Otoriter Rejimler, Seçimsel Demokrasiler ve Türkiye

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Ergun ÖZBUDUN
ISBN: 9786050507768
Stok Durumu: Stokta var
51,00 TL 60,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ergun ÖZBUDUN
Baskı Tarihi 2021/01
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 208

DEA24 
Otoriter Rejimler, Seçimsel Demokrasiler ve Türkiye
Prof. Dr. Ergun ÖZBUDUN

Bu kitap, 2011 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınevi tarafından yayınlanan “Otoriter Rejimler, Seçimsel Demokrasiler ve Türkiye” başlıklı kitabımın ikinci baskısıdır. Aradan geçen on yıllık süre, gerek dünya ölçeğinde, gerek Türkiye’de önemli değişikliklere tanık olmuştur. Dolayısıyla kitabın, bu değişiklikleri yansıtacak şekilde ikinci bir baskısının yayınlanması zorunlu hale gelmiştir.

Dünyanın önde gelen demokrasi derecelendirme kuruluşlarından Hürriyet Evi (Freedom House, FH), dünyadaki siyasal rejimleri, temel haklar ve siyasal haklar alanlarındaki skorlarına göre, “hür” (free), “kısmen hür” (partly free) ve “hür olmayan” (not free) olmak üzere üç kategoriye ayırmaktadır. Sovyet totalitarizminin sona ermesi ile birlikte, Samuel Huntington’un “demokratikleşmenin üçüncü dalgası” adını verdiği süreçte, FH verilerine göre, hür ülkelerin sayısı, 1978’de 47’den 2008’de 89’a yükselmiş; hür olmayan ülkelerin sayısı ise aynı süre içinde 55’ten 42’ye düşmüştür. Ancak 2006 yılından itibaren, bu demokratikleşme dalgasının durduğu, hatta gerilemeye başladığı gözlemlenmiştir. O kadar ki, bazı yazarlar, bir “üçüncü ters dalga”nın söz konusu olup olmadığını tartışmaya başlamışlardır. Larry Diamond’a (2020: 37) göre son on yıllık dönemde (2009-2019) demokrasilerin gerilediği ülkelerin oranı, yüzde 18 gibi rekor düzeye çıkmıştır.

Türkiye, ilgili bölümde etraflıca açıklanacağı gibi, bu olumsuz gelişmeyi en radikal biçimde yaşayan ülkelerden biridir. FH’nin 2018 Dünya Raporu’nda (Freedom House, 2018: 10) Türkiye, son on yılda demokrasi puanı (-34) ile en çok gerileyen ülke olarak görülmektedir. Aynı kuruluşun 2019 raporuna göre de, 2005-2018 arasında hür olmayan ülkelerin oranı, yüzde 23’ten yüzde 36’ya yükselmiştir (Freedom House, 2019: 1-2). Bu kitabın konusu, esas itibarıyla FH’nin “kısmen hür” kategorisine tekabül eden otoriter ya da “melez rejimler”dir (hybrid regimes). Diğer bir deyimle, gerek yerleşik hürriyetçi demokrasiler, gerek tam ya da kapalı (closed) totaliter ve otoriter rejimler inceleme alanı dışında kalmaktadır. Otoriter rejimleri inceleyen yazarlar, genellikle bu melez rejimlerin iki alt-tipini ayırt etmektedirler: Seçimsel demokrasiler ve seçimsel (yarışmacı) otoriter rejimler. Seçimsel (electoral) demokrasiler, esas itibarıyla serbest ve dürüst seçimler gerçekleştirmekle birlikte, demokrasinin diğer unsurları bakımından önemli eksiklikleri olan ülkelerdir. Yarışmacı (competitive) otoriter rejimler ise, muhalefet partilerinin mevcut olduğu ve seçimlere katılabildiği, fakat seçim yarışmasının çok eşitsiz şartlar altında cereyan ettiği ve iktidar değişiminin imkânsız olmasa bile çok zor olduğu ülkelerdir. Diğer bir deyimle, bu alt-tiplerden birincisi demokratik rejimlere, ikincisi ise kapalı otoriter rejimlere daha yakındır. Kitabın ilk baskısında otoriter rejimlerin her iki alt-tipi de ele alınmış olmakla birlikte, seçimsel demokrasilere daha fazla ağırlık verilmişti. Bu baskıda ise, son on yılda dünyada ve Türkiye’de gözlemlenen değişimlere paralel olarak, yarışmacı otoriter rejimler daha ön plana çıkmaktadır. Otoriterizm yönündeki bu değişim, kitabın Türkiye ile ilgili kısmına, yeni bir bölümün eklenmesini de zorunlı kılmıştır. Son on yılda dünya ölçeğinde meydana gelen değişimler bundan ibaret değildir. Bu dönemde “popülist otoriter rejimler” adı verilebilecek yeni bir melez rejim tipi ortaya çıkmıştır. Popülist eğilimler, bazı yerleşik demokratik rejimlerde de gözlemlenmekle birlikte, daha çok, iki kutup arasında yer alan melez rejimlerde kendisini göstermekte ve onlara otoriter rejimlerin bilinen niteliklerinden farklı bazı özellikler vermektedir. Bu nedenle kitaba, popülist rejimleri inceleyen bir bölüm de eklenmiştir. Bu bölüm, daha önce Birikim dergisinde “Popülizmin Yükselişi ve Demokrasinin Küresel Krizi” başlığı ile yayınlanmıştır: Haziran/Temmuz 2020, Sayı 374/375, s. 175-185. Bu vesileyle, kitabın basımında emeği geçen, başta eski dost Muharrem Başer olmak üzere, bütün Yetkin Yayınevi çalışanlarına ve kitabın yazımında büyük emeği geçen sevgili Meltem Aydan Olğaç’a teşekkür ederim.

ÖNSÖZ ...............................................................................................5

İÇİNDEKİLER........................................................................................7

BÖLÜM 1

BİR OTORİTER REJİMLER TEORİSİ

Otoriter Rejim Kavramı...........................................................................9

Otoriter Rejimler ve Diğer Demokratik-Olmayan Rejimler..................13

BÖLÜM 2

OTORİTER REJİMLERİN ALT-TİPLERİ

Bürokratik-Askerî Otoriter Rejimler.....................................................19

Organik devletçilik................................................................................26

Demokrasi-Sonrası Toplumlarda Mobilizasyoncu Otoriter Rejimler....30

Bağımsızlık –Sonrası Tek-Parti Rejimleri.............................................35

Irksal “Demokrasiler”............................................................................36

Totalitarizm-öncesi ve Totalitarizm-sonrası Otoriter Rejimler .............38

Sonuç ..................................................................................................40

BÖLÜM 3

SEÇİMSEL OTORİTER REJİMLER

Seçimsel Otoriterizm Kavramı..............................................................43

Alt-Tipoloji Önerileri.............................................................................47

Seçimsel Otoriter Rejimlerin Dinamikleri.............................................50

BÖLÜM 4

SEÇİMSEL OTORİTER REJİMLERİN

COĞRAFÎ DAĞILIMI

İslamiyet ve Demokrasi.........................................................................60

Arap Otoriterizmi...................................................................................64

8 İçindekiler

BÖLÜM 5

POPÜLİST REJİMLER

Demokrasinin Gerileyişi........................................................................75

Popülizm Nedir? ................................................................................79

Popülizmi Doğuran Etkenler.................................................................84

Muhtemel Senaryolar.............................................................................88

BÖLÜM 6

TÜRKİYE’DE OTORİTER TEK-PARTİ REJİMİ

I. Türk Tek-Parti Sisteminin Niteliği: Doğuş ve Konsolidasyon

Aşaması (1920-1931).....................................................................91

1. Doğuş ve Konsolidasyon............................................................91

II. Rejimin Otoriter Niteliğinin Güçlenmesi.....................................111

1. Örgütsel Dönüşüm....................................................................111

2. Sınırlı Plüralizmin Tasfiyesi.....................................................113

3. İdeolojik Dönüşüm ..................................................................114

4. CHP İdeolojisi ve Demokrasi...................................................122

5. Genel Değerlendirme...............................................................129

BÖLÜM 7

TÜRKİYE’DE ÇOK-PARTİLİ HAYATA GEÇİŞ VE SEÇİMSEL

DEMOKRASİ

I. Demokrasiye Geçiş (1946-1950)......................................................133

II. Seçimsel Demokrasi ......................................................................144

1. Güçlü Devlet Geleneği....................................................................144

2. Tepeden İnme Devrim......................................................................145

3. Vesayetçilik......................................................................................147

4. Resmî İdeoloji..................................................................................155

BÖLÜM 8

SEÇİMSEL DEMOKRASİDEN YARIŞMACI OTORİTERİZME

2017 Anayasa Değişiklikleri ve Otoriterizmin Güçlenmesi................173

Bugünkü Türkiye Siyasal Rejiminin Niteliği......................................177

KAYNAKÇA.......................................................................................187

DİZİN ................................................................................................207

Acar, Ali, “A View on the Future of Judicial Review of Constitutional

Amendments in Turkey”, European Journal of Law Reform, Vol. 31, No. 3,

(2019)

Afetinan, A., Medenî Bilgiler ve M. Kemal Atatürk’ün El yazıları (Ankara:

Türk Tarih Kurumu, 1969).

Agüero, Felipe, “The Military and the Limits to Democratization in South

America”, Issues in Democratic Consolidation: The New South American

Democracies in Comparative Perspective (Notre Dame: University of Notre

Dame Press, 1996), s. 153-198.

Ağaoğlu, Ahmed, Serbest Fırka Hatıraları (İstanbul: Nebioğlu Yayınları,

1960).

Akarlı, Engin Deniz, “The State as a Socio-Cultural Phenomenon and

Political Participation in Turkey”, Engin Deniz Akarlı ile Gabriel Ben-Dor

(der.), Political Participation in Turkey: Historical Background and Present

Problems (İstanbul: Boğaziçi University Publications, 1975), s. 135-155.

Ahmad, Feroz, “The Search for Ideology in Kemalist Turkey, 1919-

1939”, Feroz Ahmad, From Empire to Republic: Essays on the Late Ottomaan

Empire and Modern Turkey (İstanbul: İstanbul Bilgi University Press, 2008),

s. 172-193.

Akın, Rıdvan, TBMM Devleti (1920-1923): Birinci Meclis Döneminde

Devlet Erkleri ve İdare (İstanbul: İletişim, 2001).

Aktar, Ayhan, Varlık Vergisi ve “Türkleştirme” Politikaları (İstanbul:

İletişim, 2000).

Akyol, Taha, Ama Hangi Atatürk (İstanbul: Doğan Kitap, 2008).

Anderson, Perry, Lineages of the Absolutist State (London and New York:

Verso, 1979).

Angrist, Michele Penner, “Party Systems and Regime Formation: Turkish

Exceptionalism in Comparative Perspective,” Posusney, Marsha Pripstein ve

Michele Penner Angrist Coler.) Authoritarianism in the Middle East: Regimes

and Resistance (Boulder-London: Lynne Rienner, 2005), s. 119-141.

188 Otoriter Rejimler, Seçimsel Demokrasiler ve Türkiye

Arat, Yeşim ve Şevket Pamuk, Turkey: Between Democracy and

Authoritarianism, (Cambridge: Cambridge University Press, 2019).

Arslan, Zühtü, “Conflicting Paradigms: Political Rights in the Turkish

Constitutional Court,” Critique: Critical Middle Eastern Studies, c. 11, No. 1

(2002), s. 9-25.

Atar, Yavuz, Türk Anayasa Hukuku (Konya: Mimoza Yayınevi, 2002).

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, I, T.B.M. Meclisinde ve C:H:P:

Kurultaylarında (1919-1938) (Ankara: Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü

Yayınları, 1961).

Atatürk, Kemal, Nutuk, Cilt I (İstanbul: Devrim Tarihi Enstitüsü Yayınları,

1960).

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, II (Ankara: Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü

Yayınları, İkinci Baskı, 1959).

Ateş, Nevin Yurdsever, Türkiye Cumhuriyeti›nin Kuruluşu ve

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (İstanbul: Sarmal Yayınevi, 1994).

Avrupa Komisyonu, Türkiye 2010 Yılı İlerleme raporu, Brüksel 9 Kasım

2010, SEC (2010) 1327, COM (2010) 660.

Aybars, Ergün, İstiklâl Mahkemeleri (Ankara: Bilgi Yayınevi, 1975).

Aydemir, Şevket Süreyya, İnkılâp ve Kadro (Ankara: Bilgi Yayınevi,

1968).

Başar, Ahmet Hamdi, Atatürk’le Üç Ay ve 1930’dan Sonra Türkiye

(Ankara: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1945).

Bayar, Celâl, Ben de Yazdım, Cilt 8 (İstanbul: Sabah Kitapları, 1997).

Beblawi, Hazem ve Giacomo Luciani (der.), The Rentier State (London:

Croom Helm, 1987.

Bellin, Eva, “Coercive Institutions and Coercive Leaders”, Posusney ve

Angrist (der.), Authoritarianism in the Middle East, s. 21-41.

Ben-Dor, Gabriel, State and Conflict in the Middle East: Emergence of

the Postcoloniel State (New York: Praeger, 1983).

Bianchi, Robert, Interest Groups and Political Development in Turkey

(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1984).

Otoriter Rejimler, Seçimsel Demokrasiler ve Türkiye 189

Bienen, Henry, “One-Party Systems in Africa,” Samuel P. Huntington

ve Clement H. Moore (der.) Authoritarian Politics in Modern Society The

Dynamics of One-party Systems (New York-London: Basic Books, 1970),

s.99-127.

Binder, Leonard ve diğerleri, Crises and Sequences in Political

Development (Princeton: Princeton University Press, 1971).

Boroumand, Ladan ve Roya Boroumand, “Reform at an Impasse”,

Journal of Democracy Cilt 11, No.4 (October 2000), s.114-128.

Boroumand, Ladan, “Iranians Turn Away from the Islamic Republic”,

Journal of Democracy, Vol. 31, No. 1 (January 2020), 169-181.

Brown, L. Carl (der.), Imperial Legacy: The Ottoman Imprint on the

Balkans and the Middle East (New York: Columbia University Press, 1996).

Brumberg, Daniel, “Islamists and the Politics of Consensus”, Journal of

Democracy, Cilt 13, No.3 (July 2002), s. 109-115.

Brumberg, Daniel, “The Trap of Liberalized Autocracy”, Journal of

Democracy, Cilt 13, No.4 (October 2002), s. 56-68.

Brynen, Rex, Bahgat Korany ve Paul Noble (der.), Political Liberalization

and Democratization in the Arab World, Cilt 1 (Boulder and London: Lynne

Rienner, 1995).

Bunce, Valerie J. and Sharon L. Wolchik, “Democratization by Elections?

Postcommunist Ambiguities,” Journal of Democracy, Cilt 20, No. 3 (July

2009), 93-107.

Burçak, Rıfkı Salim, Türkiye’de Demokrasiye Geçiş, 1945-1950 (Olgaç

Yayınevi, 1979).

Carothers, Thomas, “The End of the Transition Paradigm”, Journal of

Democracy, Cilt 13, No.1 (January 2002), s. 5-21.

Carothers, Thomas, “Rejuvenating Democracy Promotion”, Journal of

Democracy, Vol. 31, No. 1 (January 2020), 114-123.

Case, William, “Manipulative Skills: How Do Rulers Control the Electoral

Arena,” Andreas Schedler (der.), Electoral Authoritarianism: The Dynamics

of Unfree Competition (Boulder-London: Lynne Rienner 2006), s. 95-112.

Cebesoy, Ali Fuat, Siyasi Hâtıralar, II. Kısım (İstanbul: Doğan Kardeş

Yayınları Basımevi, 1960).

190 Otoriter Rejimler, Seçimsel Demokrasiler ve Türkiye

Chehabi, H.E. ve Juan J. Linz (der.) Sultanistic Regimes (Baltimore and

London: The Johns Hopkins University Press, 1998).

Chehabi, H.E. ve Juan J. Linz, “ A Theory of Sultanism 1: A Type of

Nondemocratic Rule”, Chehabi ve Linz, Sultanistic Regimes, s. 3-25.

“China’s Changing of the Guard”, Journal of Democracy, Cilt 14, No.1

(January 2003), s. 6-81.

Choudry, Sujit (der.) Constitutional Design for Divided Societies:

Integration or Accomodation? (Oxford: Oxford University Press, 2008).

Cizre, Ümit (der.), Almanac Turkey 2005: Security Sector and Democratic

Oversight (İstanbul: TESEV ve DCAF, 2006).

Cizre, Ümit, “The Anatomy of the Turkish Military’s Autonomy”,

Comparative Politics, Cilt 29, No.2 (1997), s. 151-166.

Coleman, James S. ve Carl Rosberg, Jr., Political Parties and National

Integration in Tropical Africa (Berkeley: University of California Press,

1966).

Collier, David, “Overview of the Bureaucratic Authoritarian Model”

David Collier (der.), The New Authoritarianism in Latin America (Princeton,

NJ: Princeton University Press, 1990).

Collier, David ve Steven Levitsky, “Democracy with Adjectives:

Conceptual Innovation in Comparative Research”, World Politics, Cilt 49

(April 1977), s. 430-451.

Croan, Melvin, “Is Mexico the Future of East Europe: Institutional

Adaptability and Political Change in Comparative Perspective,” Huntington

ve Moore (der), Authoritarian Politics in Modern Society, s. 451-483.

Çalışkan, Koray, “Toward a New Political Regime in Turkey: From

Competitive Toward Full Authoritarianism”, New Perspectives on Turkey,

Cilt 58, 2018, s. 5-33.

Dahl, Robert A, Dilemmas of Pluralist Democracy: Autonomy vs. Control

(New Haven and London: Yale University Press, 1982).

Dahl, Robert A., Poliarchy: Participation and Opposition (New Haven:

Yale University Press, 1971).

Dahl, Robert A. (der), Political Oppositions in Western Democracies

(New Haven and London: Yale University Press, 1966).

Otoriter Rejimler, Seçimsel Demokrasiler ve Türkiye 191

Dawisha, Adeed ve I. William Zartman (der.), Beyond Coercion: The

Durability of the Arab State (London: Croom Helm, 1988).

Dawisha, Adeed, “Conclusion: Reasons for Resilience,” Dawisha ve

Zartman (der.), Beyond Coercion, s. 276-283.

“The Deadlock in Iran”, Journal of Democracy, Cilt 14, No.1 (January

2003), s. 126-136.

“Democratization in the Arab World”, Journal of Democracy, Cilt 13,

No.4 (October 2002), s. 6-68.

Diamond, Larry, “Thinking about Hybrid Regimes”, Journal of

Democracy, Cilt 13, No.2 (April 2002), s.21-35.

Diamond, Larry, “Is Pakistan the (Reverse) Wave of the Future”, Journal

of Democracy, Cilt 11, No.3 (July 2000), s. 91-106.

Diamond Larry, Developing Democracy toward Consolidation (Baltimore

and London: The Johns Hopkins University Press, 1999).

Diamond, Larry, “Is the Third Wave Over?”, Journal of Democracy, Cilt

7, No.3 (July 1996), s. 20-37.

Diamond, Larry, “Facing up to the Democratic Recession”, Journal of

Democracy, Vol. 26, No. 1 (January 2015), 141-155.

Diamond, Larry, Marc F. Plattner ve Christopher Walker (der.),

Authoritarianism Goes Global: The Challenge to Democracy, (Baltimore:

Johns Hopkins University Press, 2016).

Diamond, Larry, “Breaking Out of the Democratic Slump”, Journal of

Democracy, Vol. 31, No. 1 (January 2020): 36-50.

Dogan, Mattei, “Romania, 1919-1938,” Myron Weiner ve Ergun

Özbudun (der.), Competitive Elections in Developing Countries (Durham:

Duke University Press-American Enterprise Institute, 1987), s. 369-389.

Doğru, Osman, 27 Mayıs Rejimi: Bir Darbenin Hukuki Anatomisi

(Ankara: İmge Kitabevi, 1998), s. 122-126.

Duman, Özkan, Whither Europeanization? Transformation of Minority

Rights Protection in Greece and Turkey (yayınlanmamış doktora tezi, Bilkent

Üniversitesi, Kasım 2010).

192 Otoriter Rejimler, Seçimsel Demokrasiler ve Türkiye

Dunne, Michele, “Fear and Learning in the Arab Uprising”, Journal of

Democracy, Vol. 31, No. 1 (January 2020): 182-192.

Duverger, Maurice, Siyasi Partiler (Ankara: Bilgi Yayınevi, 1970) (çev.

Ergun Özbudun).

Erdem, Fazıl Hüsnü, “Türk Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları

Mahkemesi Kararlarında Siyasal Partilerin Kapatılması”, Hukuk ve Adalet,

Yıl 1, Sayı 4 (Aralık 2004), s. 252-301.

Erdoğan, Mustafa, Demokrasi, Laiklik, Resmî İdeoloji, 2. Baskı (Ankara:

Liberte, 2000).

Erdoğan, Mustafa, Anayasal Demokrasi (Ankara: Siyasal Kitabevi:

1997).

Finefrock, Michael M., “The ‘Second Group’ in the First Turkish Grand

National Assembly”, Journal of South Asian and Middle Eastern Studies Cilt

3, No. 1 (Fall 1979), s. 3-17.

Frey, Frederick W., “Patterns of Elite Politics in Turkey”, George

Lenczowski (der.), Political Elites in the Middle East (Washington, DC:

American Enterprise Institute, 1975), s. 41-82.

Frey, Frederick W., The Turkish Political Elite (Cambridge, Mass.: The

M.I.T. Press, 1965).

Foa, Roberto Stefan ve Yascha Mounk, “The Danger of Deconsolidation”,

Journal of Democracy, Vol. 27, No. 3 (July 2016): 5-17.

Foa, Roberto Stefan ve Yascha Mounk, “The Signs of Deconsolidation”,

Journal of Democracy, Vol. 28, No. 1 (January 2017): 5-15.

Fukuyama, Francis, “The End of History”, National Interest, Vol. 16

(Summer 1989).

Fukuyama, Francis, The End of History and the Last Man, (New York:

The Free Press, 1992).

Ganguly, Sumit, “An Illiberal India?”, Journal of Democracy, Vol. 31,

No. 1 (January 2020): 193-202.

“Getting to Arab Democracy”, Journal of Democracy, Cilt 17, No.1

(January 2006), s. 22-74.

Otoriter Rejimler, Seçimsel Demokrasiler ve Türkiye 193

Ginsburg, Tom ve Aziz Huq, “Democracy’s Near Misses”, Journal of

Democracy, Vol. 29, No. 4 (October 2018): 16-30.

Goloğlu, Mahmut, Demokrasiye Geçiş, 1946-1950 (İstanbul: Kaynak

Yayınları, 1982).

Gözler, Kemal, Türk Anayasa Hukuku (Bursa: Ekin Yayınları, 2018).

Güneş, İhsan, Birinci Büyük Millet Meclisi’nin Düşünsel Yapısı (1920-

1923) (Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1985).

Hasan Cemal, Türkiye’nin Asker Sorunu: Ey Asker, Siyasete Karışma!

(İstanbul: Doğan Kitap, 2010), s. 15-35.

Heper, Metin (der.) Strong State and Economic Interest Groups: The

Post-1980 Turkish Experience (Berlin: Walter Gruyter, 1991).

Heper, Metin, The State Tradition in Turkey (Walkington: Eothen Press,

1985).

Herb, Michael, “Princes, Parliaments, and the Prospects for Democracy

in the Gulf”, Posusney ve Angrist (der.), Authoritarianism in the Middle East,

s. 169-191.

Hermet, Guy, Richard Rose ve Alain Rouquié (der.) Elections Without

Choice (New York: John Wiley, 1978).

Hermet, Guy, “State Controlled Elections: A Framework”, Hermet, Rose

ve Roquié (der.), Elections without Choice, s. 1-18.

Huntington, Samuel P., The Clash of Civilizations and the Remaking of

World Order (New York: Simon and Schuster, 1998).

Huntington, Samuel P., The Third Wave: Democratization in the Late

Twentieth Century (Norman: University of Oklahoma Press, 1991). (Türkçe

çevirisi, Üçüncü Dalga: Yirminci Yüzyıl Sonlarında Demokratikleşme, Ergun

Özbudun, Ankara: Türk Demokrasi Vakfı Yayınları, Yetkin Yayınevi, 1996).

Huntington, Samuel P. “Democracy’s Third Wave”, Journal of Democracy,

Cilt 2, No. 2 (Spring 1991), s. 12-34.

Huntington, Samuel P. ve Clement H. Moore (der.), Authoritarian Politics

in Modern Society: The Dynamics of Established One-Party Systems (New

York-London: Basic Books, 1970).

194 Otoriter Rejimler, Seçimsel Demokrasiler ve Türkiye

Huntington, Samuel P., Political Order in Changing Societies (New

Haven and London: Yale University Press, 1968).

Huntington, Samuel P., “Social and Institutional Dynamics of One-Party

Systems,” Huntington ve Moore (der.), Authoritarian Politics in Modern

Society, s. 3-47.

İnalcık, Halil, «The Nature of Traditional Society: Turkey,» Robert E.

Ward ve Dankwart A. Rustow (der.), Political Modernization in Japan and

Turkey (Princeton: Princeton University Press, 1964), s. 42-63.

İnsel Ahmet ve Ali Bayramoğlu (der.), Bir Zümre, Bir Parti: Türkiye’de

Ordu (İstanbul: Birikim Yayınları, 2004).

Janos, Andrew C., “The One-Party State and Social Mobilization: East

Europe between the Wars,” Huntington ve Moore (der.), Authoritarian

Politics in Modern Society, s. 204-236.

Janos, Andrew C., “Group Politics in Communist Society: A Second

Look at the Pluralistic Model,” Huntington ve Moore (der.), Authoritarian

Politics in Modern Society, s. 437-450.

Kabasakal, Türkiye’de Siyasal Parti Örgütlenmesi, 1908-1980 (İstanbul:

Tekin Yayınevi, 1991).

Kadro 1932, Cilt 1; Kadro 1933, Cilt 2, (yayına hazırlayan Cem Alpar)

(Ankara: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayını, 1978, 1979).

Kansu, Aykut, 1908 Devrimi (İstanbul: İletişim, 2001).

Karpat, Kemal H., Turkey’s Politics: The Transition to a Multi-Party

System (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1959).

Karamycky, Adrian, “Liberty’s Advances in a Troubled World,” Journal

of Democracy, Cilt 14, No. 1(January 2003), s. 100-113.

Karamycky, Adrian, “Muslim Countries and the Democracy Gap,”

Journal of Democracy, Cilt 13, No. 1 (January 2002), s. 99-112.

Kaya, Ayhan ve Turgut Tarhanlı (der.) Türkiye’de Çoğulculuk ve Azınlık

Politikaları: AB Sürecinde Yurttaşlık Tartışmaları (İstanbul: TESEV, 2005).

Kazancıgil, Ali, “The Ottoman-Turkish State and Kemalism,” Ali

Kazancıgil ve Ergun Özbudun (der), Atatürk: Founder of a Modern State,

2nd ed. (London: Hurst, 1997), s. 37-56.

Otoriter Rejimler, Seçimsel Demokrasiler ve Türkiye 195

Kedourie, Eli, Democracy and Arab Political Culture (Washington, DC:

The Washington Institute for Near East Policy, 1992).

Kemal, Lale, “Zayıf Kalan Meclis İradesi: Yeni Sayıştay Yasası’nda

Askerî Harcamaların Denetimi Sorunu”, (İstanbul, TESEV Yayınları, 2012).

Keyder, Çağlar, State and Class in Turkey: A Study in Capitalist

Development (London-New York: Verso, 1987).

Kili, Suna, Atatürk Devrimi, Bir Çağdaşlaşma Modeli (Ankara: Türkiye

İş Bankası Kültür Yayınları, 1983).

Kili, Suna, Kemalism (İstanbul: Robert College, 1969).

Koçak, Cemil,” Siyasal Tarih (1923-1950),” Sina Akşin (der.), Türkiye

Tarihi 4: Çağdaş Türkiye, 1908-1980 (İstanbul: Cem Yayınevi, 2007), s. 127-

211.

Koçak, Cemil, Belgelerle İktidar ve Serbest Cumhuriyet Fırkası (İstanbul:

İletişim, 2006).

Koçak, Cemil, Türkiye’de Milli Şef Dönemi (1938-1945) (Ankara: Yurt

Yayınları, 1986).

Korany, Bahgat ve Paul Noble (der.), Political Liberalization and

Democratization in the Arab World, Cilt 1 (Boulder and London: Lynne

Rienner, 1995).

Köker, Levent, Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi (İstanbul: İletişim,

1990).

Kuru, Ahmet T., Secularism and State Policies toward Religion: The

United States, France and Turkey (Cambridge: Cambridge University Press,

2009).

Landau, David, “Abusive Constitutionalism”, University of California,

Davis, Vol. 47, (2013): 189-260.

Lerner, Hanna, “Constitution-writing in deeply divided societies: the incrementalist

approach”, Nations and Nationalism, Cilt 16, No.1 (2010), s. 68-

88.

Levitsky, Steven ve Lucan A. Way, “The Rise of Competitive

Authoritarianism”, “Journal of Democracy, Cilt 13, No.2 (April 2002), s.

51-65.

196 Otoriter Rejimler, Seçimsel Demokrasiler ve Türkiye

Levitsky, Steven ve Lucan A. Way, Competitive Authoritarism: Hybrid

Regimes After the Cold War (Cambridge: Cambridge University Press, 2010).

Levitsky, Steven ve Lucan A. Way, “New Competitive Authoritarianism”,

Journal of Democracy, Vol. 31, No. 1 (January 2020): 51-65.

Levitsky, Steven ve Daniel Ziblatt, How Democracies Die, (New York:

Crown Publishing, 2018).

Lewis Bernard, “Islam and Liberal Democracy: A Historical Overview”,

Journal of Democracy, Cilt 7, No.2 (April 1996), s. 52-63.

Lewis, Bernard, The Emergence of Modern Turkey, second edition

(London: Oxford University Press, 1968).

Lindberg, Staffan I., (der.), Democratization by Elections: A New Mode of

Transition? (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2009).

Lindberg, Staffan I., “Democratization by Elections? A Mixed Record,”

Journal of Democracy, Cilt 20, No. 3 (July 2009), s. 86-92.

Linz, Juan J., “From Falange to Movimiento Organizacion: The

Spanish Single-Party and the Franco Regime,” Huntington ve Moore (der.),

Authoritarian Politics in Modern Society, s. 128-203.

Linz, Juan J., Totalitarian and Authoritarian Regimes (with a major new

introduction) (Boulder and London: Lynne Rienner, 2000).

Linz, Juan. J. ve Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition

and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist

Europe (Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1996).

Linz Juan J., “Non-Competitive Elections in Europe”, Guy Hermet,

Richard Rose ve Alain Rouquié (der.) Elections Without Choice (New York:

John Wiley, 1978).

Linz, Juan J., “Totalitarian and Authoritarian Regimes”, Fred I. Greenstein

and Nelson W. Polsby (der.), Handbook of Political Science, Vol.3, Macro-

Political Theory (Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1975), s. 175-411.

Linz, Juan J., “An Authoritarian Regime: Spain,” Erik Allardt ve Yrjo

Littunen (der.), Cleavages, Ideologies and Party Systems: Contributions to

Comparative Political Sociology (Helsinki: Westermarck Society, 1964), s.

291-341.

Otoriter Rejimler, Seçimsel Demokrasiler ve Türkiye 197

Luciani, Giacomo , “The Oil Rent, the Fiscal Crisis of the State and

Democratization”, Ghassan Salamé (der.), Democracy Without Democrats:

The Renewal of Politics in the Muslim World (London and New York: I.B.

Tauris, 1994), s. 130-155.

Lust, Ellen, “Competitive Clientelism in the Middle East”, Journal of

Democracy, Cilt 20, No.3 (July 2009), s. 122-135.

Mahçupyan, Etyen, Türkiye’de Gayrimüslim Cemaatlerin Sorunları ve

Vatandaş Olamama Durumu Üzerine (İstanbul: TESEV, 2004).

Mainwaring, Scott, Guillermo O’Donnell ve J. Samuel Valenzuela (der.)

Issues in Democratic Consolidation: The New South American Democracies

in Comparative Perspective (Notre Dame: University of Notre Dame Press,

1996).

Mainwaring, Scott ve Donald Share, “Transitions through Transaction:

Democratization in Brazil and Spain”, W. A. Selcher (der.), Political

Liberalization in Brazil: Dynamics, Dilemmas, and Future Prospects

(Boulder: Westview Press, 1986).

Malloy, James M. “Authoritarianism and Corporatism in Latin America:

The Modal Pattern,” Malloy (der.) Authoritarianism and Corporatism in Latin

America (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1978), s. 3-19.

Mardin, Şerif, “Power, Civil Society and Culture in the Ottoman Empire,

Comparative Studies in Society and History, Cilt 11 (June 1969), s. 258-281.

Mardin, Şerif, Din ve İdeoloji (Ankara: A.Ü.S.B.F. Yayını, 1969).

Moore, Clement H., “The Single Party as Source of Legitimacy”,

Huntington ve Moore (der.) Authoritarian Politics in Modern Society, s. 48-72.

Morgenthau, Ruth Schachter, Political Parties in French Speaking West

Africa (Oxford: Clarendon Press, 1964).

Mounk, Yascha, The People vs. Democracy: Why Our Freedom is in

Danger and How to Save It?, (Cambridge: Harvard University Press, 2018).

Mounk, Yascha, “The End of History Revisited”, Journal of Democracy,

Vol. 31, No. 1 (January 2020): 22-35.

Mumcu, Ahmet ve diğerleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

III, Atatürkçülük (Atatürkçü Düşünce Sisteminin Temelleri) (Ankara:

Yükseköğretim Kurulu Yayınları, 1986).

198 Otoriter Rejimler, Seçimsel Demokrasiler ve Türkiye

Müller, Jan Werner, What is Populism?, (Philadelphia: University of

Pennsylvania Press, 2016.

Nasr, Vali, “The Rise of ‘Muslim Democracy’,” Journal of Democracy,

Cilt 16, No.2 (April 2005), s. 13-27.

O’Donnell, “Delegative Democracy,” Journal of Democracy, Cilt 5, No.

1 (January 1994), s. 55-69.

O’Donnell, Guillermo, “Tensions in the Bureaucratic Authoritarian

State and the Question of Democracy”, David Collier (der.), The New

Authoritarianism in Latin America (Princeton, NJ: Princeton University

Press, 1990), s. 285-318.

O’Donnell, Guillermo, Philippe C. Schmitter ve Laurence Whitehead

(der.), Transitions from Authoritarian Rule: Comparative Perspectives

(Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986).

O’Donnell Guillermo, Modernization and Bureaucratic Authoritarianism:

Studies in South American Politics (Institute of International Studies,

University of California, Berkeley, 1973).

Okutan, M. Çağatay, Tek Parti Döneminde Azınlık Politikaları (İstanbul:

Bilgi Üniversitesi Yayınevi, 2009).

Okyar, Fethi, Üç Devirde Bir Adam (İstanbul: Tercüman Yayınları, 1980).

Oran, Baskın, Türkiye’de Azınlıklar: Kavramlar, Lozan, İç Mevzuat,

İçtihat, Uygulama (İstanbul: TESEV, 2004).

Oran, Baskın, Atatürk Milliyetçiliği: Resmî İdeoloji Dışı Bir İnceleme

(Ankara: Dost Kitabevi, 1988).

Owen, Roger, State, Power and Politics in the Making of the Modern

Middle East, 2nd ed. (London and New York: Routledge, 2000).

Öz, Esat, Otoriterizm ve Siyaset: Türkiye’de Tek-parti Rejimi ve Siyasal

Katılma (1923-1945) (Ankara: Yetkin Yayınevi, 1996).

Özbudun, Ergun, «Party Prohibition Cases: Different Approaches by the

Turkish Constitutional Court and the European Court of Human Rights»,

Democratization, Cilt 17, No.1 (February 2010), s. 125-142.

Özbudun, Ergun, Anayasalcılık ve Demokrasi (Ankara: Yetkin Yayınevi,

2019) a.

Otoriter Rejimler, Seçimsel Demokrasiler ve Türkiye 199

Özbudun, Ergun, Türk Anayasa Hukuku, 19. Baskı (Ankara: Yetkin

Yayınevi, 2019) b.

Özbudun, Ergun, “Judicial Review of Constitutional Amendments in

Turkey: The Question of Unamendability”, European Journal of Law Reform,

Vol. 21, No. 3, s. 278-290, 2019 c.

Özbudun, Ergun, «Türkiye›nin Demokratikleşmesinin Önündeki

Engeller», Stratejik Boyut, Yıl 2, Sayı 7 (Mayıs-Haziran-Temmuz, 2010), s.

13-17.

Özbudun, Ergun ve William Hale, Türkiye’de İslamcılık, Demokrasi ve

Liberalizm: AKP Olayı (İstanbul: Doğan Kitap 2010).

Özbudun, Ergun ve Ömer Faruk Gençkaya, Democratization and

the Politics of Constitution-Making in Turkey (Budapest and New York:

Central European University Press, 2009). Türkçe çevirisi: Türkiye’de

Demokratikleşme ve Anayasa Yapımı Politikası (istanbul: Doğan Kitap, 2010).

Özbudun, Ergun, «İki Lâiklik Anlayışı», I-II, Türkiye’nin Anayasa Krizi

(2007-2009) (Ankara: Liberte Yayınları, 2009), s. 155-166.

Özbudun, Ergun, «Siyasi Parti Kapatma Davalarında Türk Anayasa

Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Arasındaki Yaklaşım Farkı»,

Siyasi Partiler ve Demokrasi, Uluslararası Sempozyum, 26-27 Mayıs 2005,

Ankara (Ankara: Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu, 2006), s. 83-106.

Özbudun, Ergun ve Serap Yazıcı, Democratization Reforms in Turkey

(1993-2004) (İstanbul: TESEV, 2004).

Özbudun, Ergun, «Atatürk ve Demokrasi,» Atatürkçü Düşünce El Kitabı,

I (Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi, 2004), s. 161-170.

Özbudun, Ergun, 2001 Anayasa Değişiklikleri ve Siyasal Reform

Önerileri (İstanbul: TESEV, 2002).

Özbudun, Ergun, Contemporary Turkish Politics: Challenges to

Democratic Consolidation (Boulder-London: Lynne Rienner, 2000) (Türkçe

çevirisi: Çağdaş Türk Politikası: Demokratik Pekişmenin Önündeki Engeller

(İstanbul: Doğan Kitap, 2003).

Özbudun, Ergun, «Milli Mücadele ve Cumhuriyet›in Resmi Belgelerinde

Yurttaşlık ve Kimlik Sorunu», Artun Ünsal (der.), 75 Yılda Tebaa’dan

Yurttaş’a Doğru (İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1998), s. 151-158.

200 Otoriter Rejimler, Seçimsel Demokrasiler ve Türkiye

Özbudun, Ergun, «The Continuing Ottomon Legacy and the State

Tradition in the Middle East», L. Carl Brown (der.), Imperial Legacy: The

Ottoman Imprint on the Balkans and the Middle East (New York: Columbia

University Press, 1996), s. 133-157.

Özbudun, Ergun ve Serap Yazıcı, «Military Regimes’ Extrication from

Politics: Exit Guarantees», Alexandra Jasinska-Kania ve Jacek Raciborski

(der.), Nation, Power, Society (Warszawa: Scholar, 1996), s. 325-340.

Özbudun, Ergun, «State Elites and Democratic Political Culture in

Turkey», Larry Diamond (der.), Political Culture and Democracy in

Developing Countries (Boulder and London: Lynne Rienner Publishers,

1994), s. 247-268.

Özbudun, Ergun, Demokrasiye Geçiş Sürecinde Anayasa Yapımı (Ankara:

Bilgi Yayınevi, 1993).

Özbudun, Ergun, Siyasal Partiler (Ankara: AÜHF, 1979).

Özbudun, Ergun, “Established Revolution Versus Unfinished Revolution:

Contrasting Patterns of Democratization in Mexico and Turkey”, Huntington

ve Moore (der.) Authoritarian Politics in Modern Society, s. 380-405.

Özbudun, Ergun, «Turkey», Myron Weiner ve Ergun Özbudun (der.),

Competitive Elections in Devoloping Countries. (Durham: American

Enterprise Institute-Duke University Press, 1987), s. 328-365.

Özbudun, Ergun, «The Nature of the Kemalist Political Regime», Ali

Kazancıgil ve Ergun Özbudun (der.), Atatürk: Founder of a Modern State

(London: Hurst and Company, 1981), s. 79-102.

Özkırımlı, Umut ve Spyros A: Sofos, Tormented by History: Nationalism

in Greece and Turkey (London: Hurst and Company, 2008).

Padgett, L. Vincent, The Mexican Political System (Boston: Houghton

Mifflin, 1966).

Parla, Taha, Türkiye’de Anayasalar (İstanbul: İletişim, 4. Baskı, 2007).

Parla, Taha ve Andrew Davison, Corporatist Ideology in Kemalist Turkey:

Progress or Order? (Syracuse: Syracuse University Press, 2004).

Parla, Taha, Türkiye’de Siyasal Kültürün Resmî Kaynakları, Cilt 1:

Atatürk’ün Nutuk’u (İstanbul: İletişim, 1991); Cilt II: Atatürk’ün Söylev ve

Otoriter Rejimler, Seçimsel Demokrasiler ve Türkiye 201

Demeçleri (İstanbul: İletişim, 1991); Cilt III: Kemalist Tek-Parti İdeolojisi ve

CHP’nin Altı Ok’u (İstanbul: İletişim, 1992).

Piano, Aili ve Arch Puddington, “Progress in the Middle East”, Journal

of Democracy, Cilt 17, No. 1 (January 2006), s. 119-124.

Plattner, Marc F., “Democracy Embattled” Journal of Democracy, Vol.

31, No. 1 (January 2020): 5-10.

Posusney, Marsha Pripstein, “Multiparty Elections in the Arab World:

Election Rules and Opposition Responses”, Posusney ve Angrist (der.)

Authoritarianism in the Middle East, s. 91-118.

Posusney, Marsha Pripstein ve Michele Penner Angrist (der.)

Authoritarianism in the Middle East: Regimes and Resistance (Boulder-

London: Lynne Rienner Publishers, 2005).

Pratt, Nicola, Democracy and Authoritarianism in the Arab World

(Boulder and London: Lynne rienner, 2007).

Preworski, Adam, Democracy and the Market: Political and Economic

Reforms in Eastern Europe and Latin America (Cambridge: Cambridge

University Press, 1991).

Puddington, Arch, “The Erosion Accelerates,” Journal of Democracy,

Cilt 21, No. 2 (April 2010), s. 136-150.

Puddington, Arch, “Freedom in the World 2009: Setbacks and Resilience,”

Freedom House Survey Release.

Pye, Lucian W. ve Sidney Verba (der.) Political Culture and Political

Development (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1965).

Rakner, Lise ve Nicholas van de Walle, “Democratization by Elections?

Opposition Weakness in Africa,” Journal of Democracy, Cilt 20, No. 3 (July

2009), s. 108-121.

Rokkan, Stein, “Norway: Numerical Democracy and Corporate Pluralism”,

Robert A. Dahl (der), Political Oppositions in Western Democracies (New

Haven and London: Yale University Press, 1966).

Roos, Leslie I. ve Noralou P. Roos, Managers of Modernization:

Organizations and Elites in Turkey (1950-1969) (Cambridge: Harvard

University Press, 1971).

202 Otoriter Rejimler, Seçimsel Demokrasiler ve Türkiye

Runciman, David, How Democracy Ends, (New York: Basic Books,

2018).

Rustow, Dankwart A., “Turkey: The Modernity of Tradition”, Lucian

W. Pye ve Sidney Verba (der.) Political Culture and Political Development

(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1965), s. 171-198.

Rustow Dankwart A., “Transitions to Democracy: Toward a Dynamic

Model”, Comparative Politics, Cilt 2, No. 3 (April 1970), s. 337-363.

Rustow, Dankwart A., “Atatürk as Founder of a State”, Prof. Dr. Yavuz

Abadan’a Armağan (Ankara: A.Ü.S.B.F. Yayını, 1969), s. 517-571.

Rustow, Dankwart A., “The Development of Parties in Turkey,” Joseph

La Palombara ve Myron Weiner (der.), Political Parties and Political

Development (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1966), s. 107-133.

Rustow, Dankwart A., “The Military: Turkey”, Political Modernization

in Japan and Turkey (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1964), s.

352-388.

Sabuncu, Yavuz, Anayasaya Giriş, 13. bası (Ankara: İmaj Yayınevi,

2007).

Salamé, Ghassan (der.)Democracy Without Democrats : The Renewal of

Politics in the Muslim World (London and New York: I.B. Tauris, 1994).

Salamé, Ghassan (der.), The Foundations of the Arab State (London:

Croom Helm, 1987).

Sancar, Mithat, Devlet Aklı Kıskacında Hukuk Devleti (İstanbul: İletişim,

2004).

Schedler, Andreas (der.), Electoral Authoritarianism: The Dynamics of

Unfree Competition, (Boulder and London: Lynne Rienner, 2006).

Schedler, Andreas,”Elections without Democracy: The Menu of

Manipulation”, Journal of Democracy, Cilt 13, No 2 (April 2002), s. 36-50.

Schmitter, Phillippe C., “Still the Century of Corporatism?” Phillippe

C. Schmitter ve Gerhard Lembruch (der.), Trends toward Corporatist

Intermediation (Beverly Hills: Sage, 1979), s. 7-52.

Scott, Robert E, Mexican Government in Transition (Urbana: The

University of Illinois Press, 1959).

Otoriter Rejimler, Seçimsel Demokrasiler ve Türkiye 203

Scott, Robert E., “Mexico: The Established Revolution”, Lucian W.

Pye ve Sydney Verba (der.), Political Culture and Political Development

(Princeton: Princeton University Press, 1965).

Sivan, Emmanuel , “Illusions of Change”, Journal of Democracy, Cilt 11,

No.3 (July 2000), s. 69-83.

Stepan, Alfred, ve Graeme B. Robertson, “An ‘Arab’ More Than a

‘Muslim’ Democracy Gap”, Journal of Democracy, Cilt 14, No: 3 (July

2003), s. 30-44.

Stepan, Alfred, “Religion, Democracy and the ‘Twin Tolerations’,”

Journal of Democracy, Cilt 11, No.4 (October 2000), s. 37-57.

Stepan, Alfred, “Paths toward Redemocratization: Theoretical and

Comparative Considerations”, Guillermo O’Donnell, Philippe C. Schmitter ve

Laurence Whitehead (der.), Transitions from Authoritarian Rule: Comparative

Perspectives (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986), s. 65-84.

Sunar, İlkay, State and Society in the Politics of Turkey’s Development

(Ankara: AÜSBF Yayını, 1974).

Tanör, Bülent, Türkiye’de Demokratikleşme Perspektifleri (İstanbul:

TÜSİAD, 1997).

Timur, Taner, Türk Devrimi: Tarihî Anlamı ve Felsefî Temeli (Ankara:

A.Ü.S.B.F. Yayını, 1968).

Toker, Metin, Demokrasimizin İsmet Paşa’lı Yılları: Tek Partiden Çok

Partiye, 1944-1950 (Ankara: Bilgi Yayınevi, 1990).

Trimberger, Ellen Kay, Revolution from Above: Military Bureaucrats

and Development in Japan, Turkey, Egypt and Peru (New Brunswick, NJ:

Transaction Books, 1978).

Tuncer, Erol, 1946 Seçimleri (Ankara: TESAV Yayınları, 2008).

Tunçay, Mete, Türkiye Cumhuriyet’nde Tek-Parti: Yönetimi’nin

Kurulması (1923-1931) (Ankara: Yurt Yayınları, 1981).

Uran, Hilmi, Hâtıralarım (Ankara, 1959), s. 229-230.

Valenzuela, J. Samuel, “Democratic Consolidation in Post- Transitional

Settings: Notion, Process, and Facilitating Conditions”, Scott Mainwaring,

Guillermo O’Donnell ve J. Samuel Valenzuela (der.) Issues in Democratic

204 Otoriter Rejimler, Seçimsel Demokrasiler ve Türkiye

Consolidation: The New South American Democracies in Comparative

Perspective (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1996), s. 57-104.

Walker, Christopher, Shanthi Kalathil ve Jessica Ludwig, “The Cutting

Edge of Sharp Power”, Journal of Democracy, Vol. 31, No. 1 (January 2020):

124-137.

Waterbury, John, “Democracy Without Democrats?: The Potential for

Political Liberalization in the Middle East”, Salamé (der.) Democracy Without

Democrats, s. 48-83.

Weiner, Myron ve Ergun Özbudun (der.), Competitive Elections in

Developing Countries (Durham: Duke University Press-American Enterprise

Institute, 1987).

Weiker, Walter, Political Tutelage and Democracy in Turkey: The Free

Party and its Aftermath (Leiden: E.J. Brill, 1973).

Weisman, Carlos H., Reversal of Development in Argentina (Princeton,

NJ: Princeton University Press, 1987).

Wiatr, Jerzy J., “The Hegemonic Party System in Poland”, Erik Allardt ve

Stein Rokkan (der.), Mass Politics: Studies in Political Sociology (New York:

The Free Press, 1970), s. 312-321.

Wiatr, Jerzy, J. (ed.), New Authoritarianism: Challenges to Democracy

in the 21st Century, (Opladen, Berlin, Toronto: Barbara Redrich Publishers,

2018).

Yayla, Atilla, Kemalizm: Liberal Bir Bakış (Ankara: Liberte, 2008).

Yazıcı, Serap, Türkiye’de Askerî Müdahalelerin Anayasal Etkileri

(Ankara: Yetkin Yayınları, 1997).

Yetkin, Çetin, Türkiye’de Tek- Parti Yönetimi, 1930-1945 (İstanbul:

Altın Kitaplar, 1983).

Yetkin, Çetin, Serbest Cumhuriyet Fırkası Olayı (İstanbul: Karacan

Yayınları, 1982).

Yıldız, Ahmet, Ne Mutlu Türküm Diyebilene: Türk Ulusal Kimliğinin

Etno-Seküler Sınırları, 1919-1938 (İstanbul: İletişim, 2007).

Yılmaz, “Democratization from Above in Response to the International

Context: Turkey, 1945-1950”, New Perspectives on Turkey, 17 (Fall 1997), s.

1-37.

Otoriter Rejimler, Seçimsel Demokrasiler ve Türkiye 205

Zolberg, Aristide, Creating Political Order: The Party States of West

Africa (Chicago: University of Chicago Press, 1966).

Zürcher, Erik Jan, Political Opposition in the Early Turkish Republic:

The Progressive Republican Party, 1924-1925 (Leiden: E.J. Brill, 1991).

Raporlar

Freedom House, “Democracy in Crisis: Corruption, Media and Power in

Turkey”, A Freedom House Special Report, www.freedomhouse.org.

Freedom House, “Freedom in the World 2014: The Democratic Leadership

Gap”, www.freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2014.

Freedom House, “Freedom in the World 2015: Discarding Democracy:

Return to the Iron Fist”, www.freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-

world-2015.

Freedom House, “Freedom in the World 2017: Populist and Autocrats:

The Dual Threat to Global Democracy”,www.freedomhouse.org/report/freedom-

world/freedom-world-2017.

Freedom House, “Freedom in the World 2018: Democracy in Crisis”,

www.freedomhouse.org/report/freedom-world2018/Turkey.

Freedom House, “Freedom in the World 2019: Democracy in Retreat”,

www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/turkey.

European Commission, “Turkey 2014 Progress Report”, Brussels, 8

October 2014, SWD (2014) 307 final provisiore.

Organisation for Security an Co-operation in Europe, “Republic of Turkey

Presidential Election 10 August 2014”, OSCE/ODIHR Limited Election

Observation Mission, Final Report, Warsaw, 18 November 2014.

Venice Commission, “Guidelines on Prohibition and Dissolution of

Political Parties and Analogous Measures”, Venice, 10-11 December 1999,

CDL-INF, 2000, 1.

Venice Commission, “Turkey: Opinion on the Amendment to the

Constitution”, 10-11 March 2017, Opinion No. 875/2017, CDL-AD(2017),

005.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.