Rödövans Sözleşmesi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Emre OLGUN
ISBN: 978-605-05-0547-4
Stok Durumu: Stokta var
54,00 TL 60,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Emre OLGUN
Baskı Tarihi 2020/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Rödövans Sözleşmesi

Emre OLGUN

2020/03 1. Baskı, 223 Sayfa

ISBN 978-605-05-0547-4

İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR5

İÇİNDEKİLER7

KISALTMALAR13

1. GİRİŞ

1.1. Konunun Sınırlandırılması18

2. RÖDOVANS SÖZLEŞMESİNİN
KONUSU OLAN MADEN İŞLETME HAKKI

2.1.Maden İşletme Hakkı Kavramı19

2.2.Maden İşletme Hakkının Kazanılması25

2.2.1.Maden İşletme Hakkının Verilme Şartları28

2.2.2.Maden İşletme Hakkının Kazanılması Aşamaları30

2.2.2.1.İlk Müracaat veya İhale Yolu ile Başvuru Aşaması32

2.2.2.2. Arama Faaliyeti Aşaması35

2.2.2.3. İşletme Ruhsatı Aşaması39

2.2.2.4. İşletme İzni Aşaması42

2.3.Maden İşletme Hakkının Sağladığı Yetkiler48

2.3.1. Ruhsat Sahibine Sağladığı Yetkiler48

2.3.2. Arazi Sahibine Sağladığı Yetkiler51

2.4. Maden İşletme Hakkının Hukuki Niteliği55

2.5. Maden İşletme Hakkının Hukuki İşlemlere Konu Edilmesi57

2.5.1. Devir58

2.5.2. Rehin60

2.5.2.1. Genel Olarak62

2.5.2.2. Rehnin Cevher Rehninden Farkı65

2.5.2.3. Ruhsat Sahibinin Şahsi Sorumluluğu67

2.5.3. İntifa68

2.5.4. Haciz70

2.6. Maden İşletme Hakkının Sona Ermesi74

3.RÖDOVANS SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİ, ÖZELLİKLERİ, KURULMASI VE HÜKÜMLERİ76

3.1. Tanımı, Hukuki Niteliği, Özellikleri, Tarafları ve Kurulması76

3.1.1. Tanımı76

3.1.2. Hukuki Niteliği ve Özellikleri77

3.1.3. Tarafları81

3.1.4. Şekli ve Kurulması83

3.2.Rödovans Sözleşmesinin Taraflarının Birbirlerine Karşı
Borçları90

3.2.1. Ruhsat Sahibinin Borçları90

3.2.1.1. Maden Ruhsatını İşletmeye Elverişli Bir
Biçimde Teslim Borcu91

3.2.1.2. Sözleşme Süresince İdareye Karşı Sorumluluklarını Yerine Getirme Borcu94

3.2.1.3. Maden Ruhsatına Ait Tutanak Tutma Borcu96

3.2.1.4. Esaslı Tamiratları Yapma Borcu97

3.2.1.5. Ayıptan Doğan Sorumluluk Sebebiyle Borcu97

3.2.1.5.1.Sorumluluğun Şartları98

3.2.1.5.1.1. Kiralanan Ayıplı Olması98

3.2.1.5.1.2. Kiracının Ayıbı Bilmemesi99

3.2.1.5.1.3. Kiralayanın Sorumluluğunu Kaldıran veya Sınırlayan
Bir Sözleşme Kaydı
Bulunmaması100

3.2.1.5.1.4.Ayıbın Kiralayana Bildirilmesi100

3.2.1.5.2. Sorumluluğun Hükümleri102

3.2.1.6. Zapttan Doğan Sorumluluk Sebebiyle Borcu105

3.2.1.7. Maden Ruhsatına Ait Vergi ve Benzeri Ödemeleri Yüklenme Borcu110

3.2.1.8. Rekabet Etmeme Borcu111

3.2.1.9. Ruhsat Sahibinin Maden Kanunu’ndan Kaynaklanan Diğer Borçları112

3.2.1.9.1. Maden Ruhsatı İçin Gerekli İzinleri Alma Borcu113

3.2.1.9.2. Sevk Fişi Alma Borcu113

3.2.1.9.3. Faaliyetlerini Maden Kanunu’na
Uygun Yapma ve İdareye Hesap
Verme Borcu114

3.2.1.9.4. Daimi Nezaretçi ve Teknik Eleman Atama Borcu115

3.2.1.9.5. Mücbir Sebep Halinde Geçici Tatil
İçin İdareye Başvuru Yapma Borcu116

3.2.2. Rödovans Verenin Borçları117

3.2.2.1. Kiralananı Teslim Alma Borcu118

3.2.2.2. İşletme ve Geliştirme Borcu118

3.2.2.3. Rödovans Bedelini İfa Borcu121

3.2.2.3.1. Rödovans Bedelinin Tanımı ve
Niteliği121

3.2.2.3.2. Rödovans Bedelinin Belirlenmesi ve Uyarlanması123

3.2.2.3.3. Rödovans Bedelinin İfa Yeri126

3.2.2.3.4. Rödovans Bedelinin İfa Zamanı127

3.2.2.3.5. Rödovans Bedelini İfada
Zamanaşımı128

3.2.2.3.6. Rödovans Bedelinin İfasının İmkânsızlaşması Hali131

3.2.2.3.7. Olağanüstü Durumlarda Rödovans Bedelinden İndirim Yapılması133

3.2.2.3.8. Ruhsat Sahibinin Hapis Hakkı140

3.2.2.3.9. Rödovans Verenin Rödovans Bedeline İlişkin Temerrüdü Sonucu Ruhsat Sahibinin Fesih Hakkı143

3.2.2.4. Bakım ve Özen Borcu145

3.2.2.5. Genel Kullanımdan Kaynaklanan Giderleri Ödeme Borcu146

3.2.2.6. Sözleşme Konusunu Alt Kiraya Vermeme ve Rödovans Sözleşmesini Devretmeme Borcu147

3.2.2.7. Katlanma Borcu150

3.2.2.8. İhbar Borcu151

3.2.2.9. Rekabet Etmeme Borcu151

3.2.3. Ruhsat Sahibi ve Rödovans Verenin İdareye Karşı
Borcu152

3.2.3.1. Genel Kural153

3.2.3.2. Genel Kuraldaki İstisnalar155

3.2.3.2.1.Maden Kanunu’ndan Doğan
İstisnalar155

3.2.3.2.2. Çevre Kanunu’ndan Doğan
İstisnalar162

3.2.3.2.3.İş Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndan Doğan İstisnalar168

4. RÖDOVANS SÖZLEŞMESİNİN
SONA ERMESİ VE SONA ERMENİN SONUÇLARI

4.1. Rödovans Sözleşmesinin Sona Ermesi174

4.1.1. Ürün Kirası Hükümlerine İlişkin Sona Erme Sebepleri174

4.1.1.1. Belirli Sürenin Dolması175

4.1.1.2. Belirsiz Süreli Sözleşmelerde Fesih Bildiriminde Bulunulması176

4.1.1.3. Süresinden Önce Sona Erme
(Olağanüstü Fesih)176

4.1.1.3.1. Önemli Sebeplerden Dolayı Sona
Erme177

4.1.1.3.2. Taraflardan Birinin İflası179

4.1.1.3.3. Taraflardan Birinin Ölümü180

4.1.2.Kira Sözleşmesi Genel Hükümlerine İlişkin Sona Erme Sebepleri182

4.1.2.1. Tarafların Borçlu Temerrüdüne Düşmesi Sebebiyle Sona Erme182

4.1.2.1.1. Ruhsat Sahibinin Temerrüdü182

4.1.2.1.2. Rödovans Verenin Temerrüdü183

4.1.2.2. Ayıp Nedeniyle Sona Erme185

4.1.2.3. Zapt Nedeniyle Sona Erme186

4.1.3. Borçlar Kanunu’nun Genel Hükümlerine İlişkin Sona Erme Sebepleri186

4.1.3.1. İfa187

4.1.3.2. Bozma (İkale) Sözleşmesi187

4.1.3.3. Fesih189

4.1.3.4. İptal192

4.1.4. Maden Kanunu Hükümlerine İlişkin Sona Erme
Sebepleri193

4.1.4.1. Ruhsatın Süresinin Dolması193

4.1.4.2. Ruhsat Sahibinin İflası193

4.1.4.3. Ruhsat Sahibinin Konkordato İlan Etmesi194

4.1.4.4. Ruhsat Sahibinin Ölmesi197

4.1.4.5. Ruhsatın Feshi, İptali ve Terki198

4.1.4.6. Ruhsat Alanındaki Rezervin Tükenmesi200

4.2. Rödovans Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları200

4.2.1. Rödovans Veren Açısından Sona Ermenin Sonuçları201

4.2.2. Ruhsat Sahibi Açısından Sona Ermenin Sonuçları204

5. SONUÇ

SONUÇ207

KAYNAKÇA215

ÖZGEÇMİŞ223

İşbu çalışma, 3213 sayılı Maden Kanununun değişmesi ve güncel mevzuata uygun eserlerin az olmasından dolayı çalışma alanı olarak ortaya çıkmıştır. Bilindiği üzere 3213 sayılı Maden Kanunu’nda 2015 yılından itibaren değişiklikler başlamış, 2019 yılına kadar 8 defa değişikliğe uğramıştır. Bu yasal düzenlemeler sonucunda konu ile alakalı değişikliklerin de bulunduğu yeni bir çalışma yapma gereği duyulmuştur.

Çalışma süreci içerisinde özellikle Kaz Dağlarında maden ruhsatları ile alakalı toplumda oluşan tepkiler ve bilgi eksiklikleri nedeniyle konuya maden işletme hakkı kavramının niteliğini anlatarak başlanması gerekmiştir. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden alınan maden işletme hakkının tüm izinleri alınmış bir maden işletme ruhsatı olarak tanımlanması yapılmıştır. Bu nedenle tezin özellikle ilk kısmında maden işletme hakkı kavramı / işletme ruhsatı kavramı üzerinde durulmuştur.

Maden işletme hakkı kavramının anlaşılabilmesi toplumun sektöre bakış açısını değiştirebilecektir. Cevherlerin usullere uygun bir şekilde çıkartıp işlenmesi, devamında cevherin çıktığı alanın ağaçlandırması yapılırsa, yeri geldiği zaman madenlerimizin ormanlardan bile ne kadar önemli bir milli değer olduğunun gösterileceğine inanıyorum. Bir başka ifadeyle, maden ruhsatı sahibi kişilerin usule uygun hareket etmeleri halinde çevre dostu madenciliğin yapılabileceği tez de anlatılmaya çalışılmıştır.

Söz konusu tez çalışmasında özellikle son dönemde maden şirketlerinin şikâyetleri, kurumların yazdığı yüksek miktarda idari para cezalarında açık hukuka aykırılıklar ve devamında mahkemelerin iptal kararları değerlendirilmiştir.

Bu süreçte bana destek olan değerli hocalarım, Dr. Aytekin Çelik’e ve Doç. Dr. Alper Uyumaz’a, teze katkılarından dolayı ve işlerime yardımlarından dolayı babam Av. Ümit Olgun’a, eşim Av. Şeyma Olgun’a, kız kardeşlerim Av. Rabia (Olgun) Kıraç’a, 2019 yılı itibariyle hukuk fakültesinde okumaya başlayan geleceğin avukatı Şule Olgun’a ve son olarak beni küçüklüğümden beri “hadi oğlum” diyerek motive eden biricik annem Zehra Olgun’a teşekkürü bir borç bilirim. 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.