Miras Hukuku Davaları

Açıklamalı - İçtihatlı - Dilekçe Örnekli
Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Süleyman Yılmaz
ISBN: 9786050517668
850,00 TL 1.000,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Süleyman Yılmaz
Baskı Tarihi 2024/01
Baskı Sayısı 1
Boyut 17x25 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert kapak
Sayfa Sayısı 639

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ..........................................................................................................5

§1. MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ DAVASI.........................33

I. GENEL AÇIKLAMALAR.......................................................33

A. GENEL OLARAK.................................................................... 33

B. MİRASÇILIK BELGESİNİN TALEP ŞARTLARI ................. 34

II. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ....................................36

A. GÖREVLİ MAHKEME............................................................ 36

B. YETKİLİ MAHKEME ............................................................. 36

III. DAVANIN TARAFLARI........................................................37

A. DAVACILAR ........................................................................... 37

B. DAVALILAR ........................................................................... 39

IV. DİLEKÇE ÖRNEĞİ.................................................................39

V. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ........................................40

§2. MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ,

DÜZELTİLMESİ VE YENİ MİRASÇILIK

BELGESİ VERİLMESİ DAVASI...................................................46

I. GENEL AÇIKLAMALAR.......................................................46

II. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ....................................47

A. GÖREVLİ MAHKEME............................................................ 47

B. YETKİLİ MAHKEME ............................................................. 47

III. DAVANIN TARAFLARI........................................................48

A. DAVACILAR ........................................................................... 48

B. DAVALILAR ........................................................................... 48

IV. DİLEKÇE ÖRNEĞİ.................................................................48

V. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ........................................49

§3. MİRASTAN YOKSUNLUĞUN TESPİTİ DAVASI.....................56

I. GENEL AÇIKLAMALAR.......................................................56

A. GENEL OLARAK.................................................................... 56

8

B. MİRASTAN YOKSUNLUK SEBEPLERİ .............................. 56

1. Mirasbırakanı Kasten ve Hukuka Aykırı Olarak

Öldürmek veya Öldürmeye Teşebbüs Etmek

(TMK m. 578/I-1)................................................................ 57

2. Mirasbırakanı Kasten ve Hukuka Aykırı Olarak

Sürekli Şekilde Ölüme Bağlı Bir Tasarrufta

Bulunamayacak Hale Getirmek (TMK m.

578/I-2)................................................................................ 57

3. Mirasbırakanın Ölüme Bağlı Bir Tasarruf

Yapmasını veya Böyle Bir Tasarruftan

Dönmesini Aldatma, Zorlama veya Korkutma

Sağlamak ve Engellemek (TMK m. 578/I-3) ...................... 57

4. Mirasbırakanın Artık Yeniden Yapamayacağı

Bir Durumda ve Zamanda Ölüme Bağlı Bir

Tasarrufunu Kasten ve Hukuka Aykırı Olarak

Ortadan Kaldırmak veya Bozmak (TMK m.

578/I-4)................................................................................ 58

C. MİRASTAN YOKSUNLUĞUN HÜKÜM VE

SONUÇLARI............................................................................ 58

1. Mirastan Yoksunluğun Kendiliğinden Hüküm

ve Sonuç Doğurması............................................................ 58

2. Mirastan Yoksunluğun Geçmişe Etkili Olması ................... 59

3. Mirastan Yoksunluğun Nisbî Olması .................................. 59

4. Mirastan Yoksunluğun Kişisel Sonuç

Doğurması ........................................................................... 59

5. Mirastan Yoksunluğun Af ile Ortadan

Kalkması.............................................................................. 59

II. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ....................................59

A. GÖREVLİ MAHKEME............................................................ 59

B. YETKİLİ MAHKEME ............................................................. 60

III. DAVANIN TARAFLARI........................................................60

A. DAVACILAR ........................................................................... 60

B. DAVALILAR ........................................................................... 60

IV. DİLEKÇE ÖRNEĞİ.................................................................60

V. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ........................................62

§4. MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA TASARRUFUNUN

İPTALİ DAVASI..............................................................................65

I. GENEL AÇIKLAMALAR.......................................................65

9

A. GENEL OLARAK.................................................................... 65

B. CEZAÎ MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA

(ALELADE ISKAT)................................................................. 66

1. Cezaî Mirasçılıktan Çıkarma Halleri ................................... 66

a. Mirasçının Mirasbırakana veya Onun

Yakınlarına Karşı Ağır Suç İşlemesi.............................. 66

b. Mirasçının Mirasbırakana veya Aile

Üyelerine Karşı Aile Hukukundan Doğan

Yükümlülüklerini Önemli Ölçüde Yerine

Getirmemesi................................................................... 67

2. Mirasçılıktan Çıkarmanın Şekli........................................... 68

3. Mirasbırakanın Affetmesi.................................................... 68

4. Mirasçılıktan Çıkarmanın Sonuçları.................................... 68

5. Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali........................................... 69

C. KORUYUCU MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA........................ 70

1. Genel Olarak........................................................................ 70

2. Şartları ................................................................................. 70

3. Koruyucu Mirasçılıktan Çıkarmanın Hükümleri................. 71

4. Koruyucu Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali.......................... 72

D. İPTAL DAVASINDA SÜRELER............................................ 72

II. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ....................................73

A. GÖREVLİ MAHKEME............................................................ 73

B. YETKİLİ MAHKEME ............................................................. 73

III. DAVANIN TARAFLARI........................................................73

A. DAVACILAR ........................................................................... 73

B. DAVALILAR ........................................................................... 73

IV. DİLEKÇE ÖRNEĞİ.................................................................73

V. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ........................................75

§5. MİRASIN REDDİ DAVASI -HÜKMİ REDDİN

TESPİTİ DAVASI............................................................................82

I. GENEL AÇIKLAMALAR.......................................................82

A. GENEL OLARAK.................................................................... 82

B. GERÇEK RET .......................................................................... 82

1. Genel Olarak........................................................................ 82

2. Mirasçının Ret Beyanına İlişkin İrade Beyanı..................... 83

10

3. Mirasçının Ret Beyanının Kayıtsız ve Şartsız

Olması ................................................................................. 83

4. Mirasçının Ret Beyanını Sulh Hâkimine

Yapması............................................................................... 84

5. Mirasçının Ret Beyanının Süresi İçinde

Yapılması............................................................................. 84

a. Yasal ve Atanmış Mirasçıların Mirası Ret

Süresi ............................................................................. 84

b. Tereke Mallarının Deftere Geçirilmesi

Halinde Ret Süresi ......................................................... 85

c. Ret Süresinin Uzatılması veya Yeni Bir

Sürenin Verilmesi .......................................................... 85

d. Ret Hakkının Mirasçılara Geçmesi Halinde

Süre 86

6. Mirasçının Ret Hakkının Düşmesi (Örtülü

Kabul).................................................................................. 87

a. Sürenin Dolmasıyla Ret Hakkının Düşmesi................... 87

b. Süre Dolmadan Ret Hakkının Düşmesi ......................... 87

aa. Tereke İşlerine Gereğinden Fazla Karışma

Sebebiyle Ret Hakkının Düşmesi ................................... 87

bb. Cezaî Olarak Ret Hakkının Düşmesi .............................. 89

C. HÜKMÎ RET............................................................................. 90

1. Hükmî Ret Kavramı ve Şartları ........................................... 90

a. Terekenin Borca Batık Olması....................................... 91

b. Terekenin Borca Batık Olduğunun Açıkça

Belli veya Resmen Tespit Edilmiş Olması..................... 91

b. Terekenin Borca Batık Olduğunun Belli ve

Tespitinin Mirasın Açıldığında Mevcut

Olması............................................................................ 92

2. Hükmî Reddin Hüküm ve Sonuçları.................................... 92

D. MİRASIN REDDİNİN HÜKÜM VE

SONUÇLARI............................................................................ 92

1. Mirası Reddeden Açısından Sonuçlar.................................. 92

2. Reddin Miras Hakkı Açısından Sonuçları ........................... 92

a. Bir veya Birden Fazla Mirasçının Mirası

Reddi.............................................................................. 92

b. En Yakın Bütün Mirasçıların Mirası

Reddetmeleri.................................................................. 93

c. Mirasın Altsoyun Tamamı Tarafından

Reddi.............................................................................. 94

11

d. Sonra Gelen Mirasçılar Lehine Mirasın

Reddi.............................................................................. 95

3. Vasiyet Alacaklılarının Vasiyeti Reddetmeleri ................... 95

E. BELİRLİ MAL VASİYETİNİN REDDİ.................................. 95

II. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ....................................96

A. GÖREVLİ MAHKEME............................................................ 96

B. YETKİLİ MAHKEME ............................................................. 96

III. DAVANIN TARAFLARI........................................................97

A. DAVACILAR ........................................................................... 97

B. DAVALILAR ........................................................................... 97

IV. DİLEKÇE ÖRNEĞİ.................................................................97

V. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ......................................100

§6. MİRASIN REDDİNİN İPTALİ DAVASI ....................................116

I. GENEL AÇIKLAMALAR.....................................................116

A. MİRASI REDDEDEN MİRASÇILARIN

ALACAKLILARININ KORUNMASI – REDDİN

İPTALİ DAVASI.................................................................... 116

1. Reddin İptali Davasının Şartları ........................................ 116

a. Mirası Reddeden Mirasçının Malvarlığının

Borçlarına Yetmemesi ................................................. 116

b. Mirasçının Sırf Alacaklılarını Zarara

Sokmak Kastı ile Mirası Reddetmiş Olması ................ 116

c. Alacaklılara veya İflâs Masasına Yeterli

Güvencenin Verilmemesi............................................. 117

d. Reddin İptali Davasının Altı Ay İçinde

Açılması....................................................................... 117

2. Reddin İptali Davasının Hüküm ve Sonuçları ................... 117

B. MİRASBIRAKANIN ALACAKLILARININ

KORUNMASI......................................................................... 118

1. Şartları ............................................................................... 119

2. Hüküm ve Sonuçları .......................................................... 119

II. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ..................................120

A. GÖREVLİ MAHKEME.......................................................... 120

B. YETKİLİ MAHKEME ........................................................... 120

III. DAVANIN TARAFLARI......................................................120

A. DAVACILAR ......................................................................... 120

12

B. DAVALILAR ......................................................................... 121

IV. DİLEKÇE ÖRNEĞİ...............................................................121

V. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ......................................122

§7. YAKIN MİRASÇILARCA MİRASIN REDDİ

HALİNDE TEREKENİN TASFİYE EDİLMESİNE

İLİŞKİN DAVA ..............................................................................126

I. GENEL AÇIKLAMALAR.....................................................126

II. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ..................................127

A. GÖREVLİ MAHKEME.......................................................... 127

B. YETKİLİ MAHKEME ........................................................... 127

III. DAVANIN TARAFLARI......................................................127

A. DAVACILAR ......................................................................... 127

B. DAVALILAR ......................................................................... 127

IV. DİLEKÇE ÖRNEĞİ...............................................................128

V. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ......................................128

§8. TEREKENİN MEVCUDUNUN TESPİTİNE -

TEREKEYE TEMSİLCİ ATANMASINA İLİŞKİN

DAVA...............................................................................................134

I. GENEL AÇIKLAMALAR.....................................................134

II. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ..................................135

A. GÖREVLİ MAHKEME.......................................................... 135

B. YETKİLİ MAHKEME ........................................................... 135

III. DAVANIN TARAFLARI......................................................136

IV. DİLEKÇE ÖRNEĞİ...............................................................136

V. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ......................................137

§9. TEREKENİN RESMİ DEFTERİNİN TUTULMASI

DAVASI...........................................................................................141

I. GENEL AÇIKLAMALAR.....................................................141

A. GENEL OLARAK.................................................................. 141

B. TALEBİN ŞARTLARI ........................................................... 141

1. Resmî Defter Tutulmasını Talep Etme .............................. 142

2. Defter Tutma Talebinde Bulunan Mirasçının

Mirası Reddedebilme Hakkına Sahip Olması.................... 142

13

3. Defter Tutma Talebinin Sulh Hukuk

Mahkemesine Yapılması ................................................... 143

4. Defter Tutma Talebinin Bir Ay İçinde

Yapılması........................................................................... 143

C. DEFTER TUTULMASINDA USUL...................................... 143

1. Terekenin Deftere Geçirilmesi .......................................... 143

2. Tereke Alacaklıları ve Borçlularına Çağrı......................... 144

3. İşlemlerin Durdurulması.................................................... 144

a. Yönetim İşlerinin Durması ............................................ 145

b. İcra Takibi ve Davaların Durması................................ 145

c. Zamanaşımının Durması.............................................. 145

4. Defter Tutmanın Sona Ermesi ........................................... 146

D. DEFTER TUTULMASININ HÜKÜM VE

SONUÇLARI.......................................................................... 146

1. Mirasçılara Çağrı............................................................... 146

2. Mirasçıların Karar Vermesi ............................................... 147

3. Tutulan Defter Gereğince Mirası Kabul Eden

Mirasçıların Sorumluluğu.................................................. 148

a. Deftere Yazılan Borçlardan Sorumluluk...................... 148

b. Deftere Yazılmayan Borçlardan

Sorumluluk................................................................... 148

aa. Alacaklının Kusuru ile Deftere

Yazılmamış Borçlardan Sorumluluk............................. 148

bb. Alacaklının Kusuru Olmaksızın Deftere

Yazılmamış Borçlardan Sorumluluk............................. 148

c. Mirasbırakanın Kefalet Borçlarından

Mirasçının Sorumluluğu .............................................. 149

II. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ..................................150

A. GÖREVLİ MAHKEME.......................................................... 150

B. YETKİLİ MAHKEME ........................................................... 150

III. DAVANIN TARAFLARI......................................................150

A. DAVACILAR ......................................................................... 150

B. DAVALILAR ......................................................................... 150

IV. DİLEKÇE ÖRNEĞİ...............................................................150

V. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ......................................151

§10. TEREKENİN RESMİ TASFİYESİNE İLİŞKİN

DAVA...............................................................................................159

14

I. GENEL AÇIKLAMALAR.....................................................159

A. GENEL OLARAK.................................................................. 159

B. TALEBİN ŞARTLARI ........................................................... 160

1. Mirasçıların Resmî Tasfiye Talebinin Şartları................... 160

2. Mirasbırakanın Alacaklılarının Talebinin

Şartları ............................................................................... 161

3. Mirasçının Alacaklılarının ve Vasiyet

Alacaklılarının Talebi........................................................ 162

C. RESMİ TASFİYEDE USUL .................................................. 162

1. Genel Olarak...................................................................... 162

2. Resmî Tasfiyenin Yapılması.............................................. 163

a. Terekenin Deftere Geçirilmesi..................................... 163

b. Tereke Alacaklıları ve Borçlularına Çağrı ................... 163

c. Tereke Borçlarının Ödenmesi ve Artan

Bakiyenin Mirasçılara Verilmesi ................................. 164

aa. Olağan Usul ile Tasfiye ................................................ 164

bb. İflâs Usulü ile Tasfiye................................................... 164

D. RESMİ TASFİYENİN HÜKÜM VE

SONUÇLARI.......................................................................... 165

II. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ..................................165

A. GÖREVLİ MAHKEME.......................................................... 165

B. YETKİLİ MAHKEME ........................................................... 166

III. DAVANIN TARAFLARI......................................................166

A. DAVACILAR ......................................................................... 166

B. DAVALILAR ......................................................................... 166

IV. DİLEKÇE ÖRNEĞİ...............................................................166

V. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ......................................167

§11. TEREKENİN KORUNMASINA İLİŞKİN DAVA .....................171

I. GENEL AÇIKLAMALAR.....................................................171

A. GENEL OLARAK.................................................................. 171

B. TEREKENİN MÜHÜRLENMESİ ......................................... 172

C. TEREKENİN DEFTERİNİN TUTULMASI.......................... 172

D. TEREKENİN RESMEN YÖNETİLMESİ.............................. 173

1. Genel Olarak...................................................................... 173

2. Resmen Yönetilmesi Gereken Haller ................................ 174

3. Terekeyi Resmen Yönetmekle Görevli Kişi...................... 175

15

4. Terekeyi Resmen Yönetenin Görev ve

Yetkileri............................................................................. 175

5. Terekenin Resmen Yönetiminin Sona Ermesi................... 176

E. TEREKENİN DEVLETE GEÇMESİ..................................... 177

F. VASİYETNAME İLE İLGİLİ İŞLEMLER............................ 177

1. Vasiyetnamenin Teslimi.................................................... 177

2. Vasiyetnamenin Açılması.................................................. 178

II. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ..................................179

A. GÖREVLİ MAHKEME.......................................................... 179

B. YETKİLİ MAHKEME ........................................................... 179

III. DAVANIN TARAFLARI......................................................179

A. DAVACILAR ......................................................................... 179

B. DAVALILAR ......................................................................... 179

IV. DİLEKÇE ÖRNEĞİ...............................................................180

V. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ......................................181

§12. MİRASBIRAKANIN GAİPLİĞİNE İLİŞKİN DAVA ...............186

I. GENEL AÇIKLAMALAR.....................................................186

A. GENEL OLARAK.................................................................. 186

B. GÜVENCE GÖSTERME ZORUNLULUĞU ........................ 186

II. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ..................................188

A. GÖREVLİ MAHKEME.......................................................... 188

B. YETKİLİ MAHKEME ........................................................... 188

III. DAVANIN TARAFLARI......................................................188

A. DAVACILAR ......................................................................... 188

B. DAVALILAR ......................................................................... 188

IV. DİLEKÇE ÖRNEĞİ...............................................................188

V. YARGITAY KARARLARI...................................................190

§13. MİRASÇILARDAN BİRİNİN GAİPLİĞİNE

İLİŞKİN DAVA – HAZİNENİN GAİPLİK İSTEMİ .................193

I. GENEL AÇIKLAMALAR.....................................................193

A. GENEL OLARAK.................................................................. 193

B. HAKKINDA GAİPLİK KARARI VERİLEN

KİŞİNİN HEM MİRASBIRAKAN HEM DE

MİRASÇI OLMASI................................................................ 193

16

II. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ..................................194

A. GÖREVLİ MAHKEME.......................................................... 194

B. YETKİLİ MAHKEME ........................................................... 194

III. DAVANIN TARAFLARI......................................................194

A. DAVACILAR ......................................................................... 194

B. DAVALILAR ......................................................................... 195

IV. DİLEKÇE ÖRNEĞİ...............................................................195

V. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ......................................196

§14. HAKKINDA GAİPLİK KARARI VERİLEN

KİŞİNİN ÇIKIP GELMESİ HALİNDE AÇACAĞI

DAVA...............................................................................................199

I. GENEL AÇIKLAMALAR.....................................................199

II. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ..................................200

A. GÖREVLİ MAHKEME.......................................................... 200

B. YETKİLİ MAHKEME ........................................................... 200

III. DAVANIN TARAFLARI......................................................200

A. DAVACILAR ......................................................................... 200

B. DAVALILAR ......................................................................... 200

IV. DİLEKÇE ÖRNEĞİ...............................................................201

V. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ......................................202

§15. ÜSTÜN HAK SAHİBİ MİRASÇILARIN TEREKE

MALLARINI ELİNDE BULUNDURANLARA

KARŞI AÇACAĞI DAVA.............................................................205

I. GENEL AÇIKLAMALAR.....................................................205

II. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ..................................205

A. GÖREVLİ MAHKEME.......................................................... 205

B. YETKİLİ MAHKEME ........................................................... 205

III. DAVANIN TARAFLARI......................................................206

A. DAVACILAR ......................................................................... 206

B. DAVALILAR ......................................................................... 206

IV. DİLEKÇE ÖRNEĞİ...............................................................206

V. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ......................................207

§16. VASİYETNAMENİN AÇILMASI VE İLGİLİLERE

OKUNMASINA İLİŞKİN DAVA.................................................210

17

I. GENEL AÇIKLAMALAR.....................................................210

A. VASİYETNAMENİN TESLİMİ ............................................ 210

B. VASİYETNAMENİN AÇILMASI......................................... 211

II. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ..................................212

A. GÖREVLİ MAHKEME.......................................................... 212

B. YETKİLİ MAHKEME ........................................................... 212

III. DAVANIN TARAFLARI......................................................212

A. DAVACILAR ......................................................................... 212

B. DAVALILAR ......................................................................... 212

IV. DİLEKÇE ÖRNEĞİ...............................................................212

V. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ......................................213

§17. VASİYETNAMENİN AÇILMASINA DAİR

YABANCI MAHKEME KARARININ TANINMASI

VE TENFİZİNE İLİŞKİN DAVA.................................................220

I. GENEL AÇIKLAMALAR.....................................................220

II. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ..................................221

A. GÖREVLİ MAHKEME.......................................................... 221

B. YETKİLİ MAHKEME ........................................................... 222

III. DAVANIN TARAFLARI......................................................222

A. DAVACILAR ......................................................................... 222

B. DAVALILAR ......................................................................... 222

IV. DİLEKÇE ÖRNEĞİ...............................................................222

V. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ......................................224

§18. BELİRLİ MAL VASİYETİNİN YERİNE

GETİRİLMESİNE İLİŞKİN DAVA ...........................................228

I. GENEL AÇIKLAMALAR.....................................................228

A. VASİYETNAMENİN TESLİMİ ............................................ 228

B. VASİYETNAMENİN AÇILMASI......................................... 229

C. VASİYETNAMENİN TENFİZİ (YERİNE

GETİRİLMESİ) ...................................................................... 230

II. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ..................................231

A. GÖREVLİ MAHKEME.......................................................... 231

B. YETKİLİ MAHKEME ........................................................... 231

III. DAVANIN TARAFLARI......................................................231

18

A. DAVACILAR ......................................................................... 231

B. DAVALILAR ......................................................................... 231

IV. DİLEKÇE ÖRNEĞİ...............................................................231

V. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ......................................233

§19. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFTA ÖNGÖRÜLEN

YÜKLEMENİN İFASINI TALEP................................................240

I. GENEL AÇIKLAMALAR.....................................................240

A. GENEL OLARAK.................................................................. 240

B. YÜKLEME TÜRLERİ ........................................................... 240

C. YASAK VEYA GEÇERLİ OLMAYAN

YÜKLEMELER...................................................................... 241

D. YÜKLEMENİN İFASININ TALEP OLUNMASI................. 241

II. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ..................................243

A. GÖREVLİ MAHKEME.......................................................... 243

B. YETKİLİ MAHKEME ........................................................... 243

III. DAVANIN TARAFLARI......................................................243

A. DAVACILAR ......................................................................... 243

B. DAVALILAR ......................................................................... 243

IV. DİLEKÇE ÖRNEĞİ...............................................................244

V. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ......................................245

§20. VASİYETNAMENİN İPTALİ DAVASI......................................252

I. GENEL AÇIKLAMALAR.....................................................252

A. GENEL OLARAK.................................................................. 252

B. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA İPTAL

SEBEPLERİ............................................................................ 252

1. Ehliyetsizlik....................................................................... 252

2. İrade Sakatlıkları................................................................ 252

a. Yanılma (Hata)............................................................. 253

b. Aldatma (Hile)............................................................. 253

c. Korkutma veya Zorlama (Tehdit veya

Cebir)........................................................................... 253

3. Tasarrufun İçeriği, Bağlandığı Koşullar veya

Yüklemelerin Hukuka veya Ahlâka Aykırı

Olması ............................................................................... 254

4. Şekle Aykırılık................................................................... 254

19

C. İPTAL DAVASINDA SÜRELER.......................................... 255

D. İPTAL DAVASININ HÜKÜM VE SONUÇLARI ................ 256

E. ORTAK VASİYETNAMENİN GEÇERSİZLİĞİ .................. 257

F. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN

HÜKÜMSÜZLÜĞÜ............................................................... 257

II. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ..................................258

A. GÖREVLİ MAHKEME.......................................................... 258

B. YETKİLİ MAHKEME ........................................................... 258

III. DAVANIN TARAFLARI......................................................259

A. DAVACILAR ......................................................................... 259

B. DAVALILAR ......................................................................... 259

IV. DİLEKÇE ÖRNEĞİ...............................................................259

V. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ......................................263

§21. MİRAS SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ DAVASI............................277

I. GENEL AÇIKLAMALAR.....................................................277

II. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ..................................278

A. GÖREVLİ MAHKEME.......................................................... 278

B. YETKİLİ MAHKEME ........................................................... 278

III. DAVANIN TARAFLARI......................................................278

A. DAVACILAR ......................................................................... 278

B. DAVALILAR ......................................................................... 279

IV. DİLEKÇE ÖRNEĞİ...............................................................279

V. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ......................................280

§22. MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ

DAVASI...........................................................................................282

I. GENEL AÇIKLAMALAR.....................................................282

A. GENEL OLARAK.................................................................. 282

B. MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİNİN

TÜRLERİ................................................................................ 283

C. MİRASTAN FERAGATİN BENZERİ HUKUKÎ

İŞLEMLERDEN FARKI........................................................ 283

D. MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİNİN

HÜKÜMLERİ......................................................................... 284

1. Feragat Eden Yönünden .................................................... 284

2. Feragat Edenin Altsoyu Yönünden.................................... 284

20

3. Mirasbırakanın Alacaklıları Bakımından........................... 285

E. MİRASTAN FERAGATİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ.................. 286

1. Feragatin Belli Bir Kişi veya Kişiler Lehine

Yapılmış Olması................................................................ 286

2. Feragatin En Yakın Ortak Kökün Altsoyu

Lehine Yapılmış Sayılması................................................ 287

F. MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİNİN

İPTALİ.................................................................................... 287

II. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ..................................288

A. GÖREVLİ MAHKEME.......................................................... 288

B. YETKİLİ MAHKEME ........................................................... 288

III. DAVANIN TARAFLARI......................................................288

A. DAVACILAR ......................................................................... 288

B. DAVALILAR ......................................................................... 288

IV. DİLEKÇE ÖRNEĞİ...............................................................288

V. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ......................................290

§23. BORÇLU OLAN MİRASÇIYA KAYYIM

ATANMASINA İLİŞKİN DAVA..................................................295

I. GENEL AÇIKLAMALAR.....................................................295

II. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ..................................295

A. GÖREVLİ MAHKEME.......................................................... 295

B. YETKİLİ MAHKEME ........................................................... 295

III. DAVANIN TARAFLARI......................................................295

A. DAVACILAR ......................................................................... 295

B. DAVALILAR ......................................................................... 296

IV. DİLEKÇE ÖRNEĞİ...............................................................296

V. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ......................................297

§24. MİRAS PAYININ DEVRİNDEN DOĞAN DAVA .....................301

I. GENEL AÇIKLAMALAR.....................................................301

A. GENEL OLARAK.................................................................. 301

B. MİRAS PAYININ MİRASIN AÇILMASINDAN

ÖNCE DEVRİ........................................................................ 301

C. AÇILMIŞ MİRAS PAYININ DEVRİ .................................... 303

1. Genel Olarak...................................................................... 303

2. Devir Sözleşmesinin Şekli ve Konusu............................... 303

21

3. Devir Sözleşmesinin Hükümleri........................................ 305

a. Miras Payını Devralanın Mirasçı Olması..................... 305

b. Miras Payını Devralanın Üçüncü Kişi

Olması.......................................................................... 305

4. Miras Payının Rehni ve Haczi ........................................... 306

5. Miras Payının Devrinde Tereke Borçlarından

Sorumluluk ........................................................................ 307

II. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ..................................307

A. GÖREVLİ MAHKEME.......................................................... 307

B. YETKİLİ MAHKEME ........................................................... 307

III. DAVANIN TARAFLARI......................................................308

A. DAVACILAR ......................................................................... 308

B. DAVALILAR ......................................................................... 308

IV. DİLEKÇE ÖRNEĞİ...............................................................308

V. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ......................................309

§25. MİRASIN PAYLAŞILMASI DAVASI.........................................326

I. GENEL AÇIKLAMALAR.....................................................326

A. GENEL OLARAK.................................................................. 326

B. PAYLAŞMA TÜRLERİ......................................................... 327

1. Paylaşma Kararının Kaynağı Bakımından......................... 327

a. İradî Paylaşma.............................................................. 327

b. Yargısal (Kazaî) Paylaşma........................................... 327

2. Kapsam Bakımından.......................................................... 327

a. Tam Paylaşma.............................................................. 328

b. Kısmî Paylaşma ........................................................... 328

aa. Objektif Kısmî Paylaşma.............................................. 328

bb. Sübjektif Kısmî Paylaşma............................................. 328

cc. Karma Kısmî Paylaşma ................................................ 329

3. Aynen Paylaşma – Satış Bedelini Paylaşma...................... 329

4. Elbirliği Hak Sahipliğinin Paylı Hak

Sahipliğine Geçme Yoluyla Paylaşma............................... 329

C. PAYLAŞMAYI GECİKTİREN SEBEPLER ......................... 330

1. Sözleşme Gereği Mirasın Paylaşılmasının

Geciktirilmesi .................................................................... 330

2. Mirasbırakanın Paylaştırma Kuralı Koyması..................... 331

22

3. Kanun Gereği Mirasın Paylaşılmasının

Geciktirilmesi .................................................................... 331

a. Mirasçılar Arasında Cenin Bulunması......................... 332

b. Terekenin Derhal Paylaşımının Terekenin

Değerini Önemli Ölçüde Azaltması............................. 332

D. PAYLAŞMAYA HÂKİM OLAN TEMEL

İLKELER................................................................................ 333

1. İrade Özgürlüğü İlkesi....................................................... 333

2. Mirasçıların Eşitliği İlkesi ................................................. 333

3. Aynen Paylaşmanın Asıl Olması İlkesi ............................. 335

4. Mirasçıların Birbirine Bilgi Verme İlkesi.......................... 335

5. Aynî İkame İlkesi .............................................................. 336

E. MİRASIN PAYLAŞILMASINDA USUL.............................. 336

1. Miras Paylarının Oluşturulması......................................... 336

2. Paylarının Mirasçıları Özgülenmesi .................................. 337

F. PAYLAŞMADA BAZI ÖZEL DURUMLAR........................ 338

1. Değerinde Önemli Bir Azalma Meydana

Gelmeden Bölünemeyen Mal ............................................ 338

2. Bütünlük Oluşturan veya Aile Belgeleri ile

Özel Anı Değeri Olan Eşya ............................................... 338

3. Aile Konutu ve Ev Eşyası.................................................. 339

4. Mirasbırakanın Mirasçılarından Birinden Olan

Alacağı............................................................................... 341

5. Kat Mülkiyetine Çevirme Yoluyla Paylaşma .................... 341

6. Taşınmazlara İlişkin Özel Düzenlemeler........................... 342

G. PAYLAŞMANIN TAMAMLANMASI ................................. 344

1. Tüm Mirasçıların Anlaşmasıyla Paylaşma ........................ 344

a. Elden Paylaşma............................................................ 344

b. Yazılı Paylaşma Sözleşmesi......................................... 346

2. Miras Paylaşma Davası ..................................................... 348

H. MİRAS PAYLAŞMA DAVALARINDA

SÜRELER............................................................................... 348

I. MİRAS PAYLAŞIMININ SONUÇLARI............................... 349

1. Mirasçıların Birbirlerine Karşı Sorumlulukları ................. 349

2. Dışa Karşı Sorumluluk ...................................................... 350

II. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ..................................350

A. GÖREVLİ MAHKEME.......................................................... 350

23

B. YETKİLİ MAHKEME ........................................................... 350

III. DAVANIN TARAFLARI......................................................351

A. DAVACILAR ......................................................................... 351

B. DAVALILAR ......................................................................... 351

IV. DİLEKÇE ÖRNEĞİ...............................................................352

V. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ......................................353

§26. MİRAS PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİNİN İFASINA

İLİŞKİN DAVALAR......................................................................363

I. GENEL AÇIKLAMALAR.....................................................363

II. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ..................................364

A. GÖREVLİ MAHKEME.......................................................... 364

B. YETKİLİ MAHKEME ........................................................... 364

III. DAVANIN TARAFLARI......................................................365

A. DAVACILAR ......................................................................... 365

B. DAVALILAR ......................................................................... 365

IV. DİLEKÇE ÖRNEĞİ...............................................................365

V. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ......................................367

§27. MİRAS PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ –

GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ DAVASI ....................................377

I. GENEL AÇIKLAMALAR.....................................................377

II. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ..................................378

A. GÖREVLİ MAHKEME.......................................................... 378

B. YETKİLİ MAHKEME ........................................................... 378

III. DAVANIN TARAFLARI......................................................379

A. DAVACILAR ......................................................................... 379

B. DAVALILAR ......................................................................... 379

IV. DİLEKÇE ÖRNEĞİ...............................................................379

V. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ......................................380

§28. MİRASIN PAYLAŞILMASINDAN SONRA

TEREKE BORCUNDAN DOLAYI MİRASÇININ

SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN DAVA .......................................382

I. GENEL AÇIKLAMALAR.....................................................382

II. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ..................................382

A. GÖREVLİ MAHKEME.......................................................... 382

24

B. YETKİLİ MAHKEME ........................................................... 383

III. DAVANIN TARAFLARI......................................................383

A. DAVACILAR ......................................................................... 383

B. DAVALILAR ......................................................................... 383

IV. DİLEKÇE ÖRNEĞİ...............................................................383

V. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ......................................385

§29. MİRASIN PAYLAŞILMASINDAN SONRA

MİRASÇILARIN BİRBİRLERİNE KARŞI

SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN DAVA .......................................389

I. GENEL AÇIKLAMALAR.....................................................389

II. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ..................................390

A. GÖREVLİ MAHKEME.......................................................... 390

B. YETKİLİ MAHKEME ........................................................... 390

III. DAVANIN TARAFLARI......................................................390

A. DAVACILAR ......................................................................... 390

B. DAVALILAR ......................................................................... 390

IV. DİLEKÇE ÖRNEĞİ...............................................................391

V. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ......................................392

§30. TEREKE BORÇLARINDAN DOLAYI

MİRASÇILARA AÇILAN DAVA................................................398

I. GENEL AÇIKLAMALAR.....................................................398

A. GENEL OLARAK.................................................................. 398

B. MİRASÇILARIN TEREKE BORÇLARINDAN

DOLAYI MÜTESELSİL SORUMLULUĞU VE

KAPSAMI............................................................................... 398

C. MİRASÇILARIN MÜTESELSİL

SORUMLULUĞUNUN SÜRESİ........................................... 399

D. MÜTESELSİL SORUMLULUĞUN

UYGULANMADIĞI HALLER.............................................. 400

1. Alacaklının Rızası ile Müteselsil Sorumluluğun

Kaldırılması ....................................................................... 400

2. Mirasın Paylaşılmasında Kendisine

Rehnedilmiş Tereke Malı Düşen Mirasçının

Sorumluluğu ...................................................................... 401

3. Mal Vasiyetinin İfası Borcundan Sorumluluk ................... 401

25

4. Mirasbırakanın Mirasçılardan Birine Borçlu

Olması Halinde Diğer Mirasçıların

Sorumluluğu ...................................................................... 401

5. Mirasbırakanın Vergi Borçlarından Dolayı

Sorumluluk ........................................................................ 402

E. MİRASÇILARIN MÜTESELSİL

SORUMLULUK KARŞISINDA KORUNMASI................... 402

II. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ..................................403

A. GÖREVLİ MAHKEME.......................................................... 403

B. YETKİLİ MAHKEME ........................................................... 403

III. DAVANIN TARAFLARI......................................................404

A. DAVACILAR ......................................................................... 404

B. DAVALILAR ......................................................................... 404

IV. DİLEKÇE ÖRNEĞİ...............................................................404

V. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ......................................405

§31. TEREKE BORÇLARINI ÖDEYEN MİRASÇININ

DİĞER MİRASÇILARA AÇABİLECEĞİ RÜCU

DAVASI...........................................................................................415

I. GENEL AÇIKLAMALAR.....................................................415

II. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ..................................416

A. GÖREVLİ MAHKEME.......................................................... 416

B. YETKİLİ MAHKEME ........................................................... 416

III. DAVANIN TARAFLARI......................................................416

A. DAVACILAR ......................................................................... 416

B. DAVALILAR ......................................................................... 416

IV. DİLEKÇE ÖRNEĞİ...............................................................416

V. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ......................................418

§32. ÖNMİRASÇI/ARTMİRASÇI ATANMASINDAN

KAYNAKLANAN DAVA..............................................................422

I. GENEL AÇIKLAMALAR.....................................................422

A. YEDEK MİRASÇI ATAMA.................................................. 422

B. ARTMİRASÇI ATAMA......................................................... 423

1. Genel Olarak...................................................................... 423

2. Hükümleri.......................................................................... 424

a. Mirasın Geçtiği An ...................................................... 424

26

b. Önmirasçı Hakkında .................................................... 424

c. Artmirasçı Hakkında.................................................... 425

II. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ..................................426

A. GÖREVLİ MAHKEME.......................................................... 426

B. YETKİLİ MAHKEME ........................................................... 426

III. DAVANIN TARAFLARI......................................................426

A. DAVACILAR ......................................................................... 426

B. DAVALILAR ......................................................................... 427

IV. DİLEKÇE ÖRNEĞİ...............................................................427

V. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ......................................428

§33. TENKİS DAVASI...........................................................................431

I. GENEL AÇIKLAMALAR.....................................................431

A. TENKİS VE TENKİS DAVASI KAVRAMI......................... 431

B. TENKİS DAVASININ ŞARTLARI....................................... 431

1. Mirasbırakanın Tasarruf Özgürlüğü Sınırını

Aşmış Olması .................................................................... 431

2. Saklı Paylı Mirasçının Saklı Payının İhlâl

Edilmiş Olması .................................................................. 432

C. TENKİSE TABİ TASARRUFLARI....................................... 432

1. Ölüme Bağlı Tasarruflar.................................................... 432

2. Sağlararası Tasarruflar....................................................... 432

a. Miras Payına Mahsuben Verilmiş Olup da

Denkleştirmeye Tabi Olmayan

Kazandırmalar.............................................................. 433

aa. Miras payına mahsuben verilmiş olmakla

birlikte denkleştirme yükümlüsünün yasal

mirasçılık sıfatını kaybetmesinden dolayı

denkleştirmeye tabi olmayan

kazandırmalar: .............................................................. 433

bb. Nitelikleri itibariyle denkleştirmeye tabi

olup da mirasbırakanın bundan muaf

tuttuğu kazandırmalar:.................................................. 433

b. Miras Haklarının Ölümden Önce Tasfiyesi

Maksadıyla Yapılan Kazandırmalar............................. 434

c. Mirasbırakanın Serbestçe Dönme Hakkını

Saklı Tuttuğu Bağışlamalar.......................................... 434

d. Mirasbırakanın Ölümünden Önceki Bir Yıl

İçinde Yapmış Olduğu Bağışlamalar ........................... 435

27

e. Saklı Pay Kurallarını Etkisiz Kılmak

Amacıyla Yapıldığı Açık Olan

Kazandırmalar.............................................................. 436

aa. Bağışlamalar................................................................. 437

bb. Karma Bağışlamalar ..................................................... 437

cc. Muvazaalı İşlemler (Muris Muvazaası)........................ 437

D. TENKİSTE SIRA.................................................................... 438

1. Genel Olarak...................................................................... 438

2. Ölüme Bağlı Tasarrufların Tenkisi.................................... 438

3. Sağlararası Tasarrufların Tenkisi....................................... 438

4. Kamu Tüzel Kişileri ile Kamuya Yararlı

Dernek ve Vakıflara Yapılan Tasarrufların

Tenkisi............................................................................... 439

5. Tasarrufların Orantılı Tenkisinde Yöntem ........................ 439

a. Tenkise Tabi Tasarrufun Saklı Payı

Olmayan Kişilere Yapılması........................................ 439

b. Tenkise Tabi Tasarrufun Saklı Paylı

Mirasçılar Lehine Yapılması........................................ 442

c. Tenkise Tabi Tasarrufun Hem Saklı Paylı

Mirasçılar Hem De Saklı Payı Olmayan

Kişiler Lehine Yapılması ............................................. 444

E. TENKİSİN HÜKMÜ .............................................................. 445

1. Genel Olarak...................................................................... 445

2. Sağlararası Kazandırmalarda Geri Verme

Borcunun Kapsamı ............................................................ 446

a. İyiniyetli Lehdarın Geri Verme Borcu......................... 447

b. Kötüniyetli Lehdarın Geri Verme Borcu ..................... 447

3. Ölüme Bağlı Kazandırmalarda Geri Verme

Borcunun Kapsamı ve Lehine Vasiyet Yapılan

Kişinin Seçim Hakkı.......................................................... 448

F. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER............................................... 450

1. Bir Yıllık Süre ................................................................... 450

2. On Yıllık Süre.................................................................... 452

3. Önceki Bir Tasarrufu Ortadan Kaldıran Sonraki

Bir Tasarrufun İptaline Karar Verilmesi

Halinde Süre ...................................................................... 452

4. Tenkis Def’i....................................................................... 453

II. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ..................................453

A. GÖREVLİ MAHKEME.......................................................... 453

28

B. YETKİLİ MAHKEME ........................................................... 453

III. DAVANIN TARAFLARI......................................................453

A. DAVACILAR ......................................................................... 453

1. Saklı Paylı Mirasçılar ........................................................ 453

2. Saklı Paylı Mirasçıların Alacaklıları ve İflâs

Masası................................................................................ 454

B. DAVALILAR ......................................................................... 455

IV. DİLEKÇE ÖRNEĞİ...............................................................456

V. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ......................................458

§34. DENKLEŞTİRME (İADE) DAVASI............................................473

I. GENEL AÇIKLAMALAR.....................................................473

A. DENKLEŞTİRME KAVRAMI .............................................. 473

B. DENKLEŞTİRME İLE TENKİS ARASINDAKİ

FARKLAR.............................................................................. 473

C. DENKLEŞTİRME ÇEŞİTLERİ ............................................. 474

D. DENKLEŞTİRMENİN ŞARTLARI....................................... 475

1. Sağlararası Bir Kazandırma Olmalı................................... 475

2. Kazandırma İvazsız Olmalı ............................................... 476

3. Kazandırma Yasal Mirasçılara Yapılmış

Olmalı................................................................................ 477

4. Kazandırma Miras Paylarına Mahsuben

Yapılmış Olmalı ................................................................ 477

5. Kazandırma Mirasbırakanın Malvarlığından

Yapılmış Olmalı ................................................................ 478

6. Kazandırma Yasal Mirasçıya Doğrudan

Mirasbırakan Tarafından Yapılmalı................................... 478

E. DENKLEŞTİRME DAVASININ KONUSU.......................... 478

1. Kanunen Denkleştirmeye Tabi Kazandırmalar.................. 478

a. Kuruluş Sermayesi....................................................... 478

b. Çeyiz ............................................................................ 479

c. İbra 480

d. Malvarlığı Devri........................................................... 480

e. Diğer Kazandırmalar.................................................... 480

2. Kanunen Denkleştirmeden Muaf Tutulan

Kazandırmalar ................................................................... 481

F. DENKLEŞTİRME DAVASINDA SÜRELER....................... 482

29

G. DENKLEŞTİRME DAVASINDA İSPAT.............................. 483

H. DENKLEŞTİRMENİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ................ 484

II. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ..................................484

A. GÖREVLİ MAHKEME.......................................................... 484

B. YETKİLİ MAHKEME ........................................................... 484

III. DAVANIN TARAFLARI......................................................485

A. DAVACILAR ......................................................................... 485

B. DAVALILAR ......................................................................... 485

1. Altsoy Mirasçılar............................................................... 485

2. Altsoy Dışındaki Yasal Mirasçılar..................................... 487

3. Sağ Kalan Eş...................................................................... 487

4. Vasiyet Alacaklısı ve Atanmış Mirasçı ............................. 487

IV. DİLEKÇE ÖRNEĞİ...............................................................488

V. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ......................................492

§35. MURİS MUVAZAASINA İLİŞKİN TAPU İPTALİ

VE TESCİL DAVASI.....................................................................501

I. GENEL AÇIKLAMALAR.....................................................501

A. MURİS MUVAZAASI KAVRAMI ....................................... 501

B. MURİS MUVAZAASININ UNSURLARI ............................ 501

1. Görünürdeki İşlem............................................................. 501

2. Muvazaalı İşlem Yapma Yönünde İrade:

Muvazaa Anlaşması........................................................... 502

3. Mirasçıları Aldatma Kastı.................................................. 502

4. Gizli İşlem ......................................................................... 503

C. MURİS MUVAZAASI DAVASININ KONUSU................... 504

D. UYGULAMADA MURİS MUVAZAASINA

YÖNELİK İŞLEM ÇEŞİTLERİ ............................................. 504

1. Satış Sözleşmesi ................................................................ 505

2. Bağışlama Sözleşmesi ....................................................... 505

3. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi.................................. 505

4. Mal Rejimi Sözleşmeleri ................................................... 505

5. Diğer Muvazaalı İşlemler.................................................. 506

E. MURİS MUVAZAASININ İSPATI....................................... 506

F. ZAMANAŞIMI....................................................................... 506

II. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ..................................507

30

A. GÖREVLİ MAHKEME.......................................................... 507

B. YETKİLİ MAHKEME ........................................................... 508

III. DAVANIN TARAFLARI......................................................508

A. DAVACI................................................................................. 508

B. DAVALI ................................................................................. 510

IV. DİLEKÇE ÖRNEĞİ...............................................................512

V. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ......................................518

A. İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KARARLARI .................... 518

B. YARGITAY KARARLARI.................................................... 529

§36. MİRAS SEBEBİYLE İSHİHKAK DAVASI ...............................587

I. GENEL AÇIKLAMALAR.....................................................587

A. KAVRAM VE TANIM........................................................... 587

B. MÜLKİYET HAKKINA DAYANAN İSTİHKAK

DAVASI İLE FARKLARI...................................................... 588

C. DAVANIN ÖZELLİKLERİ ................................................... 589

1. Miras Sebebiyle İstihkak Davası Küllî Bir

Davadır.............................................................................. 589

2. Miras Sebebiyle İstihkak Davası Aynî Bir

Davadır.............................................................................. 589

3. Miras Sebebiyle İstihkak Davası Bir Eda

Davasıdır............................................................................ 589

D. ZAMANAŞIMI....................................................................... 589

1. İyiniyetli Davalıya Karşı Açılacak Davada

Zamanaşamı....................................................................... 589

2. Kötüniyetli Davalıya Karşı Açılacak Davada

Zamanaşamı....................................................................... 590

E. KORUMA ÖNLEMLERİ....................................................... 590

F. İSPAT YÜKÜ......................................................................... 590

G. DAVANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI................................ 591

1. Tereke Mallarının Zilyetliğinin Davacıya

Geçirilmesi ........................................................................ 591

2. Aynî İkame İlkesinin Uygulanması................................... 592

3. Kazandırıcı Zamanaşımı Definin İleri

Sürülememesi .................................................................... 592

II. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ..................................592

A. GÖREVLİ MAHKEME.......................................................... 592

31

B. YETKİLİ MAHKEME ........................................................... 592

III. DAVANIN TARAFLARI......................................................593

A. DAVACILAR ......................................................................... 593

B. DAVALILAR ......................................................................... 593

IV. DİLEKÇE ÖRNEĞİ...............................................................594

V. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ......................................595

§37. MİRASÇILAR ARASINDAKİ ELBİRLİĞİ

MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE

DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE İLİŞKİN DAVA..................................598

I. GENEL AÇIKLAMALAR.....................................................598

II. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ..................................599

A. GÖREVLİ MAHKEME.......................................................... 599

B. YETKİLİ MAHKEME ........................................................... 599

III. DAVANIN TARAFLARI......................................................599

A. DAVACILAR ......................................................................... 599

B. DAVALILAR ......................................................................... 600

IV. DİLEKÇE ÖRNEĞİ...............................................................600

V. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ......................................601

§38. MİRAS HUKUKUNDA TEREKEYE DAHİL AİLE

KONUTUNUN SAĞ KALAN EŞE

ÖZGÜLENMESİNE İLİŞKİN DAVA .........................................613

I. GENEL AÇIKLAMALAR.....................................................613

II. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ..................................614

A. GÖREVLİ MAHKEME.......................................................... 614

B. YETKİLİ MAHKEME ........................................................... 615

III. DAVANIN TARAFLARI......................................................615

A. DAVACILAR ......................................................................... 615

B. DAVALILAR ......................................................................... 615

IV. DİLEKÇE ÖRNEĞİ...............................................................615

V. İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ......................................617

§39. VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİNİN

SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN DAVA .......................................624

I. GENEL AÇIKLAMALAR.....................................................624

A. GENEL OLARAK.................................................................. 624

32

B. VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ

OLMANIN ŞARTLARI ......................................................... 624

C. GÖREVİ VE YÜKÜMLÜLÜĞÜ........................................... 625

D. SORUMLULUĞU .................................................................. 626

E. DENETİMİ ............................................................................. 626

F. GÖREVİN SONA ERMESİ ................................................... 626

II. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ..................................627

A. GÖREVLİ MAHKEME.......................................................... 627

B. YETKİLİ MAHKEME ........................................................... 627

III. DAVANIN TARAFLARI......................................................627

A. DAVACILAR ......................................................................... 627

B. DAVALILAR ......................................................................... 627

IV. DİLEKÇE ÖRNEĞİ...............................................................627

V. YARGITAY KARARLARI...................................................629

§40. TEREKE TEMSİLCİSİNİN SORUMLULUĞUNA

İLİŞKİN DAVA ..............................................................................630

I. GENEL AÇIKLAMALAR.....................................................630

A. TEMSİLCİ TAYİNİ................................................................ 630

B. TEMSİLCİNİN YETKİLERİ.................................................. 631

C. TEMSİLCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE

SORUMLULUĞU .................................................................. 632

D. TEMSİLCİNİN YETKİSİNİN SONA ERMESİ .................... 632

II. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ..................................633

A. GÖREVLİ MAHKEME.......................................................... 633

B. YETKİLİ MAHKEME ........................................................... 633

III. DAVANIN TARAFLARI......................................................633

A. DAVACILAR ......................................................................... 633

B. DAVALILAR ......................................................................... 633

IV. DİLEKÇE ÖRNEĞİ...............................................................633

V. YARGITAY KARARLARI...................................................635

K A Y N A K Ç A......................................................................................637

ÖNSÖZ


4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 495 ile 682 maddeleri arası miras

hukukuna ilişkin hükümleri içermektedir. “Miras Hukuku Davaları” başlığını taşıyan bu kitapta, uygulamada miras hukukuna ilişkin açılabilecek davalara yer verilmiştir.

Uygulamada, miras hukuku davaları, hukuk davalarının içinde büyük

yere sahiptir. Çünkü miras davaları, kişinin sağlığında biriktirdiği malvarlığı

değerlerine ilişkin olarak açılan davaları içermektedir. Onun içindir ki, miras

davaları genellikle büyük meblağlı davalardır.

Bu kitapta, uygulamada en çok açılan miras davaları, her bir dava bakımından genel açıklamalar, görevli ve yetkili mahkemeler, davanı tarafları,

dilekçe örnekleri ve yargı içtihatları ele alınarak incelenmiştir. Özellikle yargı kararları, özet şeklinde verilmiş, önemli olan kısımların altı çizilmiş ve

böylece kitabın hacminin gereksiz yere artmasının önüne geçilmiştir.

Miras hukuku davaları toplumun her kesimini ilgilendirdiğinden kitapta

sade bir dil kullanılmıştır. Kitapta yer verilen davalar, birbirleriyle olan ilişkileri de dikkate alınarak belirli bir sistematik içinde ele alınmıştır. 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.