Medenî Usûl Hukukunda Usûlî Müktesep Hak

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Mine Ercevahir
ISBN: 9786050517767
255,00 TL 300,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mine Ercevahir
Baskı Tarihi 2023/12
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 250

Mine Ercevahir

İÇİNDEKİLER

 

TAKDİM.. 7

ÖN SÖZ. 9

İÇİNDEKİLER.. 13

KISALTMALAR.. 19

GİRİŞ. 23

 

BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRK HUKUKUNDA USÛLÎ MÜKTESEP HAK TERİMİ

I....... USÛLÎ MÜKTESEP HAK TERİME GENEL BAKIŞ. 25

II...... USÛLÎ MÜKTESEP HAK BENZERİ TERİMLER.. 29

A... Genel Olarak. 29

B.... Müktesep (Kazanılmış) Hak. 30

1.... Müktesep Hakkın Tanımı 30

2.... Medenî Usûl Hukuku Bağlamında Müktesep Hakkın Görünümleri 33

a..... Genel Olarak. 33

b..... Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) Zaman Bakımından Uygulanması Çerçevesinde Müktesep Hak ve Usûlî Müktesep Hakkın Değerlendirilmesi 33

C.... Müesses Durum (Yerleşmiş Durum, Kazanılmış Hukukî Durum) 37

Ç.... Aleyhe Bozma – Aleyhe Hüküm Verme – Reformatio in Peius Yasağı 39

D... Kesin Hüküm (Kaziyei Muhkeme - Rechtskraft) 43

III..... TÜRK HUKUKUNDA USÛLÎ MÜKTESEP HAKKIN ELE ALINIŞI 47

A... Genel Olarak. 47

B.... Ceza Yargılamasında Usûlî Müktesep Hak. 47

1.... Genel Olarak. 47

2.... Ceza Yargılamasında Kanun Yolları Aşamasında Sanığın Cezasının Ağırlaştırılamamasının Usûlî Müktesep Hak ile İlişkilendirilmesi 48

C.... İdarî Yargılama Usûlünde Usûlî Müktesep Hak. 53

1.... Genel Olarak. 53

2.... İdarî Yargılama Usûlünde Yasal Bir Düzenleme Olarak Usûlî Müktesep Hak ve Değerlendirilmesi 53

 

İKİNCİ BÖLÜM

USÛLÎ MÜKTESEP HAKKIN  MEDENÎ USÛL HUKUKU ÇERÇEVESİNDE ELE ALINIŞI

I....... USÛLÎ MÜKTESEP HAK TERİMİ 61

II...... MEDENÎ USÛL HUKUKU BAĞLAMINDA USÛLÎ MÜKTESEP HAKKIN ELE ALINIŞI, VARLIĞI VE GEÇERLİLİĞİ SORUNU.. 64

A... Genel Olarak. 64

B.... Türk Hukukunda Usûlî Müktesep Hakkın Normatif Dayanağının Var Olup Olmadığı Meselesi 64

1.... Usûlî Müktesep Hakkın Kanunî Bir Düzenlemesinin Bulunmayışı 64

2.... İçtihadı Birleştirme Kararı ile Usûl Kuralı/Usûlî Bir Hüküm Konabilir Mi?: Anayasa m. 142 Çerçevesinde Usûlî Müktesep Hak. 66

3.... Usûlî Müktesep Hakkın İçtihadı Birleştirme Kararlarının Bağlayıcılığı Çerçevesinde Değerlendirilmesi 70

4.... Usûlî Düzenlemeler ile Hak İhdası Mümkün Müdür?. 71

C.... Usûlî Müktesep Hakkın Medenî Usûl Hukukunda Ele Alınışı 74

1.... Genel Olarak. 74

2.... Usûlî Müktesep Hakkın Türk Hukuku Öğretisinde Ele Alınışı 74

a..... Genel Olarak. 74

b..... Dar Anlamda Usûlî Müktesep Hak. 75

c..... Geniş Anlamda Usûlî Müktesep Hak. 78

3.... Usûlî Müktesep Hakkın Yargıtay’ın İçtihadı Birleştirme Kararlarında Ele Alınışı 81

a..... Genel Olarak. 81

b..... Usûlî Müktesep Hakkı Spesifik Olarak Konu Edinen İçtihadı Birleştirme Kararlar 82

(1).. 04.02.1948 Tarihli Tevhidi İçtihat Genel Kurulu ile 06.05.2016 Tarihli İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı 82

(2) . 04.02.1959 Tarihli Tevhidi İçtihat Büyük Heyeti Kararı 85

(3) . 09.05.1960 Tarihli Tevhidi İçtihat Büyük Heyeti Kararı 90

(4) . 23.10.1972 Tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı 94

(5) . 04.10.1992 Tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı 100

4.... Usûlî Müktesep Hakkın Dayandırıldığı Hususlar 112

a..... Bozma Kararı Doğrultusunda İşlem Yapma ve Hüküm Kurma Zorunluluğu Çerçevesinde Usûlî Müktesep Hak. 113

(1).. Genel olarak. 113

(2).. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bağlamında Bozmaya Uyma Kararları 117

(3).. Bozmaya Uyma Kararlarının Hukukî Niteliği 120

(4).. Bozmaya Uyma Kararlarına Bağlılığın Sınırları 130

b..... Bozma Kapsamı Dışında Kalan Hususların Kesinleşmesi (Bozma Kapsamı Dışında Kalan Hususlara Dokunulamaması) Çerçevesinde Usûlî Müktesep Hak  135

c..... Diğer Meseleler 152

(1).. Genel olarak. 152

(2).. Taraflara Verilen Kesin Sürenin Değerlendirilmemesi Hâlinde Ortaya Çıkan Durum   155

(3).. Bilirkişi Raporu veya Diğer Delillerin Kabulü Hâlinde Ortaya Çıkan Durum   166

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YARGILAMANIN AŞAMALARINDA 
USÛLÎ MÜKTESEP HAKKIN GÖRÜNÜMLERİ VE
İSTİSNALARI

I....... GENEL OLARAK.. 169

II...... USÛLÎ MÜKTESEP HAKKIN GÖRÜNÜMLERİ 170

A... Genel Olarak. 170

B.... İlk Derece Yargılamasında Usûlî Müktesep Hak. 172

C.... Kanun Yolu Aşamasında Usûlî Müktesep Hak. 172

III..... HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU KAPSAMINDA TAHKİM YARGILAMASINDA USÛLÎ MÜKTESEP HAK.. 180

IV..... USÛLÎ MÜKTESEP HAKKIN İSTİSNALARI 185

A... Genel Olarak. 185

B.... Dava Şartları 188

1.... Genel Değerlendirme. 188

2.... Görev. 190

3.... Yetki 194

4.... Kesin Hüküm.. 196

5.... Diğer Dava Şartları 197

C.... Bozma Kararının Maddî Hataya Dayanması 198

Ç.... Bozmaya Uyma Kararından Sonra Anayasa Mahkemesinin Davada Uygulanması Gereken Bir Kanun Hükmünü İptal Etmesi 203

D... Bozmaya Uyma Kararından Sonra Yeni Bir İçtihadı Birleştirme Kararı Çıkması 205

E.... Bozmaya Uyma Kararından Sonra Derdest Davalarda Uygulanması Gereken Yeni Bir Kanun Hükmünün Yürürlüğe Girmesi 208

F.... Bozmaya Uyma Kararından Sonra Davacının Davadan Feragat Etmesi, Davalının Davayı Kabul Etmesi ve Tarafları Sulh Olması 212

G... Bozmaya Uyma Kararından Sonra İddianın ve Savunmanın Değiştirilmesi veya Genişletilmesi Meselesi 214

Ğ... Adil Yargılanma Hakkının Bağlayıcılığın Bir İstisnası Olup Olamayacağı Meselesi 218

H... Kamu Düzeninin Bağlayıcılığın Bir İstisnası Olup Olamayacağı Meselesi 221

SONUÇ.. 227

KAYNAKÇA.. 231

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.