Tefecilik

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Arif Naci SUCUOĞLU
ISBN: 9786050507751
Stok Durumu: Stokta var
29,75 TL 35,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Arif Naci SUCUOĞLU
Baskı Tarihi 2021/01
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 100

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesindeki duruşma savcılığı görevim sırasında karşıma çokça çıkan tefecilik suçuna ilişkin bir inceleme yapma ihtiyacı hissettim. Bunun temel nedeni ticari hayatta borçtan kurtulmak adına alacaklılara tefecilik iddiası yöneltilmesiydi. Zira TCK 241’inci maddedeki tefecilik düzenlemesi adeta kötü niyetli borçlulara bu imkanı tanımak için düzenlenmişti. Tek cümlelik bu suç tanımı içinde fazlasıyla bilinmeyen barındırıyordu. Bu bilinmezlik neredeyse tüm alacak-borç ilişkilerini borçlar hukuku ve ticaret hukuku alanından doğrudan ceza hukuku alanına sürüklüyordu. 

Bu belirsizlik aynı zamanda senet kırma ve POS cihazı ile nakit temin etme eylemlerinin, kanuni tanıma uyup uymadığına bakılmaksızın TCK 241’inci maddesiyle cezalandırılmasıyla sonuçlanıyordu. 

Tefecilik konusunda yazılan eserlerin büyük kısmı içtihat değerlendirme amacıyla  kaleme alındığından, yukarıda bahsettiğim sorunlarla ilgili bir sonuca varmak adına bu eseri yazmaya koyuldum.

Bu kitap, Türk Ceza Kanunu’nun 241’inci maddesinde düzenlenen tefecilik suçunu açıklamaya çalışmakla birlikte, bu suça ilişkin yasal düzenleme, yargı kararları ve doktrinde ileri sürülen görüşlerin ne denli yerinde ve hukuki olduğuna dair bir tartışma içeriyor. Bu sebeple konuyu etimolojik derinliğe, aşırı geniş tarihçeye, uzun ve benzer içtihatlara yer vermeksizin yalnızca suç teorisi içerisinde incelemeye çalıştım. 


Türk hukukçularına yararlı olmasını temenni ederim. 


ÖNSÖZ 7

İÇİNDEKİLER 9

GİRİŞ 11

1. Genel Olarak 14

1.1. Tefecilik Kavramı 14

1.2. Türkiye’de Tefecilik Suçunun Tarihi Gelişimi 21

2. Hukuki Konu 24

3. Fail ve Mağdur 32

4. Suçun Maddi Unsuru 41

4.1. Suçun Konusu 41

4.2. Eylem 43

4.2.1. Tefecilik 43

4.2.2. Senet Kırdırmak Suretiyle Tefecilik Eylemleri 48

4.2.3. POS Tefeciliği Eylemleri 52

4.2.4. Suçun Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi 56

6. Manevi Unsur 60

7. Teşebbüs 60

8. İştirak 61

9. İçtima 63

10. Yaptırım 66

11. Soruşturma ve Kovuşturma Usulü, Görevli ve Yetkili Mahkeme 67

12. Zamanaşımı 72

SONUÇ 73

BANKACILIK KANUNU 77

KAYNAKLAR 95


Akalın Kürşat Haldun, “Orta Çağ İktisat Tarihinde Tefecilik Yasağından Kurtuluş”, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, C.7, S.1, 2016

Akkaya Çetin, Teori ve Uygulamada Tefecilik Suçu, Adalet Yayınevi, Ankara, 2013

Akkaya Çetin, Teori ve Uygulamada Tefecilik Suçu, Adalet Yayınevi, Ankara, 2013.

Altıparmak Cüneyt, Tefecilik Suçu, Galatasaray Hukuk Fakültesi Dergisi, Köksal Bayraktar’a Armağan, C.9, S.1, 2010

Arslan Çetin, Tefecilik Suçu, Ankara Barosu Dergisi, S.1, 2014,

Artuk Mehmet Emin, Gökçen Ahmet, Yenidünya Caner, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 10. Baskı, Adalet Yayınevi, 2016

Aydın Yılmaz, “Keynes’in Parasal Faiz Teorisi”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.17, S.1, 2015,

Aygörmez Gülsün Ayhan, “Alman Ekonomi Ceza Hukukuna Giriş I”, Ceza Hukuku Dergisi, C.5, S.14, 2010

Bilge Burak, “Gelişen Teknolojinin Doğurduğu Yeni Bir Suç Türü: Kredi Kartı (POS) Tefeciliği”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, C.1, 2015

Birtek Fatih, “Tefecilik Suçu (TCK m.241)” Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, S.53-54

Business Dictionary, http://www.businessdictionary.com/definition/interest.html

Coco Giuseppe, De Meza David, “In Defence Of Usury Laws”, Journal of Money, Credit and Banking, C.41, S.8, 2009;   https://www.jstor.org/stable/20685081?seq=1

Çakırca Seda İrem, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu’na Göre Aşırı Yararlanma Kavramı, Oniki Levha Yayınları, İstanbul, 2015

Çalışkan Suat, Tefecilik Suçu, https://www.hukukihaber.net/tefecilik-sucu-makale,6771.html

Demirgil Bünyamin, Türkay Hakan, “Tarihsel Süreç İçerisinde Faizin Kuramsal Açıdan Gelişimi”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C.18, S.2, 2017, s.143;

Dönmezer Sulhi, Erman Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, C.I, Beta Basım Yayım, İstanbul, 1997

Dönmezer Sulhi, Erman Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, C.II, Beta Basım Yayım, İstanbul, 1997

Dursun Selman, Ekonomik Suçlar ve Bankacılık Suçları Bağlamında Bankacılık Düzenine Karşı İşlenen Suçlar, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2006

Dursun Selman, Türk Ceza Hukuku Reformunun Ekonomi Ceza Hukukuna Etkileri, Dünyada ve Türkiye’de Ceza Hukuku Reformları Kongresi, Ed. Adem Sözüer, C.2, Oniki Levha Yayınları, 2010, İstanbul

Eğilmez Mahfi, Örneklerle Kolay Ekonomi, 8. Baskı, Remzi Kitapevi, İstanbul, 2014

Eren Fikret, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 2. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2015.

Erman Sahir, Bankacılık Suçları, Ticari Ceza Hukuku – 5, İstanbul, 1985.

Ertem Burcu, “İzinsiz Bankacılık Faaliyetinde Bulunma Suçu”, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.4, S.2, 2019.

Erzurumluoğlu Erzan, Sözleşmeler Hukuku, Özel Borç İlişkileri, 7. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2017

Evik Vesile Sonay, Suç İşlemek Amacıyla Örgütlenme Suçu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan, S.19, C.2, 2019

Gözütok Zeki, Faiz Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara, 2010.

Gün Tayfun, Türk Ceza Kanununda Tefecilik Suçu, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2019

Güvel Alper, “Ekonomik  Suçlar: Tanım, Türleri ve Ölçütleri”, Ekonomik Suç ve Ceza Sempozyumu, Ankara, 2005

Hafızoğulları Zeki, Kurşun Günal, Türk Ceza Hukukunda Örgütlü Suçluluk, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S.71, 2007

Hafızoğulları Zeki, Özen Muharrem, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler Topluma Karşı Suçlar, 3.Baskı, Us-a Yayıncılık, Ankara, 2017

Hakeri Hakan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 20. Bası, AdaletYayınevi, Ankara, 2017

Heinrich Bernd, Ceza Hukuku Genel Kısım, ed. Yener Ünver, Adalet Yayınevi, 2014

Husak Douglas, “The Criminal Law as Last Resort”, Oxford Journal of Legal Studies, C.24,S.2,  https://www.researchgate.net/publication/31144471_The_Criminal_Law_as_Last_Resort

İçel Kayıhan,  “Görünüşte Birleşme (İçtima) İlkeleri ve Yeni Türk Ceza Kanunu”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.14, 2008

İçel Kayıhan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 2016

İnci Özen, Tefecilik Suçu, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, İzmir, 2017.

Jareborg Nils, “Criminalization as Last Resort (Ultima Ratio)”, Ohio State Journal of Criminal Law, C.2, 2005

Juan Vega Vega, “The International Crime of Usury: The Third World’s Usurious Foreign Debt”,Latin American Perspectives On Crime Adn Social Justice, S.30, 1987, https://www.jstor.org/stable/29766360?seq=1

Karsai Krizstina, “Avrupa ceza Hukukunda Ultima Ratio ve Katmanlı Yetki”, çev. Tuba Kelep Pekmez, Ceza Hukuku Dergisi, C.3, S.1, 2015

Katoğlu Turgut, “Ceza Hukukunda Suçun Mağduru Kavramının Sınırları”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.2, S.61, 2012

Katoğlu Turgut, Hukuka Aykırılık, Seçkin Yayınevi, İstanbul, 2003

Koca Mahmut, Üzülmez İlhan, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 11. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2018

Köken Enes, “Tefecilik Suçu”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S.123, 2016.

Küçüktaşdemir Özgür, Ekonomik Suçlar Bağlamında Türk Ticaret Kanunun’da Düzenlenen Suçlar ve Cezalar, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2018

Mayer Robert, “Loan Sharks, İnterest-Rate Caps, and Deregulation”, Washington and Lee Law Review, C.69, S.2, 2012.

Meran Necati, “Türk Ceza Kanununda Tefecilik Suçu ve 90 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulaması”, Terazi Hukuk Dergisi, s.31, 2010

Oğuzman Kemal, Öz Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.1, 11. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2013.

Özbek Veli Özer, “Tefecilik Suçu”, Ceza Hukuku Dergisi, C.5, S.14

Özbek Veli Özer, Doğan Koray, Bacaksız Pınar, Tepe İlker, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 2017

Özboyacı Alper, “POS Tefeciliği Uygulamalarına (Fiktif İşlemlere) Özel Hukuk Perspektifinden Bir Bakış”, Terazi Hukuk Dergisi, C.14, S.151, 2019

Özdemir Mahmut, “Faiz (Riba) Kavramına İslami Bir Yaklaşım”, Eski Yeni, S.18, 2010.

Özen Mustafa, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 3. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2018

Özgenç İzzet, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 12. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2016

Özgenç İzzet, Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2005

Özgenç İzzet, “Tefecilik Suçu”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,C.14, 2010 Öztürk Bahri, Erdem Mustafa Ruhan, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, 16. Baskı, 2016

Parlar Ali, Türk Ceza Kanunu’nda Tefecilik ve İhaleye İlişkin Suçlar, 2. Baskı, Bilge Yayınevi, Ankara, 2015

Refiner Udo, Schröder Michael, Usury Laws: A Legal and Economic Evaluation of Interest Rate Restrictions in the European Union, 2012, s.290, https://books.google.com.tr/books?id=a7THi5bwnoQC&printsec=frontcover&hl=tr#v=onepage&q&f=fals

Seyrek İsmail, Mızrak Zekeriya, “Faiz Teorileri Üzerine Bir İnceleme”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.22, 2009

Smith Adam, Classic Theory http://www.economics-reloaded.com/1_classical_theory/Adam_Smith/1_1_20_interest_rates.htm

Soyaslan Doğan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 6.Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2014

Sucuoğlu Arif Naci, İhaleye Fesat Karıştırma Suçu, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2019

Şen Ersan, Yolaçan Merve, Tefecilik Suçu, Terazi Hukuk Dergisi, C.12, S.129, 2017

Tandoğan Haluk, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Kira ve Ödünç Verme (Ariyet, Karz) Sözleşmeleri, C.1, 3. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2008.

Tanrıvermiş Atilla, “Ceza Muhakemesi Hukukunda Mağdur Hakları Kavramına Genel Bir Bakış”, Fasikül Hukuk Dergisi, S.78, s.16

Taşkın Ozan Ercan, “Son Çare (ultima Ratio) Olarak Ceza Hukuku”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.15, S.1, 2016

Toroslu Nevzat, Cürümlerin Tasnifi Bakımından Suçun Hukuki Konusu, Sevinç Matbaası, Ankara, 1970; http://kitaplar.ankara.edu.tr/dosyalar/pdf/802.pdf

Toroslu Nevzat, Toroslu Haluk, Ceza Hukuku Genel Kısım, 24.Baskı, Savaş Yayınevi, Ankara, 2018

Ünver Yener, Ceza Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2003.

Yaşar Osman, Gökcan Hasan Tahsin, Artuç Mustafa, Yorumlu – Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, C.5, Ankara, 2010

Yenidünya Caner, Tefecilik Suçu (TCK m.241), Banka ve Finans Hukuku Dergisi, C.2, S.6, 2013

Yıldırım Abdulkerim, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 6. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2017.

Zafer Hamide, “Tefecilik Suçu (TCK m.241)”, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.4, S.8, 2018

Zafer Hamide, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 5.Bası, Beta Yayınları, 2015


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar