Sermaye Şirketlerinde Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Temel GÜNER
ISBN: 9786050517507
255,00 TL 300,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Temel GÜNER
Baskı Tarihi 2023/12
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 260

“Sermaye Şirketlerinde Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması” isimli bu çalışma, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) Anabilim Dalı Doktora Programı Kapsamında doktora tezi olarak

hazırlanmış ve 16.10.2023 tarihinde Prof. Dr. Mehemet Emin BİLGE (Başkan), Prof. Dr. Rauf KARASU (Danışman), Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK, Doç. Dr. Beşir Fatih DOĞAN ve Dr. Öğr. Üyesi Semih Sırrı ÖZDEMİR’den

oluşan jüri önünde savunulmuştur. Bu vesileyle bu çalışmanın hazırlanmasında danışmanlığımı üstlenen, değerli görüş ve önerileriyle çalışmanın bu

hale gelmesini sağlayan sayın Hocam Prof. Dr. Rauf KARASU’ya ve tez savunma jürisinde yer alan kıymetli Hocalarıma minnet ve şükranlarımı arzetmeyi bir borç bilirim. 2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı kapsamında

bu çalışmayı destekleyen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na (TÜBİTAK), yurt dışında bulunduğum süre içerisisnde danışmanlığımı üstlenen Freiburg Üniversitesi Institut für Wirtschaftsrecht, Arbeits- und

Sozialrecht, Abt. I: Wirtschaftsrecht bölümü direktörü Prof. Dr. Jan LİEDER’e ve sekreteri Caren GOLT’a teşekkürlerimi sunarım.

Ayrıca kitabın basımında emeği geçen YETKİN Basım Yayım ve Dağıtım A.Ş. sahibi Muharrem BAŞER başta olmak üzere tüm çalışanlarına da

teşekkür ederim.

Temel GÜNER

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ..........................................................................................................5

İÇİNDEKİLER .............................................................................................7

KISALTMALAR ........................................................................................15

GİRİŞ...........................................................................................................21

1. KONUNUN TAKDİMİ ........................................................................21

2. İNCELEME PLANI..............................................................................22

1. BÖLÜM

TÜZEL KİŞİLİK

VE

TÜZEL KİŞİLİĞE BAĞLANAN SONUÇLAR

1.1. TÜZEL KİŞİLİK KAVRAMI...............................................................25

1.2. MAL VE ŞAHIS AYRILIĞI İLKESİ...................................................25

1.3. SINIRLI SORUMLULUK İLKESİ ......................................................26

1.3.1. Genel Olarak.............................................................................26

1.3.2. Sınırlı Sorumluluk İlkesini Temellendirmek İçin

Dile Getirilen Gerekçeler .........................................................30

1.3.2.1. Şirketin Bağımsız Bir Kişiliğe Sahip Olması ................... 30

1.3.2.2. Mülkiyet-Kontrol Ayrımının Varlığı ................................ 31

1.3.2.3. Asgari Sermayenin Varlığı ............................................... 33

1.3.2.4. Profesyonel Yönetime İmkân Tanıması............................ 36

1.3.2.5. Bilgi ve İzleme Maliyetlerini Düşürmesi.......................... 38

1.3.2.5.1. Genel Olarak............................................ 38

1.3.2.5.2. Şirket Yönetiminin

İzlenmesi/Denetimi Konusunda

Ortaya Çıkacak Maliyetleri

Düşürmesi................................................ 39

1.3.2.5.3. Ortakların Malvarlığının Diğer

Ortaklar Tarafından İzlenmesi

8

İhtiyacını ve Buna Bağlı

Maliyetleri Azaltması .............................. 41

1.3.2.5.4. Ortakların Malvarlığının

Alacaklılar Tarafından

İzlenmesi İhtiyacını ve Buna

Bağlı Maliyetleri Azaltması..................... 43

1.3.2.6. Sınırlı Sorumluluğun Pay Devrini

Kolaylaştırması................................................................. 44

1.3.2.7. İşletmesel Riskleri En Uygun/Ucuz Risk

Taşıyıcısı Olan Alacaklılar Üzerine Transfer

Etmesi ............................................................................... 45

1.3.2.8. Sınırlı Sorumluluğun Sermaye Toplama İşlevi................. 46

1.3.2.9. Sorumluluğun Sınırlandırılmasının Risk

Çeşitlendirmesine İmkân Tanıması................................... 50

1.3.2.10. Olumlu Beklenen Değere Sahip Projelere

Yatırımı Teşvik Etkisi....................................................... 52

1.3.2.10.1. Girişimcilerin Risk Eğilimi ..................... 52

1.3.2.10.2. Sınırlı Sorumluluğun

Bireylerin Risk Direncini

Kırarak Yatırımı Teşvik Etmesi .............. 56

1.3.2.11. Yatırımı Teşvik Etkisinden Toplumun Bir

Bütün Olarak Faydalanması.............................................. 62

1.3.3. Sınırlı Sorumlulk İlkesinin Ortaya Çıkardığı

Olumsuz Sonuçlar ....................................................................62

1.3.3.1. Genel Olarak..................................................................... 62

1.3.3.2. Riskli ve Dikkatsiz Davranmaya Teşvik Etkisi ................ 63

1.3.3.3. Risk ve Zararın Herhangi bir Karşılık

Olmaksızın Üçüncü Kişiler Üzerine

Dışşallaştırılması............................................................... 67

1.3.3.4. Alacaklı Gruplarına Göre Riskin/Zararın

Dışsallaştırılması............................................................... 70

1.3.3.4.1. Genel Olarak............................................ 70

1.3.3.4.2. İradi ve İrade Dışı Alacaklı

Ayrımı ..................................................... 70

1.3.3.4.2.1. Genel Olarak............................................ 70

1.3.3.4.2.2. İradi Alacaklılar....................................... 71

1.3.3.4.2.3. Kendi İradeleri Dışında

Alacaklı Olan Kişiler............................... 75

1.3.3.4.2.3.1. Haksız Fiil Mağdurları ............................ 75

1.3.3.4.2.3.2. İşçiler....................................................... 76

1.3.3.4.2.3.3. Tüketiciler ............................................... 77

9

1.3.3.5. Riskin Alacaklılar Üzerine Transfer Edilmesine

Karşı Alınabilecek Önlemler ............................................ 78

1.3.3.5.1. Genel Olarak............................................ 78

1.3.3.5.2. Alacaklıların Teminat Yoluyla

Korunması ............................................... 79

1.3.3.5.3. Alacaklıların Sigorta Yoluyla

Korunması ............................................... 81

1.3.3.6. Sorumluluğun Sınırlandırılması Açısından

Girişimci Ortak ve Yatırımcı Ortak Ayrımı...................... 82

1.3.4. Şirketler Topluluğunda Sınırlı Sorumluluk İlkesi ....................84

1.3.4.1. Sınırlı Sorumluluğun Şirketler Topluluğunda

da Geçerli Olması ............................................................. 84

1.3.4.2. Sınırlı Sorumluluğun Şirketler Topluluğunda

Risk Çeşitlendirmesine İmkân Tanıması .......................... 87

1.3.4.3. Şirketler Topluluğunda Sınırlı Sorumluluğun

Riskli Davranışa Teşvik Etkisi.......................................... 88

1.3.5. Olumlu ve Olumsuz Yönleri Çerçevesinde Sınırlı

Sorumluluk İlkesinin Değerlendirilmesi ..................................88

2. BÖLÜM

SINIRLI SORUMLULUK İLKESİNİN

GÖZARDI EDİLMESİ

2.1. GENEL OLARAK................................................................................91

2.2. TARİHSEL SÜREÇ..............................................................................95

2.3. TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI

KURUMUNUN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ ...................................97

2.3.1. Genel Olarak.............................................................................97

2.3.2. Gerçek-Gerçek Olmayan Tüzel Kişilik Perdesinin

Kaldırılması..............................................................................98

2.3.3. Tüzel Kişilik Perdesinin Düz-Tersten Kaldırılması ...............101

2.3.4. Tüzel Kişilik Perdesinin Düz-Çapraz Kaldırılması................103

2.3.5. Ortakları Sorumlu Kılma (Haftungsdurchgriff)-Bilgi

ve Özellikleri Atfetme (Zurechnungsdurcgriff)

Ayrımı ....................................................................................105

2.3.5.1. Genel Olarak................................................................... 105

10

2.3.5.2. Özellikler, Bilgi Sahibi Olma, Fiiller ve

Davranışlar Bakımından Özdeş Kılma ........................... 106

2.3.5.3. Sözleşme Hükümlerinin Uygulanması

Açısından Özdeş Kılma .................................................. 111

2.3.5.4. Kanun Hükümlerinin Uygulanması

Bakımından Özdeş Kılma............................................... 112

2.4. TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASINA

İLİŞKİN TEORİLER..........................................................................115

2.4.1. Genel Olarak...........................................................................115

2.4.2. Kötüye Kullanma Teorisi .......................................................115

2.4.2.1. Genel Olarak................................................................... 115

2.4.2.2. Subjektif Kötüye Kullanma Teorisi ................................ 116

2.4.2.3. Objektif Kötüye Kullanma Teorisi ................................. 117

2.4.3. Normun Koruma Amacı Teorisi.............................................117

2.5. TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI

KURUMUNUN UYGULAMA ALANI.............................................118

2.5.1. Genel Olarak...........................................................................118

2.5.2. Yasal Şeklin Kötüye Kullanılması .........................................122

2.5.3. Alanların Karışması................................................................123

2.5.4. Şirket Üzerinde Hâkimiyet.....................................................125

2.5.4.1. Genel Olarak................................................................... 125

2.5.4.2. Şirket Üzerinde Hâkimiyet Kuran Ortağın Fiili

Organ Konumu ............................................................... 128

2.5.4.2.1. Fiili Organ Kavramı .............................. 128

2.5.4.2.2. Fiili Organ Görünüm Şekilleri............... 132

2.5.4.2.3. Fiili Organ Kavramı Tüzel

Kişilik Perdesinin

Kaldırılmasına Engel midir?.................. 134

2.5.5. Yetersiz Sermayelendirme......................................................136

2.5.5.1. Genel Olarak................................................................... 136

2.5.5.2. Başlangıçta-Sonradan Meydana Gelen Yetersiz

Sermayelendirme Ayrımı................................................ 139

2.5.5.3. Basit-Nitelikli Yetersiz Sermayelendirme

Ayrımı............................................................................. 142

2.5.5.4. Nominal-Materiel Yetersiz Sermayelendirme

Ayrımı............................................................................. 143

11

2.5.5.4.1. Nominal Yetersiz

Sermayelendirme-Ortak

Kredisi ................................................... 143

2.5.5.4.2. Maddi Anlamda Yetersiz

Sermayelendirme................................... 147

2.5.5.4.2.1. Genel Olarak.......................................... 147

2.5.5.4.2.2. Maddi Anlamda Yetersiz

Sermayelendirmenin Tespiti.................. 148

2.5.5.4.2.3. Maddi Anlamda Yetersiz

Sermayelendirme Sebebiyle

Tüzel Kişilik Perdesinin

Kaldırılması........................................... 150

2.5.6. Malvarlıklarının Karışması.....................................................156

2.5.7. Şirketin Varlığını Yok Edici Nitelikte Müdahale

Sebebiyle Sorumluluk ............................................................160

2.5.7.1. Sorumluluğun Temeli ..................................................... 160

2.5.7.2. Sorumluluğun Tarihsel Gelişimi..................................... 162

2.5.7.3. Şirketin Varlığını Yok Edici Nitelikte

Müdahale Sebebiyle Sorumluluğun Hukuki

Niteliği............................................................................ 164

2.5.7.3.1. Öğretide İleri Sürülen Görüşler............. 164

2.5.7.3.2. Yargı Uygulamasında İleri

Sürülen Görüşler.................................... 166

2.5.7.3.2.1. Trihotel Kararı Öncesi Dönem .............. 166

2.5.7.3.2.2. Trihotel Kararı ve Sonrası

Dönem................................................... 171

2.5.7.3.2.2.1. Trihotel Kararının Şirketin

Varlığını Yok Edici Nitelikte

Müdahale Sebebiyle

Sorumluluk Kurumu Açısından

Önemi.................................................... 171

2.5.7.3.2.2.2. Sorumluluğun Haksız Fiil

Kapsamında Değerlendirilmesi ............. 172

2.5.7.3.2.2.3. Haksız Fiil Kapsamında

Değerlendirilmesine Rağmen

Sorumluluğun iç Sorumluluk

Olarak Nitelendirilmesi ......................... 173

2.5.7.3.2.2.4. Sorumluluğun Sermayenin

Korunmasına İlişkin

Hükümlere Nazaran İkincil

Nitelikte Olmaması................................ 175

12

2.5.7.3.2.2.5. Sorumluluğun Haksız Fiil

Kapsamında İç Sorumluluk

Olarak Değerlendirilmesinin

Pratik Sonucu ........................................ 175

2.5.7.3.2.2.6. Trihotel Kararı Sonrası Varlığı

Yok Edici Nitelikte Müdahale

Sebebiyle Sorumluluk için

Gerekli Şartlar ....................................... 176

2.5.7.3.2.2.6.1. Genel Olarak.......................................... 176

2.5.7.3.2.2.6.2. Şirket Varlıklarının Geri

Çekilmesi............................................... 178

2.5.7.3.2.2.6.3. Bir Karşılık veya Gerekçenin

Olmaması .............................................. 182

2.5.7.3.2.2.6.4. Ahlaka Aykırılık.................................... 183

2.5.7.3.2.2.6.5. Kastın Varlığı ........................................ 184

2.5.7.3.2.2.6.6. Zarara Neden Olma ............................... 185

2.5.7.3.2.2.6.7. İflasa Neden Olma................................. 186

2.5.7.3.2.2.6.8. İspat Yükü ............................................. 187

2.5.7.3.2.2.6.9. Sorumluluğun Sınırı .............................. 187

2.5.7.3.2.2.6.10. Şirketin Varlığını Yok Edici

Müdahale Nedeniyle

Sorumluluk Kurumu ile Tüzel

Kişilik Perdesinin Kaldırılması

Kurumu Arasındaki İlişki...................... 188

2.5.8. Şirketler Topluluğunda Tüzel Kişilik Perdesinin

Kaldırılması............................................................................189

2.5.8.1. Genel Olarak................................................................... 189

2.5.8.2. Şirketler Topluluğunda Hâkim Şirketin

Sorumluluğuna İlişkin Türk-Alman Hukuku ile

ABD-İsviçre Hukuku Arasında Yaklaşım Farkı............. 191

2.5.8.3. Alman Hukukunda Konzern Sorumluluğu ..................... 191

2.5.8.3.1. Genel Olarak.......................................... 191

2.5.8.3.2. Sözleşmesel Konzern............................. 192

2.5.8.3.3. Fiili Konzern.......................................... 193

2.5.8.3.3.1. Adi Fiili Konzern................................... 193

2.5.8.3.3.2. Nitelikli Fiili Konzern ........................... 194

2.5.8.3.3.2.1. Nitelikli Fiili Konzernin Yargı

Uygulaması Sonucu Ortaya

Çıkması.................................................. 194

2.5.8.3.3.2.2. Nitelikli Fiili Konzerne İlişkin

Alman Federal Mahkemesi

Kararları ................................................ 196

13

2.5.8.4. Türk Hukukunda Konzern Sorumluluğu......................... 199

2.5.8.4.1. Genel Olarak.......................................... 199

2.5.8.4.2. Kısmı Hâkimiyet Durumunda

Sorumluluk ............................................ 200

2.5.8.4.3. Tam Hâkimiyet Durumunda

Sorumluluk ............................................ 202

2.5.8.5. Hâkim Şirketin Sorumluluğuna İlişkin

Düzenlemeler Tüzel Kişilik Perdesinin

Kaldırılmasına Engel midir? ........................................... 202

2.5.9. Tek Ortaklı Şirketlerde Tüzel Kişilik Perdesinin

Kaldırılması............................................................................206

2.5.10. Külkedisi Olarak Nitelendirilen Şirketlerde

(Aschenputtelgesellschaft) Tüzel Kişilik Perdesinin

Kaldırılması............................................................................207

2.5.11. Bağımsız Otoriteler Tarafından Denetlenen

Piyasalarda Faaliyet Gösteren Şirketlerde Tüzel

Kişilik Perdesinin Kaldırılması ..............................................209

2.5.12. Talepte Bulunanların Konumuna Göre Tüzel Kişilik

Perdesinin Kaldırılması ..........................................................209

2.5.13. Şirketin Ödeme Gücünün Ortadan

Kalkmasının/İflasının Temelinde Yatan Gerekçeye

Bağlı Olarak Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması...............212

2.6. TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI

KURUMUNUN İSTİSNAİ VE İKİNCİL NİTELİĞİ.........................214

2.7. TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASININ

HUKUKİ SONUÇLARI .....................................................................219

2.8. TÜRK YARGI UYGULAMASINDA TÜZEL KİŞİLİK

PERDESİNİN KALDIRILMASI VE ORGANİK BAĞ

KAVRAMI..........................................................................................221

2.8.1. Türk Yargı Uygulamasında Tüzel Kişilik Perdesinin

Kaldırılması Kurumuna Yaklaşım..........................................221

2.8.2. Türk Yargı Uygulamasında Organik Bağ Kavramı................222

2.8.3. Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması ve Organik

Bağ Arasındaki İlişki..............................................................227

2.8.4. Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılmasına Yönelik

Taleplerin Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresi...........................231

14

2.8.5. Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılmasına İlişkin

Davaların Görüleceği Mahkeme.............................................231

2.8.6. Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılmasına İlişkin

Davalar Zorunlu Arabuluculuğa Tabi midir? .........................232

SONUÇ ......................................................................................................235

KAYNAKÇA.............................................................................................243

Achsnich, Daniel: Die Haftung Faktischer Organe in der Aktiengesellschaft,

Hamburg 2010.

Akdağ Güney, Necla: Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu, B. 2, İstanbul 2010 (Sorumluluk).

Akdağ Güney, Necla: Anonim Şirket Yönetim Kurulu, B. 2, İstanbul 2016.

Akın, İrfan: Şirketler Topluluğunda Sorumluluk Hukuku, Ankara 2014.

Akıncı, Şahin: Alacaklılardan Mal Kaçırmak için Kurulan Yeni Şirkete Müracaat İmkânı Bakımından; Muvazaa, Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması ile Organik Bağ Kavramlarının Elverişliliği ve Yargıtay

Uygulamaları, SÜHFD, 2019, C. 27, Sa. 3, s. 651-678.

Aksoyak, Mustafa: Anonim Şirketlerde Fiili Yönetim Kurulu Üyeliği, Ankara

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2016.

Alting, Carsten: Piercing the Corporate Veil in American and German Law -

Liability of Individuals and Entities: A Comparative View, TJCIL,

1995, Vol. 2, Issue 2, s. 190-250.

Antalya, Gökhan: Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması Teorisi, I. Uluslararası

Ticaret Hukuku Sempozyumu, Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması 2 Şubat 2008, İstanbul 2008, s. 143-152.

Arkan, Sabih: Lifting the Corporate Veil in Türkish Company Law (An Overview), Prof. Dr. Metin Günday Armağanı, Ankara 2020, s. 139-145.

Ayan, Özge: Tek Kişilik Şirketlerin Uygulamaya Yansımaları, AHBVÜHFD,

2019, C. 23, Sa. 3, s. 25-51.

Aydoğan, Fatih: Tek Kişi Ortaklığı, İstanbul 2012.

Aytaç, Zühtü: Anonim Ortaklıklarda İbra, Ankara 1982.

Sermaye Şirketlerinde Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması

244

Aytaç, Zühtü: Yönetim Kurulu Uyelerinin Hâkimiyetin Hukuka Aykırı Kullanılmasından Doğan Sorumlulugu, BATİDER, 2013, C. 29, Sa. 4,

s. 5-55 (Sorumluluk).

Bainbridge, Stephen M.: Abolishing Veil Piercing, JCL, 2000, s. 480-534.

Başlamışlı Güvenir, Derya: Şirketler Hukukunda Ortaklar Tarafından Sağlanan Ödünçlere İlişkin Yaklaşım Üzerine Karşılaştıralı Bir İnceleme,

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi III. Sigorta ve Şirketler Hukuku Sempozyumu, Şirketler Hukuku 3. Oturumu Sunum Videosu,

https://www.youtube.com/live/CtLbLFg2-D8?feature=shared, dakika 53 vd. (E.T: 20.10.2023)

Battal, Ahmet: Bir Alan Araştırması Işığında Sermaye Şirketlerinin Sorumluluğu Konusundaki Hukuki Bilgi Eksikliğinin Olumsuz Sonuçları ve

Perdenin Kaldırılması Teorisi Yardımıyla Giderilmesi, YD, Ekim

1998, C. 24, Sa. 4, s. 645- 662.

Baycık, Gaye: İşverenin Tespitinde Birlikte İstihdam ve Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması Kurumları, İş Uyuşmazlıklarında Yargıtay ve

Bölge Adliye Mahkemeleri Kararları Değerlendirme Toplantısı, 06

Nisan 2019/Bolu-Abant, Ankara 2019, s. 16-24.

Benne, Dietmar: Haftungsdurchgriff bei der GmbH insbesondere im Fall der

Unterkapitalisierung, Köln 1978.

Bertschinger, Urs: Aktienrechtliche Verantwortlichkeit: Weisungen des Alleinaktionärs an die Verwaltungsräte Schliessen Anspruch der Gesellschaft aus, SZW/RSDA, 4/2000, s. 197-200.

Bicaz, Fatma Arda: Türk İş Hukukunda Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması,

İstanbul 2017.

Biggel, Hans: Die Verantwortlichkeit des Verwaltungsrates, Zürich 1940.

Bilgili, Fatih: Yeni Gelişmelerle İsviçre ve Alman Hukuklarında Anonim Ortaklıklarının Organlarının Davranışlarından Dolayı Üçüncü Kişiler

Karşısındaki Sorumluluğu ve Organların Tazminat Borcu, Ankara

2004.

K a y n a k ç a

245

Bitter, Georg: Haftung von Gesellschaftern und Geschäftsführern in der Insolvenz ihrer Gmbh – Teil 1, ZInso, 2010, Vol. 13, Issue 35, s. 1505-

1582.

Bork, Reinhard: Zurechnung im Konzern, ZGR, 1994, Vol. 23, Issue 2, s. 237-

265.

Boyacıoğlu, Cumhur: Konzern Kavramı, Ankara 2006.

Bozgeyik, Hayri/Yavaşi, Mahmut: Karşılaştırmalı Hukukta ve Uygulamada

Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması, THD, Aralık 2014, C. 9, Sa.

100, s. 299-311.

Böckli, Peter/Bühler, Christoph B.: Der Staat als Faktisches Organ einer von

ihm beherrschten privaten Aktiengesellschaft, in: Philippin/Gilliéron/Vulliemin/Michel (Hrsg.), Mélanges En L’honneur De François Dessemontet, Lausanne 2009, s. 17-41.

Böckli, Peter: Konzern und Konzerninteresse aus dem Blickwinkel des Einordnungskonzepts, in: Rolf Sethe/Peter R. Isler (Hrsg.), Verantwortlichkeit im Untemehmensrecht VII, Zürich 2014, s. 203-

245.

Böckli, Peter: Neuerungen im Verantwortlichkeitsrecht für den Verwaltungsrat, SZW/RSDA, 6/1993, s. 261-279 (Verantwortlichkeitsrecht).

Brass, Miphael: Der umgekehrte Haftungsdurchgriff im Deutschen und USAmerikanischen Recht, Frankfurt 2001.

Bremm, Gerhard: Die Problematik Einer Gesellschafterhaftung im Wege des

Durchgriffs wegen Materieller Unterkapitalisierung, Linz 2016.

Calise, Francesco: Ist die Haftung wegen existenzvernichtenden Eingriffs

auch auf andere juristische Personen als die GmbH anwendbar?

Köln 2006.

Can, Ozan: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Malvarlığı Haklarının Korunmasında Ticaret Şirketi Ortaklarının Başvurucu Sıfatının

Değerlendirilmesi ve Tüzel Kişilik Perdenin Kaldırılması Teorisi,

İnÜHFD, 2016, C. 7, Sa. 2, s. 71-82.

Sermaye Şirketlerinde Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması

246

Cataldo, Bernard F.: Limited Liability with One-Man Companies and Subsidiary Corporations, Law&Contemp.Prob, 1953, s. 473-504.

Cengiz, Dilek: Banka İşletmesi Hukukunda Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması Kuramının Uygulanmasına ve Bu Kuramın 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Çerçevesindeki Normatif Görünümlerine İlişkin

Tespitler ve Değerlendirmeler, MÜHFHAD, 2017, C. 23, Sa. 1, s.

371-440.

Chammartin Catherine/von der Crone, Hans Caspar: Der Déchargebeschluss,

SZW/RSDA, 6/2005, s. 329-338.

Çamoğlu, Ersin: Ticaret Ortaklıkları Bağlamında Perdenin Kaldırılması Kuramı ve Yargıtay Uygulaması, BATİDER, 2016, C. 32, Sa. 2, s. 5-

17.

Dâhnert, Alexander: Konvergenz der Konzernhaftung im englischen und deutschen Kapitalgesellschaftsrecht, Baden-Baden 2012.

Dauner-Lieb, Barbara: Die Existenzvernichtungshaftung als Deliktische Innenhaftung Gemäß § 826 BGB Besprechung der Entscheidung BGH

Dstr 2007, 1586 (TRIHOTEL), ZGR, 1/2008, s. 34-48.

Deilman, Barbara: Die Entstehung des qualifizierten faktischen Konzerns,

Berlin 1990.

Doğan, Beşir Fatih: Anonim Şirket Yönetim Kurulunun Organizasyonu ve

Yönetim Yetkisinin Devri, B. 2, İstanbul 2011.

Drobnig, Ulrich: Haftungsdurchgriff bei Kapitalgesellschaften, Frankfurt

1959.

Drygala, Tim/Staake, Marco/Szalai, Stephan: Kapitalgesellschaftsrecht mit

Grundzügen des Konzern- und Umwandlungsrechts, Leipzig 2011.

Dural, Mustafa: “Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması (Ya da Tüzel Kişinin

Tabanına Başvurulması)”, Sermaye Piyasası Kurulu 15. Yıl Sempozyumu, Ankara 1998, s. 97-107.

Easterbrook, Frank H./Fischel, Daniel R.: Limited Liability and the Corporation, UCLR, 1985, Vol. 52, Issue 1, s. 89-117.

K a y n a k ç a

247

Eminoğlu, Cafer/Çakır, Fatma Betül: Anonim Ortaklılarda Tüzel Kişilerin

Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi ve Kamu Tüzel Kişilerinin Yönetim Kuruluna Temsilci Ataması, GÜHFD, 2014, C. 28, Sa. 3-4, s.

277-297.

Eminoğlu, Cafer: Anonim Şirket Özelinde Fiili Yönetim Organı, Ankara

2022.

Eminoğlu, Cafer: Kuram- Uygulama İkileminde Şirketler Topluluğu Hukuku

ve (Normatif) Şirketler Topluluğu Meydana Getirmeyen Hâkimiyet

İlişkileri- TTK’nın Şirketler Topluluğuna İlişkin Hükümleri ve TSY

m. 105 Bağlamında Bir İnceleme, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara 2018, s. 9-55.

Eryiğit, Harun: Alacaklıların Korunmasına İlişkin Farklı Yöntemlerin Sermayenin Korunması İlkesi Bağlamında Değerlendirilmesi, İMÜHFD,

2020, C. 7, Sa. 1, s. 215-237.

Esen, Emre: Milletlerarası Özel Hukukta Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması, B. 2, İstanbul 2012.

Forstmoser, Peter/Jaag, Tobias: Der Staat als Aktionär: Haftungsrechtliche

Risiken der Vertretung des Staates im Verwaltungsrat von Aktiengesellschaften, in: Nicolas Druey/Peter Forstmoser (Hrsg)., Schriften zum neuen Aktienrecht 15, Zürich 2000, s. 15-92.

Forstmoser, Peter/Meier-Hayoz, Arthur/Nobel, Peter: Schweizerisches Aktienrecht, Bern 1996.

Forstmoser, Peter: Der Organbegriff im Aktienrechtlichen Verantwortlichkeitsrecht, in: Forstmoser/Schluep (Hrsg.), Freiheit und Verantwortung im Recht, Festschrift Zum 60. Geburtstag von Arthur MeierHayoz, Bern 1982, s. 125-150.

Friedman, Milton/Savage, L.J.: The Utility Analysis of Choices Involving

Risk, JPE, 1948, Vol. 56, s. 279-304.

Frodermann, Jürgen/Jannott, Dirk: Handbuch des Aktienrechts, Aufl. 9, Heidelberg 2017.

Sermaye Şirketlerinde Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması

248

Gao, Xujun: Vermögensvermischung als Haftungstatbestand im Recht der

Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Aachen 2001.

Gelb, Harvey: Piercing the Corporate Veil-The Undercapitalization Factor,

CKLR, 1982, Vol. 59, Nr. 1, s. 1-22.

Glanzmann, Lukas/Wolf, Markus: Haftung Faktischer Organe für Schäden

aus Konkursverschleppung, in: Thomas Sprecher (Hrsg.), Sanierung

und Insolvenz von Unternehmen IX Neue Entwicklungen, Zürich

2019, s. 21-45.

Glanzmann, Lukas: Haftungsrisiken der Leitungsorgane in der Finanziellen

Krise des Unternehmens, in: Peter V. Kunz/Florian S. Jörg/Oliver

Arter (Hrsg.), Entwicklungen im Gesellschaftsrecht IX, Bern 2014,

s. 247-286.

Gloger, Christian: Haftungsbeschränkung versus Gläubigerschutz in der

Gmbh, Berlin 2007.

Goette, Wulf/Habersack, Mathias/Kalss Susanne: Münchener Kommentar

zum Aktiengesetz Band 1 §§ 1-75, Aufl. 5, München 2019.

Göger, Yunus Emre: Sermaye Şirketlerinde Sınırlı Sorumluluk İlkesi ve Tüzel

Kişilik Perdesinin Kaldırılması, Ankara 2020.

Göktürk, Kürşat: Şirketler Topluluğunda Sorumluluk Esasları, B. 2, Ankara

2022.

Gül, Hilal: Yüksek Mahkeme Kararları Işığında Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması, İBD, 2017, C. 91, Sa. 6, s. 203-215.

Gültepe, İrem: Bağlı Şirketi Kayba Uğratma Suretiyle Hâkimiyetin Hukuka

Aykırı Kullanımı, Ankara 2022.

Güner, Temel: Limited Şirket Müdürlerinin Sorumluluğu, Selçuk Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,

Konya 2018.

Gürel, Murat: Kredi Sözleşmelerinde Kredinin Geri Ödenmesini Sağlamak

Amacıyla Kullanılan Taahhütler (Covenants) ve Kredi Alacaklısının

Kredi Alan Şirkete Karşı Sorumluluğu, İstanbul 2022 (Taahhütler).

K a y n a k ç a

249

Gürel, Murat: Türk Ticaret Kanunu Tasarı’sında Şirketler Topluluğunda

Hâkimiyetin Hukuka Aykırı Kullanılmasından Doğan Hukuki Sorumluluk, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2009.

Habersack, Mathias: Trihotel- Das Ende der Debatte? Überlegungen zur Haftung für Schädigende Einflussnahme im Aktien- Und Gmbh-Recht,

ZGR, 2008, s. 533-559.

Hackney, William P./Benson Tracey G.: Shareholder Liability for Inadequate

Capital, UPLR, 1982, Vol. 43, Issue 837, s. 838-879.

Halmer, Daniel Philipp: Gesellschafterdarlehen und Haftungsdurchgriff zur

Rechtsökonomik beschrankter Haftung bei Unterkapitalisierung,

Tübingen 2013.

Hansmannt, Henry/Kraakman, Reinier: Toward Unlimited Shareholder Liability for Corporate Torts, YLJ, 1991, Vol. 100, Nr. 7, s. 1879-1934.

Hartmann, Rudolf: Der Organbegriff bei der Aktiengesellschaft, Bern 1945.

Hatemi, Hüseyin: Medeni Hukuk Tüzel Kişileri I, İstanbul 1979.

Heintzman, Thomas G./Kain, Brandon: Through the Looking Glass: Recent

Developments in Piercing the Corporate Veil, BFLR, 2013, Vol. 28,

Issue 3, s. 525-548.

Helvacı, Mehmet: Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyesinin Hukuki Sorumluluğu, B. 2, İstanbul 2001 (Sorumluluk).

Helvacı, Mehmet: Çek Kanunu Tasarısının Değerlendirilmesi, BATİDER,

2009, C. 25, Sa. 4, s. 229-251.

Hermes, Judith: Wunsch und Wirklichkeit der GmbH-Haftungsbeschränkung:

Eine Rechtstatsachenuntersuchung, Baden-Baden 2006.

Hillman, Robert W.: Limited Liability in Historical Perspective, WLLR,

Spring 1997, Vol. 54, Issue 2, s. 613-627.

Hommelhoff, Peter: Konzernorganisation und Haftungsbeschränkung – zur

Legitimität des faktischen Konzerns – ZGR, 2019, Vol. 48, Issue 3,

s. 379-411.

Sermaye Şirketlerinde Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması

250

Hölters, Wolfgang/Weber, Markus: Aktiengesetz, Kommentar, Aufl. 4,

München 2022.

Hüffer, Uwe/Koch, Jens: Aktiengesetz, Aufl. 15, München 2021.

Imanalin, Ali: Rethinking Limited Liability, CSLR, 2011, s. 89- 99.

Isler, Peter R./Schott, Bertrand G.: Haftung von Verwaltungsrat und

Geschäftsleitung für Nicht Minder-Konforme Vergütungen, Verantwortlichkeit im Unternehmensrecht VII, Zurich 2014, s. 7-38.

Isler, Peter R.: Die kreditgebende Bank-ein faktisches Organ des Schuldners?,

Aktuelle Fragen des Bank- und Finanzmarktrechts: Festschrift für

Dieter Zobl zum 60. Geburtstag, Zürich 2013, s. 287-301.

Isler, Peter R.: Fragen der Aktiv- und Passivlegitimation in Verantwortlichkeitsprozessen, in: Weber/Isler (Hrsg.), Verantwortlichkeit im Unternehmensrecht IV, Zurich 2008, s. 87-115 (Verantwortlichkeitsprozessen).

İzmirli, Yadigâr: Anonim Şiretlerde Yönetim Kurulunun Organ Niteliğini

Kaybetmesi ve Hukuki Sonuçları, Ankara 2001.

Kaplan, İbrahim: Tüzel Kişiliğe Sahip Ticaret Ortaklıklarında Perdenin Kaldırılması Talepli Hukuki Sorumluluk Davaları, BATİDER, 2009, C.

25, Sa. 4, s. 37-46.

Karasu, Rauf: Anonim Şirketlerde Emredici Hükümler İlkesi, B. 2, Ankara

2015.

Kaşak, Fahri Erdem: Tüzel Kişilik Kavramı ve Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması, MÜHFHAD, Aralık 2020, C. 26, Sa. 2, s. 1242-1263.

Kaya, Barış: Perdenin Kaldırılması Kuramının Uygulamadaki Seyri, HÜHFD,

Özel Sayı, 2022, s. 482-493.

Kehl, Dieter: Der sogenante Durchgriff, Zürich 1991.

Kendigelen, Abuzer: Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması, Hukuki Mütalaalar, İstanbul 2012, s. 27-35.

K a y n a k ç a

251

Kervankıran, Emrullah: Sermaye Ortaklıklarında Sınırlı Sorumluluk İlkesine

Karşı Önemli Bir İstisna: Tüzel Kişilik Perdesi`nin Kaldırılması, ErzÜHFD, 2007, C. 11, Sa. 3–4, s. 453-472.

Kesik Canbulut, Büşra: Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması, LHD, 2023, C.

18, Sa. 212, s. 3703-3715.

Khimji, Mohamed F./Nicholls, Christopher C.: Piercing the Corporate Veil in

the Canadian Common Law Courts: An Empirical Study, Queen's

L, 2015, Vol. 41, Issue 1, s. 207-254.

Kırca, İsmail/Şehirali Çelik, Feyzan Hayal/Manavgat, Çağlar: Anonim Şirketler Hukuku, C. I, Ankara 2013.

Kırca, İsmail: Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarında Takdir Yetkisi –

Özen Borcu, BATİDER, 2004, C. 22, Sa. 3, s. 85-96.

Kırca, İsmail: Anonim Şirketlerde Tüzel Kişilerin Yönetim Kurulu Üyeliği,

BATİDER, 2012, C. 28, Sa. 2, s. 51-59.

Klappstein, Verena: Dırectors’ Duties and Liabılıty in Germany, in: Annex to

Study On Dırectors’ Duties and Liability, Prepared for the European

Commission DG Markt By Carsten Gerner-Beuerle, Philipp Paech,

Edmund Philipp Schuster, LSE, 2013, Available At: Http://Ec.Europa.Eu/İnternal_Market/Company/Docs/Board/2013-Study-Reports_En.Pdf.

Kleinertz, Klaus: Missbrauch der Haftungsbeschrankung bei der GmbHZugleich ein Beitrag zur Missbrauchslehre und zur Durchgriffshaftung, Köln 1967.

Klopfer, Rainer: Fragen der Aktiv- und Passivlegitimation für Verantwortlichkeitsklagen in Konzernverhältnissen, Verantwortlichkeit im Unternehmensrecht VIII, Zurich 2016, s. 7-32.

Koçaşlan, Gelengül: Risk Altında Karar Almada Neoklasik ve Alternatif Yaklaşımlar: Kayıplar Alanında Risk Tavırlarına İlişkin Davranışsal Bir

Araştırma, İstanbul 2011.

Sermaye Şirketlerinde Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması

252

Kuhn, Georg: Haften die GmbH-Gesellschafter für Gesellschaftsschulden

persönlich? Festschrift für Robert Fischer, Aufl. 1, De Gruyter 1979,

s. 351-364.

Kunz, Peter V.: Materielle Organschaft („Faktische VR“): Voraussetzung

Sowie Folgen im Aktienrecht, Entwicklungen im Gesellschaftsrecht

IX, Hrsg (Peter V. Kunz/Florian S. Jörg/Oliver Arter), Bern 2014, s.

174-194.

Kuş, Ulaş Baran: Sermaye Şirketlerinde Sınırlı Sorumluluk İlkesinin İstisnası

Olarak Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması, Ankara 2020.

Küçük, Damla: Anglo Sakson Hukukunda Şirketler Topluluğunda Tek İşletme Sorumluluğu Teorisi ve Bu Teorinin Türk Hukukundaki Yansımaları, AnBD, 2019/1, s. 289-360.

Kütükçü, Doğan: Anonim Şirketlerde Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması,

BÜHFKHD, 2009, Sa. 63-64, s. 105-126.

Lehmann, Michael: Das Privileg der Beschränkten Haftung und der

Durchgriff im Gesellschafts- und Konzernrecht, ZGR, 2009, Vol.

15, Issue 3, s. 345-371.

Lieder, Jan/Bialluch, Martin: Differenzhaftung und Existenzvernichtungshaftung bei Verschmelzung – Zugleich Besprechung von BGH v.

6.11.2018 – II ZR 199/17, ZGR 2019, s. 760-779.

Macey, Jonathan R.: The Limited Liability Company: Lessons for Corporate

Law, WULR, Vol. 73, Issue 2, 1995, s. 433- 454.

Maizes, Rachel: Limited Liability Companies: A Critique, JLR, 1996, Vol.

70, Nr. 3, s. 575-608.

Matschernus, Gunnar: Die Durchgriffshaftung wegen Existenzvernichtung in

der GmbH, Nomos 2007.

Metzler, Lukas/Schmuki, Markus: Die Aktionärseigenschaft des VRMitglieds - Zur Bedeutung von Qualifikationsaktien in der Praxis,

AJP, 2004, s. 169-174.

K a y n a k ç a

253

Metzler, Lukas/Schmuki, Markus: Voraussetzungen und Folgen der Déchargeerteilung der Generalversammlung an den Verwaltungsrat Einer

Aktiengesellschaft, AJP, 2001, s. 945-948 (Déchargeerteilung).

Meyer, Justus: Haftungsbeschränkung im Recht der Handelsgeselschaften,

Heidelberg 2000 (Haftungsbeschränkung).

Meyer, Justus: Wirtschaftsprivatrecht Eine Einführung, Aufl. 8, Heidelberg,

2017.

Michael, Douglas C.: To Know a Veil, JCL, Fall 2000, s. 41-62.

Millon, David K.:Piercing the Corporate Veil, Financial Responsibility and

the Limits of Limited Liability, ELJ, 2007, Vol. 56, Issue 5, s. 1305-

1382.

Moeremans, Daniel: Die Durchgriffshaftung bei Kapitalgesellschaften eine

rechtsvergleichende Untersuchung nach Deutschem und Argentinischem Recht, 1989.

Monsch, Martin/Von Der Crone, Hans Caspar: Durchgriff und wirtschaftliche

Einheit Bundesgerichtsurteil 5A_739/2012 vom 17. Mai 2013,

SZW/RSDA, 5/2013, s. 445-457.

Muchlinski, Peter: Limited Liability and Multinational Enterprises: A Case

for Reform?, CJE, 2010, Vol. 34, s. 915–928.

Mülbert, Peter O./Wilhelm Alexander: Existenzvernichtungshaftung-Gesellschafterhaftung Für Gläubigerschädigende Einwirkungen auf die

Gesellschaft, Türk-Alman Marka Hukukunda Güncel Gelişmeler ve

Türk-Alman Şirketler Topluluğu Hukuku Uluslararası Sempozyumları 15 –16 Mayıs 2014, s. 185-216.

Mülhens, Jorg: Der Sogenannte Haftungsdurchgriff im Deutschen und Englischen Recht, Tübingen 2006.

Müller-Freinfels, Wolfram: Zur Lehre vom sogenannten “Durchgriff’ bei juristischen Personen im Privatrecht, AcP, 1957, Vol. 6, Issue 156, s.

522-543.

Sermaye Şirketlerinde Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması

254

Nannt, Sarah: Der Existenzvernichtende Eingriff des Gmbh-Gesellschafters,

StudZR, 2/2008, s. 211-234.

Neher, Florian: Innergesellschaftliche Haftung für die Verletzung von Sorgfaltspflichten und Durchgriffshaftung bei Kapitalgesellschaften, Baden-Baden 2011.

Okutan Nilsson, Gül: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Şirketler Topluluğu Hukuku, İstanbul 2009.

Özkan, Aytül: İş Hukukunda Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması Teorisi,

ÇÜHFD, 2020, C. 5, Sa. 1, s. 2493-2522.

Özkurt, Ayşegül: Bankacılık Hukukunda Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması, İstanbul 2018.

Özsu, Güray: Ekonomik Bir Bütünlük Olarak Şirketler Topluluğunda Hukuki

Sorumluluk, Ankara 2021.

Öztan, Bilge: Medeni Hukuk Tüzel Kişilerinde Organ Kavramı ve Organın

Fiillerinden Doğan Sorumluluk, Ankara 1970.

Öztek, Selçuk/Memiş, Tekin: Şirketler Hukuku ve İcra İflas Hukuku İlkeleri

Karşısında Borçlu Şirketin Alacaklılarının Hâkim Ortağa Karşı Korunması, I. Uluslararası Ticaret Hukuku Sempozyumu, Tüzel Kişilik

Perdesinin Kaldırılması 2 Şubat 2008, İstanbul 2008, s. 195-216.

Pehlivan, Selin: İngiltere ve ABD Hukukunda Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması, İBD, 2018, C. 92, Sa. 2, s. 210-232.

Peterson, Christopher W.: Piercing the Corporate Veil by Tort Creditors,

JBTL, 2017, Vol. 13, Issue 4, s. 63-95.

Plüss, Adrian: Haftung aus faktischer Organschaft – Risiken von Aktionärspools, Beiräten und Steuerungsausschüssen, IWIR, 1/2002, s. 25-28.

Poroy, Reha/Tekinalp, Ünal/Çamoğlu, Ersin: Ortaklıklar Hukuku I, İstanbul

2021.

Poroy, Reha/Tekinalp, Ünal/Tekinalp, Gülören: Ortaklıklar Hukukunda Organların Sorumluluğu, Doğumunun 100. Yılında Atatürk’e Armağan, İstanbul 1982, s. 347-398.

K a y n a k ç a

255

Pulaşlı, Hasan: Sermayesiz Sermaye Şirketi ile Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar

ve Bunlara Karşı Alınması Gereken Hukuki Önlemler, BATİDER,

2018, C. 34, Sa. 2, s. 5-19 (Sermayesiz Sermaye Şirketi).

Pulaşlı, Hasan: Şirketler Hukuku Şerhi, C. I, B. 4, Ankara 2022 (Şerh).

Pulaşlı, Hasan: Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim Şirketlerde Yöneticilerin Hukuki Sorumluluğu, Prof. Dr. Ali Naim İnan’a Armağan, Ankara 2009, s. 571-590.

Rehbinder, Eckardt: Kornzenaußenrecht und algemeines Privatrecht, Gehlen

1969.

Roth, Günter H.: Zur Economic Analysis der beschrânkten Haftung, ZGR,

2009, Vol. 15, Issue 3, s. 371-382.

Röck, Sarah: Die Rechtsfolgen der Existenzvernichtungshaftung Indisponibilitât - Glâubigerbezug – Schadensberechnung, Tübingen 2011.

Röhricht, Volker: Die GmbH im Spannungsfeld zwischen wirtschaftlicher

Dispositionsfreiheit ihrer Gesellschafter und Gläubigerschutz,

Festschrift zum 50 jährigen Bestehen des BGH, München 2000, s.

83-122.

Sağlam, İpek: Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması Kavramına Genel Bir Bakış, I. Uluslararası Ticaret Hukuku Sempozyumu, Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması 2 Şubat 2008, İstanbul 2008, s. 153-161.

Schall, Alexander: “Durchgriffshaftung” im Aktienrecht –Haften Aktionäre

für Existenzvernichtende Eingriffe, Qualifiziert Faktische Konzernierung oder Materielle Unterkapitalisierung? Festschrift für Eberhard Stilz zum 65. Geburtstag, München 2014, s. 537-555

(Durchgriffshaftung).

Schall, Alexander: Kapitalgesellschaftsrechtlicher Glaubigerschutz, München

2009 (Glaubigerschutz).

Schall, Alexander: The New Law of Piercing the Corporate Veil in the UK,

ECFLR, Vol. 13, Issue 4, s. 549-574 (Piercing The Corporate Veil).

Sermaye Şirketlerinde Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması

256

Schanze, Erich: Einmanngesellschaft und Durchgriffshaftung als Konzeptionalisierungsprobleme gesellschaftsrechtlicher Zurechnung, Metzner

1975.

Schiessl, Maximilian: The Liability of Corporations and Shareholders for the

Capitalization and Obligations of Subsidiaries under German Law,

NJILB, 1986, Vol. 7, Issue 3, s. 480-506.

Schmıdt, Karsten/Lutter, Marcus: Aktiengesetz, Kommentar, Aufl. 4, Köln

2020.

Serıck, Rolf: Rechtsform und Realitat juristischer Personen, Tübingen 1955.

Serozan, Rona: Tüzel Kişiler, Özellikle Dernekler ve Vakıflar, İstanbul 1990.

Seven, Vural/Göksoy, Can: Ticaret Şirketlerinde Tüzel Kişilik Perdesinin

Kaldırılması, Bir Kararın Değerlendirilmesi, İBD, 2006, C. 80, Sa.

6, s. 2455-2470.

Siebert, Wolfganf: Einmann-GmbH und Strohmann-Gründung, BB, 1954, s.

417.

Smith, Douglas G.: Piercing the Corporate Veil in Regulated Industries, BYLUR, 2008, Vol. 2008, Nr. 4, s. 1169- 1210.

Speranzin, M.: Piercing the Corparate Veil in Italian Company and Banking

Law, I. Uluslararası Ticaret Hukuku Sempozyumu, Tüzel Kişilik

Perdesinin Kaldırılması 2 Şubat 2008, İstanbul 2008, s. 163-172.

Staudinger, Ansgar: Haftung des Gesellschafters wegen eines existenzvernichtenden Eingriffs - Aktüelle sach- und kollisionsrechtliche Zweifelsfragen, I. Uluslararası Ticaret Hukuku Sempozyumu, Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması 2 Şubat 2008, İstanbul 2008, s. 317-

349.

Şahin, Ayşe: Yargı Kararlarında Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması Yoluyla

İlişkili Şirketin Sorumlu Kılınması, LHD, 2022 C. 20, Sa. 233, s.

1603-1662.

Şener, Oruç Hami: Limited Ortaklıklar Hukuku, Ankara 2017.

Şenocak, Kemal/Türkmen, Emre: Şirketler Hukuku Şerhi, Ankara 2023.

K a y n a k ç a

257

Tan, Cheng-Han/Wang, Jiangyu/Hofmann, Christian: Piercing the Corporate

Veil: Historical, Theoretical & Comparative Perspectives, BBLJ,

2019, Vol. 16, Nr. 1, s. 140-203.

Tekinalp, Gülören/Tekinalp, Ünal: Perdeyi Kaldırma Teorisi, Reha Poroy’a

Armağan, İstanbul 1995, s. 387-404.

Tekinalp, Ünal: Tek Kişilik Ortaklık I-Tek Pay Sahipli Anonim Ortaklık, İstanbul 2011 (Tek Kişilik Ortaklık).

Tekinalp, Ünal: Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Şirketler Topluluğuna İlişkin Düzenlemesinde Kontrol İlkesi, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi' ye

Armagan, Cilt II, İstanbul 2009, s. 1543-1556 (Kontrol İlkesi).

Teubner, Gunther: Die Politik des Gesetzes im Recht der Konzernhaftung

Pladoyer für einen Sektoralen Konzerndurchgrif, Festschrift für

Ernst Steindorff, Berlin 1990, s. 261- 279.

Thompson, Robert B.: Piercing the Corporate Veil: An Empirical Study, CLR,

Jully 1995, Vol. 76, Issue 5 s. 1036-1074.

Topaloğlu, Mustafa: Sermaye Şirketlerinde Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması ve Bu Konuda Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Getirilen Hükümler, Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, II. Cilt, Ankara 2010, s.

2083-2103.

Torggler, Ulrich: Fünf (Anti-)Thesen zum Haftungsdurchgriff, JBI, 2006,

Vol. 2, s. 85 vd.

Tosun, Zelal Narçin: Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması ve Şirketler Topluluğunda Sorumluluk Düzenlemeleriyle Karşılaştırılması, THD,

2015, C. 10, Sa. 105, s. 89-103.

Trautmann, Theresa N.: Die Legitimation der Beschränkten Haftung im Konzern, Baden-Baden 2020.

Türk, Ahmet: Sermaye Ortaklıklarında Öz Kaynakların Yerini Tutan Ödünçler Kurumuna İhtiyaç Olup Olmadığı Sorunu (Alman Hukukundaki

Yasal Düzenleme ve İsviçre Hukuku Çerçevesinde Değerlendirme

ve Yasal Düzenleme Önerisi), BATİDER, 2016, C. 32, Sa. 2, s. 99-

145.

Sermaye Şirketlerinde Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması

258

Ulucan, Devrim, İş Hukukunda Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması,

İÜHFM, 2016, C. 74, s. 753-760.

Ulusoy, Erol: Çek Kanunu Tüzel Kişilik Perdesini Aralıyor, İnÜHFD, 2010,

C.1 Sa.1, s. 68-85.

Ulusoy, Erol: Şirketler ve Bankacılık Hukukunda Kapsama Alma ve Sorumlu

Kılma Amacıyla Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması, I. Uluslararası Ticaret Hukuku Sempozyumu, Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması 2 Şubat 2008, İstanbul 2008, s. 351-405 (Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması).

Uyar, Talih: Tasarrufun İptali Davası ve Muvazaa, Nam-ı Müstear, İşletmenin

Devri, Kanuna Karşı Hile ve Perdeyi Kaldırma Teorisi, ABD,

2016/2, s. 343-403.

Uyanık, Namık Kemal: Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması ve Organik Bağ,

Ankara 2023.

Vandekerckhove, Karen: Piercing the Corporate Veil, Kluwer Law International 2007.

von Greyerz, Christoph: Aktionärsschutz im neuen Aktienrecht, ZBJV, 1984,

Vol. 120, s. 441-446.

Wachter, Thomas: AktG Kommentar zum Aktiengesetz, Aufl. 2, Köln 2014.

Wahl, Axel: Die Haftung der Gmbh-Gesellschafter Wegen Existenzvernichtung - Verletzung der Vermögensbindung in der Gmbh – Frankfurt

2005.

Watter, Rolf /Dubs, Dieter: Der Dechargebeschluss, AJP/PJA, 8/2001, s. 908-

923.

Watter, Rolf/Pellanda, Katja Roth: Die „Richtige“ Zusammensetzung des

Verwaltungsrates, Verantwortlichkeit im Unternehmensrecht III,

Zürich 2006, s. 47-95.

Wede, Marek: Die Pflicht zur Verlustübernahme im GmbH Vertragskonzern

- Erforderlichkeit und Rechtfertigung einer Analogie von § 302

AktG im GmbH-Recht – Bremen 2016.

K a y n a k ç a

259

Weller, Marc-Phlippe: Die Neuausrichtung der Existenzvernichtungshaftung

Durch den BGH und ihre Implikationen für die Praxis, Zugleich

Besprechung BGH V. 16.7.2007 - II ZR 3/04, ZIP 2007, 1552 (Trihotel), ZIP 36/2007, s. 1681-1689.

Wilhelm, Alexander: Grundsatze der Haftung Dritter im Recht der Gesellschafterdarlehen, ZIP, 2020, s. 221-2212.

Wilhelm, Jan: Rechtsform und Haftung bei derjuristischen Person, Berlin

1981.

Wimmer-Leonhardt, Susanne: Konzernhaftungsrecht: die Haftung der Konzernmuttergesellschaft für die Tochtergesellschaften im deutschen

und englischen Recht, Tübingen 2004.

Yalçın, Taner: Bankacılık Hukukunda Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması,

Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, I. Uluslararası Ticaret

Hukuku Sempozyumu, Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması 2 Şubat 2008, İstanbul 2008, s. 277-315.

Yanlı, Veliye: Anonim Ortaklıklarda Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması ve

Pay Sahiplerinin Ortaklık Alacaklılarına Karşı Sorumlu Kılınması,

İstanbul 2000.

Yasaman, Hamdi: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nda Hâkimin Genişleyen

Rolü, BATİDER, 2009, C. 25, Sa. 4, s. 71-94.

Yasan, Mustafa: Limited Şirketlerde Asgari Ssermaye Kuralının Gerekliliği

ve Yeterliliğinin Güncel Gelişmeler Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi II. Sigorta ve Şirketler Hukuku Sempozyumu, Şirketler Hukuku 1. Oturumu Sunum Videosu, https://www.youtube.com/live/RnM3ax2ginY?feature=

share, dakika 21 vd. (E.T: 20.10.2023)

Yavaş, Murat: İcra İflas Hukukunda Tüzel Kişiliğin Perdesinin Kaldırılması,

Terazi Hukuk Dergisi, 2008, Sa. 24, s. 17-46.

Yıldırım, Kamil: Maddi Hukuk İcra Hukuku İlişkisi ve İptal Davalarında Perdeyi Kaldırma Teorisine Hukuki Korunma Sağlanan Enstrümanlar,

Sermaye Şirketlerinde Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması

260

I. Uluslararası Ticaret Hukuku Sempozyumu, Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması 2 Şubat 2008, İstanbul 2008, s. 173-194.

Yılmaz, Gülşah: Şirketlerde Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması Teorisi ile

Organik Bağ Kavramının İş Uyuşmazlıkları Hakkında Verilen Kararlardan Hareketle Karşılaştırılması, TFM, 2021, C. 7, Sa. 2, s. 351-

363 (Yılmaz G.).

Yılmaz, Lerzan: Anonim Şirketlerde Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması

Meselesi Hakkında İsviçre Federal Mahkemesi Kararları Işığında

Düşünceler, I. Uluslararası Ticaret Hukuku Sempozyumu, Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması 2 Şubat 2008, İstanbul 2008, s. 233-

259 (Yılmaz L.).

Yurdakul, Berk Arda: Şirketlerde Organik Bağ ve Tüzel Kişilik Perdesinin

Kaldırılması, Ankara 2023.

Yüksel, Kemalettin: Şirketler Hukukunda Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması Örtünün Aralanması, I. Uluslararası Ticaret Hukuku Sempozyumu, Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması 2 Şubat 2008, İstanbul

2008, s. 261-276.

Ziemons, Hildegard: Die Haftung der Gesellschafter für Einflusnahmen auf

die Geschaftsführung der GmbH, Berlin 1996.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.