Salgın Hastalıklarda İdarenin Sorumlulukları

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Süleyman Emre ZORLU - Haydar GÜNDÜZ
ISBN: 9786050516197
382,50 TL 450,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Süleyman Emre ZORLU, Haydar GÜNDÜZ
Baskı Tarihi 2023/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 295

 

ÖNSÖZ

Bu çalışmanın salgın hastalık sürecinde idarenin sorumluluk alanlarının

tespitinde önemli katkılarının olacağını düşünüyorum. Öncelikle, bu çalışmada birlikte çalışma fırsatı yakaladığım sayın hocam Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Emre ZORLU’ ya ufkumu genişletmesi başta olmak üzere çalışmanın

hazırlanması sürecindeki katkılarından dolayı çok teşekkür ederim.

Hayatımın iyi veya kötü her anında yanımda olan ve desteğini esirgemeyen sevgili eşime, anne ve babama çok teşekkür ederim.

Son olarak bu kitabın basımını üstlenen Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım

A.Ş.’nin yöneticisi Muharrem BAŞER’e ve kitabı titizlikle yayına hazırlayan

Yetkin Basımevi’nin çalışanlarına teşekkür ederim.

Haydar GÜNDÜZ

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ..........................................................................................................5

İÇİNDEKİLER .............................................................................................7

KISALTMALAR ........................................................................................13

GİRİŞ

A. Araştırmanın Konusu ve Problemi .................................................15

B. Araştırmanın Yöntemi......................................................................16

C. Araştırmanın Amacı ve Önemi........................................................16

I. BÖLÜM

SALGIN HASTALIK KAVRAMI VE

SALGIN HASTALIK TARİHÇESİ

1.1. Salgın Hastalık ile İlgili Kavramlar ................................................19

1.1.1. Hasta ve Hastalık Kavramı...................................................19

1.1.2. Salgın Kavramı.....................................................................20

1.1.3. Bulaşma (Kontaminasyon) Kavramı ....................................21

1.1.4. Bulaştan Arındırma (Dekontaminasyon) Kavramı...............22

1.1.5. Mikroptan Arındırma (Dezenfeksiyon) Kavramı.................23

1.1.6. Enfeksiyon Kavramı.............................................................24

1.1.7. Karantina Kavramı ...............................................................25

1.1.8. Pandemi Kavramı.................................................................26

1.1.9. Etkilenmiş ve Etkilenmiş Bölge Kavramı ............................26

1.1.10. Tecrit Kavramı .....................................................................27

1.1.11. Bulaşıcı Hastalık ve Bulaşık Kişi Kavramı..........................27

1.1.12. Diğer Kavramlar...................................................................28

1.2. Sağlık Hakkı Kavramı......................................................................28

1.2.1. Sağlık Hakkının Tanımı ve Nitelikleri .................................28

Salgın Hastalıklarda İdarenin Sorumlulukları

8

1.2.2. Ulusal ve Uluslararası Mevzuatta Sağlık Hakkı...................31

1.2.2. Sağlık Hakkının Dolaylı Olarak Korunduğu Çeşitli

AİHM İçtihatları...................................................................37

1.2.2.1. Yaşama Hakkı Kapsamında Dolaylı Koruma........37

1.2.2.2. İşkence Yasağı Kapsamında Dolaylı Koruma .......43

1.2.2.3. Özel Hayatın Korunması Hakkı Kapsamında

Dolaylı Koruma .....................................................46

1.2.3. Sağlık Hakkının Sosyal Hak ve Yaşama Hakkı ile

İlişkisi...................................................................................50

1.2.3.1. Yaşama Hakkı........................................................50

1.2.3.2. Sosyal Hak .............................................................53

1.3. Salgın Hastalıkların Tarihçesi.........................................................56

1.3.1. SARS Salgını........................................................................56

1.3.2 MERS Salgını.......................................................................57

1.3.3. Ebola Salgını ........................................................................57

1.3.4. Veba Salgınları.....................................................................58

1.3.5. Lepra Salgınları....................................................................61

1.3.6. İspanyol Gribi.......................................................................61

1.3.7. Sifiliz Salgını........................................................................62

1.3.8. Tifo Salgınları ......................................................................63

1.3.9. Sıtma Salgınları....................................................................63

1.3.10. Kolera Salgınları ..................................................................65

1.3.11. Çiçek Hastalığı .....................................................................66

1.3.12. Tüberküloz Salgını ...............................................................67

1.3.13. AIDS Salgını ........................................................................67

1.3.14. Kuş Gribi Salgını..................................................................68

1.3.15. Domuz Gribi Salgını ............................................................69

II. BÖLÜM

SALGIN HASTALIKLARDA İDARENİN

ALMASI GEREKEN TEDBİRLER

2.1. Genel Olarak Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması ......71

2.2. Zorunlu Aşı Uygulaması ..................................................................76

2.2.1. Aşının Tanımı ve Niteliği.....................................................76

İçindekiler

9

2.2.2. Zorunlu Aşı Uygulaması ile İlgili Ulusal ve

Uluslararası Düzenlemeler ...................................................78

2.2.3. İdari Kolluk Yetkisi Bakımından Zorunlu Aşı

Uygulamasının Yargı Kararları Işığında

Değerlendirilmesi.................................................................82

2.3. Karantina Uygulaması .....................................................................93

2.3.1. Karantina Kavramı ...............................................................93

2.3.2. Dünyada ve Ülkemizde İlk Karantina Uygulamaları ...........94

2.3.3. Karantina Uygulamalarının Seyahat Özgürlüğünün

Kısıtlanması Bağlamında Değerlendirilmesi........................96

2.3.3.1. Karantina Uygulamaları ve Seyahat

Özgürlüğü Hakkındaki AİHM Kararlarının

Değerlendirilmesi.................................................101

2.3.4. Karantina Tedbirlerine Uymamanın Ceza Hukuku

Bağlamında Değerlendirilmesi...........................................104

2.3.4.1. Korunan Hukuki Değer........................................106

2.3.4.2. Suçun Unsurları ...................................................106

2.3.4.2.1. Maddi Unsurlar...................................106

2.3.4.2.2. Manevi Unsur.....................................110

2.3.4.2.3. Hukuka Aykırılık Unsuru...................110

2.3.4.3. Suçun Özel Görünüş Şekilleri..............................110

2.4. Sokağa Çıkma Yasağı Uygulaması................................................111

2.4.1. Sokağa Çıkma Yasağı Kavramı ve Kapsamı .....................111

2.4.2. Salgın Hastalıklarda Uygulanan Sokağa Çıkma

Yasağının Hukuki Yönden Değerlendirilmesi ...................113

2.4.3. Salgın Hastalıklarda Uygulanan Sokağa Çıkma

Yasağının Bireysel Özgürlüklere Olumsuz Etkileri...........121

2.4.4. Salgın Hastalıklarda Alınan Sokağa Çıkma Yasağı

Kararlarına Karşı Yargı Yolu.............................................123

2.5. Zorunlu Tıbbi Müdahale ...............................................................127

2.5.1. Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluk Şartları..................127

2.5.1.1. Tıbbi Müdahalenin Yetkili Personel

Tarafından Yapılması...........................................127

2.5.1.2. Aydınlatılmış Onam.............................................128

Salgın Hastalıklarda İdarenin Sorumlulukları

10

2.5.1.2.1. Aydınlatılmış Onam Yetkisinin

Zorunlu Aşı Özelinde İçtihadi

Değerlendirilmesi ...............................133

2.5.1.2.2. Teşhis Aydınlatması ...........................135

2.5.1.2.3. Tedavi Aydınlatması ..........................135

2.5.1.2.4. Sonuçlar ve Riskler Üzerine

Aydınlatma .........................................136

2.5.1.2.5. Aydınlatmanın Zamanı.......................137

2.5.1.2.6. Aydınlatmanın Tarafları .....................138

2.5.1.3. Rıza ......................................................................140

2.5.1.3.1. Rızanın Şekli ......................................141

2.5.1.3.2. Rızanın Açıklanma Zamanı................142

2.5.1.3.3. Rızaya Ehliyet ....................................142

2.5.1.3.4. Varsayılan Rıza ..................................144

2.5.1.3.5. Rızanın Sakatlandığı Haller................145

2.5.1.3.6. Rızanın Aranmadığı Haller.................146

2.5.1.3.7. Tıbbi Deneylerde Rıza........................146

2.5.2. Tıbbi Müdahalelerde Onam Hakkının Sınırlandırılması....147

2.5.2.1. Yasal Dayanak .....................................................147

2.5.2.2. Üstün Nitelikteki Özel Yarar Gözetilerek

Tıbbi Müdahalelerde Onam Hakkının

Sınırlandırılması...................................................149

2.5.2.2.1. Dünyada Covid-19 Aşı Politikaları

ve Zorunlu Aşıya Yönelik

Uygulamalar.......................................152

2.5.2.3. Üstün Nitelikteki Kamu Yararı Gözetilerek

Tıbbi Müdahalelerde Onam Hakkının

Sınırlandırılması...................................................157

III. BÖLÜM

SALGIN HASTALIKLARDA İDARENİN

SORUMLULUK HALLERİ

3.1. İdarenin Sorumluluğu Kavramı....................................................159

3.2. Dünyada İdarenin Sorumluluğu Anlayışının Tarihsel

Gelişimi............................................................................................161

İçindekiler

11

3.3. Ülkemizde İdarenin Sorumluluğu Anlayışının Tarihsel

Gelişimi............................................................................................169

3.4. İdarenin Sorumluluğunun Türleri................................................173

3.4.1. Kusurlu Sorumluluk (Hizmet Kusuru)...............................173

3.4.1.1. Hizmetin Hiç İşlememesi.....................................175

3.4.1.2. Hizmetin Geç İşlemesi.........................................176

3.4.1.3. Hizmetin Kötü İşlemesi .......................................177

3.4.1.4. Sağlık Hizmetlerinde Kusurlu Sorumluluk

Halleri ..................................................................179

3.4.2 Kusursuz Sorumluluk.........................................................181

3.4.2.1. Sağlık Hizmetlerinde Kusursuz Sorumluluk

Halleri ..................................................................191

3.4.3. Covid-19 Rehberi Kapsamında Salgına Yönelik Sağlık

Hizmetlerinde Sorumluluk Hallerinin

Değerlendirilmesi...............................................................194

3.4.3.1. Covid-19 Rehberi Nedir?.....................................194

3.4.3.2. Sağlık Kurumu ve Sağlık Personeli

Bakımından Değerlendirme ve Rücu...................194

3.4.3.3. Hasta ile Hekim Arasındaki Hukuki İlişki

Bakımından Değerlendirme .................................200

3.4.3.4. Malpraktis Bakımından Değerlendirme...............202

3.5. İdarenin Sorumluluğunun Koşulları ............................................205

3.5.1. Sağlık Hizmetlerinde İdarenin Sorumluluğunun

Koşulları.............................................................................211

3.6. İdarenin Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran-Azaltan Haller .....213

3.6.1. Sağlık Hizmetlerinde İdarenin Sorumluluğunu

Kaldıran ve Azaltan Haller.................................................221

3.7. Salgın Hastalıklarda İdarenin Sorumluluk Alanları...................224

3.7.1. Sağlık Hakkı ve Yaşam Hakkına İlişkin

Yükümlülükler ...................................................................224

3.7.1.1. 7242 Sayılı Kanun Özelinde İnfaz Rejimine

Yönelik Alınan Tedbirler.....................................230

3.7.2. Sağlık Hizmetine Erişim Kapsamındaki

Yükümlülükler ...................................................................234

3.7.3. Pozitif Ayrımcılık Kapsamındaki Yükümlülükler .............237

Salgın Hastalıklarda İdarenin Sorumlulukları

12

SONUÇ ......................................................................................................243

KAYNAKLAR ..........................................................................................253

A. SÖZLÜKLER ...........................................................................253

B. İNTERNET KAYNAKLARI ...................................................253

C. TEZLER....................................................................................264

D. MAKALELER..........................................................................269

E. KİTAPLAR...............................................................................285

KAYNAKLAR

A. SÖZLÜKLER

Biyoloji Terimleri Sözlüğü. Erişim 1 Kasım 2021. https://sozluk.gov.tr/

Genel Türkçe Sözlük. Erişim 1 Kasım 2021. https://sozluk.gov.tr/

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü. Erişim 1 Kasım 2021. https://sozluk.gov.tr/

İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü. Erişim 1 Kasım 2021. https://sozluk.gov.tr/

Nükleer Enerji Terimleri Sözlüğü. Erişim 1 Kasım 2021. https://sozluk.gov.tr/

Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü. Erişim 1 Kasım 2021. https://sozluk.gov.tr/

Tıp Terimleri Kılavuzu. Erişim 1 Kasım 2021. https://sozluk.gov.tr/

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü. Erişim 1 Kasım 2021. https://sozluk.gov.tr/

B. İNTERNET KAYNAKLARI

AA, Anadolu Ajansı. ‘’Kanada’da Kamu Çalışanları, Uçak ve Tren Yolcuları

için İki Doz Aşı Zorunlu Oldu’’. Erişim 8 Haziran 2022.

https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/kanadada-kamu-calisanlari-ucakve-tren-yolculari-icin-iki-doz-asi-zorunlu-oldu/2334208

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi. ‘‘Grip-1918 Salgını’’. Erişim 5

Ocak 2022. https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/1918-pandemic-h1n1.html

A haber. ‘’Kamu çalışanlarına koronavirüs aşısı zorunluluğu! ABD kararı resmen açıklandı‘’. Erişim 8 Haziran 2022). https://www.ahaber.com.tr/dunya/2021/06/27/kamu-calisanlarina-koronavirus-asisi-zorunlulugu-abd-karari-resmen-aciklandi

Salgın Hastalıklarda İdarenin Sorumlulukları

254

Anadolu Ajansı (AA). ‘’Zimbabve Memurlara Kovid-19 Aşısı Yaptırma Zorunluluğu Getirdi’’. Erişim 8 Haziran 2022.

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/zimbabve-memurlara-kovid-19-asisiyaptirma-zorunlulugu-getirdi/2376724

Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu. ‘’Sokağa Çıkma Yasaklarının Yasal Çerçevesi Hakkında Görüş Raporu’’. Erişim 10 Aralık 2021.

https://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/media/uploads/2017/11/01/CDL-AD(2016)010.pdf

BBC News Türkçe. ‘’Sağlık Bakanı Koca: Omicron Yayılıyor, son 24 saatte

173 ölü’’. Erişim 8 Haziran 2022. https://www.bbc.com/turkce/haberlerturkiye-59677737

BBC News. ‘’ Joe Biden: Covid Vaccination in US Will not Be Mandatory’’.

Erişim 20 Nisan 2022. https://www.bbc.com/news/world-us-canada55193939

Bianet Bağımsız İletişim Ağı. ‘’Anayasa Mahkemesi Aşı Konusunda Ne

Dedi?’’. Erişim 19 Nisan 2022. https://m.bianet.org/bianet/toplum/169335-anayasa-mahkemesi-asi-konusunda-ne-dedi, 02.01.2018

Brian Deer. ‘’Andrew Wakefield MMR Lancet Paper’’. Erişim 7 Haziran

2022. https://briandeer.com/mmr/lancet-paper.htm

Business Insider. “Coronavirus: Spain nationalises all private hospitals, enters

lockdown”. Erişim 31 Mart 2022. https://www.businessinsider.com/coronavirus-spain-nationalises-private-hospitals-emergency-covid-19-

lockdown-2020-3

CDC, Centers for Disease Control and Prevention. ‘’Pertussis (Whooping Cough)’’. Erişim 7 Haziran 2022. https://www.cdc.gov/pertussis/surv-reporting/cases-by-year.html

CDC, Centers for Disease Control and Prevention. ‘’Vaccines and İmmunizations’’. Erişim 7 Haziran 2022. https://www.cdc.gov/vaccines/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fvaccines%2Fvac-gen%2Fwhatifstop.htm#

Kaynaklar

255

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü. ‘’Kovid-19 Pandemi Sürecinde Ceza

İnfaz Kurumları-III’’. Erişim 13 Mayıs 2022. https://cte.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/kovid-19-pandemi-surecinde-ceza-infazkurumlari-iii18022021065928

CNCB, ‘’ FDA Grants Full Approval to Pfizer-BioNTech’s Covid Shot, Clearing Path to More Vaccine Mandates’’(Erişim 20 Nisan 2022).

https://www.cnbc.com/2021/08/23/fda-pfizer-biontech-covid-vaccinewins-full-approval-clearing-path-to-mandates.html

CNN Travel.’’ Canada Issues COVID-19 Vaccine Mandate for Travelers 12

or Older on Trains and Planes’’. Erişim 20 Nisan 2022. https://edition.cnn.com/travel/article/canada-trudeau-vaccine-mandate/index.html

Council of Europe. “Guide on the decision-making process regarding medical

treatment in end-of-life situations”. Erişim 31 Mart 2022.

https://www.coe.int/en/web/bioethics/guide-on-the-decision-makingprocess-regarding-medical-treatment-in-end-of-life-situations

Council of Europe. “Statement of principles relating to the treatment of persons deprived of their liberty in the context of the coronavirus disease

(Covid-19) pandemic”. Erişim 31 Mart 2022.

https://rm.coe.int/16809cfa4b

Cumhuriyet. ‘’ Koronavirüs aşısı olmayanlara hapis cezası gelebilir! 5 yıldan

30 yıla kadar...’’. Erişim 28 Nisan 2022. https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/koronavirus-asisi-olmayanlara-hapis-cezasi-gelebilir5-yildan-30-yila-kadar-1850470

Cumhuriyet. ‘’Geçim Sıkıntısı Kaynaklı İntiharlar Artıyor: Son İki Ayda 5

Yurttaş Ekonomik Sebeplerle Yaşamına Son Verdi’’. Erişim 24 Nisan

2022. https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gecim-sikintisi-kaynakli-intiharlar-artiyor-son-iki-ayda-en-az-5-yurttas-ekonomik-sebeplerle-yasamina-son-verdi-1833721

Department of Justice. ‘’Eli Lilly and Company Agrees to Pay $1.415 Billion

to Resolve Allegations of Off-label Promotion of Zyprexa’’. Erişim 7

Salgın Hastalıklarda İdarenin Sorumlulukları

256

Haziran 2022. https://www.justice.gov/archive/opa/pr/2009/January/09-

civ-038.html

DSÖ, Dünya Sağlık Örgütü. ‘‘Çiçek Hastalığı’’. Erişim 6 Ocak 2022.

https://www.who.int/health-topics/smallpox#tab=tab_2

DSÖ, Dünya Sağlık Örgütü. ‘‘Ebola Virüsü Hastalığı’’. Erişim 5 Ocak 2022.

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ebola-virus-disease

DSÖ, Dünya Sağlık Örgütü. ‘‘Kolera’’. Erişim 6 Ocak 2022.

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cholera

DSÖ, Dünya Sağlık Örgütü. ‘‘MERS Durum Güncellemesi’’. Erişim 5 Ocak

2022. http://www.emro.who.int/pandemic-epidemic-diseases/merscov/mers-situation-update-january-2020.html

DSÖ, Dünya Sağlık Örgütü. ‘‘Orta Doğu Solunum Sendromu Koronavirüsü

(MERS-CoV)-Türkiye’’. Erişim 5 Ocak 2022.

https://www.who.int/csr/don/24-october-2014-mers/en/

DSÖ, Dünya Sağlık Örgütü. ‘‘Sıtma’’. Erişim 6 Ocak 2022.

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malaria

DSÖ, Dünya Sağlık Örgütü. ‘‘Tuberculosis’’. Erişim 6 Ocak 2022.

https://www.who.int/health-topics/tuberculosis#tab=tab_1

DSÖ, Dünya Sağlık Örgütü. ‘’HIV/AIDS’’. Erişim 6 Ocak 2022.

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids

DSÖ, Dünya Sağlık Örgütü. ‘’Tifo’’. Erişim 6 Ocak 2022.

https://www.who.int/health-topics/typhoid#tab=tab_1

DW. ’’Mahkeme: Dolaşım Özgürlüğü İhlal Ediliyor’’. Erişim 25 Nisan 2022.

https://www.dw.com/tr/65-ya%C5%9F-%C3%BCst%C3%BC-ve-18-

ya%C5%9F-alt%C4%B1na-soka%C4%9Fa-%C3%A7%C4%B1kmayasa%C4%9F%C4%B1-anayasaya-ayk%C4%B1r%C4%B1/a53211582

Kaynaklar

257

En Son Haber. ‘’Kaçak Traşlara Baskın Devam Ediyor’’. Erişim 25 Nisan

2022. https://www.ensonhaber.com/ic-haber/kacak-tiraslara-baskin-devam-ediyor

Eprints. “Commentary to the Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations of States in the Area of Economic Social and Cultural Rights”. Erişim 31 Mart 2022. http://eprints.lse.ac.uk/47404/1/__lse.ac.uk_storage_LIBRARY_Secondary_libfile_shared_repository_Content_Salomon,%20M_Commentary%20to%20Maastricht%20principles_Salomon_Commentary%20Maastricht%20principles_2015.pdf

Federal Ministry of Health.’’ Ordinance on the Entitlement to Vaccination

Against the SARS-Cov-2 Coronavirus (Coronavirus-Impfverordnung –

CoronaImpfV)’’. Erişim 20 Nisan 2022. https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/CoronaImpfV_EN_080221.pdf

Gavi. ‘’Combining COVID-19 and Routine Vaccination: Nigeria Implements

a Whole Family Approach’’. Erişim 20 Nisan 2022.

https://www.gavi.org/vaccineswork/combining-covid-19-and-routinevaccination-nigeria-implements-whole-family-approach

Gavi. ‘’Religious Leaders Join Chorus of Support for Vaccination in Nigeria’’. Erişim 20 Nisan 2022. https://www.gavi.org/vaccineswork/religious-leaders-join-chorus-support-vaccination-nigeria

Gavi. ‘’Youth Groups Playing Their Part to Boost COVID-19 Vaccinations

in DRC’’. Erişim 20 Nisan 2022. https://www.gavi.org/vaccineswork/youth-groups-playing-their-part-boost-covid-19-vaccinationsdrc

Gazete Duvar. ‘’Korona Döneminde Aylardır İşsiz Olan Yüze Yakın Müzisyen İntihar Etti’’. Erişim 24 Nisan 2022. https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/09/16/covid-19-yuze-yakin-muzisyen-intiharetti

Salgın Hastalıklarda İdarenin Sorumlulukları

258

Government of Canada. ‘’Public Health Agency of Canada’’. Erişim 20 Nisan

2022. https://www.canada.ca/en/public-health.html

Günışığıhukuk. “Pozitif Ayrımcılık: Neden?”. Erişim 25 Nisan 2022.

http://www.gunisigihukuk.com/pozitifayrimcilik.html

Hindustan Times. ‘’Vaccine Shortage: 40 Centrest to Remain Shut in Mumbai

on April 29’’. Erişim 20 Nisan 2022. https://www.hindustantimes.com/cities/mumbai-news/vaccine-shortage-40-centres-to-remainshut-in-mumbai-on-april-29-101619625686539.html

Hürriyet. ‘’4. Doz aşı randevusunu kimler alabilir? İşte aşılama çalışmalarında son bilgiler’’. Erişim 8 Haziran 2022. https://www.hurriyet.com.tr/galeri-4-doz-asi-randevusunu-kimler-alabilir-iste-asilama-calismalarinda-son-bilgiler-41883843

Hürriyet. ‘’Bugün ilk kez uygulanmaya başladı! İşte Biontech aşısı hakkında

detaylar’’. Erişim 8 Haziran 2022. https://www.hurriyet.com.tr/gundem/pfizer-biontech-asisi-hakkinda-merak-edilenler-41778462

Hürriyet. ‘’Koronavirüs Uyarıları: 65 Yaş Üstü Zorunlu Değilse Dışarı Çıkmasın’’. Erişim 25 Nisan 2022. https://www.hurriyet.com.tr/gundem/koronavirus-uyarilari-65-yas-ustu-zorunlu-degilse-disari-cikmasin41466819

Hürriyet. ‘’Pandemi Süreci Çiftleri Vurdu! Covid-19’un İlişkiler Üzerindeki

Etkileri’’. Erişim 24 Nisan 2022. https://www.hurriyet.com.tr/mahmure/pandemi-sureci-ciftleri-vurdu-covid-19un-iliskiler-uzerindeki-etkileri-41738852

Hürriyet. ’’Bakan Koca Açıkladı! İşte Coronavirüsten Ölüm Yaş Ortalaması’’. Erişim 25 Nisan 2022. https://www.hurriyet.com.tr/gundem/bakan-koca-acikladi-iste-corona-virusten-olum-yas-ortalamasi-41534997

IASC, Inter Agency Standing Committee. ‘’Covid-19: Focus on Persons Deprived of Their Liberty’’. Erişim 31 Mart 2020. https://interagencystandingcommittee.org/other/iasc-interim-guidance-covid-19-focus-persons-deprived-their-liberty

Kaynaklar

259

Kompas. ‘’4 Tahapan Vaksinasi COVID-19 dan Jadwal Pelaksanaannya’’.

Erişim 20 Nisan 2022. https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/09/200200965/4-tahapan-vaksinasi-covid19-dan-jadwal-pelaksanaannya?page=all#page2

Medimagazin. ‘’Bakan Koca: Sağlık personeli görevi kötüye kullanmadığı

sürece tazminat ödemeyecek’’. Erişim 21 Nisan 2022. https://www.medimagazin.com.tr/medilife/tr-bakan-koca-saglik-personeli-gorevi-kotuye-kullanmadigi-surece-tazminat-odemeyecek-10-681-99816.html

Ministero della Salute. ‘’Piano Vaccini Anti COVID-19’’. Erişim 20 Nisan

2022. https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5452&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto

Ministry of Health Singapore. ‘’Update on Local COVID-19 Sıtuatıon (28

Oct 2021)’’. Erişim 20 Nisan 2022. https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/update-on-local-covid-19-situation-(28-oct-2021)

NICE, National İnstitute for Health and Care Excellence. ‘’COVID-19 rapid

guideline: critical care in adults’’. Erişim 31 Mart 2022.

https://www.nice.org.uk/guidance/ng159

Ntv. ‘’Son Dakika: Biontech’te 3. Doz aşı başlıyor (Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama)’’. Erişim 8 Haziran 2022.

https://www.ntv.com.tr/turkiye/son-dakika-biontechte-3-doz-asi-basliyor-koronavirus-bilim-kurulu-sonrasi-aciklama,GsxT7tsmeECNCJPpH_TfRw

NTV. “Pozitif Ayrımcılıktan, Pozitif Aksiyona”. Erişim 25 Nisan 2022.

http://www.ntv.com.tr/news/313447.asp#BODY

OHCHR, Office of the High Commissioner for Human Rights. “Urgent action

needed to prevent COVID-19 rampaging through places of detention”.

Erişim 31 Mart 2022. https://www.ohchr.org/en/statements/2020/03/urgent-action-needed-prevent-covid-19-rampaging-through-places-detention?LangID=F&NewsID=25745

Salgın Hastalıklarda İdarenin Sorumlulukları

260

OHSAD, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği. ‘’COVID-19 Algoritmaları Güncellendi’’. Erişim 31 Mart 2022. https://ohsad.org/covid19-algoritmalari-guncellendi/

Refworld. ‘‘General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable

Standard of Health (Art. 12)’’. Erişim 31 Mart 2022.

https://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf

Refworld. ‘’General Comment No. 36: on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life’’. Erişim 31 Mart

2022. https://www.refworld.org/docid/5e5e75e04.html

Reuters. ‘’Factbox: Countries making COVID-19 vaccines mandatory’’. Erişim 8 Haziran 2022. https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/countries-making-covid-19-vaccines-mandatory-2021-08-

16/

Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürleri Platformu. ‘’Covid-19 Salgınında Rehber

ve Algoritmalar’’. Erişim 28 Nisan 2022. https://www.sdplatform.com/Yazilar/Kose-Yazilari/623/COVID-19-salgininda-rehber-vealgoritmalar.aspx

Sputnik Türkiye. ‘’Hong Kong’da Aşı Olmayı Reddeden Memurlara Rest:

Zorunlu Covid-19 Testi Ücretsiz Yapılmayacak’’. Erişim 8 Haziran

2022. https://tr.sputniknews.com/20210802/hong-kongda-asi-olmayireddeden-memurlara-rest-zorunlu-kovid-19-testi-ucretsiz-yapilmayacak-1045129079.html

T.C. Dışişleri Bakanlığı. ‘‘Avian Influenza (Kuş Gribi) Hastalığının Türk

Ekonomisi Üzerindeki Etkileri’’. Erişim 6 Ocak 2022.

http://www.mfa.gov.tr/avian-influenza-_kus-gribi_-hastaliginin-turkekonomisi-uzerindeki-etkileri-.tr.mfa

T.C. İçişleri Bakanlığı. ‘’65 Yaş ve Üstü ile Kronik Rahatsızlığı Olanlara Sokağa Çıkma Yasağı Genelgesi’’. Erişim 25 Nisan 2022. https://www.icisleri.gov.tr/65-yas-ve-ustu-ile-kronik-rahatsizligi-olanlara-sokaga-cikmayasagi-genelgesi

Kaynaklar

261

T.C. İçişleri Bakanlığı. ‘’81 İl Valiliğine 18 Yaş Altı ile 65 Yaş ve Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi’’. Erişim 25 Nisan 2022.

https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-18-yas-alti-ile-65-yas-veuzeri-kisilerin-sokaga-cikma-kisitlamasi-genelgesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilgilendirme Platformu, ‘’Covid-19 Rehberi’’. Erişim 28 Nisan 2022. https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66301/covid-19-rehberi.html

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. ‘‘Avian İnfluenza (Kuş

Gribi)’’. Erişim 6 Ocak 2022. https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/avian-influenza

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. ‘‘Ebola Virüsü Hastalığı’’. Erişim 5 Ocak 2022. https://sagligim.gov.tr/ebola-virus-hastaligi.html

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. ‘‘Kolera’’. Erişim 6

Ocak 2022. https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/kolera/kolera-liste/kolera.html

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. ‘‘Lepra’’. Erişim 5

Ocak 2022. https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/lepra

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. ‘‘Sifiliz (Frengi)’’. Erişim 6 Ocak 2022. https://sagligim.gov.tr/bulasici-hastaliklar/liste/679-sifiliz-frengi-nedir.html

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. ‘’Covid-19 Temaslı

Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon’’. Erişim 28

Nisan 2022. https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/41623/0/covid-19rehberitemaslitakibievdehastaizlemivefilyasyon-021021pdf.pdf

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. ‘’Sıtma’’. Erişim 6

Ocak 2022. https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/zoonotikvektorel-sitma/detay

Salgın Hastalıklarda İdarenin Sorumlulukları

262

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. ‘’Tifo’’. Erişim 6 Ocak

2022. https://www.sagligim.gov.tr/bulasici-hastaliklar/liste/684-tifo-nedir.html

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. ‘’Türkiye HIV/AIDS

Kontrol Programı (2019-2024)’’. Erişim 2 Kasım 2021. https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/Bulasici-hastaliklar-db/hastaliklar/HIVADS/Tani-Tedavi_Rehberi/HIV_AIDS_Kontrol_Programi.pdf

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü.

‘‘Veba (Plague)’’. Erişim 5 Ocak 2022. https://www.seyahatsagligi.gov.tr/site/HastalikDetay/Veba

The bmj. ‘’ Political Interference in Public Health Science During COVID19’’. Erişim 20 Nisan 2022. https://www.bmj.com/content/371/bmj.m3878

The Guardian. “NHS and private hospitals join forces to fight coronavirus

crisis”. Erişim 31 Mart 2022. https://www.theguardian.com/world/2020/mar/14/coronavirus-nhs-private-hospitals-joinforces-academics-warn-over-strategy

The Hindu. ‘’Coronavirus World’s Largest Vaccination Programme Begins

in India on January 16’’. Erişim 20 Nisan 2022.

https://www.thehindu.com/news/national/coronavirus-worlds-largestvaccination-programme-begins-in-india-on-january-16/article33582069.ece

The Straitstimes. ‘’Malaysia Makes Covid-19 Vaccinations Compulsory for

Federal Civil Servants Ahead of Oct Reopening’’. Erişim 20 Nisan 2022.

https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysia-makes-covid-19-

vaccinations-compulsory-for-government-employees

Unite Against COVID-19. ‘’ COVID-19 Vaccine Rollout Plan’’. Erişim 20

Nisan 2022. https://covid19.govt.nz/news-and-data/latest-news/covid19-vaccine-rollout-plan/

Kaynaklar

263

United Nation International Law Commission. ‘’Seventy-first session (29 April–7 June and 8 July–9 August 2019)’’. Erişim 31 Mart 2022. https://legal.un.org/ilc/sessions/71/

United Nations Office on Drugs and Crime. ‘’BM. Standard Minimum Rules

for the Treatment of Prisoners’’. Erişim 31 Mart 2022.

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-E-ebook.pdf

Washington Post. “Under coronavirus immigration measures, U.S. is expelling bordercrossers to Mexico in an average of 96 minutes”. Erişim 31

Mart 2022. https://www.washingtonpost.com/immigration/coronavirusimmigration-border-96-minutes/2020/03/30/13af805c-72c5-11ea-ae50-

7148009252e3_story.html

WHO, World Health Organization . ‘’Pneumonia of unknown cause –

China’’. Erişim 31 Mart 2022. https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2020-DON229

WHO, World Health Organization. ‘’Coronavirus (COVID-19) Dashboard’’.

Erişim 20 Nisan 2022. https://covid19.who.int/

WHO, World Health Organization. ‘’Ethiopia Introduces COVID-19 Vaccine

in A National Launching Ceremony’’. Erişim 20 Nisan 2022.

https://www.afro.who.int/news/ethiopia-introduces-covid-19-vaccinenational-launching-ceremony

WHO, World Health Organization. ‘’Ethiopia Launches a COVID-19 Vaccination Campaign Targeting the 12 Years and Above Population’’. Erişim

20 Nisan 2022. https://www.afro.who.int/news/ethiopia-launches-covid19-vaccination-campaign-targeting-12-years-and-above-population

WHO, World Health Organization. ‘’WHO guidance for surveillance during

an influenza pandemic update’’. Erişim 31 Mart 2022.

https://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/WHO_Guidance_for_surveillance_during_an_influenza_pandemic_082017.pdf

Salgın Hastalıklarda İdarenin Sorumlulukları

264

WHO, World Health Organization. “OHCHR, IOM, UNHCR and WHO joint

press release: the rights and health of refugees, migrants and stateless

must be protected in COVID-19 response”. Erişim 31 Mart 2022.

https://www.who.int/news/item/31-03-2020-ohchr-iom-unhcr-and-whojoint-press-release-the-rights-and-health-of-refugees-migrants-and-stateless-must-be-protected-in-covid-19-response

C. TEZLER

Almıla Pazarcı, Ayşe. Hasta Hakları ve İdarenin Sağlık Hizmetlerinden Doğan Sorumluluğu. Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Yüksek Lisans Tezi, 2007. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=ePX_SaJ0b35Gq45swKG3lMO6ldkXD_7RHDlYUK8e7vJSA

CfYjLVFfYi--r3fhmR_

Anayurt, Ömer. Türk Hukukunda İdarenin Kusura Dayanan Sorumluluğu.

Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans

Tezi, 1989. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=1pwTzRXnomYf6jwqVORfUdFUKZBQLgXBxnDbt_5PwGf2RcvDtvC6wv24jh1iB0QQ

Atak, Başak. Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanmasında İdarenin Sorumluluğu. Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Yüksek Lisans Tezi, 2010. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=veR1mHu9yoWjwcVUjCEoPJXJY4naqtsLoDNv_WZAQyHsqWzb6YzdvmxDN9NkToe

Ayakçıoğlu, Mustafa Serkan. Yargı Kararları Işığında İdarenin Hizmet Kusuru Nedeniyle Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran Haller ve Azaltan Nedenler Üzerine Bir İnceleme. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2011. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=veR1mHu9yoWjwcVUjCEoPHp9_x4FvtF0IX_D2DRtXqyTWwvKm-8TxLo9K7e2SZJ

Kaynaklar

265

Aygün, Ercan. 1982 Anayasasında Seyahat Özgürlüğü. Ankara Üniversitesi,

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2007.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=wBmNpkQC9Nhi90NLW7E7-ZfFuUEoV9DSxSzeM6fGHWkDP1iuxEqFh27urkj6Zjm6

Azgın, Nermin. Zorla Tıbbi Müdahale. İstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal

Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2020. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=wf-FPgY-5qjHEzEoOgvMsw9pYEHajcYdCc5YmDL6vlpPW7wYzMZswX1CciPAG_80

Azimli Çilingir, Gülcan. Türkiye’de Afet Yönetimi ve idarenin Sorumluluğu.

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2019.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=npGs9H39x7G6401x51yqpCBW5vIWjCX3WnbyRxVunv2m

LLOhHipJb-oRdtd8oTvn

Bardakçı, Mehmet Akif. İdarenin Eylemlerinden Kaynaklanan Sorumluluğu.

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2013.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=1zw6GvYMeq3Hf6HR-3US9GP7DS5ISKBr3YREVvuYSVqde96pYYNmKZuwjRl2qxa

Bozan Akyüz, Canan. İdarenin Kusursuz Sorumluluğu. İzmir: Dokuz Eylül

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2014.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=gyLHMouPesCvnhRcjQsKQ0HNvuds6zQ_6-TI537B9WatEqKvOaP1ZfAIrgp0c1I

Çıldıroğlu, Orhan. İdarenin Sorumluluğunun Anayasal Temelleri. Ankara:

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2010.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=veR1mHu9yoWjwcVUjCEoPHJT3mz2jOfks6YFHakr7DFTLaGPI3nMAsiM9oCGo3Sq

Erçeltik, Erman. Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Tıbbi Müdahaleden

Doğan Sorumlulukları. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Salgın Hastalıklarda İdarenin Sorumlulukları

266

Enstitüsü, Yüksek LisansTezi, 2011. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=zqI_ZOqb18GC2rT9c2JGvVnKwbEGCt66MZMtTqvFBGhxrZX2qC_lhw5r0fAXoHG

Ermumcu, Fidan. Sağlık Hizmetlerinden Kaynaklanan Zararlarda İdarenin

Sorumluluğunu Azaltan veya Ortadan Kaldıran Haller. Antalya: Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=fl0Kw4p1rmMDotyKRdYv1KM4_03bzCC1krkaP_mQc2sXoGTOSkXUfVKofX6rHYB

Erol, Özlem. İdari Yargı Kararları Işığında İdarenin Kusursuz Sorumluluğu

ve Sosyal Risk İlkesi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2013. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=iTkOhwevEenJZ3onUvs52lcfcpwyKIkM_OEs0NtN7cNFv6czmOVWBJR9HHtKa

w6T

Ertaş, Türker. Anayasa Hukukunda Sağlık Hakkı. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2012.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=1zw6GvYMeq3Hf6HR-3US1owmTj8kgI7lFAmy2k3qGRayOTiGZ94eLMqW2XM2JX

Gencer, Zafer Adem. Ceza Hukuku Kapsamında Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu. Ankara: Çankaya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2014. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=1zw6GvYMe-q3Hf6HR-3US1bDxIaavsX7Uf00F_yC7whizSKM8mtWxADkiG2MpiAx

İneli, Bekir Urağan. 18 Yaş Üstü Erişkinlerin, Erişkin Aşıları Konusundaki

Bilgi, Tutum Ve Görüşleri İle Aşı Yaptırma Oranlarının Değerlendirilmesi. Antalya: Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıpta Uzmanlık Tezi,

Kaynaklar

267

2016. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=cbOXH84ZayrLjc0tI-QXKo74pn7oZhuHbs0DD67UoLOWX8qviKSbisAxBnd9w31G

Kalkan, Ömer Faruk. Yargı Kararları Işığında İdarenin Kusursuz Sorumluluğu. Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Yüksek Lisans Tezi, 2011. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=zqI_ZOqb18GC2rT9c2JGoomDN1O9ooTCPtrBXZ7272BfBYpVxjw4Xp6Qoov

7FFS

Karabacak, Ayşegül. “Eşlerin Çocuk Üzerinde Velayet Hakkı”. İstanbul:

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,

2006. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=wBmNpkQC9Nhi90NLW7E7-

erV9BdhTHrBtFafRxwwF7ZM6viIw-SINNIkbEdQ5YST

Kızılyel, Serkan. İdarenin Sağlık Hizmetinden Doğan Tazminat Sorumluluğu.

Diyarbakır: Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans

Tezi, 2006. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=ePX_SaJ0b35Gq45swKG3lN103C7fgq2dKKPkHOmfCl9Qqq58PKgDnllZEBbkcXZ

Önder, Arife. İdarenin İdari Eyleminden Doğan Sorumluluğu. Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2006.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=XohQ0H2mJnBfxLPsY8dG4xy0ngoNXI4gF5GLYmxt7qHKxmVhuO5ihIptulanH1a

Özkarslı, Oğuz. İdarenin Kusursuz Sorumluluğu ve Risk İlkesi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2008. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=wBmNpkQC9Nhi90NLW7E7-ZSlgEvpr961tR3Bzs8-jNDVnM0gnqgGdQldyOKopIcF

Salgın Hastalıklarda İdarenin Sorumlulukları

268

Saltık, Ahmet. Anayasa Mahkemesi’nin Zorunlu Aşı Uygulamasının Yasal

Düzenleme Bulunmaması Gerekçesiyle Hak İhlali Olduğuna İlişkin Bireysel Başvurular Üzerine Verdiği Kararların Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2018.

https://acikbilim.yok.gov.tr/bitstream/handle/20.500.12812/73249/yokAcikBilim_10208082.pdf?sequence=-1&isAllowed=y

Şahbaz, Ümit. Koronavirüs Salgınının Türkiye Üzerinde Ekonomik Etkileri.

İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek

Lisans Tezi, 2021. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=tqUiYt63sTQLTpozMJ92QtxWXMUXuqM9TR28o20RFphMns_xqOHLS9qd96q23oO

Şişaneci, Mustafa. 1982 Anayasası Çerçevesinde İdarenin Hizmet Kusuru.

Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans

Tezi, 2008. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=UPP_Zu9isEmWGFXFCBYasR3AUCtoGi_XIf9uR9ckskhD42hk1kxdasogq62hC1Fq

Torun, Sebahat Dilek. Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Sağlık Grup Başkanlığı

Bölgesinde Aşılama Hizmetleri Ve Soğuk Zincir Yönetimi Üzerine Eğitimin Etkisi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Doktora Tezi, 2006. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=XohQ0H2mJnBfxLPsY8dG492MsWyEZHEx5xHpyKjLiOGG9_H4Hf5G4z4WLXooxGu

Uslu, Serkan. İdarenin Kusursuz Sorumluluk Hallerinde Birisi Olarak Kamu

Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi ve Hukuki Niteliği. Antalya: Akdeniz

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019.

http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/bitstream/handle/123456789/4658/564401.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Yolun, Murat. İspanyol Gribinin Dünya ve Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkileri. Adıyaman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans

Kaynaklar

269

Tezi, 2012. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=EEdeQgIdFRxX5NbvVau-AnBs3vIAVssxjRIyzEcTtvcWI0po1QbZM0KRFQxvoFrD

D. MAKALELER

Acıduman, Ahmet. “Darüşşifalar Bağlamında Kitabeler, Vakıf Kayıtları ve

Tıp Tarihi Açısından Önemleri- Anadolu Selçuklu Darüşşifaları Özelinde”. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 63/1 (2010).

https://doi.org/10.1501/Tipfak_0000000757

Akbaba, Muhsin vd. ‘‘Yeni Coronavirüs Salgını’’. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 12/3 (2014). https://doi.org/10.20518/thsd.22944

Akça, Kürşat. “Toplumsal Olaylar Nedeniyle Oluşan Zararlardan İdarenin

Sorumsuzluğu”. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6/3 (2015).

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/208374

Aker, Ahmet Alp. ‘’Aşı Karşıtlığı’’. Toplum ve Hekim 33/3 (2018).

https://www.belgelik.dr.tr/ToplumHekim/kayit_goster.php?Id=2840

Aksakoğlu, Gazanfer. ‘’Denenmeyen Model: Sosyalleştirme’’. Toplum ve

Hekim 9/60(Mart-Nisan1994). https://www.belgelik.dr.tr/ToplumHekim/kayit_goster.php?Id=858

Akşit, Sadık. “Çocukluk Çağında Aşı Takvimi”. Türk Pediatri Arşivi 42/11

(2007). https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/141260

Akyıldız, Sunay. “COVID-19 Sebebiyle Oluşan Küresel Pandemiye Hukuksal Bakış”. Terazi Hukuk Dergisi 15/166 (Haziran 2020).

https://www.jurix.com.tr/article/20898

Altay, Asuman. ‘’Sağlık Hizmetlerinin Sunumunda Yeni Açılımlar ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi’’. Sayıştay Dergisi 64 (Mart 2007).

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1713583

Aravacık, Esra Dündar. “Çocuklarda Aydınlatılmış Onam”. İzmir Barosu

Dergisi 82/1 (2017). https://www.acarindex.com/i-zmi-r-barosu-dergisi/cocuklarda-aydinlatilmis-onam-225537

Salgın Hastalıklarda İdarenin Sorumlulukları

270

Ardıçoğlu, Artuk. “Ama Hukuk…”. Birikimdergisi. Erişim 12 Ocak 2022.

https://birikimdergisi.com/guncel/7431/ama-hukuk

Ardıçoğlu, Artuk. “Hukuka Uygun Olmayan Sokağa Çıkma Yasağı Hukuka

Aykırı Mıdır?”. Birikim Dergisi. Erişim 12 Ocak 2022). https://birikimdergisi.com/guncel/7331/hukuka-uygun-olmayan-sokaga-cikma-yasagihukuka-aykiri-midir

Arpacı, Abdulkadir. “Özel Hukuk Açısından Tıbbi Müdahaleye Rıza Beyanı,

Buna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Yolları”. Yeditepe Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Dergisi 6/2 (Aralık 2009). https://www.jurix.com.tr/article/11997

Arslan, Zühtü. ‘’Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanması: Anayasa’nın 13.

Maddesi Üzerine Bazı Düşünceler’’. Anayasa Yargısı 18/1 (2002).

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/939123

Aslan, Volkan. “Covid-19 Salgını Sebebiyle Uygulanan Sokağa Çıkma Kısıtlamalarının 1982 Anayasası’na Uygunluğu”. İstanbul Hukuk Mecmuası

78/2 (2018). https://doi.org/10.26650/mecmua.2020.78.2.0018

Ataç, Ömer- Aker, Ahmet Alp. ‘’Aşı Karşıtlığı’’. SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp

Kültürü Dergisi 30 (2014). https://www.sdplatform.com/Dergi/777/Asikarsitligi.aspx

Atalay, Osman. “7242 sayılı Yeni İnfaz Yasasının Getirdikleri”. Terazi Hukuk

Dergisi 15/166 (2020). https://doi.org/10.34246/ahbvuhfd.548480

Aydın, Erdem. ‘’Çocuklarda Aydınlatılmış Onam Sorunu’’. Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları Dergisi 46/2 (2003). http://www.cshd.org.tr/uploads/pdf_CSH_45.pdf

Aydın, Erdem. “Hasta Hakları ve Terminal Dönem”. Yoğun Bakım Dergisi

3/1 (2003). http://www.yogunbakimdergisi.org/managete/fu_folder/2003-01/2003-3-1-037-042.pdf

Azrak, A. Ülkü. ‘’Alman İdare Hukukunda Devletin Amme Hukuku Sahasındaki Faaliyetlerinden Doğan Mesuliyeti’’. İstanbul Üniversitesi Hukuk

Kaynaklar

271

Fakültesi Mecmuası 28/2 (1962). https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/96711

Badur, Selim. “Pandemik Influenza A (H1N1) 2009 Epidemiyolojisi”. Türk

Pediatri Arşivi 45/12 (2010). https://dergipark.org.tr/tr/download/articlefile/141074

Bagcchi, Sanjeet.‘’The World's Largest COVID-19 Vaccination Campaign’’.

The Lancet. Infectious Diseases 21/3 (2021), 323. https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S1473-3099%2821%2900081-5

Basmacı, Gülper vd. “Sağlık Hizmetlerinde Risk Yönetiminin Çalışan Güvenliğine Etkisi ve Bir Uygulama”. International Journal of Academic

Value Studies 3/17 (2017). https://www.researchgate.net/publication/321968493_Saglik_Hizmetlerinde_Risk_Yonetiminin_Calisan_Guvenligine_Etkisi_ve_Bir_Uygulama_The_Effect_of_Risk_Management_on_Occupational_Safety_in_Healthcare_Services_and_a_Case_Study

Baxter, Roger vd. ‘’Recurrent Guillain-Barré Syndrome Following Vaccination’’. Clinical Infectious Diseases 54/6 (2012).

https://doi.org/10.1093/cid/cir960

Birtek, Fatih. ‘’Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesinde İdarenin Kusura Dayanan Sorumluluğu’’. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2/3-4

(2007). http://www.turkhukuksitesi.com/makale_773.htm

Bozdağ, Ahmet. ‘’İdare Hukukunda İdarenin Hizmet Kusuru ve Danıştay Uygulaması’’. Türk İdare Dergisi 468 (Eylül 2010).

http://www.tid.gov.tr/Makaleler/ahmet%20bozdag.pdf

Bucaktepe, Adil. “Depremden Dolayı İdarenin Sorumluluğu”. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 17-18/26-29 (2013). http://acikerisim.dicle.edu.tr/xmlui/handle/11468/5845?locale-attribute=en

Bulut, Nihat. ‘’ 4709 sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Çerçevesinde Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanması Rejiminin Birey Devlet İlişkisi

Salgın Hastalıklarda İdarenin Sorumlulukları

272

Açısından Değerlendirilmesi’’. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dergisi 5/1-4 (2001). https://hukukdergi.ebyu.edu.tr/?p=1339

Canpolat, Can. “7242 sayılı İnfaz Kanunu Yönünden Amaç ve Sistem Sorunu”. legal blog. Erişim 13 Mayıs 2022. https://legal.com.tr/blog/genel/7242-sayili-infaz-kanunu-yonunden-amac-ve-sistemsorunu/

Cengiz, Serkan. “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Yaşam

Hakkı”. Türkiye Barolar Birliği Dergisi 93 (2011). http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2011-93-698

Cin Karagöz, Emine. “Özel Güvenlik Bölgesi ve Sokağa Çıkma Yasağı İlanının Hukuki Niteliği ve Uygulamadan Kaynaklı Sorunlar”. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 20/2 (2016). https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/788998

Çağlayan, Ramazan. ‘’İdari Eylemlerden Doğan Tam Yargı Davalarında

Dava Açma Süreleri’’. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9/3-4 (2005). https://hukukdergi.ebyu.edu.tr/?p=1543

Çavdar, Necati-Karcı, Erol. ‘‘XIX.Yüzyıl Sonları-XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti'nde Frengi İle Mücadele Kapsamında Yapılan Yasal Düzenlemeler’’. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları

Dergisi 11/2 (2016). https://doi.org/10.19129/sbad.302

Deryal, Yahya. ‘’İnsan Sağlığına ve Vücut Bütünlüğüne Yönelik Tıbbi Müdahalelerde Hastanın Rızası’’. Sağlıkhakkı. Erişim 4 Şubat 2022.

http://www.saglikhakki.org/aydin1.htm

Dilaveroğlu, Arzu. “İdarenin Kusursuz Sorumluluğu Çerçevesinde Tehlike ve

Sosyal Risk İlkesi”. Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi 6/3

(2017). https://acikerisim.medipol.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12511/3831/Dilavero%c4%9fluArzu%282017%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Dinler, Veysel. ‘’Devletin İktisadi ve Sosyal Ödevlerinin Sınırı Açısından

İdarenin Sorumluluğu’’. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1/1 (Aralık 2018). https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/86

Kaynaklar

273

Dirican, M. Rahmi. ‘’Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi ve Başarısızlık

Nedenleri’’. Toplum ve Hekim 9/60 (Mart-Nisan 1994). https://www.belgelik.dr.tr/ToplumHekim/kayit_goster.php?Id=857

Doğan Bayram, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Cumhurbaşkanlığı

Kararnamelerinin Yasama Yetkisinin Devredilmezliği İlkesi Bağlamında

Değerlendirilmesi”, SÜHFD., C. 28, S. 3, 2020, s. 965-1003.

Ekmekçi vd., Esra. ‘’Vergi Hukukunda Mücbir Sebep ve Hukuksal Sonuçları

Üzerine Eleştirisel Bir Yaklaşım ve Öneriler’’. İstanbul Hukuk Mecmuası

78/2 (2020). https://doi.org/10.26650/mecmua.2020.78.2.0026

Elmacı, İrfan. “Bilimsel ve Teknolojik Açıdan Osmanlı İmparatorluğu’nda

XVIII. Yüzyıldan XIX. Yüzyıla Çiçek Aşısı ve Kuduz Aşısı”. Belleten

79/285 (2015), 611-626. https://doi.org/10.37879/belleten.2015.611

Erdal, Rengin. ‘‘İlk Pandemi Corona Değil’’. Sağlık ve Toplum Dergisi

(2020). https://ssyv.org.tr/wp-content/uploads/2020/07/24-%C4%B0lkPandemi-Corona-De%C4%9Fil.pdf

Erdem, Jülide Gül. ‘’Ölçülülük İlkesinin İdarenin Takdir Yetkisinin Kullanımındaki Yeri’’. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 4/62 (Aralık 2013). https://doi.org/10.1501/Hukfak_0000001732

Erdoğan, Gülnur. “Avrupa Sosyal Şartı ve Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal

Şartı”. Türkiye Barolar Birliği Dergisi 77 (2008). http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2008-78-454

Eroğlu Durkal, Müzeyyen. “İdarenin Sorumluluğunun Ortaya Çıkışı ve Temeli”. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

23/1 (2019). https://doi.org/10.34246/ahbvuhfd.548483

Eroğlu, Haldun vd. “Osmanlı İmparatorluğunda Telkîh-i Cüderî (Çiçek

Aşısı)”. Millî Folklor 13/101 (2014). https://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=101&Sayfa=190

Salgın Hastalıklarda İdarenin Sorumlulukları

274

Eroğlu, Onur. ‘’Vergi Hukuku Açısından Kanunilik İlkesi’’. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 8/3 (Eylül 2013).

https://dergipark.org.tr/tr/pub/oguiibf/issue/5713/76482

Evren, Çınar Can. ‘‘İdarenin Sorumluluğunu Etkileyen Neden Olarak Mücbir

Sebep’’. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 14/1 (2010).

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/789555

Fendoğlu, Tahsin. ‘’2001 Anayasa Değişikliği Bağlamında Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanması (A.Y. md.13)’’. Anayasa Yargısı 18/1 (2002).

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/939117

Fidaner, Caner. ‘‘Otuzüç Yıl Sonra Sosyalleştirme Yasası’’. Toplum ve Hekim 9/60 (Mart-Nisan 1994). https://www.belgelik.dr.tr/ToplumHekim/kayit_goster.php?Id=859

Gagneux-Brunon vd., Amandine. ‘’ Public Opinion on a Mandatory COVID19 Vaccination Policy in France: A Cross-sectional Survey’’. Clinical

Microbiology and Infection (2021).

https://doi.org/10.1101/2021.07.05.21260017

Gemici vd., Hatice Betül. ‘’Çocuklarda Aydınlatılmış Onamda Güncel Yaklaşımlar’’. Journal of Clinical and Experimental Investigations 5/3 (Eylül 2014). https://doi.org/10.5799/ahinjs.01.2014.03.0447

Genç, Özlem. ‘‘Kara Ölüm:1348 Veba Salgını ve Ortaçağ Avrupa'sına Etkileri’’. Tarih Okulu Dergisi 2011/10 (2010). https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144812

Gider, Sümeyye-Ünal, Zeynep Gül. “Geç Osmanlı Dönemi İstanbul Koruyucu Sağlık Kurumları ve Pendik Bakteriyolojihane-i Baytari Binası”.

Dicle Üniversitesi I. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu Bildiri Kitabı 1

(Aralık 2018). https://www.academia.edu/41179380/Ge%C3%A7_Osmanl%C4%B1_D%C3%B6nemi_%C4%B0stanbul_Koruyucu_Sa%C4%9Fl%C4%B1k_Kurumlar%C4%B1_Ve_Pendik_Bakteriyolojihane_i_Baytari_Binas%C4%B1

Kaynaklar

275

Gönüllü, Ali Rıza. “Antalya’da Salgın Hastalıklar (1894-1922)”. Atatürk

Araştırma Merkezi Dergisi 24/71 (2008). https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/677012

Gözler, Kemal. ‘’1982 Anayasası Hala Yürürlükte Mi? Anayasasızlaştırma

Üzerine Bir Deneme’’. Anayasa. Erişim 13 Ocak 2022. https://www.anayasa.gen.tr/anayasasizlastirma-kisa.htm

Gözler, Kemal. “Korona Virüs Salgınıyla Mücadele İçin Alınan Tedbirler Hukuka Uygun Mu?”. Anayasa. Erişim 20 Ocak 2022. https://www.anayasa.gen.tr/korona.htm

Graeber vd., Daniel. ’’Attitudes on Voluntary and Mandatory Vaccination

Against COVID-19: Evidence From Germany’’. Plos One 16/5 (2021).

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0248372

Güler, Betül. “İdarenin Covid-19 Pandemisine İlişkin Sokağa Çıkma Yasağı

Kararlarının Kanuni İdare İlkesi Kapsamında Değerlendirilmesi’’. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19/38 (2020). https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1173416

Gülmez, Mesut. “İnsan Haklarında Ayrımcılık Yasaklı Eşitlik İlkesi-Aykırı

Düşünceler”. Çalışma ve Toplum 2 (2010). https://www.calismatoplum.org/Content/pdf/calisma-toplum-1334-739cafee.pdf

Gündüz, F. Ebru. “Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi”. Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 4/2 (Aralık 2015).

https://www.jurix.com.tr/article/5364

Hekimoğlu, Mehmet Merdan. ‘’ Son Anayasa Değişiklikleri Işığında Yeni

Temel Hak ve Özgürlükler Rejimi’’. Liberal Düşünce 29 (2003).

http://www.libertedownload.com/LD/arsiv/29/14-mehmet-merdan-hekimoglu-son-anayasa-degisiklikleri-isiginda-yeni-temel-hak-ve-ozgurlukler-rejimi.pdf

Salgın Hastalıklarda İdarenin Sorumlulukları

276

Işık Yılmaz, Berfin. “Tıbbi Müdahalelerde Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğü”. Türkiye Barolar Birliği Dergisi 24/98 (Ocak 2012). http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2012-98-1133

Kalanyuva, Eren. “İtalya’da Covid-19 Salgın Hastalığıyla Mücadele Kapsamında Öngörülen Kolluk Tedbirlerinin ve İdari Yaptırımların Hukuka

Uygunluğuna Dair Güncel Bir Consiglio di Stato Kararı”. Lexpera. Erişim 20 Ocak 2022. https://blog.lexpera.com.tr/italyada-covid-19-salginhastaligiyla-mucadele-kapsaminda-guncel-bir-consiglio-di-stato-karari/

Kanra, Güler- Kara, Ateş. ‘‘SARS: Şiddetli Akut Solunum Yetmezliği Sendromu’’. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 46/3 (2003).

https://www.cshd.org.tr/uploads/pdf_CSH_47.pdf

Kaplan, Gürsel. “İdarenin Sağlık Kamu Hizmetinin Yürütülmesinden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluğu Alanında Yeni Gelişmeler”. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi 19 (2004). https://www.idare.gen.tr/kaplan-saglik.htm

Kaplan, Gürsel. “İdarenin Sağlık Kamu Hizmetinin Yürütülmesinden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluğu Alanında Yeni Gelişmeler”. İdare. Erişim

3 Aralık 2021. https://www.idare.gen.tr/kaplan-saglik.htm

Kara, Mithat. “Anayasa Mahkemesi’nin Zorunlu Aşıya Yaklaşımı”. İzmir Tabip Odası Yayınları (Nisan 2017). http://doc.izmirtabip.org.tr/userfiles/asi_kitap.pdf

Karaege, Özge. ‘’Sağlık Hizmetlerinde İdarenin Kusurlu Sorumluluğu’’. Yönetim ve Ekonomi Dergisi 8/2 (2001). https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/145805

Karakul, Selman. ‘’Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Sağlık

Hakkı – II’’. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 4/1

(2017). https://dergipark.org.tr/tr/pub/imuhfd/issue/54312/737003

Karakul, Selman. ‘’Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Sağlık

Hakkı – I’’. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 3/2

(2016). https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1102228

Kaynaklar

277

Kasapoğlu Turhan, Mine. “İdari Kolluk Yetkisi Bağlamında Zorunlu Aşı Uygulaması”. Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9/1 (2019).

https://doi.org/10.32957/hacettepehdf.491871

Kaymaz, Seydi. “Salgın hastalıklarla mücadelede mevzuatımız yeterli değildir.”. Independent Türkçe. Erişim 2 Ocak 2022. https://www.indyturk.com/node/150986/t%C3%BCrkiyeden-sesler/salg%C4%B1n-hastal%C4%B1klarla-m%C3%BCcadelede-mevzuat%C4%B1m%C4%B1z-yeterli-de%C4%9Fildir

Kırışık, Fatih- Durdu, Muhammet. “Vali ve Kaymakamların Sokağa Çıkma

Yasağı ve Güvenlik Bölgesi İlan Etmesi”. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 47 (2016). https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/269047

Kızılyel, Serkan. “Sağlık Hizmeti Yönünden Hizmet Kusuru Kavramını Yeniden Düşünmek”. Terazi Hukuk Dergisi 24 (Ağustos 2008).

https://www.jurix.com.tr/article/409

Kol, Emre. ‘’Türkiye’de Sağlık Reformlarının Sağlık Hakkı Açısından Değerlendirilmesi’’. Sosyal Güvenlik Dergisi 5/1 (Mart 2015). https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/297406

Köksal, Mustafa. “Risk İlkesinin İdareye Yüklediği Külfetler ve Güncel Yargı

Kararları”. TBB Dergisi 85 (2009). http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2009-85-567

Kuş, Canan. ‘’Geç Ortaçağ'da Meydana Gelen Veba Salgınlarının Demografik ve İktisadi Etkileri Üzerine Bazı Düşünceler’’. Fırat Üniversitesi Orta

Doğu Araştırmaları Dergisi 10/1 (2014). https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1670573

Kutlu, Meltem. “Deprem ve İdarenin Sorumluluğu”. Amme İdaresi Dergisi

32/4 (Aralık 1999). https://silo.tips/download/deprem-ve-darenn-sorumluluu

Salgın Hastalıklarda İdarenin Sorumlulukları

278

Lazarus vd., Jeffrey V. ‘’A Global Survey of Potential Acceptance of a

COVID-19 Vaccine’’. Nature Medicine 27/2 (2021). 225-228.

https://www.nature.com/articles/s41591-020-1124-9

Mahmutoğlu, Fatih Selami. ‘’ Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Teklifinin Değerlendirilmesi’’. Kanunneder. Erişim 13 Mayıs 2022.

https://www.kanunneder.com.tr/article-read.php?a=5

Metin, Bayram. ‘’Sağlık Hakkı’’. Sağlık Akademisyenleri Dergisi 4/1 (Ocak

2017). https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/752004

Meydanlıoğlu, Ayşe. “Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği”. Balıkesir

Sağlık Bilimleri Dergisi 2/3 (2013). https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/521236

Nalan, Turna. “İstanbul’un Veba ile İmtihanı: 1811-1812 Veba Salgını Bağlamında Toplum ve Ekonomi”. Studıes of the Ottoman Domain 1/1

(2011). https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/113462

Offit, Paul A vd. ‘’Addressing parents' concerns: do multiple vaccines

overwhelm or weaken the infant's immune system?’’. Pediatrics 109/1

(2002). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11773551/

Okyay vd, Ramazan. “Aydınlatılmış Onam ve Aşılama”. Türkiye Halk Sağlığı

Dergisi 13/2 (2015). https://doi.org/10.20518/thsd.78963

Oral, Tuğçe. “Hekimin Aydınlatma ve Hastanın Rızasını Alma Yükümü”. Ankara Barosu Dergisi 2/2 (Şubat 2011). https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/397838

Osmanağaoğlu, Şule- Melikoğlu, Berfin. “Tahaffuzhane ve Gümrük Veteriner Müdürlüklerinin Yapılandırılmasına İlişkin Tarihsel Değerlendirme”. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi 11/1-2 (2011).

https://vskn.tarimorman.gov.tr/tekirdag/Belgeler/Tahaffuzhane%20ve%20G%C3%BCmr%C3%BCk%20Veteriner%20M%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BCkleri%20Tarih%C3%A7esi.pdf

Kaynaklar

279

Ozanoğlu, Hasan Seçkin. “Hekimlerin Hastalarını Aydınlatma Yükümlülüğü”. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 52/3 (Eylül 2003).

https://doi.org/10.1501/Hukfak_0000000520

Önok, R. Murat. “Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma

Suçu (TCK m. 195)”. Anayasa Hukuku Dergisi 9/17 (2020).

https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRBNU1qSTVPUT09/bulasici-hastaliklara-iliskin-tedbirlere-aykiri-davranma-sucu-tck-m-195-

Özden, Kemal- Özmat, Mustafa. “Salgın ve Kent: 1347 Veba Salgınının Avrupa’da Sosyal, Politik ve Ekonomik Sonuçları”. İdealkent Araştırmaları

Dergisi 5/12 (2014). https://dergipark.org.tr/tr/download/articlefile/461752

Özekmekçi, Mehmet İnanç. ‘‘Modern Devlet ve Tıp: II. Abdülhamit Döneminde Frengi ile Mücadele’’. Kadın Araştırmaları Dergisi 0/10 (2012).

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/7208

Özgenç, İzzet- Bayraktarlı, İhsan Yılmaz. “İnfaz Kurumlarındaki Hükümlü

Sayısındaki Artış Sorunu ve Çözüm Önerisi”. Ankara Hacı Bayram Veli

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 23/1 (2019).

https://doi.org/10.34246/ahbvuhfd.548480

Özgenç, İzzet. “Covıd-19 Salgını Dolayısıyla Ulusal veya Uluslararası

Alanda Ortaya Çıkan/Çıkabilecek Hukuki Sorunların Tespiti İle Bunların

Çözümüne Yönelik Öneriler Raporu”, Türkiye Bilimler Akademisi

(2020). https://www.tuba.gov.tr/files/images/2020/salg%C4%B1n%20hukuk/T%C3%9CBA%20Hukuk%20Raporu.pdf

Özgenç, İzzet. “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti İle Seyahat Hürriyeti

Bağlamında Özgürlük ve Güvenlik İlişkisi”. Anayasa Yargısı 35/1

(2018). https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/939051

Özkul, Fatih. ‘’Anayasalarımızda Laiklik İlkesi’’. Ankara Barosu Dergisi 4

(2014). https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/398211

Salgın Hastalıklarda İdarenin Sorumlulukları

280

Özpınar, Berna. “Tıbbi Müdahalede Kötü Uygulamanın Hukuki Sonuçları”.

Ankara Barosu Yayınları (2007). http://www.ankarabarosu.org.tr/Siteler/1940-2010/Kitaplar/pdf/t/tibbimudahale.pdf

Öztürk, Gülay. “COVID-19 Salgın Sürecinde Hükümlü ve Tutukluların Yaşam Hakkı”. Terazi Hukuk Dergisi 15/166 (2020).

https://www.jurix.com.tr/article/20896

Plotkin vd., Stanley. ‘’Vaccines and Autism: A Tale of Shifting Hypotheses’’.

Clinical Infectious Diseases 48/4 (2009). https://doi.org/10.1086/596476

Polat, Sedat. ‘’Koronavirüs ile Mücadele Kapsamında Salgından En Fazla Etkilenen Ülkelerin Almış Oldukları Vergisel Önlemler’’, Vergi Sorunları

Dergisi 384 (2020), 70. http://vergisorunlari.com.tr/makale/koronavirusile-mucadele-kapsaminda-salgindan-en-fazla-etkilenen-ulkelerin-almisolduklari-vergisel-onlemler/9129

Sağlam, Mehmet. ‘’Ekim 2001 Tarihinde Yapılan Anayasa Değişiklikleri

Sonrasında, Düzenlendikleri Maddede Hiçbir Sınırlama Nedenine Yer

Verilmemiş Olan Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırı Sorunu’’. Anayasa

Yargısı Dergisi 18/1 (Haziran 2002). https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/939124

Sarıyıldız, Gülden. “Karantina Meclisi’nin Kuruluşu ve Faaliyetleri”. Belleten 58/222 (Aǧustos 1994). https://dergipark.org.tr/tr/download/articlefile/1713268

Sarıyıldız, Gülden. “Karantina”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi.

Erişim 29 Aralık 2021. https://islamansiklopedisi.org.tr/karantina

Sarsıkoğlu, Şenel. “İdarenin Mali Sorumluluğu Açısından Zarar Kavramı”.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 65/4 (2016).

https://doi.org/10.1501/Hukfak_0000001865

Satı, Sevilay. ‘’İdarenin Kusursuz Sorumluluğu’’. Turkhukuksitesi. Erişim 20

Ocak 2022. http://www.turkhukuksitesi.com/makale_744.htm

Kaynaklar

281

Saygılı, Abdurrahman. “Yaşama Hakkı Üzerine Düşünceler”. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 10/2 (2019).

https://doi.org/10.21492/inuhfd.634626

Sert Canpolat, Selin. “Türk Medeni Hukukunda Cinsiyet Değiştirme”. Türkiye Barolar Birliği Dergisi 28/118 (Mayıs 2015). https://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRjd056TTVPUT09/turk-medeni-hukukunda-cinsiyet-degistirme

Sert Sütçü, Selin. “COVID-19 Kapsamında Yeni Tedavi Yöntemlerinin Denenmesi ve Bu Denemelerin Hukuka Uygunluğu”. Terazi Hukuk Dergisi

15/166 (Haziran 2020). https://www.jurix.com.tr/article/20904

Sever, Çiğdem. “Covid-19 Günlerinde İdare Hukuku: Salgınla Mücadelede

Kolluk Yetkileri Üzerine Bir İnceleme”. Anayasa Yargısı 9/17 (2020).

https://www.academia.edu/43416041/COVID_19_G%C3%BCnlerinde_%C4%B0dare_Hukuku_Salg%C4%B1nla_M%C3%BCcadelede_Kolluk_Yetkileri_%C3%9Czerine_Bir_%C4%B0nceleme

Smith, Michael J- Woods, Charles R. ‘’On-time vaccine receipt in the first

year does not adversely affect neuropsychological outcomes’’, Pediatrics

125/6 (2010). doi:10.1542/peds.2009-2489.

Söyler, Yasin. “Yargıtay Kararları Işığında Kişisel Kusur”. Gazi Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi 14/2 (2010). https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/789494

Stubbins Bates, Elizabeth. “Article 2 ECHR’s Positive Obligations–How Can

Human Rights Law Inform the Protection of Health Care Personnel and

Vulnerable Patients in the COVID-19 Pandemic?”. Opiniojuris. Erişim

31 Mart 2022. http://opiniojuris.org/2020/04/01/covid-19-symposiumarticle-2-echrs-positive-obligations-how-can-human-rights-law-informthe-protection-of-health-care-personnel-and-vulnerable-patients-in-thecovid-19-pandemic/

Şahbaz, İbrahim. ‘’Bir Sosyal Hak Olarak Sağlık Hakkı’’. TBB Dergisi 86

(2009). http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2010-86-588

Salgın Hastalıklarda İdarenin Sorumlulukları

282

Şahin, Adil. ‘’Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunda Ekonomik Sosyal ve Kültürel Hakların Niteliği Bağlamında Sağlık Hakkının Kapsamı Üzerine Bir

İnceleme’’. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 59-4 (Aralık

2010). https://doi.org/10.1501/Hukfak_0000001615

Şahyar Akdemir, Duru. “Ayrımcılığın İnsan Hakları Boyutu ve ‘Pozitif Ayrımcılık’’. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 3/4 (2014).

http://www.itobiad.com/en/download/article-file/92835

Şanlı, Kamuran. ‘‘Influenza Virüsü ve Domuz Gribi’’. Jinekoloji Obstretrik

Pediatri Dergisi 2/1 (2010). https://jag.journalagent.com/iksst/pdfs/JOPP_2_1_4_12.pdf

Şen, Ersan- Bodur, Fatma Betül. ‘’Devletin Yaşam Hakkını Koruma Zorunluluğu’’. Terazi Hukuk Dergisi 12/132 (Ağustos 2017).

https://jurix.com.tr/article/8057

Şen, Ersan. ‘’De Facto, Olağanüstü Hal Uygulamaları”. Hukukihaber. Erişim

12 Ocak 2022. https://www.hukukihaber.net/de-facto-olaganustu-haluygulamalari-makale,7702.html

Şen, Ersan. “Sokağa Çıkma Yasağı ve Seçimin Ertelenmesi”. haber7. Erişim

12 Ocak 2022. https://www.haber7.com/yazarlar/prof-dr-ersansen/1553832-sokaga-cikma-yasagi-ve-secimin-ertelenmesi

Şenocak, Zarife. “Küçüğün Tıbbî Müdahaleye Rızası”. Ankara Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi 50/4 (Aralık 2001).

https://doi.org/10.1501/Hukfak_0000000580

Şirin, Tolga. “Gündeme İlişkin Değerlendirme: Olağan Dönemlerde Sokağa

Çıkma Yasağı İlan Edilebilir mi?”. Anayasa Hukuku Dergisi 4/7 (2015).

http://anayasader.org/wp-content/uploads/2020/05/%C5%9EirinAYHD-7.pdf

Şirin, Tolga. “Tehlikeli Salgın Hastalıklarla Anayasal Mücadeleye Giriş”.

Anayasa Hukuku Dergisi 9/17 (2020). https://www.acarindex.com/pdfs/188681

Kaynaklar

283

Tahtalı, Murat Buğra. ‘’Covid-19 Çerçevesinde Alınan Tedbirlerin Temel

Hak ve Özgürlükler, Hukuka Uygunluk ve İdarenin Sorumluluğu Bakımından Değerlendirilmesi’’, Ankara Barosu Dergisi 3/79 (2021).

https://doi.org/10.30915/abd.1041184

Temel, Mehmet. ‘‘Birinci Dünya Savaşı ve Mütareke Yıllarında Türkiye'deki

Bulaşıcı ve Zührevi Hastalıklara Karşı Alınan Önlemler’’. İlmi Araştırmalar Dergisi 0/6 (1998). https://dergipark.org.tr/tr/download/articlefile/73242

Temiz, Özgür. ‘’Türk Hukukunda Bir Temel Hak Olarak Sağlık Hakkı’’. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi 69/1 (Ocak 2014).

https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002307

Topkaya, Özgür. ‘’Sosyal Politika Bağlamında Dünyada Sağlık Politikalarının Tarihsel Gelişimi’’. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi Dergisi 21/2 (2016). https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/195322

Tuğluoğlu, Fatih. ‘’Türkiye'de Sıtma Mücadelesi (1924-1950)’’. Türkiye Parazitoloji Dergisi 32/4 (2008). https://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_23030/TPD-32-351.pdf

Turhan, Engin. “Salgın Dönemlerinde Ortaya Çıkabilecek Ceza Sorumlulukları- Korona Tecrübesi”. Ceza Hukuku Dergisi 13/1 (2020).

https://www.acarindex.com/pdfs/364124

Türk, Armağan vd., ‘‘Tarihsel Süreçte Yaşanan Pandemilerin Ekonomik ve

Sosyal Etkileri’’. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19

(2020). https://doi.org/10.21547/jss.766717

Ulucan, Devrim. “Eşitlik İlkesi ve Pozitif Ayrımcılık”. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 15/0 (Temmuz 2013). https://dergipark.org.tr/tr/pub/deuhfd/issue/46930/588785

Uludağ, Osman Şevki. “Son Kapitülasyonlardan Biri Karantina”. Belleten

2/7-8 (1938). https://belleten.gov.tr/tam-metin-pdf/573/tur

Salgın Hastalıklarda İdarenin Sorumlulukları

284

Ulusan, İlhan. ‘’Tehlike Sorumluluğu Üstüne’’. Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi 4/6 (1970). https://dergipark.org.tr/tr/download/articlefile/14013

Ulvi Sandalcı, ‘’Koronavirüs (Covid-19) ve Vergi Gelirleri’’, Vergi Sorunları

Dergisi 384 (2020). http://www.vergisorunlari.com.tr/makale/koronavirus--covid-19--ve-vergi-gelirleri/9146

Ünlüçay, Mehmet. “İdarenin Tazmin Borcu ve Enflasyon Olgusu”. Danıştay

Dergisi 94 (1998). https://cdn.bartin.edu.tr/personel/ecf292227efb77dbdc4ccb91b19d8031/danistay-dergisi-94.pdf

Yaman, Hamza. “İdari Eylemlerden Doğan Sorumluluklar”. Turkhukuksitesi.

Erişim 3 Aralık 2021. http://www.turkhukuksitesi.com/makale_30.htm

Yavuzdoğan, Seçkin. “Tehlikeli Salgın Hastalık Sebebiyle Uygulanan Sokağa

Çıkma Yasağı Kararları Üzerine Birkaç Not”. Adalet Dergisi (2020).

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1205205

Yıldırım, Ali. ‘’1961 Anayasasında Sosyal Devlet ve Sağlık Hakkı’’. Toplum

ve Hekim 9/60 (Mart-Nisan 1994). https://www.belgelik.dr.tr/ToplumHekim/kayit_goster.php?Id=856

Yıldırım, Nuran. “Osmanlı Coğrafyasında Karantina Uygulamalarına İsyanlar: Karantina İstemezük”. Toplumsal Tarih 150 (Haziran 2006).

https://www.academia.edu/4410620/_Osmanl%C4%B1_Co%C4%9Frafyas%C4%B1nda_Karantina_Uygulamalar%C4%B1na_%C4%B0syanlar_Karantina_%C4%B0stemez%C3%BCk_Toplumsal_Tarih_say%C4%B1_150_Haziran_2006_s_18_27

Yıldırım, Turan. ‘’Danıştay Kararlarında Mücbir Sebep Kavramı’’. Marmara

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 25/2 (2019).

https://doi.org/10.33433/maruhad.667551

Yıldız, Hayrettin. “İdarenin Sosyal Risk Sorumluluğunda İlliyet Bağı Meselesi”. TBB Dergisi 116 (2015). http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2015-

116-1444

Kaynaklar

285

Yılmaz, Özgür. ‘‘1847-1848 Kolera Salgını ve Osmanlı Coğrafyasındaki Etkileri’’. Avrasya İncelemeleri Dergisi 6/1 (2017). https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/392193

Yüksel, Gülsüm Hatice- Topuzoğlu, Ahmet. ‘’Aşı Redlerinin Artması ve Aşı

Karşıtlığını Etkileyen Faktörler’’. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi 4/2

(2019). https://doi.org/10.35232/estudamhsd.525983

Zengin, Nazmi. ‘’Sağlık Hakkı ve Sağlık Hizmetlerinin Sunumu’’. Sağlıkta

Performans ve Kalite Dergisi 1/1 (Mart 2010). https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/303589

Zenginkuzucu, Dikran M. “Türkiye’de Geçici Koruma Rejiminin Uluslararası

Ölçütler Çerçevesinde Bir Değerlendirilmesi”. TİHEK Akademik Dergi

1/1 (2018). https://dergipark.org.tr/en/pub/tihek/issue/47482/599269

Zorlu, Süleyman Emre-Zorlu Süheyla, Çocuklar İçin Sevgi Hakkı Mukayeseli

Bir İnceleme, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Durmuş TEZCAN’a Armağan, C.21, Özel S., 2019, s. 1851-1873.

E. KİTAPLAR

Akıncı, Müslüm. Danıştay Kararları Işığında İdarenin Gözetim ve Denetim

Görevi. İstanbul: Legal Yayınevi, 2017.

Akkanat, Halil. Hastaneye Kabul Sözleşmesinin Görünüm Tarzları ve Sorumluluk Düzeni. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2006.

Aksan, Virginia. Savaşta ve Barışta Bir Osmanlı Devlet Adamı: Ahmet Resmi

Efendi (1700-1783). çev. Özden Arıkan. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1997.

Akyılmaz, Bahtiyar vd. Açıklamalı İçtihatlı Türk İdari Yargılama Hukuku.

Ankara: Savaş Yayınevi, 2019.

Akyılmaz, Bahtiyar vd. İdari Usul İlkeleri Işığında İdari İşlemin Yapılış

Usulü. Ankara: Yetkin Yayıncılık, 2000.

Akyılmaz, Bahtiyar vd. Türk İdare Hukuku. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2017.

Salgın Hastalıklarda İdarenin Sorumlulukları

286

Akyılmaz, Bahtiyar vd. Türk İdari Yargılama Hukuku. Ankara: Savaş Yayınevi, 2020.

Akyüz, Emine. Çocuk Hukuku Çocukların Hakları ve Korunması. Ankara:

Pegem Yayıncılık, 2015.

Algan, Bülent. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hakların Korunması. Ankara:

Seçkin Yayınları, 2007.

Araslı, Utkan. Anayasa Mahkemesi İptal Kararları Açısından Anayasal İlke

ve Kavramlar. Ankara: Türkiye Barolar Birliği Yayınları, 2015.

Arslan Öncü, Gülay. Özel Yaşama ve Aile Yaşamına Saygı Hakkı. İstanbul:

Beta Yayıncılık, 2013.

Atar, Yavuz. Türk Anayasa Hukuku. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2018.

Atay vd., Ender Ethem. Teori Ve Yargı Kararları Işığında İdarenin Sorumluluğu Ve Tazminat Davaları. Ankara: Seçkin Yayınevi, 2003.

Atay, Ender Ethem- Odabaşı, Hasan. Teori ve Yargı Kararları Işığında İdarenin Sorumluluğu ve Tazminat Davaları. Ankara: Seçkin Yayınevi,

2010.

Atay, Ender Ethem. İdare Hukuku. Ankara: Seçkin Yayınları, 2019.

Avcı, Adem. Yargı Kararları Işığında Terör Eylemlerinden Dolayı İdarenin

Sorumluluğu. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2013.

Ayan, Mehmet. Tıbbi Müdahalelerden Doğan Hukuki Sorumluluk. Ankara:

Kazancı Hukuk Yayınları, 1991.

Ayar, Mesut. OsmanlıDevletinde Kolera: İstanbul Örneği (1892-1895). İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2007.

Aydın, Muhammed Ali. İdarenin Hizmet Kusurundan Doğan Sorumluluğu.

Ankara: Adalet Yayınevi, 2016.

Aydın, Murat. Tıbbi Müdahale Olarak Organ ve Doku Nakli ve Ceza Sorumluluğu. Ankara: Adalet Yayınları, 2008.

Kaynaklar

287

Aydın, Nizamettin. 3 Ekim 2001 Tarihli Anayasa Değişikliklerinin Temel Hak

Ve Hürriyetler Üzerine Etkileri. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2008.

Aykın, Ahmet Cemil-Çınarlı,Serkan. Sağlık Personelinin Hukuki Sorumluluğu. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2016.

Badur, Emel. Tıbbi Müdahaleye Rızanın Özellik Gösterdiği Haller. Ankara:

Seçkin Yayıncılık, 2017.

Başpınar, Veysel. Vekilin (Avukatın, Hekimin, Mimarın, Bankanın) Özen Borcundan Doğan Sorumluluğu. Ankara: Yetkin Yayınları, 2004.

Berkes, Niyazi. Türkiye’de Çağdaşlaşma. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları,

2002.

Bilgin, Hüseyin. İdari Davalar ve Çözüm Yolları. Ankara: Seçkin Yayınevi,

2020.

Boyar, Oya. “Sağlık Hakkı”. Sağlık Hukukunda Dünyadaki Son Gelişmeler.

İstanbul: Karakter Color A.Ş., 2009.

Bulut, Nihat. Sanayi Devriminden Küreselleşmeye Sosyal Haklar. İstanbul:

On İki Levha Yayıncılık, 2009.

Candan, Turgut. Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu. Ankara: Adalet

Yayınevi, 2012.

Çağlayan, Ramazan. İdare Hukuku Dersleri. Ankara: Adalet Yayınları, 2018.

Çağlayan, Ramazan. İdari Yargılama Hukuku. Ankara: Seçkin Yayınevi,

2011.

Çağlayan, Ramazan. Tarihsel, Teorik ve Pratik Yönleriyle İdarenin Kusursuz

Sorumluluğu. Ankara: Asil Yayın Dağıtım, 2017.

Çatak Irız, Betül. Sağlık Hizmetlerinden Kaynaklanan Zararlardan Dolayı

İdarenin Sorumluluğu. Ankara: Adalet Yayınevi, 2011.

Çıtak, Halim Alperen. İdarenin Kusursuz Sorumluluğu Bağlamında Sosyal

Risk İlkesi. Ankara: Adalet Yayınevi, 2014.

Salgın Hastalıklarda İdarenin Sorumlulukları

288

Çilingiroğlu, Cüneyt. Tıbbi Müdahaleye Rıza. İstanbul: Filiz Kitabevi, 1993.

Dede, Emine. Tıp Hukukunda Çocuk Hastaların Hakları. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2017.

Deliveli, Ömür. Kamu Yönetimi-Hukuk. Bursa: Ekin Basın Yayın ve Dağıtım,

2010.

Demir, Mehmet. Hekim ve Hastane Yönünden Tıbbî Sorumluluk Hukuku. Ankara: Yetkin Yayınları, 2018.

Demir, Simge. Kamu Görevlisi Hekimlerin Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan

Sorumluluğu. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2018.

Demirbaş, Timur. Ceza Hukuku Genel Hükümler. Ankara: Seçkin Yayıncılık,

2021.

Derdiman, Ramazan Cengiz. Anayasa Hukuku. Ankara: Alfa Akademi, 2011.

Derdiman, Ramazan Cengiz. Anayasa Hukukunun Genel Esasları ve Türk

Anayasa Düzeni. İstanbul: Alfa Akademi, 2006.

Dikici, M. Fatih. İdare Hukuku İdari Yargılama Usul Hukuku. Ankara: Agon

Yayınları, 2005.

Dural, Mustafa- Öğüz, Tufan. Kişiler Hukuku. İstanbul: Filiz Kitabevi, 2021.

Emel Badur. Tıbbi Müdahaleye Rızanın Özellik Gösterdiği Haller (Ankara:

Seçkin Yayıncılık, 2017)

Emel Badur- Eser Us Doğan. Hekimin Rücuen Tazminat Sorumluluğu Hakkında Güncel Gelişme Ve Değerlendirmeler, Dokuz Eylül Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 2, 2022.

Er, Ünal. Sağlık Hukuku. Ankara: Savaş Yayınevi, 2008.

Erdoğan, Mustafa. İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku. Ankara: Orion Kitabevi,

2016.

Eren, Fikret. Borçlar Hukuku Özel Hükümler. Ankara: Yetkin Yayınları,

2019.

Kaynaklar

289

Eren, Fikret. Borçlar Hukuku-Genel Hükümler. Ankara: Yetkin Yayınevi,

2012.

Erman, Barış. Ceza Hukukunda Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2003.

Ermumcu, Osman. 1086-6100-6110 Sayılı Kanunlara Göre Hakimlerin Hukuki Sorumluluğu. Ankara: Adalet Yayınevi, 2013.

Ersöz, Ahmet Kürşat. İlaç Hukuku Bağlamında İdarenin Sorumluluğu. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2016.

Ertan, İzzet Mert. Sosyal Hakların Uluslararası Korunması ve Avrupa Sosyal

Şartı Sistemi. İstanbul: Beta Yayınları, 2015.

Ertan, İzzet Mert. Uluslararası Boyutlarıyla Sağlık Hakkı. İstanbul: Legal Yayınevi, 2012.

Gemalmaz, Mehmet Semih. Ulusalüstü İnsan Hakları Hukuku Belgeleri II.

Cilt. İstanbul: Legal Yayınları, 2010.

Gemalmaz, Mehmet Semih. Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş. İstanbul: Beta Yayıncılık, 2003.

Genç Arıdemir, Arzu. Sözleşmeye Aykırılıktan Doğan Manevi Tazminat. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2008.

Gerçeker, Hasan. Yorumlu ve Uygulamalı Türk Ceza Kanunu. Ankara: Seçkin

Yayıncılık, 2020.

Giritli, İsmet vd. İdare Hukuku. İstanbul: Der Yayınları, 2013.

Gören, Zafer. Anayasa Hukuku. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2006.

Göze, Ayferi. Liberal Marxiste Faşist Nasyonal Sosyalist ve Sosyal Devlet.

İstanbul: Beta Yayınları, 2016.

Gözler, Kemal- Kaplan, Gürsel. İdare Hukuku Dersleri. Bursa: Ekin Yayınevi, 2015.

Salgın Hastalıklarda İdarenin Sorumlulukları

290

Gözler, Kemal. Anayasa Hukukuna Giriş. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım,

2011.

Gözler, Kemal. Anayasa Hukukunun Genel Teorisi Cilt I. Bursa: Ekin Basım

Yayın Dağıtım, 2011.

Gözler, Kemal. İdare Hukuku C. II. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2009.

Gözler, Kemal. İdare Hukukuna Giriş. Bursa: Ekin Kitabevi, 2003.

Gözler, Kemal. Türk Anayasa Hukuku Dersleri. Bursa: Ekin Basım Yayın

Dağıtım, 2013.

Gözler, Kemal. Türk Anayasa Hukuku. Bursa: Ekin Kitabevi, 2018.

Göztepe, Ece. İnsan Haklarının Korunmasında Geçici Tedbir. İstanbul: On

İki Levha Yayıncılık, 2017.

Gözübüyük, A. Şeref- Tan, Turgut. İdare Hukuku C.II İdari Yargılama Hukuku. Ankara: Turhan Kitabevi, 2014.

Gözübüyük, A. Şeref- Tan, Turgut. İdare Hukuku Genel Esaslar Cilt I. Ankara: Turhan Kitabevi, 2016.

Gözübüyük, A. Şeref. Yönetim Hukuku. Ankara: Turhan Kitabevi, 2006.

Gözübüyük, A. Şeref. Yönetsel Yargı. Ankara: Turhan Kitabevi, 2006.

Gümüş, Mustafa Alper. Borçlar Hukuku Özel Hükümler. İstanbul: Filiz Kitabevi, 2018.

Günday, Metin. İdare Hukuku. Ankara: İmaj Yayınevi, 2002.

Güran, Tevfik. İktisat Tarihi. İstanbul: Der Yayınları, 2005.

Gürkan Sert, Uluslararası Bildirgeler ve Tıp Etiği Açısından Hasta Hakları.

Ankara, Seçkin Yayınları, 2019.

Güzel vd., Ali. Sosyal Güvenlik Hukuku. İstanbul: Beta Yayınevi, 2009.

Hakeri, Hakan vd. Tıp/Sağlık Hukuku Mevzuatı. Ankara: Seçkin Yayıncılık,

2013.

Kaynaklar

291

Hakeri, Hakan. – Rosenau, Henning (ed.). VIII. Türk- Alman Tıp Hukuku Sempozyumu. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2012.

Hakeri, Hakan. Tıp Hukuku. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2020.

Hakyemez, Yusuf Şevki. Mutlak Monarşiden Günümüze Egemenlik Kavramı,

Doğuşu, Gelişimi, Kavramsal Çerçevesi ve Dönüşümü. Ankara: Seçkin

Yayınları, 2004.

Hancı, İ. Hamit. Malpraktis Tıbbi Girişimler Nedeniyle Hekimin Ceza ve Tazminat Sorumluluğu. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2006.

Hatırnaz Erol, Gültezer. Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu ve Hasta

Hakları. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2009.

Helvacı, Serap. Gerçek Kişiler. İstanbul: Arıkan Yayınları, 2007.

İpekyüz, Filiz Yavuz. Türk Hukukunda Hekimlik Sözleşmesi. İstanbul: Vedat

Kitapçılık, 2009.

İzgi, Ömer- Gören, Zafer. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Yorumu Cilt I.

Ankara: TBMM Basımevi, 2002.

Kaboğlu, İbrahim. Özgürlükler Hukuku. Ankara: İmge Kitabevi, 2002.

Kalabalık, Halil. İdare Hukukunun Temel Kavram ve Kurumları. Konya: Sayram Yayınları, 2014.

Kalabalık, Halil. İdari Yargılama Usulü Hukuku. Ankara: Seçkin Yayıncılık,

2021.

Kalaycı Ölçüm, Merve Buse. Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktorunun Tıbbi

Müdahaleden Doğan Akdi Sorumluluğu. Ankara: Seçkin Yayıncılık,

2019.

Kalkan Oğuztürk, Burcu. Türk Medeni Hukuku’nda Biyoetik Sorunlar. İstanbul: Vedat Yayıncılık, 2011.

Kangal, Zeynel T. Özel Ceza Hukuku Cilt V Genel Tehlike Yaratan, Çevreye

Karşı ve Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2019.

Salgın Hastalıklarda İdarenin Sorumlulukları

292

Kapani Münci. Kamu Hürriyetleri. Ankara: Yetkin Yayınları, 2013.

Kaplan, Gürsel. İdari Yargıda Dava Açma Süreleri. Ankara: Turhan Kitabevi,

2011.

Kaplan, Gürsel. İdari Yargılama Hukuku. Bursa: Ekin Kitabevi, 2018.

Kara Kılıçarslan, Seda. Kişilik Hakkına Saldırıda Üstün Nitelikte Özel ve Kamusal Yarar. İstanbul: Yetkin Yayıncılık, 2015.

Karakuş Işık, Zehra. Defansif Tıp Uygulamalarında İdarenin Sorumluluğu.

Ankara: Seçkin Yayınları, 2021.

Kaya Kızılırmak, Cansu. ‘’Velayet Hakkının Kapsamı Çerçevesinde Bebeklik Dönemi Aşı Uygulamalarına Rızanın Esirgenmesi’’. Prof. Dr. Feyzi

Necmeddin Feyzioğlu’nun Anısına Armağan. ed. Abuzer Kendigelen-Saibe Oktay Özdemir. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2020.

Kaya, Cemil. Kararlarından Hareketle Kamu Yararı Kavramına Danıştay’ın

Bakışı. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2011.

Kirkit, Ecem. Tıbbî Müdahalenin Hukuka Uygunluğu. Ankara: Adalet Yayınevi, 2016.

Metin, Sevtap. Biyo-Tıp Etiği ve Hukuk. İstanbul: Betim Kitaplığı, 2019.

Mumcu, Ahmet. Osmanlı Hukukunda Zulüm Kavramı. Ankara: Phoenix Yayınları, 2007.

Nohutçu, Ahmet. İdare Hukuku. Ankara: Savaş Yayınevi, 2018.

Odyakmaz, Zehra vd. Anayasa Hukuku-İdare Hukuku. İstanbul: Arıkan Basım Yayım Dağıtım, 2006.

Oğurlu, Yücel. Karşılaştırmalı İdare Hukukunda Ölçülülük İlkesi. Ankara:

Seçkin Yayıncılık, 2002.

Okay Tekinsoy, Özge. İdare Hukukunda Kamu Düzeni Kavramı. İstanbul: On

İki Levha Yayıncılık, 2011.

Kaynaklar

293

Özay, İl han. Günışığında Yönetim II Yargısal Korunma. İstanbul: On İki

Levha Yayınları, 2010.

Özay, İl Han. Günışığında Yönetim. İstanbul: Filiz Kitabevi, 2004.

Özbek, Veli Özer. İnfaz Hukuku. Ankara: Seçkin Yayınları, 2021.

Özbudun, Ergun. Türk Anayasa Hukuku. Ankara: Yetkin Yayınları, Ankara,

2008.

Özdemir, Hayrunnisa. Özel Hukukta Teşhis ve Tedavi Sözleşmesi. Ankara:

Seçkin Yayıncılık, 2004.

Özgenç, İzzet. Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2021.

Polat, Oğuz. Tıbbi Uygulama Hataları. Ankara: Seçkin Yayınevi, 2019.

Sancakdar, Oğuz vd. İdare Hukuku Teorik Çalışma Kitabı. Ankara: Seçkin

Yayınevi, 2021.

Sancakdar, Oğuz vd. İdare Hukuku. Ankara: Seçkin Yayınları, 2018.

Sancakdar, Oğuz. İdari Yargılama Hukuku Genel Esaslar. İzmir: Soru Bankası Net Yayınları, 2018.

Savaş, Halide. Yargıya Yansıyan Tıbbi Müdahale Hataları. Ankara: Seçkin

Yayıncılık, 2013.

Serozan, Rona. Çocuk Hukuku. İstanbul: Vedat Yayınları, 2005.

Şirin, Tolga. Özgürlük ve Güvenlik Hakkı. Ankara: Avrupa Konseyi Yayını,

2018.

Tacir, Hamide. Hastanın Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı. İstanbul: On İki

Levha Yayınları, 2011.

Tahmazoğlu Üzeltürk, Sultan. Anayasa Hukuku Açısından Sağlık Hakkı (Ulusal ve Uluslararası Boyutuyla). İstanbul: Legal Yayıncılık, 2012.

Tandoğan, Haluk. Türk Mes'uliyet Hukuku (Akit Dışı ve Akdi Mes'uliyet). İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2010.

Salgın Hastalıklarda İdarenin Sorumlulukları

294

Tanör, Bülent- Yüzbaşıoğlu, Necmi. 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa

Hukuku. İstanbul: Beta Basım Yayım, 2019.

Ucuner, Serkan. ‘’Mali Hukuk Açısından Mücbir Sebep Hali: Covid-19 Küresel Salgını, Hukuken Etkileri, Sonuçları’’. ed. Turan Öndeş-Ceyda Yerdelen Kaygın. Ankara: Gazi Kitabevi, 2021.

Ulu, Güher. İdari İşlemin Yetki Unsuru. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2012.

Ulusoy, Ali. Türk İdare Hukuku. Ankara: Yetkin Yayınları, 2019.

Yaşar, Hasan Nuri. İdare Hukuku Genel Esaslar. İstanbul: Der Yayınları,

2013.

Yaşayanlar, İsmail. “Osmanlı Döneminde Uygulanan Deniz Karantinasına

İlişkin Bazı Bilgiler”. Ab-ı Hayat-ı Aramak. Haz. Ozan Kolbaş-Orçun

Üçer. İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2018.

Yayla, Ahmet. İdarenin Kusursuz Sorumluluğu. İstanbul: On iki Levha Yayıncılık, 2015.

Yayla, Yıldızhan. İdare Hukuku. İstanbul: Beta Yayınevi, 2009.

Yenerer Çakmut, Özlem. Tıbbi Müdahaleye Rızanın Ceza Hukuku Açısından

İncelenmesi. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2003.

Yıldırım vd., Turan. İdare Hukuku. İstanbul: On İki Levha Yayınları, 2015.

Yıldırım, Ramazan. Açıklamalı Kaynakçalı İdare Hukuku Kavramları Sözlüğü. Konya: Mimoza Yayınları, 2006.

Yıldırım, Turan. İdari Yargı. İstanbul: Beta Yayınları, 2008.

Yılmaz, Abdullah. Türk Kamu Yönetiminin Sorun Alanlarından Biri Olarak

Afet Yönetimi. Ankara: Pegem Yayıncılık, 2003.

Yılmaz, Battal. Açıklamalı – İçtihatlı Hekimin Hukuki Sorumluluğu. Ankara:

Adalet Yayınevi, 2020.

Yılmaz, Dilşat. İdari İşlemin İcrailik Özelliği. Ankara: Astana Yayınevi,

2014.

Kaynaklar

295

Yılmaz, E. Neval. Karşılaştırmalı Hukukta Tıbbi Malpraktis ve Arabuluculuk

Uygulamaları. Ankara: Yetkin Yayınları, 2019.

Yılmaz, Yasemin. Özel Hastane İşleticisinin Hastaneye Kabul Sözleşmesi

Çerçevesinde Yürütülen Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Sorumluluğu.

İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2019.

Yolcu, Serkan. Anayasa Yargısında Sosyal Hakların Korunması. Ankara:

Seçkin Yayınları, 2018.

Yücel, Özge. Ayırt Etme Gücünden Yoksun Kişiler Adına Alınan Tıbbi Kararlarda Özerklik Hakkının Korunması ve Hasta Talimatları. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2018.

Yücel, Özge. Çocuğun Kayyım Tarafından Temsili. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2011.

Yüzbaşıoğlu, Cihan. İdare ve Personel Yönüyle Sağlık Hizmetlerinden Kaynaklanan Sorumluluk. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2020.

Zevkliler, Aydın-Gökyayla, Emre. Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri. Ankara: Turhan Kitabevi, 2019.

Zorlu, Süleyman Emre. ‘’Günümüz ve Osmanlı Hukukunda Sağlık Hakkı

Karşılaştırmalı Bir İnceleme’’. Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları

"Kamu Hukuku". ed. Nuran Koyuncu-Abdülkadir Yıldız. 237-272.

Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi Kültür Yayınları, 2021.

Zorlu, Süleyman Emre. Osmanlı Tıp Hukuku. Ankara: Adalet Yayınevi, 2017.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.