Meşru Savunma

İngiliz ve Amerikan Hukukuyla Karşılaştırmalı
Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Namık Kemal TOPÇU
ISBN: 9786258038811
Stok Durumu: Tükendi
753,30 TL 837,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Namık Kemal TOPÇU
Baskı Tarihi 2022/01
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 1166

Meşru savunmaya ilişkin çalışmaların başlangıcında veya içeriğinde, bu kurumun ne  kadar kadim ve evrensel olduğunu belirtmek için CICERO’ya yapılan atıfla (Oration in  Defence of Milo, 10) genellikle şu veya benzeri ifadelere yer verilir: “Meşru savunmanın  geçmişi, insanlık tarihi kadar eskidir. Bu bağlamda meşru savunma, insan tarafından oluşturulan  bir kurum olmayıp; hukuk, bu kurumu kendi doğasından alıp yasalaştırmıştır”. Bu  kurumun insanın doğasına ait olduğu ve saldırı altındaki kişinin içten gelen bir dürtünün  etkisiyle saldırıyı püskürtmeye çalıştığı dikkate alındığında, ileri sürülen bu düşünce makul  ve mantıklı görünmektedir. Bununla birlikte dikkati çeken husus, bu kadar eskiye  dayanan bu kurumun hala kapsamı ve unsurlarıyla tam olarak oturmadığının görülmesidir.

İnsanın doğasında olan savunma güdüsünden kaynaklı olarak hemen herkesin fikir  sahibi olduğu bu kurum, ceza hukukunun en bilinen kurumlarından biridir. Onun bu özelliği,  kapsamının belirlenmesi zorunluluğunu da beraberinde getirmekte olup; izlenen suç  politikası temelinde bu kurumun kapsamının belirlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda  meşru savunma kurumu, bu kurumun özellikleri ve kapsamı bu çalışmanın konusunu  teşkil etmektedir.

Bu çalışmanın amacı, meşru savunma kurumunu tüm detayları ile mukayeseli bir biçimde  ele almaktır. Bu amaç doğrultusunda bu çalışmada; hem Türk hukukunda hem de  karşılaştırmalı hukukta bu kurumun ele alınış biçimine ve tartışılan hususlara, bu hususlara  ilişkin değerlendirmelere, uygulamanın bu kurumu ve tartışılan hususları ne şekilde ele  aldığına, ulaştığı çözümlerde isabet bulunup bulunmadığına, mevcut düzenlemelerin tartışılan  sorunların çözümünde yeterli olup olmadığına, değişiklik ya da ilave düzenlemeler  yapılmasının gerekip gerekmediğine ve bu doğrultuda düzenleme önerilerine yer verilecektir.

İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ............................................................................................................................. VII

İÇİNDEKİLER ......................................................................................................................IX

GİRİŞ...................................................................................................................................1


BİRİNCİ BÖLÜM


SUÇ HUKUKA AYKIRILIK UNSURU HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ

I- GENEL OLARAK ....................................................................................................9

II- DAVRANIŞ NORMLARI, HAKSIZLIK, CEZA HUKUKUNUN FONKSİYONU VE

AMACI.................................................................................................................9

III- SUÇUN TANIMI VE UNSURLARI........................................................................... 11

A- Genel Olarak...................................................................................................... 11

B- Hukuka Aykırılığın Suçun Bağımsız Bir Unsuru Olup Olmadığı Meselesi ........... 12

B- Kusurluluğun Suçun Bir Unsuru Olup Olmadığı Meselesi.................................. 13

IV- HUKUKA AYKIRILIK UNSURU .............................................................................. 15

A- Genel Olarak...................................................................................................... 15

B- Hukuka Aykırılık Değerlendirmesi Tüm Hukuk Düzeni Esas Alınarak Yapılır ..... 15

C- Hukuka Aykırılık – Haksızlık Kavramları Arasındaki İlişki ................................... 15

D- Hukuka Aykırılık – Ahlaka Aykırılık İlişkisi .......................................................... 16

E- Hukuka Aykırılığın Derecelendirilmesi Meselesi................................................ 16

F- Hukuka Aykırılığın Suç Tipinde Ayrıca Belirtildiği Düzenlemeler ....................... 16

G- Tipiklik Unsuru İle Hukuka Aykırılık Unsuru Arasındaki İlişki ............................. 17

H- Hukuka Aykırılık Unsuru İle Kusurluluk Arasındaki İlişki .................................... 18

I- Maddi Hukuka Aykırılık – Şekli Hukuka Aykırılık................................................ 18

J- Bir Fiilin Hukuka Aykırı Olarak Nitelendirilmesinin Objektif Bir

Değerlendirmeyle mi Yoksa Subjektif Bir Değerlendirmeyle mi Yapılacağı

Meselesi............................................................................................................. 20

1- Subjektif Hukuka Aykırılık Anlayışı / Nedenler Teorisi (Reasons

Theory)........................................................................................................ 20

2- Objektif Hukuka Aykırılık Anlayışı ............................................................... 23

3- Değerlendirme............................................................................................ 24

V- HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ................................................................................ 24

A- Genel Olarak...................................................................................................... 24

B- Karşılaştırmalı Hukukta Suç, Savunmalar (Defences) ve Bu İkisi Arasındaki

İlişki.................................................................................................................... 25

1- Genel Olarak ............................................................................................... 25


X İçindekiler

2- Suçlar ve Savunmalar Arasında Kavramsal Bir Ayrımın Olup Olmadığı .......27

a- Genel Olarak.........................................................................................27

b- Sonuçları...............................................................................................28

aa- Savunmaların Kanunilik İlkesine Tabi Olup Olmamasına Etkisi......28

cc- Sanığın Hatasından İstifade Edebilmesi İçin Bu Hatanın Makul

Olmasının Aranıp Aranmayacağına Etkisi ......................................29

C- Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Hukuki Esası ....................................................30

D- Bir Hukuka Uygunluk Sebebinden Yararlanmak İçin Bu Sebebin Varlığının

Bilinciyle Hareket Etmenin Gerekli Olup Olmaması Meselesi............................30

1- Türk Hukuku ................................................................................................31

2- Karşılaştırmalı Hukuk...................................................................................32

a- Karşılaştırmalı Hukukta Öğretinin Yaklaşımı.........................................32

aa- Eylemler Teorisi (Deeds Theory)....................................................32

b- Karşılaştırmalı Hukukta Uygulamanın Yaklaşımı...................................36

3- Değerlendirme ............................................................................................37

E- Bir Hukuka Uygunluk Sebebinin Varlığının Bilinciyle Hareket Etmeyen

Failin Sorumluluğunun Ne Olacağı Meselesi......................................................37

F- Bir Hukuka Uygunluk Nedeni Çerçevesinde Hareket Ettiğini Bilen Failin

Bundan Yararlanabilmesi İçin Söz Konusu Nedenin Amacına Yönelik

Olarak da Hareket Etmesinin Gerekip Gerekmediği Meselesi ...........................39

1- Karşılaştırmalı Hukuk...................................................................................39

a- Karşılaştırmalı Hukuk Öğretisinde İleri Sürülen Görüşler .....................39

b- Karşılaştırmalı Hukuktaki Bu Hususa İlişkin Düzenlemeler...................40

2- Türk Hukuku ................................................................................................40

G- Hukuka Uygun Hareket Ettiğini Düşünen Failin Yasalarda Bu Tür Bir

Hukuka Uygunluk Nedeninin Öngörülmüş Olduğunu Bilmemesi Meselesi .......40

H- Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Yarışması .........................................................41

I- Her İki Tarafın da Hukuka Uygunluk Nedenleri Çerçevesinde Hareket Edip

Edemeyeceği Meselesi.......................................................................................41

J- Hukuka Uygunluk Nedenleri İle Kusurluluğu Etkileyen Sebepler Arasındaki

İlişki ....................................................................................................................41

1- Genel Olarak................................................................................................41

2- Farkları ........................................................................................................42

3- Hukuka Uygunluk Nedenleri İle Kusurluluğu Etkileyen

Sebepler/Mazeret Sebepleri Arasında Bir Ayrım Yapılmasının Gerekli

Olup Olmadığı Meselesi ...............................................................................43

4- Hukuka Uygunluk Nedenleri İle Kusurluluğu Etkileyen Sebeplere

İlişkin Olarak 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Yapılan Tasnif...................44

5- Hukuka Uygunluk Nedenleri İle Mazeret Sebeplerine İlişkin Olarak

Karşılaştırmalı Hukukta Yapılan Tasnif ........................................................45


İçindekiler XI

6- Hukuka Uygunluk Nedenleri İle Kusurluluğu Etkileyen

Sebepler/Mazeret Sebepleri Arasında Ayrım Yapılmasının Sonuçları ........ 46

7- Kusurluluğu Etkileyen Bir Sebep İçerisinde Hareket Eden Faile Karşı

Hukuka Uygunluk Nedeni İçerisinde Hareket Etmenin Mümkün Olup

Olmadığı Meselesi ...................................................................................... 47


İKİNCİ BÖLÜM


MEŞRU SAVUNMA: BAŞLANGIÇ KONULARI


I- TERİM ............................................................................................................... 49

A- Türk Hukuku ...................................................................................................... 49

B- Karşılaştırmalı Hukuk......................................................................................... 51

II- TANIM............................................................................................................... 52

III- GENEL HÜKÜM NİTELİĞİ VE ÖZEL KANUNLARDA (ÖZELLİKLE KOLLUK

GÜÇLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİNE İLİŞKİN KANUNLARDA) YER ALAN

MEŞRU SAVUNMAYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER.................................................... 52

A- Zor Kullanma Yetkisine Sahip Olan Kişilere İlişkin Düzenlemeler ...................... 53

B- 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu m. 119’da Yer Alan Düzenleme ....................... 69

C- TCK m. 306/6’da Yer Alan Düzenleme............................................................... 71

IV- HUKUKİ NİTELİĞİ ............................................................................................... 71

A- Karşılaştırmalı Hukuk......................................................................................... 72

B- Türk Hukuku ...................................................................................................... 73

C- Meşru Savunmanın Hukuki Niteliğinin Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak

Kabul Edilmesinin Gerekçesi.............................................................................. 73

D- 5237 Sayılı TCK’nın Yaklaşımı ve Bu Tercihin Uygulamada Doğurduğu

Sonuçlar............................................................................................................. 74

V- MEŞRU SAVUNMANIN DEVLETİN GÜÇ KULLANMA TEKELİNİN İSTİSNASI

NİTELİĞİNDE OLMASI VE DOĞAL HAK NİTELİĞİ.................................................... 81

VI- NORM NİTELİĞİ ................................................................................................. 82

VII- MEŞRU SAVUNMANIN MEVCUDİYETİNİN SUÇUN VARLIĞINA ETKİSİ ................... 83

VIII- MEŞRU SAVUNMANIN MEVCUDİYETİNİN İŞTİRAK HALİNDE İŞLENEN

FİİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE ETKİSİ ............................................................ 83

IX- MEŞRU SAVUNMANIN BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI..................... 88

A- Yetkili Merciin Emrini İfa – Meşru Savunma...................................................... 88

B- Kanun Hükmünü İcra - Meşru Savunma............................................................ 88

C- Cebir ve Şiddet veya Korkutma ve Tehdit - Meşru Savunma ............................ 89

D- Hakkın Kullanılması ve İlgilinin Rızası - Meşru Savunma ................................... 90

E- Zorunluluk Hali - Meşru Savunma ..................................................................... 90

F- Haksız Tahrik – Meşru Savunma........................................................................ 93

1- Haksız Tahrik Kurumunun Türk, Amerikan ve İngiliz Hukuklarındaki

Düzenlenişi.................................................................................................. 93


XII İçindekiler

2- Haksız Tahrik İle Meşru Savunma Arasındaki Farklar..................................99

3- Meşru Savunma İle Haksız Tahrik Kurumunun Aynı Olayda Birlikte

Uygulanmasının Mümkün Olup Olmaması................................................102

X- MEŞRU SAVUNMANIN TARİHÇESİ ....................................................................105

A- Giriş ..................................................................................................................105

B- İngiliz ve Amerikan Hukukunda Meşru Savunmanın Tarihçesi ........................106

C- Türk Hukukunda Meşru Savunmanın Tarihçesi................................................108

1- Genel Olarak..............................................................................................108

2- Osmanlı İmparatorluğu Dönemi................................................................109

a- Osmanlı Hukukunun Esas Kaynağı Niteliğinde Olan İslam

Hukukunda Meşru Savunma ..............................................................109

b- Osmanlı İmparatorluğu Zamanında Çıkarılan Padişah

Kanunnamelerinde Meşru Savunma ..................................................113

c- Osmanlı İmparatorluğu Zamanında Çıkarılan Kanunlarda Meşru

Savunma .............................................................................................114

3- Cumhuriyet Döneminde Çıkarılan Kanunlarda Meşru Savunma...............115

a- 765 sayılı Türk Ceza Kanunu Dönemi..................................................115

b- Tasarılar Dönemi ................................................................................116

XII- 1982 ANAYASASI VE MEŞRU SAVUNMA............................................................119

XIII- AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ, AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

KARARLARI VE MEŞRU SAVUNMA ....................................................................120

A- Düzenleme .......................................................................................................120

B- Saldırının Haksız Olması Unsuru.......................................................................121

C- Savunmada Zorunluluk Bulunması Unsuru......................................................121

D- Orantılılık Unsuru.............................................................................................121

E- Değerlendirme .................................................................................................123

XIV-DİĞER BAZI ÜLKELERDEKİ MEŞRU SAVUNMAYA İLİŞKİN YASAL

DÜZENLEMELER...............................................................................................124

A- Alman Federal Ceza Kanunu ............................................................................124

B- Arnavutluk Ceza Kanunu..................................................................................124

C- Azerbaycan Ceza Kanunu.................................................................................125

D- Belçika Ceza Kanunu ........................................................................................125

E- Danimarka Ceza Kanunu ..................................................................................126

F- Finlandiya Ceza Kanunu ...................................................................................126

G- Fransız Ceza Kanunu ........................................................................................126

H- Güney Kore Ceza Kanunu.................................................................................127

I- Hırvatistan Ceza Kanunu ..................................................................................127

J- Hollanda Ceza Kanunu .....................................................................................127


İçindekiler XIII

K- İspanya Ceza Kanunu....................................................................................... 127

L- İsveç Ceza Kanunu ........................................................................................... 128

M- İsviçre Ceza Kanunu......................................................................................... 128

N- İtalyan Ceza Kanunu ........................................................................................ 128

O- Japon Ceza Kanunu.......................................................................................... 129

P- Kanada Ceza Kanunu ....................................................................................... 129

R- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası........................................................ 130

S- Liechtenstein Ceza Kanunu.............................................................................. 131

T- Lüksemburg Ceza Kanunu ............................................................................... 131

U- Norveç Ceza Kanunu........................................................................................ 131

Ü- Polonya Ceza Kanunu ...................................................................................... 132

V- Rusya Ceza Kanunu.......................................................................................... 132

Y- Slovenya Ceza Kanunu..................................................................................... 133

Z- Yunanistan Ceza Kanunu ................................................................................. 133


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MEŞRU SAVUNMANIN HUKUKİ ESASI


I- GENEL OLARAK ................................................................................................ 135

II- KARŞILAŞTIRMALI HUKUK ÖĞRETİSİNDE İLERİ SÜRÜLEN GÖRÜŞLER.................. 136

A- Çifte Etki Doktrini (Doctrine of Double Effect) ................................................ 136

B- Saldırganın Rızası ............................................................................................. 137

C- Saldırganın Cezalandırılması............................................................................ 137

D- Şahsını Tercih Etme Yaklaşımı (Personel Partiality Approach) ........................ 138

E- Şahsi ve Sınırlı Haklılık (Personal and Limited Justification) ............................ 139

F- Tesadüfi Şans (Random Chance) ..................................................................... 140

G- Cezalandırmanın Amacına Aykırı Olması......................................................... 140

H- Saldırıya Uğrayan Kişinin -Devlete Karşı- Saldırıya Direnme Hakkı.................. 141

I- Saldırganın Kusurluluğu (Culpability)............................................................... 142

J- Saldırıya Uğrayanın Özerkliği (Otonomisi)....................................................... 145

K- Toplumsal Düzenin Korunması (Protection of Social-Legal Order) ................. 149

L- Menfaatlerin Dengelenmesi ve Daha Az Kötünün Seçilmesi (Balancing

Interests and Choice of the ‘Lesser Evil’)......................................................... 151

M- Saldırının Varlığı............................................................................................... 155

N- Kendini Koruma İçgüdüsü Teorisi .................................................................... 158

O- Hukuk İçin Mücadele Teorisi ........................................................................... 158

P- Toplumsal Zararın Yokluğu Teorisi .................................................................. 159


XIV İçindekiler

III- TÜRK ÖĞRETİSİNDE MEŞRU SAVUNMANIN HUKUKİ ESASINA İLİŞKİN İLERİ

SÜRÜLEN GÖRÜŞLER........................................................................................159

IV- GÖRÜŞÜMÜZ...................................................................................................161


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


İNGİLİZ VE AMERİKAN HUKUKUNDA MEŞRU SAVUNMA

(ÖZET)MEŞRU SAVUNMANIN UNSURLARI VE İNCELEME SİSTEMATİĞİ

I- GENEL OLARAK ................................................................................................167

II- İNGİLİZ VE AMERİKAN HUKUKUNDA MEŞRU SAVUNMA (ÖZET).........................167

A- İngiliz Hukuku...................................................................................................167

1- Genel Olarak..............................................................................................167

2- Unsurları....................................................................................................171

a- Tetikleyici: Güç Kullanımının Gerekliliği (Trigger: The Necessity of

Force)..................................................................................................171

b- Karşılık/Yanıt (Respond): Kullanılan Gücün Makullüğü (A

Reasonable Degree of Force) .............................................................172

3- Sınırın Aşılması ..........................................................................................173

4- Saldırı Yakın ya da Mevcut Değilken Güç Kullanılması ..............................174

5- Üçüncü Kişinin Savunulması......................................................................174

6- Malvarlığının Savunulması ........................................................................175

7- İlk Haksız Hareketin Savunandan Gelmesi ................................................175

8- İspat Yükü..................................................................................................175

B- Amerikan Hukuku ............................................................................................175

1- Genel Olarak..............................................................................................175

2- Kendini Savunma (Self-defence) ...............................................................176

a- Genel Olarak.......................................................................................176

b- Unsurları .............................................................................................176

aa- Haksız Bir Saldırının Varlığına İlişkin Makul Bir İnanç ..................176

bb- Saldırının Mevcut ya da Yakın Olması (Imminence of Attack) .....177

cc- Kullanılan Gücün Makul Olması...................................................177

aaa- Orantılılık ...........................................................................177

bbb- Zorunluluk..........................................................................178

c- Hatanın Makul Olmaması ...................................................................179

d- İlk Haksız Hareketin Savunandan Gelmesi..........................................180

e- Hukuka Aykırı Bir Yakalamaya Karşı Direnme.....................................180

f- Sapma.................................................................................................181

g- İspat yükü ...........................................................................................181


İçindekiler XV

3- Üçüncü Kişinin Savunulması (Defense of Another) .................................. 181

4- Malvarlığının Savunulması (Defense of Property) .................................... 182

a- Taşınırlar ve Konut Niteliğini Haiz Olmayan Taşınmazlar

Bakımından ........................................................................................ 182

b- Konutlar Bakımından.......................................................................... 183

c- Mekanik Cihazların Kullanılması (Offendicula)................................... 183

d- Malvarlığının Yeniden Ele Geçirilmesi................................................ 184

e- Üçüncü Kişilerin Malvarlığının Korunması.......................................... 184

f- Kullanılan Güçte Sınırın Aşılması........................................................ 185

III- MEŞRU SAVUNMANIN UNSURLARI VE İNCELEME SİSTEMATİĞİ......................... 185

A- Meşru Savunmanın Unsurları.......................................................................... 185

B- İnceleme Sistematiği ....................................................................................... 187


BEŞİNCİ BÖLÜM


MEŞRU SAVUNMANIN İLK UNSURU: SALDIRI


I- GENEL OLARAK ................................................................................................ 207

II- SALDIRI KAVRAMI............................................................................................ 207

C- Bir Fiilin Saldırı Olarak Nitelendirilebilmesi İçin İnsan Kaynaklı Olmasının

Gerekip Gerekmediği....................................................................................... 210

D- Bir Fiilin Saldırı Olarak Nitelenebilmesi İçin Belirli Bir Ağırlığa Ulaşmasının

Gerekip Gerekmediği / Haksızlık İçeriğinin Azlığı ............................................ 212

E- Bir Fiilin Saldırı Olarak Nitelenebilmesi İçin Cebri Nitelikte Olmasının

Gerekip Gerekmediği....................................................................................... 213

F- Bir Fiilin Saldırı Olarak Nitelenebilmesi İçin Maddi Bir Nitelik Arz Etmesinin

Gerekip Gerekmediği (Hakaret, Tehdit, Cinsel Taciz ile Huzur ve Sükunu

Bozma Fiilleri Meşru Savunma Kapsamında Saldırı mıdır?)................................. 213

G- İradi Olmayan Bir Hareketin Saldırı Olarak Nitelendirilip

Nitelendirilmeyeceği ....................................................................................... 220

H- Pasif Saldırgan Meselesi .................................................................................. 221

IV- SALDIRININ “HAKSIZ” NİTELİĞİ......................................................................... 223

A- Genel Olarak.................................................................................................... 223

B- Bir Saldırının Haksız Olarak Nitelendirilmesi İçin “Suç” Teşkil Etmesinin

Gerekip Gerekmediği....................................................................................... 224

C- Kabahat Teşkil Eden Bir Fiile Karşı Meşru Savunma Mümkün müdür? ........... 224

D- Taksirli Bir Fiile Karşı Meşru Savunma Mümkün müdür?................................ 225

E- Savunanın Verdiği Karşılığın “Haksız” Görülmemesinin Gerekçesi.................. 226

F- Hangi Hallerin Mevcudiyeti Bir Kişinin Menfaatlerini İhlale Yönelik Fiilin

Haksız Olarak Nitelendirilmesini Engeller?...................................................... 227

1- Kanunun Hükmünü İcra ............................................................................ 227


XVI İçindekiler

2- İlgilinin Rızası .............................................................................................228

3- Hakkın İcrası ..............................................................................................232

4- Meşru Savunma ........................................................................................234

G- Hangi Hallerin Mevcudiyeti Bir Kişinin Menfaatlerini İhlale Yönelik Fiilin

Haksız Olarak Nitelendirilmesini Engellemez? .................................................236

1- Genel Olarak..............................................................................................236

2- Saldırganın Kusurluluğu Etkileyen Bir Sebebin Altında Hareket Etmesi....236

a- Karşılaştırmalı Hukuk..........................................................................236

b- Türk Hukuku .......................................................................................239

c- Değerlendirme....................................................................................242

3- Saldırganın Şaka Saikiyle Hareket Etmesi..................................................244

4- Objektif Cezalandırma Şartının Gerçekleşmemiş Olması ..........................244

5- Şahsi Cezasızlık Sebebinin Bulunması........................................................245

6- Muhakeme Engelinin Bulunması...............................................................245

V- MEŞRU SAVUNMANIN BİR UNSURU OLARAK: HAKSIZ SALDIRININ VARLIĞI .......246

A- Genel Olarak ....................................................................................................246

B- Türk Hukuku.....................................................................................................246

C- İngiliz Hukuku...................................................................................................258

D- Amerikan Hukuku ............................................................................................267

1- Kendini Savunma (Self-defence) ...............................................................267

2- Başkasının Savunulması (Defence of another)..........................................271

3- Malvarlığının Savunulması (Defence of property).....................................274

VI- BİR KİŞİNİN KENDİ HAKSIZ DAVRANIŞI İLE SALDIRIYA SEBEBİYET VERMİŞ

OLMASI ...........................................................................................................275

A- Genel Olarak ....................................................................................................275

B- Kendi Haksız Davranışı ile Saldırıya Sebebiyet Vermiş Olan Kişinin

Savunmaya Matuf Fiilinin Hangi Kapsamda Değerlendirileceğine İlişkin

Görüşler ...........................................................................................................276

C- Kendisine Saldırılmasına Haksız Davranışı İle Sebebiyet Veren Bir Kişinin Hangi

Koşullar Altında Meşru Savunma Hakkından Yararlanabileceği ...........................282

1- Yapmış Olduğu Hareket Karşı Tarafı Savunma Pozisyonuna Sokmamışsa...283

2- Yapmış Olduğu Hareket Karşı Tarafı Savunma Pozisyonuna Sokmuşsa ....289

a- İlk Haksız Saldırıyı Başlatanın Orantılı Bir Tepkiyle Karşılaşması.........289

b- Orantısız Bir Tepkiyle Karşılaşması/Sınırın Aşılması/Savunma

Dengesinin İlk Saldırgan Lehine Değişmesi Durumu...........................291

c- Saldırının Sonlandırılmış Olması .........................................................294

d- Kendisine Saldırılmasına Haksız Davranışı İle Sebebiyet Vermiş

Olan Kişinin Geri Çekilme Yükümlülüğü..............................................299

e- Sırf Karşı Tarafa Zarar Vermek İçin Bilinçli Olarak Kendini

Savunma Durumuna Sokma ...............................................................300


İçindekiler XVII

VII- KAVGA HALİ .................................................................................................... 304

A- Genel Olarak.................................................................................................... 304

B- Kavga Hali – Meşru Savunma Hali Ayrımı........................................................ 304

C- Kavgaya Davet ve Bu Davete İcabet Durumu/Düello ...................................... 317

D- Bir Tarafın Diğer Tarafı Kendisine Zarar Vermesi İçin Kışkırtması Durumu ..... 319

E- Kavga Halinde Meşru Savunmanın Söz Konusu Olabileceği Haller.................. 320

1- Önceden Anlaşılan Kapsamın Dışına Çıkılması.......................................... 321

2- Taraflardan Birinin Kavgayı Sonlandırdığını Deklare Etmesi..................... 323

F- Kendisini Savunma Konumuna Sokacak Bir Yere Gitme ya da Orada

Bulunmaya Devam Etme ................................................................................. 324

G- Kavgaya Sonradan Dahil Olma Durumu .......................................................... 326

H- Kavga Halinin Tespiti Halinde Yargıtay’ın Haksız Tahrike İlişkin Uygulaması... 327

VIII- SALDIRININ HAKKA YÖNELMİŞ OLMASI ............................................................ 330

A- Genel Olarak.................................................................................................... 330

B- Hak Kavramı..................................................................................................... 330

C- Meşru Savunma Kapsamında Korunabilecek Haklar Bakımından Bir

Sınırlama Yapılmalı mıdır? ............................................................................... 331

1- Görüşler .................................................................................................... 331

2- Mülga 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Kabul Ettiği Yaklaşım................. 332

3- 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Kabul Ettiği Yaklaşım.......................... 335

4- İngiliz Hukukunda Kabul Edilen Yaklaşım.................................................. 346

5- Amerikan Hukukunda Kabul Edilen Yaklaşım ........................................... 348


ALTINCI BÖLÜM


MEŞRU SAVUNMANIN İKİNCİ UNSURU: YAKINLIK


I- GENEL OLARAK ................................................................................................ 349

II- SAVUNMANIN ZORUNLULUĞU UNSURU İLE ARASINDAKİ İLİŞKİ ........................ 352

III- UNSURUN GEREKLİLİĞİ .................................................................................... 353

IV- SALDIRININ MEVCUT YA DA YAKIN OLMASI ...................................................... 362

A- Saldırının Henüz Başlamamış Olması............................................................... 362

B- Saldırının Gerçekleşmesinin Muhakkak Olması............................................... 364

C- Saldırının Mevcut/Gerçekleşmekte Olması ..................................................... 374

D- Saldırının Tekrarının Muhakkak Olması........................................................... 377

E- Saldırının Bitmiş Olması................................................................................... 386

V- İNGİLİZ HUKUKU.............................................................................................. 394

VI- AMERİKAN HUKUKU........................................................................................ 396


XVIII İçindekiler


YEDİNCİ BÖLÜM


MEŞRU SAVUNMANIN ÜÇÜNCÜ UNSURU: ZORUNLULUK


I- GENEL OLARAK ................................................................................................401

II- SAVUNMAYA MATUF BİR FİİLİN VARLIĞI ..........................................................401

A- Savunmanın Anlamı .........................................................................................402

B- Savunma Bilinci ................................................................................................402

C- Haksızlık İçeriğinin Bulunmaması-Haksızlık İçeriğinin Azlığı.............................402

D- Teşebbüs Aşamasında Kalması ........................................................................403

E- Saldırgana Yöneltilmiş Olması..........................................................................403

F- Mağdurunun Toplumda Yaşayan Her Birey Olduğu Bir Suçun Meşru

Savunma Kapsamında İşlenip İşlenemeyeceği.................................................403

G- Saldırganların İştirak Halinde Hareket Etmesi..................................................405

H- Cebri Bir Nitelik Arz Etmesinin Gerekip Gerekmediği ......................................406

I- Taksirli Fiillerin Meşru Savunma Kapsamında Değerlendirilip

Değerlendirilemeyeceği ...................................................................................408

J- İhmali Fiillerin Meşru Savunma Kapsamında Değerlendirilip

Değerlendirilemeyeceği ...................................................................................414

K- Tehlike Doğuran Fiillerin Meşru Savunma Kapsamında Değerlendirilip

Değerlendirilemeyeceği ...................................................................................415

L- Kabahat Nev’inden Fiillerin Meşru Savunma Kapsamında Değerlendirilip

Değerlendirilemeyeceği ...................................................................................415

M- Meşru Savunmanın Bir Hukuka Uygunluk Nedeni Olabileceği Suç Tipleri .......417

1- Kasten Öldürme (TCK m. 81, 83) ...............................................................417

2- Kasten Yaralama (TCK m. 86, 88) ..............................................................420

3- Tehdit (TCK m. 106)...................................................................................421

4- Mala Zarar Verme (TCK m. 151) ................................................................429

5- Konut Dokunulmazlığını İhlal (TCK m. 116) ...............................................430

6- Sair Suç Tipleri ...........................................................................................431

N- Meşru Savunmanın Bir Hukuka Uygunluk Nedeni Olamayacağı Suç Tipleri ....438

1- Görevi Yaptırmamak İçin Direnme (TCK m. 265) / Haksız Yakalamaya

Karşı Direnme............................................................................................438

a- Polis, İşlemi Hukuka Uygun İcra Etmiş ve İşlemin Muhatabı da

Bunun Bilincindeyse ...........................................................................438

b- İşlem Haksız Olmakla Birlikte Usulünce Alınmış Bir Merci

Kararının İcrası Söz Konusuysa ...........................................................439

c- İşlemin Uygulanmasının Yasal Koşulları Mevcut Olmakla Birlikte

İşlemin İcrasında Aşırı Güç Kullanılmış Yani Ölçüsüz Bir Şekilde

Hareket Edilmişse ...............................................................................439

d- Kolluk Görevlisi Bilinçli Olarak ya da Hataya Düşerek Haksız Bir

İşlemi İcra Etmekteyse........................................................................440

e- İşlemin Uygulanmasının Yasal Koşulları Mevcut Olmakla Birlikte

Kişi, Masum Olduğunu Düşünüyorsa..................................................448


İçindekiler XIX

f- İşlem Hukuka Uygun Olduğu Halde Kişi, Bu İşlemin Hukuka Aykırı

Olduğu Hususunda Hataya Düşmüşse ............................................... 450

g- İşlemi Yapan Kişinin Polis Olduğu Hususunda Hataya Düşülmüşse ... 451

h- İşlem Hukuka Aykırı Olduğu Halde Kişi Bunu Bilmeksizin İşleme

Karşı Direnmişse................................................................................. 451

ı- İşlem Hukuka Aykırı Olmakla Birlikte, Amirin Emri Üzerine İcra

Edilmişse ............................................................................................ 452

j- Polis, İşlemin Uygulanacağı Kişi Bakımından Hataya Düşmüşse ........ 452

2- İşkence, Eziyet (TCK m. 94, m. TCK 96) ..................................................... 452

3- Hakaret (TCK m. 125)................................................................................ 454

4- Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması (TCK m. 170/1-c) ............. 455

5- 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun

m. 13......................................................................................................... 458

6- Sair Suç Tipleri........................................................................................... 465

III- SAVUNMADA ZORUNLULUK BULUNMASI......................................................... 469

A- Genel Olarak.................................................................................................... 469

B- Anlamı ............................................................................................................. 470

C- Asli Unsur Niteliği, Kapsamı............................................................................. 470

1- “Savunmada Zorunluluk Bulunması” Başlığı Altında, “Orantılılık” ve

“Savunmada Zorunluluk Bulunması” Unsurlarının İncelenmesi ............... 471

2- “Savunmada Zorunluluk Bulunması” Unsurunun, “Saldırının Mevcut

ya da Yakın Olması” Unsuru ile İlişkilendirilerek İncelenmesi .................. 471

3- “Savunmada Zorunluluk Bulunması” Unsurunun Bağımsız Bir Unsur

Olarak İncelenmesi ................................................................................... 474

4- Karşılaştırmalı Hukuktaki Durum .............................................................. 474

5- Değerlendirme.......................................................................................... 475

D- AİHS, 1982 Anayasası, TCK Açısından Dayanağı .............................................. 479

E- Hukuki Esası..................................................................................................... 482

F- Kural ve Savunmaya Alternatif Seçenekler...................................................... 484

1- Genel Olarak ............................................................................................. 484

2- Kural ............................................................................................................ 484

3- Ölçüt ......................................................................................................... 484

4- Alternatif Seçenekler ................................................................................ 485

a- İkaz Etme............................................................................................ 485

b- Çevrede Bulunanlardan Yardım İsteme ............................................. 487

c- Devlet Kuvvetlerinden Yardım İsteme ............................................... 488

d- Mahkemeye Başvurma İmkanı........................................................... 493

e- Geri Çekilme/Kaçma........................................................................... 493

aa- Genel Olarak................................................................................ 493

bb- Geri Çekilme Yükümlülüğüne İlişkin Görüşler ............................. 494


XX İçindekiler

aaa- Mutlak Geri Çekilme Yükümlülüğü ....................................495

bbb- Güçlü Bir Geri Çekilme Yükümlülüğü.................................495

ccc- Zayıf Bir Geri Çekilme Yükümlülüğü...................................496

ddd- Geri Çekilme Yükümlülüğünün Bulunmaması ...................498

cc- İngiliz, Amerikan ve Türk Hukukundaki Yaklaşım.........................500

aaa- İngiliz Hukukundaki Yaklaşım.............................................500

bbb- Amerikan Hukukundaki Yaklaşım ........................................503

ccc- Türk Hukukundaki Yaklaşım...............................................507

dd- Görüşümüz ..................................................................................517

ee- Geri Çekilme Yükümlülüğü Kapsamındaki Hareket Şekilleri ........523

aaa- Tehlikenin Gerçekleşebileceği Bir Yerde Bulunmama .......523

bbb- Olay Yerinden Uzaklaşma/Kaçma......................................525

ccc- Gizlenme............................................................................525

ddd- Talebi Kabul Etme..............................................................525

ff- Geri Çekilme Yükümlülüğüne İlişkin Özel Durumlar ....................526

aaa- Genel Olarak ......................................................................526

bbb- Geri Çekilme Yükümlülüğü Mevcut Olsa da Şu Hallerde

Savunan Geri Çekilme Zorunda Değildir ............................526

aaaa- Savunanın Kolluk Görevlisi Olması........................526

bbbb- Üçüncü Kişilerin Savunulması ...............................527

cccc- Konut ....................................................................528

ccc- Geri Çekilme Yükümlülüğü Mevcut Olmasa da Şu

Hallerde Savunan Geri Çekilmek Zorundadır.....................532

aaaa- Saldırganın Kusurluluğunu Etkileyen Bir Sebep

Altında Hareket Etmesi......................................... 533

bbbb- Saldırıya Kendi Haksız Davranışıyla Sebebiyet

Vermesi.................................................................534

G- Hata..................................................................................................................536


SEKİZİNCİ BÖLÜM


MEŞRU SAVUNMANIN DÖRDÜNCÜ UNSURU: ORANTILILIK


I- GENEL OLARAK ................................................................................................539

II- HUKUKİ ESASI ..................................................................................................541

III- BAĞIMSIZ NİTELİĞİ ..........................................................................................541

IV- AİHS, 1982 ANAYASASI, TCK AÇISINDAN DAYANAĞI..........................................542

V- SAVUNMANIN ORANTILI OLMASI NE ANLAMA GELİR? .....................................548

A- Genel Olarak ....................................................................................................548

B- Ölçütler ............................................................................................................549

1- Araçlar Arasında Oran Bulunması Ölçütü..................................................549

2- Yararlar Arasında Oran Bulunması Ölçütü.................................................550


İçindekiler XXI

3- Saldırıyı Defetmeye Yetecek Miktarda Güç Kullanma Ölçütü................... 553

4- Türk Öğretisinin Yaklaşımı ........................................................................ 553

5- Ölçütlere İlişkin Görüşümüz...................................................................... 555

C- TCK M. 25/1’deki ve AİHS m. 2’deki Düzenlemeler Birlikte

Değerlendirildiğinde Türk Hukuku Bakımından “Orantılılıktan” Neyin

Anlaşılması Gerektiği ....................................................................................... 560

1- Orantılılığa İlişkin TCK m. 25/1’de Kabul Edilen Yaklaşım......................... 560

2- Orantılılığa İlişkin AİHS m. 2 ve AİHM’nin Yaklaşımı ................................. 562

3- TCK M. 25/1’deki ve AİHS m. 2’deki Düzenlemeler Birlikte

Değerlendirildiğinde Türk Hukuku Bakımından “Orantılılıktan” Neyin

Anlaşılması Gerektiği ................................................................................ 563

D- Yargıtay’ın Yaklaşımı........................................................................................ 567

E- Korunan Hakkın Değerinin Oldukça Az Olması Halinde de Aynı Kriterin

Esas Alınıp Alınmayacağı ................................................................................. 573

VI- SAVUNMANIN ORANTILI OLUP OLMADIĞININ İNCELENMESİ ............................ 577

A- Genel Olarak.................................................................................................... 577

B- Orantılılığın Tespitinde Göz Önünde Bulundurulacak “O Anın Hal ve

Koşulları” ......................................................................................................... 577

1- Saldırganın ve Savunanın Sahip Olduğu Araçlar ....................................... 578

2- Saldırganın Israrı ....................................................................................... 583

3- Saldırı İmkanının Ortadan Kalkması.......................................................... 584

4- Saldırganların Çokluğu .............................................................................. 586

5- Saldırının Gerçekleştiği Yer ve Zaman....................................................... 592

6- Saldırganın Olayın Öncesindeki Davranışları ............................................ 599

7- Hedef Seçme İmkanı ................................................................................. 603

8- Tarafların Özellikleri.................................................................................. 606

9- Tehlike Altındaki Değerin Niteliği ve Niceliği ............................................ 609

10- Savunanın İçinde Bulunduğu Ruh Hali ...................................................... 611

C- Saldırının Boyutunun Belirlenmesi .................................................................. 614

D- Savunmanın Ölçülülüğünün Tespiti................................................................. 616

E- Amerikan Hukukunda Orantılılık ..................................................................... 647

1- Genel Olarak ............................................................................................. 647

2- Maruz Kalınan Tehlikenin Boyutunun Belirlenmesi.................................. 647

3- Kullanılan Gücün Ölçülülüğünün Tespiti................................................... 648

4- Hata .......................................................................................................... 656

F- İngiliz Hukukunda Orantılılık............................................................................ 657

1- Genel Olarak ............................................................................................. 657

1- Maruz Kalınan Tehlikenin Boyutunun Belirlenmesi.................................. 657

2- Kullanılan Gücün Ölçülülüğünün Tespiti................................................... 662


XXII İçindekiler


DOKUZUNCU BÖLÜM

SINIRIN AŞILMASI


I- GENEL OLARAK ................................................................................................671

II- HUKUKİ ESASI ..................................................................................................672

III- 765 SAYILI TCK’DAKİ DÜZENLENİŞİ....................................................................673

IV- 5237 SAYILI TCK’DAKİ DÜZENLENİŞİ..................................................................681

V- HUKUKİ NİTELİĞİ..............................................................................................686

VI- SINIRIN AŞILMASININ KAPSAMI VE ZAMAN BAKIMINDAN AŞMA ......................690

VII- İNCELEME ŞEKLİ ...............................................................................................697

VIII- SINIRIN AŞILMASINA İLİŞKİN OLASILIKLAR ........................................................700

A- Sınırın Farkında Olarak Aşılması.......................................................................700

B- Sınırın Farkında Olmaksızın Aşılması................................................................713

1- Sınırın Mazur Görülecek Şekilde Aşılması (TCK m. 27/2) ..........................713

a- Anlamı.................................................................................................713

b- Koşulları..............................................................................................716

c- Değerlendirme Şekli ...........................................................................723

2- Sınırın Mazur Görülmeyecek Şekilde Aşılması (TCK m. 27/1) ...................730

a- Anlamı.................................................................................................730

b- Koşulları..............................................................................................730

c- Değerlendirme Şekli ...........................................................................732

IX- SAPMA VE SINIRIN AŞILMASI............................................................................735

X- GERİ ÇEKİLME YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE SINIRIN AŞILMASI ........................................735

XI- SALDIRIYA KENDİ HAKSIZ DAVRANIŞIYLA SEBEBİYET VERME .........................................736

XII- ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN SAVUNULMASI...................................................................736

XIII- SINIRIN AŞILMASI VE HATA ..............................................................................737

XIV-SAVUNANIN GAYRİMEŞRU ZEMİNE GEÇMESİ VE TAZMİNAT..............................745

XV- SAVUNANIN SALDIRGANA YARDIM ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ...............................746

XVI- YARGITAY’INSINIRINAŞILMASINA İLİŞKİNKARARLARINA İKİ YÖNDEN

ELEŞTİRİ: “SINIRINAŞILDIĞININKABUL EDİLDİĞİ HALLERDEHANGİ HAREKETİN

YAPILMA İMKANININBULUNDUĞUNUNGEREKÇELENDİRİLMEMESİ” VE

“ARACINBİRDENFAZLA KULLANILMASIHALİNDE YARGITAY’IN MÜSTAKAR TCK

M. 27/2UYGULAMASI”.....................................................................................747

XVII-AMERİKAN HUKUKUNDA SINIRIN AŞILMASI .....................................................760

XVIII-İNGİLİZ HUKUKUNDA SINIRIN AŞILMASI...........................................................761


İçindekiler XXIII


ONUNCU BÖLÜM

BAŞKASININ SAVUNULMASI


I- GENEL OLARAK ................................................................................................ 765

II- TANIM............................................................................................................. 765

III- HUKUKİ ESASI.................................................................................................. 765

IV- BAŞKASININ SAVUNULMASINA İLİŞKİN ÖZEL DÜZENLEMELER MEVCUT

MUDUR? ......................................................................................................... 767

A- Türk Hukuku .................................................................................................... 767

B- İngiliz Hukuku .................................................................................................. 770

C- Amerikan Hukuku ............................................................................................ 774

1- Başkasının Savunulması (Defence of Another) ......................................... 774

2- Başkasının Malvarlığının Savunulması (Defence of Another’s Property).. 779

V- SUÇ İŞLENMESİNİN ÖNLENMESİ BAŞKASININ SAVUNULMASI KAPSAMINDA

DEĞERLENDİRİLEBİLİR Mİ? ............................................................................... 781

VI- BAŞKASININ SAVUNULMAMASI DURUMDA SORUMLULUK............................... 787

VII- BAŞKASININ SAVUNULMASI VE GERİ ÇEKİLME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ........................ 789

VIII- BAŞKASININ SAVUNULMASI VE SAVUNULANIN RIZASI..................................... 790

IX- BAŞKASININ SAVUNULMASI VE CENİNİN KORUNMASI ..................................... 792

X- BAŞKASININ SAVUNULMASI VE BİR KORUMA TEDBİRİ OLAN YAKALAMA

İŞLEMİ VE İMDAT ÇAĞRISI ÜZERİNE YAPILAN ARAMA İŞLEMİ ............................ 794

XI- BAŞKASININ SAVUNULMASI VE O KİŞİNİN BİZZAT KENDİSİNE KARŞI

KORUNMASI.................................................................................................... 797

XII- BAŞKASININ SAVUNULMASI VE SINIRIN AŞILMASI ............................................ 800


ONBİRİNCİ BÖLÜM

MALVARLIĞININ SAVUNULMASI


I- GENEL OLARAK ................................................................................................ 801

II- TANIM............................................................................................................. 801

III- MALVARLIĞI MEŞRU SAVUNMA KAPSAMINDA KORUNMALI MIDIR? ................ 802

IV- MALVARLIĞININ SAVUNULMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER............................. 804

A- Türk Hukuku .................................................................................................... 804

1- 2005 Öncesi Dönem.................................................................................. 804

2- 2005 Sonrası Dönem................................................................................. 809

3- Özel Hukuktaki Düzenlemeler ve TCK m. 25/1’deki Düzenleme İle

İlişkisi ........................................................................................................ 812

B- İngiliz Hukuku .................................................................................................. 817

C- Amerikan Hukuku ............................................................................................ 823

1- Genel Olarak ............................................................................................. 823


XXIV İçindekiler

2- Konutlar Bakımından.................................................................................828

3- Offendicula................................................................................................835

4- Malvarlığının Yeniden Ele Geçirilmesi .......................................................836

5- Başkasının Malvarlığının Savunulması.......................................................838

6- Hatanın Makul Olmaması..........................................................................839

7- Sınırın Aşılması ..........................................................................................840

V- MALVARLIĞININ SAVUNULMASINA İLİŞKİN ÖZELLİK ARZ EDEN BAZI

HUSUSLAR.......................................................................................................841

A- Malvarlığına Yönelik Saldırının Engellenmesi ya da Yeniden Elde Edilmesi

Bakımından Saldırının Mevcut ya da Yakın Olması Koşulu...............................841

B- Malı Haksız Yere Elinde Bulunduranın (Hırsızın, Gâsıbın vb.) Savunma

Hakkı ................................................................................................................851

C- Fer’i Zilyedin Savunma Hakkı ...........................................................................852

D- Zilyet Yardımcısının Savunma Hakkı.................................................................853

E- Bulundurulması Başlı Başına Suç Teşkil Eden Bir Eşyanın Savunulması ...........853

F- Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler ve Savunma Hakkı ..........................................854

G- Ağır ve Acil Bir İhtiyacın Bulunması ve Savunma Hakkı....................................854

H- Saldırının Ekonomik Zarar Doğurmaması ve Savunma Hakkı...........................855

I- Malvarlığının Savunulmasında Güç Kullanmaya Alternatif Seçenekler............855

J- Malvarlığının Savunulması İçin Kullanılacak Güce Yönelik Bir Sınırlama Var

mıdır?...............................................................................................................857

1- Genel Olarak..............................................................................................857

2- Malvarlığının Savunulması İçin Ölümcül Güç Kullanılmasının Lehindeki

ve Aleyhindeki Görüşler ............................................................................858

3- Karşılaştırmalı Hukuktaki Düzenlemeler ...................................................862

4- TCK m. 25/1’deki Yaklaşım ........................................................................863

5- AİHS m. 2 ve AİHM’nin Yaklaşımı ..............................................................864

6- TCK m. 25/1’deki ve AİHS m. 2’deki Düzenlemeler Birlikte

Değerlendirildiğinde Türk Hukuku Bakımından Malvarlığının

Savunulması İçin Kullanılacak Güce Yönelik Bir Sınırlamanın Söz

Konusu Olup Olmadığı...............................................................................865

7- Yargıtay’ın Yaklaşımı..................................................................................871

K- Malın Değerinin Az Olması...............................................................................873

L- Offendicula................................................................................................877

M- Üçüncü Kişilerin Malvarlığının Korunması .......................................................881

N- Konutun Savunulması ......................................................................................882

O- Sınırın Aşılması .................................................................................................887


İçindekiler XXV


ONİKİNCİ BÖLÜM

SAPMA


I- GENEL OLARAK ................................................................................................ 891

II- Görüşler........................................................................................................... 891

A- Meşru Savunma Kapsamında Değerlendirilmesi............................................. 891

B- Sapma Sonucu Meydana Gelen Neticeden Sorumlu Tutulması ...................... 900

C- Zorunluluk Hali Kapsamında Değerlendirilmeli ............................................... 902

III- SAPMAYA İLİŞKİN SAİR HUSUSLAR ................................................................... 903


ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM


SÜREKLİ OLARAK KÖTÜ MUAMELEDE BULUNAN KİŞİYE YAKIN BİR SALDIRI


MEVCUT DEĞİLKEN ZARAR VERME


I- GENEL OLARAK ................................................................................................ 907

II- KAPSAM ............................................................................................................ 911

A- Bu Bölümün Kapsamına Girmeyen Olaylar...................................................... 911

B- Bu Bölümün Kapsamına Giren Olaylar ............................................................ 920

III- TARAFLARIN ÖZELLİKLERİ VE TARAFLARA YÖNELİK BAKIŞ AÇISI......................... 929

IV- ŞİDDETE UĞRAMIŞ KADIN/ÇOCUK/KİŞİ SENDROMU VE BU SENDROMUN

İŞLEVİ .............................................................................................................. 930

V- FAİLİN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN İLERİ SÜRÜLEN GÖRÜŞLER ........................................... 933

A- Hukuka Uygunluk Sebepleri............................................................................. 933

1- Meşru Savunma Kapsamında Görülmelidir .............................................. 934

a- Genel Olarak ...................................................................................... 934

b- Haksız Bir Saldırının Varlığı................................................................. 934

c- Saldırının Mevcut ya da Yakın Olması ................................................ 934

d- Savunmanın Zorunluluğu ................................................................... 949

e- Orantılılık............................................................................................ 964

f- Değerlendirme ................................................................................... 966

2- Sair Bir Hukuka Uygunluk Sebebi Kapsamında Görülmelidir .................... 968

B- Kusurluluğu Etkileyen Sebepler....................................................................... 968

1- Genel Olarak ............................................................................................. 968

2- Cebir.......................................................................................................... 969

3- Kısmi Akıl Hastalığı.................................................................................... 969

4- Haksız Tahrik............................................................................................. 971

5- Sınırın Zaman Bakımından Aşılması .......................................................... 984

6- Meşru Savunmanın Koşullarının Gerçekleştiği Hususunda Hataya

Düşülmesi ................................................................................................. 985

7- Değerlendirme.......................................................................................... 986

VI- SONUÇ VE ÖNERİ ............................................................................................. 989


XXVI İçindekiler


ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MUHAKEMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR


I- GENEL OLARAK ................................................................................................997

II- SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA ŞARTLARININ GERÇEKLEŞMEMESİ .................997

III- CUMHURİYET SAVCISININ FİİLİN MEŞRU SAVUNMA KAPSAMINDA

İŞLENDİĞİNE İLİŞKİN TAKDİR YETKİSİ ................................................................998

IV- İDDİANAMENİN İADESİ .................................................................................. 1005

V- SERİ MUHAKEME USULÜ VE BASİT MUHAKEME USULÜ................................... 1005

VI- ÖNCELİKLE FİİLİN SANIK TARAFINDAN İŞLENDİĞİNİN TESPİT EDİLMESİ ............ 1005

VII- İSPAT YÜKÜ ................................................................................................... 1007

VIII- İLK HAKSIZ SALDIRIYI BAŞLATANIN BELİRLENEMEMESİ DURUMU.................... 1011

IX- EKSİK İNCELEME............................................................................................. 1017

X- BİLİRKİŞİ RAPORU .......................................................................................... 1021

XI- YEREL MAHKEMENİN MEŞRU SAVUNMAYA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

EKSİKLİĞİ ....................................................................................................... 1022

XII- EK SAVUNMA HAKKI ...................................................................................... 1028

XIII- GEREKÇELİ KARAR HAKKI ............................................................................... 1028

XIV-OLAYA İLİŞKİN KABULÜN VE HÜKMÜN TUTARLI OLMASI ................................. 1041

XV- HÜKÜM ......................................................................................................... 1043

XVI- SALDIRGANIN İHBAR EDİLMESİ...................................................................... 1055

XVII- VEKALET ÜCRETİ VE SAİR YARGILAMA GİDERLERİ ......................................... 1055

XVIII- MÜSADERE ................................................................................................. 1056

XIX- KANUN YOLUNA MÜRACAAT İÇİN HUKUKİ YARAR BULUNMASI ŞARTI ............ 1058

XX- İSTİNAF VE TEMYİZ DENETİMİNİN KAPSAMI.................................................... 1059

XXI- KANUN YARARINA BOZMA............................................................................ 1065

XXII- KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT ................................................ 1068

XXIII- TAZMİNAT .................................................................................................. 1070

XXIV- MEŞRU SAVUNMA HÜKMÜNÜN TATBİKİNE YÖNELİK “İSTEKSİZLİK”.............. 1076

SONUÇ......................................................................................................................... 1081

KAYNAKÇA ................................................................................................................... 1135

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.