Tüketici Hukuku Bakımından Sosyal Medyada Örtülü Reklam

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Özge ÖZDİL
ISBN: 9786050516326
170,00 TL 200,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Özge ÖZDİL
Baskı Tarihi 2023/09
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 149

TEŞEKKÜR

Tez çalışmam ve eğitim sürecim boyunca gösterdiği yakın ilgi,

harcadığı zaman, emek ve tüm desteği için tez danışmanım Doç.

Dr. Betül Tiryaki Özlük’e,

Gerek lisansüstü gerekse lisans eğitimim boyunca eğitimim için

bana her türlü imkânı sunmaktan kaçınmayan ve desteğini her zaman hissettiğim başta dekanımız Sayın Prof. Dr. Çiğdem Kırca olmak üzere tüm TOBB – ETÜ Hukuk Fakültesi ailesine,

Hayatım boyunca, her zaman ve her koşulda beni destekleyen

annem Hayal Özdil ve babam Erdoğan Özdil’e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Ayrıca kitabın basımında emeği geçen YETKİN Basım Yayım

ve Dağıtım A.Ş. sahibi Muharrem BAŞER başta olmak üzere tüm

çalışanlarına da teşekkür ederim.

Av. Özge ÖZDİL

İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR.............................................................................................7

KISALTMALAR LİSTESİ ..................................................................13

GİRİŞ .....................................................................................................15

Birinci Bölüm

ÖRTÜLÜ REKLAM

§1) GENEL OLARAK REKLAM VE YASAK REKLAM

KAVRAMLARI ..........................................................................19

I. REKLAM KAVRAMI..................................................................19

A. TANITIM ..............................................................................20

B. TİCARİ AMAÇ.....................................................................20

C. REKLAM VERENİN KİMLİĞİ .........................................21

II. YASAK REKLAM KAVRAMI ...................................................21

A. SINIRLANMIŞ REKLAMLAR............................................22

B. YASAKLANMIŞ REKLAMLAR ........................................23

§2) ÖRTÜLÜ REKLAM KAVRAMI ...............................................23

I. HUKUKUMUZDA ÖRTÜLÜ REKLAM ....................................23

II. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ÖRTÜLÜ REKLAM ...........28

§3) ÖRTÜLÜ REKLAM ARAÇLARI..............................................33

I. HABER PROGRAMLARI..........................................................33

II. BİLGİ İÇEREN YAYINLAR......................................................36

III. DOĞRUDAN ÜRÜN KULLANIMI ............................................40

§4) ÖRTÜLÜ REKLAMIN UNSURLARI........................................43

10

I. REKLAM YAPMA AMACI ........................................................43

II. ORANTISIZLIK ..........................................................................47

III. REKLAM UYARISININ BULUNMAMASI............................50

IV. REKLAM ALANI DIŞINDA TANITIM ..................................54

V. BELİRLİ BİR MAL YA DA HİZMETİ GÖSTERME...............56

VI. HABER VERME HAKKININ SINIRLARININ

AŞILMIŞ OLMASI......................................................................60

§5) ÖRTÜLÜ REKLAMLARIN DENETİMİ....................................65

I. REKLAMLARIN ÖZ DENETİMİ ...............................................65

II. REKLAMLARIN İDARİ DENETİMİ..........................................66

A. REKLAM KURULU DENETİMİ.........................................66

B. RTÜK DENETİMİ ................................................................67

III. REKLAMLARIN ADLİ DENETİMİ ...........................................68

§6) REKLAMLARIN HUKUKİ NİTELİĞİ...................................69

I. REKLAMIN HUKUKİ NİTELİĞİ.............................................69

A. ÖNERİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ .......................70

B. ÖNERİYE DAVET OLARAK

DEĞERLENDİRİLMESİ......................................................75

C. PİYANGO YA DA İLAN YOLUYLA VAAT

OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ.....................................78

I. ÖRTÜLÜ REKLAMIN HUKUKİ NİTELİĞİ.....................82

İkinci Bölüm

SOSYAL MEDYADA ÖRTÜLÜ REKLAM

§7) SOSYAL MEDYA KAVRAMI ..................................................85

I. SOSYAL MEDYANIN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ ......................85

II. SOSYAL MEDYA TÜRLERİ......................................................88

11

§8) SOSYAL MEDYADA ÖRTÜLÜ REKLAMIN

HUKUKİ NİTELİĞİ VE ÖRTÜLÜ REKLAM

ARAÇLARI ................................................................................91

I. SOSYAL MEDYADA ÖRTÜLÜ REKLAMIN

HUKUKİ NİTELİĞİ .....................................................................91

II. ÖRTÜLÜ REKLAM ARAÇLARI................................................93

A. HABER PROGRAMLARI....................................................93

B. BİLGİ İÇEREN YAYINLAR ...............................................93

C. DOĞRUDAN ÜRÜN KULLANIMI.....................................95

§9) SOSYAL MEDYADA ÖRTÜLÜ REKLAM

TARAFLARI...............................................................................95

I. REKLAM VEREN (SATICI VEYA SAĞLAYICI).....................95

II. MECRA VE MECRA KURULUŞU.............................................96

III. ETKİLEYİCİ.................................................................................97

IV. TÜKETİCİ.....................................................................................98

§10.SOSYAL MEDYADA ÖRTÜLÜ REKLAMLAR

NEDENİYLE DOĞAN SORUMLULUK.................................100

I. GENEL OLARAK DOĞABİLECEK SORUMLULUK

TÜRLERİ ....................................................................................100

II. SORUMLU TUTULABİLECEK KİŞİLER ...............................102

A. ETKİLEYİCİNİN SORUMLULUĞU.................................102

a. GÜVEN SORUMLULUĞU ........................................102

b. HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU ...............................106

B. REKLAM VERENİN (SATICININ VEYA

SAĞLAYICININ) SORUMLULUĞU................................117

a. CULPA İN CONTRAHENDO VE

ALDATMADAN DOĞAN SORUMLULUK.............117

b. AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUK........................121

c. ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU.............125

C. ÜRÜN SORUMLULUĞU KAPSAMINDA

ÜRETİCİNİN SORUMLULUĞU.......................................127

12

D. REKLAM VERENİN VE ETKİLEYİCİNİN

MÜTESELSİL SORUMLULUĞU .....................................130

SONUÇ.................................................................................................135

KAYNAKÇA........................................................................................139

Abbasoğlu, Hayriye Dilara, Sosyal Medya Reklamcılığında

Haksız Rekabet, Galatasaray Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2020.

Adak, Agâh, “Türk Hukuku Açısından Haksız Rekabet Müessesesi ve Reklam Yolu ile Haksız Rekabet”, Adana İktisadi ve Ticari

İlimler Akademisi Dergisi, S. 4, Adana 1975, s. 351-366.

Aghaei, S., Nematbakhsh, M. A., & Farsani, H. K., Evolution

Of The World Wide Web: From WEB 1.0 To WEB 4.0, International

Journal of Web & Semantic Technology, Vol. 3, No. 1, Iran 2012, s.

1-10.

Akipek Öcal, Şebnem, Aldatıcı Reklamlar ve Tüketicinin Korunması, Sektörel Bazda Tüketici Hukuku ve Uygulamaları, Tüketici Hukuku Sempozyumu, Bilge Yayınevi, Ankara 2013.

Akipek Öcal, Şebnem, Tüketici Kredisi, Seçkin Yayıncılık, Ankara 1999.

Aktekin, Uğur/Gürbüz, Başak, “Türkiye’de Örtülü Reklamlar

ve Uygulamadaki Durum”, Ankara Barosu Fikrî Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Cilt 9, Sayı 2009/4, Ankara 2009, s. 41-55.

Amironesei, Aura-Elena, “Influencers: the path from consumers to professionals”, Building an Adapted Business Law, Adjuris

yayınları, Bükreş 2022, s. 237-258.

Andreas M. Kaplan, Michael Haenlein, “The Users of the

World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media”,

Business Horizons, Sayı: 53, Paris 2010, s. 59-68.

TÜKETİCİ HUK UK U B AKI MI ND A N SO SYAL MEDY ALA Ö RTÜLÜ REKL AM

140

Aral, Fahrettin / Ayrancı Hasan, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 11. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2015.

Arslan, Merve, S-Ticaret Kapsamında Influencer Marketing ve

Influencer ile İşletme – Tüketici – Devlet Arasındaki Hukuki İlişki,

Terazi Hukuk Dergisi, Cilt 17, Sayı 188, Nisan 2022, s. 14-24.

Aslan, Adem, Türk Reklam Hukuku, On İki Levha Yayınları,

İstanbul 2021.

Aslan, Âdem, Türk ve Avrupa Birliği Hukukunda Karşılaştırmalı Reklamlar, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara 2012.

Aslan, Pınar, Halkla İlişkilerde Yeni Eğilimler: Sosyal Medya,

Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul 2011.

Aslan, Yılmaz, Tüketici Hukuku, 5. Baskı, Ekin Yayınevi, Bursa

2015.

Avşar, Zakir/Erden, Müge, Reklam ve Reklam Mevzuatı, Piramit Yayınları, Ankara 2005.

Aydoğdu, Murat / Kahveci, Nalan, Tüketici Hukuku Dersleri,

Adalet Yayınevi, Ankara 2021.

Aydos, Oğuz Sadık, “Ürün Sorumluluğu Risk Kontrolü”, Gazi

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ankara 2013, s. 1785-1802.

Aygün, Ezgi, Sağlık Sektöründe Reklam, 1. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2007.

Bannigan, Megan K. & Shane Beth, Towards Truth in Influencing: Risks and Rewards of Disclosing Influencer Marketing in the

Fashion Industry, 64 N.Y.L. SCH. L. REV. 247 (2019-2020), s.247-263.

Baş, Seda, 7223 Sayılı Kanun Kapsamında Ürün Sorumluluğu

Kavramına Genel Bir Bakış, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Ankara 2022, s. 349-382.

K A Y N A K Ç A

141

Baykal, C. Murat, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Bakımından Gazete Promosyonları, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Cilt

2, Sayı 2, Ankara 1996, s. 168- 202.

Bentz, Tamany Vinson/ Veltr, Carolina, The Indirect Regulation Of Influencer Advertising, Food And Drug Law Journal, 2020,

Vol. 75, No. 2 (2020), s, 185-194.

Bingöl, F. Itır, “İnternet Ortamındaki Gizli Ticarî İletişime İlişkin Karşılaştırmalı Bir İnceleme”, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 9 Sayı 1, Antalya 2019, s.107-156.

Bingöl, Leyla, Influencer’ların Yaptıkları Reklam ve Tanıtımlardan Kaynaklanan Tazminat Sorumluluğu, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt 16, Sayı 178, Haziran 2021, s.1074-1083.

Bladow, Laura E., Worth the Click: Why Greater FTC Enforcement Is Needed to Curtail Deceptive Practices in Influencer Marketing, 59 Wm. & Mary L. Rev. 1123 (2018), s. 1125-1164.

Bozbel, Savaş, Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Karşılaştırmalı Reklam Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2006.

Curga, Seda, Televizyon Dizilerinde gizli reklam uygulamaları,

Yüksek Lisans tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul 2004.

Çabri, Sezer, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi,

Adalet Yayınevi, Ankara 2016.

Çamlıdereli, Mete/Şener, Kocabay Nihal, “Örtülü Reklamın

Örtüsünü Aralamak”, Akdeniz İletişim Dergisi, Sayı 25, Antalya

2016, s. 211-224.

Çevikçelik Muradiye, İdare Hukuku Boyutuyla Ürün Yerleştirme, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları

Dergisi, Cilt 27, Sayı 1, İstanbul 2021, s.312-331.

Danielle Izzo, "The Influencer next Door Is Helping Major Corporations Evade International Laws: Why Micro Influencers Pose a

TÜKETİCİ HUK UK U B AKI MI ND A N SO SYAL MEDY ALA Ö RTÜLÜ REKL AM

142

Unique Regulatory Problem for Consumer Protection Laws," Journal of International Business and Law 20, no. 1 (Summer 2020), s.

50-72.

De Gregorio, Giovanni / Goanta, Catalina, "The Influencer Republic: Monetizing Political Speech on Social Media," German Law

Journal 23, no. 2 (March 2022), 204-225.

Demir, Bahadır, Reklam Sözleşmeleri, Ankara Üniversitesi,

Doktora Tezi, Ankara 2020.

Demircioğlu, Huriye Reyhan, Sözleşme Görüşmelerindeki Kusurlu Davranıştan Sorumluluk, Yetkin Yayınları, Ankara 2009.

Deryal, Yahya / Korkmaz, Yakup, Yeni Tüketici Hukuku Ders

Kitabı, Adalet Yayınevi, Ankara 2015.

Destici, Arman, Sosyal Medya Pazarlaması: Turizm Tüketicileri Üzerine Bir Araştırma, Bahçeşehir Üniversitesi, Yüksek Lisans

Tezi, İstanbul 2020.

Durak, Yasemin, Güven Sorumluluğu ve Culpa In Contrahendo, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 1,

Konya 2017.

Emrehan İnal, Başak Baysal, Reklam Hukuku ve Uygulaması,

On İki Levha Yayınları, İstanbul 2008.

Eren, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2017.

Eren, Fikret, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 2. Baskı, Yetkin

Yayınları, Ankara 2015.

Erol, Arzu, Türk Hukukunda Örtülü Reklam, 1. Baskı, On İki

Levha Yayınları, İstanbul 2018.

Esener, Turhan/Gündoğdu, Fatih, Sözleşmelerin Kuruluşu ve

Geçerliliği, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2017.

K A Y N A K Ç A

143

Fraculj, Mario/Antolović, Kamilo/ Pale, Domagoj, Influencer

Marketing As A Contemporary Tool In Brand Promotion, Scientific

paper Preliminary Report, sayı 16, Mart 2021, s.49-63.

Göksoy, Yaşar Can, Yeni Alman Haksız Rekabet Kanunu ve

Getirdiği Yenilikler, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dergisi, Sayı 2, İzmir 2007, s.143-174.

Göle, Celal, Ticaret Hukuku Açısından Aldatıcı Reklamlara

Karşı Tüketicinin Korunması, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü,

Ankara 1983.

Groen, Monique , "Swipe up to Subscribe: The Law and Social

Media Influencers," Texas Review of Entertainment & Sports Law

21 (2020): 113-136.

Gültekin, Esra, "Aldatıcı Reklamlara Karşı 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Ayıp Hükümlerine

Başvurulması", Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt

18, Sayı 2, İstanbul 2021, s.1177-1198.

Gümüş, Mustafa Alper, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması

Hakkında Kanun Şerhi, Cilt 1 (Mad-de 1-46), İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2014.

Gümüş, Mustafa Alper, Borçlar Hukuku Özel Hükümler Kısa

Ders Kitabı, 3. Baskı, Filiz Yayınları, İstanbul 2018.

Güngüneş Şahin, Hilal Betül, Sosyal Medya Etkileyicileri Aracılığı ile Yapılan Reklamların Haksız Rekabet Kapsamında Değerlendirilmesi, Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler İnceleme Dergisi, sayı 6, 2022, s. 71-85.

Gürkaynak, Gönenç / Kama , Ç. Olgu / Ergün, Burcu, Navigating the Uncharted Risks of Covert Advertising in Influencer Marketing, Business Law Review, Vol. 39, Issue 1, s. 17-19.

TÜKETİCİ HUK UK U B AKI MI ND A N SO SYAL MEDY ALA Ö RTÜLÜ REKL AM

144

Güzel, Yakup, Reklam Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara

2022.

Hatemi/Gökyayla, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Vedat Kitapçılık, 4. Baskı, İstanbul 2017.

Havutçu, Ayşe, Türk Hukukunda Örtülü Bir Boşluk: Üreticinin

Sorumluluğu, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2005.

Imrak, İsmet, Reklam Hukuku ve Aldatıcı/Yanıltıcı Reklamlar,

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir 2009.

İnal, Emrehan, “Türk Hukuku’nda Aldatıcı ve Örtülü Reklamlar”, Uluslararası Reklam Hukuku Sempozyumu, 1. Baskı, On İki

Levha Yayıncılık, İstanbul 2008.

İnan, Ali Nam, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara 1979.

Julianna Felkoski, "An Incentive for Truth in Influencer Advertising: Enhancing Reporting by Awarding Consumers for Information That Leads to a Successful Enforcement Action," University of

Baltimore Law Review, Vol. 51 : Iss. 1 , Article 6, s.132-152.

Kahraman, Hamit/ Eskalen, Şeyma, Ürün yerleştirme uygulamalarına yönelik tüketici tutumlarının marka imajı algısına etkisi,

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 20, s. 238-

259.

Kaplan, M. Andreas / Haenlein, Michael, “Users of the world,

unite! The Challenges and Opportunities of Social Media”, Business

Horizons, Vol. 53, Issue 1, January–February 2010.

Kara, İlhan, Tüketici Hukuku, Engin Yayınevi, 1. Baskı, Mart

2015 Ankara.

Karahasan, Mustafa Reşit, Sorumluluk ve tazminat hukuku, 1.

Cilt, İstanbul 1989.

K A Y N A K Ç A

145

Karakocalı, Ahmet / Kurşun, Ali Suphi, Tüketici Hukuku,

Aristo Yayınları, İstanbul 2015.

Karatepe Kaya, Meltem, "Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından İnternet Aracılığıyla Yapılan Reklamlara İlişkin Hukuki Düzenlemelerin Değerlendirilmesi". Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, sayı 70, Ankara 2021, s. 667-719.

Katı, Zülal, Aldatıcı Reklamlara Karşı Tüketicinin Korunması,

Kadir Has Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2017.

Keskin, Ayşe Dilşad, Influencer Sözleşmeleri, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Şubat 2022, s.129-147.

Kılıçoğlu, M. Ahmet, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Turhan Kitapevi, 2004 Ankara.

Kırca, Çiğdem, Bilgi Vermeden Dolayı Üçüncü Kişiye Karşı Sorumluluk, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü Yayınları, Ankara

2004.

Kırca, Çiğdem, Ürün Sorumluluğu, Banka ve Ticaret Hukuku

Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 2007.

Kocayusufpaşaoğlu, Necip/ Hatemi, Hüseyin/ Serozan, Rona

/ Arpacı, Abdülkadir, Borçlar Hukukuna Giriş, 5. Baskı, Filiz Kitapevi, İstanbul 2010.

Korkmaz, Alperen, Sosyal Medya Etkileyicilerinin Yaptığı Tanıtımların Örtülü Reklam Yasağı Bakımından Değerlendirilmesi,

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 60, s. 181-210.

Koyuncu Sinanlıoğlu, Ebru, Sosyal Medyada Gerçekleşen Kişilik Hakki İhlalleri Ve Korunma Yolları, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Özel Hukuk Anabilim dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2021.

Lastowka, F. Gregory / Hunter, Dan, "The Laws of the Virtual

Worlds" California Law Review, Vol. 92, No. 1, January 2004.

TÜKETİCİ HUK UK U B AKI MI ND A N SO SYAL MEDY ALA Ö RTÜLÜ REKL AM

146

Martinez-Guasch, Sofia, "At Your Disclosure: How Influencers' Endorsements Will Be Put to the Test by the F.D.A. and F.T.C.,"

Journal of High Technology Law 22, no. 2 (2022), s. 401-447.

Mestçi, Aytaç, Web 2.0 Teknolojisi & İnteraktif Pazarlama ve

Reklam Modelleri, IV. Akademik Bilişim Konferansı Selçuk Üniversitesi, 2002, s. 589-596.

Nomer, Haluk, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayınları, İstanbul 2000.

Oğuzman, kemal/Öz, Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, cilt 1, 11. Baskı, Vedat kitapçılık, İstanbul 2013.

Öz, Turgut, Üreticinin Sorumluluğu, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 2, İstanbul 2007, s. 7-18.

Özçelik, Barış, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında

Kanun’a Göre Taşınmazlarda Ayıptan Sorumluluk, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 64, Sayı 4, Ankara 2015, s. 1161-

1188.

Özdemir, Hayrunnisa ‘’Aldatıcı Reklamlara Karşı Tüketicinin

Korunması’’, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 53,

Sayı 3, Ankara 2004.

Özdemir, Semih Sırrı/Doğanay, Zahid, Bir Mecra Olarak Sosyal Medyanın Reklam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Sayı 13, s. 295-337.

Özkan, Özgül, “Tüketici Hukuku Bakımından Ticari Reklamlar ve Tabi Olduğu Hükümler”, Ankara Barosu Dergisi, Cilt 54, Sayı

4, Ankara 1997.

Öztürk, Şerife, Sosyal Medyada Etik Sorunlar, Selçuk İletişim

Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, Yıl 2015, s. 287- 311.

K A Y N A K Ç A

147

Reale, Mariacristina, Digital Market, Bloggers, and Trendsetters: The New World of Advertising Law, Laws 8, no. 3: 21.

https://doi.org/10.3390/laws8030021. (E.T: 19.12.22)

Reilly, Tim O, “What is Web 2.0? Design Patterns and Business

Models for the Next Generation of Software”,

http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html

Reisoğlu, Safa, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayınları, 22. Baskı, İstanbul 2011.

Roberta Montinaro, "Online Platforms: New Vulnerabilities to

Be Addressed in the European Legal Framework. Platform to Consumer Relations," European Journal of Privacy Law & Technologies

(EJPLT) 2020, Sayı 2, Yıl 2020, s. 53-64.

Roberts, Alexandra, "False Influencing", Georgetown Law Journal 109, no. 1, October 2020, s. 81-140.

Schmidt, Jennifer, Blurred Lines: Federal Trade Commission's

Differential Responses To Online Advertising And Face To Face

Marketing, Journal of High Technology Law 19, no. 2, Year 2019, s.

442-476.

Schwiddessen, Sebastian/Karius, Philipp, “Watch your loot

boxes! – Recent developments and legal assessment in selected key

jurisdictions from a gambling law perspective.” Interactive Entertainment Law Review, Year 2018, s. 17-43.

Stasia Skalbania, "Advising 101 for the Growing Field of Social

Media Influencers," Washington Law Review 97, no. 2, Year 2022, s.

667-696.

Tandoğdu, Gökçenaz, Sosyal Medya Etkileyicisinin Hukuka

Aykırı Reklamları Nedeniyle Doğan Zararlardan Sorumluluğu,

Yüksek Lisans Tezi, Koç Üniversitesi, İstanbul 2019.

TÜKETİCİ HUK UK U B AKI MI ND A N SO SYAL MEDY ALA Ö RTÜLÜ REKL AM

148

Taneri, Esin / Demir, Kaan / Özbek, Ayca, "Novelties Introduced by the Regulation on Commercial Advertising and Unfair Commercial Practices," GSI Articletter, Year 2016, s. 153-164.

Tekelioğlu, Numan, Reklamın ve Reklam Sözleşmesinin Hukuki Niteliği (Anılış: Reklam), Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 8, Isparta 2018.

Tekelioğlu, Numan, Tüketicinin Korunması Açısından Hukuka Aykırı Reklamlar, 1. Baskı, On İki Levha Yayınları, İstanbul

2016.

Tevetoğlu, Mete / Çolak, Betül, Dijital Reklamcılığın Yol Açtığı

Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 1, İstanbul 2021, s. 43-86.

Teymen, Esra, Türk Hukukunda Aldatıcı Reklam Yoluyla Haksız Rekabet, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum 2020.

Tiryaki, Betül, “Avrupa Konseyi’nin 25.7.1985 Tarihli Direktifi’ne Göre Üreticinin Sorumluluğunun Şartları ve Tüketicinin Korunması Mevzuatı ile Mukayesesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 55, Sayı 2, Ankara 2006.

Tiryaki, Betül, Tüketicinin Korunması Hukuku Açısından

Ayıplı Hizmetten Doğan Sorumluluk, Yetkin Yayınları, Ankara

2007.

Tokbaş, Hakan / Kurşun , Ali Suphi / Sert Sütçü , Selin, ETicaret Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları, Aristo Yayınları, İstanbul 2017.

Tokbaş, Hakan / Tüzüner, Özlem / Özsunay, Ergun / Özsunay

Murat, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Milli

Şerhi, Aristo Yayınevi, İstanbul 2016.

K A Y N A K Ç A

149

Tokeley,Kate, "A Call for Radical Transparency: The Regulation of Camouflaged Online Advertising," Journal of Law, Information and Science 25, no. 2, Year 2021, s. 116-148.

Tunçomağ, Kenan, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 5.Baskı,

Cilt 1, İstanbul, 1975.

Ünal, Akın / Kalkan, Arif, “Türk Hukukunda Ürün Sorumluluğu Üzerine Olan ve Olması Gereken Hukuka Dair Genel Düşünceler, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Ankara 2019, s.349-382.

Vaque, Luis Gonzalez, "From 1 January 2021 Spain's Influencers Should Indicate Whether Their Opinions or Estimations Are

Advertising," European Food and Feed Law Review (EFFL) 15, no.

6, Year 2020, s. 197-598.

White Carty, Annamarie, Cancelled, Moralıty Clauses In An

Influencer Era, Lewis & Clark Law Review, Vol. 26.2, Year 2022, s.

565-611.

Yavuz, Cevdet / Acar, Faruk / Özen, Burak, Borçlar Hukuku

Özel Hükümler, Beta Yayıncılık, 10. Bası, İstanbul, 2014.

Yavuz, Cevdet Borçlar Hukuku Dersler Özel Hükümler, Beta

Yayınları, İstanbul 2014.

Yörük, Pelin Atilla, Reklamların Haksız Rekabet Boyutu Karşısında Tüketicilerin Korunması, 1. Baskı, Savaş Yayınevi, Ankara

2020.

Zevkliler, Aydın/ Özel, Çağlar, Tüketicinin Korunması Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2016.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.