Teminat Amaçlı Geri Alım Sözleşmeleri

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Ayşe Nilay ŞENOL
ISBN: 9786050511550
297,50 TL 350,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ayşe Nilay ŞENOL
Baskı Tarihi 2022/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 304

Teminat Amaçlı Geri Alım Sözleşmeleri

Dr. Ayşe Nilay ŞENOL


İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR................................................................................. VII

GİRİŞ VE KONUNUN TAKDİMİ........................................................ 1

BİRİNCİ BÖLÜM:

GERİ ALIM SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE 

UNSURLARI

I. GERİ ALIM SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE HUKUKİ

NİTELİĞİ ........................................................................................ 5

A. Tanım......................................................................................... 5

B. Geri Alım Sözleşmesinin Hukuki Niteliği................................. 5

1. Öğretide İleri Sürülen Görüşler ............................................ 7

2. Değerlendirme .................................................................... 13

II. GERİ ALIM SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI......................... 14

A. Geri Alım Hakkı Tanınması..................................................... 14

1. Alelade Geri Alım Hakkı.................................................... 14

2. Şerh Edilmiş Geri Alım Hakkı............................................ 16

a. Şerh Verilmesinin Koşulları .......................................... 17

i. Genel Olarak............................................................. 17

ii. Şerh Anlaşması......................................................... 17

b. Şerhin Verilmesi............................................................ 24

c. Şerhin Hükmü................................................................ 27

d. Şerhin Sona Ermesi ....................................................... 30

B. Geri Alım Sözleşmesinin Konusu Eşya................................... 31

1. Genel Olarak....................................................................... 32

2. Geri Alım Sözleşmesine Konu Olabilecek Taşınmazlar..... 32

C. Geri Alım Sözleşmesinde Bedel .............................................. 43

1. Geri Alım Sözleşmesinde Bedel Kararlaştırılmamışsa ....... 44

2. Geri Alım Sözleşmesinde Bedel Kararlaştırılmışsa............ 44

D. Geri Alım Sözleşmesinin Tarafları .......................................... 49

E. Geri Alım Sözleşmesinin Şekli................................................ 49

II Dr. Ayşe Nilay ŞENOL

İKİNCİ BÖLÜM:

TEMİNAT AMAÇLI GERİ ALIM SÖZLEŞMESİ, 

SÖZLEŞMENİN BENZER SÖZLEŞMELERLE 

KARŞILAŞTIRILMASI VE UYGULAMA ALANI

I. AYNİ TEMİNAT SÖZLEŞMELERİ VE TEMİNAT AMAÇLI

GERİ ALIM SÖZLEŞMESİ.........................................................59

A. Genel Olarak Ayni Teminat Sözleşmeleri ...............................59

B. Teminat Amaçlı İnançlı İşlemler .............................................65

C. Teminat Amaçlı Geri Alım Sözleşmesi ve Sözleşmeye 

Uygulanacak Hükümlerin Tespiti ............................................75

1. Teminat Amaçlı Geri Alım Sözleşmesi ..............................75

2. Genel Olarak Sözleşmeye Uygulanacak Hükümlerin 

Tespiti .................................................................................82

3. Rehin Hukukuna Hâkim Olan İlkelerin Teminat Amaçlı 

Geri Alım Sözleşmeleri Bakımından Değerlendirilmesi ....85

a. Belirlilik İlkesi ...............................................................85

i. Alacağın Belirliliği ...................................................85

ii. Teminat Konusunun Belirliliği.................................88

b. Alacağa Bağlılık (Fer’ilik) İlkesi...................................90

c. Kamuya Açıklık İlkesi...................................................93

d. Güvenin Korunması İlkesi.............................................94

e. Taşınmaz Rehninde Teminat İlkesi ve Teminatın 

Kapsamı .........................................................................97

f. Lex Commissoria Yasağı...............................................99

II. BENZER SÖZLEŞME VE HUKUKİ MÜESSESELER İLE

KARŞILAŞTIRMA .....................................................................105

A. Taşınmaz Satış Sözleşmesi ile Karşılaştırma .........................105

B. Alım Sözleşmesi ve Önalım Sözleşmesi ile Karşılaştırma ....106

1. Alım Sözleşmesi ve Alım Hakkı.......................................107

2. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı ..................................109

C. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ile Karşılaştırma ..............111

D. Teminat Amaçlı İnançlı İşlemle Karşılaştırma ......................116

E. Teminat Amacıyla Kurulan Trust Kurumuyla Karşılaştırma.121

F. Düzensiz (Usulsüz) Rehin ile Karşılaştırma ..........................124

Teminat Amaçlı Geri Alım Sözleşmeleri III

G. Finansal Kiralamayla Yapılan Konut Finansmanı Sözleşmeleri 

ile Karşılaştırma ..................................................................... 125

H. İfa Yerine Edim ve İfa Uğruna Edim ile Karşılaştırma ......... 130

III. TEMİNAT AMAÇLI GERİ ALIM SÖZLEŞMESİNİN

UYGULAMA ALANI.................................................................. 132

A. Genel Olarak .......................................................................... 132

B. Kredi Sözleşmeleri ve Bankacılık Mevzuatı Çerçevesinde Geri 

Alım Sözleşmeleri.................................................................. 137

IV. VERGİLENDİRME AÇISINDAN TEMİNAT AMAÇLI GERİ

ALIM SÖZLEŞMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.............. 144

A. Gelir ve Kurumlar Vergisi Açısından .................................... 144

B. Tapu Harcı Açısından ............................................................ 148

C. Damga Vergisi Açısından...................................................... 150

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:

SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI VE 

TARAFLARIN BORÇLARI

I. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI....................... 153

A. Tarafların Ehliyetli Olması .................................................... 153

1. Gerçek Kişiler Bakımından .............................................. 153

a. Tam Ehliyetliler........................................................... 153

b. Tam Ehliyetsizler......................................................... 154

c. Sınırlı Ehliyetsizler...................................................... 155

d. Sınırlı Ehliyetliler ........................................................ 160

2. Tüzel Kişiler Bakımından................................................. 163

B. TBK 27’ye Aykırılık Olmaması ............................................ 168

C. İrade Bozukluğu Olmaması ................................................... 170

D. Aşırı Yararlanma Bulunmaması ............................................ 172

E. Muvazaa Olmaması ............................................................... 173

F. Şekil Şartına Uygun Olması................................................... 178

G. Genel İşlem Koşulları Düzenlemelerine Aykırı Olmaması ... 178

H. İradi Temsilci Aracılığıyla Yapılan İşlemlerde Temsilcinin 

Yetkisiz Olmaması veya Temsil Yetkisinin Kötüye 

Kullanılmaması...................................................................... 184

IV Dr. Ayşe Nilay ŞENOL

II. TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE TASARRUF

YETKİSİNİN BULUNMASI......................................................190

A. Aile Hukukundan Doğan Tasarruf Yetkisi Sınırlamaları.......191

B. İcra ve İflas Hukukuna İlişkin Tasarruf Yetkisi Sınırlamaları198

C. TMK 1010 Uyarınca Yapılacak Tasarruf Yetkisi Sınırlamaları 

Şerhlerinin Etkisi....................................................................200

III. TARAFLARIN SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLARI........202

A. Genel Olarak ..........................................................................202

B. Tarafların Borçları..................................................................203

1. Geri Alım Hakkı Tanıyan Tarafın (Muhatabın) Borçları ..203

a. Genel Olarak Taşınmazı Sözleşme ile Kararlaştırılan 

Amaca Uygun Kullanma Borcu...................................203

i. Taşınmazı Üçüncü Kişilere Devretmeme Borcu ....206

ii. Taşınmaz Üzerinde Sınırlı Ayni Hak Tesis Etmeme 

Borcu ......................................................................207

iii. Taşınmaz Üzerinde Kişisel Hak Kurmama Borcu..211

iv. Geri Alım Konusu Taşınmazda Değişiklik Yapmama 

Borcu ......................................................................212

b. Taşınmazı Muhafaza ve Bakım Borcu.........................213

c. Borcun İfa Edilmemesi Durumunda Teminat Konusu 

Taşınmazı Paraya Çevirme Borcu ...............................215

d. Geri Alım Hakkı Kullanıldıktan Sonra Taşınmazın 

Mülkiyetini Devretme Borcu .......................................216

2. Geri Alım Hakkı Sahibinin (Lehtarın) Borçları................216

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:

GERİ ALIM SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN GERİ ALIM

HAKKININ KULLANILMASI, SONUÇLARI VE SONA ERMESİ

I. GERİ ALIM HAKKININ KULLANILMASI...........................219

A. Genel Olarak ..........................................................................219

B. Geri Alım Hakkı Sahibinin ve Hakkın Yöneltileceği Kişinin 

(Muhatabın) Tespiti................................................................219

1. Geri Alım Hakkı Sahibi (Lehtar) ......................................220

2. Geri Alım Hakkının Muhatabı ..........................................221

C. Geri Alım Hakkının Kullanımındaki Özellikler.....................226

Teminat Amaçlı Geri Alım Sözleşmeleri V

1. Yöneltilmesi Gerekli Tek Taraflı İrade Beyanıyla 

Kullanılması...................................................................... 226

2. İrade Beyanı Kullanıldıktan Sonra Geri Dönülememesi .. 229

3. Geri Alım Hakkının Kullanılmasına İlişkin İrade Beyanının 

Şarta Bağlanıp Bağlanamayacağı Sorunu......................... 230

4. Hakkın Kullanımının Hak Düşürücü Süreye Tabi Olması231

D. Geri Alım Hakkının Devri ve Miras Yoluyla Geçişi ............. 231

1. Hakkın Devri .................................................................... 231

a. Geri Alım Hakkının Kullanılmasından Önce Hakkın 

Devri............................................................................ 234

b. Geri Alım Hakkının Kullanılmasından Sonra Hakkın 

Devri............................................................................ 235

2. Hakkın Miras Yoluyla Geçişi................................................ 236

II. GERİ ALIM HAKKININ KULLANILMASININ

SONUÇLARI............................................................................... 237

A. Geri Alım Bedelini Ödeme Borcu ......................................... 237

B. Mülkiyeti Devir Borcu........................................................... 238

1. Geri Alım Hakkı Şerh Edilmemişse ................................. 238

2. Geri Alım Hakkı Şerh Edilmişse ...................................... 242

III. GERİ ALIM HAKKININ SONA ERMESİ............................... 243

A. Genel Olarak .......................................................................... 243

B. Hakkın Sona Erme Sebepleri ve Geri Alım Hakkına Etkileri 245

1. Hakkın Kullanılması......................................................... 245

2. Hakkı Kullanmaktan Feragat............................................ 246

3. Sürenin Geçmesi............................................................... 248

4. Hak Sahibi ile Muhatap Sıfatının Birleşmesi .................... 249

5. Geri Alım Hakkı Sahibinin Ölümü, İflası ve Tüzel Kişiliğin 

Sona Ermesi...................................................................... 249

a. Ölüm............................................................................ 249

b. İflas.............................................................................. 250

c. Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi........................................ 251

6. Taşınmazın İfasının İmkânsızlaşması............................... 252

a. Genel Olarak................................................................ 252

b. Taşınmazın Mülkiyetini Terk ...................................... 254

VI Dr. Ayşe Nilay ŞENOL

c. Kamulaştırma...............................................................254

d. Kamulaştırmasız El Atma............................................256

e. Arazi Niteliğinde Taşınmazın Tamamen Yok Olması, 

Bölünmesi veya Birleştirilmesi....................................259

7. Tarafların Anlaşarak Geri Alım Sözleşmesini Ortadan 

Kaldırması.........................................................................262

8. Asıl Borç İlişkisinin Sona Ermesi .....................................262

SONUÇ.................................................................................................267

YARARLANILAN KAYNAKLAR ...................................................273ACAR, Faruk, Rehin Hukukunda Taşınmaz Kavramı ve Özellikle Belirlilik İlkesi, İstanbul 2017.

ACAR, Faruk, Aile Konutu- Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı,

Ankara 2021. (Aile Konutu).

AÇIKGÖZ, Aslı, Dar Anlamda Vesayeti Gerektiren Haller ve Vesayet

Altına Almanın İşlem Ehliyeti Bakımından Sonuçları, İstanbul 2017.

ADAY, Nejat, “Kişisel Hakların Şerhi”, İstanbul Barosu Dergisi, 1992/7-

8-9’dan Ayrı Bası, İstanbul 1993.

ADAY, Nejat, Taşınmaz Mülkiyetinin Naklinde Muvazaa (Konuya İlişkin Yargıtay Kararları ile), İstanbul 1992. (Muvazaa).

AKALP-DEMİRTABAK, Didem, Yasal Önalım Hakkı, İstanbul 2010.

AKBULUT, Pakize Ezgi, Borçlar Hukukunda Kesin Hükümsüzlük Yaptırımının Amaca Uygun Sınırlama (Teleolojik Redüksiyon) Yöntemi

İle Daraltılması, İstanbul 2016.

AKÇAAL, Mehmet, “İsviçre Medenî Kanunu’na Göre Kayyımlık Türleri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.20, S.2,

2018, s. 63-87.

AKINCI, Müslüm, Kamulaştırma-Kamulaştırmasız El Atma, Gayrimenkul Davaları C. 2, 5. Kısım, 2. Bölüm, s. 2251-2373, Ankara

2021.

AKINCI, Şahin, Borçlar Hukuku Bilgisi Genel Hükümler, Konya 2019.

(Borçlar).

AKİL, Cenk, Sorularla Adi Konkordato, Ankara 2019.

AKİPEK, Jale/AKINTÜRK, Turgut/ATEŞ, Derya, Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku Birinci Cilt, İstanbul

2020. (Kişiler).

AKİPEK, Jale/AKINTÜRK, Turgut/ATEŞ, Derya, Eşya Hukuku, İstanbul 2018. (Eşya).

274 Dr. Ayşe Nilay ŞENOL

AKİPEK, Şebnem, Tapuya Kayıtlı Taşınmazların Bölünmesi- Birleştirilmesi ve Arazi Toplulaştırılmasının Genel Esasları, Ankara 2010.

(Genel Esaslar).

AKİPEK ÖCAL, Şebnem, “Hukukumuzda Haksız Şartlar ve Sonuçları,

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 12, S. 2, Kasım

2016, s. 201-217.

AKİPEK ÖCAL, Şebnem, “Genel İşlem Koşulları ile Haksız Şartlara

Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

90. Kuruluş Yıldönümü Armağanı, Ankara 2017, s. 363-377. (Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım).

AKİPEK ÖCAL, Şebnem/UZUN KAZMACI, Özge/HAMAMCIOĞLU, Esra, “Bankacılık Sektöründe Kefalet”, Bankacılık Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları, Editörler: Hakan Topbaş, Ali

Suphi Kurşun, İstanbul 2017, s. 123-161.

AKSOY, Hüseyin Can, Sendikasyon Kredisi Alacaklılarının Feri Teminatlarla Güvence Altına Alınması, İstanbul 2019.

AKSOY DURSUN, Sanem, Eşya Kavramı, İstanbul 2012.

AKYILMAZ, Bahtiyar/SEZGİNER, Murat/KAYA, Cemil, Türk İdare Hukuku, Ankara 2020.

AKYOL, Şener, Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı, İstanbul 2006.

AKYOL, Şener, Tam Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme, İstanbul 1987.

(Tam Üçüncü Şahıs).

ALIŞKAN, Murat, “İşletme Konusu ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Ticaret Şirketlerinin Ehliyeti ve Temsili”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 18, S. 2

(Özel Sayı "6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nu Beklerken" 10

- 11 - 12 Mayıs 2012 - Sempozyum), s. 207-221.

ALPER, Gizem, Türk Özel Hukukunda Ultra Vires İlkesi (Anlamı ve

Kapsamı), İstanbul 2013.

ALTAŞ, Hüseyin /KURT, Leyla Müjde, “İnançlı İşlemler”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 2, S. 2, Malatya, 2011, s. 1-29.

AMSTUTZ, Marc/MORIN, Ariane, Basler Kommentar Obligationenrecht I, Einl. vor Art. 184 ff, 7. Auflage 2020.

Teminat Amaçlı Geri Alım Sözleşmeleri 275

ANTALYA, O. Gökhan, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt: V/1,1

Temel Kavramlar, Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri, Ankara 2019.

ANTALYA, O. Gökhan, Elektronik Tapu Sicili, Ankara 2019.

ANTALYA, O. Gökhan, “Eşya Hukukuna Hâkim İlkelerden Aleniyet

İlkesi”, MÜHF-HAD Prof. Dr. Bülent Tahiroğlu’na Armağan, C.23,

Y. 2017, S. 3, s. 419-440. (Aleniyet).

ANTALYA, O. Gökhan, “6098 Sayılı TBK’nın 20-25. Maddede Yer

Alan “Genel İşlem Şartları” ile 6502 Sayılı TKHK’nın 5. Maddesinde Yer Alan “Haksız Şartlar”ın Karşılaştırılması, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 99, Kasım 2014, s. 44-46.

ANTALYA, O. Gökhan/TOPUZ, Murat, Marmara Hukuk Yorumu

Medeni Hukuk Giriş Temel Kavramlar Başlangıç Hükümleri, C. I,

Ankara 2021.

ANTALYA, Gökhan/TOPUZ, Murat, Marmara Hukuk Yorumu Eşya

Hukuku C. IV/1, Giriş, Temel Kavram ve İlkeler, Zilyetlik, Tapu Sicili, Ankara 2019.

ANTALYA, Osman Gökhan/SAĞLAM, İpek, Marmara Hukuk Yorumu Miras Hukuku, C. III, Ankara 2021.

ALTINOK ORMANCI, Pınar, Önalım Hakkından Feragat ve Hakkı

Kullanmaktan Vazgeçme, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, C. 31, S.

141, Mart 2019, s. 265-287.

ARAL, Fahrettin, “Topyekûn Temlik”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 1992, C. 42, S. 1, s. 93-140. (Topyekûn Temlik).

ARAL, Fahrettin, Türk Borçlar Hukukunda Takas, Ankara 2010.

ARAL, Fahrettin/AYRANCI, Hasan, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Ankara 2020.

ARPACI, Abdülkadir, Yeni Borçlar Kanunu’nun 242. maddesinin Uygulanma Kabiliyeti, Legal Hukuk Dergisi, S. 124, C. 11, Y. 2013, s.

3-6.

ARPACI, Abdülkadir, Yeni Borçlar Kanunu’nun 242. maddesinin Uygulanma Kabiliyetine İlişkin İlave Açıklamalar, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.13, S. 1, Ocak 2017, s. 82-84. (İlave

Açıklamalar).

ARSEBÜK, Esat, Hususi Akit Tipleri Etrafında İncelemeler, Ankara

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 5, S. 1, 1948, s. 85-153.

276 Dr. Ayşe Nilay ŞENOL

ARSLAN, Ahmet, Taşınmaz Mülkiyetinin Tescile Zorlama Davası ile

Kazanılması, Ankara 2021.

ARSLAN, Ramazan/YILMAZ, Ejder/TAŞPINAR AYVAZ, Sema/

HANAĞASI, Emel, İcra ve İflas Hukuku, Ankara 2018.

ARSLAN UGAN, Deniz, Geri Alım (Vefa) Hakkı, Ankara 2020.

ASLAN, Esra, “Kamulaştırmanın Sınırlı Ayni Haklara ve Kişisel Haklara Etkisi”, Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (TAÜHFD-ZtdR), 2021; 3(1), s. 123-158.

ATALI, Murat, 7101 Sayılı Kanunla Konkordato ve Elektronik Tebligat

Konularında Getirilen Yenilikler, İstanbul 2018.

ATAMER, Yeşim M., Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması, İstanbul 2016. (Tüketici).

ATAMER, Yeşim M., “Sözleşme Boşluklarının Hâkim Tarafından Doldurulması Sorununa İlişkin Düşünceler”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Yıl: 2005, Cilt: 63, Sayı:1-2, s. 171-191.

(Düşünceler).

ATAMER, Yeşim M., “Yeni Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Uyarınca

Genel İşlem Koşullarının Denetlenmesi-TKHK m. 6 ve TTK m. 55,

f. 1 (f) ile Karşılaştırmalı Olarak”, Türk Hukukunda Genel İşlem

Şartları Sempozyumu, 8 Nisan 2011, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü Yayınları, Ankara 2011, s. 9-73. (Denetim).

ATAMULU, İsmail, Türk Borçlar Hukukunda Muvazaa, Ankara 2017.

ATEŞ, Derya, Borçlar Hukuku Sözleşmelerinde Genel Ahlaka Aykırılık,

Ankara 2007.

ATLAN GÜRER, Hülya, “Taşınmaz Yükünün Türk/İsviçre Hukuk Sistemindeki Yeri ve Güncel Fonksiyonu Üzerine”, İstanbul Kültür

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 19, S. 2, Temmuz 2020, s.

309-332.

ATLAN GÜRER, Hülya, Tapu Kütüğüne Taşınmazı Olarak Kaydedilebilen Bağımsız ve Sürekli İrtifak Hakları, İstanbul 2021.

ATTESLANDER-DÜRRENMATT, Agnes H., Kommentar Schweizerisches Obligationenrecht, OFK- Orell Füssli Kommentar, Art. 216,

216a-216e, 3., überarbeitete Auflage 2016.

Teminat Amaçlı Geri Alım Sözleşmeleri 277

AVCI BRAUN, Cihan, Satış İlişkisi Doğuran Haklar m.238-242, İstanbul Şerhi Türk Borçlar Kanunu Yürürlük Kanunu Cilt 2 Özel Borç

İlişkileri, İstanbul 2018.

AYAN, Mehmet, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2020.

(Borçlar Hukuku).

AYAN, Mehmet, Eşya Hukuku I Zilyetlik ve Tapu Sicili, Ankara 2016.

(Tapu Sicili).

AYAN, Mehmet, Eşya Hukuku II Mülkiyet, Ankara 2020. (Mülkiyet).

AYAN, Mehmet, Eşya Hukuku III Sınırlı Ayni Haklar, Ankara 2017.

(Sınırlı Ayni Haklar).

AYAN, Mehmet, Miras Hukuku, Ankara 2020. (Miras).

AYAN, Mehmet, Kanuni Şuf’a Hakkı, Halil Cin’e Armağan, Konya

1995.

AYAN, Mehmet/AYAN, Nurşen, Kişiler Hukuku, Ankara 2020.

AYAN, Mehmet/AYAN, Nurşen, Medeni Hukuka Giriş, Ankara 2020.

(Medeni).

AYANOĞLU MORALI, Ahu, Mülkiyet Hakkının Teminat Amaçlı

Devrine Yönelik İnançlı İşlemler, Galatasaray Üniversitesi Sosyal

Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2006, Yayımlanmamış Doktora tezi.

AYBAY, Aydın, “Bir İnançlı İşlem Olayı ile İlgili Notlar”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 2 (1997/1998- 2007/2008

Üniversitemizin ve Fakültemizin 10. Yıl Kuruluş Armağanı) 2008, s.

93-99.

AYDINCIK, Şirin, “Bir İnançlı İşlem Türü Olarak Alacağın Teminat

Amacıyla Temliki”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 64, Sayı 1, 2006, s. 131-194.

AYDOĞDU, Murat, Yasadan ve Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı,

Ankara 2013. (Önalım).

AYDOĞDU, Murat, “Konut Finansman Sistemi (Mortgage) ve Sözleşmeleri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 9,

Sayı: 1, 2007, s. 1-52.

AYDOĞDU, Murat, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı

Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 85 Sayılı Cumhurbaşkanlığı

Kararı ve Bu Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Uyarınca Döviz

278 Dr. Ayşe Nilay ŞENOL

Cinsinden veya Dövize Endeksli Ödemeleri İçeren Sözleşmelerde

Öngörülen Uyarlamalara İlişkin Değerlendirmeler, Ankara 2018.

AYDOĞDU, Murat, Genel İşlem Koşulları Şerhi, Ankara 2018. (Şerh).

AYDOĞDU, Murat, Türk Borçlar Hukuku'nda Genel İşlem Koşullarının

ve Tüketici Hukuku’nda Haksız Şartların Denetimi, Ankara 2014.

(Gik).

AYDOĞDU, Murat/KAHVECİ, Nalan, Türk Borçlar Hukuku Özel

Borç İlişkileri Sözleşmeler Hukuku, Ankara 2021.

BAHTİYAR, Mehmet, Ortaklıklar Hukuku, İstanbul 2017.

BARLAS, Nami; “Yeni Medeni Kanun’un Aynî Teminatlara İlişkin Düzenlemeleri”, Makalelerim Cilt: I, İstanbul 2008, s. 197-220.

BARLAS, Nami, “Yeni Medeni Kanun’a Göre Eşler Arası Hukuki İşlem

Rejimi”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 4,

Sayı: 1, Ocak 2005, s. 25-45. (Eşler Arası Hukuki İşlem Rejimi).

BARLAS, Nami, “Yeni Türk Medeni Kanunu Hükümleri Çerçevesinde

Eşler Arası Hukuki İşlem Özgürlüğü ve Sınırları”, Makalelerim Cilt:

I, İstanbul 2008, s. 223-261. (Hukuki İşlem Özgürlüğü).

BAŞ, Ece, “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda Genel İşlem Koşulu

Kavramı ve İçerik Denetimi”, Prof. Dr. Mustafa Dural’a Armağan,

İstanbul 2013, s. 276-306.

BAŞPINAR, Veysel, Mülkiyet Hakkını İhlal Eden Müdahaleler, Ankara

2009.

BAUER, Thomas/BAUER, Christoph, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch II, Vorbemerkungen zu Art. 884/887, Art. 890, 6. Auflage,

2019.

BAYGIN, Cem, “Yeni Borçlar Kanunu'nun Satış İlişkisi Doğuran Haklar

Konusunda Getirdiği Düzenlemelere Genel Bir Bakış”, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Sayı 79-80, 2011, s. 7-30.

BAYSAL, Başak, Sözleşmenin Uyarlanması BK. m. 138 Aşırı İfa Güçlüğü, İstanbul 2020.

BELEN, Herdem, “Üst Hakkında Süresinden Önce Devir Talebine Esas

Edimler ve Buna Bağlı Hukuksal Sonuçlar”, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı: 4, Yıl: 2005, s. 33-55.

Teminat Amaçlı Geri Alım Sözleşmeleri 279

BENLİ, Erman, “Ayni Hakların Teminat İşlevi”, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 2019, Cilt:1, Sayı:1, s.

109-134.

BERGER, Christian, Jauernig Bürgerliches Gesetzbuch: BGB, §456,

18. Auflage 2021.

BERKİN, Necmeddin, “Tapuda Kayıtlı Olduğu Halde Mükellefiyet Listesine Geçirilmeyen Haklardan Alıcının Mesuliyeti”, İÜHFM, Yıl

1968, Cilt 34, Sayı 1-4, s. 285-293.

BINDER, Markus, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Art.

216-221 OR, Schulthess 2008.

BİLGE, Necip, Borçlar Hukuku Özel Borç Münasebetleri, Ankara 1971.

BİLGİLİ, İbrahim Oğuz, Taşınmazların Teminat Amaçlı İnançlı İşlemle Devri, Ankara 2019.

BLATTER, Martin/ FRITSCHI, Mirjam, “Auswirkungen zwingender

öffentlich-rechtlicher Vorschriften auf die Vertragsfreiheit”,

AJP/PJA, 9/2021 S. 1146 ff.

BREITSCHMID, Peter/ JUNGO, Alexandra, CHK Handkommentar

zum Schweizer Privatrecht Sachenrecht Art. 641-977 ZGB, 2016.

BROX, Hans/WALKER, Wolf -Dietrich, Besonderes Schuldrecht,

München 2021.

BRÜCKNER Christian, Der Grundstückkauf: Vorkaufsvertrag,

Kaufsrechtsvertrag, Begründung von Vorkaufs-, Kaufs- und Rückkaufsrechten Erschienen in: Alfred Koller, Der Grundstückkauf, 2.

Auflage, Bern 2001, § 10 Verwandte Verträge (Vorvertrag, Vorkaufsvertrag, Vertrag auf Begründung eines Kaufsrechts bzw. Rückkaufsrechts). (http://www.cbrueckner.ch/pdf/AA29_Grundstueck

kauf.pdf.)

BRÜCKNER, Christian/KUSTER, Mathias, Die Grundstücksgeschäfte Schweizer Immobiliarsachenrecht für Praktiker, Schultess

2021.

BUCHER, Eugen, Obligationenrecht Besonderer Teil, 3. Auflage, 1988.

BUCHER, Eugen, Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 2. Auflage,

1988.

BURCUOĞLU, Haluk, “4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun Önalım

Hakkı Düzenlemesi ve Borçlar Kanunu’nun ve Türk Borçlar Kanunu

280 Dr. Ayşe Nilay ŞENOL

Tasarısı’nın Sözleşmesel Önalım Hakkına İlişkin Düzenlemeleri

Hakkında Bazı Gözlemler”, Medeni Hukuk Hocalarına Saygı Günleri, Medeni Hukukta Güncel Sorunlar ve Önemli Gelişmeler Sempozyumu, 26-27 Haziran 2008, İstanbul 2011, s. 285-298.

BUZ, Vedat, Medeni Hukukta Yenilik Doğuran Haklar, Ankara 2005.

BUZ, Vedat, “Gabin Halinde Edimler Arasındaki Aşırı Oransızlığın Giderilerek Sözleşmenin Ayakta Tutulması”, BATİDER, C. 19; S. 4,

Ankara 1998, s. 53-82.

CANSEL, Erol/İNAN, Ali Naim, “Aynî Hak Kavramı, Taksimi ve Eşya

Hukukunun Konusu”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

Cilt: 21, Sayı: 1, 1964, s. 345-367.

CINCELLI, Roman, Der Common Law Trust Grundlagen, rechtsvergleichende Entwicklung und Rezeptionsmöglichkeiten aus Sicht der

Schweiz, AISUF (Arbeiten aus dem Iuristischen Seminar der Universität Freiburg) Schweiz Band/Nr. 366, 2017.

ÇABRİ, Sezer, Aile Konutu Şerhi, Prof. Dr. Ergon A. Çetingil ve Prof.

Dr. Rayegan Kender’e 50. Yıl Birlikte Çalışma Armağanı, İstanbul

2007, s. 401-415. (Aile Konutu Şerhi).

ÇABRİ, Sezer, 6502 Sayılı Kanun’a Göre Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi, Ankara 2016. (Şerh).

ÇABRİ, Sezer, Konut Finansmanı Sözleşmeleri, Marmara Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, Doktora Tezi,

İstanbul 2010.

ÇABRİ, Sezer, Miras Hukuku Şerhi (TMK m. 495-574), Cilt: I, İstanbul

2018. (Miras Şerh).

ÇAĞLAR, Hayrettin/ÇALIŞKAN, Esra, “Anonim Şirketlere Ait Taşınmazların Satımında Ehliyet ve Temsil Sorunları”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XIV, Y. 2010, Sa. 1, s. 61-85.

ÇAKIRCA, Seda İrem, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Aşırı

Yararlanma Kavramı, İstanbul 2015.

ÇAVDAR, Pelin, “İsviçre Borçlar Kanunu 2020 Tasarısı’nda Aşırı Yararlanma ve İrade Sakatlığı Hükümlerinin Düzenlenişi ve Türk Borçlar Kanunu ile Karşılaştırılması”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt 25, Sayı 1, Haziran 2019,

s. 434-449.

Teminat Amaçlı Geri Alım Sözleşmeleri 281

ÇELİK, Lamih/AKSOY DURSUN, Sanem, Taşınmaz Mülkiyetinin

Kısıtlamaları, Gayrimenkul Davaları, Cilt-1, § 3, Ankara 2021, s.

719-834.

ÇETİNER, Bilgehan, Taşınmaz Teminatı, İstanbul 2015.

ÇETİNER, Bilgehan, “Geniş Kapsamlı Teminat Amacı Açıklamalarının

Geçerliliği Sorunu”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk

Araştırmaları Dergisi, Yıl 2016, Cilt: 22, Sayı: 3, s. 803-826. (Makale).

ÇETİNER, Bilgehan, “Dernekler Örneğinde Tüzel Kişi Temsil Organının Temsil Gücünün/Yetkisinin Sınırlanması”, Prof. Dr. Necla Giritlioğlu’na Armağan, İstanbul 2020, s. 231-253. (Tüzel Kişi).

ÇETİNER, Bilgehan/FURRER, Andreas/MÜLLER-CHEN, Markus/, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2021.

ÇETİNKAYA, Mehmet, Vefa Hakkı ve Menkul Hükmünde Sayılan Taşınmazlarda Hakkın Tesisi, AD, Y. 1970, S. 1- 12, s. 34-41.

ÇINAR, Ömer, “Tüketici Kredisi Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği ve

Hükümleri”, Bankacılık Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları,

Editörler: Hakan Tokbaş & Ali Suphi Kurşun, İstanbul 2017, s. 37-

69.

ÇİLENTİ KONURALP, Ayşen, Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme, İstanbul 2020.

DAL MOLIN-KRÄNZLIN, Alexandra, Die Verknüpfung zwischen

gesicherter Forderung und grundpfandbezogenen Sicherungsrechten:

Eine Untersuchung zur Akzessorietät und zum Akzessorietätsersatz

bei Immobiliarsicherheiten, Luzerner Beiträge zur Rechtswissenschaft (LBR: pp. 1-401 (110), Schulthess 2016.

DALCI ÖZDOĞAN, Nurcihan, “Aile Konutu Niteliğinin Sona Ermesi

İle Diğer Eşin Rızası Alınmadan Yapılan Tasarruf İşlemi Kendiliğinden Geçerli Hale Gelir mi?”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XIII, S.2, 2018, s. 135-167.

DEMİRBAŞ, Harun, Yenilik Doğuran Haklar, İstanbul 2007.

DEMİRSATAN, Barış, Sözleşmeden Doğan Üst Hakkı Bedeli ve Bedel

Borcuna Aykırılığın Sonuçları, İstanbul 2016.

DEMİRSATAN, Barış, “Taşınmazlara İlişkin Olarak Tanınan Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fa-

282 Dr. Ayşe Nilay ŞENOL

kültesi Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 145, Eylül 2016, s. 905-946. (Önalım).

DERYAL, Yahya, “Tüketici Kredilerinde Haksız Şart Örnekleri ve 6502

Sayılı Kanun’la Getirilen Yeni Düzenlemenin Değerlendirilmesi”,

Terazi Hukuk Dergisi, C. 9, S. 89, Ocak 2014, s. 58-67.

DEVELİOĞLU, Hüseyin Murat, Takas Kavram-Takas Beyanında Bulunma Hakkının Oluşum Şartları ve Kullanılması-Takasın Hukuki

Sonuçları, İstanbul 2012.

DOĞAN, Murat, “Medeni Kanunun Getirdiği Yeni Bir Müessese: Aile

Konutu”, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dergisi, C. VI, S.1-4, 2002, s. 285-300.

DOĞAN, Murat, Tapu Sicilinde Tasarruf Yetkisi Kısıtlamasının Şerhi,

Ankara 2004.

DOĞAN, Murat/ŞAHAN, Gökhan/ATAMULU, İsmail, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2021.

DÖRTGÖZ, Gürsel Öcal, Açıklamalı Tapu Sicili (Tapu Sicili Tüzüğü

Şerhi), Ankara 2005.

DURAL, Mustafa/SARI, Suat, Türk Özel Hukuku Cilt I Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri, İstanbul 2021.

DURAL, Mustafa/ÖĞÜZ, Tufan, Türk Özel Hukuku Cilt II Kişiler Hukuku, İstanbul 2021.

DURAL, Mustafa/ÖĞÜZ, Tufan/GÜMÜŞ, Mustafa Alper, Türk Özel

Hukuku Cilt III Aile Hukuku, İstanbul 2019.

DURAL, Mustafa/ÖZ, Turgut, Türk Özel Hukuku Cilt IV, Miras Hukuku, İstanbul 2021.

DÜRR, David/ZOLLINGER, Daniel, ZK-Zürcher Kommentar, Zweite

Lieferung, Allgemeiner Teil, Wirkung des Grundpfands, Art. 805-

823 ZGB Kommentar zum schweizerischen Zivilrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Das Grundpfand, 2013, Art. 816, s. 367-

416.

EBERL Stephanie, Schulze/Grziwotz/Lauda, BGB: Kommentiertes

Vertrags- und Prozessformularbuch, 4. Auflage 2020.

EDEGE, Cevat, “Muvazaa ve İnançlı Muamele”, İstanbul Barosu Dergisi, C. XLII, S. 9-10, 1968, s. 565-583.

Teminat Amaçlı Geri Alım Sözleşmeleri 283

EDİS, Seyfullah/ZEVKLİLER, Aydın/ERTAŞ, Şeref/TEZCAN,

Durmuş/PETEK, Hasan, “Yenilik Doğurucu İşlemden Rücu Etmek Mümkün mü? (Bir Yargıtay Kararının Düşündürdükleri)”, Prof.

Dr. Turhan Tufan Yüce'ye Armağan, 2001, s. 29-45.

ENGİN, Baki İlkay, “İfa Uğruna Edim”, Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na

65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 1999, s. 839-862.

ENGİN, Baki İlkay, Alacağı Temlik Edenin Garanti Sorumluluğu, Ankara 2002.

EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Ankara 2020. (Özel

Hükümler).

EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2020. (Genel

Hükümler).

EREN, Fikret, “İsimsiz Sözleşmelere İlişkin Bazı Sorunlar”, Prof. Dr.

Turgut Akıntürk’e Armağan, İstanbul 2008, s. 85-111. (İsimsiz Sözleşmeler).

EREN, Fikret, Mülkiyet Hukuku, Ankara 2020. (Mülkiyet).

EREN, Fikret/YÜCER AKTÜRK, İpek, Türk Miras Hukuku, Ankara

2020.

EREN, Fikret, “Türk Medeni Kanunu’na Göre Yasal Ön Alım Hakkı”,

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XII, Y. 2008, Sa. 1-2,

s. 103-126. (Yasal Ön Alım).

ERGÜNE, Mehmet Serkan, Hukukumuzda Taşınır Rehninin Özellikle

Teslime Bağlı Taşınır Rehninin Kuruluşu. İstanbul 2002. (Taşınır

Rehni).

ERGÜNE, Mehmet Serkan, “Üst Hakkının Tasarruf İşlemlerine Konu

Olmasına İlişkin Hukuki Sorunlar”, İÜHFM C. LXVI, S.1, 2008, s.

275-292. (Üst Hakkı).

ERGÜNE, Mehmet Serkan, “Terekedeki Münferit Mallar İçin Kısmi

Paylaşma Davası Açma İmkânının Değerlendirilmesi”, Marmara

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Özel Sayı

Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, C. 22, S. 3, İstanbul 2016, C. I,

s. 1063-1087. (Paylaşma).

ERKAL, Atila, “Kamulaştırmasız El konulan Taşınmazın İdarenin Mülkiyetine Geçmesinden Sonra Eski Mal Sahibinin Taşınmazına Tekrar Kavuşması”, İÜHFM, S. 79(3), s. 963-999.

284 Dr. Ayşe Nilay ŞENOL

ERLÜLE, Fulya, İsviçre Medeni Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler Işığında Boşanmada Birlikte Velayet, Ankara 2019.

ERMAN, Hasan, Eşya Hukuku Dersleri, İstanbul 2020.

ERTAŞ, Şeref, Eşya Hukuku, İzmir 2020.

ESENER, Turhan, Türk Hususi Hukukunda Muvazaalı Muameleler,

Ankara 1956.

ESENER, Turhan, Hukuki Muamelelerde Tahvil, Ankara Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 16, S. 1, 1959, s. 234-259. (Tahvil).

ESENER, Turhan/GÜNDOĞDU, Fatih, Borçlar Hukuku I, Sözleşmelerin Kuruluşu ve Geçerliliği (TBK m.1-48), İstanbul 2017.

ESENER, Turhan/GÜVEN, Kudret, Eşya Hukuku, Ankara 2019.

FASEL, Urs, Basler Kommentar Obligationenrecht I, Art. 216, 216a-e,

7. Auflage, 2020.

FASEL, Urs, CHK Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Art.

816 ZGB, 2016, s. 581-583.

FELLMANN, Walter, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Das Obligationenrecht, Die einzelnen Vertragsverhältnisse, Der einfache Auftrag,

Art. 394-406 OR, Berner Kommentar Band/Nr. VI/2/4, 1992.

FEYZİOĞLU, Feyzi Necmeddin, Borçlar Hukuku Akdin Muhtelif Nevileri (Özel Borç İlişkileri), Cilt I, İstanbul 1978.

FLURY-SCHMITT, Petra, “Sicherungsübereignung”, Schweizer Vertragshandbuch, 3. Auflage, 2018.

GIGER, Hans, BK-Berner Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Der Grundstückkauf, Art. 216-221 OR Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Das Obligationenrecht, Die einzelnen Vertragsverhältnisse, Kauf und Tausch, Stämpfli Bern, 1997.

GİRAY, Rabia Eda, Ticaret Şirketlerinin Genel Hükümleri ve Şirketler

Topluluğu, Şirketler Hukuku, Editör: Prof. Dr. Sami Karahan, Konya 2013, s. 111-161.

GÖZLER, Kemal, İdare Hukuku, Cilt II, Bursa 2019.

GREINER, Stefan, Schuldrecht Besonderer Teil, Vertragliche

Schuldverhältnisse, Köln 2011.

GUHL, Theo/KOLLER, Alfred, Das Schweizerische Obligationenrecht, § 41 Kauf und Tausch im Allgemeinen, Zürich 2000.

Teminat Amaçlı Geri Alım Sözleşmeleri 285

GÜÇLÜ, Murat/YALVAÇ, Murat, Geri Alım Sözleşmesi (Vefa Akdi)

İle Bankaların Alacaklarından Dolayı Edindikleri Gayrimenkullere

İlişkin Bir Değerlendirme, Bankacılar Dergisi, Sayı 87, 2013, s. 18-

28.

GÜMÜŞ, Mustafa Alper, Türk-İsviçre Borçlar Hukukunda Vekilin

Özen Borcu, İstanbul 2001.

GÜMÜŞ, Mustafa Alper, Türk Medeni Kanunu’nun Getirdiği Yeni

Şerhler, İstanbul 2007. (Şerhler).

GÜMÜŞ, Mustafa Alper, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında

Kanun Şerhi Cilt-1 (Madde: 1-46), İstanbul 2014. (Tüketici)

GÜMÜŞ, Mustafa Alper, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Akdi

Önalım Hakkına İlişkin Hükümlerinin (TBK m. 237/III, 238, 239 ve

240-242) Değerlendirilmesi, YÜHFD, Prof. Dr. Erhan Adal’a Armağan, C. VIII, S.2 ve C.IX, S.1, 2011-2012, s. 435-453. (Önalım).

GÜMÜŞ, Mustafa Alper, “Yeni Türk Medeni Kanunu Hükümleri ile

Karşılaştırmalı Olarak Eski Medeni Kanunun Üst Hakkına İlişkin

Hükümlerinde Üst Hakkı İlişkisinin Tarafları ve İlgilileri İçin Kabul

Edilmiş ‘Tazminat (Bedel) Alacakları’ ve ‘İpotek Hakları’”, Bilgi

Toplumunda Hukuk Ünal Tekinalp’e Armağan, Cilt II, İstanbul

2003, s. 533-567. (Üst Hakkı)

GÜMÜŞ, Alper, “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı

Karara İlişkin (Değiştirilmiş) Tebliğ Çerçevesinde Uyarlamanın Yapılabileceği Sözleşmeler”, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında

32 Sayılı Karar Çerçevesinde Döviz ile Sözleşme Yapma Yasağı ve

Sözleşmelerin Uyarlanması, Editör Doç. Dr. Murat Topuz, Ankara

2019, s. 21-44. (32 Sayılı Karar).

GÜMÜŞ, M. Alper, “Alacaklı ve Borçlu Sıfatının Birleşmesi (BK m.

116)” İKÜHFD, Cilt:7, Sayı: 2, Temmuz 2008, s. 25-59.

GÜMÜŞ, Mustafa Alper, Borçlar Hukuku Özel Hükümler Cilt-I, İstanbul 2013.

GÜMÜŞ, Mustafa Alper, Borçlar Hukuku Özel Hükümler Kısa Ders

Kitabı, İstanbul 2020.

GÜMÜŞ, Mustafa Alper, Türk-İsviçre Borçlar Hukukunda İbra Sözleşmesi, İstanbul 2015. (İbra).

GÜMÜŞ, Mustafa Alper, Borçlar Hukukunun Genel Hükümleri, Ankara

2021. (Genel Hükümler).

286 Dr. Ayşe Nilay ŞENOL

GÜNEL, Onur K., Lex Commissoria Yasağı, Ankara 1998.

GÜRSES, Davut, Banka Genel Kredi Sözleşmesi, İstanbul 2016.

GÜRSES, Davut, “Kredi Teminatı Olarak Üst Hakkı İpoteği”, Türkiye

Bankalar Birliği, Sayı 76, Mart 2011, s. 3-18. (Üst Hakkı İpoteği).

GÜRSOY, Kemal T./EREN, Fikret/CANSEL, Erol, Türk Eşya Hukuku, Ankara1984.

GÜRZUMAR, Osman Berat, Türk Medeni Hukuku’nda Üst Hakkı

Kamu Malı Taşınmazlar Üzerindeki Üst Hakkı Yap-İşlet-Devret

Modeli Dâhil, İstanbul 1998.

GÜVENÇ, Özgür, Taşınmazların İnançlı İşlemle Devri, Ankara 2014.

GÜZEL, Pınar, Taşınmaz Üzerinde Geri Alım Hakkı, İnönü Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi, InULR 11(1): 242- 259 (2020).

HAAB, Robert/ SIMONIUS, August/ SCHERRER, Werner/ ZOBL,

Dieter, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Das

Sachenrecht Das Eigentum, Art. 641-729 ZGB ZK Zürcher Kommentar Band/Nr. IV/1, 1977.

HATEMİ, Hüseyin, “Nam-ı Müstear Kavramı ve Vekâlet İle İlişkisi”,

Temsil ve Vekâlete İlişkin Sorunlar Sempozyum 14-16 Haziran

1976, İstanbul 1976, s. 127-146.

HATEMİ, Hüseyin/GÖKYAYLA, K. Emre, Borçlar Hukuku Genel

Bölüm, İstanbul 2021.

HATEMİ, Hüseyin/SEROZAN, Rona/ARPACI, Abdülkadir, Eşya

Hukuku, İstanbul 1991. (Hatemi/Serozan/Arpacı).

HATEMİ, Hüseyin/SEROZAN, Rona/ARPACI, Abdülkadir, Borçlar

Hukuku Özel Bölüm, İstanbul 1992. (Özel Bölüm).

HARKE, Jan Dirk, Besonderes Schuldrecht, Springer-Verlag Berlin

Heidelberg 2011.

HAVUTÇU, Ayşe, “Genel İşlem Şartlarının Sözleşme İle İlişkilendirilmesinde Düzenleyen (GİŞ Kullanan) İçin Getirilen Külfetler”, İzmir

Barosu Dergisi, Yıl: 80, Sayı:3, s. 241-289.

HAUSHEER, Heinz, “İsviçre Medeni Kanunun’a (ZGB) Göre Yetişkinlerin Korunması Hukuku”, Türk Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt:

1, Sayı: 1, Ocak 2016, Sayfa: 155-173.

Teminat Amaçlı Geri Alım Sözleşmeleri 287

HAUSHEER, Heinz / REUSSER, Ruth/ GEISER, Thomas, Berner

Kommentar Band/Nr. II/1/2, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Das

Familienrecht, Das Eherecht, Die Wirkungen der Ehe im

allgemeinen, Art. 159-180 ZGB, Bern 1999.

HAUSHEER, Heinz / REUSSER, Ruth/ GEISER, Thomas, Berner

Kommentar Band/Nr. II/1/3/1, Schweizerisches Zivilgesetzbuch,

Das Familienrecht, Das Eherecht, Das Güterrecht der Ehegatten

Allgemeine Vorschriften, Art. 181-195a ZGB; Der ordentliche

Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung, Art. 196-220 ZGB,

1992.

HAUSHEER, Heinz/AEBI-MÜLLER, Regina, Basler Kommentar

Zivilgesetzbuch I, 6. Auflage 2018.

HAYOZ, A. Meier, “Şuf’a Akdi”, Hukuk Fakültesi Mecmuası F.18, 10

Mayıs 1967 tarihli konferans (Çev. Ümit Doğanay), s. 273-287.

HAZAR, Adalet/BABUŞCU, Şenol, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu

Çerçevesinde Banka Hukuku Kanun-Alt Düzenlemeler-Uygulama,

Ankara 2019.

HELVACI, İlhan, Türk Medeni Kanununa Göre Lex Commissoria

(Mürtehinin Merhunu Temellük Yasağı (MK m. 788/c.2 ve MK m.

863), İstanbul 1997. (Lex Commissoria).

HELVACI, İlhan, Eski Medeni Kanunumuzla Karşılaştırmalı Olarak

Türk Medeni Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan İpotek Hakkı, İstanbul 2008. (İpotek Hakkı).

HELVACI, İlhan, “İsviçre Borçlar Kanununun Sözleşmeden Doğan ÖnAlım, Alım ve Geri Alım Haklarına İlişkin Değişiklikleri (İsviçre

Borçlar Kanunu madde 216/fıkra 2, fıkra 3, madde 216a-216e)”,

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl 19-

20, Sayı 1-2, 1999-2000, Prof. Dr. Aysel Çelikel’e Armağan, İstanbul 2001, s. 397-417. (Makale).

HELVACI, İlhan, Türk Medeni Kanununa Göre Mirasın Reddi (MK. m.

605- MK. m. 618), İstanbul 2002. (Mirasın Reddi).

HELVACI, Serap, Gerçek Kişiler, İstanbul 2021.

HELVACI, Serap/ERLÜLE, Fulya, Medeni Hukuk, Medeni Hukuka

Giriş, Kişiler Hukuku Aile Hukuku, İstanbul 2020.

HRUBESCH-MILLAUER, Stephanie, CHK - Handkommentar zum

Schweizer Privatrecht, Vertragsverhältnisse Teil 1: Innominatkon-

288 Dr. Ayşe Nilay ŞENOL

trakte, Kauf, Tausch, Schenkung, Miete, Leihe, Art. 184-318 OR,

2016.

HRUBESCH-MILLAUER, Stephanie, “Trust, if you can? Einige Gedanken zum Common Law Trust aus der Sicht des Schweizerischen

Sachenrechts”, ZSR/RDS Band 140 (2021) I, Heft 4, s. 453-479.

HUBER, Erich, Karşılaştırmalı Hukuk İsviçre Hukukunda Trust ve

“Treuhand”, Çev. Eylem Apaydın, Küresel Bakış, Y. 2 S. 6, Temmuz 2012, s. 1-3.

ISENRING, Bernhard / KESSLER, Martin A., Basler Kommentar

ZGB I, Art. 178, 6. Auflage, 2018.

İNAN, Ali Naim/ERTAŞ, Şeref/ALBAŞ, Hakan, İnan Türk Medeni

Hukuku Miras Hukuku, Ankara 2019.

İNCEOĞLU, M. Murat, Borçlar Hukukunda Doğrudan Temsil, İstanbul

2009.

İstanbul Noter Odası Araştırma-Geliştirme Komisyonu, Taşınmaz

Mülkiyetinin Devri ve Ayni Haklarla İlgili İş ve İşlemlerin Noterliklerde Yapılması, Noterler Birliği Dergisi, Sayı: 151, Ağustos 2011,

s. 41-53.

JÄGGI, Peter/GAUCH, Peter/HARTMANN, Stephan, ZK Zürcher

Kommentar, Art. 18 OR Auslegung, Ergänzung und Anpassung der

Verträge; Simulation Obligationenrecht, 2014.

KAHRAMAN, Zafer, Karşılaştırmalı Hukukta Borcun Dış Üstlenilmesi

(Borcun Nakli), İstanbul 2013.

KALKAN, Burcu, Türk Hukukunda Gabin, İstanbul 2004.

KALKAN OĞUZTÜRK, Burcu, Güven Sorumluluğu, İstanbul 2008.

KANETİ, Selim, Bankaların Taşınmaz İşlemleri, Bankalar ve 70 Sayılı

Kanun Hükmünde Kararname Bildiriler- Tartışmalar, Ayrı Bası,

Ankara 1984.

KANIŞLI, Erhan, İsviçre-Türk Borçlar Hukukuna Göre Sözleşmenin

Kurulmasında Yanılma, İstanbul 2018.

KAPANCI, Berk, Ahlaka Aykırı Bir Fiille Kasten Verilen Zararın Tazmini (TBK m. 49 f. 2), İstanbul 2016.

KAPLAN, İbrahim, “Banka Standart Sözleşmeleri ve Banka Genel İşlem Şartları.” BATİDER C.16, S. 2 (1991), s. 51-89.

Teminat Amaçlı Geri Alım Sözleşmeleri 289

KAPLAN, İbrahim, “İsviçre Medeni Kanunu’nun (ZGB’nin) Yetişkinlerin Korunmasına İlişkin Yeni Hükümlerinin Değerlendirilmesi”,

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Cilt: 31, Sayı: 137, Temmuz 2018,

s. 375-404.

KARAAHMETOĞLU DURSUN, Şeyda, Nakdi Kredi Sözleşmesinin

Banka Tarafından Haklı Sebeple Feshi, İstanbul 2018.

KARADENİZ, Özcan, “Kreditsicherung durch Mobilien in der türkischen Rechtspraxis”, AÜHFD, C. XIX, Yıl: 1962, s. 405-428.

KARAHASAN, Mustafa Reşit, Gayrimenkul Hukuk Davaları, İstanbul

1971.

KARAHASAN, Mustafa Reşit, Türk Medeni Kanunu Eşya Hukuku,

Cilt I-II, Ankara 1977.

KARAYALÇIN, Yaşar, “Tapuda Kayıtlı Olan ve Olmayan Taşınmazlarda Resmi Şekil ve Noterler”, BATİDER, C. XXII, S. 3, Haziran

2004, s. 7-35.

KARTAL, Dilşah Buşra, Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme, İstanbul

2021.

KARTAL, Mustafa Tevfik, “Bankaların Alacaklarından Dolayı Edindikleri Gayrimenkul Sınırlamasının Kaldırılmasının Muhtemel Etkileri: Mevduat Bankaları Üzerine Bir İnceleme”, Gazi Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 20/1 (2018), s. 189-208.

(İnceleme).

KAŞAK, Esra, “Sözleşmenin Niteliğine ve İşin Özelliğine Yabancı Olan

Genel İşlem Koşulları (6098 sayılı TBK m. 21/2)”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, Yıl 2012, s. 415-430.

KILIÇOĞLU, Ahmet M., Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Ankara

2020. (Özel Hükümler).

KILIÇOĞLU, Ahmet M., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara

2020. (Genel Hükümler).

KILIÇOĞLU, Ahmet M., Türk Medeni Kanununda Diğer Eşin Rızasına

Bağlı Hukuksal İşlemler ve Yasal Alım Hakkı, Ankara 2002.

KIRCA, Çiğdem, “Önalım Hakkı Konusunda Medeni Kanun’daki Değişiklikler”, Ömer Teoman’a Armağan, İstanbul 2002, s. 1179- 1203.

KIRKBEŞOĞLU, Nagehan, Türk Özel Hukukunda Kısmi Hükümsüzlük, İstanbul 2011.

290 Dr. Ayşe Nilay ŞENOL

KİZİR, Mahmut, “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Satış İlişkisi Doğuran Haklar ve Özellikle Önalım Hakkına İlişkin Hükümlerin

Değerlendirilmesi”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk

Araştırmaları Dergisi, Yıl 2016, Cilt 22, Sayı 3, s. 1773 – 1796.

KOCABAŞ, Gediz, “Aşırı Yararlanmanın Şartları ve Aşırı Yararlanmaya Bağlanan Hukuki Sonuçlar”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C.20, S.2, 2014, s.105-142.

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip, Kocayusufpaşaoğlu/ Hatemi/ Serozan/Arpacı Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Birinci Cilt, Borçlar Hukukuna Giriş Hukuki İşlem Sözleşme, İstanbul 2017.

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip, Türk Medeni Hukukunda Gayrimenkul Satış Vaadi, İstanbul 1959. (Gayrimenkul Satış Vaadi).

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip, Miras Hukuku, 3. Bası, İstanbul

1987. (Miras).

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip, “‘Değişik Kısmi Hükümsüzlük’ ve

‘Genişletilmiş Kısmi Hükümsüzlük’ Kavramları İle İlgili Düşünceler”, Prof. Dr. Selim Kaneti’ye Armağan, İstanbul 1996, s. 25-33.

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip, “Bir Yetki Belgesi ile Kanıtlanan

Temsil Yetkisinin Geri Alınmasında Üçüncü Kişilerin İyiniyetinin

Korunması Açısından BK. M. 33/II, 34/III ve 37 Karşısında BK. M.

36/II’nin Uygulama Alanının Belirlenmesi”, Prof. Dr. Haluk Tandoğan’ın Hatırasına Armağan, Ankara 1990, s. 207-230. (BK. m.

36/II’nin Uygulama Alanı).

KOLLER, Alfred, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil,

Band I, Stämpfli Verlag, Bern 2012. (OR BT).

KOLLER, Alfred, Der Grundstückkauf, Bern 2017.

KOLLER, Alfred, “Rückkaufsrecht. Intertemporales Recht zu Art. 216a

OR.”, AJP/PJA 2001 Heft 1, S. 119 ff.

KORKMAZ, Yakup, Vekâlet Sözleşmesi Kısa Şerhi, Madde 504, Editör: Av. Hakan Topbaş, İstanbul 2017.

KOYUNCUOĞLU, Hikmet, Finansal Kiralama Sözleşmesine İlişkin

Uygulamadan Kaynaklanan Sorunların Değerlendirilmesi, İstanbul

2015.

KÖPRÜLÜ, Bülent/KANETİ, Selim, Sınırlı Ayni Haklar, İstanbul

1982-1983.

Teminat Amaçlı Geri Alım Sözleşmeleri 291

KRAMER, Ernst, Das Obligationenrecht, Band VI 1. Abteilung, Allgemeine Bestimmungen, 2. Teilband Unterteiband 1a, Inhalt des

Vertrages, Kommentar zu Art. 19–22 OR, Bern 1991.

KRAMER, Ernst/SCHMIDLIN, Bruno, Das Obligationenrecht, Band

VI, 1. Abteilung Allgemeine Bestimmungen 1. Teilband, Allgemeine Einleitung in das schweizerische Obligationenrecht und Kommentar zu Art. 1–18, Bern 1986.

KRÜGER, Wolfgang/HERTEL, Christian, Der Grundstückkauf, Köln

2020.

KUNTALP, Erden, Karışık Muhtevalı Akit, Ankara 2013. (Karışık

Muhtevalı Akit).

KUNTALP, Erden, “Teminat Kavramı, Teminat Türleri ve Bunlardan

Doğan Sorumluluk, Prof. Dr. Reha Poroy’a Armağan, İstanbul 1995,

s. 263-299. (Teminat).

KUNTALP, Erden, “Lex Commissoria Yasağı, Kavramı, Koşulları ve

Uygulama Alanı”, İnan Kıraç’a Armağan, İstanbul 1995, s. 151-

162. (Lex Commissoria).

KUNTALP, Erden, “Finansal Kiralama Sözleşme Tipinin Özellikleri ve

Bu Özellikler Açısından FKK m. 25/1’in Değerlendirilmesi (Finansal Kiralama Konusu Malın Teminat İşlevi), Prof. Dr. Kemal Oğuzman’a Armağan, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

2002/1, s. 253-271. (Finansal Kiralama).

KUNTALP, Erden, “Bağımsız ve Sürekli Sınırlı Aynî Hakların Özellikle Üst Hakkının Taşınmaz Olarak İşlem Görmesi”, Türkiye Barolar

Birliği Dergisi, 1991, Sayı: 4, s. 528-551. (Üst Hakkı).

KUNTALP, Erden, “Bankalar ve Genel İşlem Koşulları”, Türk Hukukunda Genel İşlem Şartları Sempozyumu. Ankara 8 Nisan 2011, s.

81-102.

KURT, Ekrem, Tapu Sicilinin Düzeltilmesi, İstanbul 2004. (Tapu Sicili).

KURT, Ekrem, “Kendilerine Yasal Danışman Atanan Kişilerin Hukuki

Durumu”, Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:

4, Sayı: 8, Aralık 2016, Sayfa: 41-80.

KURT, Fatma, “Lex Commissoria (Mülküne Geçirme) Yasağı (Amacı,

Kapsamı ve Alacaklıya Rehinli Malı Özel Yollardan Paraya Çevirme Yetkisi Verilmesi ile İlişkisi) –Yasakların Sorgulanması ve Sınır-

292 Dr. Ayşe Nilay ŞENOL

landırılması Önerisi”, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt: 82, S. 1, 2008, s.

129-155.

KURT, Leyla Müjde, “Yenilik Doğuran Bir Hakkın Kullanıldıktan Sonra Geri Alınması (İsviçre Federal Mahkemesi'nin 30.10.2001 Tarihli

Kararı)”, BATİDER, Cilt 27, Sayı 2, 2011, s. 247-252.

KURTULAN GÜNER, Gökçe, Trust ve Türk Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, İstanbul 2020.

KURU, Baki/AYDIN, Burak, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve

İflas Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2021.

KURU, Baki/AYDIN, Burak, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni

Usul Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2021.

KÜÇÜKGÜNGÖR, Erkan, “Anglo-Amerikan Hukukunda Trust Kavramı, Trust’ın Tarihi Gelişimi ve Roma Hukukuna Dayanan Kıta

Avrupası Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi”, BATİDER, C.

23, S. 2, Aralık 2005, s. 5-28.

KURŞAT, ZEKERİYA, “1567 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma

Kanunu Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yayılmasına Dair

Karar Bunun Uygulanması Hakkında Tebliğ Hakkında Değerlendirme”, Prof. Dr. Necla Giritlioğlu’na Armağan, İstanbul 2020, s.

379-423.

KURŞAT, Zekeriya, Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi, İstanbul 2008.

LARDI, Daniele/VANNOTTI, Massimo, Kurzkommentar Obligationenrecht, 1. Auflage 2014.

LIECHTI, Fabrizio Andrea, Der Rechtsgrundausweis für Eigentumseintragungen im Grundbuch unter besonderer Berücksichtigung der

notariellen Sorgfaltspflichten, Bern 2017.

LOACKER, Leander D., Basler Kommentar Obligationenrecht I, Art.

115, 7. Auflage 2020.

MAKARACI BAŞAK, Aslı, Taşınır Rehni Sözleşmesi. İstanbul 2014.

MEDICUS, Dieter/ LORENZ, Stephan, Schuldrecht II Besonderer

Teil, München 2018.

MEIER, Robert, “Das neue Vorkaufs, Kaufs und Rückkaufsrecht - vier

Neuerungen und drei Auslegungsfragen”, AJP/PJA, 2/1994, s. 139

ff.

Teminat Amaçlı Geri Alım Sözleşmeleri 293

MEIER SCHLEICH, Philipp, Option und Optionsvertrag, Zurich 2018.

MEISE, Barbara/HUGUENIN, Claire, Basler Kommentar Obligationenrecht I, Art. 19/20, 7. Auflage 2020.

MEYER, Hermine Herta, Trust ve İsviçre Hukuku, Çev. Eylem Apaydın, Küresel Bakış, Yıl: 2 Sayı: 6, Temmuz 2012, s. 5-8.

MUŞUL, Timuçin, İcra ve İflas Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları,

Ankara 2017.

MÜLLER, Christoph, Berner Kommentar, Art. 1-18 OR mit allgemeiner Einleitung in das Schweizerische Obligationenrecht, 2018.

Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch: BGB, Band

3: Schuldrecht Allgemeiner Teil II (§§ 311-432), ROTH/KIENINGER, BGB § 413 Übertragung anderer Rechte, 8. Auflage 2019.

NAMLI, Mert, İcra Hukukunda Taşınmaz Malların Haczi ve Paraya

Çevrilmesi, İstanbul 2019.

NOMER, Haluk N., Vefa Hakkı, İstanbul 1992.

NOMER, Haluk, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2021.

NOMER, Haluk, “Teminat Amaçlı Vefalı Satışlar ile İnanç Sözleşmeleri

ve Lex Commissoria Yasağı”, Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, s.

2//7-2015. (Makale).

NOMER, Haluk Nami/ENGİN, Baki İlkay, Türk Borçlar Kanunu Şerhi

Özel Borç İlişkileri, Cilt: 1 Satış Sözleşmesi, Ankara 2021.

NOMER, Haluk Nami/ERGÜNE, Mehmet Serkan, Eşya Hukuku, İstanbul 2020.

OFTINGER, Karl/BÄR, Rolf, Das Fahrnispfand, Art. 884-918 ZGB,

mit ergänzender Darstellung der im Gesetz nicht geordneten Arten

dinglicher Sicherung mittels Fahrnis Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Das Sachenrecht, Die beschränkten dinglichen Rechte, ZK - Zürcher Kommentar, 1981.

OĞUZ, Arzu, “Roma ve Türk Hukukunda İnançlı İşlem ve Vekâlet Sözleşmelerinin Karşılaştırılması”, AÜHFD, Ankara 1989-1990, C.41,

S. 1-4, s. 225-284. 

OĞUZMAN, M. Kemal, “Eşyaya Bağlı Haklar ve Borçlar”, İÜHFM,

1966, S. 1-4, C. XXI, s. 209-219.

294 Dr. Ayşe Nilay ŞENOL

OĞUZMAN, M. Kemal/BARLAS, Nami, Medeni Hukuk Giriş Kaynaklar Temel Kavramlar, İstanbul 2021.

OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ, Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Cilt-1, İstanbul 2020.

OĞUZMAN, M. Kemal/Öz, Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Cilt-2, İstanbul 2021.

OĞUZMAN, M. Kemal/SELİÇİ, Özer/OKTAY ÖZDEMİR, Saibe,

Eşya Hukuku, İstanbul 2021.

OĞUZMAN, M. Kemal/SELİÇİ, Özer/OKTAY ÖZDEMİR, Saibe,

Kişiler Hukuku, İstanbul 2020. (Kişiler).

OKTAY, Saibe, “İsimsiz Sözleşmelerin Geçerliliği, Yorumu ve Boşluklarının Doldurulması”, İHFM, C. LV (1996), s. 263-296.

OKTAY ÖZDEMİR, Saibe, “Teminat Amaçlı Mülkiyet Devri Sözleşmeleri”, MHB Dergisi, Aysel Çelikel’e Armağan Özel Sayısı, İstanbul 2001, Y:19-20, S:1-2, s. 657-683. (Teminat).

OKTAY ÖZDEMİR, Saibe, “Teminat Amaçlı Alacak Devri ve Toptan

Temlik Sözleşmeleri”, İÜHFM, Cilt: 57, Sayı: 1-2, Yıl: 1999, s. 265-

300. (Alacağın Devri).

OKTAY ÖZDEMİR, Saibe, “Taşınmaz Satış Vaadinden Doğan Nisbi

Hakkın Niteliğine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar”, Prof. Dr. Feyzi Necmeddin Feyzioğlu’nun Anısına

Armağan, İstanbul 2020, s. 609-637. (Sorunlar).

OLGAÇ, Senai, Şüf’a, Vef’a- İştira Hakları (Ön-Alım; Geri-Alım; Satım-Alım Hakları), 1978.

OSER, Hugo/SCHÖNENBERGER, Wilhelm, Das Obligationenrecht,

2. Teil (Halbband): Art. 184-418, Zürich 1936.

ÖĞÜZ, Tufan, “İnançlı Temlike Konu Taşınmazın İadesi Talebinin Dayandığı Hukuki Esasların Değerlendirilmesi”, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Aralık 2005, s. 119-133. (İnançlı

Temlik).

ÖĞÜZ, M. Tufan, Türk Hukukunda Vakıf Tüzel Kişiliğinin Hukuki

Esasları, İstanbul 2007.

ÖZ, Turgut, “Parçalanmış Mülkiyet: Trust”, Prof.Dr. Rona Serozan’a

Armağan, İstanbul 2010, Cilt II, s.1425-1444.

Teminat Amaçlı Geri Alım Sözleşmeleri 295

ÖZBİLEN, Arif Barış, “Üst Hakkı İradı ve Bu İradın Ödenmesine İlişkin Alacağın Güvencesi Olarak Kanunî İpotek Hakkı”, TBB Dergisi

2016 (126), s. 263-310. (Üst Hakkı İradı).

ÖZBİLEN, Arif Barış, Sözleşmenin Şekli ve Şekil Yönünden Hükümsüzlüğü, İstanbul 2016.

ÖZCAN, Didem, Borcun Üstlenilmesi, İstanbul 2017.

ÖZDEMİR, Furkan, İnanç Konusunun Üçüncü Kişilerden Elde Edildiği

İnançlı İşlemler, İstanbul 2019.

ÖZDEMİR, Türkay, “İnançlı Olarak Yapılan Teminat Amaçlı Alacak

Temlikleri”, Bilgi Toplumunda Hukuk-Ünal Tekinalp'e Armağan

Cilt II, İstanbul 2003, s. 689-706.

ÖZDEMİR, Recep, Ayni Teminatlar Bağlamında Bey Bi’l Vefanın Hukuki Durumu, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Cilt: 15, Sayı 31,

Nisan 2018, s. 291-315.

ÖZEL, Çağlar, Tüketicinin Korunması Hukuku, 5. Baskı, Ankara 2019.

ÖZEN, Burak, Kredi Açma Sözleşmeleri, İstanbul 2017.

ÖZKAYA, Eraslan, Açıklamalı-İçtihatlı İnançlı İşlem ve Muvazaa Davaları, Ankara 2020.

ÖZMEN, Saba, Kat İrtifakı, Yaklaşım Yayınları, 1997.

ÖZMEN, Saba /BİLGİN YÜCE, Melek, “Taşınmaz Satış Vaadlerinde

Tarih Önceliğine Üstünlük Tanıyan Yargıtay Kararlarına İlişkin Düşünceler”, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, s. 952-988.

ÖZSUNAY, Ergun, Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta İnançlı

Muameleler, İstanbul 1968.

ÖZTAN, Bilge, Kişiler Hukuku Gerçek Kişiler, Ankara 2021.

ÖZTÜRK, Gülay, İnançlı İşlemler, Ankara 1998.

ÖZTÜRK, Haluk/ÖZTÜRK, Kürşat, “Banka Kredi Alacakları Nedeniyle Düzenlenen Sözleşmelerde Yer Alan Geri Alım (Vefa) Hakkına İlişkin Maddelerin Damga Vergisi Açısından Değerlendirilmesi”,

Bankacılık Sektöründe Vergi Uygulamaları, S. 338, Kasım 2016, s.

7-11.

296 Dr. Ayşe Nilay ŞENOL

PAKSOY, Meliha Sermin, “Kira Sözleşmesinin Şerhinin Hüküm ve

Sonuçları”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, İnÜHFD

10(1): 133-143 (2019), s. 133-143.

PARLAK BÖRÜ, Şafak, “Mülkiyetin Teminat Amacıyla İnançlı İşlemle

Devri”, TBB Dergisi 2017 (128), s. 231-272.

PEKCANITEZ, Hakan/ATALAY, Oğuz/SUNGURTEKİN ÖZKAN,

Meral/ÖZEKES, Muhammet, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, İstanbul 2018.

PETER, Hans (Çev. Özcan KARADENİZ), “Roma ve Pandekt Hukukunda Fiducia ve Güvenli Kazandırıcı Hukuki Muameleler”,

AÜHFD, Cilt: 21, Sayı:1, 1964, s. 529-539.

PFÄFFLI, Roland/ BYLAND, Daniela, “Vorkaufsrecht, Kaufsrecht,

Rückkaufsrecht An Grundstücken”, Anwaltsrevue 2013, s. 289-294.

PFÄFFLI, Roland/ WERMELINGER, Amédéo, “Grundstückkauf,

Kaufvorvertrag – Vorkaufsrecht, Kaufsrecht und Rückkaufsrecht”,

SJZ, 113/2017, s. 513-521.

POSTACIOĞLU, İlhan E., “İpotek Alacaklısına İpotekli Gayrimenkulü

Kendi Eliyle Rızai Olarak Paraya Çevrilmesi Yetkisinin Verilmesi

Problemi -Bir Kanun Tasarısı Denemesi- “, Prof. Dr. Haluk Tandoğan’ın Hatırasına Armağan, Ankara 1990, s. 533-546.

PULAŞLI, Hasan, Şirketler Hukuku Genel Esaslar, 6. Baskı, Ankara

2020.

REİSOĞLU, Safa, Türk Eşya Hukuku, Cilt: 1, Ankara 1984. (Eşya).

REİSOĞLU, Safa, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul

2013. (Genel Hükümler).

REİSOĞLU, Seza, Bankacılık Kanunu Şerhi Genel Bölüm ve Madde 1-

64, Cilt 1, Ankara 2015. (Banka).

REİSOĞLU, Seza, “Banka Uygulamaları Açısından Yeni Borçlar Kanununun Genel İşlem Koşulları ve Eleştirisi”, Bankacılar Dergisi, Sayı:

77, Haziran 2011, s. 108-117.

REY, Heinz/STREBEL, Lorenz, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch II,

Art. 665, Art. 666, Art. 681-682a, 6. Auflage, 2019.

RUSCH, Arnold F., “Die Warte Liste im Zivilrecht”, AJP/PJA, 10/2012,

s. 1365-1377.

Teminat Amaçlı Geri Alım Sözleşmeleri 297

SAATCIOĞLU, Onur Can, Uluslararası Özel Hukukta “Trust” Kurumu, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk

(Uluslararası Özel Hukuk) Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2010.

SAENGER, Ingo, Reiner Schultze (Schriftleitung) Bürgerliches Gesetzbuch Handkommentar, 10. Auflage, 2019.

SARI, Suat, “Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Hakkın

Şerhi”, İÜHFM, C. LXIV, S. 2, 2006, s. 237-300.

SAYMEN, Ferit H./ELBİR, Halid K., Türk Eşya Hukuku (Ayni Haklar), İstanbul 1954.

SCHMID, Jürg, Basler Kommentar ZGB II, Art. 959, Art. 965, Art. 975,

6. Auflage 2019.

SCHÖBI, Felix, Die Revision des Kaufs-, des Vorkaufs- und des Rückkaufsrechts, AJP 1992, s. 567-571.

SCHWANDER, Ivo, Basler Kommentar ZGB I, Art. 169, 6. Auflage,

2018.

SEBÜK, M. Tahir, Şüf’a, Vefa ve İştira Hakları, İstanbul 1951.

SELİÇİ, Özer, Borçlar Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan Sürekli

Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, İstanbul 1976.

SEROZAN, Rona, “Nisbi Hakların Güçlendirilmesi”, İÜHFM, C. XL,

Yıl 1974, Cilt 40, Sayı 1-4, s. 459 – 479.

SEROZAN, Rona, “Ayni Hakların Sona Erme Açısından Borçlanma İşleminden Bağımsızlığı İlkesi ve Ayni Teminat Haklarının Feri’iliği

(Bağımlılığı) Ayrığı”, Turgut Akıntürk’e Armağan, s. 361-368. (Ayni Teminat).

SEROZAN, Rona, Medeni Hukuk Genel Bölüm/Kişiler Hukuku, İstanbul 2018. (Medeni).

SEROZAN, Rona, “Mülkiyeti Saklı Tutma Anlaşması ve Teminaten

Temlik (Pratik Gereksinimlere Uygun Biçimde Uygulanmayan İki

İlginç Ayni Teminat), Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü

Armağanı, İstanbul 1999, s. 987-1015. (Teminaten Temlik).

SEROZAN, Rona, Eşya Hukuku I Eşya Hukukunun Temel Kavramları

ve İlkeleri Taşınır Eşyada: Zilyetlik, Mülkiyet, İntifa ve Rehin Uygulama Çalışmaları, İstanbul 2014. (Taşınır Eşya Hukuku).

298 Dr. Ayşe Nilay ŞENOL

SEROZAN, Rona, “Taşınmaz Rehni”, İÜHFM, C.LXIV, S. 2, İstanbul

2006, s. 301-324.

SEROZAN, Rona, Borçlar Hukuku Özel Bölüm, Yayın Hazırlayanlar:

Prof. Dr. Rona Serozan/Doç. Dr. Başak Baysal/ Doç. Dr. Kerem

Cem Sanlı, İstanbul 2019. (Özel Bölüm).

SEROZAN, Rona, Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı Borçlar

Hukuku Genel Bölüm Üçüncü Cilt, İstanbul 2014. (Üçüncü Cilt).

SEROZAN, Rona/ENGİN, Baki İlkay, Miras Hukuku ve Uygulama

Çalışmaları, Güncellenmiş 6. Baskı, Ankara 2019.

SİRMEN, Lale, Eşya Hukuku, Ankara 2020.

SİRMEN, Lale, Türk Özel Hukukunda Şart, Banka ve Ticaret Hukuku

Araştırma Enstitüsü, Ankara 1992. (Şart).

STARK, Milena, Kurzkommentar Obligationenrecht, Art. 216-216e, 1.

Auflage, 2014.

STREBEL, Lorenz, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch II, Art. 655, 6.

Auflage, 2019.

SUNGURBEY, İsmet, Kişisel Hakların Tapu Kütüğüne Şerhi, İstanbul

1963. (Şerh).

SUNGURBEY, İsmet Gülümser, İsviçre Türk Hukukuna Göre İktisabi

Müruru Zaman, İstanbul 1956. (İktisabi Müruruzaman).

SUNGURBEY, İsmet, “Eski Hukuktaki "Bey-i Bilvefa" Yeni Hukuktaki

Güvence olarak Geçirim: Teminaten Temlik Sözleşmeleri Üzerine”.

Medeni Hukuk Eleştirileri 3. Cilt, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1971, s. 93-105. (Teminaten Temlik).

SUNGURBEY, İsmet, “Geri Alım Hakkı ve Güvence Olarak Geçirim

Birbirine Karıştırılamaz”. Medeni Kanun Ön Tasarısının Nesneler

Hukukunun Eleştirisi: İsviçre-Türk Öğreti ve Uygulaması Işığında

Uyarılar, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1972, s.

202-206.

SURLU, Mehmet Handan, Açıklamalı- İçtihatlı Taşınmaz Satış Vaadi

Satış Vaadine Dayalı Tapu İptali-Tescil ve Elatmanın Önlenmesi

Davaları, Ankara 2014.

ŞAFAK, Ali, Bir İnançlı İşlem Türü Olarak Teminat Amacıyla Alacağın

Temliki, Ankara 2017.

Teminat Amaçlı Geri Alım Sözleşmeleri 299

ŞAHAN, Gökhan, Tapu Sicilinde Kişisel Hakların Şerhi, Ankara 2020.

ŞENOL, Nilay, “Taşınmaz Satış Sözleşmelerinde Bedelde Muvazaa ve

Sonuçları”, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 17,

Sayı: 1, Ocak 2020, Sayfa: 305-337. (Bedelde Muvazaa).

ŞENOL, A. Nilay, “Taşınmaz Satış ve Satış Vaadi Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği ve Uygulama Çerçevesinde Taşınmaz Satış Sözleşmelerinin Noterler Tarafından Yapılıp Yapılamayacağı Üzerine Bir Değerlendirme”, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:

8, Sayı:2, Aralık 2020, s. 357-376.

ŞIPKA, Şükran, Aile Konutu ile İlgili İşlemlerde Diğer Eşin Rızası

(TMK m. 194), İstanbul 2004. (Aile Konutu).

ŞIPKA, Şükran, “Türk Hukukunda Eşlerin Hukuki İşlem Özgürlüğünün

Sınırları”, Public and Private International Law Bulletin, Volume:

35, Issue: 1, 47-58. (Eşlerin Hukuki İşlemi).

ŞIPKA, Şükran Taman, Türk Hukukunda Kanuni Önalım (Şuf’a) Hakkı

(MK. m. 659) Hukuki Niteliği ve Kullanma Koşulları, İstanbul 1994.

(Şuf’a Hakkı).

ŞİT, Başak, “Kredi Düzeni Açısından Sendikasyon Kredileri”, BATİDER, C. XXVII, S. 2, 2011, s. 157-173.

ŞİT İMAMOĞLU, Başak, “Yabancı Para Üzerinden Sözleşme Akdetme

Özgürlüğünün Sınırlandırılmasına İlişkin 12 Eylül 2018 Tarihli

Cumhurbaşkanı Kararı Hakkında Bir Değerlendirme, BATİDER, C.

34, S. 3, Eylül 2018, s.151-160.

TANDOĞAN, Haluk, “İnançlı İşlemlerde İnananın Korunması Sorunu

ve Bu Sorunun Çözümünde BK m. 393’ten Yararlanma Olanağı”,

Temsil ve Vekâlete İlişkin Sorunlar Sempozyumu, İstanbul 1977, s.

73-97. (Makale).

TANDOĞAN, Haluk, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri Cilt: I/1, Ankara 1988.

TANDOĞAN, Haluk, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri Cilt: II, Ankara 1987.

TANRIVER, Süha, “Noterler Tarafından Elektronik Ortamda Yapılabilecek Olan İşlemler ve Bu İşlemlerin Gerçekleştirilmesi Usûlü”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 65, Sayı: 4, Aralık

2016, Sayfa: 3677-3686.

300 Dr. Ayşe Nilay ŞENOL

TAŞ KORKMAZ, Hülya, İflas Masası, Ankara 2010.

TAT, Orkun, Türk Medeni Kanunu’nda Yasal Danışmanlık, İstanbul

2018.

TEK, Gülen Sinem, “Üst Hakkı Sözleşmesinin Kişisel Nitelikteki Hükümlerinin Şerhine Olanak Sağlayan Yeni İsvMK m. 779b/f.II Düzenlemesinin Değerlendirilmesi”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Dergisi Özel Sayı, Prof. Dr. Özer Seliçi’nin Anısına Armağan, C. 11, S. 145-146, Eylül-Ekim 2016, s. 1147-1184.

TEKİNAY, Selahattini Sulhi, “İştira ve Vefa Hakları”, İstanbul Barosu

Dergisi, C: 61, Yıl: 1987, S:7-8-9, s. 509-520. (İştira ve Vefa Hakları).

TEKİNAY, Selahattin Sulhi, Taşınmaz Mülkiyetinin Takyitleri II/1, İstanbul 1988. (Takyitler II/1).

TEKİNAY, Selahattin Sulhi, Kat Mülkiyeti (Eşya Hukuku II/2), İstanbul 1991.

TEKİNAY, Selahattin Sulhi/AKMAN, Sermet/BURCUOĞLU, Haluk/ALTOP, Atilla, Tekinay Eşya Hukuku, Cilt I Zilyedlik-Tapu

Sicili-Mülkiyet, İstanbul1989.

TEKİNAY, Selahattin Sulhi/AKMAN, Sermet/BURCUOĞLU, Haluk/ALTOP, Atilla, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul

1993. (Borçlar Hukuku).

TERCIER, Pierre/PICHONAZ, Pascal/ DEVELİOĞLU, H. Murat,

Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2020.

THIER, Andreas, Kurzkommentar Schweizerisches Zivilgesetzbuch,

Vorbemerkungen zu Art. 793 – 865, 2. Auflage, 2018.

TOPALOĞLU, Mustafa, Konut Finansmanı Mortgage Hukuku ile İlgili

Makaleler, İstanbul 2017.

TOPUZ, Murat, Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesi, Ankara 2017.

TOPUZ, Murat, Türk Özel Hukukunda Taşınmaz Mülkiyeti, Ankara

2020. (Taşınmaz Mülkiyeti).

TOPUZ, Murat, “6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Genel

İşlem Koşullarında Kapsam (Yürürlük) Denetimi” Prof. Dr. Mustafa

Dural’a Armağan, İstanbul, 2013, s. 1138- 1174. (Genel İşlem Koşulları).

Teminat Amaçlı Geri Alım Sözleşmeleri 301

TSCHÄNI, Rudolf/GABERTHÜEL, Tino, Basler Kommentar Obligationenrecht I, Art. 175-176, 7. Auflage 2020.

TUNCER KAZANCI, İdil, “İnançlı İşlemde İşlemin Taraflarının İflası

ve İflasın İnançlı İşleme Etkisi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Dergisi, C. 16, Özel Sayı 2014, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, s. 2811-2834.

TUNÇ YÜCEL, Müjgan, Banka Alacaklarının İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibi, İstanbul 2010.

TUOR, Peter/ SCHNYDER, Bernhard/SCHMID, Jörg/RUMOJUNGO, Alexandra, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch begründet von Peter Tuor, 13. Auflage, auf Grund der 12. Auflage (2002)

neu bearbeitet und ergänzt, 2009.

ULUSOY, Ali D., Yeni Türk İdare Hukuku, Ankara 2019.

UYAR, Talih, “’Muvazaa’ Nedenine Dayalı Tasarrufun İptali Davalarının Koşul ve Sonuçları”, Ankara Barosu Dergisi, 2017/3, s. 265-316.

UYGUR, Atiye B., “Teminat Amaçlı İnançlı İşlemler”, Gazi Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi, C. X, Sayı 1-2, y. 2006, s. 171-195.

UZUNALLI, Sevilay, Anonim Şirkette İşletme Konusu, Ankara 2013.

ÜNAL, Mehmet, Türk Medeni Hukukunda Yapı (Üst) Hakkı, Ankara

1988.

ÜNAL, Mehmet/BAŞPINAR, Veysel, Şekli Eşya Hukuku, Ankara

2020.

ÜNĞAN, Yasemin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında

Kamulaştırmasız El Atma, İstanbul 2021.

VARDAR HAMAMCIOĞLU, Gülşah, Medeni Hukuk’ta Tasarruf İşlemi Kavramı, İstanbul 2014. (Tasarruf).

VARDAR HAMAMCIOĞLU, Gülşah, “Taşınmaz Mülkiyetinin İnançlı

İşlemle Devri ve Buna İlişkin Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 17, Sayı:1, Haziran 2018 , s. 87-120. (İnançlı İşlem).

VARDAR HAMAMCIOĞLU, Gülşah, “Kiralanan Taşınmaz Üzerinde

Üçüncü Kişinin Kira Sözleşmesinden Sonra Sınırlı Aynî Hak Sahibi

Olması ve Buna Bağlanan Sonuçlar (TBK. m. 311)”, Ankara Barosu

Dergisi 2016/1, s. 303-331.

302 Dr. Ayşe Nilay ŞENOL

VELİDEDEOĞLU, Hıfzı Veldet/ESMER, Galip, Gayrimenkul Tasarrufları ve Tapu Sicili Tatbikatı, İstanbul 1956.

Von TUHR, Andreas, Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı, Cilt: 1-2, Çeviren: Cevat Edege, Ankara 1983.

WEBER, Martin, Der Optionsvertrag, Juristische Schulung Heft 4,

1990, s. 249-256.

WESTERMANN, Harm Peter, Münchener Kommentar zum BGB,

Band 4: Schuldrecht - Besonderer Teil I §§ 433-534, Finanzierungsleasing, CISG, 8. Auflage 2019.

WIDMER, Markus /COSTANTINI, Renato/EHRAT, Felix R., Basler

Kommentar Obligationenrecht I, Vor Art. 151-157, 7. Auflage,

2020.

WIEGAND, Wolfgang, “Akzessorietät und Spezialität Zum Verhältnis

zwischen Forderung und Sicherungsgegenstand”, Unverkäuflicher

Sonderdruck aus «Probleme der Kreditsicherung» Berner Tage für

die juristische Praxis 1981 veranstaltet von der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Bern, Bern 1982,

s. 34-59.

WIEGAND, Wolfgang, “Fiduziarische Sicherungsgeschäfte”, Zeitschrift

des Bernischen Juristenvereins, Band 116, 12, Aralık 1980, s. 537-

567.

WIEGAND, Wolfgang, Basler Kommentar Obligationenrecht I, Art. 18,

7. Auflage, 2020.

WOLF, Manfred/NEUNER, Jörg, Allgemeiner Teil Des Bürgerlichen

Rechts, München 2016.

YAKUPPUR, Sendi, Aile Konutu ve Tapu Kütüğüne Güven İlkesi, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 145,

Eylül 2016, Sayfa: 777-797.

YANLI, Veliye, “Anonim Şirketlerde “İşletme Konusu” Bağlamında Kefalet İşlemleri”, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Aralık 2018, Cilt: 34 Sayı: 4, s. 5-31.

YAVUZ, Cevdet, Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), Hazırlayanlar: Prof. Dr. Cevdet Yavuz- Prof. Dr. Faruk Acar- Prof. Dr. Burak Özen), İstanbul 2021. (YAVUZ/ACAR/ÖZEN).

Teminat Amaçlı Geri Alım Sözleşmeleri 303

YAVUZ, Cevdet/ERLÜLE, Fulya/TOPUZ, Murat, Yeni Vesayet Hukukuna Doğru Yetişkinlerin Korunması Hukuku (İsviçre Örneği), İstanbul 2017.

YENER, Mehmet Deniz, Kredi Açma Sözleşmeleri, İstanbul 2008.

YENİOCAK, Umut, “Dövizle Sözleşme Kurma Yasağı ve Yasağa Aykırılığın Yaptırımı”, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32

Sayılı Karar Çerçevesinde Döviz ile Sözleşme Yapma Yasağı ve

Sözleşmelerin Uyarlanması, Editör: Doç. Dr. Murat Topuz, Ankara

2019, s. 55-70.

YENİOCAK, Umut, “Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Genel İşlem

Koşullarının Yargısal Denetimi”, TBB Dergi, 2013 (107), s. 75-96.

(Genel İşlem Koşulları).

YILDIZ, Burçak, “TTK Tasarısı’nda Şirketlerin Ehliyeti ve Bu Bağlamda TTK m. 137 Hükmündeki "Ultra Vires" Sınırlamasının Yerindeliğinin Değerlendirilmesi, AÜHFD 2006, C. 55, S. 1, s. 321-

353.

YILDIZ, Burçak, Ultra Vires İlkesinin Kaldırılmasının Ardından İşletme Konusu Unsuru ve Ticaret Şirketlerinin İşletme Konusu Dışındaki İşlemlerinin Hukuki Niteliği, BATİDER, Cilt: 27, Sayı: 3, Eylül

2011, s. 111-136.

YILDIZ, Burçak, “Şirketlerin Ehliyetine İlişkin Olarak Özellik Arz

Eden Bazı Hukuki İşlem ve Sözleşmeler”, Ankara Barosu Dergisi,

2006/2, s. 55-89. (Şirketlerin Ehliyeti).

YILMAZ, Abdülhamit, Belirli Süreli Tüketici Kredisi Sözleşmeleri, İstanbul 2018.

YILMAZ, Eyyüp, “Sendikasyon Kredileri”, Öneri Dergisi, Y. 2003, C.

5, S. 19, s. 145-154.

YUNG, Walter, (Çev. Safa REİSOĞLU), “Muvazaa, İnançlı Muamele

ve Kanuna Karşı Hile”, Adliye Dergisi, C.L, S.3, Ankara 1959, s.

326-344.

YÜCER AKTÜRK, İpek, “Kredi Sözleşmelerinde Bankalara Rehin Konusunu Üçüncü Kişilere Satmak Suretiyle Paraya Çevirme Yetkisi

Veren Hükümlerin Genel İşlem Koşulları Yönünden Değerlendirilmesi”, Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1, Haziran 2020, s. 189-208.

304 Dr. Ayşe Nilay ŞENOL

ZERRES, Thomas, Bürgerliches Recht Allgemeiner Teil, Schuldrecht,

Sachenrecht, Zivilprozessrecht, Springer Berlin Heidelberg, 2011.

ZEVKLİLER, Aydın/GÖKYAYLA, K. Emre, Borçlar Hukuku Özel

Borç İlişkileri, İstanbul 2020.

ZOBL, Dieter/ THURNHERR, Christoph, BK-Berner Kommentar

Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Das Sachenrecht, Die

beschränkten dinglichen Rechte, Das Fahrnispfand, Systematischer

Teil und Art. 884-887 ZGB, 2010, s. 423-454.

ZOGG, Samuel, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch II, Art. 824, 6. Auflage 2019.

ZORLU, Süheyla, “Teminat Amaçlı Geri Alım Hakkı Tesisinin Lex

Commissoria Yasağına Aykırı Olup Olmadığının Değerlendirilmesi”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, SUHFD., C. 28, S.

2, 2020, s. 603-630.

Yararlanılan İnternet Kaynakları

www.jurix.com.tr

www.kazanci.com.tr

www.legalbank.net (Legalbank Elektronik Hukuk Bankası)

www.legalis.ch

www.lexpera.com.tr

www.swisslex.c

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar