Noterlik Hukuku ve Tebligat Hukuku Ders Kitabı

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Gülten BAŞOL
ISBN: 9786050511406
106,25 TL 125,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Gülten BAŞOL
Baskı Tarihi 2022/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 330

Noterlik Hukuku ve Tebaligat Hukuku Ders Kitabı

Gülten BAŞOL


İçindekiler 

ÖN ÖZ.............................................................................................5

İçindekiler............................................................................................7

Kısaltmalar ........................................................................................15

Bilgi Kaynakları:...............................................................................17

1. BÖLÜM 

GENEL OLARAK 

NOTERLİK HUKUKU VE NOTER

A. NOTERLİK HUKUKU........................................................19

B. NOTERİN TANIMI.............................................................20

C. NOTERLİĞİN TOPLUMSAL ÖNEMİ ..............................21

D. NOTERLİĞİN HUKUKUMUZDAKİ STATÜSÜ..............24

E. NOTER VE İNSAN İLİŞKİLERİNİN ÖNEMİ...................25

1. Genel hükümler...............................................................28

2. Noterlik mesleğinin özellikleri ve kuralları....................29

2. BÖLÜM

NOTERLİK MESLEĞİNİN TARİHİ

A. NOTERLİK MESLEĞİNİN TARİHİ..................................35

1. Sümerler’de Noterlik ......................................................36

2. Roma’da Noterlik ...........................................................36

3. Osmanlı’da Noterlik .......................................................38

4. Cumhuriyet Döneminde Noterlik ...................................40

B. GÜNÜMÜZDE NOTERLİK SİSTEMLERİ ......................41

3. BÖLÜM 

NOTERLİKLERİN KURULMASI/ 

MESLEĞE GİRİŞ / SONA ERMESİ

A. NOTERLİKLERİN KURULMASI......................................51

1. Noterliklerin kurulması...................................................51

2. Noterliklerin yetki çevresi ..............................................52

3. Yetkisiz bir noterlikte yapılan işlemler...........................54

İçindekiler

8

4. Noterliklerin sınıflandırılması.........................................54

5. Noterlerin sınıflandırılması.............................................55

B- NOTERLİK MESLEĞİNE GİRİŞ.......................................55

1. Noterlik stajına tabi olmayanlar......................................55

2. Noterlik Stajına kabul edilebilmek için ..........................56

3. Noterlik mesleğine atanma .............................................57

4. Noterliğe Atanma Usulü .................................................58

5. Atama öncesi, noterin vazgeçmesi..................................59

6. Atanan Noterin göreve başlaması...................................59

7. Noterlik dairesinin devri .................................................61

8. Noterlerin ant içmesi (Yemin)........................................61

9. Noterlerin teminat (güvence) yatırması ..........................62

10. İmza ve mühür örneklerinin gönderilmesi ....................62

11. Odaya üyelik ve TNB giriş parasının yatırılması..........63

12. Vergi Dairesine bildirim ...............................................63

13. Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirim ............................63

14. TNB Sistemine giriş yapılmalı......................................64

15. Dördüncü sınıf noterlikler.............................................64

C. NOTERLİK GÖREVİNİN SONA ERMESİ .......................64

BÖLÜM 4 

NOTERLİK DAİRELERİ VE ÇALIŞMA ŞEKLİ

A. GENEL OLARAK, ..............................................................69

1. Noterlik dairesinin yeri ...................................................69

2. Noterlik dairesinin kiralanması/ döşenmesi....................70

3. Noter dairesinin bölümleri..............................................71

4. Noter dairesinde tutulacak defterler................................72

5. Noterlik dairesinde çalışan görevliler.............................74

6. Noterin imza yetkisi vermesi ..........................................76

7. Hukuk Fak. Mezunu personelin imza yetkisi .................77

B. BOŞALAN NOTERLİĞE VEKALET VE İMZA 

YETKİSİ...............................................................................78

1. Noterliğin boşalması (münhal): ......................................78

2. Noterliğin boşalmasının bildirilmesi: .............................78

3. Boşalan Noterliğe vekil tayin edilmesi...........................78

4. Boşalan noterliklere ait daire ve eşyaların vekile devir 

ve teslimi.........................................................................80

İçindekiler

9

BÖLÜM 5 

NOTERLERİN MESLEK KURULUŞLARI 

VE İÇ DENETİMLERİ

A. TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ (TNB): ..........................88

1. Genel olarak....................................................................88

2. TNB’nin görevleri...........................................................88

3. TNB’nin gelirleri ............................................................89

4. TNB’nin organları...........................................................89

B. NOTER ODALARI..............................................................90

1. Genel olarak....................................................................90

2. Noter Odası Başkanı ve görevleri...................................91

3. Noter Odası Yönetim Kurulu ve görevleri .....................91

4. Noter Odası Genel Kurulu ve görevleri..........................91

5. Noter Odalarında tutulması gereken defterler ................92

C. ADALET BAKANLIĞININ TÜRKİYE NOTERLER 

BİRLİĞİ ÜZERİNDE DENETİM VE GÖZETİM 

YETKİSİ...............................................................................92

D. TNB ve NOTER ODALARININ DENETİMİ.....................92

E. NOTERLERİN DENETİMİ ................................................93

BÖLÜM 6 

NOTERLERİN HAKLARI İLE YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE 

NOTERLERİN YAPMAKTAN YASAKLI OLDUKLARI İŞLER

A- NOTERLERİN HAKLARI .................................................97

1. Ücret hakkı......................................................................98

2. İzin hakkı ........................................................................99

3. Hastalık dinlenmesi hakkı...............................................99

4. Noterin uğradığı zarardan sorumlu olan personele rücu 

hakkı..............................................................................100

5. Noterin uğradığı zarardan dolayı iş sahibine başvuru 

hakkı..............................................................................100

6. Noterlerin hukuki ve mali sigorta yaptırma hakkı........100

7. Noterlerin mesleki giderlerini matrahından indirme

hakkı..............................................................................100

8. Mesleki örgütlenme hakkı ............................................101

İçindekiler

10

9. Güvenliği sağlanmış hukuki ortamlarda, güvenli 

işlemler yapabilme hakkı..............................................101

10. Lekelenmeme hakkı ....................................................101

B- NOTERLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ............................102

1. Noterlerin ant içmesi.....................................................102

2. Teminat yatırmak..........................................................102

3. İmza-mühür örneklerini göndermek .............................103

4. Harç ve vergi toplamak.................................................103

5. Vergi dairesine bildirimde bulunmak ...........................103

6. Katip ve hizmetlileri sigorta ettirmek ...........................104

7. Sır saklamak..................................................................104

8. Emredici hükümlere uymak..........................................104

9. Çalışma saatlerine uymak .............................................104

10. Noterler kural olarak tatilde iş yapamazlar...................105

11. Noter, evrak ve defterlerin gizliliğini korur..................105

12.Noterin aydınlatma yükümlülüğü vardır. ......................105

13. Noterin danışmanlık yapma yükümlülüğü vardır. ........105

14. Noterin topluluk sigortası primini ödeme zorunluluğu.106

15. Noterler tarafından mal bildirimi verilmesi..................106

16. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 

getirdiği yükümlülüklere uymak...................................106

17. Mesleki aidat ödeme yükümlülüğü...............................106

18. Birinci ve ikinci sınıf noterliklerde fotokopi makinesi 

bulundurulmasının zorunlu olduğu...............................106

19. İş cetvelleri göndermek.................................................106

20. KDVtahsil etmek ve yatırmak ......................................107

21. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermek ........107

22. Noterler Geçici ve Yıllık Vergi Beyannamesi .............107

C. NOTERLERİN YAPMAKTAN YASAKLI OLDUKLARI 

İŞLER.................................................................................107

D. NOTERLERİN YARARLANABİLECEĞİ 

HİZMETLER .....................................................................108

BÖLÜM 7 

NOTERLERİN GÖREVLERİ / NOTER İŞLEMLERİ 

A. NOTERLERİN YAPACAKLARI GENEL İŞLEMLER...117

B. NOTERLERİN YAPACAKLARI ÖZEL İŞLEMLER......123

İçindekiler

11

C. NOTERLERİN YAPACAKLARI DİĞER 

İŞLEMLER.........................................................................127

D. NOTERLİKLER ORTAK HESABI ..................................129

BÖLÜM 8 

NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ŞEKLİ

A. NOTERLİK İŞLEMLERİNDE UYULMASI GEREKLİ 

GENEL KURALLAR ........................................................135

1. Noter işleminde ilgili ....................................................135

2. Noter işlemlerinde yasaklılık halleri.............................137

3. Tanıklar için diğer yasaklılık sebepleri.........................138

4. Başkaları adına işlem yaptıracaklarda aranacak 

belgeler..........................................................................138

5. Fotoğraf yapıştırılması..................................................139

6. Noterlik işlemlerinde çıkıntı, değiştirme, fesih, iptal ve 

düzeltme........................................................................139

7. Görevin daire dışında yapılması ...................................139

8. Noterliklerde resmi mühür ve soğuk damga kullanılması..140

B. NOTER İŞLEMLERİNİN ŞEKLİNDE DÜZENLEME ve 

ONAYLAMA İŞLEMLER ve HÜKÜMLERİ ..................140

C. NOTER İŞLEMLERİNİN ŞEKLİNDE ÖRNEK 

VERME..............................................................................144

D. NOTER İŞLEMLERİNİN ŞEKLİNDE DİĞER 

İŞLEMLER.........................................................................145

E. ELEKTRONİK NOTER İŞLEMLERİ...............................145

BÖLÜM 9 

YABANCI ÜLKELERDE NOTERLİK İŞLEMLERİ 

A. GENEL KURAL ................................................................155

B. LAHEY SÖZLEŞMESİ .....................................................156

BÖLÜM 10 

NOTERLERİN HUKUKİ VE 

CEZAİ SORUMLULUKLARI

A. NOTERLERİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI............167

İçindekiler

12

B. NOTERLERİN CEZAİ SORUMLULUĞU.......................172

C. NOTERLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR .....................173

D. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA .............................173

1. Noterler hakkında soruşturma.......................................173

2. Noterler hakkında Kovuşturma.....................................174

BÖLÜM 11 

NOTERLERİN DİSİPLİN SORUMLULUĞU

A. KAPSAMI ....................................................................185

B. DİSİPLİN CEZASINI GEREKTİREN SUÇLAR........185

C. DİSİPLİN CEZALARINDA KOVUŞTURMA VE 

KARAR VERMEDE USUL.........................................187

BÖLÜM 12 

NOTERLİKTE YENİ DÖNEM 

E- NOTERLİK VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

1. NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ ......................................192

2. E-BAŞVURU HAKKINDA.........................................193

3. NOTERLİK İŞLEMLERİM.........................................194

4. SİZE EN YAKIN NOTERLİK.....................................194

5. SMS İLE VATANDAŞI BİLGİLENDİRME...............194

6. UZAKTAN İŞLEM ......................................................195

7. ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLERİN T

ESPİTİ ..........................................................................195

8. MİRASÇILIK BELGESİ..............................................196

9. KONSOLOSLUK İŞLEMLERİ...................................197

10. ARAÇ SİCİL VE TESCİL SİSTEMİ...........................198

11. GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ.....................................199

12. TAŞINIR REHİN SİCİLİ.............................................202

13. DEFTER BELGE ONAYLAMA İŞLEMLERİ VE 

TİCARİ DEFTERLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA 

BİLDİRİM İŞLEMLERİ ..............................................203

14. NOTERLİKLERDE KREDİ KARTI 

UYGULAMASI............................................................204

İçindekiler

13

BÖLÜM 13 

OKUMA PARÇALARI

1. OKUMA PARÇASI: ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR.205

2. OKUMA PARÇASI: İMZA ONAYI BİÇİMLERİ ...........217

3. OKUMA PARÇASI: BİR YARGITAY HUKUK GENEL

KURULU KARARI / VESAYET HK...............................222

4. OKUMA PARÇASI: TÜM HUKUKÇULARIN 

KARŞILAŞTIKLARI BİR KONU (NK. 55, 94)...............227

5. OKUMA PARÇASI: NOTERLİK KANUNU 55. 

MADDESİNİN UYGULANMASI....................................237

6. OKUMA PARÇASI: VESAYET, KAYYIMLIK VE 

YASAL DANIŞMANLIK..................................................241

BÖLÜM 14 

NOTERLİK İŞLEMLERİNDEN 

ÖRNEK FORMÜLLERİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ İŞLEM FORMÜLLER........247

DÜZENLEME İŞLEMLER........................................................247

ONAYLAMA İŞLEMLER .........................................................258

TEBLİGAT HUKUKU

Yazarın Notu :.................................................................................265

İÇİNDEKİLER:..............................................................................267

TEBLİGAT HUKUKU...................................................................269

A. GENEL OLARAK TEBLİGAT HUKUKU, ANLAMI VE 

ÖNEMİ...............................................................................269

B. TEBLİGATIN UYGULAMA ALANLARI.......................272

1. Kazai (Yargısal) Tebligat..............................................272

2. İdari Tebligat: ...............................................................273

3. Mali Tebligat.................................................................274

C. TEBLİGATIN YAPILMA ŞEKİLLERİ ...........................274

1. Tebligatın PTT aracılığıyla yapılması ..........................275

2. Tebligatın memur aracılığıyla yapılması;.....................276

3. Tebligatın doğrudan doğruya yapılması; ......................277

4. Tebligatın ilan yoluyla yapılması; ................................277

İçindekiler

14

5. Tebligatın elektronik ortamda yapılması;.....................279

D. TEBLİĞ İŞLEMİNİN MASRAFLARI:.............................281

E. TEBLİĞ İŞLEMİNİN TARAFLARI:................................282

1. Tebligat çıkarmaya yetkili merciler:.............................282

2. Muhataplar / Tebligat yapılacak kimseler : ..................283

F- TEBLİGATIN YAPILACAĞI YER..................................291

G- TEBLİGATIN YAPILACAĞI ZAMAN ...........................292

H- İKİ ÖNEMLİ MADDE / TEBLİGAT KANUNU .............292

1. Adres değiştirmenin bildirilmesi mecburiyeti: .............292

2. Tebliğ imkânsızlığı veya tebliğden kaçınma ................294

I. USULSÜZ TEBLİGAT VE SONUÇLARI .......................300

J- ÜLKE DIŞINA VE YABANCILARA TEBLİGAT..........301

K. İLAN YOLUYLA TEBLİGAT;.........................................304

L. TEBLİGAT SUÇLARI VE CEZALARI : .........................305

OKUMA PARÇALARI

1. OKUMA PARÇASI: TEBLİGAT HK...............................307

2. OKUMA PARÇASI: TEBLİGAT HUKUKU VE BİR 

YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI.........329


Noterlik Hukuku Dersleri ismini taşıyan bu kitap, 2020-2021 öğretim yılına ait ders notlarımızın biraz daha genişletilerek yayımlanmasından oluşmaktadır. Noterlik Hukukuna ait temel bilgiler, bir ders çerçevesi içinde fazla ayrıntıya girmeden açıklanmıştır.

Öğrencilerimizin bu ders için kaynak kitap arayışı içinde olmaları ve ayrıca yaptığımız sınavlarda saptamış olduğumuz eksikler de göz önüne alınarak konuyla ilgili bazı sözcüklerin anlamlarıyla birlikte, dersimizle ilgili bakış açılarını ve ufuklarını genişletmek amaçlı genel kültüre yönelik okuma parçaları eklenmiştir.

Kitabımızın sonuna, anlattığımız konuları öğrencilerin gözlerinde somutlaştırabilmek ve uygulamada nasıl yapıldığını gösterebilmek için, TNB İşlem Formüllerinden uygun gördüklerimizi ve noterlik mesleğinde sık rastlanan konularla ilgili bilimsel çalışmalardan ve ilgili Yargıtay Kararlarından bazı örnekleri eklemiş bulunmaktayız.

Anadolu Üniversitesinde ilk olarak Noterlik Hukuku dersi, 2017-2018 öğretim yılı Bahar Döneminde başlamıştır. Hukukçuların yargının bir parçası olarak önemli gördükleri noterlik mesleğinin, Adalet Müfettişleri ve Adalet Bakanlığı dışında yeteri kadar tanınmamış olması, bir bilim dalı olarak ele alınmayışından ve görmezlikten gelinmesindendir.Halbuki Noterlik, yazının icadıyla birlikte toplumsal yaşama girmiş ve 

11.yy.da bilim dalı olarak kendini kabul ettirmiş; özel hukuk alanında güvenli hukuki belgeler düzenleyen, işlemlere resmilik kazandıran ve bu yönleriyle hukuki uyuşmazlık çıkmasını önleyen, toplumsal barışa katkı sağlayan koruyucu hukuk kavramı içinde değerlendirilmektedir.

Anadolu Üniversitesi bu eksikliği görmüş ve Noterlik Hukukunu ders olarak okutulmasına karar vermiştir. Bu yönüyle Üniversitemize ve bu konuda destek olan Sayın Prof. Ufuk Aydın’a; değerli öğretim üyelerimize; değerli üniversite çalışanlarımıza; bilgi kaynağımız Türkiye Noterler Birliğine teşekkürlerimi burada ifade etmek isterim.Bütün gençliğini noter olarak geçirmiş ve emekli olmuş biri olarak, bunca 

deneyim, bilgi ve bilgi kaynaklarımın heba olmadığına; bunları geleceğin hukukçularıyla paylaşmış olduğuma ben de mutluluk duymaktayım.

Gülten Başol- 2022 Eskişehi

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: noter tebligat