Sigorta Hukuku ve Tahkim Uygulamaları

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Bilal Sayın - R. Ufuk Baranoğlu
ISBN: 9786050517163
425,00 TL 500,00 TL

Adet

 
   3 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Bilal Sayın, R. Ufuk Baranoğlu
Baskı Tarihi 2023/11
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 430

Av. Arb. Bilal Sayın & Av. Arb. R. Ufuk Baranoğlu


Temel Kavramlar

Sigorta Hukukunda Sorumluluk

Ferdi Kaza Koltuk Sigortası

Trafik Kazalarında Kusur

Kasko Sigortası

Maddi Tazminat Türleri

Mevzuat

Dilekçe Örnekle

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ........................................................................................................15

BİRİNCİ KİTAP

TEMEL KAVRAMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

TEMİNAT KAPSAMI

1. Sigortanın Tarihçesi..............................................................................17

2. Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası (KTK 91md101md)..................................................................................................17

3. Araç İşleteni:.............................................................................................19

4. Üçüncü Kişi (Şahıs):.............................................................................20

5. Motorlu Araç:........................................................................................42

İKİNCİ BÖLÜM

TEMİNAT KAPSAMI

1. Trafik (ZMSS) Sigortasının Kapsamı...................................................42

2. Tazminatın Türü ve Zarar Bakımından Poliçenin Kapsamı: ................42

3. Kazanın Meydana Geldiği Yer Bakımından Teminat:..........................42

4. Araç Yönünden Teminat.......................................................................47

5. Teminat Kapsamı Dışında Kalan Durumlar..........................................48

6. ZMSS (Trafik Sigortası) Teminat Limitleri..........................................54

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SORUMLULUĞA İLİŞKİN HALLER

1. Araç İşleteni veya Sürücünün Kazada Ölmesi veya

Yaralanması Halinde ZMSS'nin Sorumluluğu......................................61

2. Sürücünün İşleten Sıfatıyla Aracı Sevk ve İdare Ettiği Tek

Taraflı Trafik Kazaları Bakımından Sorumluluk:.................................61

6

3. Sürücünün İşleten Sıfatıyla Aracı Sevk ve İdare Ettiği Çift

Taraflı Trafik Kazaları Bakımından Sorumluluk:.................................61

4. Sürücünün İşleten Olmadığı Durumlarda Aracı Sevk ve İdare

Ettiği Tek Taraflı Trafik Kazaları Bakımından Sorumluluk:................62

5. Sürücünün İşleten Olmadığı Durumlarda Aracı Sevk ve İdare

Ettiği Çift Taraflı Trafik Kazaları Bakımından Sorumluluk:................63

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

GERÇEK ZARAR İLKESİ

1. Gerçek Zararın Tespiti ve Sigorta Şirketinin Sorumluluğu ..................71

2. İş Göremezlik Tazminat Hesaplaması: .................................................71

3. Trafik Kazalarında Kusur Oranının Tespiti: .........................................72

4. Tazminat Hesabı İçin Maluliyet Oranı Tespiti: ....................................72

5. Tazminat Hesabı İçin Gelir Durumu:....................................................72

BEŞİNCİ BÖLÜM

HESAPLAMA METOTLARI

1. Trafik Kazalarında Tazminat Hesabı Formülleri. .................................73

2. Bakıcı Gideri Hesabı.............................................................................73

3. TRH 2010 Yaşam Tablosuna Göre Tazminat Hesabı...........................74

4. PMF 1931 Tablosuna Göre Tazminat Hesaplaması..............................82

5. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplaması Örnek Bir

Bilirkişi Raporu.....................................................................................82

İKİNCİ KİTAP

SİGORTA HUKUKUNDA SORUMLULUK

BİRİNCİ BÖLÜM

TAZMİNATA İLİŞKİN HUKUKİ DURUMLAR

1. Araç İşleteninin Değişmesi Durumunda Hukuki Sorumluluk ..............93

2. Sigorta Şirketinin Tazminattan Kurtulması veya Tazminat

Miktarında İndirim:...............................................................................94

3. Tazminat Alacağının İcra Takibine Konulması - İcra İnkar ve

Kötüniyet Tazminatı: ............................................................................94

7

4. Faizin Başlangıç Tarihi ve Faiz Türü Bakımından

Sorumluluk:...........................................................................................95

5. İşleten Açısından:..................................................................................95

6. Sigorta Şirketi Açısından: .....................................................................95

İKİNCİ BÖLÜM

ZAMANAŞIMI VE USULE İLİŞKİN KURALLAR

1. Trafik Kazalarında Zamanaşımı............................................................96

2. Trafik Kazalarında Yetkili ve Görevli Mahkeme ...............................106

3. Sigorta Şirketine Başvuru Süreci ........................................................112

4. Maluliyet Rapor Ücreti Yargılama Giderlerinden Sayılır Ve

Sigorta Şirketleri Tarafından Ödenir...................................................114

5. İş Göremezlik Tazminatında Hükme Esas Alınması Lazım

Gelen Maluliyet Raporları ..................................................................114

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HATIR TAŞIMASI VE RÜCU

1. Hatır Taşıması İndirimi Nedir? ...........................................................128

2. Taraflar Leh ve Aleyhine Vekalet Ücreti............................................132

3. Sigorta Şirketinin Limitle Sorumluluğu (Yargılama Masrafları

-Vekalet Ücreti Bakımından Değerlendirme).....................................134

4. Sigorta Şirketinin İşletene veya Sürücüye Rücu Hakkı ......................134

5. Sürücünün Alkollü Olması Durumunda Rücu Hakkı .........................138

6. Ehliyetsiz Araç Kullanılması Durumunda Sigortanın İşletene

Rücu Hakkı .........................................................................................138

7. İstiap Haddinin Aşılması Durumunda Sigortanın İşletene

Rücu Hakkı .........................................................................................142

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

GÜVENCE HESABI VE HUKUKİ SORUMLULUĞU

1. Kazaya Karışan Aracın Sigortasının Olmaması ve Güvence

Hesabının Sorumluluğu.......................................................................143

2. Çalınan veya Gasp Edilen Araçların Trafik Kazasına

Karışması Halinde Güvence Hesabının Sorumluluğu.........................147

8

3. Sigortalının Tespit Edilememesi Durumunda Güvence

Hesabının Sorumluluğu.......................................................................157

4. İlgili Sigorta Şirketinin İflası ve Güvence Hesabının

Sorumluluğu........................................................................................158

5. Güvence Hesabının Teminat Altına Aldığı Riziko Türleri .................160

ÜÇÜNCÜ KİTAP

FERDİ KAZA KOLTUK SİGORTASI

BİRİNCİ BÖLÜM

FKK GENEL BİLGİLERİ

1. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza

Sigortası ..............................................................................................163

2. Tazminat Alacağının İlamsız İcraya Konulması - İcra İnkar ve

Kötüniyet Tazminatı ...........................................................................168

3. Ölüm Halinde Ödenecek Tazminat:....................................................168

4. Yaralanma Halinde Ödenecek Tazminat; ...........................................169

İKİNCİ BÖLÜM

TAHKİM USULÜ VE YARGILAMA ESASLARI

1. Tahkim Usulü ve Yargılama Esasları .................................................170

2. Sürekli Sakatlık Halinde Başvuru Sahibinden Talep Edilen

Belgeler...............................................................................................172

3. Ölüm Halinde Hak Sahibinden Talep Edilen Belgeler: ......................172

4. Sigorta Tahkim Komisyonu Kararların Niteliği ve Karara

Karşı Kanun Yolları............................................................................173

DÖRDÜNCÜ KİTAP

TRAFİK KAZALARINDA KUSUR

BİRİNCİ BÖLÜM

KUSUR DURUMLARI

1. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa Göre Kusur

Durumları:...........................................................................................175

2. Asli Kusur:..........................................................................................175

9

3. Tali Kusur: ..........................................................................................175

4. KTK'ya Göre Sürücülerin Asli Kusurlu Sayıldığı Haller: ..................175

5. KTK'ya göre YAYALARIN Kusurlu Sayıldığı Haller;......................176

İKİNCİ BÖLÜM

KUSUR ORANLARI

1. Asli Kusur Tali Kusur Yüzde Oranları: ..............................................179

2. Trafik Kazası Kusur Oranına İtiraz.....................................................181

BEŞİNCİ KİTAP

KASKO SİGORTASI

BİRİNCİ BÖLÜM

KARA TAŞITLARI KASKO SİGORTASI

1. Kara Taşıtları Kasko Sigortası ............................................................183

2. Kasko Sigortasında Teminatın Kapsamı.............................................183

3. Kasko Sigortasında Kessin Olarak Teminat Dışında Kalan

Zararlar................................................................................................186

4. Ehliyetsiz Araç Kullanmadan Doğan Zararlarda Kasko

Teminatı..............................................................................................187

5. İstiap Haddinin Aşılması Durumunda Kasko Teminatı......................188

İKİNCİ BÖLÜM

SİGORTA TÜRLERİ

1. Sigorta Türleri.....................................................................................195

2. Eksik Sigorta:......................................................................................195

3. Aşkın Sigorta: .....................................................................................195

4. Muafiyetler:.........................................................................................195

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KASKO SİGORTALARINDA RİZİKO

1. Kasko Sigortasında Teminatın Başlangıcı ve Bitişi............................196

10

2. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortalı ve/veya Sigorta

Ettirenin Yükümlülükleri ....................................................................196

3. Kasko Sigortasında Sigortalı Tarafından Alınan Koruma

Önlemleri ............................................................................................197

4. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortacının

Yükümlülükleri...................................................................................197

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KASKO SİGORTALARINDA ZARAR VE TAZMİNAT

1. Kasko Sigortasında Zararın Tespiti.....................................................197

2. Kasko Sigortasında Tazminat Hesabı .................................................198

3. Tazminatın Ödenmesi:........................................................................198

4. Hasar ve Tazminatın Sonuçları...........................................................199

5. Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması ve Sigorta Ettirenin

Temerrüdü...........................................................................................199

6. Aynı Araç(veya Menfaat) Üzerinde Birden Fazla Kasko

Sigortası Yaptırılması .........................................................................200

7. Kasko Sigortasında Menfaat Sahibinin Değişmesi veya

Ölmesi Sigorta Ettirenin Değişmesi:...................................................200

BEŞİNCİ BÖLÜM

USULE İLİŞKİN HALLER

1. Kasko Sigortasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Yetkili

ve Görevli Mahkeme...........................................................................201

2. Kasko Sigortasında Zaman Aşımı.......................................................201

3. Kasko Sigorta Alacağının İcra Takibine Konu Edilmesi ve

İcra İnkar Tazminatı............................................................................210

4. Kasko Sigortasında Faiz Alacağı ve Faizin Başlangıç Tarihi.............210

5. Kasko Sigortasından Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Usulü

ve Yargılama Esasları: ........................................................................211

6. Tahkim Yargılamasında Harç Masraf Tarifesi ve Islah

Durumu ...............................................................................................212

11

ALTINCI KİTAP

MADDİ TAZMİNAT TÜRLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM

TEMİNAT KAPSAMINDA BULUNAN MADDİ ZARARLAR

1. Sigorta Teminatı Kapsamındaki Maddi Zararlar (Araç Değer

Kaybı) .................................................................................................215

2. Sağlık Giderleri Teminatı....................................................................215

3. Sürekli Sakatlık Teminatı....................................................................216

4. Destekten Yoksun Kalma (Ölüm) Teminatı: ......................................216

5. Maddi Zararlar Teminatı:....................................................................216

İKİNCİ BÖLÜM

ARAÇ DEĞER KAYBI

1. Maddi Zarar Olarak Araç Değer Kaybı ..............................................217

2. Araç Değer Kaybı Hesaplama Ölçütleri .............................................217

3. Araç Değer Kaybında Zamanaşımı.....................................................219

4. Kusur Oranının Araç Değer Kaybına Etkisi .......................................220

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ARAÇ HASAR BEDELİ

1. Sigorta Teminatı Kapsamındaki Maddi Zararlar. (Araç Hasar

Bedeli).................................................................................................220

2. Araç Değer Kaybı ve Hasar Bedelinin Talep Edilemeyeceği

Durumlar.............................................................................................221

YEDİNCİ KİTAP

MEVZUAT

1. KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ

SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI .................223

a. AMAÇ.................................................................................................223

b. TANIMLAR .......................................................................................223

c. SİGORTANIN KAPSAMI .................................................................224

d. SİGORTANIN COĞRAFİ SINIRI.....................................................225

12

e. KAPSAMA GİREN TEMİNAT TÜRLERİ.......................................225

f. TEMİNAT DIŞINDA KALAN HALLER .........................................226

2. SİGORTANIN BAŞLANGICI VE SONU.........................................228

a. HASAR VE TAZMİNAT...................................................................228

b. TAZMİNAT VE GİDERLERİN ÖDENMESİ...................................229

c. SİGORTACININ HALEFİYETİ........................................................232

d. ZARAR GÖRENLERİN HAKLARININ SAKLI

TUTULMASI VE SİGORTACININ SİGORTALIYA RÜCU

HAKKI................................................................................................232

e. SİGORTA ÜCRETİNİN ÖDENMESİ...............................................233

f. SÖZLEŞME YAPILDIĞI SIRADA BEYAN

YÜKÜMLÜLÜĞÜ.............................................................................233

g. SİGORTALININ/SİGORTA ETTİRENİN SİGORTA

SÜRESİ İÇİNDE İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE

SONUÇLARI......................................................................................234

h. SİGORTALININ DEĞİŞMESİ..........................................................235

i. TEBLİĞ VE İHBARLAR...................................................................235

j. SIRLARIN SAKLI TUTULMASI .....................................................236

k. YETKİLİ MAHKEME .......................................................................236

l. ZAMANAŞIMI...................................................................................236

m. ÖZEL ŞARTLAR...............................................................................237

n. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT.................................237

o. GENEL ŞARTLARIN UYGULANACAĞI SÖZLEŞMELER..........237

ö. YÜRÜRLÜK ......................................................................................237

p. YÜRÜTME.........................................................................................237

Ek 1 : Değer Kaybı Hesaplaması.............................................................238

Ek 2 :Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplaması......................242

Ek 3 :Sürekli Sakatlık Tazminatı Hesaplaması .....................................243

13

Ek:4 :...........Motorlu Araçlarla İlgili Mesleki Faaliyette Bulunanlar İçin

Yaptırılacak Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında

Uygulanacak Esaslar ......................................................................244

Ek:5 : Motorlu Araçlarla İlgili Yarış Düzenleyicileri İçin Yaptırılacak

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında Uygulanacak

Esaslar .............................................................................................245

D. 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu....................................................260

SEKİZİNCİ KİTAP

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

1. İhtar (İhbar) Dilekçeleri: .....................................................................323

2. Sigorta Tahkim Komisyonu Uyuşmazlık Hakem Heyeti

Başvuru Dilekçeleri: ...........................................................................332

3. Sigorta Tahkim Komisyonu Islah Dilekçeleri: ...................................362

4. Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Dilekçesi: .....................................368

5. Temyiz Dilekçeleri: ............................................................................373

6. Feragat Dilekçesi: ...............................................................................384

DOKUZUNCU KİTAP

UYGULAMADA KARARLAR

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.