Tebligat Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Hüseyin Aydemir
ISBN: 9786050517583
850,00 TL 1.000,00 TL

Adet

 
   1 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hüseyin Aydemir
Baskı Tarihi 2024/01
Baskı Sayısı 1
Boyut 17x25
Cilt Sert kapak
Sayfa Sayısı 826

Hüseyin AydemirİÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.................................................................................................5

KISALTMALAR ..............................................................................39

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL OLARAK TEBLİGAT

I. GENEL OLARAK TEBLİGAT.........................................................49

1. Tebligatın Tanımı........................................................................49

2. Tebligatın Hukuki Niteliği..........................................................50

II. TEBLİGATIN UYGULAMA ALANLARI.......................................60

1. Hukuki İşlemler ..........................................................................60

2. Yargılama Faaliyetine İlişkin İşlemler........................................61

A. Genel olarak Yargısal Tebligat, Tanımı ve Yargı

Kolları ile İlişkisi ......................................................................... 61

B. Hukuki Dinlenilme Hakkı ve Adil Yargılanma Hakkı

Yönünden Yargısal Tebligat ........................................................ 63

C. Yargısal Tebligatın Hak Arama Hürriyeti Bakımından

Önemi........................................................................................... 66

D. Yargısal Tebligatın Düzenlendiği Mevzuat ................................. 68

3. Tahkim Uyuşmazlıklarında Tebligat ..........................................69

4. Tefhim Suretiyle Bildirim...........................................................70

A. Tanımı, Uygulama Alanları ......................................................... 70

B. Tefhim Edilen Kararda Bulunması Gereken Unsurlar................. 72

III. TEBLİGATIN UNSURLARI.............................................................81

1. Tebligatın Bilgilendirme Unsuru ................................................82

2. Tebligatın Belgelendirme Unsuru...............................................84

IV. TEBLİGATIN ÖNEMİ ......................................................................85

V. TEBLİGAT MEVZUATI...................................................................87

10

VI. TEBLİGATA İLİŞKİN TANIMLAR ................................................90

1. Tebligat .......................................................................................90

2. Asıl ve Muhatap..........................................................................90

3. Tebellüğ ......................................................................................92

4. Tebligat Evrakı............................................................................92

5. Tebliğ Mazbatası.........................................................................92

5. Tebligat Çıkarmaya Yetkili Merci ..............................................94

6. Adres...........................................................................................94

7. Haber Kağıdı...............................................................................95

İKİNCİ BÖLÜM

7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU

BİRİNCİ BAP

UMUMİ HÜKÜMLER

BİRİNCİ FASIL

KANUNUN ŞÜMULÜ

MADDE 1.....................................................................................................99

Tebligatın Yapılması.....................................................................................99

I. TEBLİGAT YAPMAYA YETKİLİ MERCİLER....................101

1. Kazai (Yargı) Mercileri.............................................................101

A. Genel Olarak Yargısal Tebligat ................................................. 101

B. Yargısal Tebligatın Önemi......................................................... 102

2. Merkezî Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri.....................104

A. (I) Sayılı Cetvelde Yer Alan Kamu İdareleri ............................. 104

B. (II) Sayılı Cetvelde Yer Alan Kamu İdareleri............................ 105

3. Sayılı Cetvelde Yer Alan Sosyal Güvenlik Kurumları .............109

A. Sosyal Güvenlik Kurumu........................................................... 109

B. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ....................................... 109

11

4. Diğer Kurumlar.........................................................................109

II. TEBLİGAT KANUNU KAPSAMINDA OLMAYAN

BİLDİRİMLER ................................................................................110

1. Özel Hukuk Sözleşmelerinde Tebligat .....................................112

2. Noterlerce Yapılan Tebligat......................................................114

II. TEBLİGATIN YAPILIŞ ŞEKLİ......................................................115

1. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT)

Aracılığıyla Tebligat .................................................................116

2. Memur Aracılığıyla Tebligat ....................................................116

3. Doğrudan Doğruya Tebligat .....................................................117

4. İlan Yolu İle Tebligat................................................................117

5. Elektronik Tebligat ...................................................................117

KARARLAR ....................................................................................118

MADDE 2...................................................................................................121

Tebligatın Memur Vasıtasiyle Yapılması ...................................................121

I. GENEL OLARAK MEMUR VASITASIYLA TEBLİGAT............122

II. MEMUR VASITASIYLA TEBLİGATIN

ŞARTLARI...............................................................................123

1. Kanunlarda Özel Hüküm Bulunması Halinde ..........................123

2. Gecikmesi Halinde Zarar Doğabilecek İşlerde .........................124

3. Tebligat Çıkarmaya Yetkili Daire ve Müesseseler

Arasında veya Bu Daire ve Müesseselerde Bulunan

Şahıslara Yapılacak Tebligat Olması Halinde ..........................124

III. MEMUR VASITASIYLA TEBLİGATTA

BİLGİLENDİRME VE BELGELENDİRME

UNSURLARI ...................................................................................125

KARARLAR ....................................................................................126

MADDE 3...................................................................................................129

Ücretler .......................................................................................................129

AÇIKLAMA...............................................................................................129

12

MADDE 4...................................................................................................130

Memur Vasıtasiyle Tebliğlerde Zaruri Masraflar .......................................130

MADDE 5...................................................................................................131

Ücret Ve Masrafın Peşin Ödenmesi............................................................131

AÇIKLAMA...............................................................................................131

KARARLAR ....................................................................................134

MADDE 6...................................................................................................138

Tebliğ Evrakının Zıyaı Halinde Masraflar..................................................138

AÇIKLAMA...............................................................................................138

I. TEBLİGAT EVRAKININ ZAYİ OLMASI

DURUMUNDA MASRAFLARIN

KARŞILANMASININ ŞARTLARI.........................................139

1. Tebliğ Evrakının Zayi (Kaybolması) Olması............................139

2. Zayiat Mücbir Sebep Dışındaki Sebeplerden

Kaynaklanmalıdır......................................................................139

3. Zarar Oluşmalıdır......................................................................140

II. PTT TARAFINDAN KARŞILANACAK ZARAR

TUTARI............................................................................................140

MADDE 7...................................................................................................141

Uçak, Telgraf Ve Diğer Vasıtalarla Tebligat Ve Ücretleri .........................141

AÇIKLAMA...............................................................................................142

I-HIZLI TEBLİGAT VASITALARI................................................143

1. Uçak ..........................................................................................143

2. Telgraf.......................................................................................143

3. Hızlı Tebligat ............................................................................144

MADDE 7/a ................................................................................................145

Elektronik Tebligat .....................................................................................145

AÇIKLAMA...............................................................................................147

I. ELEKTRONİK TEBLİGATIN TANIMI, GELİŞİMİ .....................147

II. ELEKTRONİK TEBLİGATIN FAYDALI YANLARI...................149

13

III. ELEKTRONİK TEBLİGATIN YAPILABİLECEĞİ KİŞİ

VE KURUMLAR.............................................................................151

IV. ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ VE

OLUŞTURULMASI ........................................................................153

V. ELEKTRONİK TEBLİGATIN YAPILMASI..................................156

VI. ELEKTRONİK TEBLİGATIN YAPILDIĞININ

MUHATABA BİLDİRİLMESİ........................................................162

VII. ELEKTRONİK TEBLİGATIN YAPILDIĞI TARİH ..............164

1. Genel Uygulama .......................................................................164

2. Anayasa Mahkemesi’ne Yapılan Bireysel

Başvurularda Özel Durum ........................................................165

Konuyu tebligat hukuku yönünden değerlendirdiğimizde;................. 168

VIII. .......... ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİNİN KULLANIMA

KAPATILMASI .......................................................................169

1. Kapatma Sebepleri ve Usulü.....................................................169

2. Kapatma İşlemlerinin Yapılmaması ve Sonuçları.....................175

KARARLAR ....................................................................................179

İKİNCİ FASIL

TEBLİGAT ESASLARI

MADDE 8...................................................................................................187

Tebliğ Evrakının Nüshaları Ve Makbuz Verilmesi ....................................187

AÇIKLAMA...............................................................................................187

KARARLAR ....................................................................................189

MADDE 9...................................................................................................190

Davetiyenin İhtiva Edeceği Kayıtlar...........................................................190

AÇIKLAMA...............................................................................................190

I. GENEL OLARAK DAVETİYE ......................................................190

II. DAVETİYENİN UNSURLARI.......................................................191

1. Daveti Çıkaran Kurum, Kuruluşun Unvanı ..............................191

2. Dosya Numarası........................................................................191

14

3. Tarafların Varsa Kanuni Temsilcileri ve Vekillerinin

Adı Soyadı, Adresi....................................................................192

4. Tebliğin konusu, .......................................................................192

5. Hazır Bulunulması Gereken Yer, Tarih, Saat ...........................192

6. Kanunlara Göre Derci İcap Eden Sair Hususlar

Bulunmalıdır .............................................................................193

III. DAVETİYENİN HUKUKİ ETKİLERİ, USULÜNE

UYGUN DÜZENLENMEMESİ VE TEBLİĞ

EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI...................................................193

KARARLAR ....................................................................................195

MADDE 10.................................................................................................201

Bilinen Adreste Tebligat.............................................................................201

I. BİLİNEN ADRESİN TANIMI, TESPİTİ ........................................202

II. BİLİNEN ADRESİN ELVERİŞLİ OLMAMASI VEYA

BİLİNEN ADRESE TEBLİGAT YAPILAMAMASI .....................209

1. Adresin Elverişli Olmaması......................................................209

2. Bilinen Adrese Tebligat Yapılamaması ....................................209

KARARLAR ....................................................................................213

MADDE 11.................................................................................................220

Vekile Ve Kanuni Mümesile Tebligat ........................................................220

AÇIKLAMA...............................................................................................220

I. VEKİLE TEBLİGAT................................................................221

1. Vekalet İlişkisinin Hukuki Niteliği , Kapsamı,.........................221

2. Avukatlarla Kurulan Vekalet İlişkisi ve Yargı

Mercilerinde ve Diğer Mercilerde Temsil ................................222

3. Avukata Tebliğin İstisnaları:.....................................................224

4. Avukata Tebligat Usulü ............................................................226

A. Vekilin Birden Fazla Olması:..................................................... 226

B. Avukatın Bürosunda Yapılacak Tebligatlar:.............................. 227

15

C. Avukatın Bilinen Adresten Ayrılmış, Taşınmış Olması

Sebebiyle Tebliğ Evrakı İade Gelmişse Ne

Yapılacaktır? .............................................................................. 228

5. Vekilin İstifası, Azli, Geçici Olarak Görev Yapamaz

Durumunda Olması Hallerinde Tebligat...................................229

A. Vekilin (Avukatın) İstifası ......................................................... 229

B. Vekilin (Avukatın) Azli : ........................................................... 233

C. Avukatın Görev Yapmasına Engel Hallerin Bulunması ............ 238

a. Avukatın Sürekli Veya Geçici Surette Mesleğini

Yapma İmkanının Bulunmaması Hallerinde

Yapılacak İşlemler................................................................ 239

aaa. Avukatın Bağlı Bulunduğu Barodan Sorulması

Gereken Hususlar................................................................ 239

bbb. Asilden İstenecek Hususlar................................................. 240

II. KANUNİ TEMSİLCİYE TEBLİGAT .............................................242

KARARLAR ....................................................................................244

MADDE 12.................................................................................................256

Hükmi Şahıslara ve Ticarethanelere Tebligat.............................................256

AÇIKLAMA...............................................................................................256

I. KAMU HUKUKU TÜZEL KİŞİLERİ ............................................256

II. ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ .................................................257

1. Şirketler.....................................................................................259

A. Anonim Şirketler........................................................................ 259

B. Limited şirketler......................................................................... 259

C. Kollektif Şirketler ...................................................................... 260

Ç. Komandit şirketler...................................................................... 260

D. Adi Ortaklık ............................................................................... 261

2. Dernekler, Vakıflar ...................................................................261

A. Dernekler.................................................................................... 261

B. Vakıflar...................................................................................... 262

KARARLAR ....................................................................................262

MADDE 13.................................................................................................263

16

Hükmi Şahısların Memur Ve Müstahdemlerine Tebligat...........................263

AÇIKLAMA...............................................................................................263

KARARLAR ....................................................................................268

MADDE 14.................................................................................................271

Askeri Şahıslara Tebligat............................................................................271

I. ER VE ERBAŞA TEBLİGAT..................................................272

1. Er ve Erbaşın Tanımı, Kapsamı ................................................272

2. Er ve Erbaşa Tebligat Usulü .....................................................274

A. Er ve Erbaş Statüsüne Girilmesi ................................................ 274

B. Er ve Erbaş Adına Tebligatı Alacak Kıta Komutanı,

Müessese Amiri, En Yakın Üst Kavramları............................... 275

KARARLAR ....................................................................................276

MADDE 15.................................................................................................277

Sefer HALİ..................................................................................................277

AÇIKLAMA...............................................................................................278

MADDE 16.................................................................................................278

Aynı Konutta Oturan Kişilere Veya Hizmetçiye Tebligat..........................278

AÇIKLAMA...............................................................................................279

I. ŞARTLARI...............................................................................279

1. Tebligat Konutta Yapılmalıdır..................................................279

2. Muhatap Adresinde Bulunmamalıdır........................................279

3. Muhatabın Adresinde Bulunmadığı Tebliğ

Mazbatasına Şerh Düşülmelidir................................................280

A. Tebligat Kanunu’nun 20 ve 21. Maddeleri Arasındaki

İlişki ........................................................................................... 286

a. Tebligatın Usulü Bakımından Farklar Vardır....................... 286

b. Tebligatın Yapıldığı Tarih Bakımından Fark

Vardır. .................................................................................. 287

4. Tebligatın Muhatap Dışında Kime Yapıldığı Tebliğ

Mazbatasına Yazılmalıdır .........................................................288

5. Tebligat Yapılan Kişi Ehil Olmalıdır........................................288

17

6. Tebligat Yapılacak Kişi Muhatapla Aynı Konutta

Oturmalıdır................................................................................288

7. Hizmetçi Kavramı ve Kapsamı.................................................289

8. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Bakımında Konunun

Değerlendirilmesi......................................................................289

9. Tebliğ Evrakının Bizzat Muhataba Tebliğ Edileceği

Şerhini İçermesi ........................................................................293

KARARLAR ....................................................................................294

MADDE 17.................................................................................................296

Belli Bir Yerde veya Evde Meslek ve Sanat İcrası.....................................296

AÇIKLAMA...............................................................................................296

I. ŞARTLARI.......................................................................................297

1. Meslek Ve Sanatın İş Yerinde İcra Edilmesi ............................297

A. Belli Bir Yerde Devamlı Meslek ve Sanat İcra

Edilmelidir ................................................................................. 297

B. Tebligat Yapılacak Kişinin Daimi Memur veya

Müstahdemlerine Tebligat Yapılır ............................................. 297

C. Tebligat Yapılacak Kişinin İş yerinde Bulunmaması

Gerekir ....................................................................................... 298

Ç. Muhatabın İş Yerinde Bulunmadığının Tespiti Gerekir............. 298

2. Meslek Ve Sanatın Evde İcra Edilmesi.....................................299

A. Tebliğ Yapılacak Kişinin Evde Bulunmaması ........................... 299

B. Tebligatın Memur veya Müstahdemlere Yapılması................... 299

C. Memur veya Müstahdemin Bulunmaması Halinde

Konutta Birlikte Oturanlara veya Hizmetçilere

Tebligat ...................................................................................... 299

KARARLAR ....................................................................................300

MADDE 18.................................................................................................303

Otel, Hastane, Fabrika Ve Mektep Gibi Yerlerde Tebligat ........................303

AÇIKLAMA...............................................................................................303

I. ŞARTLARI.......................................................................................304

KARARLAR ....................................................................................312

18

MADDE 19.................................................................................................317

AÇIKLAMA...............................................................................................317

I. TUTUKLUYA TEBLİGAT .............................................................320

II. HÜKÜMLÜYE TEBLİGAT............................................................320

III. HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLU KİŞİNİN

YOKLUĞUNDA VERİLEN KARARIN TEBLİĞİ ........................322

KARARLAR ....................................................................................323

MADDE 20.................................................................................................330

Muhatabın Muvakkaten Başka Yere Gitmesi .............................................330

AÇIKLAMA...............................................................................................331

I. MADDENİN UYGULANMA KOŞULLARI..................................331

1. Muhatabın Geçici Olarak Adresinden Ayrılması......................331

2. Geçici Ayrılmanın Tespiti.........................................................332

3. Geçici Ayrılmanın Tespiti Üzerine Yapılacak İşlemler............334

4. 20. Madde Uygulamasında Yaşanan Sorunlar..........................335

5. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’ndaki Düzenleme.....................338

KARARLAR ....................................................................................339

MADDE 21.................................................................................................342

Tebliğ İmkansızlığı Ve Tebellüğden İmtina ...............................................342

AÇIKLAMA...............................................................................................342

I. 21. MADDENİN UYGULAMA ALANLARI.................................343

1. Muhatap veya Muhatap Adına Tebliğ Yapılabilecek

Kişilerin Adreste Bulunmaması veya Tebellüğden

İmtina etmesi.............................................................................343

A. Muhatabın veya Muhatap Yerine Tebligatı Alabilecek

Kişilerin Tebligat Sırasında (tevzi, dağıtım

saatlerinde) Adreste Bulunmaması (21/1).................................. 344

B. Muhatap veya Muhatap Yerine Tebligatı Alabilecek

Kişilerin Tebligatı Almaktan İmtina Etmeleri............................ 346

2. Muhatabın Tebligat Adresinde Hiç Oturmaması Veya

Adresten Sürekli Olarak Ayrılması...........................................347

19

A. Muhatabın Adresinde Hiç Oturmaması...................................... 347

B. Muhatabın Adresinden Ayrılmış Olması.............................. 347

c. Adreste Bulunmama Durumunun Tespiti............................. 347

ç. Muhatabın Adresinde Bulunmadığının Tespiti

Üzerine Tebliğ Evrakının Merciine İadesi ........................... 350

d. Muhatabın Ölmesi ................................................................ 350

e. Muhatap Yerine Tebligat Yapılabilecek Kişilerin

Bulunmaması........................................................................ 354

2. Tebligat Kanunu 20 ve 21/1. Maddeleri (Dağıtım

saatlerinde adreste bulunmama) Arasındaki Ortak

Yönler ve Farklıklar..................................................................355

A. Ortak Yönler .............................................................................. 355

B. Farklılıklar.................................................................................. 355

3. Adres Kayıt Sisteminde (Mernis) Kayıtlı Adreste

Tebligat (21/2) ..........................................................................356

A. Genel Açıklamalar ..................................................................... 356

B. Tebligat Kanunu 21/2. Maddesinin Uygulanabilmesi

İçin Bilinen Adreste Tebligat Yapılamamalıdır......................... 358

C. Tebligat Adres Kayıt Sistemindeki Adrese

Çıkarılmalıdır............................................................................. 359

D. Adres Kayıt Sisteminde Kayıtlı Adrese Tebligat Usulü............. 361

E. 21/2. Madde Uyarınca Yapılacak Tebligatta

Muhatabın Adresinde Bulunması veya Bulunmaması

Halinde Uygulanacak İşlemler................................................... 363

a. Muhatabın Adresinde Bulunması ......................................... 363

b. Muhatabın Adresinde Bulunmaması .................................... 364

c. Adres Kayıt Sistemine Kayıtlı Adreste Tebligatın

Yapılmasının İmkansız Olması ............................................ 364

ç. Bilinen Adresten İade Gelen Tebligatın Adres

Kayıt Sistemindeki Adrese Önce Normal Usulle

Tebliğe Çıkarılması Gerekli midir?...................................... 366

d. Muhtar, İhtiyar Heyeti Azaları, Zabıta Amir ve

Memurlarının Tebliğ Evrakını Kabule

Mecburiyetleri ...................................................................... 369

KARARLAR ....................................................................................369

MADDE 22.................................................................................................376

20

Yaş ve Ehliyet Şartı ....................................................................................376

AÇIKLAMA...............................................................................................376

KARARLAR ....................................................................................378

MADDE 23.................................................................................................380

Tebliğ Mazbatası.........................................................................................380

I. TEBLİĞ MAZBATASININ TANIMI .............................................382

II. TEBLİĞ MAZBATASINDA BULUNMASI GEREKEN

UNUSURLAR..................................................................................383

1. Tebliği Çıkaran Merciin Adı.....................................................383

2. Tebliği İsteyen Tarafın Adı, Soyadı ve Adresi .........................384

3. Tebliğ Olunacak Şahsın Adı, Soyadı ve Adresi........................384

4. Tebliğin Konusu (Mevzuu).......................................................385

5. Tebliğin Kime Yapıldığı ve Tebliğ Muhatabından

Başkasına Yapılmış İse O Kimsenin Adı, Soyadı,

Adresi ve 22 nci Madde Gereğince Tebellüğe Ehil

Olduğu ......................................................................................386

6. Tebliğin Nerede ve Ne Zaman Yapıldığı..................................386

7. 21. Maddedeki Durumun Tahaddüsü Halinde Bu

Hususlara Mütaallik Muamelenin Yapıldığını, Adreste

Bulunmama ve İmtina İçin Gösterilen Sebebin, .......................387

8. Tebligatın Adres Kayıt Sistemindeki Adrese

Yapılması Durumunda Buna İlişkin Kaydın.............................388

9. Tebliğ Evrakı Kime Verilmiş İse Onun İmzası İle

Tebliğ Memurunun Adı, Soyadı ve İmzasını............................388

III. ELEKTRONİK TEBLİGATTA TEBLİĞ MAZBATASI

YERİNE GEÇEN İŞLEMLER.........................................................389

1. Delil Kaydı................................................................................389

2. İşlem kaydı................................................................................390

KARARLAR ....................................................................................390

MADDE 24.................................................................................................394

İmza Edemiyecek Durumda Olmak............................................................394

21

AÇIKLAMA...............................................................................................395

KARARLAR ....................................................................................395

MADDE 25.................................................................................................397

Yabancı Memlekette Tebligat Usulü ..........................................................397

AÇIKLAMA...............................................................................................398

I. MEVZUAT.......................................................................................399

1. Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun

Uygulanmasına Dair Yönetmelik..............................................399

2. Uluslararası Sözleşmeler...........................................................400

A. 1954 Tarihli Hukuk Usulüne Dair Sözleşme ............................. 400

B. 15 Kasım 1965 Tarihli Hukukî ve Ticari Konularda

Adlî ve Gayrîadlî Belgelerin Yabancı Memleketlerde

Tebliğine Dair Lahey Sözleşmesi .............................................. 402

a. Talepname doldurulurken aşağıdaki hususlar

dikkate alınır: (md.11)....................................................... 406

b. Tebliğ Edilecek Evrakın Özeti (md.12)............................. 407

c. Muhatabın kimliği ve adresi (md.14) ................................ 408

d. Tebligat Evrakının Düzenlenmesinde Dikkat

Edilecek Hususlar.............................................................. 408

3. İkili Sözleşmeler .......................................................................411

II. YABANCI MEMLEKETTE TEBLİGAT AŞAMALARI...............412

1. Yabancı Memlekette Tebligatı Yapacak Makam......................412

2. Tebligatın Yurt Dışına Gönderilmesi........................................412

3. Tebliğ Evrakının Düzenlenmesi................................................413

4. Tebliğ Evrakının Tercüme Ettirilmesi (Yönetmelik

md.40).......................................................................................414

5. Müddet Tayini...........................................................................415

6. Yabancı Ülkelerdeki Türk Vatandaşı Olmayanlara

Tebligat .....................................................................................415

MADDE 25/a ..............................................................................................416

Siyasî Temsilcilik Aracılığıyla Yabancı Ülkedeki Türk

Vatandaşlarına Tebligat....................................................................416

22

AÇIKLAMA...............................................................................................417

I. YABANCI ÜLKELERDE TÜRK VATANDAŞINA

YAPILACAK TEBLİGAT...............................................................417

KARARLAR ....................................................................................419

MADDE 26.................................................................................................420

Türkiye'deki Elçilik Veya Konsolosluklardan Tevdi Olunan

Tebligat Evrakı .................................................................................420

AÇIKLAMA...............................................................................................421

I. YABANCI ÜLKEDEN GELEN TEBLİGATIN

AŞAMALARI ..................................................................................422

1. İkili veya Çok Taraflı Sözleşme Bulunması .............................422

2. İkili veya Çok Taraflı Anlaşma Bulunmaması..........................423

III. TÜRKİYE’DE BULUNAN YABANCI DEVLET

DİPLOMATİK TEMSİLCİLERİNE TEBLİGAT ...........................424

IV. YABANCI DEVLET TEMSİLCİLİKLERİNDE

ÇALIŞAN TÜRK VATANDAŞLARINA TEBLİGAT...................425

V. TÜRKİYE’YE GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDA

GİREN YABACILARA TEBLİGAT ..............................................425

MADDE 27.................................................................................................429

Yabancı Memlekette Türk Memurlarına Ve Askeri Şahıslarına

Tebligat.............................................................................................429

MADDE 28.................................................................................................429

İlanen Tebligat ............................................................................................429

AÇIKLAMA...............................................................................................430

I. İLANEN TEBLİGATIN ŞARTLARI ..............................................430

1. Muhatabın Adresinin Meçhul Olması.......................................430

A. Adresin Meçhul Sayılmasının Şartları ....................................... 431

a. Gerçek Kişi Muhatabın Bilinen Adresinde, Adres

Kayıt Sistemindeki Adresinde Tebligat

Yapılamaması....................................................................... 431

b. Tüzel Kişi Muhatabın Bilinen Adresinde, Resmi

Kayıtlardaki Adresinde Tebligat Yapılamaması .................. 432

23

c. Adres Araştırmasından Yeni Adresin Tespit

Edilememesi:........................................................................ 434

B. Meçhul Adresin Tebliğ Memurunca Tespiti ve Muhtar

Şerhi........................................................................................... 434

2. Yabancı Memleketlerde Bulunanlara İlanen Tebligat ..............434

KARARLAR ....................................................................................435

MADDE 29.................................................................................................441

İlan Şekli.....................................................................................................441

AÇIKLAMA...............................................................................................443

I. İLANEN TEBLİGAT ŞEKİLLERİ..................................................443

1. Gazete veya İnternet Haber Sitesinde Yayımlanarak

Tebligat .....................................................................................443

2. Elektronik Ortamda İlanen Tebligat .........................................445

II. TEBLİĞ OLUNACAK EVRAK ASILMASI VE SÜRESİ.............446

III. İLANEN TEBLİGATIN TEKRARLANMASI................................446

IV. ADRESİ YABANCI ÜLKEDE BULUNANLARA İLAN

YOLUYLA TEBLİGAT ..................................................................447

KARARLAR ....................................................................................447

MADDE 30.................................................................................................448

İlanın İhtiva Edeceği Kayıtlar.....................................................................448

AÇIKLAMA...............................................................................................448

KARARLAR ....................................................................................449

MADDE 31.................................................................................................452

İlanen Tebligatta Tebliğ Tarihi ...................................................................452

AÇIKLAMA...............................................................................................452

KARARLAR ....................................................................................453

MADDE 32.................................................................................................454

Usulüne Aykırı Tebliğin Hükmü ................................................................454

AÇIKLAMA...............................................................................................454

I. TEBLİGATTA HUKUKA AYKIRILIK VE YAPTIRIM...............455

24

1. Hukuka Aykırılık Halleri ..........................................................455

A. Tebligatta Yokluk ...................................................................... 457

B. Usulsüz Tebligat ........................................................................ 463

a. Usulsüz Tebligatın Tespiti.................................................... 464

b. Usulsüz Tebligatın Sonuçları ............................................... 464

c. Usulsüz Tebligatın Öğrenilmesi (Muttali

Olunması)............................................................................. 465

d. Muttali (öğrenme) Tarihinin Tespiti..................................... 466

KARARLAR ....................................................................................468

MADDE 33.................................................................................................474

Resmi ve Adli Tatil Günlerinde Tebligat....................................................474

AÇIKLAMA...............................................................................................474

KARARLAR ....................................................................................475

İKİNCİ BAP

HUSUSİ HÜKÜMLER

BİRİNCİ FASIL

KAZAİ TEBLİGAT

MADDE 34.................................................................................................475

Şümulu ........................................................................................................475

AÇIKLAMA...............................................................................................476

I. GENEL OLARAK YARGISAL TEBLİGAT..................................476

II. USULSÜZ TEBLİGAT SEBEBİYLE YARGISAL

SÜREÇTE YAŞANAN BAZI SORUNLAR ...................................477

II. TEBLİGAT GİDERİNİN ÖDENMEMESİ......................................481

1. Adli ve İdari Yargı Mercilerinde Tebligat Gideri.....................481

2. Anayasa Mahkemesine Yapılacak Bireysel

Başvurularda Tebligat Ücreti....................................................486

KARARLAR ....................................................................................486

MADDE 35.................................................................................................488

Adres Değiştirmenin Bildirilmesi Mecburiyeti...........................................488

25

AÇIKLAMA...............................................................................................488

I. YARGISAL TEBLİGATTA BİLİNEN ADRES .............................491

II. ADRES DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGI MERCİLERİNE

BİLDİRİLMESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ ...............................................492

III. ADRES DEĞİŞİKLİĞİNİN BİLDİRİLMEMESİ............................492

1. Gerçek Kişilerin Adres Değişikliğini Bildirmemesi.................492

2. Tüzel Kişilerin Adres Değişikliğini Bildirmemesi ...................496

3. Tüzel Kişiler Yönünden 35. Madde Uygulaması......................497

A. Tüzel Kişiler İle Gerçek Kişiler Arasında 35. Madde

Uygulaması Bakımından Görülen Farklılıklar........................... 498

KARARLAR ....................................................................................503

IV. YARGISAL TEBLİGATIN YAPILAMAMASININ

YARGISAL SÜRECE ETKİSİ........................................................509

1. Adli Yargı Yerlerinde Tebligatın Yapılamamasının

Sonuçları ...................................................................................509

2. İdari Yargıda Tebligatın Yapılamamasının Sonuçları ..............511

A. Dosyanın İşlemden Kaldırılması ve Davanın

Açılmamış Sayılması Kararlarının Niteliği................................ 512

a. Dosyanın İşlemden Kaldırılması .......................................... 512

aa. Dosyanın İşlemden Kaldırılmasının Şartları...................... 514

aaa. Davacının Gösterdiği Adreste Tebligat

Yapılamaması ..................................................................... 514

bbb. Gösterilen Adreste Daha Önce Tebligat

Yapılmamış Olmalıdır ........................................................ 518

b. Davanın Açılmamış Sayılması Kararı .................................. 520

KARARLAR ....................................................................................520

V. YURT DIŞINDAKİ ADRESİNE TEBLİGAT YAPILMIŞ

TÜRK VATANDAŞININ ADRESİNİ DEĞİŞTİRMESİ

VE YENİ ADRESİNİ BİLDİRMEMESİ.........................................522

MADDE 36.................................................................................................523

Celse Esnasında Veya Kalemde Tebligat ...................................................523

AÇIKLAMA...............................................................................................524

KARARLAR ....................................................................................525

26

MADDE 37.................................................................................................526

Avukat Katiplerine ve Stajyerlerine Tebligat .............................................526

KARARLAR ....................................................................................529

MADDE 38.................................................................................................532

Vekillerin Yekdiğerine Tebligat Yapması ..................................................532

AÇIKLAMA...............................................................................................532

MADDE 39.................................................................................................533

Tebellüğ Edecek Şahsın Hasım Olması ......................................................533

AÇIKLAMA...............................................................................................533

KARARLAR ....................................................................................536

MADDE 40.................................................................................................540

Tebligata Ait Kararların Müstaceliyeti .......................................................540

AÇIKLAMA...............................................................................................540

MADDE 41.................................................................................................541

Memur Vasıtasiyle Tebligat........................................................................541

AÇIKLAMA...............................................................................................541

KARARLAR ....................................................................................542

MADDE 42.................................................................................................544

Müstacel Hallerde Tebligat: (Mülga : 6/6/1985-3220/21 md.)..................544

MADDE 43.................................................................................................544

Cumhuriyet Başsavcılığına Tebligat...........................................................544

AÇIKLAMA...............................................................................................544

I. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA YAPILACAK

TEBLİGAT USULLERİ ..................................................................545

1. Gösterme veya Verme Suretiyle Tebligat.................................545

2. Elektronik Tebligat ...................................................................546

KARARLAR ....................................................................................550

MADDE 44.................................................................................................553

27

Madde 44- Askeri Kazada Tebligat (Mülga: 2/7/2018-KHK703/32 md.).......................................................................................553

İKİNCİ FASIL

İDARİ TEBLİGAT

ŞÜMULÜ

MADDE 45.................................................................................................554

Madde 45- Kazai Ve Mali Tebligatın Dışında Kalan Tebligat,

İdari Tebligattır.................................................................................554

AÇIKLAMA...............................................................................................554

MADDE 46 – (MÜLGA : 6/6/1985-3220/21 MD.)....................................555

Ptt Teşkilatı Olmaması................................................................................555

MADDE 47.................................................................................................555

Müteaddit Şahsın Mümessiline Tebligat.....................................................555

AÇIKLAMA...............................................................................................555

MADDE 48.................................................................................................555

Gümrük ve İnhisar İşlerinde Tebligat .........................................................555

AÇIKLAMA...............................................................................................556

I. GÜMRÜK İŞ VE İŞLEMLERİNDE TEBLİGAT ...........................556

1. Gümrük Vergilerinin Tebliği ....................................................556

2. Gümrük Vergilerinin Elektronik Ortamda Tebliği ...................558

3. Kesinleşen Gümrük Vergilerinin Tahsili İçin Yapılan

İşlemlerinin Tebliği...................................................................563

KARARLAR ....................................................................................564

MADDE 49.................................................................................................569

Tapu İdarelerince Yapılacak Tebligat.........................................................569

AÇIKLAMA...............................................................................................569

ÜÇÜNCÜ FASIL

MALİ TEBLİGAT

MADDE 50.................................................................................................570

28

Divanı Muhasebat Tarafından Yapılacak Tebligat .....................................570

MADDE 51.................................................................................................570

Diğer Mali Tebligat.....................................................................................570

AÇIKLAMA...............................................................................................571

I. GENEL OLARAK MALİ TEBLİGAT............................................571

II. SAYIŞTAY TARAFINDAN YAPILACAK

TEBLİGATLAR...............................................................................572

III. VERGİ HUKUKUNDA TEBLİGAT...............................................574

1. Vergi Hukuku Kapsamına Giren Gelirler, Vergi, Harç,

Resim, Şerefiye ve Katkı Payları, Fonlar..................................574

2. Gümrük Vergilerinin Tebliği ....................................................575

3. Belediyelerce Alınan Vergi ve Benzeri Gelirler.......................575

ÜÇÜNCÜ BAP

CEZAİ HÜKÜMLER

MADDE 52.................................................................................................576

KANUNU TATBİK İLE MÜKELLEF OLANLARIN

İŞLİYECEKLERİ SUÇLAR .........................................................576

AÇIKLAMA...............................................................................................577

MADDE 53.................................................................................................577

Yanlış Adres Bildirmek ..............................................................................577

AÇIKLAMA...............................................................................................578

KARARLAR ....................................................................................578

MADDE 54.................................................................................................579

Tebliğ Evrakının Muhatabına Verilmemesi Ve Tebligatı

Kabulden Kaçınma ...........................................................................579

AÇIKLAMA...............................................................................................579

MADDE 55.................................................................................................580

Yalan Beyan................................................................................................580

AÇIKLAMA...............................................................................................581

29

KARARLAR ....................................................................................582

MADDE 56.................................................................................................584

Tebliğ Evrakının Taliki İle İlgili Suçlar......................................................584

AÇIKLAMA...............................................................................................584

MADDE 57.................................................................................................585

DÖRDÜNCÜ BAP

MÜTEFERRİK HÜKÜMLER TEBLİĞİN VAKTİNDE

YAPILMAMASI

MADDE 58.................................................................................................585

TEBLİĞİN VAKTİNDE YAPILMAMASI..................................585

AÇIKLAMA...............................................................................................585

MADDE 59.................................................................................................585

Tebliğ Mazbatalı Kapalı Zarf......................................................................585

AÇIKLAMA...............................................................................................586

MADDE 60.................................................................................................587

Yönetmelik..................................................................................................587

AÇIKLAMA...............................................................................................587

MADDE 61.................................................................................................588

Diğer Kanunlardaki Atıflar.........................................................................588

AÇIKLAMA...............................................................................................588

MADDE 62.................................................................................................588

Kaldırılan Hükümler...................................................................................588

AÇIKLAMA...............................................................................................589

EK MADDE 1.............................................................................................589

AÇIKLAMA...............................................................................................590

EK MADDE 2.............................................................................................590

Elektronik Tebligat Adresinin Oluşturulması .............................................590

GEÇİCİ MADDE 1.....................................................................................591

30

Teknik Altyapının Kurulması, Tüzük Hükümlerinin Uygulanması ...........591

GEÇİCİ MADDE 2.....................................................................................592

Elektronik Tebligat Adreslerinin Verilmesi................................................592

AÇIKLAMA...............................................................................................592

MADDE 63.................................................................................................593

Kanunun Mer'iyete Girmesi........................................................................593

AÇIKLAMA...............................................................................................593

MADDE 64.................................................................................................593

KANUNU İCRA EDECEK MAKAM .......................................................593

AÇIKLAMA...............................................................................................593

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

213 SAYILI

VERGİ USUL KANUNU’NA GÖRE TEBLİGAT

213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU’NA GÖRE TEBLİGAT ..............597

1. Genel Olarak Vergi Usul Kanunu ve Tebligat..........................597

KARARLAR ....................................................................................602

BİRİNCİ BÖLÜM ......................................................................................604

TEBLİĞ ESASLARI VE MUHATAPLAR ...............................................604

MADDE 93.................................................................................................604

Tebliğin Esasları .........................................................................................604

AÇIKLAMA...............................................................................................604

I. TEBLİĞİ GEREKMEYEN İŞLEMLER..........................................605

1. TAHAKKUK FİŞİ....................................................................606

A. Genel Olarak Tahakkuk Fişi ...................................................... 606

B. Tahakkuk Fişinin Tebliği........................................................... 607

C. Tahakkuk Fişinin Alınmaması ................................................... 612

Ç. Tahakkuk Fişinin Posta İle Gönderilmesi .................................. 613

a. Genel Olarak Posta İle Beyanname Verilme Usulü.............. 613

31

b. Posta ile Gönderilen Beyanname Üzerine

Düzenlenen Tahakkuk Fişinin Gönderilmesi Usulü............. 614

D. Tahakkuk Fişinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi ................ 617

E. Tahakkuk İşleminin Dava Konusu Edilmesi ve

Tebligat İlişkisi .......................................................................... 621

a. Tahakkuk İşleminde Vergi Hatası Bulunması...................... 622

b. İhtirazi Kayıtla Verilen Beyannameler Üzerine

Yapılan Tahakkukların Dava Konusu Edilmesi ................... 625

II. TEBLİĞİ GEREKEN VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ ...............626

1. Hüküm İfade Eden Vergilendirme İşlemleri.............................626

2. Kanun Tarafından Tebliği Öngörülen İşlemler.........................627

3. İdari Davaya Konu Edilebilecek Vergilendirme

İşlemleri ve Tebliği...................................................................633

III. TARHİYAT AŞAMASI VE TEBLİGAT........................................635

1. Beyanname Usulünde Tebligat .................................................636

2. İkmalen, İdarece, Re’sen Yapılan Tarhiyatlarda.......................636

A. İhbarname Tebliği...................................................................... 636

B. İhbarnamede Bulunması Gereken Unsurlar............................... 637

C. İhbarnamede Bulunması Gereken Unsurların

Bulunmamasının Tebligata Etkisi.............................................. 638

a. Hatalı veya Usulsüz Tebligat İlişkisi.................................... 639

b. Hatalı Tebliğ Halleri ve Etkisi.............................................. 640

c. Tarhiyatın Dayanağı Takdir Komisyonu Kararı İle

Vergi İnceleme Raporunun Tebliği ...................................... 641

IV. TEBLİGATIN ELDEN YAPILMASI..............................................650

KARARLAR ....................................................................................651

MADDE 94.................................................................................................654

Tebliğ Yapılacak Kimseler .........................................................................654

AÇIKLAMA...............................................................................................654

I. TEBLİĞ YAPILACAK KİMSELER...............................................655

1. Mükellef (Vergi Yükümlüsü)....................................................655

2. Mükellef Dışındaki Kişilere Tebligat .......................................656

32

A. Kanuni Temsilciye Tebligat....................................................... 657

B. Genel (Umumi) Vekile Tebligat ................................................ 658

C. Tüzel Kişilere Tebligat............................................................... 663

a. Kamu Hukuku Tüzel Kişilerine Tebligat ............................. 664

b. Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Tebligat: ................................ 665

aa. Dernek ve Vakıflara Tebligat ............................................ 665

bb. Şirketlere Tebligat ............................................................. 667

aaa. Adi Şirketler (Ortaklıklar)................................................... 667

bbb. Kollektif Şirketler ............................................................... 671

ccc. Komandit Şirket.................................................................. 672

ddd. Limited Şirket ..................................................................... 673

i. Genel Olarak Limited Şirket......................................... 673

ii. Limited Şirketlerde Yönetim ve Temsil........................ 674

iii. Limited Şirketlerde Müdür/Müdürlerin

Görevlerinin Sona Ermesi ve Doğurduğu

Sonuçlar........................................................................ 675

iv. Limited Şirketler Kanuni Temsilcisini Şahsı

Adına Vekaletname Verdiği Avukata

Tebligat......................................................................... 682

eee. Anonim Şirket..................................................................... 683

i. Anonim Şirketlerin Temsili .......................................... 683

ii. Tebligat ve Anonim Şirketler ....................................... 685

iii. Vergisel Tebligatın Anonim Şirketler

Bakımından Önemi....................................................... 686

fff. Kooperatifler....................................................................... 687

KARARLAR ....................................................................................688

D. Kendisine Tebligat Yapılacak Kişinin Bulunmaması

Halinde Tebligat Yapılacak Kişiler............................................ 694

a. İkametgah Adresinde Bulunanlar......................................... 694

aa. Şartları ............................................................................... 694

aaa. Muhatabın Adresinde Bulunmaması................................... 694

bbb. Tebligat Yapılacak Kişinin Muhatap ile Aynı

İkametgah Adresinde Bulunması ........................................ 696

ccc. Muhatap Yerine Tebligat Yapılacak Kişinin

Görünüşe Göre 18 Yaşından Aşağı Olmaması ve

Bariz Surette Ehliyetsiz Bulunmaması................................ 699

b. İş Yerlerinde Bulunan Memur veya

Müstahdemlerine Tebligat.................................................... 702

KARARLAR ....................................................................................705

MADDE 95.................................................................................................707

33

Veli, Vasi Ve Kayyımlara Tebliğ ...............................................................707

AÇIKLAMA...............................................................................................708

I. VELİ, VASİ VE KAYYIMA TEBLİGAT.......................................708

1. Veliye Tebligat..........................................................................708

2. Vasi ve Kayyıma Tebligat ........................................................709

KARARLAR ....................................................................................711

MADDE 96.................................................................................................712

Vasıtalı TEBLİĞ.........................................................................................712

AÇIKLAMA...............................................................................................712

MADDE 97.................................................................................................713

Yabancı Memlekette Bulunanlara Tebliğ ...................................................713

AÇIKLAMA...............................................................................................714

MADDE 98.................................................................................................715

Kamu İdare Ve Müesseselerine Tebliğ.......................................................715

AÇIKLAMA...............................................................................................715

İKİNCİ BÖLÜM.........................................................................................717

POSTA İLE TEBLİĞ USULÜ ...................................................................717

MADDE 99.................................................................................................717

Kapalı Zarf Esası.........................................................................................717

AÇIKLAMA...............................................................................................717

MADDE 100...............................................................................................721

Bilinen Adreslere Tebliğ.............................................................................721

AÇIKLAMA...............................................................................................721

MADDE 101...............................................................................................722

Bilinen Adresler..........................................................................................722

AÇIKLAMA...............................................................................................723

I. BİLİNEN ADRESLER.....................................................................726

1. Mükellef Tarafından İşe Başlamada veya Adres

Değişikliğinde Bildirilen İşyeri Adresleri,................................726

34

2. Yoklama Fişinde Veya İlgilinin İmzası Bulunmak

Şartıyla Yetkili Memurlar Tarafından Bir Tutanakla

Tespit Edilen İşyeri Adresleri ...................................................727

3. 25/4/2006 Tarihli Ve 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri

Kanununa Göre Oluşturulan Adres Kayıt Sisteminde

Bulunan Yerleşim Yeri Adresi..................................................728

II. İŞ YERİ ADRESİNDE TEBLİGAT YAPILAMAMASI,

İŞİN BIRAKILMASI VEYA BIRAKILMIŞ

ADDOLUNMASI HALİNDE İKAMETGAH

ADRESİNDE TEBLİGAT...............................................................729

1. Genel Olarak İş Yeri Adresinde Tebligat

Yapılamaması ...........................................................................729

2. İkametgah Adresinde Tebligatın Şartları ..................................733

A. Asıl Muhatabın İş Yeri Adresinde Bulunmaması, İşi

Bırakmaları, İşi Bırakılmış Addolunması .................................. 733

a. Muhatabın İş Yerinde Bulunmaması (Sürekli veya

Geçici).................................................................................. 733

b. İşin Bırakılması .................................................................... 735

c. İşin Bırakılmış Addolunması................................................ 736

3. İkametgah Adresinde Tebligatın Usulü ....................................740

III. İŞYERİ ADRESİ OLMAYANLARA TEBLİĞAT .........................741

MADDE 102...............................................................................................742

Tebliğ Evrakının Teslimi ............................................................................742

AÇIKLAMALAR.......................................................................................743

I. TEBLİĞ EVRAKININ TESLİMİ....................................................743

II. MUHATABIN İMZA ATAMAYACAK KADAR YAZI

BİLMEMESİ, TEBLİGATI ALMAKTAN İMTİNA

ETMESİ............................................................................................744

III. MUHATABIN BİLİNEN İŞYERİ ADRESLERİNDE

BULUNMAMASI ve ADRES KAYIT SİSTEMİNDE

TEBLİGAT.......................................................................................747

1. Genel Olarak .............................................................................747

A. Bilinen Adreste Tebligat yapılamaması ve Tespiti .................... 748

35

B. Muhatabın Adres Kayıt Sistemindeki Adresine

Tebligat ...................................................................................... 749

a. Adres Kayıt Sistemine (MERNİS) Birinci Tebligat............. 751

b. Adres Kayıt Sistemine (MERNİS) İkinci Tebligat............... 751

c. Münasip Süre........................................................................ 751

d. İkinci Tebligatın Yapılamaması ve Kapıya Pusula

Yapıştırılması ....................................................................... 757

IV. VERGİ YARGISINDA TEBLİGAT KANUNU 101 VE

102. MADDELERİN ETKİSİ ..........................................................768

KARARLAR ....................................................................................770

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ....................................................................................772

İLAN YOLİYLE TEBLİĞ USULÜ ...........................................................772

MADDE 103...............................................................................................772

Tebliğin İlanla Yapılacağı Haller................................................................772

AÇIKLAMA...............................................................................................773

I. İLANEN TEBLİGATIN ŞARTLARI ..............................................773

1. Muhatabın Bilinen Adresinin Bulunmaması.............................773

2. Muhatabın Adres Kayıt Sisteminde Adresi

Bulunmaması ............................................................................774

3. Yabancı Memleketlerde Bulunanlara Tebliğ

Yapılmasına İmkân Bulunmaması............................................775

4. Başkaca Nedenlerden Dolayı Tebliğ Yapılmasına

İmkân Bulunmazsa....................................................................776

KARARLAR...............................................................................................776

MADDE 104...............................................................................................778

İlanın Şekli..................................................................................................778

AÇIKLAMA...............................................................................................779

I. İLANIN ŞEKLİ................................................................................780

1. İlan Yazısı Tebliğ Yapan Vergi Dairesinin İlan

Koymaya Mahsus Mahalline Asılır ..........................................780

2. İlan Yazısının Bir Sureti Mükellefin Bilinen Son

Adresinin Bağlı Olduğu Muhtarlığa Gönderilir........................781

36

3. İlan Yazısı Gazete veya İnternet Haber Sitelerinde

Yayımlanır ................................................................................781

MADDE 105...............................................................................................783

İlanın Muhteviyatı.......................................................................................783

AÇIKLAMA...............................................................................................783

MADDE 106...............................................................................................784

İlanın Neticeleri ..........................................................................................784

AÇIKLAMA...............................................................................................784

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ..............................................................................787

TEBLİĞLERE AİT TÜRLÜ HÜKÜMLER...............................................787

MADDE 107...............................................................................................787

Memur Vasıtasiyle Tebliğ...........................................................................787

AÇIKLAMA...............................................................................................787

MADDE 107/A...........................................................................................787

Elektronik Ortamda Tebliğ .........................................................................787

AÇIKLAMA...............................................................................................788

I. GENEL OLARAK MALİ TEBLİGATTA ELEKTRONİK

TEBLİGAT.......................................................................................789

II. ELEKTRONİK TEBLİGAT YAPILACAK KİŞİLER ....................791

III. ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNE GİRİŞ ...........................792

1. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve

Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi (md. 5.1.).......................792

2. Gelir Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik

Tebligat Adresi Edinmesi (md.5.2.)..........................................793

3. İsteğe Bağlı Olarak Kendilerine Elektronik Tebligat

Yapılmasını Talep Edenlerin Bildirimi ve Elektronik

Tebligat Adresi Edinmesi (md.5.3.)..........................................796

IV. ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİNİN

OLUŞTURULMASI ........................................................................798

V. ELEKTRONİK TEBLİGATIN YAPILMASI..................................799

37

1. Genel Olarak .............................................................................799

2. Elektronik Tebligatın Yapıldığına Dair Kısa Mesaj

(SMS), Elektronik İleti (e-posta) Gönderilmesi........................800

VI. ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNDEN ÇIKIŞ .....................805

1. 456 ve 511 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel

Tebliğ’lerinde Sayılan Elektronik Tebligattan Çıkış

Nedenleri...................................................................................805

2. Vergi Mükellefiyet Sona Eren Kişilere Elektronik

Tebligat Yapılması....................................................................806

3. Fiil Ehliyetinin Kaybı Sebebiyle Kanuni Temsilci

Atanan, Askerlik Hizmetini Yer Mükelleflere

Elektronik Tebligat ...................................................................810

4. Avukatlara Elektronik Tebligat.................................................812

VII. TEBLİGAT KANUNU İLE VERGİ USUL KANUNU

KAPSAMINDA YAPILACAK ELEKTRONİK

TEBLİGATLARDA BENZERLİK VE FARKLILIKLAR .............813

1. Benzerlikler:..............................................................................813

2. Farklılıklar : ..............................................................................814

A. Genel Olarak .............................................................................. 814

B. Vergi Dairelerine, Normal Tebligat İle Elektronik

Arasında Takdir Hakkı Verilmesi Yönünden Farklılık

ve Mahsurları ............................................................................. 815

C. Elektronik Tebligat Sisteminde Çıkış Sebepleri

Bakımından 7201 sayılı Kanun ile 213 Sayılı Kanun

Arasındaki Farklar...................................................................... 816

KARARLAR ....................................................................................817

MADDE 108...............................................................................................818

Hatalı Tebliğler...........................................................................................818

AÇIKLAMA...............................................................................................819

MADDE 109...............................................................................................819

Tebliğ Yerine Geçen Muameleler...............................................................819

AÇIKLAMA...............................................................................................819

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.