Sigorta Hukukunda Nakliyat Abonman Sözleşmesi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Altan Fahri GÜLERCİ
ISBN: 9786050517118
255,00 TL 300,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Altan Fahri GÜLERCİ
Baskı Tarihi 2023/12
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 239

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR CETVELİ .....................................................................13

GİRİŞ ...........................................................................................................15

§ 1. EMTİA NAKLİYAT SİGORTASI HAKKINDA

GENEL BİLGİLER..........................................................................19

I. EMTİA NAKLİYAT SİGORTASI..........................................19

A. Emtia Nakliyat Sigortası Kavramı .................................19

B. Diğer Nakliyat Sigortaları ile Mukayesesi.....................24

1. Navlun Sigortası ile......................................................25

2. Kıymet Nakliyat Sigortası ile ......................................26

3. Tekne ve Gemi Sigortası ile ........................................27

4. Mesuliyet Sigortaları ile...............................................28

C. Nakliyatın Güzergahı Açısından Emtia

Nakliyat Sigortaları........................................................29

D. Emtia Nakliyat Sigortasının Tabi Olduğu

Hükümler .......................................................................30

1. 6762 Sayılı TTK Dönemindeki Durum......................30

2. 6102 Sayılı TTK Hükümleri........................................30

3. Sigorta Genel Şartları...................................................32

a. Sigorta Genel Şartlarının Hukuki Niteliği

ve Tabi Olduğu Hükümler...............................32

b. Emtia Nakliyat Sigortası Genel Şartları...........37

4. Özel Şartlar...................................................................38

5. Büyük Riziko Kavramı ve Emtia Nakliyat

Sigortasına Uygulanacak Hükümler...........................42

E. Sigorta Priminin Belirlenmesinde Kullanılan

Kriterler..........................................................................44

F. Sigorta Himayesinin Kapsamı........................................46

G. Emtia Nakliyat Sigortasında Poliçeler ...........................54

1. Sefer Bazlı Poliçe .........................................................57

2. Müddet Poliçeleri .........................................................57

3. Geçici (Flotan) Poliçe...................................................57

4. Kesin (Kat’i) Poliçe......................................................58

II. ALMAN HUKUKUNDA EMTİA NAKLİYAT

SİGORTASI.............................................................................59

A. Genel Olarak ..................................................................59

B. Genel Şartlar ..................................................................59

C. Nakliyat Sigortalarına İlişkin VVG 2008

Hükümleri ......................................................................61

§ 2. NAKLİYAT ABONMAN SÖZLEŞMESİNİN TEMEL

ÖZELLİKLERİ................................................................................65

I. ABONMAN SÖZLEŞMESİ KAVRAMI ................................65

A. Terminoloji ve Kavram Sorunu .....................................65

B. Abonman Sözleşmesinin Nakliyat Sigortaları

Haricindeki Uygulama Alanı .........................................67

1. Nakliyeci Sorumluluk Sigortalarında..........................67

2. Yangın Sigortalarında ..................................................68

3. İşyeri Sigortalarında .....................................................70

4. Reasürans Sözleşmelerinde .........................................71

C. Abonman Sözleşmesine İlişkin Öğretideki

Tanım ve Açıklamalar....................................................72

D. Alman Hukukundaki Düzenlemeler...............................77

1. Kısa Tarihçe..................................................................77

2. VVG 2008 Hükümleri .................................................79

II. NAKLİYAT ABONMAN SÖZLEŞMESİNİN

İŞLEVLERİ VE GÖRÜNÜM BİÇİMLERİ ..................................82

A. Genel Olarak ..................................................................82

B. Otomatik Sigorta Himayesinin Tesis Şekline

Göre Nakliyat Abonman Sözleşmeler............................86

1. Blok Abonman Sözleşmesi..........................................86

2. Açık Abonman Sözleşmesi..........................................89

C. Sigorta Himayesinin Kapsamını Tayin Etme

Hakkının Mevcut Olup Olmadığına Göre

Nakliyat Abonman Sözleşmeler.....................................90

1. Her İki Tarafın da Rizikoyu Kapsam

Dışına Alamadığı Karşılıklı Olarak

Zorunlu Abonman Sözleşmesi ....................................90

2. Her İki Tarafın da Rizikoyu Kapsam

Dışına Alabildiği İhtiyari Abonman

Sözleşmesi ....................................................................91

3. Karma Abonman Sözleşmeler.....................................92

III. NAKLİYAT ABONMAN SÖZLEŞMESİNİN

HUKUKİ NİTELİĞİ ................................................................92

A. Nakliyat Abonman Sözleşmesinin Hukuki

Niteliğinin Arz Ettiği Önem...........................................92

B. Abonman Sözleşmesinin Sigorta Sözleşmesi

Niteliğine Sahip Olmadığı ve Bir Ön

Sözleşme Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği

Görüşü............................................................................94

C. Abonman Sözleşmesinin Çerçeve Sözleşmesi

Mahiyetinde Olduğu Görüşü..........................................97

1. Genel Olarak.................................................................97

2. Abonman Sözleşmesini Çerçeve Sözleşme

Olarak Kabul Etmekle Beraber Bu

Sözleşmenin Sigorta Sözleşmesi Niteliği

Taşımadığı Görüşü.......................................................98

3. Abonman Sözleşmesinin Çerçeve

Sözleşme ve Aynı Zamanda Sigorta

Sözleşmesi Niteliği Taşıdığı Görüşü.........................100

4. Abonman Sözleşmesinin Çerçeve Ön

Sözleşme ve Aynı Zamanda Sigorta

Sözleşmesi Niteliği Taşıdığı Görüşü.........................103

D. Abonman Sözleşmesinin Sigorta Ettirene

Edimi Belirleme Yetkisi Bahşeden Bir Sigorta

Sözleşmesi Niteliğinde Olduğu Görüşü .......................103

E. Abonman Sözleşmesinin Sigorta Sözleşmesi

Olmakla Beraber Geciktirici Şarta Bağlı Bir

Sözleşme Niteliği Taşıdığı Görüşü ..............................104

F. Tam Sigorta Sözleşmesi Görüşü ..................................106

G. Yargıtay’ın Görüşü.......................................................108

IV. NAKLİYAT ABONMAN SÖZLEŞMESİNİN

BORÇLAR HUKUKU AÇISINDAN

DEĞERLENDİRİLMESİ.......................................................111

A. Sözleşme Teorisi Bakımından......................................111

1. Genel Olarak...............................................................111

2. Hüküm ve Sonuçlarını Sigorta Hukuku

Alanında Doğuran Bir Borçlar Hukuku

Sözleşmesidir..............................................................112

3. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen, Sürekli

Borç İlişkisi Doğuran, Kendine Özgü Bir

Sözleşmedir.................................................................115

4. Çerçeve Sözleşme Değildir........................................116

5. Şarta Bağlı Bir Sözleşmedir.......................................120

B. Nakliyat Abonman Sözleşmesinin Tarafları

Bakımından ..................................................................122

C. Nakliyat Abonman Sözleşmesinin Kurulması

Bakımından ..................................................................126

§ 3. NAKLİYAT ABONMAN SÖZLEŞMESİNİN

SİGORTA HUKUKUNUN BAZI TEMEL

KAVRAMLARI BAKIMINDAN

DEĞERLENDİRİLMESİ..............................................................131

I. SİGORTA SÖZLEŞMELERİNİN TEMEL

ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN ...........................................131

A. Genel Olarak ................................................................131

B. Bünyesinde Barındırdığı Belirsizlik

Olgusunun TTK md. 1408/1 Açısından

Değerlendirilmesi.........................................................133

1. Nakliyat Abonman Sözleşmesinde

Belirsizlik Olgusunun Anlamı...................................133

2. Belirsizliğin TTK md. 1408/1 Açısından

Değerlendirilmesi.......................................................135

II. SİGORTA ETTİRENİN BORÇ VE

YÜKÜMLÜLÜKLERİ BAKIMINDAN ...............................140

A. Sözleşme Öncesi Beyan (İhbar)

Yükümlülüğünün Mevcut Olup Olmadığı ...................140

B. Riziko Değişiklikleri Halinde İhbarda

Bulunma Yükümlülüğünün Mevcut Olup

Olmadığı.......................................................................141

C. Açık Nakliyat Abonman Sözleşmesinde

Sigorta Ettirenin Taşımaları İhbar

Yükümlülüğü ...............................................................143

1. İhbar (Bildirim) Yükümlülüğünün Amaç

ve Fonksiyonları.........................................................143

2. İhbarın (Bildirimin) Hukuki Niteliği.........................146

3. İhbarın (Bildirimin) Muhtevası ve Şekli...................149

4. İhbarın (Bildirimin) Tarafları.....................................152

5. İhbarın Zamanı ...........................................................152

6. İhbar Yükümlülüğüne Aykırılık Halleri ...................156

a. İhbarın Gerçeğe Aykırılığı ya da Eksikliği....156

b. İhbarın Yapılmaması .....................................158

D. Nakliyat Abonman Sözleşmesinde İhbar

Yükümlülüğünden Muafiyet Şartları Tesis

Edilmesi ve Otomatik Sigorta Himayesi

Sağlanması ...................................................................160

E. Sigorta Primlerini Ödeme Borcunda Özellikli

Durumlar......................................................................163

III. SİGORTACININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

BAKIMINDAN......................................................................167

A. Sigortacının Abonman Sözleşme

Kapsamındaki Taşımaların Tamamı Üzerinde

Sigorta Himayesi Sağlama Yükümlülüğü....................167

1. Genel Olarak...............................................................167

2. Sigorta Himayesinin Başladığı An............................168

3. Sigorta Himayesinin Münferit Taşımaya

İlişkin İhbarla Başlatan Görüş...................................170

a. Genel Olarak..................................................170

b. Sigorta Himayesinin Münferit Taşımaya

İlişkin İhbarla Başlatan Görüşün İhbarın

Rizikonun Vukuundan Sonra Yapılması

Halinde Sonuçları ..........................................171

4. Sigorta Himayesini Nakliyat Abonman

Sözleşmesinin Yapılmasıyla Başlatan

Görüş...........................................................................174

5. Yargıtay’ın Görüşü.....................................................175

a. Yargıtay’ın Sigorta Himayesinin Münferit

Taşımaya İlişkin İhbarla Başladığına Dair

Kararları.........................................................176

b. Yargıtay’ın Sigorta Himayesinin Nakliyat

Abonman Sözleşmesinin Yapıldığı An

Başladığına Dair Kararları.............................180

c. Yargıtay’ın İhbarın Rizikonun

Vukuundan Önce Yapılması Ancak

Münferit Sigorta Poliçesinin Rizikonun

Vukuundan Sonra Düzenlenmesi

Durumunda Sigorta Himayesinin Ne

Zaman Başlayacağına İlişkin Tutumu ...........183

6. Kanaatimiz..................................................................186

a. Tarafların Bildirime Atfettiği Değer..............187

b. İhbarın ve Münferit Taşımanın Nakliyat

Abonman Sözleşmesindeki Şartlara

Uygun Olması Halinde ..................................188

c. İhbarın ve Münferit Taşımanın Nakliyat

Abonman Sözleşmesindeki Şartlara

Uygun Olmaması Halinde .............................189

B. Sigortacının Sigorta Ettirenin Defter ve

Belgelerini İnceleme Hakkı..........................................189

C. Sigortacının Münferit Sigorta İlişkilerinden

Kaynaklanan Kanuni Halefiyeti...................................190

1. Sigortacının Kanuni Halefiyetine İlişkin

Genel Bilgiler..............................................................190

2. Nakliyat Abonman Sözleşmeleri

Bakımından Değerlendirme.......................................193

IV. NAKLİYAT ABONMAN SÖZLEŞMESİNİN

SONA ERMESİ BAKIMINDAN ..........................................199

§ 4. TÜRK HUKUKUNDA NAKLİYAT ABONMAN

SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN GENEL ŞARTLARIN

BULUNMAMASI VE BU KONUDAKİ ÇÖZÜM

ÖNERİLERİ ...................................................................................205

I. NAKLİYAT ABONMAN SÖZLEŞMELERİNDE

GENEL ŞARTLARA DUYULAN İHTİYAÇ.......................205

II. ÖRNEK BİR METİN OLARAK ALMAN

2000/2011 SAYILI DTV EMTİA SİGORTASI

KOŞULLARI (DTV EMTİA 2000/2011) AÇIK

SİGORTA KOŞULLARI HÜKÜMLERİ ..............................206

KAYNAKÇA.............................................................................................229

Acar, Serdar. «Abonman Sigorta Sözleşmesi.» Lojistik, Taşıma Hukuku ve

Taşıma Sigortaları Sempozyumları içinde, 76-82. İstanbul: İstanbul Barosu Yayınları, 2018.

—. Kulüp Sigortası. İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2008.

Adıgüzel, Burak. «Karayolu İç Taşıma Sigortaları İle CMR Sigortasının

Karşılaştırılması.» Prof. Dr. Fırat Öztan'a Armağan içinde, 3-39. Ankara: Turhan Kitabevi, 2010.

Ağsakal, İbrahim. Sigorta Sözleşmesinde Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğüne Aykırılık ve Sonuçları. Ankara: Adalet Yayınevi, 2015.

Akhisar, İlyas, ve Hilmi Acınan. Reasürans. İstanbul: Filiz Kitabevi, 2016.

Albayrak Zincirlioğlu, Candan. «İş Hukukunda İşyeri ve İşletme Kavramlarının Önemi.» Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Nisan 2018: 425-450.

Algantürk, S. Didem. Deniz Sigorta Hukukunda Kulüp Sigortası. İstanbul: Beta Yayınları, 2002.

Altınok Ormancı, Pınar. Sürekli Borç İlişkilerinin Haklı Sebeple Feshi. İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2011.

Amasya, Serap. «Abonman Sigortaları.» Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda

Deniz Sigortaları 23 Mart 2012 Milli Reasürans T.A.Ş. İstanbul: Deniz Hukuku

Derneği- Sigorta Hukuku Türk Derneği- İstanbul Barosu Sigorta Hukuku Komisyonu, 2012. 132-176.

—. Yük Sigortasında Abonman Sözleşmesi. 1. İstanbul: Der Yayınları, 2010.

Antalya, O. Gökhan. Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt V/1,1. Ankara: Seçkin Yayınları, 2019.

Arseven, Haydar. Sigorta Hukuku. İstanbul: Beta Yayınları, 1987.

Sigorta Hukukunda Nakliyat Abonman Sözleşmesi

Atabaş, Gamze N. «Nakliyat Sigortaları.» Risk Yönetimi ve Sigortacılık

içinde, düzenleyen: Erdem Kırkbeşoğlu, 515-534. Ankara: Gazi Kitabevi, 2014.

Atabek, Reşat. Sigorta Hukuku. İstanbul: Duygu Matbaası, 1950.

Aydın, Sevgican. Sigorta Ettirenin Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğünün İhlali ve İhlal Halinde Sigortacının Hakları. Ankara: Seçkin Yayınları, 2018.

Aydoğdu, Murat, ve Nalan Kahveci. Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri. İzmir: İleri Kitabevi, 2013.

Ayhan, Rıza, Hayrettin Çağlar, ve Mehmet Özdamar. Sigorta Hukuku Ders

Kitabı. 6. Ankara: Yetkin Yayınları, 2023.

Ayli, Ali. Zarar Sigortalarında Prim Ödeme Borcu. İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2003.

Ayrancı, Hasan. Ön Sözleşme. Ankara: Yetkin Yayınları, 2006.

Barlas, Nami. «Çerçeve Sözleşme Kavramı ve Çerçeve Sözleşmelerin Özellikleri.» Makalelerim Cilt: 1 içinde, yazan Nami Barlas, 90-111. İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2008.

Bozer, Ali. Sigorta Hukuku. Ankara: BTHAE Yayınları, 1965.

Bozkurt, Tamer. Sigorta Hukuku. Ankara: Yetkin Yayınları, 2022.

Bölükbaşı, Ayşe Gül, ve E. Baturalp Pamukçu. Sigortanın Temel Prensipleri. 1. İstanbul: Türkmen Kitabevi, 2009.

Burdurlu Ahlat, Özlem. «Avrupa Birliği ve Türk Hukuku Düzenlemelerinde Taşıma İşleri Komisyonculuğu Sözleşmesine Uygulanacak Hukuk.» Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, 2022: 1795-1843.

Can, Mertol. Abonman Sigorta Sözleşmesine Binaen Akdedilen Alt (Bağlı/Tabi) Sigorta Sözleşmelerini Kuran İhbar Bakımından Sigorta Ettirene Muafiyet Getiren Sözleşme Şartlarının Geçerli Olup Olmadığı Meselesi. Cilt 1, Prof.

Dr. Fırat Öztan'a Armağan içinde, 591-607. Ankara: Turhan Kitabevi, 2010.

Congar, Cem. Deniz Yolu ile Uluslararası Eşya Taşımalarında Taşıyıcının

Sorumluluğu ve Deniz Sigortaları. 1. . Ankara: Seçkin Yayınları, 2022.

Çeker, Mustafa. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Sigorta Hukuku.23. Adana: Karahan Kitabevi, 2021.

Çelik Partal, Elif Çağla. Tekne Sigortalarında Teminatın Rizikolar Bakımından Kapsamı. Ankara: Seçkin Yayınları, 2021.

Çiftçi, Tuğba. Gru Sigortası Kavramı ve Tabi Olduğu Hukuki Esaslar. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016.

Çipil, Mahir. Risk Yönetimi & Sigortacılık. 2. Baskı. Ankara: Nobel Yayıncılık, 2013.

Doğu, Hakkı Mert. Ardı Ardına Teslimli Satış Sözleşmesi. Doktora Tezi.

Ankara: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020.

Edler de Roover, Florence. «Early Examples of Marine Insurance.» The Journal of Economic History, Nov. 1945: 172-200.

Ekşi, Nuray. Milletlerarası Deniz Ticareti Alanında "Incorporation" Yoluyla Yapılan Tahkim Anlaşmaları. İstanbul: Beta Yayınları, 2004.

Enge, Hans-Joachim. Transportversicherung. 2. Auflage. Wiesbaden: Springer, 1987.

Erbaş Açıkel, Aslıhan. «İngilizce Sözleşme Koşullarının Sigorta Sözleşmesi İçeriğine Dahil Edilmesi.» Prof. Dr. Rayegân Kender'e Saygı Günü Sigorta

Genel Şartlarının Düzenlenmesi, Denetlenmesi ve Uygulamada Ortaya Çıkan

Sorunlar Sempozyumu içinde, 49-90. İstanbul: Filiz Kitabevi, 2020.

Erdem, Ercüment. Milletlerarası Ticaret Hukuku. 2. Bası. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2020.

—. SİF Satışlar . İstanbul: Beta Yayınları, 1999.

Eren, Fikret. Borçlar Hukuku Genel Hükümler. 22. Baskı. Ankara: Yetkin Yayınları, 2017.

—. Borçlar Hukuku Özel Hükümler. Ankara: Yetkin Yayınları, 2017.

Ertekin, Efrumiye. «Akdeniz Dünyasının Bilinen İlk Denizcilik Kanunu:

Rodos Avarya Kanunu.» Türk Deniz Ticareti Sempozyumu- III Mersin ve Doğu

Akdeniz, 7-8 Nisan 2011. Mersin: Mersin Üniversitesi, 2011. 93-104.

Sigorta Hukukunda Nakliyat Abonman Sözleşmesi

Eskişehirli, Sertaç Malik. «Nakliyat ve Lojistik Sigortaları & Konvansiyonel Taşımalar.» Ankara: Bilge Yayınevi, 2020.

Garner, Bryan A. , dü. Black's Law Dictionary'. 9. West Publishing, 2009.

Gümüş, Mustafa Alper. Borçlar Hukuku Özel Hükümler. Cilt 1. İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2012.

Gürses, Davut. Banka Genel Kredi Sözleşmesi. İstanbul: On İki Levha Yayınları, 2016.

Güven, Nusret. Sorularla Pratik Sigortacılık. 2. İstanbul: Yazman Yayınevi, 1984.

Harms, Carsten. «Vorbemerkung zu §§ 53–58; Abschnitt 6: Laufende Versicherung.» Versicherungsvertragsgesetz içinde, yazan Rüffer|Halbach|Schimikowski. beck-online, 2020.

Hatemi, Hüseyin, Rona Serozan, ve Abdülkadir Arpacı. Eşya Hukuku. 1. İstanbul: Filiz Kitabevi, 1991.

Hayırsever Baştürk, Feride, Deniz Çakmak, ve Barış Demirtaş. Sigortacılığa Giriş. 1. . Ankara: Akademi Consulting & Training, 2020.

Holdsworth, W.S. «The Early History of the Contract of Insurance.» Columbia Law Review, Feb. 1917: 85-113.

İsaac, Alfred. «Sigorta İşletmesi Cilt: 1 .» İstanbul: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, 1946.

İzveren, Adil, Nisim Franko, ve Ahmet Çalık. Deniz Ticaret Hukuku. Ankara: BTHAE Yayınları, 1994.

Kabukçuoğlu Özer, Fatma Dilek. Sigortacılık Kanunu Şerhi. İstanbul: On İki Levha Yayınları, 2012.

Kara, Etem. Sigortalanabilir Menfaat İlkesi. Ankara: Yetkin Yayınları, 2020.

Kara, Hacı. Sigorta Hukuku. 2. . İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2021.

Karayalçın, Yaşar. «Tartışmalar.» Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları

Sempozyumu VII (11-12 Mayıs 1990). Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1990. 154-162.

Karayalçın, Yaşar. «Taşıma Sigortalarında "All Risks" <Bütün Riskler>

Klozu.» Sorumluluk ve Sigorta Hukuku Bakımından Eşya Taşımacılığı Sempozyumu Bildiriler- Tartışmalar 26-27 Ocak 1984 Maçka- İstanbul içinde, 199-241.

Ankara: Sigorta Hukuku Türk Derneği, 1984.

Karayazgan, Ahmet. Hukuki Yönüyle Siber Riskin Sigorta ve Reasüransı.

İstanbul: Legal Yayıncılık, 2020.

Kartal, Salim. Sigorta Hukukunda Sözleşme Özgürlüğüne Aykırı Hükümlerin İncelenmesi. Ankara: Yetkin Yayınları, 2021.

Kaya, Ferudun. «Türkiye'de Uygulanan Sigorta Türleri.» Sigortacılık içinde, düzenleyen: Ferudun Kaya, 285-484. İstanbul: Beta Yayınları, 2017.

Kayıhan, Şaban. Sigorta Sözleşmesinde Prim Ödeme Borcu. Ankara: Seçkin Yayınları, 2004.

Kayıhan, Şaban, ve Özcan Günergök. Türk Özel Sigorta Hukuku Dersleri.

6. . Kocaeli: Umuttepe Yayınları, 2021.

Kenar, Çağla. «Türk Lojistik Sektöründe Freight Forwarder Firmalarının

Denizyolu Taşımacılığnda İşlevi ve Uygulama Örneği, Yüksek Lisans Tezi.»

İstanbul: İstanbul Arel Üniversitesi, 2015.

Kender, Rayegân. «Sigorta Hukukunda Abonman Mukavelesi.» Ticaret

Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu VII (11-12 Mayıs 1990). Ankara:

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 1990. 139-162.

—. Türkiye'de Hususi Sigorta Hukuku. 17. . İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2021.

Kepkep, Burak. Eşya Taşımasında Rizikonun Sigortalanması. Doktora Tezi.

İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014.

Keskin, Fikri Tunç. Uygulamada Sigorta Hukuku. Cilt I. Ankara: Adalet Yayınevi, 2017.

Kılıçoğlu, Ahmet M. Borçlar Hukuku Genel Hükümler. 19. Bası. Ankara: Turhan Kitabevi, 2015.

—. Türk Borçlar Hukukunda Kanuni Halefiyet. Ankara: AÜHF Yayınları, 1979.

Sigorta Hukukunda Nakliyat Abonman Sözleşmesi

Kırca, İsmail. Hukuki Yönüyle Borsa Opsiyon İşlemleri. Ankara: BTHAE Yayınları, 2000.

Kocayusufpaşaoğlu, Hatemi, Serozan ve Arpacı. Borçlar Hukukuna Giriş

Hukuki İşlem Sözleşme. Cilt 1. İstanbul: Filiz Kitabevi, 2014.

Koçak, Hakan. Reasürans Sözleşmeleri. Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023.

Kubilay, Huriye. Özel Sigorta Hukuku. 2. İzmir: Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi, 2003.

—. «Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Sigorta Hukuku Bölümünün Değerlendirilmesi.» Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2005: 567-574.

Langheid, T., M. Wandt, ve F. Reinhard. Münchener Kommentar zum VVG.

Vorbemerkungen zu §§ 53–58 - beck-online. 3. Auflage . beck-online, 2022.

Maul-Odenwald, Jeannette. Die Neuregelung der laufenden Versicherung im VVG 2008. Karlsruhe: VVW GmbH, 2017.

MEB Komisyon. Nakliyat Sigortası. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, 2011.

Memiş, Tekin. Sigorta Sözleşmesi Şartlarının Yargısal Denetimi. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2016.

—. Yangın Sigortasında Riziko. Ankara: Seçkin Yayınları, 2001.

Misili, Sinan. «Yeni Türk Ticaret Kanunu ve 1998 Alman Taşıma Hukuku

Reformu Işığında Forvarder Sözleşmesinin Hukuki Niteliği, Özellikleri ve Forvarder Teriminin Karşılığı.» İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 2015: 269-304.

Moroğlu, Erdoğan. «Tartışmalar.» Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları

Sempozyumu VII (11-12 Mayıs 1990). Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1990. 154-162.

Möhrle, Florian. Laufende Versicherung. Karlsruhe: VVW, 1994.

Oğuzman, M. Kemal, Özer Seliçi, ve Saibe Oktay-Özdemir. Eşya Hukuku. 12. İstanbul: Filiz Kitabevi, 2009.

Okay, Sami. «Müşterek Avarya Hukukunun Kısa Bir Tarihçesi.» İstanbul

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 1959: 289-308.

Omağ, Merih Kemal. Türk Hukukunda Sigortacının Kanuni Halefiyeti . İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2011.

—. Türk Sigorta Hukukunda Rizikonun Ağırlaşması Sorunu. Ankara: Sigorta Hukuku Türk Derneği, 1985.

Omağ, Merih Kemal. «Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Sigorta Hukukuna

İlişkin 6. Kitabının Genel Hükümler ile Zarar Sigortalarına İlişkin Hükümlerinin

Özet Değerlendirilmesi.» Özel Sigorta Hukukuna Hakim İlke ve Kurumlar

(1975-2016) Makaleler-Tebliğler içinde, yazan M.K. Omağ, 325-334. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2019.

Onursal, Erkut. Mevzuat ve Teknik Yönleri ile Dış Ticaret. 3. Ankara: Seçkin Yayınları, 2021.

Ölmez, Fatih. Sigortalının, Sigortacının Halefiyet Hakkını İhlal Etmeme

Yükümlülüğü. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2020.

Özbolat, Murat. Temel Sigortacılık. 5. . Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2011.

Özkan, Ömer, ve Ahmet Karayazgan. «Uluslararası Emtea Satış Sözleşmelerinde Emtea Sigortası.» İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2016: 73-111.

Pekiner, Kâmuran. Sigorta İşletmeciliği Prensipleri- Hesap Bünyesi. 3. . İstanbul: Formül Matbaası, 1981.

Pulaşlı, Hasan. Şarta Bağlı İşlemler ve Hukuki Sonuçları. Ankara: Dayınlarlı Hukuk Yayınları, 1989.

Satıcı, İbrahim Uğur. «Sigorta Hukukunda Abonman Sözleşmesi ve Hükümleri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).» Gaziantep: Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 2020.

Sayhan, İsmet. Sigorta Sözleşmelerinin Konusu. Ankara: Yetkin Yayınları, 2001.

Seliçi, Özer. Borçlar Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan Sürekli Borç

İlişkilerinin Sona Ermesi. İstanbul: İÜHF Yayınları, Fakülteler Matbaası, 1977.

Seven, Vural. Taşıyanın Yüke Özen Borcunun İhlalinden (Yük Ziya ve Hasarından) Doğan Sorumluluğu. Ankara: Yetkin Yayınları, 2003.

Sigorta Hukukunda Nakliyat Abonman Sözleşmesi

Sevinç Kuyucu, Aslıhan. «Sigorta Genel Şartlarının Hukuki Niteliği ve Uygulanacak Hükümlerin Belirlenmesine İlişkin Esaslar.» Prof. Dr. Rayegân Kender'e Saygı Günü Sigorta Genel Şartlarının Düzenlenmesi, Denetlenmesi ve

Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar Sempozyumu içinde, 1-48. İstanbul: Filiz Kitabevi, 2020.

Sezgin, Ayşegül. Taşıma Sigortalarında Abonman Sözleşmesi. İstanbul:

Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.

Sieg, Karl. «Neuere Aspekte der vorläufigen und der Rahmen Versicherungsverhältnisse.» VersR, 1986: http://beck-online.beck.de/Bcid/Y-300-ZVERSR-B-1986-S-929-N-1 (Erişim Tarihi: 24.7.2022).

Sigorta, Anadolu. Nakliyat Sigortaları. 17 07 2022.

https://www.anadolusigorta.com.tr/urunler/ticari-ve-kurumsalsigortalar/nakliyat-sigortalari (erişildi: 07 17, 2022).

Sirmen, A. Lale. Türk Özel Hukukunda Şart. Ankara: BTHAE Yayınları,1992.

Şeker Öğüz, Zehra. «Halefiyet Koşulları Gerçekleşmediğinde Sigortacının

Rücu Talebi Hakkında Alacağın Temliki Hükümlerine Göre Karar Verilebilir

Mi?» Prof. Dr. Rona Serozan'a Armağan içinde, 1645-1653. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2010.

—. Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Sigorta

Sözleşmelerinde Sözleşme Öncesi İhbar Görevi. İstanbul: Filiz Kitabevi, 2010.

—. «Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda Yük Sigortaları.» Yeni Türk Ticaret

Kanunu'nda Deniz Sigortaları 23 Mart 2012 Cuma Milli Reasürans T.A.Ş. İstanbul: Deniz Hukuku Derneği- Sigorta Hukuku Türk Derneği- İstanbul Barosu

Sigorta Hukuku Komisyonu, 2012. 115-131.

Şeker, Zehra. Deniz Yoluyla Yük Taşınmasında Sigorta Himayesinin Kapsamı. 1. . İstanbul: Beta Yayınları, 2001.

Şen Doğramacı, Hayriye. «Çerçeve Sözleşme Kavramı, Çerçeve Sözleşmelerin Amacı ve Ekonomik Fonksiyonu.» SÜHFD, 2022: 1043-1077.

Tandoğan, Halûk. Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri Cilt I/I. 1988 Tarihli

5. Basımdan 6. Tıpkıbasım. İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2008.

Taşdemir, Oğuzhan. Sigorta Hukukunda Halefiyet ve Rücu. Ankara: Adalet Yayınevi, 2022.

Teke Bayburan, Gonca. Nakliyat Sigortaları Genel Sigortacılık Terimleri ve

Nakliyat Sigortaları. 1. Ankara: Detay Yayıncılık, 2020.

Tosun, Özge. Türk Eximbank Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Sözleşmesi. İstanbul: On İki Levha Yayınları, 2020.

Treitz, Patrick. Gegenstand und Rechtsnatur der laufenden Versicherung. Saarbrücken: Verlag Alma Mater, 2018.

Tuğlacı, Pars. İngilizce-Türkçe Ekonomi ve Hukuk Terimleri Sözlüğü. 4.İstanbul: Remzi Kitabevi, 2002.

Türk Hukuk Lûgati. 3. Ankara: Türk Hukuk Kurumu, 1991.

Türk Hukuk Lûgati. Cilt I. Ankara: Türk Hukuk Kurumu, Yetkin Yayınları, 2021.

Tüzemen Atik, Ebru, ve Oğuz Yolal. Sigorta Sözleşmelerinde Prim Ödeme

Borcunun Muacceliyeti. Ankara: Seçkin Yayınları, 2020.

Ulaş, Işıl. Uygulamalı Sigorta Hukuku Mal ve Sorumluluk Sigortaları. 4. Ankara: Turhan Kitabevi, 2005.

Ülgener, Fehmi. Deniz Sigortacısının Sorumluluğu. İstanbul: Der Yayınları, 2021.

Ünal, Mehmet, ve Veysel Başpınar. Şeklî Eşya Hukuku. 3. . Ankara: Yetkin Yayıncılık, 2007.

Ünan, Samim. «Sigorta Genel Şartları İle İlgili Olarak Uygulamada Karşılaşılan Bazı Sorunlar.» Prof. Dr. Rayegân Kender'e Saygı Günü Sigorta Genel

Şartlarının Düzenlenmesi, Denetlenmesi ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar

Sempozyumu içinde, 177-198. İstanbul: Filiz Kitabevi, 2020.

—. Sigorta Tüketici Hukuku. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2016.

Ünan, Samim. «Taşıma Sigortaları Genel Değerlendirme.» Lojistik, Taşıma

Hukuku ve Taşıma Sigortaları Sempozyumları içinde, 70-75. İstanbul: İstanbul Barosu, 2018.

Sigorta Hukukunda Nakliyat Abonman Sözleşmesi 238

—. Türk Ticaret Kanunu Şerhi Altıncı Kitap Sigorta Hukuku. Cilt II. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2016.

Vardar, Atabey. Roma Dönemi Deniz Ticaretinde Kargo Problemleri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Ege Üniversitesi , 2021.

von Kottwitz, Adam. Die Laufende Versicherung. Hamburg: Universität Hamburg, 1976.

Yavuz, Cevdet. Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler. 9. Bası. İstanbul: Beta Yayınları, 2014.

Yazıcıoğlu, Emine. Tekne Sigortası Sözleşmesi. İstanbul: Beta Yayınları, 2003.

Yazıcıoğlu, Emine, ve Zehra Şeker Öğüz. Sigorta Hukuku. İstanbul: Filiz Kitabevi, 2021.

Yeşilova Aras, Ecehan. «Sigorta Sözleşmelerinde Genel İşlem Şartlarının

Kullanılması.» İBD, Eylül 2015: 447-470.

Yıldırım, Hakan. Karayolu Eşya Taşıma Sorumluluk Sigortalarında Riziko

ve Menfaat. Ankara: Adalet Yayınevi, 2016.

Yılmaz, Ejder. Hukuk Sözlüğü. 5. Ankara: Yetkin Yayınları, 1996.

—. Hukuk Sözlüğü. 11. Ankara: Yetkin Yayınları, 2023.

Yılmaz, Serpil. «Sigorta Hukuku'nda Abonman Sözleşmesi.» İstanbul: İstanbul Üniversitesi, 2009.

Yolal, Oğuz. Geçmişe Etkili Sigorta. Ankara: Seçkin Yayınları, 2022.

Yorulmaz, Murat. Deniz Taşımacılığı ve Deniz Sigortaları. 1. . İstanbul:

Akademi Denizcilik Yayınları, 2009.

Zevkliler, Aydın, ve K. Emre Gökyayla. Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri. 14. Baskı. Ankara: Turhan Kitabevi, 2014.

İnternet Kaynakları

beck-online (http://beck-online.beck.de)

https://www.anadolusigorta.com.tr/urunler/ticari-ve-kurumsalsigortalar/nakliyat-sigortalari

https://www.dogasigorta.com/kategori/nakliyat-sigortalari

https://www.axasigorta.com.tr/ticari-kurumsal/nakliyat-sigortasi

https://www.turkiyesigorta.com.tr/urunlerimiz

https://www.generali.com.tr/kurumsal/nakliyat-sigortalari.

https://www.oyakgrupsigorta.com/nakliyat-sigortalari.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/ ?uri=celex% 3A32009

L0138>

https://www.generali.com.tr/kurumsal/nakliyat-sigortalari

https://www.oyakgrupsigorta.com/nakliyat-sigortalari

https://www.oyakgrupsigorta.com/nakliyat-sigortalari

https://www.gesetze-im-internet.de/vvg_2008/BJNR263110007.html

https://www.gesetze-im-internet.de/vag_2016/anlage_1.html

https://www.tis-gdv.de/tis/taz/d/dtv-htm/

https://sozluk.gov.tr/

https://www.generali.com.tr/kurumsal/nakliyat-sigortalari.

https://www.oyakgrupsigorta.com/nakliyat-sigortalari.

https://www.oyakgrupsigorta.com/nakliyat-sigortalari

https://sigortamedya.com.tr/allianz-turkiye-nakliyat-sigortalarinda-birilke-imza-atti/

https://www.tis-gdv.de/tis/bedingungen/avb/ware/ware.html/

http://beck-online.beck.de/Bcid/Y-300-Z-VERSR-B-1986-S-929-N-1.

http://www.ozgencsigorta.com/faq/abonman-police-uygulamasi-nelerikapsar/

Lexpera

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.