Tüketicinin Korunması Alanında Haklarımız Sempozyumu

(26 - 27 Ekim 2022)
276,25 TL 325,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Prof. Dr. Ebru CEYLAN, Dr. Yakup GÜZEL, Dr. Fuat ENGİN
Baskı Tarihi 2023/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 263

Ülkemizde tüketiciyi koruyan ilk özel Kanun 4077 sayılı “Tüketicinin

Korunması Hakkında Kanun” olup 25.02.1995 tarihinde kabul edilip altı ay

sonra yürürlüğe girmiştir. 4822 sayılı Yasa ile 2003 yılında 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da önemli yenilikler ve değişiklikler

yapılmıştır.

Avrupa Birliği katılım öncesi süreçte, Avrupa Birliği mevzuatındaki yeni gelişmelerin Türk hukukuna yansıtılması ihtiyacı doğmuştur. Bu amaçla

Avrupa Birliği’nin Tüketici Hukuku alanındaki yeni Direktiflerindeki düzenlemelerin iç hukukumuza aktarılması ve uygulamada ortaya çıkan sorunlara

çözümler geliştirilmesi amacıyla eskisine göre kapsamlı bir yasa hazırlamıştır.

2014 yılında yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uygulamada önemli etkiler yaratacak düzenlemeler getirmiştir.

Tüketici Hukuku kapsamına girmeyen eser, taşıma, simsarlık, sigorta ve

vekalet sözleşmeleri tüketici işlemi olarak kabul edildiğinden tüketici işlemi

kapsamı çok genişlemiştir. Haksız ticari uygulamalar, finansal hizmetlere

ilişkin mesafeli sözleşmeler, uzun süreli tatil sözleşmesi, piramit satış sözleşmeleri yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un getirdiği önemli

yeniliklerdendir. 6502 sayılı Kanun, ayıplı mal ve ayıplı hizmetle ilgili hükümlerde önceki TKHK’ dan daha farklı düzenlemeler getirilmiştir. Geçen

süreç içerisinde AB direktifleri ile Tüketicilerin ihtiyaçlarının karşılanması

amacıyla 6502 sayılı Kanunda önemli değişiklikler yapılması için 7392 sayılı Kanun 01.04.2022 tarihinde Resmî Gazete ’de yayımlandı ve bu Kanun’un

devre tatile ilişkin düzenlemeleri yayımı tarihinde, diğer düzenlemeleri ise

01/10/2022 tarihinde yürürlüğe girdi.

Gerek ülkemizdeki tüketici haklarıyla ilgili uygulamadaki durumu ve

gerekse mevzuattaki yeni değişiklikleri incelemek ve tartışmak amacıyla,

Kamu kurumu, Üniversite ve Sivil Toplum örgütünün paydaşlığında tüketicinin korunması alanında bir ilki daha hayata geçirdik. Ticaret Bakanlığı

6

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Tüketici Örgütleri Konfederasyonu

olarak birlikte koordine ettiğimiz “Tüketicinin Korunması Alanında Haklarımız” Sempozyumunda iki gün süreyle 6 oturumda, tüketicinin korunması

alanına ilişkin birçok konu başlığını uzmanlarla birlikte İstanbul Aydın Üniversitesinde konuşarak ülkemizde, tüketicinin korunmasına perspektifler

sunduk.

Tüketicilerin sözleşme ilişkisinde karşı tarafa göre pek çok bakımdan

zayıf konumda olmaları nedeniyle tüketicilerin hakları ve hak arama yolları

ile bilgilendirilme ihtiyacı çok önemlidir. Bu amaçla düzenlediğimiz Sempozyumda tüketici hakları çok geniş bir çerçeve içinde tartışılmıştır. Birinci

oturumda, “Tüketici Hukukunda Yapılan Değişiklikler, Güncel Sorunlar ve

Çözüm Önerileri “, ikinci oturumda “Ürün Güvenliğinde Gelinen Nokta,

Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, üçüncü oturumda “Mesafeli Satışlar, E-ticaret Alanında Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, dördüncü oturumda “Finansal Tüketicilerle İlgili Mevzuat, Yaşanan Sorunlar ve Çözüm

Önerileri, beşinci oturumda “Telekomünikasyon alanında yaşanan Sorunlar

ve Çözüm Önerileri, altıncı oturumda “Sonuç Bildirgesi Değerlendirilmesi”

konuları tartışılmıştır ve Avrupa Yeşil Mutabakatı konusunda bilgilendirilme

yapılmıştır.

Bu Sempozyumun hazırlanmasında katkı sunan Mütevelli Heyeti Başkanımız Mustafa Aydın olmak üzere, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Vahit Doğan’a, Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Fuat Engin’e, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin

Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Sayın Avni Dilber ‘e ve Daire

Başkanı Sayın Dr. Yakup Güzel ‘e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta

Dairesi Başkanı Sayın Engin Ulusoy ‘a çok teşekkür ederiz. Uygulamadaki

sorunların ortaya konması ve çözümler getirilmesi amacıyla düzenlediğimiz

bu Sempozyuma konunun uzmanı akademisyenler, hukukçular, Ticaret Bakanlığı uzmanları, Tüketici Örgütleri Konfederasyonunun bileşeni olan tüketici federasyonları ve derneklerinin temsilcileri, Türkiye Bankalar Birliği,

İstanbul Barosu Tüketici Hakları Merkezi ve MTOD Regülasyon ve İdari

İşler temsilcileri katılmıştır.

7

Bu Sempozyumun kitap olarak editörlüğünü birlikte gerçekleştirdiğimiz

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Fuat Engin’e, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Daire Başkanı Sayın Dr. Yakup

Güzel’e değerli katkıları için çok teşekkür ederim. Sempozyumun hazırlanması sürecinde pek çok kere fikir alışverişinde bulunduğumuz ve bize her

zaman yardımcı olan Ticaret Uzmanı Sayın Murat Yaşar’a; kitabın basımı

sürecinde kontrolünde bana yardımcı olan yüksek lisans öğrencim Av. Emin

Öztürk’e ve kitabın basımında emeği geçen Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım

A.Ş. sahibi Muharrem Başer ve ekibine de ayrıca çok teşekkür ederim.

Tüketici Hukuku alanında sorunların ve çözümlerin incelendiği bu

Sempozyum kitabının yararlı olmasını gönülden dilerim.

Saygılarımla. 23.03.2023

Editörler adına Prof. Dr. Ebru CEYLAN

İstanbul Aydın Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Dekan Yardımcısı

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.............................................................................................................5

AÇILIŞ KONUŞMASI .......................................................................................15

Prof. Dr. Vahit DOĞAN..........................................................................15

Fuat ENGİN............................................................................................16

Avni DİLBER...........................................................................................18

I. OTURUM

TÜKETİCİ HUKUKUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER, GÜNCEL SORUNLAR VE

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Prof. Dr.Ebru CEYLAN............................................................................22

Av. Şölen TÜYSÜZ..................................................................................37

Osman ŞAVKAN.....................................................................................42

Av. Şevda ŞENSOY………………………………………………………………………….. 47

II.OTURUM

ÜRÜN GÜVENLİĞİNDE GELİNEN NOKTA, YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM

ÖNERİLERİ

Damla Yeşeren ARAFAL.........................................................................57

Dr. Öğr. Üyesi Gözde ZEYTİN ÇAĞRI......................................................64

Mustafa AYDIN......................................................................................80

10

III. OTURUM

MESAFELİ SATIŞLAR/E-TİCARET ALANINDA GÜNCEL SORUNLAR VE

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Dr. Öğretim Üyesi Pelin IŞINTAN ..........................................................84

Levent KÜÇÜK ....................................................................................122

Adnan AKGÜN ………………………………………………………………………………..129

Canan Bostan CANOOĞLU ..................................................................134

AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI

Dr. Yakup GÜZEL .........................................................................................141

IV. OTURUM

FİNANSAL TÜKETİCİLERLE İLGİLİ MEVZUAT, YAŞANAN SORUNLAR VE

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Kolaylaştırıcı Fuat ENGİN.....................................................................156

Prof. Dr. Ebru CEYLAN.........................................................................162

Efe Orkun ÖRNEK ................................................................................176

Gülin BÖLÜKBAŞ..................................................................................184

V. OTURUM

TELEKOMÜNİKASYON ALANINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM

ÖNERİLERİ

Prof. Dr. Uğur ÖZGÖKER .....................................................................191

Dr. Öğr. Üyesi Dilşah Büşra KARTAL....................................................193

Hicri Aytaç TATAR................................................................................233

Arif Oğuz ŞENTÜRK..............................................................................252

11

VI. OTURUM

SONUÇ BİLDİRGESİ DEĞERLENDİRMESİ

Prof. Dr. Ebru CEYLAN.........................................................................258

Dr. Yakup GÜZEL .................................................................................261

Fuat ENGİN..........................................................................................262

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.