Toplu İş Uyuşmazlıklarında Barışçı Çözüm Yolları

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Av. Arb. Erkan YAMAN
ISBN: 9786050516456
106,25 TL 125,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Av. Arb. Erkan YAMAN
Baskı Tarihi 2023/09
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 122

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku yüksek lisans programı kapsamında “Toplu İş Uyuşmazlıklarında Barışçı Çözüm Yolları” başlığı ile hazırlanan bu çalışma Prof. Dr. İbrahim SUBAŞI, Doç. Dr. M. Halis KARAMAN ve Dr. Öğr. Üyesi Emre ERTAN’ın katılımları ile oluşan jüri tarafından oybirliği ile başarılı bulunmuştur.

Hayatın başka sürprizlerini kucaklarken geçirdiğim tez yazım sürecinde

bana her daim destek olan eşsiz ailem ve saygıdeğer hocalarıma teşekkürlerimi sunmak isterim.

Çalışkanlığı ve kararları ile her daim bana örnek olan ve aramızdan zamansız ayrılan rahmetli babam Kemal YAMAN’a, bu yaşıma kadar beni hep

destekleyen ve her kararımın arkasında duran kıymetli annem Zeliha YAMAN’a ne kadar teşekkür etsem az kalacaktır. Hayatımdaki tüm başarılar sizin sayenizde gerçekleşti.

Hayatın bana verdiği en güzel hediye olan ve zor zamanlarımda gülümsemesi ve motivasyonları ile her şeyi mümkün kılan biricik eşim Funda SOHTAOĞLU YAMAN’a çok teşekkür ederim. İyi ki varsın…

Tez yazım sürecinde bu çalışmanın daha iyi olması için elinden gelen tüm

desteği gösteren ve ne zaman yardıma ihtiyacım olsa zamanını ayıran başta

danışmanım Doç. Dr. M. Halis KARAMAN olmak üzere jüri üyelerim Prof.

Dr. İbrahim SUBAŞI ve Dr. Öğr. Üyesi Emre ERTAN’a çok teşekkür ederim.

Kendisini tanımaktan büyük onur duyduğum ve gerek mesleki gerekse

hayati tecrübelerine her zaman başvurduğum Prof. Dr. Aydın BAŞBUĞ’a vermiş olduğu katkılar ve yönlendirmeleri için teşekkür ederim. Dostum olduğu

için kendimi şanslı hissettiğim ve tez sürecindeki desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Av. Arb. Emincan AKBULUT’a ayrıca teşekkür ederim.

Son olarak bu kitabın basımını üstlenen Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım

A.Ş.’nin yöneticisi Muharrem BAŞER’e ve kitabı titizlikle yayına hazırlayan

Yetkin Basımevi’nin tüm çalışanlarına teşekkür ederim.

Bu kitabı, kitabın yazılış sürecinde hayata gözlerini açıp bana baba olma

mutluluğunu yaşatan güzel ve güler yüzlü kızım Arya YAMAN’a ithaf ediyorum. Hayat seninle daha da anlam kazandı...

Av. Arb. Erkan YAMAN

İstanbul, 2023

İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR..........................................................................................7

TABLO LİSTESİ................................................................................15

ŞEKİL LİSTESİ..................................................................................17

KISALTMALAR................................................................................19

GİRİŞ ..................................................................................................21

BİRİNCİ BÖLÜM

İŞ UYUŞMAZLIĞI VE TÜRLERİ

I. UYUŞMAZLIK KAVRAMI.......................................................25

II. İŞ UYUŞMAZLIĞI KAVRAMI.................................................27

III. İŞ UYUŞMAZLIĞININ TÜRLERİ ............................................28

A. Genel Olarak .........................................................................28

B. İş Uyuşmazlığının Tarafları Bakımından Gidilen

Ayrım....................................................................................29

1. Bireysel İş Uyuşmazlığı.................................................29

2. Toplu İş Uyuşmazlığı.....................................................32

C. İş Uyuşmazlığının Niteliği Ve Konusu

Bakımından Gidilen Ayrım...................................................33

1. Hak Uyuşmazlığı ...........................................................33

2. Menfaat Uyuşmazlığı.....................................................35

İKİNCİ BÖLÜM

TOPLU İŞ UYUŞMAZLIĞI VE ÖZELLİKLERİ

I. TOPLU İŞ UYUŞMAZLIĞI .......................................................39

10

A. Genel Olarak .........................................................................39

B. Toplu İş Uyuşmazlığının Özellikleri ....................................39

1. Uyuşmazlığın Taraflarının Topluluklardan

Oluşması ........................................................................39

2. Uyuşmazlığın Konusuna Tarafların

Ekonomik ve Sosyal Durumları ve Çalışma

Koşulları Girmesi...........................................................40

II. TOPLU İŞ UYUŞMAZLIKLARI BAKIMINDAN

UYGULANAN SİSTEMLER .....................................................40

A. Otoriter Sistem......................................................................41

B. Serbesti Sistem......................................................................42

C. Karma Sistem........................................................................42

D. Türkiye’de Uygulanan Sistem ..............................................43

III. TOPLU İŞ UYUŞMAZLIKLARININ

TÜRKİYE’DEKİ TARİHÇESİ ...................................................45

A. Genel Olarak .........................................................................45

B. Osmanlı Dönemi ...................................................................46

1. Tahkim...........................................................................46

2. Uzlaştırma......................................................................48

C. 1920-1936 Dönemi ...............................................................48

D. 1936-1963 Dönemi ...............................................................49

1. 15.6.1936 Tarih ve 3008 Sayılı İş Kanunu ....................49

2. 20.2.1947 Tarih ve 5018 Sayılı İşçi ve

İşveren Sendikaları ve Sendika Birlikleri

Hakkında Kanun ............................................................49

3. 25.1.1950 Tarih Ve 5518 Sayılı İş Kanunun

Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında

Kanun.............................................................................50

4. 30.1.1950 Tarih Ve 5521 Sayılı İş

Mahkemeleri Kanunu ....................................................50

11

5. 274 Sayılı Sendikalar Kanunu ve 275 Sayılı

Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ..............50

E. 1980 Sonrası Dönem ve 2821-2822 Sayılı

Kanunlar................................................................................52

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TOPLU İŞ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜM YOLLARI

I. GENEL OLARAK.......................................................................55

A. Kavgacı Çözüm Yolları ........................................................56

B. Barışçı Çözüm Yolları ..........................................................60

II. ARABULUCULUK ....................................................................60

A. Genel Olarak .........................................................................60

B. Arabuluculuğun Diğer Benzeri Meslekler İle

Karşılaştırılması ....................................................................62

1. Arabulucu ile Hakemin Karşılaştırılması ......................62

2. Arabulucu ile Uzlaştırmacının

Karşılaştırılması.............................................................62

3. Arabulucu ile Hakimin Karşılaştırılması .......................63

C. Arabuluculuk Sürecinin Temel İlkeleri ................................63

1. Gizlilik ...........................................................................63

2. Tarafsızlık ......................................................................64

3. Eşitlik.............................................................................65

4. Kontrolün Taraflarda Olması.........................................65

D. Olağan Arabuluculuk............................................................66

1. Uyuşmazlığın Tespiti, Görevli Makama

Bildirim ve Arabulucunun Atanması.............................66

2. Arabulucunun Nitelikleri, Görev Süresi Ve

Çalışma Esasları.............................................................67

12

3. Arabuluculuk Belgesinin Hukuki Niteliği ve

İçeriği.............................................................................70

E. Olağanüstü Arabuluculuk .....................................................72

F. Arabuluculuk Sisteminin İdari Yapısı ..................................73

1. Genel Müdürlük.............................................................73

2. Seçici Kurul ...................................................................73

G. Arabuluculuk Çalışmalarına İlişkin Veriler..........................74

III. TAHKİM......................................................................................80

A. Genel Olarak .........................................................................80

B. Zorunlu Tahkim ....................................................................81

1. Zorunlu Tahkime Başvuru Şartları ................................82

a. Grev ve Lokavtın Yapılamayacağı Bir

Durumun Bulunması...............................................82

aa. Grev ve Lokavtın Yasak Olduğu

İşler ve İşyerleri ...............................................82

aaa. Sürekli Yasaklar.....................................82

bbb. Geçici Yasaklar ......................................83

bb. Grev ve Lokavtın Ertelenmesi.........................85

cc. İşçilerin Grev Oylaması Yoluyla

Grevi Engellemesi ...........................................88

b. Arabuluculuk Aşamasının Geçirilmiş

Olması.....................................................................88

c. Yüksek Hakem Kurulu’na Başvurma.....................88

2. Yüksek Hakem Kurulu’nun Kuruluşu, İdari

Teşkilatı ve Çalışma Esasları.........................................89

3. Yüksek Hakem Kurulu Kararlarının İçeriği

ve Niteliği ......................................................................92

4. Grev ve Lokavt Yasağı Olmayan Haller........................94

13

5. İşletmeye Dahil Bir Kısım İşyerlerinde Grev

ve Lokavt Yasağı ...........................................................94

6. Yüksek Hakem Kurulu Tarafından

Sonuçlandırılan Uyuşmazlıklara İlişkin

Veriler............................................................................96

C. İhtiyari Tahkim ...................................................................105

1. Hakemlerin Seçimi ......................................................107

2. İhtiyari Tahkimde Yargılama Usulü ve Karar.............107

a. Toplu Menfaat Uyuşmazlıkları.............................107

b. Toplu Hak Uyuşmazlıkları ...................................108

SONUÇ.............................................................................................111

KAYNAKÇA....................................................................................115

Adal, Z. “Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümünde Uzlaştırma ve Arabuluculuk”, Doçentlik Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi, 1981.

Aktay, A. N. “Toplu İş Hukuku”, 2. Bası, Ankara, Lykeion Yayınevi, 2019.

Aktay, A. N. / Arıcı, K. / Senyen Kaplan, E. T. “İş Hukuku” (5. Baskı), Ankara, 2013.

Akyiğit, E. “Toplu İş Hukuku”, Ankara: Gazi Kitabevi, 2015.

Akyiğit, E. “İş Hukuku”(11. Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2016.

Alagonya, Y. “Medeni Usul Hukukumuzda Tahkimin Niteliği ve Denetlenmesi”, İstanbul, 1973.

Alpagut, G. “6356 sayılı Yasanın Toplu İş Sözleşmesi ve Toplu İş Uyuşmazlıklarına İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi-Uluslararası Normlara Uyum”, Legal İŞHSGHD, 2012/35.

Aslan, S. / C. Gül. “Geçmişten Günümüze Türkiye‟de Baskı Grupları”.

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 5(1), 88., 2004.

Aydemir, M. “Grev Hakkı ve Lokavtın Sınırları”, İstanbul, 2004.

Başbuğ, A. “Toplu İş İlişkileri ve Hukuk”, Ankara: Şeker-İş Sendikası, 2012.

Başterzi, S. “Toplu İş İlişkileri Açısından Yargıtay’ın 2012 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi”, Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Kararlarının Değerlendirilmesi, Ankara, 2014.

Baştürk, Ş. / Bozdoğan, S. Y. / İ. Kılkış. “Türkiye’de Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümünde Arabuluculuk ve Uzlaştırma Sı̇ stemı̇ nı̇ n Evrimı̇ ve

TOPLU İŞ UYUŞMAZLIKLARINDA BARIŞÇI ÇÖZÜM YOLLARI 116

Sı̇ stemı̇ n Etkı̇ nlı̇ ğı̇ nı̇ Arttırıcı Önerı̇ ler”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014, Cilt.16, Sayı.1, 2014, ss.53-81.

Baştürk, Ş. / Bozdoğan, S. Y. / İ. Kılkış. “Türkiye’de Toplu İş Uygulamasında Arabuluculuk Sisteminin Etkinliği Üzerine Bir Analiz”, Sosyal Güvenlik Dergisi, Cilt.8, Sayı.1, 2018, ss.33-66.

Bedük, M. N. “Toplu İş Hukukunda Resmi Arabuluculuk Uygulaması

(Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri)”, Legal İŞHSGHD, 2009/24, s.1347 vd.

Budak, A. C. / Karaaslan, V. “Medeni Usul Hukuku”, 2. Baskı, Ankara, Adalet Yayınevi, 2018.

Canbolat, T. “6356 Sayılı Kanun da Barışçıl Çözüm Yolu Olarak Arabuluculuk”, Çalışma ve Toplum Dergisi, Sayı.39, 2013. https://www.calismatoplum. org/makale/6356-sayili-kanunda-bariscil-cozum-yolu-olarak-arabuluculuk (10.05.2021).

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü,

“Çalışma Hayatı İstatistikleri Kitabı (2020).” https://www.

csgb.gov.tr/media/87376/calisma_hayati_2020.pdf, (15.05.2022).

Çelik, N. “Sendikalar”, İş Hukuku II/1 (2. Baskı), İstanbul, 1979.

Çelik, N. / Caniklioğlu, N. / Canbolat, T. / Özkaraca, E. “İş Hukuku Dersleri” (Ciltli), İstanbul: Beta Basım, 2021.

Çıplak, D. “İş Uyuşmazlıklarında Alternatif Çözüm Yolları” Başkent

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 13, S: 165-166, 2018.

Demir, Ş. “Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi” (1. Baskı), Ankara: Adalet Yayınevi, 2011.

Ekmekçi, Ö. “Toplu İş Hukuku Dersleri” (2. Baskı), İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2019.

Eyrenci, Ö./Taşkent, S./Ulucan, D. “Bireysel İş Hukuku”, 8. Baskı, İstanbul, Beta Yayıncılık, 2017.

Ekmekçi, Ö. / Özekes, M. / Atalı, M. “Hukuk Uyuşmazlıklarında İhtiyari

ve Zorunlu Arabuluculuk”, 1. Baskı, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2018.

Ekonomi, M. “Türk Hukukunda İş Mücadelesinin Türleri ve Hukuka Uygunluğu”, İş Hukuku Dergisi, C: 1, S:4, 1991.

Ekonomi, M. “İşletme Toplu İş Sözleşmeleri ve Uygulamada Karşılaşılan

Bazı Sorunlar”, Kamu-İş, Cilt.1, Sayı.1, 1987.

Esener, T. “Toplu İş Uyuşmazlıklarının Barış Yolu ile Çözümü”, İş Hukuku Dergisi, Cilt.I, S. 10, 1969

Güler, E. S. “Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümünde Yüksek Hakem

Kuruluna Başvurma ve İhtiyari hakeme Başvurma”, Gazi Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Dergisi, Cilt.XIX, Sayı.3, 2015.

Hekimler, A. “Karşılaştırmalı Bir Perspektif ile Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde ve Türkiye’de Toplu Sözleşme Sistemleri, Mevzuat ve Uygulamalar”, 1. Baskı, İstanbul, 2013.

Heper, A. “Avrupa İş Hukuku ve Türkiye” (1. Baskı), İstanbul: AvrupaTürkiye Araştırmaları Enstitüsü (ATA-Enstitüsü), 1997.

Işık, R. “Toplu İş Uyuşmazlıkları ve Barışçı Çözüm Yolları”, Ankara: Türk-İş Yayınları: 64, 1970.

İleri, Ü. “Türkiye'de Toplumsal Değişimin Çalışma Üzerindeki Etkileri”, Ankara: TÜHĠS Yayınları, 2009.

İnce, E. “Toplu İş Hukuku”, İstanbul: İstanbul Üniversite Kitabevi, 1983.

Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası, “ILO Normları ve Türk İş Hukuku”, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi 20. Kuruluş Yılı Kutlama Semineri, Ankara, 1997.

Karaçöp, E. “Toplu İş Sözleşmesi Sürecinde Arabuluculuk”, Doktora Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, 2019.

Kaya, P. A. “Uluslararası Çalışma Normları ve Türk İş Hukuku Üzerine Etkileri”, Ankara, 1999.

Kaya, S. “7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu Çerçevesinde Bireysel İş

Uyuşmazlıklarında Zorunlu Arabuluculuk” Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 22, S: 1-2, 2018.

Kılıçoğlu, M. “Toplu İş Hukukundan Doğan Davalar ve Çözüm Yolları”

(1. Baskı), İstanbul: Legal Yayıncılık, 2007.

Kızıloğlu, S. “Türk Hukukunda Toplu İş Uyuşmazlığının Barışçı Çözüm

Yollarından Olarak Arabuluculuk Kurumu ve Geleceğine İlişkin Bir Projeksiyon”, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve

Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2014.

Kocaoğlu, M. A. “Türk İş Hukuku’nda Arabuluculuk Kurumu: İngiltere,

Fransa, Almanya, İsveç ve Özellikle ABD Hukuk Sistemleriyle Karşılaştırmalı Olarak”, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası, Ankara, 1999.

Kökkılıç, A. G. “Avrupa Birliği Hukukunda Toplu İş Uyuşmazlıklarının

Çözümünde Arabuluculuk”, Prof. Dr Fevzi Demir’e Armağan, İş Hukuku ve

Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Özel Sayı, İstanbul, 2018.

Kutal, M. “Türk Toplu İş Hukukunda Barışçı Çözüm Yollar”, İstanbul

Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası Prof. Dr. S. F. Ülgener’e Armağan, Cilt.43, 1987, ss.295-321.

Mahiroğulları, A. “Türkiye’de SendikalaĢma Evreleri ve SendikalaĢmayı Etkileyen Unsurlar”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2(1), 171, 2001.

Narmanlıoğlu, Ü. “İş Hukuku II-Toplu İş İlişkileri”, 3. Baskı, İstanbul, Beta Yayınevi, 2016.

Oğuz, Ö. “Türk İş Hukuku’nda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları”, İstanbul: Legal Yayınları, 2016.

Oğuzman, K. “Hukuki Yönden İşçi İşveren İlişkileri”, 4. Baskı, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1986.

Oğuzman, K. “Vaka Metodu ile Hukuki Yönden İşçi-İşveren İlişkileri:

Olaylar-Kararlar” (3. Baskı), İstanbul: Fakülteler Matbaası, 1981.

Okur, Z. “Bireysel İş Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Olarak Arabuluculuk”, 2.Baskı, Adana, Karahan Kitapevi, 2019.

Önsal, N. “Endüstri İlişkileri Notları”, Ankara: Türk Metal Sendikası, 2010.

Özbek, M. S. “Alternatif Uyuşmazlık Çözümü”, 4. Baskı, Ankara, Yetkin Yayınları, 2016.

Özbudun, E. “Türk Anayasa Hukuku”, 4.baskı, Ankara, Yetkin Yayınları, Ankara, 1995.

Özekes, M. “Temel Hukuk Bilgisi” 10. Baskı, Ankara, Oniki Levha Yayınları, 2019.

Özkan, A. Z. “Bireysel İş Hukuku ve Toplu İş Hukukunda Arabuluculuğun Özellikleri ve Karşılaştırılması” Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 5, S: 1-2, 2020.

Özkaraca, E. “Toplu İş İlişkileri Açısından Yargıtay’ın 2014 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi”, Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi, Ankara, 2016.

Pekcanıtez, H. / Özekes, M. “Medeni Usul Hukuku” 15. Bası, İstanbul: Oniki Levha Yayıncılık, 2017.

Polat, M. “Milletlerarası Usul Hukukunda Arabuluculuk”, Ankara, 2009.

Reisoğlu, S. “Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta Toplu İş Sözleşmeleri,” Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1967.

Sarısözen, S. “Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Hakem Yargılaması” Terazi Hukuk Dergisi, C: 12, S: 132, 2017.

Senyen-Kaplan, E. T. “Bireysel İş Hukuku”, 8. Baskı, Ankara, Gazi Kitabevi, 2017.

Sevim, O. U. “Avrupa Birliği Müktesebatı ve Türk Hukukunda Arabuluculuk” (1. Baskı), Ankara: Adalet Yayınevi, 2016.

Subaşı, İ. “Türk Hukukunda İş Uyuşmazlıkları ve Barışçı Çözüm Yolları”, İş Hukuku Dergisi, C: 1, S:4, 1991.

Subaşı, İ. “Toplu İş Hukukunda Arabuluculuk”, Ünal Tekinalp’e Armağan, Cilt.II, İstanbul, 2003.

Sur, M. “İş Hukuku-Toplu İlişkiler” (9. Baskı), Ankara: Turhan Kitabevi, 2020.

Süral, N. “İş Hukukunda Barışçı Çözüm Yolları”, Ankara: Türk-İş Yayınları No:142, 1982.

Süzek, S. “İş Hukuku”, 14. Baskı, İstanbul, Beta Yayıncılık, 2017.

Şahin Emir, A. / Kazmaz Tepe, B. “İş Uyuşmazlıklarına İlişkin İbra

Hükmü İçeren Arabuluculuk Anlaşma Belgesinin Arabuluculuğa Elverişliliği

Bakımından Değerlendirilmesi’ Çalışma ve Toplum Dergisi, S: 3, 2018.

Şahlanan, F. “Toplu İş Hukuku” (1. Baskı), İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2020.

Şakar, M. “İş Hukuku Uygulaması” (12. Baskı), İstanbul: Beta Basım, 2018.

Şişli, Z. “Bireysel İş Uyuşmazlıkları ve Yargısal Çözüm”, Ankara Barosu Dergisi, S: 2, 2012.

Taşpolat Tuğsavul, M. “Türk Hukukunda Arabuluculuk (6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Çerçevesinde)” (1. Baskı), Ankara: Yetkin Basım, 2012.

Temel Eğitim Kitabı, “Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı

Temel Arabuluculuk Eğitimi Katılımcı Kitabı” (2. Baskı), Türkiye’de hukuk

Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi, 2017.

Tiryaki, M. (Ed.) Uyuşmazlıkların Alternatif Çözüm Yolları Sempozyumu, Ankara: Türkiye Adalet Akademisi Yayınları, 2006.

Tokol, A. “Endüstri İlişkileri ve Yeni Gelişmeler”, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 4. Baskı, Bursa 2013.

Tokol, A. “Avrupa Birliği’ne Üye Ülkelerde Sendikal Hareket “(2. Baskı), Bursa: Vipaş A.Ş., 2000.

Topçuoğlu, A. “Gelişmekte Olan Ülkelerde Toplu Çalışma Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt.13, Sayı.4, 1980.

Tuncay, A. C. “Toplu İş Hukuku” (2. Baskı), İstanbul: Beta Basım, 2010.

Tuncay, A. C. / Savaş Kutsal, B. “Toplu İş Hukuku”, 7. Baskı, İstanbul, Beta Yayınevi, 2019.

Tunçomağ, K. / Centel, T. “İş Hukukunun Esasları”, 7. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları, 2015.

Türkiye Barolar Birliği Dünyada Arabuluculuk Uygulamaları-Konferans, Ankara, 2012.

Uçar, Z., “Türkiye'de Siyasal Dönüşümlerin Işığında Sendikal Hakların

Gelişim Dinamikleri”, T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi, http://eprints.sdu.edu.tr/692/1/TS00768.pdf, 2015, Çevrimiçi Erişim Zamanı, 15.05.202.

Uçum, M. “Türkiye’de Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümünde Resmi

Arabuluculuk (1996-1999)”, (1. Baskı), İstanbul: Selüloz-İş Sendikası Eğitim Yayınları, 2000.

Uşan, M. F. / Erdoğan, C. “İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku”, 1. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2020. 

Yeğengil, R. “Tahkim” İstanbul, 1974.

Ziya, A. “Milletlerarası Tahkim” 3. Baskı, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2013.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.