Konkordato

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: M. Serhat Sarısözen
ISBN: 9786050517941
1.020,00 TL 1.200,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar M. Serhat Sarısözen
Baskı Tarihi 2024/01
Baskı Sayısı 1
Boyut 17x25 cm
Cilt Sert kapak
Sayfa Sayısı 1061

İÇİNDEKİLER

6. BASKIYA ÖNSÖZ.................................................................................... 7

5. BASKIYA ÖNSÖZ.................................................................................... 9

KONKORDATO BASKISI İÇİN ÖNSÖZ.................................................. 11

ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ .................................................................... 15

İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ......................................................................... 17

BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ ...................................................................... 19

İÇİNDEKİLER............................................................................................. 21

KISALTMALAR ......................................................................................... 47

KAYNAKÇA ............................................................................................... 51

GİRİŞ............................................................................................................ 99

BİRİNCİ BÖLÜM

İFLAS ERTELEME

§ 1- İFLAS ERTELEMENİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILIŞI....................105

İKİNCİ BÖLÜM

ADİ KONKORDATO VE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

§ 2- KONKORDATO TALEBİ VE KONKORDATO TALEBİNE

EKLENECEK BELGELER.....................................................................119

A) GENEL OLARAK..............................................................................119

a) KONKORDATO KAVRAMI.................................................119

b) KONKORDATODA DÜRÜSTLÜK KOŞULU .....................122

c) KONKORDATONUN İŞLEVİ...............................................129

d) KONKORDATONUN HUKUKİ NİTELİĞİ..........................132

e) KNKORDATONUN TÜRLERİ..............................................133

B) KONKORDATO TALEBİ .................................................................137

a) TALEBİN ŞEKLİ....................................................................137

22 İçindekiler

b) YAPILIŞ BİÇİMLERİNE GÖRE KONKORDATO

TALEBİ...................................................................................139

c) ÖDEME GÜÇLÜĞÜ...............................................................141

d) BORCA BATIK OLMAYAN BORÇLUNUN

TENZİLAT KONKORDATOSU TALEBİ.............................144

e) TALEPTEN SONRA KONKORDATO TÜRÜNÜN

DEĞİŞTİRİLMESİ..................................................................152

f) KONKORDATODA BORCUN KAYNAĞI ..........................152

g) İFLASA TABİ OLMAYAN BORÇLUNUN

DURUMU ...............................................................................153

h) ALACAKLI TARAFINDAN DA

BAŞVURULABİLECEĞİ.......................................................154

ı) GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ...................................158

j) TALEBİN TEMSİLCİ TARAFINDAN YAPILMASI ...........165

k) ARALARINDA BAĞLANTI BULUNANLARIN

BİRLİKTE KONKORDATO TALEBİ...................................168

l) İFLASIN KAPANMASINDAN SONRA

KONKORDATO TALEBİ......................................................171

m) MİRASÇILARIN KONKORDATO TALEBİ ........................172

n) KONKORDATO TALEBİNDE ALACAKLILARIN

SINIFLARA AYRILMASI .....................................................173

o) TALEPTE BULUNURKEN ÖDENMESİ GEREKEN

HARÇ VE GİDER AVANSI...................................................178

C) KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER ..............182

a) GENEL OLARAK...................................................................182

b) KONKORDATO ÖN PROJESİ..............................................184

c) BORÇLUNUN MALVARLIĞININ DURUMUNU

GÖSTERİR BELGELER ........................................................198

aa) GENEL OLARAK .......................................................198

bb) Bilançolar (Son Bilanço ve Ara Bilançolar).................202

cc) Gelir Tablosu................................................................203

dd) Nakit Akım Tablosu .....................................................204

ee) Tacir Borçlunun Defterleri ...........................................205

ff) Defter Değerlerini İçeren Listeler.................................205

gg) Diğer Belgeler ..............................................................205

İçindekiler 23

d) ALACAKLILARI, ALACAK MİKTARINI VE

ALACAKLILARIN İMTİYAZ DURUMUNU

GÖSTEREN LİSTE.................................................................206

e) KARŞILAŞTIRMALI TABLO...............................................206

f) GÜVENCE VEREN DENETİM RAPORU

(FİNANSAL ANALİZ RAPORUNDAN GÜVENCE

VEREN DENETİM RAPORUNA GEÇİŞ) ............................209

aa) GENEL OLARAK .......................................................209

bb) 7155 SAYILI KANUN’DAN (19.12.2018)

ÖNCE YAPILAN MÜRACAATLAR İÇİN

“FİNANSAL ANALİZ RAPORU”..............................211

cc) 7155 SAYILI KANUN’DAN (19.12.2018)

SONRA YAPILAN MÜRACAATLAR İÇİN

“GÜVENCE VEREN DENETİM RAPORU” .............214

g) MAHKEMENİN VE KOMİSERİN GEREKLİ

GÖRDÜĞÜ DİĞER BELGELER...........................................224

§ 3- GEÇİCİ MÜHLET........................................................................................227

A) GENEL OLARAK..............................................................................227

B) HUKUKİ NİTELİĞİ...........................................................................230

C) GEÇİCİ MÜHLET KARARININ DURUŞMALI VERİLİP

VERİLEMEYECEĞİ..........................................................................232

D) GEÇİCİ KOMİSER ATANMASI ......................................................233

E) MAHKEMENİN TEDBİR KARARI İNCELEMESİNİN

NİTELİĞİ VE ŞEKLİ BİR İNCELEMENİN YETERLİ

OLUP OLMADIĞI SORUNU............................................................239

F) MAHKEMENİN BİLİRKİŞİYE MÜRACAAT EDİP

EDEMEYECEĞİ SORUNU...............................................................242

G) TALEBE EKLENECEK BELGELERDE EKSİKLİK

OLMASI.............................................................................................244

H) GEÇİCİ MÜHLET TALEBİNİN REDDİ DURUMUNDA

İFLAS KARARI VERİLEMEMESİ...................................................247

I) MAHKEMENİN MADDİ HUKUKA YÖNELİK TEDBİR

KARAR VEREMEYECEK OLMASI................................................249

J) YASAK İŞLEMLER VE YASAK İŞLEMLERİN

YAPILMAYACAĞINA İLİŞKİN AYRICA TEDBİR

KARARI VERMEYE GEREK OLMAMASI....................................260

K) MAHKEMENİN VEREBİLECEĞİ TEDBİRLER.............................261

24 İçindekiler

L) KONKORDATO TALEBİ İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI

ARASINDA MAHKEMECE TEDBİRE HÜKMEDİLİP

HÜKMEDİLEMEYECEĞİ ................................................................262

M) KONKORDATONUN BAŞARIYA ULAŞMA İHTİMALİ..............263

N) GEÇİCİ MÜHLET SÜRESİ VE UZATIMI.......................................267

O) GEÇİCİ MÜHLET KARARINA KARŞI KANUN YOLU ...............269

P) GEÇİCİ MÜHLETİN SONUÇLARI, İLANI VE BİLDİRİMİ ..........269

R) ALACAKLILARIN GEÇİCİ MÜHLETİN İLANI SONRASI

İTİRAZLARI VE MAHKEMENİN BU İTİRAZLARI

İNCELEMESİ.....................................................................................272

S) BORÇLUNUN MALİ DURUMUNUN İYİLEŞMESİ VEYA

İYİLEŞMEME İHTİMALLERİ .........................................................274

T) MÜHLETİN KALDIRILMASI DURUMUNDA İFLAS

KARARI VEREBİLMEK İÇİN DOĞRUDAN İFLAS

SEBEPLERİNİN ARANIP ARANAMAYACAĞI............................275

§ 4- KESİN MÜHLET..........................................................................................277

A) GENEL OLARAK KESİN MÜHLET, KONKORDATO

KOMİSERİ VE ALACAKLILAR KURULU ....................................277

a) KESİN MÜHLET KARARI....................................................277

aa) Yasal Dayanak..............................................................277

bb) Mahkemenin Kesin Mühlet Kararını Resen de

Verebilmesi ..................................................................278

cc) İncelemenin Duruşmalı Yapılacak Olması...................279

dd) Başarı İhtimalinin Değerlendirilmesi ...........................280

ee) Kesin Mühlet Kararının Verilebileceği Zaman ............284

ff) Kesin Mühlet Süresi ve Uzatımı...................................287

gg) Kesin Mühlet Kararının Etkileri...................................291

b) KONKORDATO KOMİSERİ.................................................291

aa) Tanımı ..........................................................................291

bb) Hukuki Niteliği.............................................................292

cc) Görevleri.......................................................................293

dd) Hakları..........................................................................299

ee) Aranacak Nitelikler ......................................................300

ff) Görevlendirilmesi.........................................................302

gg) Sorumluluğu .................................................................306

İçindekiler 25

hh) Yükümlülükleri ............................................................307

ii) Eğitimi..........................................................................310

jj) Başvuru ve Liste...........................................................313

kk) Listeden Çıkarılma .......................................................314

c) ALACAKLILAR KURULU ...................................................315

aa) Genel Olarak.................................................................315

bb) Hukuki Niteliği.............................................................317

cc) Alacaklılar Kurulunun Oluşumu ..................................318

dd) Alacaklılar Kurulunun Görevleri..................................321

ee) Alacaklılar Kurulunun Çalışma Usulü..........................323

ff) Alacaklılar Kurulunun Sorumluluğu ............................323

B) KESİN MÜHLETİN BORÇLUNUN MALİ DURUMUNUN

DÜZELTİLMESİ SEBEBİYLE KALDIRILMASI............................323

a) GENEL OLARAK...................................................................323

b) KESİN MÜHLETİN KALDIRILMASININ

SONUÇLARI VE TEDBİR KARARLARININ

DURUMU ...............................................................................324

c) DURUŞMAYA KATILACAK OLANLAR ...........................326

C) KESİN MÜHLET İÇİNDE KONKORDATO TALEBİNİN

REDDİ VE İFLASIN AÇILMASI......................................................328

a) GENEL OLARAK...................................................................328

b) BORÇLUNUN MALVARLIĞININ KORUNMASI

ZORUNLULUĞU...................................................................331

c) KONKORDATONUN BAŞARIYA

ULAŞMAYACAĞININ ANLAŞILMASI..............................332

d) YASAK TASARRUFLARIN YAPILMASI,

KOMİSERİN TALİMATLARINA UYULMAMASI

VE ALACAKLILARI ZARARA UĞRATMA

AMACIYLA HAREKET EDİLMESİ.....................................337

e) BORCA BATIK SERMAYE ŞİRKETLERİ VE

KOOPERATİFLERİN TALEPTEN FERAGATİ...................341

D) KESİN MÜHLET KARARINA KARŞI KANUN YOLLARI...........345

E) KESİN MÜHLETİN SONUÇLARI ...................................................355

a) KESİN MÜHLETİN ALACAKLILAR

BAKIMINDAN SONUÇLARI ...............................................355

aa) TAKİP YASAĞI..........................................................355

26 İçindekiler

aaa) Genel Olarak................................................355

bbb) Takip Yasağının Başlama Anı.....................356

ccc) Kamu Alacaklarının Durumu ......................357

ddd) Konkordatonun Davalara Etkisinin

Olmaması.....................................................358

eee) Yeni Takip Yapılamaması...........................364

fff) Takip Yasağının Müşterek Borçlu ve

Kefillere Etkisi.............................................373

ggg) Borçlunun Malvarlığını Azaltıcı

Nitelikte Olmayan Takiplerin

Durumu........................................................378

hhh) Ayni Haklara İlişkin Davalar

Sonunda Verilen İlamların İcrası.................380

ııı) Mühletten Sonra Doğan Kira

Alacağının Durumu .....................................381

jjj) Kiralayanın Hapis Hakkı .............................384

kkk) Üçüncü Kişilerdeki Alacakların

Haczi............................................................385

lll) Takip Yasağının İstisnaları ve

İmtiyazlı Alacaklılar....................................389

aaaa) Genel Olarak..................................389

bbbb) İşçilik Alacağı................................392

cccc) Nafaka Alacağı-.............................395

dddd) Komiserin Onayıyla

Gerçekleşen Alacaklar...................396

mmm) Takip Yasağına Aykırılık

Durumunda Yapılacak Şikayet ve

Görevli Mahkeme........................................399

bb) İHTİYATİ HACİZ VE İHTİYATİ TEDBİR

KARARLARININ UYGULANAMAMASI................400

cc) ZAMANAŞIMI VE HAKDÜŞÜRÜCÜ

SÜRELERİN İŞLEMEMESİ .......................................408

dd) FAİZLERİN DURMASI..............................................411

ee) TAKASIN MÜMKÜN OLMASI VE TAKAS

YASAKLARI...............................................................416

aaa) Genel Olarak................................................416

bbb) Takasta Esas Alınacak An ...........................416

İçindekiler 27

ccc) Takas Beyanında Bulunabilecek Kişi..........418

ddd) İki Alacağın da Muaccel ve Para

Alacağı Olması ............................................418

eee) Takastan Sonra Bakiye Alacağın

Komisere Yazdırılması................................419

fff) Takas Yasakları ve Takasa İtiraz .................421

ff) MEVCUT HACİZLERİN DURUMU..........................425

aaa) Genel Olarak................................................425

bbb) Mühletten Önce Konulan Hacizlerin

Kaldırılıp Kaldırılamayacağı .......................425

ccc) Mühletten Önce Muhafaza Altına

Alınan Malların Durumu .............................427

gg) MÜSTAKBEL ALACAĞIN DEVRİ

SÖZLEŞMESİ..............................................................429

aaa) Genel Olarak................................................429

bbb) Alacağın Muaccel Hale Geldiği

Tarih – Doğduğu Tarih Ayrımı....................430

ccc) Konkordatonun Kaldırılması

Durumunda Alacağın Devrinin

Akıbeti.........................................................431

ddd) Kira Sözleşmeleri Açısından

Konunun Özel Olarak

Değerlendirilmesi ........................................431

hh) KONUSU PARA OLMAYAN ALACAĞIN

PARA ALACAĞINA DÖNÜŞMESİ ..........................433

aaa) Genel Olarak................................................433

bbb) Şahsi Haklardan Doğan Alacakların

Paraya Çevrilecek Olması............................434

ccc) Paraya Çevirme İşinin Alacaklı

Tarafından Yapılacak Olması......................434

ddd) Paraya Çevirmede Hangi Tarihin

Dikkate Alınacağı........................................434

eee) Borcun Aynen İfasının Üstlenilmesi............435

b) KESİN MÜHLETİN REHİNLİ ALACAKLILAR

BAKIMINDAN SONUÇLARI ...............................................436

aa) GENEL OLARAK .......................................................436

28 İçindekiler

bb) REHİNLİ MALLARIN MAHKEMENİN

İZNİYLE SATILMASI................................................439

cc) MAHKEMENİN İZNİYLE YAPILACAK

SATIŞIN CEBRİ İCRA YOLUYLA MI

YOKSA RIZAEN Mİ YAPILACAĞI

MESELESİ...................................................................440

dd) KİRAYA VERİLMİŞ TAŞINMAZLARDAKİ

KİRA ALACAĞININ DURUMU................................441

ee) 150/C ŞERHİNİN KONULUP

KONULAMAYACAĞI ...............................................444

ff) KURALA İLİŞKİN HAKİMİN

YETKİLERİNİN SINIRLARI .....................................444

gg) MÜLKİYETİ ÜÇÜNCÜ KİŞİYE AİT OLAN

REHİNLİ MALLARIN DURUMU .............................446

hh) MÜLKİYETİ BORÇLUYA AİT OLAN

ÜÇÜNCÜ KİŞİ LEHİNE VERİLEN

REHİNLERİN DURUMU ...........................................447

ıı) REHİNLİ MALIN SATIŞININ

ERTELENEBİLECEĞİ SÜRE.....................................447

c) KESİN MÜHLETİN SÖZLEŞMELER

BAKIMINDAN SONUÇLARI ...............................................449

aa) KONKORDATO SEBEBİYLE

SÖZLEŞMELERİN ALACAKLILARCA

SONA ERDİRİLEMEMESİ.........................................449

aaa) Genel Olarak................................................449

bbb) Hükmün Amacı ...........................................450

ccc) TBK m.97’de Düzenlenen

“Ödemezlik Defi (İfa Sırası)”

İmkanının Konkordatoda

Uygulanma Biçimi.......................................452

ddd) TBK m.98’de Düzenlenen “Ödeme

Güçsüzlüğü Sebebiyle Ödemezlik

Defi” (Sözleşmeden Dönme)

İmkanının Konkordatoda

Uygulanma Biçimi.......................................453

eee) Kredi Sözleşmelerinin Feshinde

m.296/I’in Uygulama Biçimi.......................455

fff) TBK m.390’da Düzenlenen “Ödünç

Alanın Ödeme Güçsüzlüğü”ne

İçindekiler 29

Düşmesinin Konkordatoda

Uygulanma Biçimi.......................................456

ggg) Borçlunun İşletmesinin Bulunması

Zorunluluğu .................................................456

hhh) m.296/I’e Aykırı Olarak Konulan

Kayıtların Yaptırımı ....................................457

bb) SÜREKLİ BORÇ İLİŞKİSİ İÇEREN

SÖZEŞMELERİN BORÇLU TARAFINDAN

FESHİ (OLAĞANÜSTÜ FESİH)................................458

aaa) Genel Olarak................................................458

bbb) Sözleşmenin Feshi İçin Maddi

Hukuktan Kaynaklanan Şekil ve

Süre Şartı Gibi Başkaca Bir Haklı

Nedene Gerek Bulunmayışı.........................459

ccc) Edimlerin İfa Edilmemiş Olması.................461

ddd) Olağanüstü Fesih İmkanının İstisnai

Oluşu: Sözleşmenin Konkordatonun

Amacına Ulaşmasını Engellemesi

Şartı .............................................................461

eee) Borç İlişkisinin Aşırı Külfetli

Olması Şartı.................................................463

fff) Komiserin “uygun görüşü”nün

Değerlendirilmesi ........................................463

ggg) Mahkemenin Yapacağı İncelemenin

Niteliği.........................................................464

hhh) Fesih Beyanının Alacaklıya

İletilmesi ile Feshin Sonuç Doğurma

Anı...............................................................465

ııı) Ödenecek Tazminat ve Bu

Tazminatın Konkordatoya Tabi

Oluşu ...........................................................465

iii) Konkordato Mühleti İçinde Yapılan

Sözleşmelerin Durumu ................................467

jjj) Olağanüstü Feshin Hizmet

Sözleşmelerine Etkisi ..................................468

kkk) Kesin Mühletin Kaldırılmasının

veya Konkordatonun Tasdik

Edilmemesinin Olağanüstü Fesihe

Etkisi............................................................470

30 İçindekiler

lll) Sürekli Olmayan Borç İlişkilerinde

Olağanüstü Feshin Mümkün Olup

Olmayışı ......................................................472

d) KESİN MÜHLETİN BORÇLU BAKIMINDAN

SONUÇLARI ..........................................................................474

aa) KONKORDATO BORÇLUSUNUN

TASARRUF YETKİSİ.................................................474

aaa) Kural: Borçlunun Tasarruf

Yetkisinin Devam Etmesi............................474

bbb) İstisna: Mahkemenin Bazı İşlemleri

Komiserin İznine Bağlaması veya

Komiseri, Yönetim Komiseri Olarak

Ataması........................................................476

bb) BORÇLUNUN KANUNDAN DOĞAN

YASAK İŞLEMLERİ ..................................................478

aaa) Rehin Tesis Edilememesi ............................479

bbb) Kefil Olunamaması......................................479

ccc) Taşınmazını, İşletmenin Faaliyetinin

Devamı İçin Önem Arz Eden

Taşınırını ve İşletmenin Devamlı

Tesisatını Devredememesi ve Takyit

Edememesi ..................................................480

ddd) İvazsız Tasarrufta Bulunulamaması.............483

cc) TASARRUF YASAKLARINA

AYKIRILIĞIN SONUÇLARI .....................................483

dd) TASARRUF YASAĞININ

KENDİLİĞİNDEN BAŞLAMASI...............................485

ee) KISITLAMALARA VE TALİMATLARA

AYKIRILIĞIN YAPTIRIMI........................................486

ff) MÜHLETTEN ÖNCE DOĞAN BORÇLAR

İÇİN ÖDEME YAPILIP

YAPILAMAYACAĞI .................................................488

gg) MÜHLETTEN ÖNCE DOĞAN BORÇLAR

İÇİN YENİDEN YAPILANDIRMA

SÖZLEŞMESİ YAPILIP

YAPILAMAYACAĞI .................................................492

e) KESİN MÜHLETİN TEMİNAT MEKTUPLARI

BAKIMINDAN SONUÇLARI ...............................................494

İçindekiler 31

f) KESİN MÜHLETİN BORÇLUNUN KEŞİDE

ETTİĞİ KAMBİYO SENETLERİNE ETKİSİ .......................499

aa) MÜHLET VERİLMEDEN ÖNCE

BANKALARA CİRO EDİLEN BONO VE

ÇEKLERİN DURUMU İLE İADE EDİLİP

EDİLMEYECEKLERİ MESELESİ.............................499

bb) BORÇLUNUN MÜHLETTEN ÖNCE

KEŞİDE ETTİĞİ ÇEKLER BAKIMINDAN

MÜHLET KARARININ SONUÇLARI ......................502

g) KESİN MÜHLETİN TASARRUFUN İPTALİ

DAVALARINA ETKİSİ.........................................................511

§ 5- DEFTER TUTULMASI VE REHİNLİ MALLARIN KIYMET

TAKDİRİ ...................................................................................................515

A) DEFTER TUTULMASI .....................................................................515

a) GENEL OLARAK...................................................................515

b) KIYMET TAKDİRİ İÇİN BİLİRKİŞİ ATANMASI ..............515

c) KOMİSERİN İSTİNABE YOLUNA BAŞVURMASI ...........516

d) BORÇLUNUN AKİTİF VE PASİFİNİN TESPİTİ.................517

B) REHİNLİ MALLAR İÇİN KIYMET TAKDİRİ VE

ŞİKAYET ...........................................................................................519

§ 6- KONKORDATODA DAVET.......................................................................521

A) ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE

DAVET...............................................................................................521

a) GENEL OLARAK...................................................................521

b) İLANA HAZIRLIK.................................................................521

c) İLANIN KESİN MÜHLET KARARINA İLİŞKİN

İLANLA BİRLİKTE YAPILIP

YAPILAMAYACAĞI.............................................................522

d) POSTAYLA YAPILAN BİLDİRİM.......................................522

e) 15 GÜN İÇİNDE BİLDİRİMDE

BULUNULMAMASI..............................................................523

f) MADDE 288 ve 299’DAKİ İLANLARIN

KARŞILAŞTIRILMASI..........................................................526

g) ALACAKLININ VEKİLİ ARACILIĞIYLA

ALACAK KAYDI...................................................................526

h) MÜTESELSİL KEFİLİN ALACAK KAYDI.........................527

ı) KAMU ALACAĞININ DURUMU ........................................527

32 İçindekiler

j) REHİNLİ VE İMTİYAZLI ALACAKLININ

DURUMU ...............................................................................528

B) ALACAKLAR HAKKINDA BORÇLUNUN BEYANA

DAVETİ..............................................................................................529

a) BEYANA DAVETTE KOMİSERİN KONUMU ...................529

b) BORÇLUNUN BEYANDA BULUNMA

ZORUNLULUĞU...................................................................531

c) İLAMA BAĞLI ALACAKLARIN DURUMU İLE

BORÇLUNUN KABUL ETTİĞİ ALACAKLARIN

İLAM MAHİYETİNDE OLUP OLMADIĞI

MESELESİ..............................................................................531

C) ALACAKLILAR TOPLANTISINA DAVET....................................533

§ 7- ALACAKLILAR TOPLANTISI VE PROJENİN KABULÜ İÇİN

GEREKLİ ÇOĞUNLUK..........................................................................535

A) ALACAKLILAR TOPLANTISININ HUKUKİ NİTELİĞİ...............535

B) NİSABA DAHİL OLAN ALACAKLAR...........................................535

C) NİSABA DAHİL OLMAYAN, BU SEBEPLE OY

KULLANAMAYACAK ALACAKLILAR .......................................537

a) YASAL DAYANAK...............................................................537

b) AMME ALACAKLISININ DURUMU ..................................537

c) ESKİ EŞİN VE YAKIN AKRABALARIN

OYLAMADAKİ DURUMU...................................................538

d) İMTİYAZLI ALACAKLININ DURUMU..............................539

e) REHİN ALACAKLISININ DURUMU ..................................540

D) NİSABIN BELİRLENMESİNDE ÖZEL DURUMLAR....................545

a) ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN MALI ÜZERİNDE KURULU

REHİN ALACAKLARININ NİSABA DAHİL

EDİLMESİ...............................................................................545

b) KAMBİYO SENEDİNDEKİ BORÇLULARININ VE

SENEDE BAĞLI ALACAKLARIN KONKORDATO

NİSABINDAKİ DURUMU ....................................................556

c) MÜECCEL ALACAKLILARIN DURUMU ..........................558

d) ÇEKİŞMELİ, GECİKTİRİCİ KOŞULA BAĞLI

VEYA BELİRLİ OLMAYAN VADEYE TABİ

ALACAKLARIN DURUMU..................................................558

e) ALACAKLININ FARKLI HUKUKİ SEBEBE

DAYANAN FARKLI ALACAKLARININ

BULUNMASI .........................................................................559

İçindekiler 33

f) ALACAĞIN TEMLİKİNİN NİSABA ETKİSİ.......................560

E) OYLAMAYA KATILAMAYACAK OLANLARIN

TOPLANTIYA KATILABİLECEK OLMASI ..................................560

F) KONKORDATO VE İFLASTAKİ ALACAKLILAR

TOPLANTISININ KARŞILAŞTIRILMASI......................................561

G) ALACAKLILAR TOPLANTISININ YAPILMASI...........................561

H) PROJENİN KABULÜ İÇİN GEREKLİ ÇOĞUNLUK......................563

I) MÜZAKERE TUTANAĞI, TOPLANTI SONRASI

İLTİHAKLAR VE KOMİSER RAPORU..........................................564

a) GENEL OLARAK...................................................................564

b) 7 GÜNLÜK İLTİHAK SÜRESİNİN EMREDİCİ

OLUP OLMADIĞI MESELESİ..............................................564

c) MÜZAKERE TUTANAĞINA OYLARIN

YANSIMA USULÜ ................................................................565

d) OY KULLANAN ALACAKLILARIN

KARARLARINI DEĞİŞTİRİP

DEĞİŞTİREMEYECEKLERİ MESELESİ.............................566

e) OYLARIN VEKİL ARACILIĞIYLA

KULLANILMASI...................................................................566

f) KOMİSERİN RAPORUNU MAHKEMEYE

SUNMASI ...............................................................................567

§ 8- BORÇTAN BİRLİKTE SORUMLU OLANLARA İLİŞKİN

HAKLAR ...................................................................................................569

A) GENEL OLARAK..............................................................................569

B) KONKORDATOYA MUVAFAKAT ETMEYEN

ALACAKLININ DURUMU ..............................................................570

C) KONKORDATOYA MUVAFAKAT EDEN

ALACAKLININ DURUMU (ALACAĞIN DEVRİ).........................570

D) BORÇTAN BİRLİKTE SORUMLU OLAN KİŞİLERE

MÜZAKEREYE KATILMA YETKİSİNİN VERİLMESİ................572

E) ALACAK KAYDI YAPILMASININ VE

YAPILMAMASININ SONUÇLARI..................................................573

F) ALACAKLININ KEFİLE KONKORDATO MÜHLETİ

HAKKINDA BİLGİ VERMESİ.........................................................576

§ 9- KONKORDATONUN MAHKEMEDE İNCELENMESİ VE

TASDİKİ....................................................................................................577

A) KONKORDATONUN MAHKEMEDE İNCELENMESİ .................577

34 İçindekiler

a) TASDİK İNCELEMESİNİN ÇEKİŞMESİZ YARGI

İŞİ OLUŞU..............................................................................577

b) TASDİK İNCELEMESİNİN ÇEKİŞMELİ

YARGIYA DÖNÜŞÜP DÖNÜŞMEYECEĞİ

SORUNU.................................................................................579

c) TASDİK İNCELEMESİNDE KOMİSER RAPORU..............580

d) 3 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ VE İTİRAZ

EDENLERİN DURUŞMADA HAZIR

BULUNABİLMELERİ ...........................................................582

e) OYLAMAYA KATILMA HAKKI

OLMAYANLARIN İTİRAZI .................................................583

f) TASDİK İNCELEMESİNDE 6 AYLIK EK SÜRE................584

B) KONKORDATONUN TASDİKİ ŞARTLARI ..................................587

a) GENEL OLARAK...................................................................587

b) TASDİK ŞARTLARI..............................................................589

aa) TEKLİF EDİLEN TUTARIN BORÇLUNUN

İFLASI HALİNDE ALACAKLILARIN

ELİNE GEÇEBİLECEK MUHTEMEL

TUTARDAN FAZLA OLMASI..................................589

bb) TEKLİF EDİLEN MEBLAĞIN

BORÇLUNUN KAYNAKLARIYLA

ORANTILI OLMASI...................................................596

cc) PROJENİN KABULÜ İÇİN GEREKEN

ÇOĞUNLUĞUN SAĞLANMIŞ OLMASI .................600

dd) TEMİNAT KOŞULUNUN SAĞLANMIŞ

OLMASI.......................................................................601

aaa) Genel Olarak................................................601

bbb) Teminat Gösterilecek Alacaklar ..................602

ccc) Projede Yer Alan Malların Teminat

Olarak Gösterilip Gösterilemeyeceği...........604

ddd) Teminatın Türleri.........................................608

eee) Teminatın Gösterilme Zamanı.....................609

fff) Teminatın Kaldırılması................................611

ee) GİDERLERİN YATIRILMIŞ OLMASI......................611

c) MAHKEMECE PROJEDE DÜZELTME

İSTENMESİ ............................................................................613

İçindekiler 35

C) KONKORDATONUN TASDİKİ KARARI, KAPSAMI VE

İLANI..................................................................................................617

D) KONKORDATONUN TASDİKİ TALEBİNDEN

FERAGAT..........................................................................................621

E) KONKORDATONUN TASDİK EDİLMEMESİ VE

BORÇLUNUN İFLASI ......................................................................623

a) GENEL OLARAK...................................................................623

b) KONKORDATONUN TASDİK EDİLMEMESİ

DIŞINDA DOĞRUDAN İFLAS SEBEBİ ARANIP

ARANMAYACAĞI MESELESİ............................................624

c) İFLAS KARARINDAN SONRA MAHKEMECE

TASFİYE USULÜNÜN BELİRLENMESİ ............................627

d) TASDİK TALEBİ REDDEDİLEN BORÇLUNUN

YENİDEN KONKORDATO TALEBİ ...................................628

F) KANUN YOLLARI............................................................................629

a) GENEL OLARAK...................................................................629

b) KONKORDATO KOMİSERİNİN DURUMU .......................629

c) KONKORDATOYA İTİRAZ ETMEYEN

ALACAKLILAR.....................................................................630

d) ALACAĞINI YAZDIRMAYAN ALACAKLILAR...............636

e) KANUN YOLUNA MÜRACAAT SÜRESİ...........................636

f) TASDİK TALEBİNİN REDDİ KARARININ

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ TARAFINDAN

KALDIRILMASI DURUMUNDA SÜRELER.......................638

g) TASDİK KARARINA KARŞI YARGILAMANIN

YENİLENMESİ ......................................................................639

§ 10- REHİNLİ MALLARIN MUHAFAZA VE SATIŞI İLE

FİNANSAL KİRALAMA KONUSU MALLARIN İADESİNİN

ERTELENMESİ........................................................................................643

A) GENEL OLARAK..............................................................................643

B) REHİNLİ MALLARIN MUHAFAZA VE SATIŞININ

ERTELENMESİ .................................................................................643

C) FİNANSAL KİRALAMA KONUSU MALLARIN

İADESİNİN ERTELENMESİ............................................................645

D) ERTELEMENİN KENDİLİĞİNDEN HÜKÜMSÜZ HALE

GELMESİ...........................................................................................647

E) ERTELEMENİN MAHKEMECE KALDIRILMASI ........................647

36 İçindekiler

§ 11- ÇEKİŞMELİ ALACAKLAR HAKKINDA DAVA..................................649

A) GENEL OLARAK..............................................................................649

B) ÇEKİŞMELİ ALACAK KAVRAMI..................................................649

C) ÇEKİŞMELİ ALACAKTA KONKORDATO KARARI

VEREN MAHKEMENİN KARARININ NİTELİĞİ .........................650

D) ÇEKİŞMELİ ALACAĞIN ESASINA YÖNELİK

AÇILACAK DAVA ...........................................................................652

E) ALACAĞINI SÜRESİNDE YAZDIRMAMIŞ

ALACAKLILARIN DURUMU .........................................................657

F) DAVAYA İLİŞKİN YARGILAMA GİDERLERİNİN

KONKORDATOYA TABİ OLUP OLMAYACAĞI

SORUNU............................................................................................657

§ 12- KONKORDATONUN HÜKÜMLERİ ......................................................659

A) KONKORDATONUN TASDİK KARARIYLA

BAĞLAYICI HALE GELMESİ.........................................................659

B) KONKORDATONUN BAĞLAYICI OLDUĞU

ALACAKLILAR BAKIMINDAN TASDİKİN

HÜKÜMLERİ.....................................................................................660

C) KONKORDATOYA TABİ OLMAYAN ALACAKLILAR

BAKIMINDAN TASDİKİN HÜKÜMLERİ......................................662

a) GENEL OLARAK...................................................................662

b) MÜHLETTEN SONRA KOMİSERİN İZNİYLE

AKDEDİLEN SÖZLEŞMELER.............................................663

c) KOMİSERİN İZNİNİN ŞEKLİ...............................................665

D) KONKORDATODA YABANCI PARA ALACAKLARININ

DURUMU...........................................................................................667

E) KONKORDATONUN SONUÇLANMAYAN TAKİPLERE

ETKİSİ VE HACİZLERİN DÜŞME ANI..........................................669

F) HACİZLERLE BİRLİKTE TAKİPLERİN DE DÜŞÜP

DÜŞMEYECEĞİ MESELESİ............................................................670

G) KONKORDATO DIŞINDA KALAN TUTARIN EKSİK

BORÇ OLUŞTURUP OLUŞTURMADIĞI MESELESİ...................671

H) TASDİK EDİLEN TUTARIN BORÇLU TARAFINDAN

ÖDENMEMESİ..................................................................................673

I) TASDİKTEN SONRA ACİZ BELGESİ

DÜZENLENMEMESİ........................................................................673

J) KONKORDATONUN TASDİKİ VE TASARRUFUN

İPTALİ DAVASI................................................................................674

İçindekiler 37

K) REHİNLİ ALACAKLILAR BAKIMINDAN

KONKORDATONUN TASDİKİ.......................................................675

§ 13- KONKORDATO HARİCİNDE YAPILAN VAATLER VE

KONKORDATONUN FESHİ..................................................................677

A) KONKORDATO HARİCİNDE YAPILAN VAATLER....................677

a) TASDİKTEN ÖNCE YAPILAN VAATLERİN

GEÇERSİZ OLUŞU................................................................677

b) TASDİKTEN SONRA YAPILAN VAATLERİN

DURUMU ...............................................................................678

c) ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN VAADİ...................................................678

d) KONKORDATO DIŞI VAADİN MÜEYYİDESİ..................679

B) KONKORDATONUN KISMEN FESHİ............................................680

a) KISMEN FESHİN YASAL DAYANAĞI ..............................680

b) FESİH KAVRAMININ YANLIŞ KULLANILIŞI..................680

c) HUKUKİ NİTELİĞİ ...............................................................681

d) ALACAKLININ SEÇİM HAKKI...........................................682

e) KONKORDATONUN KISMEN FESHİNDE

BORÇTAN BİRLİKTE SORUMLU OLANLARIN

DURUMU ...............................................................................682

f) FESİH İÇİN ÖDEMELERİN GECİKMESİNDE

KUSUR ARAŞTIRMASI YAPILAMAYIŞI..........................683

g) FESİH SONRASI ALACAKLININ DURUMU .....................684

h) FESİH İSTEYEBİLECEK ALACAKLILAR .........................684

ı) KAYIT YAPTIRMAMIŞ ALACAKLILARIN VE

ÇEKİŞMELİ ALACAKLILARIN DURUMU........................685

j) FESİH HAKKINDAN BAŞTAN FERAGAT

EDİLEMEYİŞİ........................................................................687

k) FESİHTE GÖREVLİ MAHKEME VE

YARGILAMA GİDERLERİ...................................................688

l) FESİH DAVASI AÇILMASI İÇİN TASDİK

KARARININ KESİNLEŞMESİNİN GEREKİP

GEREKMEDİĞİ......................................................................688

m) ÖDENMEYEN BORÇ İÇİN İFLAS YOLUYLA

TAKİP .....................................................................................689

n) FESİH DAVASINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ....................690

C) KONKORDATONUN TAMAMEN FESHİ ......................................691

38 İçindekiler

a) TAMAMEN FESHİN YASAL DAYANAĞI.........................691

b) TAMAMEN FESİHTE DÜRÜSTLÜK KURALININ

ETKİSİ ....................................................................................691

c) TAMAMEN FESHE İLİŞKİN İLAN......................................693

d) FESİH İSTEYEBİLECEK ALACAKLILAR .........................693

e) TAMAMEN FESHİN ETKİSİ................................................694

f) TAMAMEN FESİH NEDENLERİNİN TASDİKTEN

ÖNCE BİLİNMESİ .................................................................695

g) ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN DAVRANIŞLARI

SEBEBİYLE KONKORDATONUN TAMAMEN

FESHİ......................................................................................696

h) BORÇLARIN ÖDENMESİNİN FESİH DAVASINA

ETKİSİ ....................................................................................696

ı) KONKORDATONUN FESHİNİN TEMİNATLARA

ETKİSİ ....................................................................................697

j) KONKORDATONUN FESHİ VE İFLAS DAVASI..............698

k) KONKORDATONUN FESHİ SONRASINDA

YENİDEN KONKORDATO TALEBİNDE

BULUNULMASI....................................................................698

l) FESİH DAVASINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ....................699

§ 14- KONKORDATODA HARÇ, VERGİ İSTİSNALARI VE

TEŞVİK BELGELERİ .............................................................................701

§ 15- REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE VE

BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI....................................................705

A) GENEL OLARAK..............................................................................705

B) REHİNLİ ALACAĞIN YAPILANDIRMA ŞARTI

OLARAK BORÇLUNUN HER REHİNLİ ALACAKLIYLA

AYRI AYRI GÖRÜŞMESİ VE REHİNLİ

ALACAKLILARIN İKNASI .............................................................706

C) REHİNLİ ALACAKLILARIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE

MÜZAKEREYE DAVETİ .................................................................707

D) REHİNLİ ALACAKLILAR İÇİN ANLAŞMA NİSABI ...................708

E) ANLAŞMAYI KABUL ETMEYEN REHİNLİ

ALACAKLILARIN DURUMU .........................................................709

F) MAHKEMENİN TASDİKE YÖNELİK İNCELEMESİ....................710

G) REHİNLİ ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASINDA

TASDİK ŞARTI OLARAK ADİ ALACAKLILAR İÇİN

YAPILAN TEKLİFİN TASDİK EDİLMİŞ OLMASI .......................713

İçindekiler 39

H) MAHKEMENİN TASDİK KARARI.................................................715

I) REHİNLİ ALACAKLININ TASDİK EDİLEN

ANLAŞMAYI FESHETTİRMESİ.....................................................715

J) ADİ KONKORDATONUN REHİNLİ ALACAKLILAR

İÇİN UYGULANACAK HÜKÜMLERİ............................................716

K) REHİNLİ ALACAKLILARIN KONKORDATO

KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASININ

DEĞERLENDİRİLMESİ ...................................................................717

§ 16- HÜKÜMLERİN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI...............719

A) 7101 SAYILI KANUN BAKIMINDAN............................................719

B) 7155 SAYILI KANUN BAKIMINDAN............................................722

C) 7327 SAYILI KANUN BAKIMINDAN............................................723

§ 17- HÜKÜMLERİN YER BAKIMINDAN UYGULANMASI......................725

A) GENEL OLARAK..............................................................................725

B) TÜRKİYE’DE TASDİK EDİLEN KONKORDATONUN

YABANCI ÜLKEDE UYGULANMASI...........................................725

C) YABANCI ÜLKEDE TASDİK EDİLEN

KONKORDATONUN TÜRKİYE’DE UYGULANMASI ................726

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İFLAS İÇİ KONKORDATO VE MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE

KONKORDATO

§ 18- İFLASTAN SONRA (İFLAS İÇİ) KONKORDATO VE

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER .................................................................727

A) GENEL OLARAK..............................................................................727

B) KONKORDATO TEKLİFİ ................................................................728

C) ALACAKLILAR TOPLANTISI ........................................................730

D) KONKORDATONUN MAHKEMEDE İNCELENMESİ .................733

E) KONKORDATONUN HÜKÜMLERİ...............................................734

a) MAHKEMENİN KONKORDATOYU TASDİK

ETMEMESİ.............................................................................734

b) MAHKEMENİN KONKORDATOYU TASDİK

ETMESİ...................................................................................734

F) KONKORDATONUN FESHİ............................................................737

40 İçindekiler

§ 19- MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO VE

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER .................................................................739

A) GENEL OLARAK..............................................................................739

B) MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE

KONKORDATODA BORÇLUNUN TASARRUF YETKİSİ...........741

C) MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE

KONKORDATONUN FAYDALARI................................................742

D) “MALVARLIĞI” VE “TERK” KAVRAMLARI...............................743

E) TÜRLERİ............................................................................................744

a) Genel Olarak............................................................................744

b) Tasfiye Anlaşması Şeklinde Malvarlığının Terki

Suretiyle Konkordato...............................................................745

c) Malvarlığının Tamamının veya Bir Kısmının Üçüncü

Kişiye Devri Suretiyle Malvarlığının Terki Suretiyle

Konkordato ..............................................................................745

d) Yeni Şirket Kurma Yoluyla Malvarlığının Terki

Suretiyle Konkordato...............................................................746

e) Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatonun Çeşitli

Görünümleri ve Kombine Konkordato ....................................748

F) MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE

KONKORDATONUN ADİ KONKORDATO VE İFLAS

İLE KARŞILAŞTIRILMASI..............................................................749

a) Adi Konkordato ile Karşılaştırma............................................749

b) İflas ile Karşılaştırma...............................................................750

G) MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE

KONKORDATONUN İYİLEŞTİRME TEDBİRİ OLUP

OLMADIĞI MESELESİ ....................................................................752

H) İÇERİĞİ..............................................................................................753

a) Zorunlu İçeriği.........................................................................753

aa) Genel Olarak.................................................................753

bb) Alacaklıların Malların Tasfiyesi Ya Da Üçüncü

Kişiye Devri Suretiyle Karşılanmayan

Alacaklarından Feragat Edip Etmediklerini

Belirtmeleri...................................................................754

cc) Konkordato Tasfiye Memurları ile Alacaklılar

Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Yetkilerinin

Saptanması....................................................................755

İçindekiler 41

dd) Tasfiyenin Usulü ve Teminatlandırmanın

Gösterilmesi..................................................................756

ee) İlan................................................................................757

ff) Konkordato Dışında Kalan Malların

Belirtilmesi ...................................................................758

b) İhtiyari İçeriği..........................................................................758

I) USULÜ...............................................................................................758

J) ZORUNLU ORGANLAR ..................................................................760

a) Tasfiye Memurları ...................................................................760

aa) Genel Olarak.................................................................760

bb) Tasfiye Memurlarının Hukuki Durumu........................760

cc) Tasfiye Memurlarının Temsil Yetkilerinin

Usuli Dayanağı.............................................................761

dd) Tasfiye Memurlarının Sayısı ve Kimlerden

Oluşabileceği................................................................761

ee) Tasfiye Memurlarının Belirlenmesi..............................763

ff) Tasfiye Memurlarının İşlevi ve Görevleri ....................764

gg) Tasfiye Memurlarında Eksilme Olması........................765

hh) Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu .............................765

b) Alacaklılar Kurulu ...................................................................766

aa) Alacaklılar Kurulunun Seçimi ve Fonksiyonu..............766

bb) Alacaklılar Kurulunun Temsil Yetkisi..........................767

cc) Alacaklılar Kuruluna İtiraz ve Alacaklılar

Kurulu Kararına Karşı Şikayet .....................................767

dd) Alacaklılar Kurulunun Görevi......................................768

K) TASDİKİN SONUÇLARI..................................................................769

L) PAYLAŞTIRMAYA KATILACAK ALACAKLILARIN

BELİRLENMESİ (SIRA CETVELİ) .................................................772

M) PARAYA ÇEVİRME .........................................................................773

N) REHİNLİ MALVARLIĞI ..................................................................774

a) Genel Olarak............................................................................774

b) Taşınmaz Rehinleri..................................................................775

c) Taşınır Rehinleri ......................................................................777

d) Rehin Açığı..............................................................................779

42 İçindekiler

O) TAHSİLİ GÜÇ VE İHTİLAFLI HAKLARIN

ALACAKLILARA DEVRİ................................................................780

P) HUKUKİ İŞLEMLERİN İPTALİ.......................................................782

R) PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI.................................................783

S) BANKAYA TEVDİ............................................................................784

a) Genel Olarak............................................................................784

b) Süresi İçinde Alınmayan Paralar .............................................785

c) Tasfiye Harici Kalmış Mal Tespit Edilmesi ............................785

T) FAALİYET RAPORU VE TASFİYENİN SONA ERMESİ..............786

a) Genel Olarak............................................................................786

b) Son Rapor Düzenlenmesi ........................................................786

c) Tasfiyenin 1 Yıldan Uzun Sürmesi Hali..................................787

d) Tasfiyenin Kapanmasını Takiben Yapılması

Gerekenler ...............................................................................787

U) UYGULANACAK ORTAK HÜKÜMLER .......................................788

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YENİDEN YAPILANDIRMA HUKUKU

§ 20- SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI................789

A) KURUMUN AMACI..........................................................................789

B) HUKUKİ NİTELİĞİ...........................................................................793

C) YENİDEN YAPILANMAYA SADECE BORÇLUNUN

BAŞVURABİLECEK OLMASI ........................................................794

D) BAŞVURU SEBEPLERİ....................................................................795

a) Genel Olarak............................................................................795

b) Muaccel Para Borçlarını Ödeyemeyecek Durumda

Olmak (Ödeme Güçlüğü – Aciz Hali) ....................................797

c) Mevcut ve Alacaklarının Borçlarını Karşılamaya

Yetmeyecek Olması (Borca Batıklık)......................................797

d) Ödeme Güçlüğü veya Borca Batıklığa Düşme

Tehlikesiyle Karşı Karşıya Kalmanın Kuvvetle

Muhtemel Olması ....................................................................798

E) YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİNİN

HAZIRLANMASI VE PROJENİN İÇERİĞİ.....................................798

İçindekiler 43

F) PROJEDEN ETKİLENEN ALACAKLILAR VE

SINIFLANDIRILMASI......................................................................801

G) PROJENİN BORÇLU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ..................................803

H) ALACAKLILARIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE

BELGELER........................................................................................803

a) Alacaklıların Bilgilendirilmesi ................................................803

b) Mali Durumu Gösterir Belgeler...............................................805

c) Fizibilite ve İflas Analiz Raporu..............................................806

I) PROJENİN MÜZAKERESİ VE OYLAMA ......................................807

a) Müzakere .................................................................................807

b) Oylama ....................................................................................807

aa) Davet ............................................................................807

bb) Oylama Davetiyesi .......................................................808

cc) Toplantının Şekli ..........................................................810

aaa) Oylama Toplantısı .......................................810

bbb) Vekaleten Oy...............................................810

ccc) Posta Yoluyla Oylama .................................810

dd) Oylama Raporunun Hazırlanması ................................811

J) MAHKEMEYE TASDİK BAŞVURUSUNDA

SUNULACAK BELGELER...............................................................811

K) YENİDEN YAPILANDIRMADA GÖREVLİ ORGANLAR............813

a) Tasdik Aşamasına Kadar Olan Dönemdeki Organlar..............813

aa) Bağımsız Denetim Kuruluşu ........................................813

bb) Oylama Görevlisi .........................................................813

cc) Noter.............................................................................814

b) Tasdik Aşamasında ve Sonrasında Görevli Organlar ..............814

aa) Asliye Ticaret Mahkemesi............................................814

bb) Ara Dönem Denetçisi ...................................................815

cc) Proje Denetçisi .............................................................817

L) TASDİK BAŞVURUSUNUN İLANI VE TEBLİĞ...........................817

M) ARA DÖNEM DENETÇİSİ ATAMAK DIŞINDA

MAHKEMENİN ALACAĞI DİĞER TEDBİRLER..........................819

a) Genel Olarak............................................................................819

b) Takiplerin ve Takiplerle İlgili Davaların Durdurulması ..........820

44 İçindekiler

c) Borçlunun Finansman İhtiyacının Karşılanması......................822

N) MAHKEMECE İTİRAZLARIN İNCELENMESİ .............................823

O) TASDİK KARARININ KOŞULLARI...............................................826

a) Genel Olarak............................................................................826

b) Borçlunun İyiniyetle Bu Yola Başvurmuş Olması ..................826

c) Madde 309/m – 309/o Koşullarının Yerine Getirilmiş

Olması......................................................................................827

d) Projeyi Reddeden Alacaklının İflas Tasfiyesinde Eline

Geçecek Miktarın Daha Elverişsiz Olmaması .........................827

P) TASDİK KARARI VERİLİŞ SÜRESİ...............................................828

R) TASDİK KARARININ SONUÇLARI...............................................829

a) Proje Denetçisi Atanması.........................................................829

b) Tasdik Kararı Hüküm ve Sonuçlarını Derhal Doğurur............829

c) Karara Karşı Kanun Yolu İncelemesinin Etkisi.......................830

d) Borçlunun Taraf Olduğu Sözleşmelerin Durumu ....................830

e) Projenin Müşterek Borçlu ve Kefillere Etkisi..........................831

S) TASDİK TALEBİNİN REDDİ KARARI ..........................................832

T) TASDİK TALEBİNE KARŞI KANUN YOLU .................................832

U) YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİNİN FESHİ,

TADİLİ, İHLALİ................................................................................833

a) Yeniden Yapılandırma Projesinin Feshi ..................................833

b) Yeniden Yapılandırma Projesinin Tadili .................................834

c) Yeniden Yapılandırma Projesinin İhlali ..................................836

V) HARÇ, VERGİ İSTİSNALARI VE TEŞVİK BELGELERİ..............837

Y) BORÇLU HAKKINDA UYGULANACAK CEZAİ

HÜKÜM .............................................................................................838

Z) ÖRNEK FORMLAR ..........................................................................839

SONUÇ ..................................................................................................................841

EKLER ................................................................................................. 851

EK 1: 7101 SAYILI KANUN VE GEREKÇESİ (KONKORDATOYA

İLİKİN HÜKÜMLER) İCRA VE İFLÂS KANUNU VE BAZI

KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

KANUN ......................................................................................................853

EK 2: 7155 SAYILI KANUN VE GEREKÇESİ

(KONKORDATOYA İLİKİN HÜKÜMLER) ABONELİK

İçindekiler 45

SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA

ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI

USULÜ HAKKINDA KANUN ................................................................895

EK 3: 7327 SAYILI KANUN VE GEREKÇESİ

(KONKORDATOYA İLİKİN HÜKÜMLER) İCRA VE

İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

KANUN ......................................................................................................903

EK 4: 4949 SAYILI KANUN VE GEREKÇESİ (KONKORDATOYA

İLİŞKİN HÜKÜMLER) İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ....................................911

EK 5: 5092 SAYILI KANUN VE GEREKÇESİ (KONUYA İLİKİN

HÜKÜMLER) İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ....................................949

5092 SAYILI İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN GENEL GEREKÇESİ......................957

EK 6: KONKORDATO GİDER AVANSI TARİFESİ .....................................963

EK 7: KONKORDATO KOMİSERLİĞİ VE ALACAKLILAR

KURULUNA DAİR YÖNETMELİK......................................................965

EK 8: KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER

HAKKINDA YÖNETMELİK..................................................................977

EK 9: SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK..............................................................................985

EK 10: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN

BELİRLENMESİNE DAİR KARAR......................................................995

EK 11: BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ ..........................................1001

EK 12: KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM

STANDARTLARI KURUMUNUN TEŞKİLAT VE

GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE

KARARNAME........................................................................................1041

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: Konkordato