Limited Şirket Müdürlerinin Sorumluluğu

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Temel Güner
ISBN: 9786050517873
340,00 TL 400,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Temel Güner
Baskı Tarihi 2024/01
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 330

Dr. Temel Güner

İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ.. 5

İÇİNDEKİLER.. 7

KISALTMALAR.. 15

GİRİŞ. 19

 

§1..... KONUNUN SUNULUŞU.. 19

§2..... İNCELEME PLANI. 20

 

BİRİNCİ BÖLÜM

LİMİTED ŞİRKETLERDE YÖNETİM ORGANI

§3..... MÜDÜRLER KURULU.. 23

I....... MÜDÜR KAVRAMI 23

II...... MÜDÜR SEÇİLEBİLMEK İÇİN GEREKLİ OLAN ŞARTLAR.. 24

A.... Müdür Seçilebilmek İçin Aranan Kanuni Şartların Genel Değerlendirmesi 24

B.... Müdür Olarak Atanacak Kişilerin Ehliyeti 27

C.... En Az Bir Müdürün Ortak Olması Şartı 28

D.... Esas Sözleşmeyle Aranacak Şartlar 30

III..... TÜZEL KİŞİLERİN MÜDÜR ATANMASI 32

A.... 6762 sayılı ETK Döneminde Tüzel Kişilerin İdare Meclisi Üyeliği 32

B.... 6102 sayılı TTK Döneminde Tüzel Kişilerin İdare Meclisi Üyeliği 33

1..... Müdür Atanabilecek Tüzel Kişiler 33

2..... Tüzel Kişi Adına İşlem Yapacak Bir Gerçek Kişinin Belirlenmesi 34

a..... Tüzel Kişi Müdür ile Gerçek Kişi Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği 35

b..... Gerçek Kişi ile Limited Şirket Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği 37

c..... Gerçek Kişinin Sorumluluğu. 38

aa.. Gerçek Kişinin Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu  38

bb.. Gerçek Kişinin Limited Şirkete Karşı Sorumluluğu  39

cc... Gerçek Kişinin Tüzel Kişi Müdüre Karşı Sorumluluğu  40

§4..... LİMİTED ŞİRKET YÖNETİMİNDE BAŞVURULABİLECEK TEMSİL İLİŞKİLERİ VE BU İLİŞKİLERİN SORUMLULUK HUKUKUNA ETKİLERİ. 41

I....... Şirket Yönetiminde Başvurulabilecek Temsil İlişkileri ve Bu İlişkilerin Tespiti 41

II...... Müdürler Kurulu ile Şirket Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği ve Bu İlişkinin Sorumluluk Hukukuna Yansımaları 44

A.... Müdürler Kurulu ile Şirket Arasındaki Organ İlişkisi 44

B.... Organ İlişkisinin Sözleşmeden Kaynaklanan Borçlar Bakımından Etkisi 47

C.... Organ İlişkisinin Haksız Fiilden Kaynaklanan Borçlar Bakımından Etkisi 48

III..... Şirket ile Müdürler Arasındaki Sözleşme İlişkisi ve Bu İlişkinin Hukuki Niteliği 52

 

İKİNCİ BÖLÜM

SORUMLULUĞA İLİŞKİN GENEL ESASLAR

§5..... MÜDÜRLERİN SORUMLULUĞUNA GENEL BAKIŞ. 55

I....... Sorumluluğun Önemi 55

II...... Sorumluluğun İşlevleri 59

§6..... SORUMLULUĞUN ŞARTLARI. 60

I....... Sorumluluk Türleri Çerçevesinde Sorumluluğun Şartlarına Genel Bakış 60

II...... Kusur Şartı 61

A.... Müdürlerin Sorumluluğunun Kusur Esasına Dayanması 61

B.... Kusuru İsbat Külfeti 64

III..... Hukuka Aykırılık Şartı 72

IV..... Zarar Şartı 74

A.... Zarar Şartına Genel Bakış. 74

B.... Zarar Türleri 76

1..... Maddi Zarar 76

2..... Manevi Zarar 76

3..... Doğrudan-Dolayısıyla Uğranılan Zarar 79

V...... İlliyet Bağı Şartı 82

A.... İlliyet Bağı Kavramına Genel Bir Bakış. 82

B.... İlliyet Bağının Türleri ve Müdürlerin Sorumluluğuna Etkileri 83

1..... Farazi (Önüne Geçen) İlliyet 83

2..... Ortak İlliyet 83

3..... Birlikte (Yarışan) İlliyet 84

4..... Seçimlik İlliyet 84

§7..... MÜDÜRLERİN SORUMLULUĞUNA HÂKİM OLAN İLKELER.. 85

I....... Kişisel Sorumluluk İlkesi 85

II...... Müteselsil Sorumluluk İlkesi 85

A.... Mutlak Teselsül 85

B.... Farklılaştırılmış Teselsül 88

C.... Mutlak Teselsül ile Farklılaştırılmış Teselsülün Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi 90

D.... Mutlak Teselsülün Uygulanacağı Bazı Durumlar 92

E.... Farklılaştırılmış da Olsa Teselsülün Uygulanmayacağı Durumlar 92

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MÜDÜRLERİN SORUMLULUĞUNU GEREKTİREN HALLER

§8..... MÜDÜRLERİN SORUMLULUĞUNUN KANUNİ DAYANAKLARI 95

I....... Sorumluluğa İlişkin Hükümlerin Kanun Sistematiğindeki Yeri 95

II...... Genel Sorumluluk Hali Olarak TTK m. 553 Kapsamında Sorumluluk  96

III..... Belge ve Beyanların Kanuna Aykırı Olmasından Kaynaklanan Sorumluluk  98

IV..... Sermaye Hakkındaki Yanlış Beyanlardan Kaynaklanan Sorumluluk  100

V...... Ayınlara Emsaline Oranla Yüksek Fiyat Biçilmesinden veya Aynın Niteliğinin Farklı Gösterilmesinden Kaynaklanan Sorumluluk. 103

VI..... Halktan Para Toplamaktan Kaynaklanan Sorumluluk. 105

VII... Yapısal Değişiklik İşlemlerinden Kaynaklanan Sorumluluk. 105

VIII.. Kamu Borçlarından Sorumluluk. 107

A.... VUK m. 10 Kapsamında Sorumluluk. 107

1..... Konuya Genel Bakış. 107

2..... Sorumluluğun Kişi Bakımından Kapsamı 107

3..... Görev Yapılan Döneme Göre Sorumluların Belirlenmesi 111

4..... Sorumluluğun Zaman Bakımından Sınırı 115

5..... Kanuni Temsilcilere Başvurulabilmesi İçin Gerekli Olan Şartlar 119

a..... Öncelikle Şirketi Takip Şartı 119

b..... Etki Şartı 120

c..... Kusur Şartı 121

B.... AATUHK m. 35 Kapsamında Sorumluluk. 122

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MÜDÜRLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

§9..... KANUNDA MÜDÜRLER İÇİN ÖNGÖRÜLEN YÜKÜMLÜLÜKLER   125

I....... Müdürler İçin Öngörülen Yükümlülüklere Genel Bakış. 125

II...... Müdürlerin Genel Yükümlülükleri 126

A.... Sadakat Yükümlülüğü. 126

B.... Sır Saklama Yükümlülüğü. 127

1..... Sır Kavramı 127

2..... Müdürlerin Sır Saklama Yükümlülüğü. 127

C.... Şirketle Rekabet Etmeme Yükümlülüğü. 129

1..... Yasağın Öngörülme Amacı 129

2..... Yasağın Kapsamı 130

a..... Yasağın Kişi Bakımından Kapsamı 130

b..... Yasağın Konu Bakımından Kapsamı 133

aa.. Şirketin İşletme Konusuna Girme Şartı 133

bb.. İşlemin Ticari Nitelik Taşıması Şartı 135

cc... Fiilin Süreklilik Arz Etmesi Şartı 136

c..... Rekabet Yasağının Yer Bakımından Sınırı 136

3..... Rekabet Teşkil Eden Fiiller 137

a..... Aynı Alanda Faaliyet Gösteren Başka Bir Şirkette Ortak Olmak  137

b..... Aynı Alanda Faaliyet Gösteren Başka Bir Şirkette İdareci Olmak  139

c..... Kendi veya Başkası Adına İşlem Yapmak. 140

4..... Rekabet Yasağının Kaldırılması 140

5..... Rekabet Yasağına Aykırılığın Hüküm ve Sonuçları 142

a..... Konuya İlişkin Kanuni Düzenlemelere Genel Bakış. 142

b..... Yasağın İhlali Durumunda Başvurulabilecek Kanuni İmkânlar 143

aa.. Tazminat Hakkı 143

bb.. İşlemin Şirket Adına Yapılmış Sayılmasını Talep Hakkı 144

cc... Menfaatin Ortaklığa Bırakılmasını Talep Hakkı 145

c..... TTK m. 553 Kapsamında Sorumluluk Davası Açma Hakkı 146

d..... Aykırılığın Diğer Sonuçları 150

e..... Yaptırımlar Arasında Tercih. 151

f..... Zamanaşımı 152

D.... Özen Yükümlülüğü. 154

1..... Özen Kavramı 154

2..... Gösterilmesi Gereken Özen Derecesi 155

3..... Özen Yükümlülüğüne Uygun Davranılıp Davranılmadığının Tespiti 161

E.... Şirketle İşlem Yapmaktan Kaçınma Yükümlülüğü. 166

1..... İşlem Yapma Yasağının Müdürler Bakımından Uygulanabilirliği 166

2..... Yasağın Temelinde Yatan Düşünce. 166

3..... Yasağın Şartları 167

a..... İşlemin Taraflarından Birinin Müdür Olması 167

b..... Şirketle İşlem Yapılması 168

4..... Yasağın Kaldırılması 169

5..... Yasağa Aykırılığın Sonuçları 170

a..... İşlemin Şirketi Bağlamaması 170

b..... Tazminat Hakkı 171

F..... Müzakerelere Katılmama Yükümlülüğü. 171

1..... Yasağın Şartları 171

2..... Yasağa Aykırılığın Sonuçları 173

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

YETKİ DEVRİ DURUMUNDA SORUMLULUK

§10... YETKİ DEVRİ, DEVRİN ŞARTLARI VE DEVRİN SORUMLULUĞA ETKİSİ  177

I....... Limited Şirketlerde Yetki Devri 177

II...... Yetki Devrinin Şartları 178

A.... Esas Sözleşmede Hüküm Bulunması 178

B.... Yetkinin Devredilebilir Nitelik Taşıması 180

C.... İç Yönerge Hazırlanması 182

III..... Murahhaslık Müessesesi 182

A.... Murahhas Kavramı ve Murahhasların Özellikleri 182

B.... Murahhas Seçimi 183

IV..... Yetki Devrinin Sorumluluğa Etkisi 185

A.... Yetki Devri ile Sorumluluğun da Devredilmesi 185

B.... Yetkiyi Devredenlerin Sorumluluktan Kurtulabilmeleri İçin Gerekli Olan Şartlar 185

1..... Devrin Geçerli Olması Şartı 185

2..... Murahhasların Seçiminde Gerekli Özenin Gösterilmesi Şartı 186

3..... Faaliyetlerin Gözetimi Şartı 188

4..... Gerektiğinde Talimat Verilmesi Şartı 189

C.... TTK m. 553/2 ve TTK m. 553/3 Hükümlerinin Sorumluluğa Etkisi 191

 

ALTINCI BÖLÜM

SORUMLULUĞU SONA ERDİREN HALLER

§11... ZAMANAŞIMI. 195

I....... Sorumluluk Davası İçin Öngörülen Zamanaşımına Genel Bakış 195

II...... İki Yıllık Zamanaşımı Süresi 196

A.... İki Yıllık Süre ve Sürenin İşleyebilmesi İçin Gerekli Olan Şartlara Genel Bakış  196

B.... İki Yıllık Sürenin İşleyebilmesi İçin Gerekli Olan Şartlar 198

1..... Zararın Öğrenilmesi 198

2..... Zarar Verenin Öğrenilmesi 200

3..... Bazı Özel Durumlarda Öğrenme Şartının Sağlanması 201

a..... Davacının Küçük veya Kısıtlı Olması Durumunda. 201

b..... Davacının Tüzel Kişi Olması Durumunda. 202

c..... Dolayısıyla Zararların Tazmini Durumunda. 206

III..... Beş Yıllık Zamanaşımı Süresi 208

A.... Sürenin Amacı ve Uygulama Şartları 208

B.... Zararın Beş Yıllık Zamanaşımı Süresinden Sonra Ortaya Çıkması Sorunu  209

IV..... Ceza Dava Zamanaşımına İlişkin Daha Uzun Sürenin Uygulanması 213

V...... Altı Aylık Hak Düşürücü Süre. 217

VI..... TBK m. 147/4 Hükmünün Sorumluluk Davalarında Uygulanabilirliği 219

VII... Zamanaşımının Durması 219

VIII.. Zamanaşımının Kesilmesi 221

§12... İBRA.. 222

I....... İbra Kavramı 222

II...... İbranın Hukuki Niteliği 223

III..... İbranın Kapsamı 225

A.... İbranın Kişi Bakımından Kapsamı 225

B.... İbranın Konu Bakımından Kapsamı 227

IV..... İbra Kararının Alınması 230

A.... İbra Kararı Almaya Yetkili Organ ve İbranın Zamanı 230

B.... İbra Kararı ve Oy Hakkından Yoksunluk. 232

C.... İbra Kararının Alınamayacağı Durumlar 241

D.... İbra ve Ret Kararının Geçersizliği 243

E.... İbra Kararının Geri Alınamaması 246

E.... İbra Davası 248

1..... Davanın Konusu. 248

2..... Davanın Hukuki Niteliği 249

V...... İbra Kararının Sorumluluk Davalarına Etkisi 250

A.... Şirketin Dava Hakkına Etkisi 250

B.... Ortakların Dava Hakkına Etkisi 251

1..... Doğrudan Zararlar Bakımından. 251

2..... Dolayısıyla Zararlar Bakımından. 252

a..... İbra Kararında Olumlu Oy Kullanan Ortakların Dava Hakkına Etkisi 252

b..... İbra Kararında Olumlu Oy Kullanmayan Ortakların Dava Hakkına Etkisi 254

c..... İbra Kararından Sonra Ortak Olan Kişinin Dava Hakkına Etkisi 255

C.... Alacaklıların Dava Hakkına Etkisi 257

 

YEDİNCİ BÖLÜM

SORUMLULUK DAVASININ TARAFLARI VE  USULE İLİŞKİN KONULAR

§13... AKTİF DAVA EHLİYETİ OLANLAR.. 259

I....... Şirket 259

A.... Şirketin Dava Hakkı 259

B.... Şirket Adına Sorumluluk Davası Açılabilmesi İçin Genel Kurul Kararının Gerekip Gerekmediği Sorunu. 261

C.... Davada Şirketin Temsili 264

II...... Ortak ve Alacaklıların Dava Hakkı 265

A.... Doğrudan Zararlar Bakımından. 265

B.... Dolayısıyla Zararlar Bakımından. 267

1..... Ortaklar 267

2..... Azınlık. 272

3..... İntifa Hakkı Sahibi 275

4..... Alacaklılar 279

III..... Şirketin, Ortakların ve Alacaklıların Dava Hakkı Arasındaki İlişki 289

§14- PASİF DAVA EHLİYETİ 292

§15- SORUMLULUK DAVALARINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME İLE YARGILAMA USULÜ.. 294

I....... Görevli Mahkeme. 294

II...... Yetkili Mahkeme. 295

A.... Yetkili Mahkemeye Genel Bakış. 295

B.... Yetki Sözleşmesi 296

III..... Uygulanacak Muhakeme Usulü. 297

IV..... Tahkim Kaydı 298

SONUÇ.. 299

KAYNAKÇA.. 307

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.