Tasarrufun İptali Davalarında İhtiyati Haciz

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Yekta Nevroz Avci
ISBN: 9786050518061
170,00 TL 200,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Yekta Nevroz Avci
Baskı Tarihi 2024/02
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 175

Yekta Nevroz Avci

İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ 5
KISALTMALAR LİSTESİ 13
GİRİŞ 15

BİRİNCİ BÖLÜM
TASARRUFUN İPTALİ DAVASI VE  
İHTİYATİ HACİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
I. TASARRUFUN İPTALİ DAVASI HAKKINDA 17
A. Tasarrufun İptali Davasının Tanımı 17
B. Tasarrufun İptali Davasının Amacı 19
C. Tasarrufun İptali Davasının Hukukî Niteliği 22
D. Tasarrufun İptali Davasının Konusu 25
E. Tasarrufun İptali Davasının Şartları 27
1. Aciz Vesikasının Varlığı 27
2. Takibin Kesinleşmiş Olmasının Gerekliliği 34
3. İptali Talep Edilen Tasarrufun Borcun Doğumundan Sonra Yapılmış Olması 35
4. Tasarrufun İptali Davası Öncesindeki İcra Takibine Konu Edilen Alacağın Gerçek Bir Alacak Olması 36
5. Tasarrufun İptali Davasının Süresinde Açılması 37
F. Tasarrufun İptali Sebepleri 38
II. İHTİYATİ HACİZ HAKKINDA 49
A. İhtiyati Haczin Tanımı Ve Amacı 49
B. İhtiyati Haczin Hukukî Niteliği 50
C. İhtiyati Haciz Şartları 53
1. Alacağın Bir Para Alacağı Olması 54
2. Rehinle Temin Edilmemiş Bir Alacak Olması 54
3. Alacağın Vadesinin Gelmiş Olması 58
a. Belirli Bir İkametgahı Olmayan Borçlu 60
b. Borçlunun Taahhütlerinden Kurtulmak Maksadıyla Eylemlerde Bulunması 62

İKİNCİ BÖLÜM
TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA VERİLEN  
İHTİYATİ HACİZ KARARI
I. TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA İHTİYATİ HACZİN DAYANAĞI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 65
II. TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA İHTİYATİ HACZİN AMACI 67
III. TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA VERİLEN İHTİYATİ HACİZ KARARLARINA İLİŞKİN BAZI MESELELER 69
A. Tasarrufun İptali Davalarında İhtiyati Tedbir Talep Edilip Edilemeyeceği 69
1. Talep Konusunun İhtiyati Tedbir Olması 69
2. Talep Konusunun İhtiyati Haciz Ve İhtiyati Tedbir Olması 71
3. “İhtiyati Tedbir Niteliğinde İhtiyati Haciz” ve “İhtiyati Haciz Niteliğinde İhtiyati Tedbir” Kavramları 73
B. ‘Davalıdır’ Şerhi Talebi 74
IV. TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA İHTİYATİ HACZE KARAR VERİLEBİLMESİ İÇİN ARANAN YAKLAŞIK İSPAT ŞARTI 75
V. TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA VERİLEN İHTİYATİ HACİZ KARARINDA TEMİNAT 79
A. Ana Hatları ile İhtiyati Hacizde Teminat Alınmasına İlişkin Karar 79
B. Tasarrufun İptali Davalarının Gösterdiği Özellikler 81
C. Teminat İadesine İlişkin Önem Arz Eden Hususlar 85
VI. TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA VERİLEN İHTİYATİ HACİZ KARARININ İÇERİĞİ VE HANGİ TUTAR ÜZERİNDEN İHTİYATİ HACZE KARAR VERİLECEĞİ 86
VII. TASARRUFUN İPTALİ DAVASINDA VERİLEN İHTİYATİ HACİZ KARARININ KONUSU 91
VIII. İHTİYATİ HACİZ KARARININ İCRASI 99
A. İhtiyati Haciz Kararının İcrasından Sonra Uygulanacak Hükümler 103
B. İhtiyati Haczin İnfazına İlişkin Şikâyetlerin İnceleneceği Merci 106
IX. İHTİYATİ HACZİ TAMAMLAYAN MERASİM 108
X. İHTİYATEN HACZEDİLEN MALLARIN GÖSTERİLECEK TEMİNAT MUKABİLİNDE BORÇLU YA DA ÜÇÜNCÜ ŞAHSA BIRAKILMASI 116
XI. TEMİNAT KARŞILIĞINDA İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI 120
XII. İHTİYATİ HACİZ KARARININ KESİNLEŞMESİ 123
XIII. İHTİYATİ HACZİN HACZE İŞTİRAKİ 126

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA VERİLEN 
İHTİYATİ HACİZ KARARINA İLİŞKİN 
YARGILAMA USÛLÜ VE KANUN YOLLARI
I. TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA VERİLEN İHTİYATİ HACİZ KARARINA İLİŞKİN YARGILAMA USÛLÜ 131
A. İhtiyati Haciz Talep Eden Alacaklı 131
B. İhtiyati Haciz Borçlusu 133
C. Tasarrufun İptali Davalarında İhtiyati Hacizde Görevli Mahkeme 135
D. Tasarrufun İptali Davalarında İhtiyati Hacizde Yetkili Mahkeme 136
E. Yargılama Usûlüne İlişkin Diğer Hususlar 139
II. İHTİYATİ HACİZ KARARLARINA KARŞI İTİRAZ VE İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURULMASI 140
A. İhtiyati Haciz Kararına İtiraz 141
1. İtiraz Nedenleri 142
a. Borçlunun İleri Sürebileceği İtiraz Nedenleri 144
(1) İhtiyati Haczin Dayandığı Nedenlere İtiraz 144
(2) Mahkemenin Yetkisine İtiraz 145
(3) Teminata İlişkin İtiraz 146
b. Menfaati İhlal Edilen Üçüncü Kişilerin İtiraz Nedenleri 147
2. İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Süresi 147
a. Borçlu açısından itiraz süresi 147
b. Menfaati ihlâl edilen üçüncü kişiler açısından itiraz süresi 148
3. İhtiyati Hacze İtirazda Yargılama Usûlü 148
B. İtirazın Reddi veya Kabulü Kararlarına İlişkin Başvurulacak Kanun Yolu 149
III. HAKSIZ İHTİYATİ HACİZ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI 151
A. Tazminat Davasının Şartları 151
B. Tazminat Davasının Tarafları 155
C. Tazminat Davasında Görevli Ve Yetkili Mahkeme 155
D. Tazminat Davasının Açılabileceği Süre ve Zamanaşımı 155
E. Zararın Teminattan Ödenmesi 157
SONUÇ 159
BİBLİYOGRAFYA / KAYNAKÇA 161


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: Tasarrufun İptali