Kamu İhale Hukuku

Kamu Finansmanında Yapı Yaklaşık Maliyetlerine İlişkin Birim Fiyatların Rolü ve Önemi
Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Mehmet AKSOY
ISBN: 9786050516135
340,00 TL 400,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mehmet AKSOY
Baskı Tarihi 2023/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 253

Kamu hizmetlerindeki genişlemeyle birlikte yapım işi kamu alımlarının

GSYH’dan aldığı pay artmaktadır. Bu alımların ekonomi içinde önemli bir

paya sahip olması, söz konusu harcamaların karşılanacağı kamu kaynaklarının önemini artırmakta, maliyet kavramını ön plana çıkarmakta ve kaynakların etkili, verimli ve ekonomik kullanımına işaret etmektedir. Yapım işi alımın en uygun bedelle gerçekleştirilmesi ise kaynakların etkili, verimli ve

ekonomik kullanılmasını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle yapım işinde

en uygun bedelin tespitinde temel değişken yaklaşık maliyet olup genellikle

idareler tarafından kamu birim fiyatlarına dayanılarak belirlenmekte ve alıma ayrılacak bütçe kaynağının üst sınırını göstermektedir.

Bu kitapta yapım ihalelerinde yaklaşık maliyetin belirlenme yöntemi ve

bu yöntemin kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanımına etkisi üzerinde durulmuştur. Ayrıca, kamu kurumlarının mevcut yöntemle maliyeti belirlenen ihalelerin sözleşme fiyatı ile yaklaşık maliyeti arasındaki fark, bu ihalelerin bütçe yükü ve bu yükün kamu finansmanına etkisi gösterilmiştir.

Kitapta, yapım ihalelerine ait yaklaşık maliyetin kamu birim fiyatlarına

dayanılarak hesaplanmasının maliyeti yükselttiği ve yüksek kar oranı içerdiği, yaklaşık maliyet ile sözleşme bedeli arasında güçlü bir ilişkinin var olduğu, bu durumun idarenin bütçe yükünü artırdığı ve verimli kaynak kullanımını olumsuz etkilediği, farklı yöntemlerle belirlenecek yaklaşık maliyetin

söz konusu olumsuzlukların azaltılmasında etkili olduğu okuyucunun dikkatine sunulmuştur.

Bu kitap Eylül 2015 tarihli ve “Kamu Finansmanında Yapı Yaklaşık

Maliyetlerine İlişkin Birim Fiyatların Rolü ve Önemi” konulu doktora tezinden üretilmiştir. Bu çalışmanın kamu kurumlarına, kamu görevlilerine, akademi camiasına ve ülkemize faydalı olacağını ümit etmekteyim. Kitabın

hazırlanmasında ve basımında emeği geçenlere teşekkürü borç bilirim.

Dr. Mehmet AKSOY

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ...................................................................................................................... 5

TABLO LİSTESİ................................................................................................... 15

ŞEKİL LİSTESİ..................................................................................................... 17

KISALTMALAR.................................................................................................... 19

GİRİŞ ...................................................................................................................... 21

BÖLÜM 1

KAMU ALIMLARINDA İHALE SİSTEMİ

1.1. Kamu İhalelerinin Tanımı, Yöntemi, Büyüklüğü ve Politika Aracı

Özelliği ............................................................................................................ 31

1.1.1. Kamu İhalelerinin Genel Tanımı ......................................................... 32

1.1.2. Kamu Alımlarında İhale Yöntemi........................................................ 33

1.1.3. Kamu Alımlarının Büyüklüğü ............................................................. 34

1.1.4. Kamu Alımlarının Politika Aracı Olma Özelliği ................................. 36

1.1.4.1. Kamu Alımlarının Ekonomi ve Fiyatlandırma

Politikası Boyutu ................................................................. 36

1.1.4.2. Kamu Alımlarının Mali Boyutu........................................... 38

1.1.4.3. Kamu Alımlarının Cari Açık Boyutu................................... 39

1.1.4.4. Kamu Alımlarının Sosyal Boyutu ....................................... 40

1.1.4.5. Kamu Alımlarının Çevre Politikası Boyutu......................... 41

1.2. Kamu Alımlarının Tarihi Gelişim Süreci ........................................................ 41

1.2.1. İlk Düzenlemeler ve Nizamname......................................................... 42

1.2.2. Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ..................................................... 42

1.2.3. Devlet İhale Kanunu ............................................................................ 42

1.2.4. Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu.................. 44

1.3. Kamu İhale Kanunu’nun Amacı, Kapsamı ve İstisnalar.................................. 45

1.3.1. Kanun’un Amacı.................................................................................. 45

8

1.3.2. Kanun’un Kapsamı .............................................................................. 47

1.3.3. Kanun’un İstisnaları............................................................................. 48

1.4. Kamu Alımlarında Uyulacak Temel İlke ve Kurallar...................................... 48

1.4.1. Saydamlık İlkesi .................................................................................. 49

1.4.2. Rekabet İlkesi ...................................................................................... 49

1.4.3. Eşitlik İlkesi......................................................................................... 51

1.4.4. Güvenirlik İlkesi .................................................................................. 51

1.4.5. Gizlilik İlkesi ....................................................................................... 51

1.4.6. Kamuoyu Denetimi İlkesi.................................................................... 52

1.4.7. İhtiyaçların Uygun Şartlarla ve Zamanında Karşılanması

İlkesi .................................................................................................... 52

1.4.8. Kaynakların Verimli Kullanılması İlkesi............................................. 53

1.4.9. Aralarında Kabul Edilebilir Doğal Bir Bağlantı Olmadığı

Sürece Mal Alımı, Hizmet Alımı Ve Yapım İşleri Bir Arada

İhale Edilemez ..................................................................................... 53

1.4.10. Eşik Değerlerin Altında Kalmak Amacıyla Mal Veya Hizmet

Alımları İle Yapım İşleri Kısımlara Bölünemez .................................. 53

1.4.11. Diğer İlkeler ........................................................................................ 54

1.5. Kamu Alımlarında Yasaklama Süreci ve Sorumluluklar................................. 57

1.5.1. Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklama Süreci ............................... 58

1.5.2. İhale Dışı Bırakılma Halleri................................................................. 59

1.5.3. İhalelere Katılamama Halleri............................................................... 61

1.5.4. Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklamayı Gerektiren Fiil

ve Davranışlar...................................................................................... 62

1.5.5. Kamu İhalelerinde Yasaklama Kararının Kapsamı.............................. 63

1.5.6. İhalelere Katılmaktan Yasaklama Süresi ............................................. 63

1.5.6.1. Bir Yıldan İki Yıla Kadar Yasaklama.................................. 64

1.5.6.2. Altı Aydan Bir Yıla Kadar Yasaklama ................................ 64

1.5.6.3. Bir Yıldan Üç Yıla Kadar Mahkeme Kararıyla

Yasaklama ........................................................................... 65

1.5.6.4. Sürekli Olarak Mahkeme Kararıyla Yasaklama .................. 65

9

1.5.7. Yasaklama Kararını Verecek Mercii ve Takdir Hakkı......................... 65

1.5.8. Yasaklama Kararına Karşı İtiraz ve Yargı Yolu .................................. 66

1.5.9. Yasaklama Kararının Verilme Süresi ve Başlangıç Tarihi .................. 66

1.5.10.İhale Sırasında veya Sonrasında Yasak Fiil ve Davranışta

Bulunduğu Tespit Edilenler Hakkında Yapılacak İşlemler.................. 67

1.5.11.Kamu Davası Açılanların İhalelere Katılmaları Halinde

Yasaklama Süreci ................................................................................ 68

1.5.12.İhale Hukukunda Yargılama Sonu........................................................ 69

1.5.13.Görevlilerin Ceza Sorumluluğu ve Bilgi ve Belgeleri

Açıklama Yasağı.................................................................................. 70

1.5.14.Doğrudan Temin Usulünde Yasaklılık Durumu................................... 71

1.6. Kamu Alımlarının Denetimi ............................................................................ 71

1.6.1. Kamu Alımlarında İdari Başvuru Yolları ............................................ 72

1.6.2. İdareye Şikayet .................................................................................... 75

1.6.2.1. Şikayet Başvurusu ............................................................... 76

1.6.2.2. İdareye Şikayet Başvurusunda Bulunabilecekler................. 77

1.6.2.3. Şikayet Başvurusunun Şekli ................................................ 79

1.6.2.4. Şikâyet Başvurusunun Yapılacağı Yer ................................ 80

1.6.2.5. Şikâyet Başvurusunda Süre ................................................. 81

1.6.2.6. Şikayetin İdarece İncelenmesi ............................................. 82

1.6.2.7. Şikayet Başvurusu Üzerine İdarece Alınacak

Kararlar................................................................................ 83

1.6.2.8. İdarece Alınan Kararların Uygulanması.............................. 85

1.6.3. Kamu İhale Kurumuna İtirazen Şikayet............................................... 85

1.6.3.1. İtirazen Şikayet Başvurusu .................................................. 86

1.6.3.2. İtirazen Şikayet Başvurusunda Bulunabilecekler ................ 87

1.6.3.3. İtirazen Şikayet Başvurusunda Süre .................................... 88

1.6.3.4. İtirazen Şikayet Başvuru Şekli............................................. 89

1.6.3.5. İtirazen Şikayet Başvurusunun Yapılacağı Yer................... 89

10

1.6.3.6. İtirazen Şikayet Başvurularının Ön İncelemesinin

Yapılması............................................................................. 90

1.6.3. 7 İtirazen Şikayet Başvurularının Esastan

İncelenmesi.......................................................................... 92

1.6.3.8. Kurul Tarafından Alınacak Kararlar ve Süresi .................... 93

1.6.3.9. Kurul Kararlarının Uygulanması ......................................... 94

1.6.3.10.Kurul Kararlarının Tebliği ve Yayımı ................................. 94

1.6.4. Şikayet ve İtirazen Şikayet Kararlarına Karşı Yargı Yolu................... 95

1.6.5. İstisnalar Kapsamındaki Alımlarda Şikâyetlerin

Sonuçlandırılması ................................................................................ 96

BÖLÜM 2

YAPIM İŞİ KAMU ALIMLARINDA İHALE SÜRECİ

2.1. İhtiyacın Ortaya Çıkması................................................................................. 99

2.2. Yapım İhalesinde Uygulanacak İhale Usulünün Tespiti................................ 101

2.2.1. Açık İhale Usulü ................................................................................ 102

2.2.2. Belli İstekliler Arasında İhale Usulü.................................................. 102

2.2.3. Pazarlık Usulü.................................................................................... 103

2.3. İhale Dokümanı ve Hazırlanması .................................................................. 105

2.3.1. İhale Dokümanının İçeriği ve Hazırlanması ...................................... 105

2.3.2. İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması......................................... 108

2.3.3. İhale Dokümanında Açıklama Yapılması .......................................... 109

2.4. İdari Şartname ve Ön Yeterlik Şartnamesi .................................................... 110

2.5. Teknik Şartnamenin Hazırlanması................................................................. 112

2.6. Sözleşme Tasarısı .......................................................................................... 113

2.7. İhale Onayının Alınması................................................................................ 114

2.8. İhale İşlem Dosyası........................................................................................ 115

2.9. Yaklaşık Maliyet............................................................................................ 116

2.10. İhale İlanı ...................................................................................................... 118

2.10.1.İhale İlanı ve İlan Süreleri.................................................................. 118

2.10.2. Ön İlan ............................................................................................... 119

11

2.10.3.İhale İlanlarında Bulunması Zorunlu Hususlar.................................. 120

2.10.4. Düzeltme İlanı.................................................................................... 121

2.10.5.İhale İptal İlanı................................................................................... 122

2.11. İhale Komisyonu ........................................................................................... 123

2.11.1.İhale Komisyonunun Kuruluş Zamanı............................................... 123

2.11.2.İhale Komisyonu Asıl ve Yedek Üyeleri ile Sayısı............................ 123

2.11.3.İhale Komisyonunda Görevlendirilecek Uzman Kişiler .................... 124

2.11.4.İhale Komisyonlarının Karar Alması................................................. 125

2.11.5.İhale Komisyonu Üyelerinin Sorumluluğu ........................................ 125

2.11.6. Diğer Hususlar................................................................................... 125

2.12.Tekliflerin Hazırlanması, Sunulması ve Değerlendirilmesi ........................... 126

2.12.1.Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde Belgelerin İdareye

Sunulması ve Ön Yeterlik Değerlendirmesi ..................................... 130

2.12.2. Ön Yeterlik Değerlendirmesinin Sonucunun Bildirilmesi ve

İhaleye Davet..................................................................................... 133

2.13.Açık İhale Usulünde Tekliflerin Hazırlanması, Sunulması ve

Değerlendirilmesi .......................................................................................... 134

2.13.1. Açık İhale Usulünde İstenilen Belgeler ............................................. 134

2.13.2. Açık İhale Usulünde Tekliflerin Hazırlanması .................................. 135

2.13.2.1.Teklif Mektubu ve Şekli.................................................... 136

2.13.2.2.Tekliflerin Geçerlilik Süresi .............................................. 137

2.13.2.3.Teklif Fiyata Dahil Olan Giderler...................................... 137

2.13.2.4.Tekliflerin Son Verilme Tarihi ve Saati ............................ 137

2.13.3. Açık İhale Usulünde Tekliflerin Sunulması....................................... 138

2.13.4. Açık İhale Usulünde Tekliflerin İhale Komisyonunca Teslim

Alınması............................................................................................. 139

2.13.5. Açık İhale Usulünde Tekliflerin Değerlendirilmesi........................... 140

2.13.6. Açık İhalede Teklif Geçerlilik Süresinin Dolmasından Sonra

Sözleşme Yapılması.......................................................................... 142

2.14.Pazarlık Usulü İhalede Tekliflerin Hazırlanması, Sunulması ve

Değerlendirilmesi .......................................................................................... 142

12

2.14.1. Yeterlik Başvurularının Sunulması.................................................... 143

2.14.2. Yeterlik Değerlendirmesi................................................................... 145

2.14.3. Teknik (İlk) Tekliflerin Sunulması ve Teknik Görüşme.................... 146

2.14.4. Son Tekliflerin Sunulması ................................................................. 146

2.14.5. Son Tekliflerin Değerlendirilmesi ..................................................... 147

2.14.6. Fiyat Görüşmesi................................................................................. 148

2.15.Aşırı Düşük Teklifler ..................................................................................... 148

2.16.Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler........................................................ 149

2.17. Yapım İşlerinde Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin

Belirlenmesi................................................................................................... 150

2.18.Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali......................................... 151

2.19.İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması ................................................ 151

2.20. İhale Sonucunun Bildirilmesi ve Sözleşme Yapılması.................................. 153

2.20.1.İhale Sonucunun Bildirilmesi ............................................................ 153

2.20.2.İsteklinin Sözleşmeye Davet Edilmesi ve Kesin Teminat

Alınması............................................................................................. 153

2.20.3. Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu................ 154

2.20.4. Sözleşme Yapılmasında İdarenin Görev ve Sorumluluğu ................. 155

2.20.5.İhalenin Sözleşmeye Bağlanması....................................................... 156

2.20.6.İhale Sonucunun Bildirimi................................................................. 156

2.21. Mali Hizmetler Birimince Kontrol................................................................ 157

BÖLÜM 3

YAPIM İHALELERİ YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİNDE

KAMU BİRİM FİYATLARININ SÖZLEŞME FİYATI VE

KAYNAK KULLANIMINA ETKİSİ

3.1. Yapım İhalelerinde Yaklaşık Maliyet Belirleme Yöntemi ............................ 163

3.1.1. Yapım İhalelerinde Fiyat Oluşumunu Belirleyen Faktörler............... 164

3.1.1.1. İhaleye Katılım Sayısı ....................................................... 164

3.1.1.2. İhaleye Katılanlar Arasındaki Anlaşma Olasılığı .............. 165

3.1.1.3. İhalede Yaklaşık Maliyetin Belirlenmesi .......................... 166

13

3.1.2. Yaklaşık Maliyete Göre Yönetilen Süreçler ...................................... 167

3.1.3. Yapım İhalelerinde Yaklaşık Maliyetin Tespiti ve İzlenecek

Yol ..................................................................................................... 170

3.1.4. Yapım İhalelerinde Yaklaşık Maliyet Belirlenmesinde Birim

Fiyat Yöntemi .................................................................................... 182

3.2. Yapım İhalesinde Yaklaşık Maliyet Belirleme Yönteminin Sözleşme

Fiyatına ve Kaynak Kullanımına Etkisi........................................................ 185

3.2.1. Veri Seti............................................................................................. 186

3.2.2. Veri Setinde Yer Alan Değişkenler ................................................... 187

3.2.3. Araştırma Yöntemi ............................................................................ 193

3.2.4. Araştırmanın Amacı........................................................................... 193

3.2.5. Araştırmanın Önemi .......................................................................... 195

3.2.6. Araştırma Konusunun Kısıtları .......................................................... 196

3.2.7. Araştırmanın Hipotezi........................................................................ 197

3.3. Veri Setinin Amprik Analizi ve Bulgular...................................................... 197

3.3.1. Analizde Kullanılan Değişkenler....................................................... 198

3.3.2. Yaklaşık Maliyet Belirleme Usulünün Sözleşme

Fiyatı/Yaklaşık Maliyet Oranı Üzerindeki Etkisi.............................. 200

3.3.3. En Avantajlı Teklifi Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ................... 203

3.4. Veri Seti Analizinden Elde Edilen Bulguların Yorumu................................. 209

3.4.1. İhale Sürecinde Yaklaşık Maliyetin Rolü .......................................... 210

3.4.2. Kamu İdarelerinin Yapım İhalelerinde Mevcut Yaklaşık

Maliyet Belirleme Usulü................................................................... 211

3.4.3. Kamu Birim Fiyatları Kullanılarak Tespit Edilen Yaklaşık

Maliyetin Görünüşü .......................................................................... 212

3.4.4. Yapım İhalesinde Yaklaşık Maliyetin Gerçekçi Tespit

Edilmesinin Önemi ............................................................................ 214

3.4.5. Kamu Birim Fiyatlarının İhalede Gerçekleşen Sözleşme

Fiyatına Etkisi.................................................................................... 214

3.4.6. Yaklaşık Maliyet İle Sözleşme Fiyatı Arasındaki İlişki..................... 215

3.4.7. Yapım İhalelerine Tahsis Edilen Kamu Kaynaklarının Bütçe

Yükü .................................................................................................. 216

14

3.4.8. Yaklaşık Maliyet Tespitinde Farklı Yöntemler Kullanılması ............ 218

3.4.9. Yaklaşık Maliyetin Belirlenmesinde Metot Değişikliğinin

Bütçe Yüküne Ve Kaynak Kullanımına Etkisi ................................. 220

3.5. Yaklaşık Maliyetin Tespitinde Alternatif Yöntemler .................................... 223

3.5.1. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Belirlenen Birim

Fiyatların Kârsız Hazırlanıp Yayınlanması....................................... 223

3.5.2. Önceki Yıl Sözleşme Fiyatlarının Esas Alınması .............................. 224

3.5.3. Piyasa Fiyatlarının Esas Alınması...................................................... 224

3.5.4 Bölgesel Düzeyde Birim Fiyat Tespit Edilmesi ve

Kullanılması....................................................................................... 225

3.6. Çalışmanın Sonuçları ve Yaklaşık Maliyetin Farklı Yöntemlerle

Tespit Edilmesinin Politika Uygulamalarına Etkisi...................................... 225

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME...................................................................... 233

KAYNAKÇA ........................................................................................................ 245

ÖZGEÇMİŞ.......................................................................................................... 253

KAYNAKÇA

Kitaplar

Abacıoğlu, M. ve A. Abacıoğlu (2010), Açıklamalı- İçtihatlı Kamu İhale

Kanunu ve Uygulaması. 8. Baskı. Ankara: Seçkin Kitabevi.

Acısu, S. (2012), Sorularla Kamu İhale Süreci ve Sözleşme Uygulamaları. 2. Baskı. Ankara: Muhasebat Kontrolörleri Derneği Yayını.

Altun, M. (2004), En Son Değişikliklerle Yeni Kamu İhale Düzeni Uygulama Esaslarının Açıklanması. Ankara: Yaklaşım Yayınları.

Arslan, Ç. (2010), İhaleye Fesat Karıştırma Suçu. 2. Baskı. Ankara:

Adalet Yayınevi

Baş, H. K. ve E. Y. Seyhan (2008), Yargı ve Kurul Kararları Işığında

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve İlgili Mevzuat (Son Değişikliklerle).İstanbul: Beta Basım A.Ş.

Başaran, A. S. ve H. Mat (2003), Kamu İhale Mevzuatı. Ankara: Yaklaşım Yayıncılık.

Bilir, H. (2004). İhale Piyasalarında Rekabet Politikaları, Rekabetin

Sağlanması ve Korunması. Ankara: Rekabet Kurumu Yayını No:142

Böke, V. (2004), Açıklamalı-Uygulamalı Kamu İhale Kurulu Kararları

Işığında Kamu İhale Kılavuzu, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Çolak, H. B. (2008), Son Değişiklikleriyle Birlikte Konu Anlatımlı 5018

sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu. Ankara: Ümit Ofset.

Demirbaş, T. (2012), Türkiye’de Elektronik Kamu Alım Sistemini Geliştirme Çabaları: Dün, Bugün, Yarın. E-Devlet: Kamu Yönetimi ve Teknoloji

İlişkisinde Güncel gelişmeler. Editörler Mehmet Zahit Sobacı ve Mete Yıldız.

Ankara.

KAMU İHALE HUKUKU

246

Doğanyiğit, S. (2010), Açıklamalı-İçtihatlı- Sorun Çözümlü Kamu İhale

Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu. 9. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Emek, U. (2002), Kamu İhalelerinde Rekabetin Sağlanması ve Korunması. Ankara: DPT Yayın No:2657. (http//ekutup.dpt.gov.tr).

Erişgin, N. ve H.Ş. Doğramacı (2014), Medeni Hukuk II. Açıköğretim

Fakültesi Yayını No:1787, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi.

Gök, Y. (2007), Yapım Sözleşmeleri Uygulama Esasları. Ankara: İlksan

Matbaası.

Gök, Y. (2009), Açıklamalı Kamu İhale Kanunu. 4. Baskı. Ankara: İlksan Matbaası.

Gözübüyük, A. Şeref (1987), Yönetim Hukuku. 2. Baskı. Ankara: S Yayınları.

Kalenderoğlu, M. (2012), Kamu Maliyesi Bütçe ve Borçlanma: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunundaki Son Değişikliklerle Yeni

Bütçe Uygulaması. 13. Baskı. Ankara. Agon Bilgi Akademisi.

Işık, B. (2009), Son Değişikliklerle Açıklamalı Kamu İhale Mevzuatı.

Ankara: Turhan Kitabevi

Karan, M.B. (2004), Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi. Ankara: Gazi

Kitabevi

Kemer, M. (2004), 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamında Yapım

İşleri, Örneklerle Yaklaşık Maliyet Hakediş Uygulamaları Fiyat Farkları,

Ankara: Sözkesen Matbaası.

Koç Yalkın, Y. (1994), Genel Muhasebe İlkeleri Uygulaması ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulamaları. 8. Baskı. Ankara: Turhan Kitabevi.

Kutlu, M. (1997), İdare Sözleşmelerinde İhale Süreci. İzmir: DEÜHF.

Döner Sermaye İşletmesi Yayınları. No:75.

Özek, A. ve O. Kaya (2003), Açıklamalı Kamu İhale Rehberi. 2. Baskı.

Ankara: Seçkin Yayıncılık

Özbek, V.Ö. (2014), İnfaz Hukuku. Anadolu Üniversitesi Yayını

No:3144, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi.

K A Y N A K Ç A

247

Okka, O. (2006), Finansal Yönetime Giriş. 2. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Pınar, A. (2012). Kamu Maliyesi ve Maliye Politikası. 9. Bası. Ankara:

Turhan Kitabevi.

Sayın, İ.H. (2008), Açıklamalı Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu. Ankara: İlksan Matbaası.

Seyidoğlu, H. (2009), Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama.

17. Baskı. İstanbul: Güzem Can Yayınları.

Şahiner, M.S. (2012), Soru ve Açıklamalarla Kamu İhalelerinde Ekonomik ve Mali Yeterlik. Ankara: Matsa Basımevi.

Tosun, H. Ve U. Cebeci (2006), 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve

Kontrol Kanunu (Açıklamalı ve Karşılaştırmalı), Ankara: Muhasebat Kontrolörleri Derneği Yayını.

Türk, İ. (2009), Maliye Politikası Amaçlar Araçlar ve Çağdaş Bütçe Teorileri. 22. Bası. Ankara: Turhan Kitabevi.

Türkay, O. (2008) İktisat Teorisine Giriş Mikro İktisat. 18. Baskı. Ankara: İmaj Yayınevi.

Uluatam, Ö. (2009), Kamu Maliyesi. 10.Baskı. Ankara: İmaj Yayınevi.

Uslu, Y. Ve S. Demirel (2014). Kamu İhale Hukuku ve Yapım İşleri İhaleleri. Ankara: Cem Veb Ofset.

Ünsal, E.M. (2009), Makro İktisat. 8. Baskı. Ankara: İmaj Yayıncılık.

Ünsal, E.M. (2010), Mikro İktisat. 8. Baskı. Ankara: İmaj Yayınevi.

Uz, A. (2005), Kamu İhale Hukuku, Kamu Alımlarının Hukuksal Rejimi,

İhale İşlemlerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları (Şikayetİtirazen Şikayet- yargısal Denetim). Ankara: Turhan Kitabevi.

Yılmaz, B.M. (2007), Kamu Alımlarında İdari Denetim. Ankara: Yetkin

Yayınları.

Zor, Ö. T. ve B. Yosunkaya (2014), Kamu İhale Kurulu ve Danıştay

Kararları Işığında 100 Soruda Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklama.

İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.

KAMU İHALE HUKUKU

248

Süreli Yayınlar

Acartürk, E ve Sabiha Keskin (2012), “Türkiye’de Sağlık Sektöründe

Kamu Özel Ortaklığı Modeli”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve

İdari bilimler Fakültesi Dergisi, C.17, 17, 25-51.

Akyazı, A. (2012), “Avrupa Birliğinin Kamu Alımları ve Sektörel Alımlara İlişkin Direktiflerinde Değişiklik Çalışmaları”, İnsan, İnşaat Sanayii,

132,82-89.

Altıparmak, C. (2012), “İhaleye Fesat Karıştırma Suçu “Doğrudan Temin” Alımları İçin Geçerli Olabilir mi?”, Güncel Mevzua, .80,34-42.

Arabacı, F. (2010), “Yüksek Fen Kurulunun Kamu İhale Sistemindeki

Fonksiyonu”, Dış Denetim, 117-118.

Başara, İ (2009), “Banka Teminat Mektuplarının Hukuki Niteliği”, TBB

Dergisi, 83, 302-317.

Boz, S.S. (2013), “Kamu Özel İşbirliği(PPP) Modeli”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 4, 2, 277-332.

Bozkurt, N. (2012), “Kamu İhalelerine Yönelik Şikâyet Başvuru Sürecinde Bilinmesi Gerekenler”, İller ve Belediyeler, 61-66.

Büyükbaş, E. ve Burhan Ormanoğlu, (2012), “İhale Sürecinde Yaklaşık

Maliyet-II”, Belediye Dünyası, 13.3, 50-56.

İmamoğlu, M.Y. ve İ.G. Özbilgin, (2012), “Türkiye’de Elektronik İhale

Sisteminde Kurumsal Yönetim ve Birlikte Çalışabilirliğin Önemi”, Bilgi

Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, VII,I, 20-34.

Karatoprak, E. (2011), “Kamu İhalelerinde ve Sözleşme Yönetimi Süreçlerinde Görevlendirilen Kamu Personelinin Sorumlulukları”, Maliye Dergisi, 160, 411-422.

Kartalcı, K. (2010), “Devlet Malzeme Ofisi ve Kamu İhale Sistemimiz”,

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9.32, 133-149.

Keith, F. S. Ve R.G. Rendon (2008), “Public Procurement Policy: İmplications For Theory And Practice”, Journal Of Public Procurement, Volume 8, Issue 3, 310-333.

K A Y N A K Ç A

249

Kuluçlu, E. ( )” Özel Hukukta ve Kamu Hukukunda Sözleşmelerin Devri”, Sayıştay Dergisi, 49, 99-115.

Limi, A. (2006), “Auctions Reforms for Effective Official Development

Assistance”, Review ofİndustrial Organization, Volume:28. S:109-128.

McCrudden, C. (2004), “Using Public Procurement To Achive Social

Outcomes”, National Resources Forum, 28.257-267.

Öztürk, İ. ve M. Karyağdı. (2010), “Hak Arama Özgürlüğü Bağlamında

Kamu İhale İşlemlerine Karşı Teminat Ödenmesi Şartı İle Tanınan İtirazen

Şikayet Hakkı”, TBB Dergisi, 87, 442-463.

Sarıtaş, H. (2009), “İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat

Karıştırma Suçları”, Sayıştay Dergisi, 73, 51-67.

Solak, F. ve G. Koçberber (2011), “Bir e-Devlet Projesi Olarak EKAP”,

Dış Denetim, Temmuz-Eylül, 2011: 53-62.

Tas, B.K.O, (2011), “Türkiye Kamu Alımı İhalelerinde Rekabetçi Ortamı Etkileyen Faktörler”, Ankara Sanayi Odası Yayın Organı, TemmuzAğustos, 41-51.

Taşdelen, A. (2006), “Mali Sonuçlu Bir İdari Yaptırım Örneği: Kamu

Harcama İhalesine Katılmaktan Yasaklanma”, AÜHFD. C.55, 1, 293-320.

Taşdelen, A. (2011), “Kamu Harcama İhalesi Sürecinde İhale Ve Sözleşme Aşamaları İle Bu Aşamaların Yargı Yolları Ayrımını Belirleyici Rolü”, İÜHFM. C.69, 1, 43-60.

Tiryakioğlu, M. (2014), “Kalkınma Temelli Kamu Alımları ve Yerli

Üretim”, Sanayi Gazetesi, 22.12.2014, s:5.

Turut, Ş. (2009), “İhale Kararlarında Damga Vergisi Uygulaması” Çözüm, 94, 155-181

Uslu, Y. (2012), “Tekliflerin Değerlendirilmesi Aşamasında Şikayet Ehliyetini Sona Erdiren Durumlar”, Mali Hukuk, 160,12-14.

Uslu, Y. (2013), “Mal Alım İhalelerinde Demonstrasyon Uygulaması”

Mali Hukuk, 162,5-8

KAMU İHALE HUKUKU

250

Uz, A. (2008), “İhale Konusu Hukuki İşlemler Bakımından 4734 sayılı

Kamu İhale Kanunu’nun Kapsamı ve Gelir Hasılat Paylaşımı Uygulaması:

“İddia” Örneği”, AÜHFD.C.57,1,183-223.

Yetim, D. S. (2012), “İhalelerde Sahte Belge Kullanmanın Sonuçları ve

İdarenin Sorumluluğu”, Mali Hukuk, 160,18-20.

Yülek, M. (2013), “Kamu Satın Alırken Kazansın”, Zaman Gazetesi,

24.03.2013,8

Yülek, M. (2014), “Kamu Alımlarında Koordinasyon Olmalı”, Dünya

Ostim,01.01.2014,15

Zengin, A ve M. İlbars, (2004), “Kamu Alımlarında Ayrıcalık Uygulaması”, Yaklaşım, 133.47-56.

Raporlar

Kamu İhale Kurumu 2006 Kamu Alımları İzleme Raporu

Kamu İhale Kurumu 2007 Kamu Alımları İzleme Raporu

Kamu İhale Kurumu 2008 Kamu Alımları İzleme Raporu

Kamu İhale Kurumu 2009 Kamu Alımları İzleme Raporu

Kamu İhale Kurumu 2010 Kamu Alımları İzleme Raporu

Kamu İhale Kurumu 2011 Kamu Alımları İzleme Raporu

Kamu İhale Kurumu 2012 Kamu Alımları İzleme Raporu

Kamu İhale Kurumu 2013 Kamu Alımları İzleme Raporu

Tezler ve Araştırma Raporları

Bastık, S. (2011), Kamu İhalelerinde İdari Başvurular. Yayımlanmamış

Uzmanlık Yeterlilik Tezi. Ankara: T.C. Merkez Bankası.

Büber, B. (2008), Yeni Bir Çatışma Alanı: Kamu Alımları, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Sarıkoç, A. (2010), Yapım İhalelerinde İsteklilerin Yeterliklerinin Yetkilendirilmiş Kuruluşlarca Belirlenmesi ve Bir Ülke Örneğinde Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi. Ankara: Kamu İhale Kurumu.

K A Y N A K Ç A

251

Özdemir. H.Ö. (2005), Kamu İhale Kanununda Düzenlenen İhale İşlemleri, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal

Bilimler Enstitüsü.

Turşucu, M. (2011), Kamu Harcama Hukuku Çerçevesinde Kamu Alımları ve Türkiye’deki Uygulamalar. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yıldız, M. (2009), 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Maliye Politikasına Etkileri, Devlet Bütçe Uzmanlığı Araştırma Raporu. Ankara: T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü.

Kanunlar, Programlar , Yönetmelikler, Şartnameler ve Tebliğler

2013 Yılı Programı

2985 sayılı Toplu Konut Kanunu

3194 sayılı İmar Kanunu

4721 sayılı Medeni Kanun

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

6085 sayılı Sayıştay Kanunu

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik

Kamu İhale Genel Tebliği

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

T.C. Anayasası

KAMU İHALE HUKUKU

252

Yapım İşi İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Yapım İşleri Genel Şartnamesi

Working Papers ve Yayınlanmamış Makaleler

Abacı ve Duyguluer (2011), “Tarif, Analiz ve Birim Fiyatlar”,

http://www.csb.gov.tr/turkce /dosya/yfk/birimfiyat.pdf (Erişim tarihi:

23.02.2015, 14:05).

Estache, A ve A. Limi. (2008), “Bidder Asymmetry in İnfrastructure

Procurement: Are There Any Fringe Bidders?”, Working Paper, WP4660.

The World Bank Finance, Economics and Urban Development Department

Economics Unit.

Koçberber, G. (2008), “Kamu İdareleri Tarafından Gerçekleştirilen İhalelerin İhale Mevzuatına Uygunluğunun Yeni Bir Yaklaşım İle İncelenmesi”,

Kamu İhale Kurumu.

Tas, B.K.O, R. Özcan ve İ. Onur (2009), “Public Procurement Auctios

and Competition in Turkey”, Working Paper. No:08-14.TOBB University of

Economics and Technology Department of Economics.

Danıştay ve Kamu İhale Kurulu Kararları

DANIŞTAY 13’ÜNCÜ DAİRE KARARI (2006), Esas Sayısı:

E.2005/7380, Karar Sayısı: K.2006/1443, Karar Tarihi: 20.03.2006 tarih

KAMU İHALE KURULU KARARI (2003), Karar Sayısı: 2003/UK.Z166, Karar Tarihi: 24.06.2003

KAMU İHALE KURULU KARARI (2003), Karar Sayısı2003/UK.Z391, Karar Tarihi: 05.09.2003

KAMU İHALE KURULU KARARI (2012), Karar Sayısı: 2012/UH.II4929, Karar Tarihi: 24.12.2012

KAMU İHALE KURULU KARARI (2013), Karar Sayısı: 2013/DK.D7, Karar Tarihi: 11.01.2013

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.