına Yönelik Şiddeti Önlemeye Yönelik Devletin Ödevi: Değişen Devlet Anlayışı mı?, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, (29).

[39] Dinçkol, B. V. (2015). Kadının İnsan Hakları, İnsan Hakları Hukuk

ve Kadın, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul, (82).

[40] Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı (2016). Kadına Yönelik Şiddetle

Mücadelede Uluslararası Hukuk Mekanizmaları, Pratik Bilgiler El

Kitabı, Ağustos, (9).

[41] Uygur, G., Çağlar, F. İ. G. (2014). Kadınların ve Kız Çocuklarının

İnsan Hakları İhlali ve Bunun Bir Örneği Olarak Kadına Yönelik

Kaynaklar

133

Şiddet, Kadına Yönelik Şiddet ve Ev-İçi Şiddet‘in içinde, Editörler: Funda Kaya, Nadire Özdemir, Gülriz Uygur, Ankara, (28).

[42] Çiftçi M. (2017). Bazı Uluslararası Sözleşmelerde Kadına Tanınan

Haklar: Genel Bakış, Türk Hukukunda Kadın’ın içinde, Editörler

Necla Öztürk, Güven Yarar, Şule Arslan, Adalet Yayınevi, (64).

[43] Yılmaz, K. K. (2015). Evlilik Birliğinin Korunması, TBB Dergisi,

Sayı: 120, 423-464 (425).

[44] Acar, F. (2003). Kadının İnsan Hakları (Kadının İnsan Hakları),

İnsan Hakları Hukuku ve Kadın, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayını, (19).

[45] Acar, F. (2014). CEDAW’dan İstanbul Sözleşmesi’ne: Kadınların

İnsan Hakları ve Kadınlara Karşı Şiddete İlişkin Uluslararası Standartların Evrimi (Uluslararası Standartlar), Kadına Yönelik Şiddet

ve Ev-İçi Şiddetin içinde, Editörler: Funda Kaya, Nadire Özdemir,

Gülriz Uygur, Ankara, (88).

[46] Sağıroğlu, M. Ş. (2013). 6284 Sayılı Kanun genel gerekçesi, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun,

1. Baskı, İstanbul, (41).

[47] Ertürk, Ş., Özdamar, D. (2009). Kadınlara Karşı Şiddet ve Ayrımcılık, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 11,

Özel Sayı, 1169-1218 (1200-1201).

[48] Köseoğlu, B. (2008). Ailenin Şiddetten Korunması, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 77, 307-341 (321).

[49] Kaypak, Ş., Kahraman, M. (2016). Türkiye’de Kadının İnsan Hakları ve Anayasal Yansıması, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal

Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 13 (33), 298-315, (302).

[50] Bozkurt, E. Ş. (2011), Kadına Yönelik Aile İçi Şiddeti Önlemede

4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun ve Değerlendirilme-

Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Hukuki Düzenlemelerin Rolü

134

si, T.C Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Ankara,

(112).

[51] Yağcıoğlu, A. H. (2017). 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C 19, Özel Sayı, 913-966, (916).

[52] Ülker, G. (1999). Türkiye’de Kadının Toplumsal ve Hukuki Statüsü, Hukukta Kadın Sempozyumu, 30 Eylül- 1 Ekim 1999, Kadının

Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, (29).

[53] Duran, E. E. (2014). İstanbul Sözleşmesi’nin İç Hukuk Bakımından İncelenmesi ve Sözleşmenin Uygulanmasında Kadının Statüsü

Genel Müdürlüğü’nün Rolü, Uzmanlık Tezi, Ankara, (61).

[54] Bakırcı, K. (2015). İstanbul Sözleşmesi, Ankara Barosu Dergisi,

133-204 (150).

[55] Moroğlu, N. (2012). Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi- 6284

Sayılı Yasa ve İstanbul Sözleşmesi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, (99), 2012, 357-380 (362).

[56] Pekcanıtez, H., Atalay, O., Özekes, M. (2018). Medeni Usûl Hukuku, Vedat Kitapçılık, 6. Baskı, İstanbul, (97).

[57] Karslı, A. (2014). Medeni Muhakeme Hukuku, Alternatif Yayıncılık, 4. Baskı, İstanbul, (87).

[58] Hacıoğlu, B. C. (1999). 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair

Kanun’la İhdas Edilen Ailenin Korunmasına Dair Kanun’a Muhalefet Suçu Üzerine Bir İnceleme, Atatürk Üniversitesi Erzincan

Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 3, S. 1, 39-47, (42).

[59] Özer, R. (2017). Şiddet Önleme İzleme Merkezleri, Türk Hukukunda Kadın, Adalet Yayınları, Ankara, (27).

Kaynaklar

135

[60] Ercoşkun, Ş., Kübra, H. (2019). Ailenin Korunması ve Kadına

Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Üzerine Bir İnceleme,

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, (13), 423-459 (452).

[61] Kızılırmak, C. (2021). İstanbul Sözleşmesi’nin 30. Maddesi Çerçevesinde Türkiye’nin Kadına Karşı Şiddet Mağdurunun Zararını

Tazmin Yükümlülüğü. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dergisi, 6(1), 259 – 271, (262).

[62] Badur, E. (2018). Kadının Şiddet Nedeniyle Uğradığı Zararların

Tazmini ve Nafaka, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 3(1): 11-28, (15).

[63] Özgentürk, İ., Karğın, V., Baltacı, H. (2012). Aile İçi Şiddet ve

Şiddetin Nesilden Nesile İletilmesi, Polis Bilimleri Dergisi, 14 (4),

55-77, (62).

[64] Tığlı, H. (2011). Ailenin Korunmasına Dair Kanunda Yer Alan

Tedbirler ve Bunların Uygulanması, TAAD, 1(2), 506-530 (522).

[65] Temel, M. Z. (2007). Aile Mahkemelerinin Kuruluşu ve Yargılama

Usulü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, (13).

[66] Uçar, M. A. (2003). Aile İçi Şiddet Ve Aile Koruma Yasası, Ankara, (44).

[67] Pekcanıtez, H., Atalay, O., Özekes, M. (2005). Medeni Usul Hukuku, Ankara, (97).

[68] Dağdemir, M. G. (2014). Avrupa Birliği Sürecinde Türk Kolluk

Mevzuatı ve Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet İle Mücadele, Gazi

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, (101).

[69] Günay, M. (2012). 6284 Sayılı Kanuna Göre Koruyucu ve Önleyici

Tedbirler, Türkiye Adalet Akademi Dergisi, 1(3), 647-686 (652).

[70] Bölükbaşı, Ö. (2015). 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına

Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Kapsamında Kadının ve

Ailenin Bireylerinin Korunması, Yetkin Yayınları, Ankara, (32).

Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Hukuki Düzenlemelerin Rolü

136

[71] Tiryakioğlu, E. F. (2015).Türk Hukukunda Kadının Şiddete Karşı

Korunması ve Devletin Pozitif Yükümlülükleri, Yayınlanmamış

Yüksek Lisans Tezi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü, Ankara, (19).

[72] Oğuzhan, T. (2021). Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin

Önlenmesine Dair Kanun Kapsamı ve Uygulamada Karşılaşılan

Sorunlar, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,

(46).

[73] Kandemir, S. (2020). Aile İçi Şiddet ve Kişiyi Aile İçi Şiddetten

Koruyan Hukuki İmkanlar- İstanbul Sözleşmesi, (1. Baskı), Seçkin

Yayıncılık, Ankara, (59).

[74] Çocuk Koruma Kanunu (2005). Resmi Gazete 28576 03.08.2022

[75] Karınca, E. (2007). Aile İçi Şiddet Mağdurunun Korunmasına İlişkin Düzenlemeler, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, 2(9), 127-136

(131).

[76] Türkmen, A. (2010). Yeni Bir Hukuki Olgu Olarak Israrlı Takip ve

Taciz(Stalking) ve Bunun Türk Medeni Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

11(Özel Sayı), 1387-1434, (1430).

[77] Uyumaz, A., Akdağ, İ. (2015). Türk Özel Hukukunda Şiddet ve

Israrlı Takip Kavramı ile Takip Mağdurunun Korunması, Dokuz

Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 19(2), 45-94, (92).

[78] Günay, M. (2012). 6284 sayılı Kanuna Göre Koruyucu ve Önleyici

Tedbirler, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 3(10), 647-686 (680).

[79] Türkmen, A. (2010). Yeni Bir Hukuki Olgu Olarak Israrlı Takip ve

Taciz (Stalking) ve Bunun Türk Medeni Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

11(Özel Sayı), 1387-1434, (1402).

Kaynaklar

137

[80] Doğan, İ. (2015). İnsan Hakları Hukuku, Astana Yayınları, Edit.

Doğan, İlyas, Ankara, (9).

[81] Akad, M., Dinçkol, V., Bulut, B. N. (2016). Genel Kamu Hukuku,

Der Yayınları, İstanbul, (16).

[82] Atar, Y. (2018).Türk Anayasa Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara,

(11).

[83] Uğur, H. (2012). Kadın ve Aile Bireylerine Yönelik Şiddete Karşı

6284 Sayılı Kanunun Getirdikleri, Türkiye Barolar Birliği Dergisi,

S. 101, 333-366, (364).

[84] Canikoğlu, S. K. (2015). Kadınlara Yönelik Şiddetin ve Ev İçi

Şiddetin Önlenmesine Dair Ulusal ve Uluslararası Mevzuat (İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Kanun), Ankara Barosu Dergisi, S.

3, 355-378, (372).

[85] Koca, M. (2019). İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Kanunun

Değerlendirilmesi, Aile Hukukundaki Hak İhlallerinin Tespiti ve

Çözüm Önerileri Çalıştayı, Adalet Yayınevi, Edit. Ünal,

Akın/Kalkan, Arif, Ankara, (39).

[86] Ceylan, E. (2013). Türk Hukukunda Aile İçi Şiddet ve Kadına

Karşı Şiddetin Önlenmesiyle İlgili Yeni Düzenlemeler, Türkiye

Barolar Birliği Dergisi, S. 109, 13-54, (50).

[87] Erdem, M. (2019). Aile Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara, (43).

[88] Karakaya, R. (2018). Uygulamada Ailenin Korunması ve Kadına

Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, Adalet Yayınevi, 2. Baskı, Ankara, (16).

[89] Yenisey, F. (2012). Uluslararası Sözleşmede Kadına Yönelik Şiddet Riskinin Değerlendirilmesi ve Türk Hukuku, Kazancı Hakemli

Hukuk Dergisi, C. 8, S. 97-98, 10-13, (11).

Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Hukuki Düzenlemelerin Rolü

138

[90] Güneri, F. Y. (1996). Aile İçinde Kadına Yöneltilen Şiddet, Evdeki

Terör, Mor Çatı Yayınları, İstanbul, (5).

[91] Akkaş, A. H. (2016). Ceza Muhakemesi Bağlamında Yargı Mercileri Kararlarının Birbirleri Üzerindeki Etkisi, Adalet Yayınları,

Ankara, (100).

[92] Özbek, V. Ö., Doğan, K., Bacaksız, P. (2019). Türk Ceza Hukuku

Özel Hükümler, Seçkin Yayınları, 13. Baskı, Ankara.

[93] Devellioğlu, F.(2017).Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi Yayınları, Ankara, (56).

[94] Yılmaz, E. (2011). Hukuk Sözlüğü, Yetkin Yayınları, 10. Baskı,

Ankara, (78).

[95] Kılıçoğlu, A. M. (2015). Aile Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara, (66).

[96] Akıntürk, T., Karaman, D. A. (2014). Türk Medeni Hukuku (Aile

Hukuku), C. 2, Beta Yayınları, 16. Baskı, İstanbul, (30).

[97] Dural, M., Öğüz, T., Gümüş, M. A. (2014). Türk Özel Hukuku

(Aile Hukuku), C.3, Filiz Kitabevi, 9. Baskı, İstanbul, (16).

[98] Hatemi, H. (2019). Aile Hukuku, On İki Levha Yayınları, 6. Baskı,

İstanbul, (102).

[99] Yüce, T. T. (1982). Ceza Hukuku Dersleri, C. 1, Şafak Basım ve

Yayınevi, Manisa, (58).

[100] Eren, F. (2016). Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yetkin Yayınları, 20. Baskı, Ankara, (89).

[101] Kunter, N. (1969). Tehlike Tedbiri Genel Teorisi ve Para Cezaları

İçin İcrai ve İhtiyati Haciz, İÜHFM, C. 34, S. 1-4, 17-41 (35).

[102] Uğur, H. (2012). “Kadın ve Ailenin Şiddete Karşı Ceza Hukuku

Araçlarıyla Korunması”, İnsan Hakları Standartlarının Etkili Uygulaması Bağlamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası

Sempozyumu, Türkiye Adalet Akademisi Yayınları, İstanbul, (14).

Kaynaklar

139

[103] Köseoğlu, B. (2008). Ailenin Şiddetten Korunması, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 307-341 (322).

[104] Moroğlu, N. (2012). Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi 6284

sayılı Yasa ve İstanbul Sözleşmesi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi,

2012/99, 357-380 (378).

[105] Akdeniz, H. (2012). “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Hukuki

Düzenlemelerin Yeterliliği ve Etkililiği”, İnsan Hakları Standartlarının Etkili Uygulaması Bağlamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Sempozyumu, Türkiye Adalet Akademisi Yayınları, İstanbul, (42).

[106] Erol, E. (2016). 6284 Sayılı Yasa ve Uygulama, İstanbul Barosu

Dergisi, C. 90, S. 2, 275-286 (280).

[107] Öztürk, N. (2017). Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin

Önlenmesine Dair Kanunun Getirdiği Bazı Yenilikler ve Öneriler,

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 8, S. 1: 1-32, (25).

[108] Şener, Ü. (2012). 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Ne Getiriyor?, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, 2012, Erişim Tarihi: Ağustos

2022, http://www.tepav.org.tr/upload/files/1333026809-1.6284_

Sayili_Ailenin_Korunmasi_ve_Kadina_Yonelik_Siddetin_Onlen

mesin e_Dair_Kanun_Ne_Getiriyor.pdf, (5).

[109] Özbilen, A. B., Arslan, M. B. S. (2012). 6284 Sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun Değerlendirilmesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10. Yıl’a Armağan, Y. 11, S. 22, 365-387, (380).

[110] Köseoğlu, B., Kocaağa, K.(2011). Aile Hukuku ve Uygulaması, 2.

Baskı, Ekin Yayınevi, Bursa, (52).

[111] Tığlı, H. (2011). Ailenin Korunmasına Dair Kanunda Yer Alan

Tedbirler ve Bunların Uygulanması, Türkiye Adalet Akademisi

Dergisi, Y. 1, S. 5, 487-538 (502).

Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Hukuki Düzenlemelerin Rolü

140

[112] Güven, K. (1998). 4320 Sayılı “Ailenin Korunmasına Dair Kanun’un Getirdiği Hukuki Tedbirler, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 2, S.1-2: 1- 28, (22).

[113] Şener, E. B. (2011). Kadına Yönelik Aile İçi Şiddeti Önlemede 4320

Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun ve Değerlendirilmesi, TC.

Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Ankara, (10).

[114] Doğan, R. (2014). Kadına Yönelik Şiddetin Bir Türü Olarak, Israrlı

Takip (Stalking) Kavramı ve Suçu, Ankara Barosu Dergisi, Y. 72,

S. 2, 135-154, (140).

[115] Karınca, E. (2010). Kadının Eş Şiddetinden Korunması İçin 4320

Sayılı Kanunda Yapılabilecek İyileştirmeler, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Y. 1, S. 3, 325-348, (342).

[116] Ateş, M. (2007). 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun ve

Bu Kanundaki Değişiklikler Üzerine Düşünceler, Ankara Barosu

Dergisi, Y. 65, S. 3, 161-172, (168).

[117] Yenisey, F. (2012). Uluslararası Sözleşmede Kadına Yönelik Şiddet Riskinin Değerlendirilmesi ve Türk Hukuku, Kazancı Hakemli

Hukuk Dergisi, C. 8, S. 97-98, 10-13, (11).

[118] Tezcan, M. (2012). Adli Kontrol, Yayımlanmamış Doktora Tezi,

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku

Anabilim Dalı, Ankara, (22).

[119] Özekes, M., Pekcanıtez, H. (2017). Medeni Usûl Hukuku, C. 3, On

İki Levha Yayıncılık, 15. Baskı, Edit. Pekcanıtez, Hakan/Özekes,

Muhammet/Akkan, Mine/Taş Korkmaz, Hülya, İstanbul, (46).

[98] Heise, L., Ellsberg, M., Gottmoeller, M. (2002). A global overview

of gender‐based violence. International Journal of Gynecology &

Obstetrics, 78, 5-14 (12).

[120] Morrison, A., and M. B. Orlando. (1999). The Socioeconomic

Costs of Domestic Violence: Chile and Nicaragua. In Morrison, A.

Kaynaklar

141

R., & Biehl, M. L. (Eds.), Too close to home: Domestic violence in

the Americas. Washington, DC: Inter-American Development

Bank, (35).

[121] Bott, S., Guedes, A., Goodwin, M. M., & Mendoza, J. A. (2012).

Violence against women in Latin America and the Caribbean: A comparative analysis of population - based data from 12 countries . The

Pan American Health Organization, Washington, D.C., USA, (26).

[122] Day, T., McKenna, K., & Bowlus, A. (2005). The economic costs

of violence against women: An evaluation of the literature . United

Nations: New York, New York, USA, (16).

[123] Gökkaya, B. V. (2009). Türkiye'de Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 167-179 (170).

[124] Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı 2021-

2025, (2021) Ankara: T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü. https://www.aile.gov.tr/media/

82082/kadina-yonelik-siddetle- mucadele-ivulusal-eylem-plani2021-2025.pdf Erişim Tarihi: 08.05.2022

[125] Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, (2015)

Ankara: Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü.

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/

23338 Erişim Tarihi:08.05.2022

[126] Fikret Birdişli, Teori ve Pratikte Uluslar arası Güvenlik KavramTeori- Uygulama, Seçkin Yayınları, Ankara, 2019, s.171.

[127] Yapısal Şiddet Teorisi. https://www.tuicakademi.org/yapisalsiddet-teorisi-ve- venezuela-ornegi

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.