Tasarrufun İptali Davaları ve Uygulaması

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Süleyman KUL
ISBN: 9786050518566
1.147,50 TL 1.350,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Süleyman KUL
Baskı Tarihi 2024/04
Baskı Sayısı 1
Boyut 17x25
Cilt Sert kapak
Sayfa Sayısı 969

Süleyman KUL

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ...................................................................................................................... 5

KISALTMALAR .................................................................................................... 17

BİRİNCİ BÖLÜM

2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU’NDAN KAYNAKLANAN TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

&1. TASARRUF KAVRAMI ............................................................................. 19

&2. TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ TANIMI ....................................... 27

&3. TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ AMACI ........................................ 33

&4. TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ HUKUKİ NİTELİĞİ .................. 41

&5. TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ KONUSU ..................................... 48

&6. GÖREVLİ MAHKEME ............................................................................. 49

&7. YETKİLİ MAHKEME ............................................................................... 68

&8. TARAF SIFATI (HUSUMET) .................................................................... 79

A. TASARRUFUN İPTALİ DAVASINI KİMLER AÇABİLİR (DAVACI SIFATI OLANLAR) ............................................................. 80

1- Haciz Aşamasında ............................................................................. 83

2- İflas Aşamasında ............................................................................... 90

B. TASARRUFUN İPTALİ DAVASI KİMLERE KARŞI AÇILABİLİR (DAVALI SIFATI OLANLAR) ..................................... 96

1- Borçluya Karşı .................................................................................. 98

2- Üçüncü Kişilere veya Mirasçılara Karşı ......................................... 113

3- Kötü Niyetli Üçüncü (Dördüncü) Kişilere Karşı ............................ 123

&9. DAVA AÇMA SÜRESİ .............................................................................. 145

A. SÜRELERİN MAHİYETİ .................................................................. 145

B. İSTİHKAK DAVASINDA KARŞI DAVA OLARAK TASARRUFUN İPTALİ DAVASI AÇMA SÜRESİ ........................... 158

C. SÜRELERİN FON'A ETKİSİ ............................................................. 160

&10. TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ ŞARTLARI ................................ 162

A. BORÇLU TARAFINDAN YAPILMIŞ BİR TASARRUF İŞLEMİ OLMASI GEREKİR ............................................................. 169

B. BORCUN TASARRUF TARİHİNDEN ÖNCE DOĞMUŞ OLMASI GEREKİR ........................................................................... 176

C. ALACAKLININ BORÇLUDA GERÇEK BİR ALACAĞININ BULUNMASI GEREKİR ......................................... 210

D. ALACAĞIN KESİNLEŞMİŞ OLMASI GEREKİR .......................... 232

E. İCRA TAKİBİNİN BULUNMASI VE BU TAKİBİN KESİNLEŞMİŞ OLMASI GEREKİR ................................................ 238

F. BORÇLU HAKKINDA ACİZ BELGESİ (VESİKASI) ALINMIŞ OLMASI GEREKİR ......................................................... 249

1. Genel Olarak (Aciz Belgesi/Aciz Halinin Gerçekleşmesi) ........................................................................... 249

2. Aciz Belgesi Çeşitleri ................................................................. 278

a. Kesin Aciz Belgesi ............................................................. 278

b. Geçici Aciz Belgesi ............................................................ 288

3. Aciz Belgesi Hükmünde Sayılmayan Haciz Tutanakları .................................................................................. 311

4. Aciz Belgesi İbrazına Gerek Olmayan İptal Davaları ................ 315

a. İstihkak Davasında Karşılık Dava Olarak Açılan Tasarrufun İptali Davasında ............................................... 315

b. Bankacılık Kanunu Gereğince Aciz Belgesinden Muaf Olan Kuruluşlar ........................................................ 316

c. İflas İdaresi Tarafından Açılan Tasarrufun İptali Davalarında ........................................................................ 321

d. 6183 Sayılı Kanuna Göre Açılan Tasarrufun İptali Davalarında ............................................................... 321

e. Genel Muvazaa (TBK.Md.19) Nedenine Dayalı İptal Davalarında ................................................................ 322

&11. YARGILAMA USULÜ .............................................................................. 323

A. BASİT YARGILAMA USULÜNÜN GEÇERLİ OLMASI ................ 323

B. UYUŞMAZLIĞIN HAL VE ŞARTLAR GÖZ ÖNÜNDE TUTULARAK SERBESTÇE TAKDİR VE HALLEDİLMESİ ............................................................................... 331

&12. İHTİYATİ HACİZ/TEDBİR KARARLARI ........................................... 335

&13. YARGILAMA GİDERLERİ .................................................................... 356

A. GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ................................................ 365

B. AVUKATLIK ÜCRETİ ....................................................................... 371

C. HARÇLAR ......................................................................................... 389

1. Peşin Harçlar .............................................................................. 389

a. Başvurma harcı .................................................................. 389

b. Peşin nispî karar ve ilâm harcı ........................................... 389

2. Yargılama Sonunda Hüküm Altına Alınan Harçlar ..................... 391

a. Davanın kabul edilmesi halinde ......................................... 391

b. Davanın reddedilmesi halinde ............................................ 393

c. Davanın konusuz kalması halinde ...................................... 394

d. Davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi halinde ................................................................................ 394

e. Görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesihalinde ................................................................. 398

f. Harçtan muaf olan kurum, kuruluş ve kişilerce açılan davalarda .................................................................. 398

g. Harçtan muaf olmayan kişilerce harçtan muaf olan kurum, kuruluş ve kişilere karşı açılan davalarda ............................................................................ 401

&14. TASARRUFUN İPTALİ DAVASINA KONU TASARRUFLAR ............. 403

A. GENEL OLARAK .............................................................................. 403

B. İVAZSIZ (KARŞILIKSIZ) TASARRUFLAR (md.278) .................... 414

1- Bağışlamalar ve İvazsız Tasarruflar (md.278/I,II) .......................... 414

2- Bağışlama Sayılan Tasarruflar (md.278/III) ................................... 420

a. Yakın akrabalar arasındaki tasarruflar (md.278/III-1) .................................................................... 421

b. Sözleşme yapıldığında borçlunun verdiği şeyin değerine göre ivaz olarak pek aşağı bir bedel (en az bir misli fark) kabul ettiği sözleşmeler (md.278/III-2) .................................................................... 428

c. Kaydı hayat koşulu ile irat (ömür boyu gelir sözleşmesi) veya intifa hakkı kurulan sözleşmeler veya ölünceye kadar bakma sözleşmeleri(md.278/III-3) ................................................. 463

C. BORÇLUNUN ACİZ (BORCA BATIK) HALDE İKEN YAPTIĞI TASARRUFLAR (md.279) ................................................ 465

1. Borçlunun Zorunlu Olmadığı Halde Mevcut Bir Borcu İçin Rehin Yapmış Olması(279/I-1) ............................................ 470

2. Borçlunun Para Veya Normal (Mutat) Ödeme Araçlarından Başka Bir Şekilde Ödeme Yapmış Olması(279/I-2) .......................................................................... 475

3. Borçlunun Vadesi Gelmemiş Bir Borcu İçin Ödeme Yapmış Olması (279/I-3) ............................................................ 482

4. Kişisel Bir Hakkın Güçlendirilmesi İçin Borçlunun Tapuya Şerh Vermesi(279/I-4) .................................................... 483

D. BORÇLUNUN ALACAKLILARINA ZARAR VERMEK KASTIYLA YAPTIĞI TASARRUFLAR (md.280)............................ 485

1. Karineler ..................................................................................... 523

a. Borçlunun yakın akrabası olan üçüncü kişilere tasarrufta bulunması halinde (md.280/2) ............................ 523

b. Borçlunun ticari işletmesini veya ticari mallarını Üçüncü kişilere devretmesi halinde (md.280/3) ................. 527

E. İPTAL DAVASINA EN ÇOK KONU OLAN TASARRUF İŞLEMLERİ ........................................................................................ 547

1. Boşanma Protokolü İle Yapılan İşlemler .................................... 547

2. Evlilik Birliği Devam Ederken Veya Boşanma Davası Nedeniyle Yapılan İşlemler ......................................................... 553

3. Alacağın Temliki Şeklinde Yapılan İşlemler .............................. 566

4. Nam-ı Müstear Şeklinde (İsim Gizlenerek) Yapılan İşlemler ....................................................................................... 573

5. Muvazaalı İcra Takip İşlemleri ................................................... 580

6. Senetlerin Ciro Edilmesi Suretiyle Yapılan İşlemler .................. 589

7. Haksız Açılmış Olan Bir Davanın Borçlu Tarafından Kabul Edilmesi İşlemi ................................................................ 590

8. Borçlunun Kasten Yaptığı İhmali İşlemler ................................. 592

9. Murisin Sağlığında Mirasçılarını Korumak Amacıyla Yaptğı İşlemler............................................................................ 594

10. Borçlunun Kendisine İntikal Etmemiş Miras Hissesi Üzerinde Yaptığı Tasarruf İşlemleri ............................................ 595

11. Mirasın Reddi İşlemleri .............................................................. 596

11

12. Taksim Sözleşmesi ..................................................................... 598

13. Şuf'a (Önalım) Hakkının Kullanılması Veya Kullanılmaması İşlemi ................................................................ 603

14. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Sonucu Yapılan İşlemler ....................................................................................... 606

15. Adi Şirketin (Ortaklığın) Yaptığı İşlemler .................................. 615

16. Şirket Hissesinin Devri Şeklinde Yapılan İşlemler ..................... 618

17. Kooperatif Hissesinin (Üyeliğinin) Devri Şeklinde Yapılan İşlemler .......................................................................... 623

18. İntifa Hakkının Devri Şeklinde Yapılan İşlemler ........................ 625

19. Şahsi Hakların Tapu Siciline Şerh Verilmesi Şeklinde Yapılan İşlemler .......................................................................... 627

20. Rehin (İpotek) Tesisi Şeklinde Yapılan İşlemler ......................... 627

21. Rehin (İpotek) Temliki Şeklinde Yapılan İşlemler...................... 635

22. Kadastro Tespiti Sırasında Yapılan İşlemler ............................... 636

23. Maden Arama/İşletme Ruhsatlarının Devrine İlişkin İşlemler ....................................................................................... 638

24. Hastahane İşletme Ruhsatının Devrine İlişkin İşlemler .............. 639

25. Taşımacılık Yapma Yetki Belgesinin Devrine İlişkin İşlemler ....................................................................................... 640

26. Markanın Devrine İlişkin İşlemler .............................................. 641

27. Bağış Şeklinde Yapılan İşlemler ................................................. 644

28. Kefil Tarafından (İpotekli Taşınmazın Devri Şeklinde) Yapılan İşlemler .......................................................................... 647

29. Ölen Borçlunun Mirasını Reddetmeyen Mirasçılarının Yaptığı Tasarruf İşlemleri ........................................................... 647

30. İşçilik Alacağından Kurtulmak İçin İşverenin Yaptığı İşlemler ....................................................................................... 648

31. Borçlunun Ev (Veya İşyeri) Komşusuna Yaptığı Tasarruf İşlemleri ........................................................................ 652

32. Borçlunun Avukatına (Vekiline) Yaptığı Tasarruf İşlemleri ...................................................................................... 655

33. Borçlunun Şirket Ortağına Veya Ticari İlişki İçinde Bulunduğu Kişiye Yaptığı Tasarruf İşlemleri ............................. 656

34. Borçlunun Aynı Sektörde Veya Aynı Ticari Bölgede

Bulunan Kişiye Yaptığı Tasarruf İşlemleri .................................. 657

35. Borçlunun Aynı Köyde (Veya Kasabada) Yaşadığı Kişiye Yaptığı Tasarruf İşlemleri ................................................ 658

36. Trafik Kazası Tazminatından Kurtulmak İçin Yapılan İşlemler ....................................................................................... 659

37. Kira Sözleşmesi Şeklinde Yapılan Tasarruf İşlemleri ................. 660

38. İnançlı İşlemler ........................................................................... 662

F. İPTAL DAVASINA KONU EDİLEMEYECEK İŞLEMLER ......................................................................................... 671

1. İİK md.94 Uyarınca İcra Dairesinin Verdiği Yetki ile Açılan Dava ................................................................................ 671

2. Borçlandırıcı İşlemler (Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri vs.) ......................................................................... 674

3. Cebri İcra Yolu İle Yapılan Satışlar ............................................ 677

4. Özel Halk Otobüsü veya Dolmuş (Minibüs) Hattının Satışı İşlemleri ............................................................................ 684

&15. İPTAL DAVASININ HUKUKİ SONUÇLARI ........................................ 690

A. ALACAKLI YÖNÜNDEN HUKUKİ SONUÇLARI ........................ 690

B. BORÇLU YÖNÜNDEN HUKUKÎ SONUÇLARI ............................. 696

C. ÜÇÜNCÜ KİŞİ YÖNÜNDEN HUKUKİ SONUÇLARI ................... 698

D. DÖRDÜNCÜ KİŞİ YÖNÜNDEN HUKUKİ SONUÇLARI ............. 708

&16. İPTAL DAVASININ SONUNDA VERİLEN KARARLAR ................... 715

A. İPTAL DAVASININ REDDİNE DAİR KARARLAR ........................ 715

1. Davanın Dava Şartı Yokluğu Nedeniyle Reddi Kararı ............... 715

2. Davanın Taraf Sıfatı Yokluğu Nedeniyle Reddi Kararı .............. 716

3. Davanın Feragat Nedeniyle Reddi Kararı ................................... 716

4. Davanın Konusuz Kalması Nedeniyle Ret (Karar Verilmesine Yer Olmadığına) Kararı .......................................... 721

5. Davanın Esastan Reddi Kararı .................................................... 729

B. İPTAL DAVASININ KABULÜNE DAİR KARARLAR ................... 731

1. Taşınır Mala İlişkin Kabul Kararları ........................................... 735

2. Taşınmaz Mala İlişkin Kabul Kararları ...................................... 740

&17. İSTİHKAK DAVASINDA KARŞI DAVA OLARAK AÇILAN TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ............................................................ 750

&18. GENEL MUVAZAA (TBK md.19) DAVALARI ..................................... 757

A. GENEL OLARAK .............................................................................. 757

B. GENEL MUVAZAA DAVALARI (TBK md.19) İLE TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI (İİK.md.277 vd.) ARASINDAKİ FARKLAR ................................................................ 787

İFLASTA TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI ................................................ 806

&19. İFLAS KAVRAMI (GENEL OLARAK) ................................................. 806

A. İFLÂSA TÂBİ OLAN KİŞİLER ........................................................ 807

B. İFLÂS YOLLARI ............................................................................... 807

C. İFLÂSIN SONUÇLARI ..................................................................... 807

1. Müflis ......................................................................................... 808

2. İflâs Masası ................................................................................. 808

3. İflâs İdaresi ................................................................................. 809

&20. İFLÂSTA TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ........................................... 810

A. DAVACI SIFATI ................................................................................. 810

1. Borçlunun Davadan Önce İflâs Etmesi Durumunda ................... 810

2. Borçlunun Dava Sırasında İflâs Etmesi Durumunda .................. 810

B. DAVALI SIFATI.................................................................................. 813

1. Borçlunun Davadan Önce İflâs Etmesi Durumunda ................... 813

2. Borçlunun Dava Sırasında İflâs Etmesi Durumunda .................. 814

C. İFLASIN TASARRUFUN İPTALİ DAVASINA ETKİSİ ................... 815

D. İFLÂSTAKİ TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ SONUÇLARI ...................................................................................... 817

İKİNCİ BÖLÜM

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUN’DAN KAYNAKLANAN TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

&21. GENEL OLARAK ..................................................................................... 818

&22. TANIMI VE AMACI ................................................................................. 822

&23. HUKUKİ NİTELİĞİ ................................................................................. 824

&24. GÖREVLİ MAHKEME ........................................................................... 827

&25. YETKİLİ MAHKEME ............................................................................. 832

&26. YARGILAMA USULÜ .............................................................................. 834

&27. İHTİYATİ HACİZ KARARLARI ........................................................... 835

&28. YARGILAMA GİDERLERİ .................................................................... 839

A. AVUKATLIK ÜCRETİ ....................................................................... 841

B. HARÇ ................................................................................................. 844

&29. TARAF SIFATI (DAVANIN TARAFLARI) ............................................ 847

A. TASARRUFUN İPTALİ DAVASINI KİMLER AÇABİLİR (DAVACI SIFATI OLANLAR) ........................................................... 847

B. TASARRUFUN İPTALİ DAVASI KİMLERE KARŞI AÇILABİLİR (DAVALI SIFATI OLANLAR) ................................... 848

1. Borçlu ......................................................................................... 848

2. Borçlu İle Hukuki Muamelede Bulunan Üçüncü Kişiler veya Mirasçıları .............................................................. 856

3. Kötü Niyetli Üçüncü (Dördüncü) Kişiler ................................... 860

&30. DAVA AÇMA SÜRESİ .............................................................................. 865

A. BEŞ YILLIK SÜRE ............................................................................ 865

B. İKİ YILLIK SÜRE .............................................................................. 868

&31. DAVANIN KOŞULLARI .......................................................................... 873

A. KAMU BORÇLUSU TARAFINDAN YAPILMIŞ BİR TASARRUF OLMASI GEREKİR...................................................... 873

B. KAMU (KURUM) ALACAĞININ TASARRUF TARİHİNDEN ÖNCE DOĞMUŞ OLMASI GEREKİR .................... 876

C. KESİNLEŞMİŞ BİR KAMU (KURUM) ALACAĞININ BULUNMASI GEREKİR ................................................................... 882

D. İCRA TAKİBİNİN BULUNMASI VE BU TAKİBİN KESİNLEŞMİŞ OLMASI GEREKİR ................................................ 886

E. BORÇLUNUN MALININ BULUNMAMASI VEYA HACZEDİLEN MALLARIN DEĞERİNİN BORCU KARŞILAMAMASI GEREKİR ......................................................... 894

F. DAVA HAKDÜŞÜRÜCÜ SÜRE (5 YIL) İÇİNDE AÇILMIŞ OLMASI GEREKİR .......................................................... 895

G. ACİZ BELGESİ DAVA ŞARTI DEĞİLDİR ....................................... 896

&32. İPTAL DAVASINA KONU TASARRUFLAR ......................................... 899

A. GENEL OLARAK .............................................................................. 899

B. KARŞILIKSIZ (İVAZSIZ) TASARRUFLARIN İPTALİ ................... 902

1. Karşılıksız (İvazsız) Tasarruflar (md.27) .................................... 903

2. Bağışlamalar ............................................................................... 905

a. Bağışlama sayılan tasarruflar(md.28)................................. 905

aa. Yakın akrabalar arasındaki tasarruflar (md.28/I-1) ................................................................. 906

bb. Sözleşme yapıldığında borçlunun verdiği şeyin değerine göre ivaz olarak pek aşağı bir bedel (en az bir misli fark) kabul ettiği sözleşmeler (md.28/I-2) ............................................. 910

cc. Borçlunun kendisine yahut üçüncü bir şahıs menfaatine kaydı hayat şartıyla irat ve intifa hakkı tesis ettiği akitler (md.28/I-3) .......................... 915

C. BORÇLUNUN ACİZ (BORCA BATIK) HALDE İKEN YAPTIĞI TASARRUFLAR ................................................................ 916

1. Borçlunun Zorunlu Olmadığı Halde Mevcut Bir Borcu İçin Rehin Yapmış Olması .......................................................... 917

2. Borçlunun Para Veya Normal Ödeme Araçlarından Başka Bir Şekilde Ödeme Yapmış Olması.................................. 918

3. Borçlunun Vadesi Gelmemiş Bir Borcu İçin Ödeme Yapmış Olması............................................................................ 919

D. KAMU ALACAĞININ TAHSİLİNİ İMKÂNSIZ KILMAK AMACIYLA YAPILAN TASARRUFLAR ........................................ 919

1- Borçlunun Yaptığı Tek Taraflı Tasarruflar ...................................... 920

2- Borçlunun Amacını Bilen Veya Bilmesi Gereken Kişilerle Yaptığı Tasarruflar ........................................................ 920

&33. İPTAL DAVASININ HUKUKİ SONUÇLARI ........................................ 929

A. ALACAKLI KURUM (İDARE) YÖNÜNDEN HUKUKİ SONUÇLARI ...................................................................................... 931

B. BORÇLU YÖNÜNDEN HUKUKÎ SONUÇLARI ............................. 933

C. ÜÇÜNCÜ KİŞİ YÖNÜNDEN HUKUKİ SONUÇLARI ................... 935

D. DÖRDÜNCÜ KİŞİ YÖNÜNDEN HUKUKİ SONUÇLARI ............. 939

&34. İPTAL DAVASININ SONUNDA VERİLEN KARARLAR ................... 943

A. İPTAL DAVASININ REDDİNE DAİR KARARLAR ........................ 943

1. Davanın Dava Şartı Yokluğu Nedeniyle Reddi Kararı .............. 943

2. Davanın Taraf Sıfatı Yokluğu Nedeniyle Reddi Kararı .............. 943

3. Davanın Feragat Nedeniyle Reddi Kararı ................................... 944

4. Davanın Konusuz Kalması Nedeniyle Ret (Karar Verilmesine Yer Olmadığına) Kararı .......................................... 944

5. Davanın Esastan Reddi Kararı .................................................... 946

B. İPTAL DAVASININ KABULÜNE DAİR KARARLAR ................... 947

İLGİLİ MEVZUAT 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU (İPTAL DAVASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ) .................................................. 952

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN (İPTAL DAVASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ) ........... 959

KAYNAKÇA ......................................................................................................... 963

KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ(İNDEKS) .................................. 965

21. Yüzyılda her alanda gerçekleşen başdöndürücü gelişmelerle birlikte gerek Dünyada gerekse Ülkemizde ardı ardına ekonomik ve sosyal krizler yaşandığı bir gerçekliktir. Bu durumun alacaklılar ile borçlular arasındaki ilişkilere olumsuz bir şekilde yansıdığı görülmektedir. Kural olarak herkes sahibi olduğu mal ve haklar üzerinde serbestçe tasarrufta bulunma hakkına sahiptir. Ancak haciz ve iflas halinde bu tasarruf yetkisi kısıtlanmıştır. Borçluların mallarına haciz konulmadan veya haklarında iflas kararı verilmeden önce mal ve haklarını devretmelerinde veya üzerinde başka türlü tasarrufta bulunmalarında hukuken bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak yakında malları üzerine haciz konulması ihtimali bulunan ya da iflâs etmek üzere olan borçluların, mallarını alacaklılardan kaçırmak için bazı şüpheli tasarruflarda bulundukları (güvendikleri üçüncü kişilere devrettikleri) çok sık rastlanılan bir durumdur. İşte bu gibi kötü niyetli borçluların mal kaçırma düşüncesiyle yaptıkları tasarruflar nedeniyle alacaklıların menfaatlerini korumak amacıyla kanun koyucu İİK’nın 277 vd. maddelerinde yer alan “iptal davası” kurumunu kabul etmiştir. Zira tasarrufun iptali davasının kabul edilmesi halinde mahkemece, borçlunun malını 3. kişiye devretmesi ile ilgili işlemin (tasarrufun) iptali ile alacaklıya o mal üzerinde haciz ve satış yapabilme yetkisi verilerek alacaklının alacağını tahsil etme imkanı sağlanmaktadır. Bu çalışmamızda tasarrufun iptali davasında teorik ve pratik olarak akademisyenler ve özellikle uygulamacıların yararlanabileceği bir şekilde konuyu zengin içtihatlarla ele alıp incelemeye çalıştık. Çalışmamız iki bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölümde; “2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunundan Kaynaklanan Hacze Dayalı Tasarrufun İptali Davaları ve İflasta Tasarrufun İptali Davaları”, İkinci Bölümde; “6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’dan Kaynaklanan Tasarrufun İptali Davaları” olmak üzere toplam 34 anabaşlık (&) ve alt başlıklar halinde ele alınmış ve ayrıntılı olarak incelenmiştir. 6 Konu anlatımlarından sonra güncel emsal Yargıtay kararları önce “özet” şeklinde sonra da tam metin olarak sunulmuştur. Tasarrufun İptali davaları ile ilgili konuların daha kolay anlaşılmasını sağlamak amacıyla uygulamada iptal davalarına en çok konu olan tasarruf işlemleri örnek olarak seçilerek hangilerinin iptal edilebileceğine veya hangilerinin iptal edilemeyeceğine anabaşlığın(&14.) son kısmında kısa kısa alt başlıklar(&14.E, F) halinde yer verilmiştir. Kitabın kendi içinde yapılan atıflar, anabaşlık (&) numarası ile yapılmıştır. Kitabın sonunda yer alan “kavramlara göre arama cetveli” ayrıntılı bir şekilde hazırlanarak konuların kitaptaki yerlerinin kolay bir şekilde bulunması amaçlanmıştır. Kitabın basımında emeği geçen YETKİN Basım Yayım ve Dağıtım A.Ş. sahibi Muharrem BAŞER başta olmak üzere tüm çalışanlarına da teşekkür ederim. Kitabın akademisyenler, uygulamacılar ve ilgi duyanlara faydalı olmasını umuyorum.

Süleyman KUL Nisan 2024-Çankaya/ANKARA

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.