(Soruşturmacılar İçin)

Kavramsal ve Hukuki Yönleriyle İş Yerinde Psikolojik Taciz

(Mobbing)
Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Mehmet TUNÇER
ISBN: 9786050516081
340,00 TL 400,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mehmet TUNÇER
Baskı Tarihi 2023/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 299

Çalışma hayatı içinde iş, sektör, meslek ve görev fark etmeksizin her bireyin karşı karşıya kalabileceği sinsi, yıpratıcı ve etik dışı bir etkileşim biçimi

olarak psikolojik taciz (mobbing); kimine göre bir iş yeri hastalığı, kimine

göre bir kişilik bozukluğu, kimine göre de modern çalışma hayatının gözünü

kâr ve kariyer hırsı bürümüş rekabet anlayışının sonuçlarından biri olarak

ifade edilmektedir. Kim hangi açıdan bakarsa baksın ve nasıl ifade ederse etsin insan onuruna yönelmiş bir saldırı biçimi olarak psikolojik taciz, apaçık

bir insan hakları sorunudur.

Psikolojik taciz aynı zamanda, aydınlatılması gereken bazı tartışmalı

alanlarının da bulunduğu, gelişimini tamamlamamış/sürdüren bir kavramdır.

Bu nedenle olgu özellikle hukukî karar verme süreçlerinde gündeme geldiğinde, çözüme kavuşturulması gereken birtakım tereddütlerin yaşandığı gözlenmektedir.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda bu kitabın;

Psikolojik tacizin kavramsal ve hukukî yönlerinin kapsamlı bir biçimde

ortaya konulması,

Psikolojik taciz davranışlarının tanısında dikkate alınacak temel parametrelerin açıklanması,

Psikolojik taciz olmayan durumların neler olduğunun belirlenmesi,

Psikolojik tacizin, benzerlik gösteren ve çoğu zaman karıştırılan diğer

davranış ve uygulamalardan ayırt edilmesinin sağlanması,

Psikolojik tacizin tüm taraflarının ve psikolojik taciz iddialarını incelemek ve soruşturmakla görevlendirilenlerin olgunun yasal çerçevesi ve ispat

yolları hakkında bilgilendirilmesi,

Psikolojik tacizin soyutluğu, sinsi davranışlar içermesi, kapsamının belirsizliği ve ispat zorluğu gibi nedenlerle asılsız şikâyetlere konu olmasının

önüne geçilebilmesi için tereddüt yaşanan ve aydınlatılması gereken gri alanlara açıklık getirilmeye çalışılması,

6

Mevzuattan kaynaklı belirsizlikler nedeniyle özellikle kamu disiplin hukukunda karar verme ve müeyyide uygulama süreçlerinde ortaya çıkan belirsizliklerin açıklığa kavuşturulmaya çalışılması,

Psikolojik tacizin kamu kurum ve kuruluşlarındaki görünümü ile soruşturmacıların psikolojik taciz davranışlarını analiz sürecinde göz önünde bulundurması gereken hususların tespiti,

Psikolojik taciz hakkında bugüne kadar yapılmış olan ulusal ve uluslararası hukukî düzenlemeler ile verilmiş içtihat/emsal/örnek yargı kararlarının

neler olduğunun ortaya konulması, hususlarında konu ile ilgili tüm taraflara

katkı sunması amaçlanmaktadır.

Uzun yılların bilgi birikimi ve mesleki tecrübenin olgunlaştırdığı bir

emek sonucu ortaya konulan bu çalışmanın; kamu ya da özel sektör ayırt etmeksizin tüm iş yerlerinde, örgütsel barışın en üst seviyede sağlanarak, kişilerin şiddet, taciz ve ayrımcılığın her türünden uzak, insan onuruna yaraşır bir

çalışma ortamında, huzur içinde çalışmalarına ve kurumsal verimliliğin sağlanabilmesine katkı sunmasını diliyorum.

Bir eğitimci ve kamu denetim görevlisi olarak görev yapmış olduğumuz

kurumlar özelinde devletimize ve aziz milletimize duyduğumuz minnet borcunun bir nebze de olsa ödenebilmesi ümidiyle bu çalışmanın hazırlanması

fikrinin ortaya çıkmasından sonuçlanma aşamasına kadar desteklerini daima

yanımda hissettiğim aileme ve tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Kitabın basılmasında emeği geçen Yetkin Bas. Yay ve Dağ. A.Ş. sahibi

Muharrem BAŞER başta olmak üzere çalışanlarına da ayrıca teşekkür ederim.

Haziran 2023-Ankara

Mehmet TUNÇER

 MEB Müfettişi

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ .................................................................................................5

GİRİŞ ..................................................................................................17

I. BÖLÜM

KAVRAM OLARAK İŞ YERİNDE

PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG)

1. KAVRAM OLARAK İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK

TACİZ (MOBBİNG) ...................................................................25

1.1. İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK TACİZİN

KAVRAMSAL GELİŞİMİ VE TANIMI ..........................25

1.2. İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK TACİZİN AMACI...............31

1.3. İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK TACİZİN

TARAFLARI......................................................................31

1.3.1. Psikolojik Taciz Mağdurları (Taciz edilen,

Kurban, Mağdur, Şikayetçi)...........................................32

1.3.2. Psikolojik Taciz Uygulayanlar (Tacizci, Zorba,

Saldırgan, Fail, Şikâyet edilen)......................................33

1.3.3. Psikolojik Tacizi İzleyenler (Bilgi sahibi, Görgü

Tanığı, Şahit)..................................................................34

1.4. İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK TACİZE NEDEN

OLAN FAKTÖRLER ........................................................35

1.4.1. Bireysel Faktörler...........................................................36

Beş Faktör Kişilik Modeli...........................................................38

1.4.2. Durumsal Faktörler ........................................................41

1.4.3. Örgütsel Faktörler ..........................................................42

1.4.4. Sosyal Faktörler .............................................................44

1.5. İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK TACİZİN YÖNÜ.................44

1.5.1. Dikey Yönlü (Hiyerarşik) Psikolojik Taciz ...................45

8

1.5.2. Yatay Yönlü (Fonksiyonel) Psikolojik Taciz.................47

1.6. İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ SÜRECİ ..................48

Leymann’a Göre Psikolojik Taciz Süreci ...................................49

1.7. İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK TACİZİN

DERECELERİ....................................................................50

1.8. İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ

DAVRANIŞLARININ TİPOLOJİSİ .................................51

1.8.1. Leymann’a Göre İş Yerinde Psikolojik Taciz

Davranışları....................................................................52

1.8.2. Knorz ve Zapf’a Göre İş Yerinde Psikolojik

Taciz Davranışları..........................................................56

1.9. İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ OLMAYAN

DURUMLAR .....................................................................58

1.10. İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK TACİZİN

SONUÇLARI .....................................................................59

1.10.1. Birey/Çalışan Üzerinde Oluşturduğu Etkiler ..................61

1.10.2. Kurum/Örgüt Üzerinde Oluşturduğu Etkiler..................64

1.10.3. Aile Üzerinde Oluşturduğu Etkiler ................................66

II. BÖLÜM

İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK TACİZİN TANISINDA

KULLANILAN PARAMETRELER

2.1. İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK TACİZİN

TANISINDA KULLANILAN PARAMETRELER...........71

2.1.1. İş Yeri (Çalışma Ortamı, İş İlişkisi, İş Kaynaklı

Birliktelik)......................................................................71

2.1.2. Sıklık ............................................................................72

2.1.3. Süre ............................................................................72

2.1.4. Davranış Tarzları............................................................75

2.1.5. Taraflar Arasında Düzeysel Eşitsizlik............................76

2.1.7. Zalimce Niyet.................................................................77

9

2.2. İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK TACİZİN

TESPİTİNDE KULLANILAN ÖLÇEKLER.....................78

2.2.1. Leymann’ın Olumsuz Davranışlar Ölçeği

(LIPT) ............................................................................79

2.2.2. Einarsen ve Raknes’in Olumsuz Davranışlar

Ölçeği (NAQ).................................................................81

III. BÖLÜM

İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ İLE BENZERLİK

GÖSTEREN TUTUM, DAVRANIŞ VE UYGULAMALAR

3. İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ İLE BENZERLİK

GÖSTEREN TUTUM, DAVRANIŞ VE

UYGULAMALAR ......................................................................87

3.1. Psikolojik Baskı..................................................................89

3.2. İş Yerinde Çatışma .............................................................89

3.3. İş Yerinde Şiddet/Saldırganlık ...........................................92

3.4. İş Yeri Zorbalığı (Bullying)................................................92

3.5. İş Yeri Nezaketsizliği/İş Yeri Kabalığı ..............................93

3.6. İş Stresi/Örgütsel Stres .......................................................94

3.7. İş Sürtüşmesi ......................................................................96

3.8. Çalışma Şartlarının Kötüleşmesi ........................................97

3.9. Mikro-saldırganlıklar (Micro-aggressions) ........................97

3.10. Mikro-eşitsizlik (Micro-inequity) .......................................99

3.11. Örgütsel Sinizm (Örgütsel Sessizlik)................................100

3.12. İşe Yabancılaşma ..............................................................101

3.13. Haksız Takip (Stalking)....................................................101

3.14. İş Yerinde Cinsel Taciz ....................................................102

3.15. Örgütsel İkiyüzlülük.........................................................103

3.16. Misilleme (İfşa Etme Nedeniyle Misillemeye

Maruz Kalma)...................................................................104

3.17. Örgütsel İntikam...............................................................105

10

3.18. Örgütsel Dışlama/Dışlanma..............................................105

3.19. Ayrımcılık.........................................................................106

3.20. Kayırmacılık .....................................................................108

3.21. Örgütsel İnsandışılaştırma (Organizational

Dehumanization) ..............................................................110

IV. BÖLÜM

PSİKOLOJİK TACİZİN KAMU KURUMLARINDAKİ

GÖRÜNÜMÜ

4. PSİKOLOJİK TACİZİN KAMU KURUMLARINDAKİ

GÖRÜNÜMÜ............................................................................115

4.1. Kamu Görevlisinin Hizmet Kusuru ve Kişisel

Kusuru Yönünden İş Yerinde Psikolojik Taciz................119

4.2. Kamu Kurumlarında Görülen Psikolojik Taciz

Davranış Örnekleri ...........................................................127

V. BÖLÜM

PSİKOLOJİK TACİZ ŞİKÂYETLERİNDE HUKUKİ YOLLAR,

İSPAT SORUNU VE İDARİ SORUŞTURMALARDA DİKKAT

EDİLECEK HUSUSLAR

5.1. İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ

ŞİKÂYETLERİNDE HUKUKİ YOLLAR......................133

5.1.1. İdareye Şikâyet Başvurusu...........................................133

5.1.2. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna

Başvuru ........................................................................135

5.1.3. Kamu Denetçiliği Kurumuna Başvuru.........................136

5.1.4. Kamu Görevlileri Etik Kuruluna Başvuru ...................137

5.1.5. Adli Yargıda Tazminat Davası Açılması .....................138

5.1.6. Cumhuriyet Başsavcılığına Şikâyette Bulunma...........139

5.1.7. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru....................140

5.1.8. ALO 170 Çalışma Hayatı İletişim Merkezine

Başvuru ........................................................................143

11

5.2. İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK TACİZİN HUKUKÎ

AÇIDAN İSPATI.............................................................143

5.2.1. İspat ve Delil Kavramları.............................................143

5.2.2. İspat Hakkı ...................................................................147

5.2.5. Hukuka Aykırı Delil.....................................................149

5.2.6. Somutlaştırma Yükü.....................................................151

5.2.7. Tanık Gösterme............................................................153

5.2.8. Bilirkişi İncelemesi ......................................................155

5.2.9. Uzman Görüşü/Bilimsel Rapor....................................157

5.2.10. Sağlık Raporu/İlaç Reçeteleri ......................................158

5.2.11. Psikolojik Taciz Sürecine İlişkin Tutulan

Notlar/Günlük ..............................................................162

5.2.12. Çalışan Tarafından Yapılmış Başvuru, Şikâyet

ve Taleplere Ait Belgeler .............................................163

5.2.13. Çalışana Yönelik Gerçekleştirilen İdari işlem ve

Uygulamalara Ait Belgeler ..........................................163

5.2.14. Psikolojik Taciz Niteliğindeki Dijital Deliller .............169

5.2.15. Gizli Olarak Kayda Alınan Ses Kayıtlarının

Psikolojik Tacizin İspatında Kullanılması

Hususu..........................................................................174

5.3. İDARİ SORUŞTURMALARDA PSİKOLOJİK

TACİZ İDDİALARININ ANALİZ SÜRECİ VE

GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK

HUSUSLAR.....................................................................175

VI. BÖLÜM

İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK TACİZE İLİŞKİN

ULUSLARARASI VE ULUSAL DÜZENLEMELER İLE

HUKÛKÎ ALT YAPI

6. İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK TACİZE İLİŞKİN

ULUSLARARASI VE ULUSAL DÜZENLEMELER.............185

12

6.1. ULUSLARARASI DÜZENLEMELER...........................185

6.1.1. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ................................185

6.1.2. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)

Sözleşmeleri.................................................................186

6.1.2.1. 111 sayılı Ayrımcılık (İş ve Meslek)

Sözleşmesi.................................................................. 187

6.1.2.2. 155 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ve

Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme.................. 188

6.1.2.3. 161 sayılı İş Sağlığı Hizmetlerine

İlişkin Sözleşme ...................................................... 188

6.1.2.4. 190 sayılı Çalışma Yaşamında Şiddet

ve Taciz Sözleşmesi ve 206 sayılı

Tavsiye Kararı........................................................... 189

6.1.3. Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı ......................191

6.1.4. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin

Uluslararası Sözleşme ..................................................192

6.1.5. Avrupa Parlamentosu’nun 2001/2339 Sayılı

İşyerinde Taciz Başlıklı Kararı ....................................193

6.1.6. AB Sosyal Taraflarınca İmzalanan İşyerlerinde

Taciz ve Şiddetle Mücadele Çerçeve Anlaşması .........194

6.2. ULUSAL DÜZENLEMELER .........................................194

6.2.1. T.C. Anayasası (2709)..................................................195

6.2.2. Yeni Türk Borçlar Kanunu (6098)...............................196

6.2.3. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu

Kanunu (6701) .............................................................197

6.2.4. Türk Ceza Kanunu (5237)............................................200

6.2.5. Türk Medeni Kanunu (4271) .......................................203

6.2.6. İş Kanunu (4857) .........................................................203

6.2.7. Devlet Memurları Kanunu (657)..................................206

13

6.2.8. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (6331) .......................208

6.2.9. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile

Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

(13/4/2005 tarihli ve 25785 sayılı

Resmî Gazete)..............................................................209

6.2.10. “İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing)

Önlenmesi” Konulu Başbakanlık Genelgesi

(2011/2)........................................................................210

VII. BÖLÜM

İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK TACİZE İLİŞKİN YARGI VE

KURUL KARAR ÖRNEKLERİ

7. İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK TACİZE İLİŞKİN YARGI

VE KURUL KARAR ÖRNEKLERİ.........................................215

1. Davranışların psikolojik taciz olarak nitelenebilmesi için

bazı unsurları taşıması gerektiği: ...............................................218

2. Psikolojik tacizin çalışanı olumsuz olarak etkileyen

çeşitli saldırılarla gerçekleştirildiği:...........................................219

3. Çalışanın psikolojik taciz yoluyla güçsüzleştirilip,

pasifize edilerek iş ortamından uzaklaştırılmaya

çalışıldığı:...................................................................................219

4. Çalışanın kişilik haklarının ihlal edildiği ve küçük

düşürüldüğü: ..............................................................................220

5. Çalışanın tecrübesine ve iş yerindeki pozisyonuna uygun

görevler verilmediği:..................................................................220

6. Çalışanın eğitimi ve kariyerine uygun olmayan, onur

kırıcı ortamlarda çalıştırıldığı: ...................................................221

7. Çalışanın sağlık açısından elverişsiz ortamlarda

çalıştırıldığı: ...............................................................................221

9. Çalışandan sık sık savunma talep edildiği ve disiplin

cezası verildiği: ..........................................................................222

10. Yaptığı tanıklık nedeniyle çalışana psikolojik taciz

uygulandığı: ...............................................................................223

14

11. Çalışanın iş yükünün artırılıp, tatil günlerinde de

çalıştırıldığı: ...............................................................................224

12. Çalışanın mesleki bilgisinin hedef alınarak

beceriksizlikle itham edilmesinin psikolojik taciz

kapsamında değerlendirildiği.....................................................224

13. Görev unvanına göre daha alt görevlerde çalıştırılmak

suretiyle psikolojik taciz uygulandığı ........................................226

14. Somut olguların sunulması halinde psikolojik tacizin

gerçekleşmediğini ispat külfetinin işverene düştüğü: ................227

15. Psikolojik tacizin (tanık beyanları, sağlık raporları, ilaç

reçeteleri, e-posta içerikleri vb.) ispatlanması gerektiği: ...........227

16. Çalışana yönelik cinsel taciz ile başlayan davranışların

psikolojik tacize dönüşebileceği: ...............................................231

17. Psikolojik tacizin cinsel taciz içeren davranışlarla birlikte

gerçekleştirilebileceği: ...............................................................231

18. Yargı kararına rağmen, çalışanın psikolojik tacize

uğradığı bölüme tekrar verildiği: ...............................................234

19. Psikolojik tacizin kamu görevlisinin hizmet/görev kusuru

değil, kişisel kusuru olduğu: ......................................................234

20. Psikolojik tacizin şartlarının, her somut olay için ayrı

ayrı değerlendirilmesi gerektiği: ................................................235

21. Çalışanın hizmetin gereklerine aykırı şekilde başka

göreve atandığı:..........................................................................236

22. Çalışana yapılması gereken ödemelerin geciktirildiği

veya hiç yapılmadığı:.................................................................236

23. Yargı kararları uygulanmayarak çalışana psikolojik taciz

uygulandığı: ...............................................................................237

24. Çalışma şartlarının görevin yürütülmesini sağlayacak

nitelikleri taşımadığı: .................................................................238

25. İdarenin hukuka aykırı işlemleri nedeniyle çalışanın

olumsuz etkilendiği:...................................................................238

15

26. Öğretmenin ders programının zorlaştırıldığı ve aynı gün

birbirine uzak okullarda görev verildiği: ...................................239

27. Açtığı dava lehine sonuçlanan çalışanın önceki görev

yerinden uzakta ve konumuna uygun olmayan yerde

görevlendirildiği:........................................................................240

28. Süreklilik arz eden olumsuz davranışların çalışanın

yaşamında çekilmez bir ağırlık ve yoğunluk derecesine

ulaştığı:.......................................................................................241

29. Psikolojik tacizin tekrarlanmaması için idare tarafından

gereken özenin gösterilmesi gerektiği: ......................................242

30. Psikolojik taciz konusunda devletin üstlenmesi gereken

pozitif yükümlülükler olduğu: ...................................................243

31. Psikolojik taciz iddialarının değerlendirilmesinde olayın

tüm tarafları ile doğrudan temas kurulmasının gerekli

olduğu: .......................................................................................244

32. Disiplin hükümlerinin ve objektif gibi görünen

nedenlerin arkasına sığınılarak psikolojik taciz

uygulanabileceği: .......................................................................244

33. Süreklilik göstermeyen, geçici davranış ve

uygulamaların psikolojik taciz olmadığı:...................................247

34. Psikolojik tacizin farklı olgu ve kavramlarla

karıştırılmaması gerektiği: .........................................................249

35. Görevin gereği olan uygulamaların psikolojik taciz olarak

değerlendirilemeyeceği:.............................................................251

36. Yöneticinin otoriter olmasının psikolojik taciz uyguladığı

anlamına gelmeyeceği:...............................................................253

37. Yetersizliği nedeniyle görev yeri/hizmet sınıfı

değiştirilen çalışana/öğretmene psikolojik taciz

uygulandığının söylenemeyeceği:..............................................254

38. Münferit olarak gerçekleşen ve/veya çalışanların geneli

hakkında uygulanan idari işlemlerin psikolojik taciz

olarak değerlendirilemeyeceği:..................................................255

16

39. Gerçekleştirilen eylemlerin psikolojik tacizin varlığını

kabul edecek ağırlıkta olması gerektiği: ....................................257

40. Psikolojik tacizin stres, nezaketsizlik, tükenmişlik

sendromu, iş doyumsuzluğu gibi olgulardan farklı

olduğu: .......................................................................................263

41. Psikolojik tacizin kabulü için sağlık sorunlarının

meydana gelmesinin zorunlu olmadığı ve her psikolojik

rahatsızlığın nedeninin psikolojik tacize

bağlanamayacağı:.......................................................................263

42. Çalışma koşullarının ağırlaşması/kötüleşmesinin

psikolojik taciz olarak değerlendirilemeyeceği: ........................264

43. Bir kişiyi hedef almadan, tüm çalışanlara gönderilen emaillerin psikolojik taciz olarak değerlendirilemeyeceği:.........264

44. Çalışanın psikolojik sorunları ile maruz kaldığı

davranışlar arasında illiyet bağının ortaya konulması

gerektiği: ....................................................................................265

45. Kamu görevlisinin mevzuatın emri doğrultusunda

kendisine yüklenen görevi yerine getirmesinin psikolojik

taciz olarak nitelendirilemeyeceği: ............................................265

SONUÇ YERİNE .............................................................................269

KAYNAKÇA....................................................................................283

YAZARIN ÖZGEÇMİŞİ..................................................................299

AKGEYİK, T. vd. GÜNGÖR DELEN, M., UŞEN, Ş, (2013). Çalışma

Yaşamında Psikolojik Taciz, Özyurt Matbaacılık, 1. Baskı, Ankara.

AKGEYİK, T. vd. (2009). İşyerinde Psikolojik Taciz Olgusu: Niteliği,

Yaygınlığı ve Mücadele Stratejisi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Sayı 56.

AKGEYİK, T. ve GÜNGÖR DELEN, M., (2013). Müşteriden Kaynaklanan (Psikolojik Taciz) Saldırgan Davranışlar: Market ve Çağrı Merkezi Çalışanlarına İlişkin Bir Araştırma, ÇASGEM Yayınları, Ankara.

AKTAN, C. C. ve ACAR, O. K., (2021). Kamu Yönetiminde Kayırmacılık, İzmir, SOBİAD Hukuk ve İktisat Araştırmaları Yayınları

ALTUN, M., SAYER, A., ve BARUTÇU, A. (2017). Yargı Kararları,

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kararları ve İlgili Mevzuat Perspektifinde İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 128:

511-544.

AMOS, K, (2023). "Dehumanization: As It Is Present Within Bullying

Behaviors In An Anti-Bullying Program" (2013). UNLV Theses, Dissertations, Professional Papers, and Capstones. 1968.

ARAS, B. (2021). Hukuka Aykırı Delillerin Disiplin Soruşturmasında

Kullanılması Sorunu, Ankara Barosu Dergisi 79 (2021): 1-42

ARSLAN, Ç., (2015). Dijital Delil ve İletişimin Denetlenmesi, Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi, Y.2015, C.3, S.2, s.254

ASCENZİ A. ve Bergagio G. (2000). Il Mobbing, Il Marketing Sociale

Come Strumentoper Combatterlo, G. Giappichelli Editore, Torino, p 8.

ATATANIR, H. (2021). Çalışma Yaşamında Bir Ayrımcılık Türü Olarak

Mobbing ve Siber Boyutu. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(42), 1621-1639.

ATILGAN, A. ve KOÇ E., (2019). Whistleblowing: Türkiye’den İki Örnek Olay, Selçuk Ün. Sos. Bil. Ens. Der., (41): 380-389. Konya.

KAVRAMSAL VE HUKUKİ YÖNLERİYLE İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ

284

BACANLI, H., İLHAN, T. ve ASLAN, S. (2009). Beş Faktör Kuramına

Dayalı Bir kişilik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi, Türk

Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2): 261-279.

BALAY, R. (2000). Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık, Nobel

Yayınevi, Ankara.

BASTİAN, B. ve HASLAM, N. (2011). “Experiencing Dehumanization:

Cognitive and Emotional Effects of Everyday Dehumanization”, Basic and

Applied Social Psychology, 33: 295–303.

https://www.researchgate.net/publication/254297904_Experiencing_Dehumanization_Cognitive_and_Emotional_Effects_of_Everyday_Dehumanization

BAYKAL, N. A. (2005). Yutucu Rekabet Kanuni Devrindeki Mobbingden Günümüze. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

BAYSAL, C., TEKARSLAN, E. (1996). Davranış Bilimleri (2.Baskı),

Avcıol BasımYayın, İstanbul.

BEŞOĞUL, Ç. (2014). Öğretmenlerin Mobbinge Maruz Kalma Düzeyleri ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki Kocaeli İli Gölcük İlçesi Örneği,

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli. 67-68.

BELL, C.M. ve KHOURY, C. (2011). “Organizational De/humanization,

Deindividuation, Anomie, and In/justice”. S. W. Gilliland, D. D. Steiner ve D.

P. Skarlicki (Ed.) Research in Social Issues in Management. Emerging Perspectives on Organizational Justice and Ethics içinde (167-197). Charlotte, NC,

US: IAP Information Age Publishing.

BİLGE, S. S. (2016). "Mobbing terimi ve Türk hukuk düzeninde incelenmesi". Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 65: 1245-1290

BİLGİLİ, A. (2015). İş Hukukunda Mobbing, Adana, s. 12.

BİLGİNOĞLU, E. & YOZGAT, U. (2022). “Örgütsel İnsandışılaştırma

ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide, İşe Angaje olma ve İş Tatmininin

Aracı Rolü” Journal of Management and Economics Research , 20 (1) , 1-18

. DOI: 10.11611/yead.898416

K A Y N A K Ç A

285

BRİDGE B. (2010). Zorbalık-Mobbing: Bilinmeyen Çeşitleri ve Çözümleri, 2. B., Beyaz Yayınları, İstanbul, s. 14.

BRİSON, N., STİNGLHAMBER, F. ve CAESENS, G. (2022). “Organizational Dehumanization”. Oxford Research Encyclopedia of Psychology.

https://oxfordre.com/psychology/view/10.1093/acrefore/9780190236557.001.0001/acrefore9780190236557-e-902. [30.01.2022].

BJORKQVİST, K., OSTERMAN, K. ve LAGERSPETS, K. M. J.

(1994a), “Sex Differences İn Covert Aggression Among Adults”, Aggressive

Behavior, 20(1), 27-33.

BJORKQVİST, K., OSTERMAN, K., ve HJELT-BACK, M. (1994b),

“Aggression Among University Employees”, Aggressive Behavior, 20(3),

173-180.

BOWEN, F., BLACKMON, K. (2003), Spirals of Silence: The Dynamic

Effects of Diversity on Organizational Voice, Journal of Management Studies

(40:6): 1393-1417.

CAESENS, G., Nguyen, N. ve Stinglhamber, F. (2019). “Abusive Supervision and Organizational Dehumanization”, Journal of Business and Psychology, 34: 709–728.

CAESENS, G., STİNGLHAMBER, F., DEMOULİN, S. ve De WİLDE,

M. (2017). “Perceived Organizational Support and Employees’ Well-being:

The Mediating Role of Organizational Dehumanization”, European Journal of

Work and Organizational Psychology, 26(4): 527-540.

CANOĞLU, V. C. (2018). “Disiplin Soruşturmasında Delil ve İspat”

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, (138), 231- 272.

ÇASGEM (2013). “1. Çalışma Hayatında Psikolojik Taciz (Mobbing) Panel ve Çalıştayı Bildiriler Kitabı”, Özyurt Matbaacılık, Ankara.

CHAPPELL D. and Di MARTİNO (2006). “Violence at Work”, Third

edition, International Labour Office, Geneva.

ÇELİK, A. (2014). “Adil Yargılanma Hakkı Rehberi”, Anayasa Mahkemesi Yayınları, Ankara.

KAVRAMSAL VE HUKUKİ YÖNLERİYLE İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ

286

ÇELİK, C., ve KOŞAR, A. (2015). Örgüt Kültürü ve İşyerinde Dışlanma

Arasındaki İlişki. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,

24(2), 47-62.

CHRİSTOFF, K. (2014). “Dehumanization in Organizational Settings:

Some Scientific and Ethical Considerations”, Frontiers in Human Neuroscience, 8: 1–5.

ÇINARLI S, ÇELİK S (2016). “Yargı Kolunun Tespitinde Kamu Görevlisinin Görev Kusuru, Kişisel Kusuru Ayrımı ve Mobbing Uygulamalarının

Durumu” Terazi Hukuk Dergisi, 11(118), 41- 56.

ÇINARLI S, ÇELİK S (2015). “Disiplin Soruşturmaları Açarak Kamu

Görevlilerine “Mobbing” Uygulanması”, Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.3, S.1 Haziran, s.62.

ÇOBANOĞLU, Ş. (2005). “İşyerinde Duygusal Saldırı ve Mücadele

Yöntemleri” İstanbul, Timaş Yayınları, 92.

ÇOMAK, E. ve TUNÇ, B. (2012). “İlköğretim Öğretmenlerinin İlköğretim Okullarında Yaşadıkları Yıldırma Durumları”, Mersin Üniversitesi Eğitim

Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 3, Aralık 2012.

ÇSGB, (2016). T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Mobbing ile Mücadele

Komisyonu, Psikolojik Taciz (Mobbing), Ankara.

ÇSGB Mobbing Bilgilendirme Rehberi, (2017b:20).

ÇUKUR, C. (2016). “Türk Hukuku ve Karşılaştırmalı Hukukta İşyerinde

Psikolojik Taciz” , TBMM Araştırma Merkezi Yayınları, Yayın No:9, TBMM

Basımevi –Mart 1. Baskı, Ankara.

ÇUKUR, C. (2012). “İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing)”, ÇEİS Dergisi, Mart, s.37, Ankara.

DARIYEMEZ, K. (2010). Örgütlerde Ortaya Çıkan Yabancılaşma Sorunu ve Bu Sorunun Çözümü Açısından Halkla İlişkiler Çalışmalarının

Önemi). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Başkent Üniversitesi Sosyal

Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı, Ankara.

K A Y N A K Ç A

287

DAVENPORT, N. SCHWARTZ, R. D. ve ELLİOTT, G. (2003). “Mobbing: İşyerinde Duygusal Taciz” (1. Baskı). (Çev: Osman Cem Önertoy). İst:

Sistem Yay.

DE FALCO, G. &MESSİNEO, A. &MESSİNEO, F. (2003). “Mobbing:

Diagnosi, Prevenzione E Tutela Legale”; EpcLibri, Roma.

DEMİRCİ, M., KEMAL, ÖZLER D. ve GİRGİN B., (2009), “Beş Faktör

Kişilik Modelinin İşyerinde Duygusal Tacize (Mobbing) Etkileri; Hastane İşletmelerinde Bir Uygulama”, Journel of Azerbaijani Studies, 10 (1-2), 14-37.

DEMİREL, G., & ÜNAL, A. (2011). Meslek Yüksekokullarında Turizm

Eğitimi Alan Öğrencileri Örgütsel Yabancılaşma Eğilimlerini Belirlemeye

Yönelik Bir Araştırma: Pınarhisar MYO Örneği. II. Uluslararası VI. Ulusal

Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Mayıs, Kuşadası.

DİLEK ÇAPTUĞ, M. (2022). “İş Yerinde Psikolojik Tacize Maruz Kalan

Kamu Personelinin İzleyebileceği Hukuki Başvuru Yolları”, Yıldırım Beyazıt

Hukuk Dergisi, 359-396. (https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/

2214716)

DURMUŞ, M., (2019). “Kültürlerin Temas Alanı Olarak Dil Öğretimi

Süreçleri ve Mikro Saldırganlıklar” Millî Folklor Dergisi 122 (2019 Yaz):50-

63 https://www.millifolklor.com/YayinArsivi

EGE, H. (2002). Oltre İl Mobbing Straining, Stalking E Altre Forme Di

Conflittualita Sul Posto Di Lavaro, Milano. 47-61.

EİNARSEN, S. (1999). ‘The Nature And Causes Of Bullying At Work’,

International Journal of Manpower, Vol.20, Nos. 1-2, ss.16-28.

EINARSEN, S. (2000), “Harassment and Bullying at Work: A Review of

the Scandinavian, Approach”, Aggression and Violent Behavior, Vol: 5, No:

4, 382.

EİNARSEN, S. HOEL, H. ZAPF, D. COOPER, C.L. (2003). Bullying

and Emotional Abuse in the Workplace: International Perspectives in Research and Practice. Taylor & Francis. London. Taylor Francis, p.103-26.

EİNARSEN, S. "Bullying at Work”; European Agency for Safety and

Health at Work; http agency.osha.eu.int; 29.03.2004.

KAVRAMSAL VE HUKUKİ YÖNLERİYLE İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ

288

EİNARSEN, S. RAKNES, B. (1997). “Harassment in the workplace and

the victimization of men”, Violence and Victims,12:247-63.

ERER, B. ŞAHİN M. (2020). “İş Hayatında Örgüt Düşmanı Davranışlar”

1. Baskı, Eğitim Yayınevi, Konya.

EROĞLU, F., & EROĞLU, Ş. G. (2014). Kitle Kültürü Ortamında Stratejik Tutarsızlık ve Örgütsel İkiyüzlülük: Kredi ve Yurtlar Kurumuna Bağlı

Yurtlarda Bir Araştırma. International Conference On Eurasian Economies,

1-8.

FERRARİ, E. (2004). Raising Awareness on Mobbing: An EU Perspective; European Commission on Preventive Measures to Fight Violence Against Children, Young People and Women.

FİŞ ÜSTÜN, G. (2018). Disiplin Soruşturmalarında Hukuka Aykırı Deliller. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 24

(1), 17-35.

FORMANOWİCZ, M., GOLDENBERG, A., SAGUY, T., PİETRASZKİEWİCZ, A., WALKER, M. ve GROSS, J.J. (2018). “Understanding

Dehumanization: The Role of Agency and Communion”, Journal of Experimental Social Psychology, 77: 102–116.

GÖK, S. (2013). İşyerinde Psikolojik Taciz: Tarafları, Aşamaları ve Etkileri, ÇASGEM, 1. Çalışma Hayatında Psikolojik Taciz (Mobbing) Panel ve

Çalıştay Bildirileri Kitabı, Ankara. (35-38).

GÖK, S., KARATUNA, I. & TINAZ, P. (2022). İşyerinde Psikolojik Taciz Ölçeğinin (İPTÖ) Düzenlenmesi ve Kısa Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Journal of Research in Business, 7 (1) , 63-89.

GÜNDÜZ, F. E. (2019). Hukuka Aykırı Elde Edilmiş Delillerin Disiplin

Hukukunda Kullanılması. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, (1), 89-114.

GÜNEL, Ö. D. (2010). “İşletmelerde Yıldırma Olgusu ve Yıldırma Mağdurlarının Kişilik Özelliklerine İlişkin Bir Araştırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 3, Yıl: 2010, s. 37-65.

GÜNGÖR DELEN, M. (2011). Çalışma Hayatında İşyeri Kabalığı Olgusu, Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 43-58.

K A Y N A K Ç A

289

GÜZEL, A. ERTAN, E. (2007). İşyerinde Psikolojik Tacize (Mobbing)

Hukuksal Bakış: Avrupa Hukuku ve Karşılaştırmalı Hukuk, Legal İş Hukuku

ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Sayı 14.

GÜVEZ, A. (2021). İdari Yargılama Hukukunda Tanık Delili. Selçuk

Üni. Hukuk Fakültesi Dergisi, 29 (3), 2087-2130.

HASLAM, N. (2006). Dehumanization: An integrative Review. Personality and Social Psychology Review, 10(3), 252-264. (https://journals.sagepub.com/doi/10.1207/s15327957pspr1003_4)

HUBER, B. (1994). Mobbing: Psychoteror am Arbeitsplatz; Niedernhausen,

HUSE, E. F. Ve CUMMİNGS T. G. (1985). Organization Development

and Change, (USA, West Publishing Company, Third Edition.

IŞIK, E. (2007). İşletmelerde Mobbing Uygulamaları ile İş Stresi İlişkisine Yönelik Bir Araştırma, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış, İstanbul: Yüksek Lisans Tezi.

ILO (2021). “Çalışma Yaşamında Şiddet ve Taciz: 190 sayılı Sözleşme

ve 206 sayılı Tavsiye Kararı’na İlişkin Rehber”, https://www.ilo.org/ankara/publications/lang--tr/index.htm

KARAAHMET, E. vd. (2013). “İş Yerinde Yıldırmaya Maruz Kalımı

Ölçmek İçin Kullanılan Olumsuz Davranışlar Anketi Türkçe Formunun Güvenilirliği”, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 14: 275-282, 2013.

KARACA, M. (2007). Organizasyonlarda Saldırgan Davranışlara Maruz

Kalma ve Mağdurların Kişiliğiyle İlişkisi: Kayseri’de İmalat Sektöründe Bir

Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi, Sosyal

Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Kayseri. 88.

KARCIOĞLU, F. & ALİOĞULLARI, Z. (2012). Çatışmanın Nedenleri

ve Çatışma Yönetim Tarzları İlişkisi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari

Bilimler Dergisi, 26 (3-4), 215-237.

KARSLIOĞLU YENİ, G. (2013). Mobbing, İşyerinde Psikolojik Taciz,

Türk Metal Sendikası Yayınları, 1. Basım, Ağustos, Ankara.

KAVRAMSAL VE HUKUKİ YÖNLERİYLE İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ

290

KARYAĞDI, A. (2007). “Örgütlerde Yıldırma (Mobbing) ve Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı,

Malatya.

KASAPOĞLU TURHAN, M. (2013): “Kamu Görevlileri Bakımından İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) ve Hukuki Korunma Yolları”, TBB Dergisi Sayı 105, Sayfa 89-128. http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/ Dergi/

105.html#88/z

KAYA CİCERALİ, L. (2011). “Mobbinge Maruz Kalanların Kişilik Profillerine Bağlı Psikolojik Sağlıkta Bozulma Göstergeleri”, Yayınlanmamış

Doktora Tezi, T.C. İstanbul Üni., Adli Tıp Enst. Sosyal Bilimler Anabilim

Dalı, İstanbul.

KAYILIOĞLU, D., 2019. “Türk İdari Yargılama Hukukunda Bilirkişilik,

Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst. Kamu Hukuku

Anabilimdalı. Ankara.

KEENAHAN, D. (1990). “Dehumanization: Understanding the Paradox

of Human Interaction”. Doctor of Philosophy Thesis. Department of Psychology. University of Wollongong.

KIREL Ç. (2007). Örgütlerde Mobbing Yönetiminde Destekleyici ve

Risk Azaltıcı Öneriler. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi; 7 (2):

317-334.

KIREL, Ç. (2008). Örgütlerde Psikolojik Taciz (Mobbing) ve Yönetimi,

And. Üni. Yayınları No: 1806, Eskişehir, içinde Davenport, N., ve diğerleri,

Mobbing İşyerinde Duygusal Taciz, (Çev. Önertay, O.C.), Sistem Yayıncılık,

İstanbul 2003, s. 146-148.

KOÇEL, T. (2007). İşletme Yöneticiliği, Yönetim ve Organizasyon-Organizasyonlarda Davranış-Klasik-Modern-Çağdaş Yaklaşımlar, İstanbul.

KONAN, N., & TAŞDEMİR, A. (2019). Öğretmenlerin Örgütsel İkiyüzlülük Algıları ile Mutluluk Düzeyleri Algıları Arasındaki İlişki, Scientific

Educational Studies, 3(2), 132-152.

K A Y N A K Ç A

291

KURANOĞLU, E. & SAYGIN, H. (2019). “Türkiye’de Az Tehlikeli ve

Tehlikeli İş Yerlerinde Aşırı İş Yükü Algısı”, İstanbul Aydın Üniversitesi

Dergisi, 11 (3), 255-274. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaud/issue/46720/585990

LALEOĞLU, A. & ÖZMETE, P. D. E. (2013). Mobbing Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 7 (31), 9-31.

LEYMANN, H. (1990). Mobbing and psychological terror at workplaces

Violence and Victims, 1990;5:119-26

LEYMANN, H. (1996). “The content and development of Mobbing at

Work”, European Journal of Work and Organizational Psychology, No: 5(2),

165-184.

LEYMANN, H. & GUSTAFSSON, A. (1996). “Mobbing at work and the

development of post- traumatic stres disorders”. European Journal of Work

and Organizational Psychology, 5(2).

LOKMANOĞLU, S. Y. (2017). İşyerinde Psikolojik Taciz, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, (30), 377-422.

MACİT G., ERDEM R., (2020). “Örgütsel Sessizliğe Dair Kavramsal Bir

İnceleme” Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (2);

93-114, ISSN: 1304-4796.

NADAL KL, JOHNSTON MP (2010). 'Multiracial microaggressions:

Exposed monoracism in day life and Clinical application, DWSue (Ed.), Microaggressions and marjinalite: Manifestation, dynamics, and impact (s.123-

144).

NİEDL, K. (1996). “Mobbing and Wellbeing: Economic and Personnel

Development Implications”, European Journal of Work and Organizational

Psychology, 5(2): 239- 249.

O’MOORE, M., SEİGNE, E., MCGUİRE, L. and SMİTH, M. (1998).

Victims of Workplace bullying in Ireland. Irish Journal of Psychology, 19,

345-357.

ÖZBEY Ö. (2010). “Adli Bilişim ve Sayısal Deliller (5271 sayılı

CMK’nın 134. Md.), Yargıtay Dergisi, C.36, .3, s.71-72.

KAVRAMSAL VE HUKUKİ YÖNLERİYLE İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ

292

ÖZLER, D. E., ATALAY, C. G. ve DİRİCAN, M. (2015). Mobbing ‘inin

Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (22)

ÖZKANAN, A. ve ERDEM, R. (2014). Yönetimde Kayırmacı Uygulamalar: Kavramsal Bir Çerçeve, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (20), 179-206.

ÖZLER, D. E., MERCAN, N. (2009). Yönetsel ve Örgütsel Açıdan Psikolojik Terör. Mobbing. Detay Yayıncılık, Ank.

PALABIYIK, B.B. (2018). “Türk İş Hukukunda Mobbing”, Yayınlanmış

Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel

Hukuk Anabilim Dalı, Ankara.

PALABIYIK, B.B. (2021). “Yargı Karaları Işığında Mobbing ve İspatı”,

Güncellenmiş 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

PEARSON, C., M., LYNN M. A., CHRİSTİNE L. P. (2000), “Assesing

and Attacking Wokplace Incivility”, Organizational Dynamics, Vol.29, No.2,

123-137.

PEHLİVAN, İ. (1995). “Yönetimde Stres Kaynakları”, Pegem Yayınları,

Ankara.

PEKCANITEZ, H., ÖZEKES, M., AKKAN, M., TAŞ KORKMAZ, H.

(2017). Medeni Usul Hukuku Cilt II. İstanbul.

REİCHERT, E. (2003). İş yerinde Mobbing: Sosyal Hizmet Mesleği İçin

Yeni Bir Öncelik Alanı, (Çev.) ÖZMETE, E. (2016). http://www.sdergi.hacettepe.edu.tr/makaleler/emineozmetemobbingceviri1.pdf

RİCHMOND, V.P., MCCROSKEY, J.C. ve MCCROSKEY, L.L. (2005).

“Organizational Communication for Survival: Making Work, Work”. USA:

Pearson Education.

ROYAL COLLEGE Of NURSİNG (RCN) (2002). WorkingWellİnitiative, Bullying and Harassment at Work: A GoodPractice Guide for RCN Negotiators and HealthCareManagers, London, p. 3.

K A Y N A K Ç A

293

RUNCİMAN, D. (2008). Political hypocrisy: The mask of power, from

hobbes to orwell and beyond. Princeton, NJ: Princeton University Press.

SABUNCUOĞLU, Z. ve TÜZ, M. (1998). Örgütsel Psikoloji. (3. Baskı),

Alfa Yayınevi, İst.

SALİN, D. (2003). “Bullying and Organizational Politics in Competitive

and Rapidly Chancing Work Environments”; International Journal of Management and DecisionMaking, V. 4/1; pp. 35–46.

SANDLER, B. (1986). "The Campus Climate Revisited: Chilly for Women Faculty, Administrators, and Graduate Students." Association of American Colleges. https://eric.ed.gov/?id=ED282462

SELEK, S. (2019). “İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Polikliniği’ne Mobbing İddiası ile Başvuran Olguların Adli Tıbbi Değerlendirilmesi”, Uzmanlık Tezi, İstanbul.

SOMER, O., KORKMAZ M., TATAR, A., (2002). “Beş Faktör Kişlilik

Envanteri’nin Gelişltirilmesi-I: Ölçek ve Alt Ölçeklerin Oluflturulması”, Türk

Psikoloji Dergisi 2002, 17 (49), 21 – 33. https://toad.halileksi.net/wp-content/uploads/2022/07/bes-faktor-kisilik-envanteri-toad.pdf

SÖYLER, Y., 2010). “Yargıtay Kararları Işığında Kişisel Kusur”, Gazi

Üni. Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt XIV, Sayı 2.

SUE, vd. (2007). Racial Microaggressions in Everyday Life: Implications

for Clinical Practice. American Psychologist, 62, 271-286.

SUE, D. W. (2010). Microaggressions, Marginality and Oppression. In

D. W. Sue (Ed.). pp. 3-22. Microaggressions and Marginality. Hoboken, NJ:

Wiley

ŞAHİN, C. (2019). “Anayasa Mahkemesi Kararları Çerçevesinde Ceza

Muhakemesinde Silahların Eşitliği ve Çelişmeli Yargılama İlkeleri”, D.E.Ü.

Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Durmuş TEZCAN’a Armağan, C.21, Özel

S., s. 3051-3065.

ŞİMŞEK, M. Ş. (2002). Yönetim ve Organizasyon, (7. Baskı), Konya.

KAVRAMSAL VE HUKUKİ YÖNLERİYLE İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ

294

TANRIVER, S. (2017), Hukukumuzda Bilirkişilik, Yetkin Yayınları, Ankara, 2017.

TAŞKIN, A. (2016), “Mobbing Davalarında Ispat Sorunu” Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XX, Y. 2, Sa. 2 391-437.

T.D.K. (2005). Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara,

TETİK, S. (2010). Mobbing Kavramı: Birey ve Örgütler Açısından

Önemi, Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksekokulu, KMÜ Sosyal

ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 12 (18): 81-89.

TEZCAN, P., Bayram, F. ve Ergin, H. (2009). İşyerinde Mobbingci ve

Kurban Tiplemeleri.

TINAZ, P. (2006a). İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), Beta Yay., İstanbul.

TINAZ, P. (2006b). Mobbing: İşyerinde Psikolojik Taciz, http://www.calismatoplum.org/sayı 10.Erişim Tarihi:03/03/2014.

TINAZ, P. (2006c). “Mobbing: İşyerinde Psikolojik Taciz”, Çalışma ve

Toplum Dergisi, Cilt 3, Sayı 10, 11-22.

TINAZ, P. (2006d). İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), Beta Yayınları, İst.

TINAZ, P. (2006e). Mobbing: İşyerinde Psikolojik Taciz, Marmara Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü. Çalışma ve

Toplum Dergisi, 3. (http://www.calismatoplum.org/sayi10/pinar_tinaz.pdf.).

TINAZ, P. (2006f). “Çalışma Yaşamında Psikolojik Bir Dram: Mobbing”, Toprak İşveren Dergisi, www.toprakisveren.org.tr/2006-71-pinartinaz.pdf, Erişim Tarihi:03/03/2014.

TINAZ, P. (2006g). İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), Çalışma ve

Toplum Dergisi, Cilt 4. Sayı 11. 13-28.

TINAZ, P. (2013h). “Çalışma Psikolojisi Boyutlarıyla Mobbing Tanımı

ve Tanı” ÇASGEM 1. Çalışma Hayatında Psikolojik Taciz (Mobbing) Panel

ve Çalıştay Bildirileri Kitabı.

K A Y N A K Ç A

295

TINAZ P. (2011ı). "İşyerinde Psikolojik Taciz", MESS Mercek, Tem.,

58-65.

TINAZ, Pınar, (2008i), “İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing)”, 2. Baskı,

Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş., İstanbul.

TINAZ, P., Bayram, F., Ergin, H., (2008). “Çalışma Psikolojisi ve Hukuki Boyutları ile İşyerinde Psikolojik Taciz”, İstanbul: Beta Yayınları, Yay.

No. 2040,

TINAZ, P. Gök, S. ve Karatuna, I. (2010). “Türkiye’de İşyerinde Psikolojik Taciz Oranının ve Türlerinin Belirlenmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, Cilt:9,

TİHEK, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu “Ayrımcılık Yasağı

Kararları, 2018-2020”, Ankara.

TİHEK, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, “2021 Yılı Faaliyet

Raporu”, Ankara.

TOKER GÖKÇE, A. (2008). Mobbing: İşyerinde Yıldırma Nedenleri ve

Başa Çıkma Yöntemleri, Ankara, Pegem Yayınevi,

TOKER GÖKÇE, A. (2010). “Mobbing: İşyerinde Yıldırma Kavramsal

Çerçeve” http://www.universite-toplum.org

TOLAN, B. (1981). Çağdaş Toplumun Bunalımı: Anomi ve Yabancılaşma, Ankara: İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları, s. 184.

TUCKER, J. (2004). "Tucker, Joyce, "The DNA of Culture Change", January/February, Profiles in Diversity Journal. www.diversityjournal.com E.T.

26.10.2022

TUNÇER, M. (2014a). “İş Yerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), Karemat

Matbaacılık, İstanbul.

TUNÇER, M. (2014b). “İş Yerlerinde Yaşanan Psikolojik Taciz Davranışları: Alo 170 Çağrı Merkezi Başvurularının Değerlendirilmesi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Eylül. Ankara.

KAVRAMSAL VE HUKUKİ YÖNLERİYLE İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ

296

TUNÇER, M. (2014c). “İş Yerlerinde Yaşanan Psikolojik Taciz Davranışları, Lambert Ac. Pub.

TUNÇER. M. (2022). “Mobbing: Uzaktan çalışmada da önemli bir sorun”, https://fikirturu.com/insan/mobbing-uzaktan-calismada-da-onemli-birsorun/ E.T.: 03.01.2023

TUTAR, H. (2004a). İşyerinde Psikolojik Şiddet, 3. Baskı, Ankara: Barış

Yayınları.

TUTAR, H. (2004b). İşyerinde Psikolojik Şiddet Sarmalı: Nedenleri ve

Sonuçları, Yönetim Bilimleri Dergisi, T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üni.

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Cilt: 2, Sayı: 2.

TÜRKMEN A., (2009). “Yeni Bir Hukuki Olgu Olarak Israrlı Takip ve

Taciz (Stalking) ve Bunun Türk Medeni Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi”, DEÜHFD, Cilt: 11, Özel Sayı, , s. 1387-1390.

ULUSOY, Z. D. (2013). “Mobbing Suç Tipi için Bir Analiz Denemesi”

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart-Nisan, Sayı 105, s. 129-170,

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2013-105-1259

ÜÇOK D. ve TORUN A. 2015. “Örgütsel Sessizliğin Nedenleri Üzerine

Nitel Bir Araştırma” İş ve İnsan Dergisi, Nisan, Cilt-Sayı: 2 (1) ss: 27-37, eISSN 2148-967X, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iid/

ÜNAL, S. (2018). Irksal Temelli Ayrımcılığın Yeni Görünmez Yüzü:

Kültürel Karşılaşmalar ve Mikro Saldırganlıklar, Journal of Social and Humanities Sciences Research, 3289-3305. http://www.jshsr.org/DergiTamDetay.aspx?ID=726

ÜNVER, Y., (2009). “Ceza Hukuku Açısından Mobbing, Stalking ve

Cinsel Taciz Eylemleri”, CHD, Yıl: 4, Sayı: 11, Aralık, s.10.

VARTİA, M. (2002). Workplace Bullying: A Study on the Environment,

Well–being and Health; People and Work Research Reports 56; Finnish Institude of Occupational Health, Helsinki, http://journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php/sosyalsiyaset/article/viewFile/84/80

WALTER, H., (1993): Mobbing- Kleinkrieg am Arbeitsplatz. Konflikte

erkennen, offen legen und lösen. Frankfurt: Campus Verlag.

K A Y N A K Ç A

297

VÄYRYNEN, T. ve LAARİ-SALMELA, S. (2015). “Men, Mammals, or

Machines? Dehumanization Embedded in Organizational Practices”, Journal

of Business Ethics, 147: 95–113.

YÜCETÜRK, E. ve ÖKE, K. M. (2005). “Mobbing and Bullying: Legal

Aspects Related to Workplace Bullying in Turkey”, South-East Europe Review, No:2, 61-70. http://cyb.ox.or.kr/lms_board/bbs_upload/mobbing1.PDF

ZAPF, D. ve EİNARSEN, S. (2003). “Individual antecedents of bullying”. Bullying and Emotional Abuse in the Workplace: International Perspectives in Research and Practice (Eds. Stale Einarsen, Helge Hoel, Dieter

Zapf, Cary. L. Cooper), London: Taylor ve Francis, (165- 184).

http://www.google.com.tr/books?

ZAPF, D. ve EİNARSEN, S. (2001), Bullying in the workplace: recent

trends in research and practicean introduction, European Journal of Work and

Organizational Psychology, 10(4), 369- 373.

ZHANG, H., CHAN, D.K., Xia, S., Tian, Y. ve Zhu, J. (2017). “Cognitive, Emotional and Motivtional Consequences of Dehumanization”, Social

Cognition, 35(1): 18–39

İnternet Kaynakları

https://www.anayasa.gov.tr/tr/mahkeme/gorev-ve-yetkileri/bireysel-basvuru/

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/04/20070409-1.htm.

http://www.mevzuat.gov.tr/

https://taad.taa.gov.tr/dergiler/taad/taad-30

https://www.etik.gov.tr/etik-ihlal-kararlari/

https://www.tihek.gov.tr/kategori/pages/kararlar

https://sozluk.gov.tr

http://www.ilo.org/ankara/

KAVRAMSAL VE HUKUKİ YÖNLERİYLE İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ

298

http://www.who.int

http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/status_report/2014/en/

https://www.leymann.se/mobbning-arbetsplatser

https://fikirturu.com/insan/mobbing-uzaktan-calismada-da-onemli-bir-sorun/

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2014-110-1355

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/359258

http://cumhurozkeser.av.tr/mobbing-gibi-dava-turlerinde-kesin-ve-mutlak-ispataranmaz/

https://www.samildemir.av.tr/2009/04/mobbing-olgusunun-hukukidegerlendirmesi/

https://www.hukuknorm.com/mobbing

https://listelist.com/mikro-saldirganlik-nedir/

https://berinergin.com/psikolojik-taciz-mobbingve-zorbalik-bullying/

http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47597.pdf

https://www.jstor.org/stable/259200

http://www.insighteducationsystems.com/PDF/DiversityJournal2004.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Micro-inequity#cite_note-5

http://www.alo170.gov.tr/assets/pdf/ALO_170_Mobbing_Bilgi_Notu_08_12_2013.pdf,

http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/docs/komisyon_rapor_no_6.pdf

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0686:FIN:EN:PDF

https://www.csgb.gov.tr/media/34050/

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.