Tablolarla Eşya Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Lâle SİRMEN
ISBN: 9786050515190
255,00 TL 300,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Lâle SİRMEN
Baskı Tarihi 2023/03
Baskı Sayısı 2
Boyut 19,5x27 (Ansiklopedi Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 162

Tablolarla Eşya Hukuku

Prof. Dr. Lale SİRMEN

Pandeminin kendisini hissettirmeye başladığı tarihten iki yıl önce, 2018 yılının başlarında İsviçre’ye yaptığım seyahat sırasında, Schulthess yayınevinin Zürih’teki dükkanını ziyaretimde, hukuk öğrencilerinin büyük ilgi gösterdiği ders araçlarının başında tablolu veya şematik ders kitaplarının geldiğine tanık oldum. Yayınevi bana öğrencilerin dersi bir ana kaynaktan takip etmekte, sadece yardımcı kaynak olarak bu tür kitapları kullanmakta olduklarını ifade etti. Pandemi yasaklarının yaşandığı günlerde öğrencilerim için bir tablolu kitap hazırlama fikri bende iyice yoğunlaşmaya başladı. Nihayet geçtiğimiz Mart ayında bilgisayarın başına oturdum ve kitabın tablolarını şekillendirmeye başladım.

Eşya Hukuku konulu kitabımın tamamen özeti niteliğinde olan bu kitabı, bütün çizimlerini kendim yaparak hazırladım. Bu bir deneme niteliğini taşımakta ve öğrenciye sadece Eşya Hukukunu sevdirmeyi hedeflemektedir. Ancak, sevgili hukuk öğrencilerine bu kitabın tek başına yeterli olamayacağını, dersin mutlaka bir ana kitaptan izlenmesi gerektiğini de hatırlatmak isterim.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ VII

İÇİNDEKİLER IX

BİBLİYOGRAFYA XIX

KISALTMALAR CETVELİ XXIII


BİRİNCİ KISIM

EŞYA HUKUKUNA GİRİŞ


§ 1. EŞYA HUKUKUNUN DÜZENLENİŞ BİÇİMİ VE KONUSU 1

I. Eşya Hukukunun Medenî Kanunda Düzenleniş Biçimi 1

II. Eşya Hukukunun Konusu 1

§ 2. Temel Kavramlar 2

I. Aynî Hak Kavramı ve Unsurları 2

III. Aynî Hakların Çeşitleri 2

IV. Eşya 3

A. Eşya Kavramı 3

B. Hukukî Anlamda Eşyanın Özellikleri 3

C. Eşya Çeşitleri 4-6

D. Sahipsiz Şeyler 6

E. Sahipli Eşya- Sahipsiz Eşya 7

F. Kamu Malları 7

G. Basit Eşya-Birleşik Eşya 8

H. Asıl Şey-Eklenti 8

I. Eşya Birliği-Hak Birliği 9

V. Eşyaya Bağlı Borç 9

A. Eşyaya Bağlı Borç Kavramı 9

B. Eşyaya Bağlı Borçların Çeşitleri 10

VI. Eşya Hukukuna Hâkim Olan İlkeler 10-13


İKİNCİ KISIM

ZİLYETLİK


§ 3. Zilyetliğe İlişkin Temel Bilgiler 14

I. Zilyetliğin Medenî Kanunda Düzenleniş Biçimi 14

II. Zilyetlik Kavramı 14-15

III. Zilyetliğin Hukukî Niteliği 15

§ 4. Zilyetliğin Çeşitleri 16-19

I. Çeşitli Açılardan Yapılan Ayırımlar 16-19

II. Zilyetlik Olarak Kabul Edilmeyen Zilyet Yardımcılığı 19

§ 5. Zilyetliğin Kazanılması ve Sona Ermesi 20-24

I. Zilyetliğin Kazanılması 20

A. Zilyetliğin Aslen Kazanılması 20

B. Zilyetliğin Devren Kazanılması 21

1. Zilyetliğin Teslimle Devri 21

2. Zilyetliğin Teslimsiz Devri 22

a. Kısa Elden Teslim 22

b. Hükmen Teslim 22

c. Zilyetliğin Havalesi 23

d. Emtia Senetlerinin Yeslimi Yoluyla Zilyetliğin Devri 23

II. Zilyetliğin Sona Ermesi 24

§ 6. Zilyetliğin Korunması 25-27

§ 7. Zilyetlik Karineleri 27

I. Zilyetlik Karinelerinin Rolü 28

II. Taşınır Davası 28-30

III. Zilyetlik Karinesine Güvenerek Kazanılan Hakkın Korunması 30-31

IV. Taşınmazlarda Hak Karinesi 31

§ 8. Zilyetliğin Geri Verilmesinde Uygulanacak Hükümler 32-35


 

ÜÇÜNCÜ KISIM

TAPU SİCİLİ


§ 9. Tapu Siciline İlişkin Temel Bilgiler 36

I. Tapu Sicilinin Medenî Kanunda Düzenleniş Biçimi 36

II. Tapu Sicili Kavramı 36-37

III. Tapu Sicilinin Unsurları 37-38

IV. Tapu Sicili Sistemine Hâkim Olan İlkeler 39

V. Tapu Sicili Teşkilâtı 40-41

VI. Tapu Kütüğüne Taşınmaz Olarak Kaydedilen Eşya 41-43

VII. Devletin Sorumluluğu 44

VIII. Taşınmazların Kütüğe Kaydedilmesi 44

§ 10. Kadastro 45-47

§ 11. Tapu ( Kat Mülkiyeti) Kütüğüne Yapılan Kayıtlar 47

I. Tescil 48-49

A. Tescil İstemi 50

B. Tescil İsteminin Reddi 50

C. Tescilin Olumsuz Hükmü 51

D. Tescilin Olumlu Hükmü 51

C. Tescile Güvenin Korunması 52

II. Terkin 52-53

III. Değişiklik 53

IV. Şerhler 54-56

V. Beyanlar 56

§ 12. Yolsuz Tescili Düzeltme Yolları 57


DÖRDÜNCÜ KISIM

MÜLKİYET


§ 13. Mülkiyete İlişkin Temel Bilgiler 58

I. Mülkiyetin Medenî Kanunda Düzenleniş Biçimi 58

II. Mülkiyet Hakkı Kavramı 58

III. Mülkiyet Hakkının İçeriği 59

IV. İstihkak Davası 60

V. Elatmanın Önlenmesi Davası 60

§ 14. Mülkiyetin Kapsamı 61

I. Asıl Şey-Bütünleyici Parça 61

II. Bütünleyici Parça 62-63

III. Eklenti ve Eklenti Sayılmanın Hukukî Sonuçları 63-64

§ 14. Birlikte Mülkiyet 65

I. Paylı Mülkiyet 66

A. Paylı Mülkiyet Kavramı 66

B. Paylı Mülkiyetin Kurulması 66

C. Paylı Mülkiyette Pay 67

D Paylı Mülkiyette Paya İlişkin Hakkın Korunması 67

E. Paylı Mülkiyette Yönetim 68

F. Paylı Malın Tamamı Üzerinde Tasarruf 69

G. Yararlanma, Kullanma ve Yönetime İlişkin Olarak Paydaşlar Arasında Yapılan Düzenleme 69

H. Paydaşların Ortak Menfaatleri Koruma Yetkisi 70

I. Paylı Maldan Yararlanma ve Paylı Malı Kullanma Yetkisi 70-71

İ Paylı Malla İlgili Gider ve Yükümlülüklere Katılma…………………………………………….71

J. Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi 72

K. Paylaşma 72-73

II. Elbirliği Mülkiyeti 74

A. Elbirliği Mülkiyeti Kavramı 74

B. Elbirliği Mülkiyetinin Tescili ve Hükümleri 75

B. Elbirliği Mülkiyetinin Sona Ermesi 75


BEŞİNCİ KISIM

TAŞINMAZ MÜLKİYETİ


§ 15. Taşınmaz Mülkiyetine İlişkin Temel Bilgiler 76

I. Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu 76

II. Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması 76-77

§ 16. Taşınmaz Mülkiyetinin Tescille Kazanılması 77

I. Mülkiyeti Devir Borcu Doğuran Sözleşmelerde Şekil 78

II. Resmî Şeklin İstisnaları 78-79

III. Taşınmaz Satış Vaadi 79

§ 17. Taşınmaz Mülkiyetinin Tescilden Önce Kazanıldığı Durumlar 80

I. Yeni Arazi Oluşumu 81

II. Olağan Zamanaşımı 82

III. Olağanüstü Zamanaşımı 82

§ 18. Taşınmaz Mülkiyetinin Kaybı 83

§ 19. Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamı 83-84

I.Taşınmaz Mülkiyetinin Yatay Kapsamı 84

II. Taşınmaz Mülkiyetinin Dikey Kapsamı 85

III. Taşınmaz Mülkiyetinin Madde İtibarıyla Kapsamı 85

A. Haksız Yapı 86

B. Bitkiler 87

C. Kaynaklar 87

§ 20. Taşınmaz Mülkiyetinin Kısıtlamaları 88

I. Hukukî İşlemden Doğan Mülkiyet Kısıtlamaları 88

A. Alım Hakkı 89

B. Geri Alım Hakkı 89

C. Önalım Hakkı 90-91

II. Kanundan Doğan Mülkiyet Kısıtlamaları 92

A. Tasarruf Yetkisi Kısıtlaması Olarak Paylı Mülkiyette Yasal Önalım Hakkı 93

B. Komşular Yararına Getirilmiş Yararlanma Yetkisi Kısıtlamaları 94

1. Komşu Kavramı 94

2. Taşkın Kullanma Yasağı 95

3. Taşkın Yapı 96

4. Taşkın Yapı Hakkı……………………………………………………………………………96-97

4. Zorunlu Mecra Hakkı 97

5. Zorunlu Geçit Hakkı 98

6. Zorunlu Kaynak hakkı 98

C. Başkasının Arazisine Girme hakkı Veren Kısıtlamalar 99

§ 21. Kat Mülkiyeti 99

I. Kat Mülkiyetinin Kurulması 100

II. Kat İrtifakı 100

III. Kat Maliklerinin Hakları 101

IV. Kat Maliklerinin Yükümlülükleri 101

V. Kat Mülkiyetinde Yönetim 102-103

VI. Kat Mülkiyetinde Karar Yeter Sayısı 103-104 

VII. Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi 104

VIII. Devre Mülk Hakkı 105

VIII. Devre Mülk Hakkının Kurulması 105

IX. Devre Mülk Hakkının Hükümleri 106

X. Devre Mülk Hakkının Sona Ermesi 106

XI. Toplu Yapılarda Kat Mülkiyeti 107


ALTINCI KISIM

TAŞINIR MÜLKİYETİ


§ 22. Taşınmaz Mülkiyetine İlişkin Temel Bilgiler 108

I. Taşınır Mülkiyetinin Konusu 108

II. Taşınır Mülkiyetinin Kazanılması 108

III. Taşınır Mülkiyetinin Zilyetliğin Devri Yoluyla Devren Kazanılması 109

V. Mülkiyeti Saklı Tutma Sözleşmesi 109-110

VI. Taşınır Mülkiyetinin Aslen Kazanılması 110

A. Sahiplenme 111

B. İşleme 111

C. Karışma ve Birleşme 112

D. Bulunmuş Eşya 112

E. Define 113

F. Zamanaşımı 113


YEDİNCİ KISIM

SINIRLI AYNÎ HAKLAR


§ 23. Sınırlı Aynî Haklara İlişkin Temel Bilgiler 114

I. Sınırlı Aynî Hakların Medenî Kanunda Düzenleniş Biçimi 114

II. Sınırlı Aynî Hakların Çeşitleri 114

III. Taşınmazlarda Sınırlı Aynî Hakların Sırası 115-116

SEKİZİNCİ KISIM

İRTİFAK HAKLARI


§ 24. İrtifak Haklarına İlişkin Temel Bilgiler 117

I. İrtifak Hakkı Kavramı 117

II. İrtifak Hakkının Konusu 117

III. İrtifak hakkının İçeriği 118

IV. İrtifak Hakkının Çeşitleri 118

V. İrtifak Hakkı Sahibine Sağlanan Koruma 119

§ 25. Eşyaya Bağlı İrtifaklar 119

I. Eşyaya Bağlı İrtifak Hakkının Kazanılması 120

II. Eşyaya Bağlı İrtifak Hakkının İçeriği 120

III. Eşyaya Bağlı İrtifak Hakkının Kapsamının ve İçeriğinin Belirlenmesi 121

IV. Eşyaya Bağlı İrtifakın Kullanılması 121

V. Eşyaya Bağlı İrtifaklarda İrtifak Yükünün Değişmesi 122

VI Eşyaya Bağlı İrtifak Hakkının Sona Ermesi 122-123

§ 26. Kişiye Bağlı İrtifak Hakları 123

I. Kişiye Bağlı İrtifak Hakkının Çeşitleri 123

A. İntifa Hakkı 124

1. İntifa Hakkının Konusu 124

2. İntifa Hakkının Kazanılması 125

3. İntifa Hakkı Sahibinin Yetkileri 125

4. İntifa Hakkı Sahibinin Yükümlülükleri 126

5. Malikin Yetkileri 126

6. Malikin Yükümlülükleri 127

7. Alacak Üzerinde İntifa Hakkı 127

8. İntifa Hakkının Sona Ermesi 128

B. Oturma Hakkı 128

C. Üst Hakkı 129

1. Üst Hakkının Kazanılması 129

2. Üst Hakkının Sona Ermesi 130

D. Kaynak Hakkı 130

E. Diğer Kişiye Bağlı İrtifaklar 131


DOKUZUNCU KISIM

TAŞINMAZ YÜKÜ


§ 27. Taşınmaz Yüküne İlişkin Temel Bilgiler 132

I. Taşınmaz Yükü Kavramı ve Taşınmaz Yükünün Unsurları 132

II. Taşınmaz Yükünün Kazanılması ve Sona Ermesi 132

III. Taşınmaz Yükünün Çeşitleri 133


ONUNCU KISIM

REHİN HAKLARI


§ 28. Rehin Hakkının Tanımı ve Özellikleri 134

§ 29. Taşınmaz Rehnine İlişkin Temel Bilgiler 134

I. Taşınmaz Rehninin Medenî Kanunda Düzenleniş Biçimi 134

II. Taşınmaz Reninin İşlevleri 135

III. Taşınmaz Rehninin Çeşitleri 135-136

IV. Taşınmaz Rehnine Hâkim Olan İlkeler 137

A. Belirlilik İlkesi 137

1. Rehin Yükünün Belirli Olması 138

2. Rehin Konusunun Belirli Olması 138

a. Toplu Rehin 139

b. Rehin Yükünün Taşınmazlar Arasında Paylaştırılması 139

B. Açıklık İlkesi 140

1. Taşınmaz Rehninin Kazanılması 140

2. Taşınmaz Rehninin Sona Ermesi 141

3. Taşınmaz Rehninde Alacak İçin Zamanaşımının İşlememesi 142

C. Derecelerin Sabitliği İlkesi 142-143

D. Sabit dereceler Sisteminin İstisnaları 144

V. Yabancı Para Üzerinden Rehin 145

VI. Taşınmaz Rehninin Sağladığı Teminatın Kapsamı 146

A. Taşınmaz Rehninin Sağladığı Teminat Yönünden Kapsamı 146

B. Taşınmaz Rehninin Güvence Altına Alınan Alacak Yönünden Kapsamı 147

VII. Lex Commissoria Yasağı 148

§ 30. İpotek 149

I. İpotek Hakkında İlişkin Temel Bilgiler 149

II. İpotekte Sicile Güvenin Korunması 149

III. İpoteğin Borçtan Sorumlu Olmayan Kişi Tarafından Verilmesi 150


ONBİRİNCİ KISIM 

TAŞINIR REHNİ


§ 31. Taşınır Rehnine İlişkin Temel Bilgiler 151

I. Taşınır Rehninin Medenî Kanunda Düzenleniş Biçimi 151

II. Taşınır Rehnine Hâkim Olan İlkeler 151

§ 32. Teslime Bağlı Rehin 152

I. Teslime Bağlı Rehnin Kazanılması 152-153

II. Teslime Bağlı Rehinde Teminatın Kapsamı 154

III. Lex Commissoria Yasağı 154-155

IV. Teslime Bağlı Rehinde Tarafların Borçları 155

V. Teslime Bağlı Rehnin Sona Ermesi 156

§ 33. Hapis Hakkı 157

§ 34. Alacaklar ve Diğer Haklar Üzerinde Rehin 158-160


ACAR, Faruk: Rehin Hukuku Dersleri, 2. Bası, İstanbul 2017.

AKİPEK, Jale G.: Türk Eşya Hukuku (Aynî Haklar), Birinci Kitap, Zilyedlik ve Tapu Sicili, 2. Bası, Ankara 1972.

AKİPEK, Jale G.: Türk Eşya Hukuku (Aynî Haklar), İkinci Kitap, Mülkiyet, 2. Bası, Ankara 1973.

AKİPEK, Jale G.: Türk Eşya Hukuku (Aynî Haklar), Üçüncü Kitap, Mahdut Aynî Haklar, Menkul Rehni Hariç, Ankara 1974.

AİKPEK, Jale G./AKINTÜRK, Turgut/ATEŞ, Derya: Eşya Hukuku, İstanbul.

ERGÜNE, Mehmet Serkan: Taşınır Mülkiyeti, İstanbul 2017.

ESENER, Turhan/GÜVEN, Kudret: Eşya Hukuku, 8. Baskı, Ankara 2019.

GEISER, Thomas/WOLF, Stephan (Hrsg.): Basler Kommentar zum Schweizerishen Privatrecht, Zivilgesetzbuch, II, Art. 457-977 ZGB, Art. 1-61 SchlT ZGB, 6. Auflage, Basel 2019 (www.legalis.ch).

GERMEÇ, Mahir Ersin: Kat Mülkiyeti Hukuku, 9. Baskı, Ankara 2020.

GÜRSOY, Kemal Tahir/EREN, Fikret/CANSEL, Erol: Türk Eşya Hukuku, 2. Bası, Ankara 1984.

HAAB, Robert (Bazı maddeler Scherrer, Werner/Simonius, August/ Zobl, Dieter tarafından kaleme alınmıştır): Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (Zürcher Kommentar), IV. Band, Das Sachenrecht, 1. Abteilung, Das Eigentum, Art. 641-729 ZGB, 2. Auflage, Zürich 1977. Art. 641-704 HAAB tarafından kaleme alınmıştır.

HATEMİ, Hüseyin/SEROZAN, Rona/ARPACI, Abdülkadir: Eşya Hukuku, İstanbul 1991.

HINDERLİNG, Hans: Der Besitz, in Schweizerisches Privatrecht, Fünfter Band, Sachenrecht, Erster Halbband, Basel, Stuttgart 1977, s. 403-517.

HOMBERGER, Arthur: Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (Zürcher Kommentar), IV. Band, Das Sachenrecht, 3. Abteilung, Besitz und Grundbuch, Art. 919-977, Zürich 1938.

HRUBESCH-MILLAUER, Stephanie/GRAHAM-SIEGENTHALER, Barbara/ROBERTO, Vito: Sachenrecht, 5. Auflage, Bern 2017.

KÖPRÜLÜ, Bülent/KANETİ, Selim: Sınırlı Aynî Haklar, 2. Bası, İstanbul 1982-1983.

LEEMANN, Hans: Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerishen Zivilgesetzbuch, IV. Band, Sachenrecht, II. Abteilung, Die beschränkten dinglichen Rechte, Art. 730-918 ZGB, Bern 1925.

LIVER, Peter: Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (Zürcher Kommentar), IV. Band, Das Sachenrecht, 2. Auflage, Die Dienstbarkeiten und Grundlasten, Art.730 bis 792, Erster Band, Die Grunddienstbarkeiten, Zürich 1980.

LIVER, Peter: Das Eigentum, Schweizerisches Privatrecht, Fünfter Band Sachenrecht, Erster Halbband, Basel, Stuttgart 1977, s. 1-401.

MEIER-HAYOZ, Arthur: Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerischen Zivilgesetzbuch, IV. Band, Das Sachenrecht, 1. Abteilung, Das Eigentum, 1. Teilband, Systematischer Teil und Allgemeine Bestimmungen, Artikel 641-654, 5. Auflage, Bern 1981.

MEIER-HAYOZ, Arthur: Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerischen Zivilgesetzbuch, IV. Band, Das Sachenrecht, 1. Abteilung, Das Eigentum, 2. Teilband, Das Grundeigentum I, Art. 655-679 ZGB, Bern 1974.

MEIER-HAYOZ, Arthur: Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerischen Zivilgesetzbuch, IV. Band, Das Sachenrecht, 1. Abteilung, Das Eigentum, 3. Teilband, Das Grundeigentum II, Art. 680-701 ZGB, Bern 1975.

NOMER, Halûk/ERGÜNE, Mehmet Serkan: Eşya Hukuku, 8. Bası, İstanbul 2020.

OFTINGER, Karl/BÄR, Rolf: Das Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (Zürcher Kommentar), IV. Band, Das Sachenrecht, 2. Abteilung, die beschränkten dinglichen Rechte, 23. Titel Fahrnispfand, Art. 884-918, 3. Auflage, Zürich 1981.

OĞUZMAN, M. Kemal/SELİÇİ, Özer/OKTAY-ÖZDEMİR, Saibe: Eşya Hukuku, 23. Bası, İstanbul 2021.

PFAFFINGER, Monika/MARRO, Pierre-Yves: Tafeln zum Sachenrecht, 2. Auflage, Bern 2013.

PIOTET, Paul: Dienstbarkeiten und Grundlasten, Schweizerisches Privatrecht, Fünfter Band Sachenrecht, Erster Halbband, Basel, Stuttgart 1977, s. 519-666.

REY, Heinz: Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, Dritte ergänzte und überarbeitete Auflage, Grundriss de schweizerischen Sachenrechts, Band I, Bern 2007.

RIEMER, Micheal Hans: Die beschränkten dinglichen Rechte, Dienstbarkeiten, Grund-und Fahrnispfandrechte, Grundlasten, Zweite, überarbeitete Auflage, Grundriss de schweizerischen Sachenrechts, Band II, Bern 2000.

SCHMID, Jörg/HÜRLIMANN-KAUP, Bettina: Sachenrecht, 5. Auf-lage, Zürich, Basel Genf 2017.

SEROZAN, Rona: Eşya Hukuku I, 3. Bası, İstanbul 2014.

SİRMEN, A. Lâle: Eşya Hukuku, 9. Baskı, Ankara 2021.

STARK, Emil W./LINDENMANN, Barbara: Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerischen Zivilgesetzbuch, IV. Band, Das Sachenrecht, 3. Abteilung, Besitz und Grundbuch, 1. Teilband, Der Besitz, Art. 919-941 ZGB, 4. Auflage, Bern 2016.

TEKİNAY, Selâhattin Sulhi/AKMAN, Sermet/BURCUOĞLU, Haluk/ ALTOP, Atillâ: Tekinay Eşya Hukuku, C. I, Zilyedlik-Tapu Sicili-Mülkiyet, 5. Bası, İstanbul 1989.

TEKİNAY, Selâhattin Sulhi: Taşınmaz Mülkiyetinin Takyitleri, II/1, İstanbul 1988.

TEKİNAY, Selâhattin Sulhi: Kat Mülkiyeti (Eşya Hukuku II/2), İstanbul 1991.

TEKİNAY Selâhattin Sulhi: Menkul Mülkiyeti ve Sınırlı Aynî Haklar, II/3, İstanbul 1994.

TUOR, Peter/SCHNYDER, Bernhard/SCHMID, Jörg/JUNGO, Alexandra: Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 14. Auflage, Zürich, Basel, Genf 2015.

ZOBL, Dieter: Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerischen Zivilgesetzbuch, IV. Band, Sachenrecht, 2. Unterteilband Art. 888-906 ZGB (mit kurzem Überblick über das Versatzpfand, Art. 907-915 ZGB), Bern 1996.

ZOBL, Dieter/THURNHERR, Christoph: Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerischen Zivilgesetzbuch, IV. Band, Das Sachenrecht, 2. Abteilung, Die beschränkten dinglichen Rechte, 5. Teilband Das Fahrnispfand, 1. Unterteilband: Systematischer Teil und Art. 884-887 ZGB, 3. Auflage, Bern 2010.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar